Goudsche Courant, woensdag 17 februari 1875

Wanneer men nog wtet t t het audfsts dier liederen 9 jaar en het jongste 3 dianiiden Is eb dat z i wouen 2e huis van bet Paradijs treffende benaming voor een dergt lgke buurt bij de Vogelenzang dan al wellioht liOM of gene oneeir ala l ib Wf a gelukkig is iiijiie égen kifidereo hek goe deè ard te konnen laten niete 11 gevoeleo 4 verlaten rouw en d on i lukkig k1ti i ren tets ti ge en Verlangt omo dit lieré duw taaaekeoluNnst an iemand te doen de uitgever van dit blad is daartoeten volle bereid De Staatswet d elt me d derde Kj t vaa I iet geix piaeerdb e artfen laq ker kiiatbtene art 16 der wet van 8 Juli 1875 Slaatdlad a 98 een bewgs van toelating tol uitoefening der veeartsenijkunst is uitgereikt Voor Zuid HolUiid zijn daarop geplaatst Maartap Yan der Kk t te Hillegersberg Dirk Go nt n Langerak Jaoobnar ngdwijk te Koudeke i Stevcit Vergeer te Goiéieral Jan Stoot te Spijkefkisse t Veerman te Nieitwcnhoörn Detet dagen is b den laadboawer Huisman in de Vlisteenek e aan longziekte ontnigénd en a gemaakt De Provinciale Staten rat Drenthe ltebb i met 18 van da i ttemmeo tot lid Via d Eertle K4mer gekozen deik heer mr H J Carslen otariat lfciogeTeen In de Zaterdag gehouden vergadering van de Tweede Kamer dor Stwten eeoeraal heeft ds intMpel alM taa den heer van Kerkwijk over den aanleg van spoor regen hier te lande tot uitvoerige diicusaien naleiding gegeven Be minister beeft op de vnug vi n f deo heenvan Kerkwgk eeuge inlioktingeu gegeven en erklaard dat de saak derepoonwegeo in goeden gang itj hij hoopt in deze sitting en wetsontwerp te hoa en ifldiencni De toezegging tot indieaing viSdr bet Paaaohreoes kan de tMniitei echter niet geven Aanstaanden Donderdag zgn de Indtaehe spoorwegen nan de orde Do ttdeHÏitf valt er sneeuw t Sneeuwt des naclita door VrijdM ochtend tegen elf oor verandert het weder begi qt bpt te dooien Maar an Vr g dag ochteod elf uur tot Zaterdag IA i stail é$a groote modderpoel waden de vdet gangers tot de enkels door sneeow en sigk In de geheele etad geen menwh die de modder wtgrnimt Vier en twintig uren ho ii 4e residentie een moeras Hierst toen begint men de hoofdstraten schoon te maken Wij uilen geen vefdere verzoeken doen aan het gemeentebesmur dat gpwaon schgnt billijke klaahteo en grieven en goeden raad eenvoudig met een hooghartig stilzwijgen ter zydïs te stellen Wg noemen den toestand eenvoudig een schandaal Aldus spreekt Jiel Dagblad over den toestand d zer d en van de str tcn in den Haag Hoe was die hier in Oopda Te s Hoge maakte men Waterdag de straten solioou Den geheelen Zondag was het bier uog even voil ale Vrgdag Moeten wg dien toeatand met betiwJfde w ord qualificecren als Met DqgiMt De edelaardi e onbekende weldoener d r Maatschap py van Weldadigheid te Frederiksoord beeft wederom een bewys gegeven van buiteiigeDrooa weldadige belaogslelling in de stichting van generaal Van den Bosch Schonk bij vóór ongeveer 10 jaren eene som van ƒ 25 000 om daarmee tegemoet te komen iu de kosten 4er stichting van zes groote boerdergen na dien tgd ontving het Bestuur in de jaren 1867 1870 en 1871 van dienzelfden weldoener onderscheiden giften tot een gezaoienlgik bedrag van 20 000 zonder aangewezen bestemming In 1873 volgde een geschenk van 800Q met aanwgzing dat daaruit zoo voldaan Worden de annuïteit jaarlyks verschuldigd aan de Botterdamtehe Hypotheekbank Thans is wederom de toezegging ontvangen van een gift van 80U0 met bepaling dat deze som behoortaangewend te worden voor hetzelfde ddel als in 1873 Evenals de vroegere scbenkingen is oOk dize rgkegilt ontvangen door bemiddeliyg vhn den commissarisder Maatschapmj ran weldadigheid Jhir Mr J K W Quarles van Ü ord te s Gravenbage Blijkens een Z t rdag bybet Departement van Koloniën ontvangen telegram vait den Gvnveroenr Geoeraal van NMeriatHtWh Ittdüi b eft d militaire en civielvhavelbebber in Atebin kolsmel Peilden Sateo ientt het n v lgeode aan de lodisohe fiegeering geeaindr 4 Febnuiri ijt versterkingen en Inmpret beoosien Latigkrock genomen en baeet Ttree lichtgewanden Gefeondheid niet irerbeterd Ohóler meestal met dl od lyken afloop V lj ns berioht ie Iman Pager Aj r gesneuveld Staal CU Zondag maakte ds Starokenborg van Straateo pre dikaat te Berkenwoude a o zgne gemeente bekend dat hij bet berocfi naar Borpwerd en Hiaure Frieslaad heeft w ep omen üt MMf ita èi erfgeailtaien van Teyler fan der ifil l adiie oniiogelj is er ieti nieuws ran te leggen Hi rerwelkomdc uer harlelgk bet nieuwe Aoiide inielid en leiile naar annlruJini van diens eritiek an d Oid dat zoo diltwerf hij Molière Eegnard Le Saga eu Bsiiiaiaroh n iiftfie me bMirl y onwillekeprig daobt d j hun f iijke Trn slottii leide hg dat er geen repuhl bestond g ijk de Academie at bewezen weid doer een hist hcua Is ky ir wwk er ala Ii4 va Ie idiii V lt l s had het publiek niets meer te verwachten maar ran Bnnaa nog veel en bij hield zich oveituigd dat de toejuichingen die hy bieront ing aldra door anderei buten de AoMJeaic souden Ofdeuberhaabtitotlooo Toor eca njeuw wep iL t=7 ri jjT y5 a a AMERIKA Onder de Staten van Noord Amerika die op qtoOelIjk gebied ziqj ip c n e dz ep f0 yi g ng mogen rrrbeu en Bebourt Jallfói nic genoemd te wórden In den laat teu tyd is 4 lUiiioe daar te lande neer toegenomen don in eeh der overige Staten M dp Uuii GciWrende 1 7 4 werd uit 8 FraueiaOo Verzonden SOSSèiJ ÖS dolfare aan goud en zilves aan rredpmde pruilucteii voor 128UUU0U doll en aan binnenlandsoilé voortbrengseléli machines iteuonderd 4507S7 46 doll te z ji en dus r or e71St44 doll Hiei dient aen dm nog btf te voegen wat uit biniieiilnud of uit andere havens is ilgevoerd Onder de hoofdproducten worden genoemd urwe wol ael kimklilveiw geronkte giejocteo a gaaiaiuwecde iwb gerat buiden enz Dat bg het MeMBW der r kdomnen in die rtreken de befolking 4 erenredigheul ilaarande ia aengovnaan ItM ck denken Met 6OO0Ö zielen uai iq in t trtoapeu jaar toe alleen de apoor raa Naw £ork ht 0101 paasagiera meer êMt bat Ooud en Silaerlandt dan van daar naar da oostaiqka Staten de Uaia getrokken zyo Van deze weawe bewoaai heWwB de mceBt iob op het bind gerastigd WB gMOla menigtg uMgeatrekte landgoederen werden TflidöeU co gehaalé diatruaten die woestenij waren f alechta neeoeder opleverde werden door ben W evituar gebracht Da aanlag van kanalen beeft t er ook t zgne gedaan renais de indijkiiig fan Rroodant die aan orersifoomiugen waren bloatgasteld So oist alechta dst nieuwe bewoners nieuwe grsaden bebouwen ook nieuwe oorvbrengselen war den aan dtai bodeua ontwoekerd Verschillende totnogtoe iu CWifoniié niet inheemsoke ge aaaen en boomoii aijn ingevoerd aU b r dadela tarwyl de getooide wouden en andere booaboze atnken met Jüueuljrptcn aoarten zgn heplaai Ma Beu B j ord ïiiflur gelouven dan hebben de Huea an dit wonderland uiet weinig op dia der varige Staten vooruit tleiffem apa aegl bq kan en rooskleuriger aniigpzicliteu uoob gewuder n aohooner lieden aauscbouweii Krachtig bevallig en et een gelukkig tei peri meii bedeeld belooft de Californische jeugd tot de bewonderfenswaardigste typen anJiet gaaiinelyk en vroawelgk geslacht op t gneien Be liefde tot hun geboortei rond is niet langaaaeriMad geworden maar aangeboren g as a mrt dfa blaauwen bemel en de gele beavels die de bew nera krachtig maken en tegelijk een ernstig en asild CDScbeniae ui t aanzijn roepen waarvan allea wat raw ec geneen is verre moest zy u l e lucht is er zegt liij zaehter dan Jie uaarin Plato geademd heeft de dalen ma er üeAlgker dan Teape en de bergen mejestueuser dan de Oljrmp waarop Jupiter zijn trooa geplaatst bad Het menscbdom moet ontaard zijn of de natuur zou loh Boeten verloochenen gelooft Taylor aU een zoo bevoornobte hemelstreek niet opneuw eengeslaotit in taanzqn VataMcht te roepen dat in kunsten en weteneahappen Kt bet oude Griekenland wedijveren ko Wat nog aiet lit kta komen Cahforuie heeft reeds zijn sahrq era en 4iehtera docb dat eerstdaags de evenknie der Orieksohe fautai en wetenschap zich in de nabgheid van San Frantisea sal laten vinden is meer te wenschen dau te Ter vaabtea De Galiforniscbe bevolking kent nog niet veel adsrs dau de zocht tot ooafbankelgkheid alles wat overigens met beeohaving met zedelgke en maatsobappeI ke wetten in verband staat viuüt bg het meerendeel ftoBBereen bepaalde antipathie BINNENLAND Gouda 16 Feb uiki De keer Jkr W H Tedn g van Berkhon thapa ontianger der direete b stingeu te SchooMhove if befwemd tot optranger der directe beUatingap te 4feldoorn Cirea 3 weken geleden heeft de sigarendiaker P H Bekkers in dienst van de hb van de Garden O VrgUndt alhier de gemeenie verlaten terwijl hij iQne vrouw en 4 kinderen in de grootste anooede aektatlict try gelooven diegenen onzer stadgenooten die Harne kon lieidei k hart toooei eeu dienst te bel nn door hen op dit too behoeftige getin te wijtsh Hulst om n het bezit van diens nalatensebap Teybrs stichting eaz te Haarlem le ger ikeu is meer ilan ooit verlevendigd liet schijnt dat men het nu zeker acht dat de vroeger afgewezen vordering znt worden tjn ewezen omdat men zidh atefk mankt hel recht op de nalatenschap te koniitn bewijzen De ontbrekende documenteu eyn tegt men ia Dliitschland gevondeii door een van de eeohthsiibenden te Boer uwd Da b ft MMf dagen te Meppel vertoefd om de talrijke erfgenamen van een en ander nader op 4e Itoogte te brengen De geruohten van den g iKki en uit l g vaii dteiiaqaapariagen liepen aldaar BiB9 ling tleder van de erfgenamen betaalde tut i aedarfiug der oorlo pige kMten 8 onrermoKeQdea waren van de betaling vrij Met eenige rechtsgeleerden en procureurs is no overeengekomen dat zy de zaak tot in het hoogste ressort zullen behandelen soD e kosten onder voorwaartse dat bun als de vortferinif wordt tdegéwezen 10 pCl van het bedrag dM nalatWMohap zal orden uitgejtwd 9 amen dier recbtsgeleerden zijn voor alsnog onbekend JTe Festh heeft eeo k6 Melc p bel Cooneel in een oouplet de diigbladcritiek aaogevallea en lelfs een in d lail tegeirwoon o itteua by naote gentf d en brieedigd Enkele claqueurs juichten dat couplet toe maar het grootste deel van het pnbtielc giif luide zijn afkeuring te kennen Te recht merkt het blad op waaraan dit bericht wordt ontleend dat er zeer weinig aan gelegen is hoe de peraoon ije daar hovenop de planken coupletten zingen moet over dejonmalisliek denkt maar dat het hoogst noodzakelyV 4 t dergelgke feitea door een strenge handhaving van de schouwburgreglementen moeten wordeu voorkomen it gestraft H De practiseerende geueeaheeran in Fraoeker beriditen in de franeker Ct aan belangstellauden jat voor geappointeerde visites op een vooraf bepaald uur of onmiddellyk verzoek en voor avondrisiles het dubM bedrag terwgl voor naclitvisiles van des avonds 10 tot dea morgens 7 uur het drieVouilig bedrag der gewone visites genoteeid wordt Zy verzoeken het publiek om in z n eigen belang de aanvrage om geueea en heelkundige hulp dea morgena vdór 9 UI te doen De praeti eerende handwerkslieden maken in die zeUde eooraot aan de practiseerende geneesbeereu bekend dat zy bon loonen verhoogd hebbeo by directe bestelling dubbel bedrag en hg extra gelegeabeden bg nacht of storm en onweder bet driedubbel bedrag Ia het belang van heerao gcncesheeren verzoeken zy hun bet vonnis m tetrekkeo dat wel geveld maar niet ten wtvoer zal konneu gebracht worden Jaeob Wol beeft gisteren cassatie aangetcekend tegen het arrest van het Prov Gerechtshof waarby l y tot S jaren oorrectioneele gevaogeiiiaatraf ia veroordealjl In eene dezer dager te Helmond gehouden zittiqg van den gemeenleraad is met algemeene stemmen i s raadslid geschorst de heer C H Spooreuberg tot OD toe waarnemend burgemeester De sehorsiog ia oitgesprokeo omdat dit raadslid sedert een groot aantal jaren betrokken is geweest bij leveringen irn behoeve der gepeeote in stryd met artikel 24 der gemeentewet Blijkens de opgaven der ingenieurs voor het stooawezeo bedroeg het aantal stoomketels hier te lande op 31 De ember 1874 in gebruik 4170 waarondic niet zQn begrepen de stoomketels der looonotiereo bg de spoorwegdiensten in gebruik Naar men uit Neuzen meldt is dinsdag II aan geweerschot gelost op een apoortreib juist toen date begon te vertragen om by bet station van Puera attl te staan Een der machinisten werd ligt aan de wang gewand De dader is niet ontdekt Voor den hoogen raad techt doendp io leviaie tgn Vrydag de pleiduolen gevoerd in zake den staab der Nederlanden eischer in revisie tegen de Hollandsohe IJzeren Spoorwegmaatschsppy verweerderesse Daarbg betrof het 1 het bedrag der kosten die voor de oorspronkelijke eischende maatschappij worden veroorzaakt door het van wege den staat aan haar opgelegd vervoer van brieveomalen van de rytuigen der postadmioistratie dia tpt rervoerbare postkantoren zyn ingericht en van de ambtenaren in die rytuinn dienst doende of met het overbren gen der brievenmaieo iti de gewonp rytuigen van Üen spoorweg belast 2 hel bedrag der schade of winstderving die ée maatac pg teogevolgf van ket bewerkstelligde veevoer ondervindt in de uitoefening van baar oedrüfj eo 3 de berekening der schade die de mailtscnapnj volgeus de bovenstaande grondsUgeo buiten eeoige berekening van vracht loon of winst door het kostelooze vervoer der brievenmaleu jaarlyks lydt De hooge raad in eersten aanleg was van oordeel dat die schade ruim moest worden opgevat eo dat d e schadevergoeding ook de toekenning van een billyk loon in zich bevatte Tot bepaling van hetqoantom der schadevergoeding benoemde de hooge raail deatoadigen maar de staat kwam van dit arrest io revisie en bjj arrest in i evuie is verworpen het deukbeeld van loon en isjde besliisiog over den oorapronkelgken eisch aangehouden De deskundigen hebben zich bij rapport van dea hui opgadiageu last voldaao en voor aiiade die vergoed moet warden over het tydvak van 1 September 31 Deccsaber ms opgegeven da som t r 5 444 49 en ab schade over bet jaar U7J som van f 16 349 647 t rwgl voor latere jareo eene formule is aangegeven die het zeer gemakkelijk aakte v r ieder votgeud jaar uit te rekenen hoeveel Int quantum der sehade bedraagt Door de maatsefaappg IV dkarin berust eneouform dat rapport derdetkuadigen heeft zij ook hare oorspronkelijke vocderiug gewyzigd De staat is evenwel bij zgne conclusie blijven persisteeran atrekkei e dajt de geheele vordering der maatschappy 1 tyoriien verklaard met outvankelyk en outzqgd Verw het door dien loop van het geding alzoo gold de yoórtzetting der behandeling van de hoezeer gewijzigd primttiWe vordering had het eerst het woord de heer Jir A H Stipriaan Ln s ius advocaat van de zich verwerende maatschappij tot nadere ondersteuning barer pnleriug i en traden aadat op voor den staat de heereo Kadaadvocaten mr A dePiuUaDQ M vaaderIiiod a iet bestrydiagdier vordeiiog Men schrijft uil Ürentlie Na bet slniteo der jaoht en vooral ia de 14 dagen dat er na dien tijd dog wild mag worden vervoerd h er verbazend gestrikt t Octal deeer patryze welke op die wijze een weinig eervollen do d gevonden lebben is dan ook zeer groot Gestrikte patiyzeo werden bg ÜS ii 50 stuks gepresenteerd voor onliavecr SU cout hel stuk terwyl de kolleclie atrikkea door d jaehtofatiaoeis we igenomen en ia bet kao taogcrtcbtmuseiui van bewgastukkeo gedeponeerd fn treurig bewys geeft vau stroopers aktiviteit Gedurig worden hier vossenjachten gehouden met valieerend succes F lke ja t levert het bewys hoe geslepen Heintje is en hoe den jagers alles moet meeloopen om hem onder t whot te krygeu Zoo werd onhings ouder üeilen eene jacht gehouden aan welke ongeveer 70 personen deelnamen SiecUts ééo kippendief sneuvelde lerwyl zeker wel eeu halfdozyo daar dagelijks honoe guitenstrekeu uitvoeren Van Piiua Alexander sprekeode zoo leest men in en bnef uit de Hofstad iu de Ank Ct kan ikda gelegenheid niet ongebruikt lattm oa een woord van oprechte hulde te brengen aan dien jongstentelg au ona Kouingthiva Het blykt meer eu mmt dat deze prins het voorbeelil volgende vau zijneooma Frederik en Hendrik gevoelt dat demoeielgke positie van een prins van deu bloede dekiemen bevat van ryke vnubten voor dan Uiidi en overtuigd is dat hy zware plichten verrullende cewioblige dieusteu am bel vaderhmd bewgzen kan Laten s Friuseu leeftgd en audtre omstandighedenmet toe dat hg zioh looreer aan het koold van ga de o groote dingen stelle aU prios Uendrik dat legiMiwaerdig doet bij stelt sicè da m niet tevredenmet de rol die buitenslands zo vecl prinsen spelenen die hoofdiakelgk op het gebied van allerki ver aken gevonden wordt Pnos Athxaoder I zioh met de borst op staatszaken toe de zittingen van dan raad vao state woeden leer dikwajls door hem be oökt ernstige mannen va allerlei riahtiiig worden ixwdra ly daartoe maar den wcosch te keouen ge n at voorüomendheid door hem ontvangen en bcbandeid xyue gesprekken hebben andere onderwerpendan weer en wind of opera s paarden en anderemin of meer nobele eonjuila de thomau Ofkchoonbet uu wel niet le verwachten is ik reken daaropalthans niet dat dit goede voorbeeld onze jevimt iorit in eene andere richting zal brengen laat bel ioh toch aanzien dal er zich langzamerhand in dan Haag OB pl ilis Alexaoder een boc e kring van ontwikkelde nielligouta ao eroatige maooeu verman al waarvan het vaderland in de toekomst da voordeeien tal onderviadan Op zieb zelf ia bal reeda eeo merkwaardig verao goael dat van de dne adjadtnten van den prins étfo tot oaxe beste proitaohryvera behoort eo als eeu licht onder de draiaatn geu bekend staat en eeo aoder als docent aanhet m ria ioptitBut te Wüleneoonl verbonden isgeweest en ed z o naam ganstig heeft bekendgei aali ondfi da iwUlaire sthrgvera over bet ewefen Om twart eilakt leder M r glansend bs makaa kan Bao deo volgenden weg iostaao Ilao doe io een polja stukjes vao stearine kaarseo met eenige to otqo oUa verwama dit zacht en voege er din zwartsel io Van dit mengsel neme men op eeo Wflllen la e en Wr jvo daarmede het leder in terwyl het daarna met uu aoder lapje wordt nage MV De dochter van den bekenden Amerikaaoaohen generaal Sherman naar men zegt een Bosschenaar van geboorte he ft bg gjelegenheid van kaai hawclyk et luileoaot Pitch van den I hedive Egypte eeo prachtig diamooteu halsnoer met oorbellen cadeau gekregen ter waarde van 500 000 francs Een speciaal aete van bet Congres heeft mrjufvronw Sherman gemagtigd om dat cadeau aan te nemen Laa tste Berichten VenuUlM Ib Fehc De groepen der liakerzyde en van bel rechter centrum verklaren dat er noodzakelykheid beataat om bet ten opzichte van deo Senaat eens te worden De groep liavergne heelt besloten tot intermediair te dieonen taascben het rechtrr en het linker centrum en vervolgens het initiatief te nemen voor een ontwerp hetwelk voldoende kans op succes oplevert De gematigde rechterzgide eo de Bonapartistische fractie van hel rechter centrum hebbeu gedelegeerdeo naar Mac Mahon gezonden om hem het recht van ntlo alsook van ontbinding en gedeettelgke vernieuwing der Kamer aan te bieden Naar men verzekert heeft hij hieromtrent zijn gcvealen jiiet te kennen gcgevea Baat tarkUard da besliasing omtrent de eoaatitatieaeele etten Ie wiJba Iwai aca Burgelijk e Stand Gsaoaau 11 Ftbr Msfis Aasa Cornells ouden H F ij en M C Baiigers 12 Petrui ouders 6 Hvaait ea P VOO der Broelu 13 Miu Betje ouden i de ilu a C Alpheaaar U 8le ilina oaden W F Wftteahorg eo J H van der Spelt Coroclii onden L vao Loon ea J Fnaken li Abreham oaders P vaa Reeden o M Zorg Ovetiusil 12 Febr C 8 Vooüi 22 j i de Uags It d IS J van der Khia 4 n U J vso Kriiapea 18 H Heij 2 j 4 bl M C Waal 37 j G ds Vas bainr van J Herauo de Groot 62 j 9 m COBSESFONDENTIE De oof to eModüD dicbtregeleo komeo odb ter plittuog ODgCKblkt TOOT DE ReDACTIK ADVERTENTIËN V Bevallen van een Dochter JOHANNA NISBUBG ecktgenoote van J C TAS WUK lUaUrdam 15 Febr 1875 ♦ Heden overleed onae jongste lieveKng MOOBUS J0BANNB8 4 maairfen en 20 dagen mochten wg hem alechta in ons bezit hebben daar het den Heer behaagde hem uit ons middoi weg te nemen S P VAN DEtt KLEIN i J TAN BÏU KLEIN GovOa 15 Febr 1875 tak pta Keoft Heden orerleed na een langrdarig doch gedaldig Igden onze tweede Dochter JOHANNA miu 18 iaren oud J VAM KRIMPEN Qaiida 14 Febr 1875 N TA KRIMPEN OoDira Heden overleed in den ooderdom Tan bgna 63 jaren onze geliefde Echtgenoote en Moeder GEERTRUDE dï VOS na eene ongesteldheid Tan weinige dagen J HERMAN Dl GROOT öoudi 14 Febr 1875 en Kinderen V Overleden te iJiï w 12 Fabruarg 1875 MAGDALENA ANTONIA TOLLENS hartelijk gdiiefde zuster van Mr F J TOLLENS Smda 15 Febr 1875 Einigi tenniêgéving V MeTioow de Wed A F MACKEN8TËIN betuig haren hartelgken donk Toor de OBitelbare bewezen Tan deelneming bg haar amartelgk Tarlies ondervondeo Haailtmht 11 Febr lé76 Het CONCERT tan behoeve der bgwerkenvaa den Terbouw taq het Israëlietiach OUDEMA mm MA mmen VROUWENHUIS alhier heeft bruto opgebracht 304 20 DaarenboT n zga de Tolgende g schenken ingekomen Tan Geb P te B ƒ 10 TanN N 10 Tandiver e personen die ook onbekend wenschen te blgven gewmaitlgk 6 50 26 50 330 70 J M van MINDEN Geëxamineerd Tandheelkundige Dubbele Buurt te GOUDA Het is ontegenzeggelijk dat het Terlies der TANDEN de schoonste gezichten misvormt n de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt bovei noemde ieder in de gelegenheid deor zïjne nieuwe Methode van Kunstgebitten en Tanden en zoodoende de Torm van het aangezicht terugte geven en het uitnemen der aanwezige wartels is volgens deae Methode onnoodig Mjp Stukken van andere Meesters wordendoor mij spoedig hersteld Verder alle dagente spreken Toor al wat tet de Tandheelkundebehoort AanbeTeling zal onnoodig zijn daarhy zich het vertroawen der Geneesheeren hier n elders heeft weten waardig te maken doorijjiie soliede behandeling I het gebruik Tan bet JOH HOFFscbe Malz Mout Extract GEZOKDIlEIDSBIEft komt men bepaaldeiyk tet de overtniging dat bg gestoorde spijBverteeiring In MW heid en hoofdzakelgk bg algemeene LICHAAMSZWAKTE het HAXZ BXTRACT de zekerste hulp biedt Dagelgks wordt het MALZ ESPraACT driemaal gebruikt en wel een wgoglas s Toormiddags bjj het middagmaal twee en s avonds weereen wgnglas Bij hardnekkigen Teronderdan HOEST BORSTKWALEN eu moeilijke ademhaling wordt het MOUT EXTRACT eerst tien minuten laug gekookt dan a eschuimd en s morgens en s aTOnds zeer warm 1 a 2 wijnglazen gebruikt Prjjzen 1 flesch 45 cent 6 flesschen 2 20 13 flesachen f 4 40 De ledige flesschen worden a 5 cent berekend en tegen dien prgs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépot AmèUrdam Smalle Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 134 Verkrijgbaar te Gouda bg J C vak VBEUMINGEN Devige noest en Slijm o de borst Mgn zesjarig Meisje leed in den a eloopenwinter aan Terslijming in de keel en een hevigenhoest op aanraden bet ik het Tan den beroemden Bijnl DRÜIVÏIN BORSTHONING uit Het Depot bij HELNK ScHUCHu NHEtt alhier gebruiken Het kind werd in zeer korten tijd vande pijn beTrijd en Terhèugt ziph sedert in eenvoortreffelijke gezondheid wat der waarheidgetrouw getuigt JO SEF EGGEb AiHUng Opper Beijeren 1 April 74 Zeiiiek E Noordyk OndmUr f JoDker Idenburg JMUrdcm C J W i n bl lié Apolh BttiiQvt C J van Gmkeli SchoonJuven 1 VVollT Zoon D og Voor6urff A van Veen Waddinxtee C van Eenwea Woerdn H vao Ulggtlau Üet gebruik Tan den DruiTen Borsthoniag heeft zelfs dikwijls in de hardnekkigste gevallen zelden itfjn uitwerking gemist wat door duizenden schitterende eikenningen van personen uit alle standen gestaafd is Men kooyt dezfn ODOTertréffelijkeu drank alleen eah it tl de fieach met gebruiksaanwijzing te 3 mdt bg F II A l olff aid R L Varos lua ZooQ AnoUi Boitgratn P Venloot Bottotip A J van Twoot Dil I l vac Leeunea i OmtcHluife J L F C Saibilié Apolh Biutrnmid W Hendrik HMlIrcckt 1 D deo llirtog aiUfertbtrii wed de Baadt Ter voorkoming van bedrog ia elke flacon voonici on een rood oapiula met aevenstaaiid Fa b r i e k e Lenifpa terwgl baiUiidifU de naam van deo Fabnekant W II ZICkENKEIMER te Maiai ia de Kark lebnpd Ir