Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1875

VrUdag 19 Februari 1875 W 163Ö L GOUDSCHE COURANT Nieows en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIÉN worden geplaatet T n 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plantsmimte A onderlijl e Nommers VUF CENTES De Iniwidiog Tan advertentifa kan geschieden tot éftt anr des namiddags van den dag der uitgave WEESHUIS NEERBOSCH bü NIJMEGEN Mededeelingen van het WERK der WEEZEN VERPLEGING door den Directeur Joh TAN t LINDENHOUT aanstaande WOENSÜAG AVOND ten ZES uren in het Lokaal Heil des Volks Peperstraat De ondergeteekende daartoe aangezocht door Tele zijoer begun8ti er3 geeft door deze kennis dat Tan af heden bij hem te verkrggen is beste Qaaliteit VLËËSCIi teged billyken pr sUËd Dw Dienaar H VAN WILLIGEN Vloeschhouwer en Spekslager Lange Groenendaal I 88 vji Mevrouw PRINCE op de Kattensingel vraagt tegen Mei EENE goed kunnende strijken en naayen en geschikt met kinderen om te gaan Er wordt te HUUR gevraagd en BENEDENHülSJE met TUINTJE of PLAATSJE Hierop reflecteerenden verroegen ksh bg A QUANT Kleiweg E 107 Attentie s v p Ü Een J0N6MENSCH die Administratieve kennis bezit Tan e beste Getuigschriften voorzien en des namiddags geheel vrji is wenschte die ledige tijd aan BOEKHOUDING of andere ADMINISTRATIE te besteden Adres K by A QDANT Kleiw g Openbare Verpachting in versohlUende paroeelen VAW DB Grasgewasscir ch VIsscherijcn V B den Straatweg van Gouda naar Bodegraven op VRIJDAG 2ö FEBRUARI 1875 des Toorm iten Elf uur t n huize van T BLOM Logementhouder te Bodegraven Openbare Verkooping en te GOUDA op MAANDAG 23 FEBRUABIJ 1875 des Toormiddags ten Elf ure in het Logement de Zalu van Een goed onderhouden WINKELHÜIS met WERKPLAATS en ERF aan den Korten Tieadeweg te Gouda Wjjk D N 8 waarin de KOPERSLAGERSZAAK met goed gevolg wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 MAART 1875 En een HUIS en ERF inde Kappenaarssteeg te Gouda Wijk G N 31 En op DINGSDAG 23 FEBBÜARIJ 1875 des voormiddags ten Negen ure vóór en in het Lokaal wijk K N 237 aan de Peperstraat van EENEN NETTEN sagelaten door Mejufvrouw de Weduwe G van HOFWEGEN bestaande in MAHONIEHOUTEN TENen andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED LINNENen TAFELGOED fraai gewerkt GOUD waaronder een Kap met JÜWEELEN ZILVER en JÜWEELEN on wel twee Booten een paar Oorknoppen twee Spelden 3 Ringen enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen tenKantore van den Notaris W J FOBTUIJN DROO GLEEVER te Gouda 287 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 22 FEBRUARI 1875 hebben uitgegeven en verkrijgbaar gesteld GEDENKSCHRIFT van het 25 Jarlg Bestaao der Werklnriehtln tot Wering BedelarU te GOUDA door W J FOBTUIJN DEÖOGLEEVEB Voorzüier van het Bestuur der Inrichting rarCEGEVEN TEN V OQRDEELE DER miCHTINt PR1J3 f 0 6 O met Fenkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit dmivensutker en Zwitserschea honig met een aftreksel van mout orunge bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend wordön als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze boratsiroop werkt genezend en verzachtend bj keelpjjn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoeat en kuchhoest De flesch met gebruiksaanwijzing 0 Cents 8el de GImborn Gimborn s maagversterkend Zuiverings Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangeoa men smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zont van Garisbad Enis en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rbeumatisehe aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alleziekte waarby men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan Ir ninlg L Iev n borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het m n streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat slaiten In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zij langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct I TvnP I aVüPtPitiin van algemeene bekendheid dat yzereen onmisbaar bestandIJAtl LieVvrirunn deelvan ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorbanden is z JD kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van allezoogenaamde üz raeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de geschiktste Ken eetlepel bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents ay Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornameiyk te Gouda higf L Welter L Sdienk en J C Zeldenrjjk te Schoonhoven by Wed Wolff en Zoon te Oudowater bü F Jodkër Idenbuig te Woerden by N C van der Kas En in dé andere plaatwnin de bekende d i ts H VON GIMBORN Emmerich f Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten Lofodlnsche DorschLevcrtraan VAN H Sardemann te Emmerik onderzocht en aanbevolen doot Db M FREYTAG Professor te Bonn Du B FRE8ENIUS Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is by zync erkende geneeskundige waarde vry van eiken onaangenameu reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelyk ingenomen en verteerd Verkrijgbaar per flacon k 40 Cents En uit deze Chemisch bereide IJzerhoudende Levertraan door voorname Nederlandtche en DuiUche Geneeêkundigen aanbevolen tegen bleekzucht klierziekte tongteering verzwakking enz is verkragbaarper flacon i 75 ct te Gouda by J C ZELDBNBIJK Alphen by L Varossiau Zoon Boikoop by A J Tan Twont Haattrecht by A Scheer t Haae bü C M Olifiers Apoth zeestr 34en Ï H Reen Kannegieter Apoth groote Markt 22 Hilkgertherg by Wed de Raadt Oudewater by C Werdoa iïoKeniomby C J w Sna bilié Apoth groote Markt ScAoonAotien by J W Valk Voorburg by J vau Loohem Waddinxveen by O van Eenwen Woerden bij W H van Diggelen BETREKKING IEMAND oud 24 jaar P G bekend met Boekhouden Moderne Talen Administ ratie en Terder alles wat tot den handel behoort zoekt een BETREKKING er zal meer op een flinke Zaak dan wel op groot salaris gelet worden Adres met franco brieven onder de letters A B by den Uitgever dezer Courant By acte op den 25 January 1875 voor den Notaris G BÜIJS te AmHerdam verleden is tnsschen de ondergeteekenden PIETER van RHOON Commissionair en PIETER van BHOON Junior Koffiehuishouder beide wonende te Amtlerdarti aangegaan eene vennootschap tot het uitoefenen van Koffiehuis en Bnffethonders Affaire zoomede het houden van Sociëteit en Publieke Vermakelykheden met alles wal daartoe behoort onder de firma van P van RHÜQN Jb welke door beiden zal worden geteekend doch alleen tot zaken de Vennootschap regtstreeks betreffende en alzoo niet tot het opnemen of vitleenen Tan gelden noch tot het contracteeren van beleeningen of borgtogten de Vennootschap zal gevestigd zyn te Amtterdam en te Gouda zoomede in zoodanige andere plaats of plaatsen waar in vervolg van tyd gejyksoortige zaken door hen zullen worden uitgeoefend dezelve zi aanvangen den 1 February J875 wordt aangegaan voor den tjjd van twaalf jaren na verloop van welke tyd dezelve van jaar tot jaar zal worden gecontinueerd zoolang niet één der Vennooten aan den anderen zes maanden voor het eindigen van een ingetreden jaar dezelve scbriftelyk zal hebben opgezegd P VAN RHOON Qondi Druk nu A BriDkaua P VAN EHOON Jr De aitgave dezer Coanmt schiedt ZONDAO WOENSDAG en VBUDAG In de Stad getchiedt de uitgave in den rond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 75 franco per pott 2 BUITENLAND Bnltealaiidscli Overzickl Uit Vcmilln is niets bgzonders te Belden Men zoekt uog Dur seo ScDut die voor de meertlerbeid aauDeBelgk loa kanneo zya en feeft du de koop niet op om tot era vergelyk te koaeo Mca scbijnt er de kleine groep Wailon weiler roorie pannen Ero lefaerpe ditounie keeft plaatt gekad oret orerdrrren en onieclitBatige peniioeaoa ua ead keizrrlqke snbtenaren in die Fmitielien Landdag werd eergieteren bg de ertte lezing vu kei weiiontirerp betreS ea le het beetaar der Rooaieiie kcrkelyke goederen door dca MiaisCer Filk het feit ter tprake gebracht dat tegeawourdig de gelden der EÓaascke kerken of itiehtuigen To strdEt nitt altjd warden gebraikt voor de aangcmaeo beeteaariag iMir ofc mk lot keil der K looali aeo t noemt op endere wnie Nataarlyk rerd het feit van Zwute tgde Mtvyiéld n de Hiaitter geeoameerd naaea to soeaeii wurin deie volstrekt geen gevaar tag Dt aantallen tta de altramontaoen op de wet waren tan het bekende gehalte Reicheoaperger epnk tan een nieuwe tertolging tan de Katholieke Kerk tegen welke kg en zga partji atcadi en oteral zoadea proteateeren ook aMende hg dat d et in atryd wat met de conilitutie Van liberale zgde wercj dit laatste beitredeo en geiegd dat wanneer dit het geval wat de Grondwet Boett worden gewgzigd Het ontwerp ui ket groote aecrdtrbeid entea tenoodeo naar een ooamibie Dioadag ia de Beiereehe Landdag geopeod de lljniater tan Oorldg diende op grond tan de Kgkawèt de oorlogabegrooting toor 75 in De patriotten hebbeft weder groote planoen toor deze zitting Jorg ie beiig iga trtenden oter te halen na een adrea aan den Koning te leoden oter de intoeriog tan bet bargerlgk hawelgk Bg de terkieuag t w een lid toor t Ëogeltche Parleaent te Chattaa il de keer Oorat de eonaertaliete oanilidaat ttrkozea De oaoiertatietc aeerderhrid waa tbsui 215 oor een jaar waa zg 707 leamen AHntlaaudeo Vrgdag al de terkietiitg plaata hebbén in ket beniehto district Stroud waar leedi teraoheiden aaien da terkiezing ia teruietigd ten gevolge tan knoeierg In Kngeiand ia de bekende Tiohborne adtooaat Keueal v en in lerUnd een gedrporleerd misdadiger terkocen Da koning tan Spanje it otereenkoaatig ket taatgeatelde plan Zatenlag te Madrid aangekoacn en aehoon hg niet kwam ala oterwlunaar tan de Cariiten door de tdlkimtuigle jiichend naar tgn paieia ergeteld De Qaetta deelt het bealait aede waarbg Canotaa Toorloopig wordt benoemd tot Minister tan Marine De aarkiea tan Molina ii beooead tot buitengewoon gezant te Parga In tenohillende andere besluiten wordt aaneatie terleend aan tersohilleode peraoneo veroordeeld wegene politieke miadrgten ondersrkeidingen toegekend aan militairen die trail terdiruitelyk hebben gemaakt en ttraifen aan hen die den 3den deier ban plicht niet hebben gedaan Het aohgut derhalte dat de Alphooeiaten den Sden bg Iioroa 1 huD rag hebben laten tien un de Carliiten Da noodlottige gerolgen van partguoht ia kat j patleaeiit onderrindt Hoogary niet Binder dan Frankrgk Keiter Frant Joeef heeft het ontalig tan het ainiaierieBiito niet aaigeaoaMn en het terzocht igoe portefenillea te behoadea totdat de fiiue die kaaa achijnt te hebhen tuaaohaa dr teraokilleode partyen werkelgk lal beattaa en op goede grond lagen tal tgn gateetigd Blgkeoa een oSciense nota echter lo de Peater Ll jd hebben zoowel de ainialerprealdent Bitto fla de aiauter tan f naneiëtt Ghjay terkUard dat tg in geen getal in cea ateaw aibisterie wUlea zitting neacD loodat de keiier koe ongave oek kea i i aoeten opofferen en ket land iau goede diensten ui moeten ontberen Zy tgn tliaot belaat met ket toeren tan ooderbaodelingeo aet de koeCdeo tan tertehilleade partyen de beerea Senyey Loajray ea Tiaia oter de toimuig tan e a ombw kabinet Ook ket ItaUaaoieke ainiatarie heeft weder een aantal taa do oppoaitie maete dooraiaaa De keer CaÏMli al ki ll otau Éi gmaU atnkkaub oa den iotloed door bet aiaisterio p de terkieziagea oilgeoefead af te keaiea De preaideat siButer Miagkrtti ketoogde eektar aan de Hakengde dat ket rationeel toa weten oa de qaaeitie tan tertronwen uit te tellen tot by de brbandeling der Bnaocieele wcteootwerpen aU het hoofdpunt der politiek taa kei tegenwoordige kabinet Zouwei door kem ala door tyae ooilega e tan kinnenlandtcbe taken Cantelli en Vigliani tan jartitie werden oatrent de offioiede eaodidatareo teraohillende inliehtiiwen ter terkt Ten alotte werd eeaa aotia tan den koer Codioneki e t laidendai da kaawr akte oaaende tan de terklaringrn tan de ainiaters gast oter tot de orde aan den dag aet 147 legen 100 ateaaen aangenomen loodat ket auialsrie abdaraaa de oterwinning bekaalde DUIT8CHLAMD De fTenr ZtUmiif betpreekt de ateaalug laelke in de jongatt sitting tn het ket hoia der Aigetaardigilen beeft plaata gehad oter het tooratalVirahow hetregende de toepaaiing der pratinoiale wet op Kgnlaud en WnlUen De minialet taa binnenlandaehe taken keefi daarbg een nederlaag geleden welke oogeuackynlyk taer getoelig ia geweeat Hg kad aangedrongen op de terwerping tan ket tooratel en niettegenitaande dat keeft ket Hoia aet StS tegen SS ateaaen lick ter gaoate van het bedoelde tooratel verklaard Op liehtelf beaehoawd toa aen kannen acenen dat daardoor een tware alag waa toegebracht aan den aiaiater tan binnenlandaehe taken of aan de regeering Dit ii echter met het getal De Mioi ter drong aan op de temerpiug omdat de Begeeriog niet ia de aogelykheid wai om de noodige maatregelen apoedig genoeg te nemen oa der zaak nu rreda haar beslag te geacn een principieel betwaar daarentegen werd door hem tegen het tooistel niet aangevoerd In de bedoeling tan den toorsteller en tan dieua tiienden lag het dan ook met om de toordracht reeda in deie sitting te duen indienen De naettie heeft echier een andera en teer be langrgke tydr zegt de If tur Zeibuf I e teaming an het Hui kan a a doorslaand bewga hiertan trekken dat de lolksrertegenwoordiglng oict geneigd ia om gaiiache protincien te beperken in bet genot der bnrgerlgke rechten dewyl aldaar een bepiulile taatkandige party beenoht Uet Hui der Algntaar digden heeft door zijne temaing op onmiakeubare wgze te kennen willen geren dat het de altramonaaoache party niet too getaarlgk acht om ter willen daartan gansche protincien in exceptioneelen toeataad te plaateen Tereni heeft het daardoor openlijk te kennen gegeten dat bet ten tolle doordrongen ia tan de otertniging dat mocht er te eeniger tijd geaaar ontetaao de Regeering bg machte ia oa rnat ea orde te bandbaten Dit bnloil zal door het ganache land Worden toegtjaicht daartan houden wg ana tea tolle otertoigd De dwate bewering dat de itaatageiinde partyen door die ateaaing ket bewye hebbeo gegeten dat ijj op kerkelgk etaatkundig gebied niet aeer B t de Begeering kand aan hand gaan dergelgke bewering terdieat geen wederlegging Herhaaldelyk ia puitv dnikkel e w te ia hei Huii de terk taring afgelegd A M E R I ¥ A De N Aaerikaanaclierepablikeieen tijn loogrlnkkig tgaaden te hebben die al hun beet duenbenopdehoogls te atellen eu te houden tan bun eigen fuutei Het arendaoogen tgn de deaoeraten gewapend rn het ainatc tMje ntanapt ban acherpiiendcn blik niet Daar het bg de nadering tan de ateaaingen toor de beooeaing tan ecu aieawen of de berbeuoemiiig tan dm ondea pmident toor de tagenpartg tan het tegenwoordig beataur tan het hoogate gewicht ia de gebreken tan Graata htkecr ia t licht te tellen en de Aaerikaneo niet het ainat getoali rijn toor de belangen banner beurzen ueeat de NtmTork Tribme de geirgeakeid waar hrt Aowrikaao a tolk een in cyfera oiigadrukte waarschuwing te geven Allereent geeft dit klad een oaerzickt taa da gelden die in teraehilleude jaren toor ket oprichlapn tan pob eke geboaweu door de regeering zgo uit egèten In 1851 öi 53 en SO bleten ilie beneden een aillioen dollan In 54 waa de uiigaaf ruim I in 59 bgna 2 ailliflrn In 1855 en 56 gaf aen meerdau 2millioen iu 1858 en 57 ongeteerj 3 aillioen dollan toor dit doel ait In 187Sea 1874 waa die poet op t budget geitrgen tot S i Billiuen dollara i4 Wanneer aen in aaomerking neemt dat Je Amerikanen kun taetlnolit aoeteu neaen tot belaatingterhooging oa de noodta elyke aitgaten te dekken getuigu dete cgfcN inderdaad tan groote trggetigheid De traag ryet met ket recht hoe het koat dat de begrooling toor publiek geboaven in weinige jaren tyda too enora gcsU en i Hierop geeft de AVe i ori TrUnau baar antwoord altbana ty wytt op éen feit dar aiasohien tan meerdere een tei klaring tal kannen geten In 1857 werd uitgetrokken toor het bouwen tan een gerechtahof eu poatk mtoor te Baieigh m Noord Caroliuo 60 000 dall In drie § u incieele ra iporlen van ISö8 1861 wordt gecontlatreril dat Ualeigli rolalrekt geen keboefte kad aan eeu nieuw pcisikniitoor of gerrcliishof Het fniver bedrag der inkoKit ii tan hu postka itaor waa in 1857 876 l ö dull en een janr te torvu iraa de rechtbank er juist nclit dugeo in t gehecle jaar vergaderd geweest Kort voor He verkiezmj in 1673 Wt rd er voor lUlei h s poBlkuntoor 100 000 doli op dr brg root ing iiitgrti ukken In Deo 1672 neid echter door den hr urüarohitect aiin etoojul dat flit gebouw minstens 250 1100 lioll 2uu moLten kosteu cu dm 3 Maart lil i nera uilgtmaiiLt dat toor lictpost