Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1875

kantoor te Raleigh 330 000 doll beiohikbaar dienden gnteld te froxKn Keietlaoaers gelijk er reien zyn die meenen dat ryk Cebouwen s eeds te reel kosten kunnen in de Vereeiiigde Staten gele rulieid rinden 9m zieb te trooalea en hun toorn wat te doen bedaren Kalrlgh toch ia e n plaatsje yan 4000 zielen en het poitkanloor oqtrangt jaarlijLs nau porto s 4000 doll en eenpf tweemaal Brr jaar beeft di af een recUtbaak tittinj Hel IS iirdenlaad te hopen dji lietgSnvernemcDt der Unie nu spoedig tot het bouwen ran dat postkantoor besluiten zal In den loop ran 16 jaar is de begroot og foor dit kantoor en gerechtshof ran 60 000 tot iSO 000 uUats gesteun rerliepen er nng 16 jaar èp dexe wijs ahA zou het kleine Rnleigh een ruïne roor de groote republiek kunueu worden De NtnO Tork Tribune is partijdig genoeg om den aanwas dezer cgfers in verbind te brengeii met verkieziiigsirenschen Laat ii liever elQoren i het tiar irurentfe waoblc en ile steeds krimmende begroo ting tenroudig te wgUn zijn aan den lust run htt r6 Hibl V ihkcbe btistani oid ftallügh het ideaal ran eea postkantoor te versq lfen of om doot f en sptfe vae roorberld talméiide gVurerne ieotea te waarschuwen tegen het uitstel en van bauwplauneo ie nutoch eeètbaal noodig gebltketl zijn BINNEiSTLAND Gouda IS bbdaU Met diep leedwezen yernemen w het plo eling overlijd an een oiuer geaclite stadgenooten den heer A Kooreraar Hij had ziah gisteien naar deu Kindcrdyk begeren roür ambts bezigheden tóen hy aldaar ddor eeue ongesteldheid is orervatlen waarna hy tpoedig den geest gaf Niet alteen roor zijne cchtgcpoote en kinderen ler hart nóg zeèt onÜAgs smartelgk werd getroffen door het orerlydèn van een geliefden zoon en broeHer is bet üterrefj ran den heer Kooreraar een zwai r Verliet bok robl de gemeente Gouda yt mh eiite f oed renlieDitelijk burger bezat De heer J V Uisselkoen hulponderwijzer aan de Openbare Tussohensohool alhiet is dezer dagen beBoemd tol secondant dan eent der i nViohtingeu ao onderwij t AnmttMl De miliciens ran de lichting ran 1874 die nu nog bij de regimenten infanterie in dienst zgn zullen I Jini e k met onbepaald rerlof nak Htlis gaaA De afdeelingen der tweede kmner def ataten generaal hebben zich j insdag bezig gehouden met een weede onderzoek orer het welsootwerp tot regelidg riin het koogfir onderwgs Door den heer A W Bronsreld predikant te Haarlem is een adres aan de Tweede Kamer önlworpeu M ter onderteekening aan ié predikhutett derKed llirr kerk toegezonden waarin op rërschilXnde grïndcn op het behoud drr fodgeleei dheidals afriMiderlüke faculteit bij de regeling Tan het booger onderwijs Wordt aangedrongen De Vereenig Mff iot invoering der lijkeitverhranding M Nederland z et haar ledental langzamerhand rerBserdere Na de eerste leilen rergadering op 28 December 1874 t s Hage hebben nog verscheidene personen zioh b j de Vereen igiiig aangesloten Dr laatste leilen lgsi greft het aantal leden in de vereohilieod e gemeenten op als te Aerlanderreen 2 AeUtml Alkmaar S Almelo 2 Alphen a d Kiju 2 Alaersfoorl 6 Amsterdam 86 Aruhein VO Assen 1 Bergen op Zoom 13 Bererwijk 2 Bloemendilal 3 Boltward 1 den Bommttl 1 Breda 19 den Briel2a Briels Nieuwland 1 Culemborg 1 Dantuoiai oude 1 9llll 14 Derenter H Uückum 11 Dotbbnrg 2 Doodewaard 1 Dordrecht 27 UHewegett l Didn r I £ duB r Elleoom 1 Kllewoutsdijk 1 Etst l l erdingen 1 Geertrnidenbcrg 1 Goedereeile 2 OOe 4 O riaohe 0 ISooda 6 sGrarenhige 108 sG rii Teaanda 1 Groniagen 30 Haiiften V Haarlem 24 HardinxreM t Harlingén 1 Ilattem 1 llarclte 1 UWMtede Heereiiteen 6 Hello 4 Heinkdnszand 1 H ldé l Helmond 1 Hengelo 1 s Hertogenbosch I Hilligersl g 2 Hillegom 2 Hueren 1 Holwèi d 1 Uoerfr 7 Muiseu 1 Kabipen 2 Keppel 1 KnHpe 1 KromOienio 1 Leeuwarden 35 Leiden 54 Lefd Aendam 1 Lekkerkerk 1 Lettelbért 2 Loclicm S Locaeto d Vecht I Maassluis 4 Maastrïcht 4 Ifeppel 1 Middelburg 15 Naaldwijk I Neuzen 1 Nieuwe Diep 2 Nieuwe Sc jaus 3 Noordwijk Biniien 1 Nymegen 13 Oldenzaal 1 OosIhuizen 1 Oiloland 1 Oadenboicb 6 Orerreen 2 Senkotn 1 Ubcneu 2 Bietreid 1 Hoeroliond 2 Kotterdam 124 Scbeieniagen 1 Schiedam 11 Sceek 1 Tfaolen 13 Xicll Tsr lla 8 Ulreebt SB Aan de If H wordt l fiyht at de he r Kaiser een paar dagen geleden ran dè expeditie naar Reunion tot waaroomiiig ran den doorgang ran Venus te Leiden is terugekumen en dat de beide assistenten den 24steu dezer per stoombfot M tnice moijiU loatrukenteii ran Marseille naar Amsterdam lallen rer ltekj en In de gisten gehoudeu Baadszitting Ie 4v tai ia8 is met B ary Jstemmen lièhalre die ran neii leer Correr Hooft aangenomen de orereenkomst der Kaalscommis e met de liegeer g betreKinds de zaak der Kanaalmaat happg Mede werd apu eaomen itK lr Kst XtA 0 ri hdng eener kweekschool vobr on defwijzersen onïlfl wyzefessen benevens dat tot erlioogiug der jaarwedden ran de hulpunderwijzeis twcule en derde klasse MultapiUor z i in zijn laatste dez dagen in liet HandehblM geplaatst artikel o a het rolgende dat de aandacht ouzer lezers rerdieut Waarom zijn wy tegenwoordig roor hen die brood rieeach ea bl nditoffen San het publiek afleveren zoo lastig h t bepalen ran ae hoereelbeid winst dte we ibeepen dat op zgn féipgst genomen tan die artikelsk i g geberen worden Waarom moedigen wg zfHsenigermate eene soort van samenzwering ahn u anntLer wi $ weten dat bakkers slagers of steenkoleukoogers hpterhandelaars in één Woord llfen Aie habdel wijven in eerste lerensbehoeften soms maar eenige centen boven Sn maxtaum r p winit bedingen Wtlteu V M in zyo we roor zulke heden zoo gestreng waarom bemoeien we ons met jioint wiastber kening wij di geen noord spr keo over de woekerwinst di zoo menig handelaar ia artikelen r n weelde of san genot gcDietf Op ééw kostbare schildery op é a prachtig span paarden op én nieuw Beublemeut wordt niet zelden in $ éu uur tyds by verkoop meer rerdieut dan menig bakker of slachter in drie maan den soms teifs in ééa halfjaar a znoeg iaia en zwetende ran z n bedryf trekt Is dat redelp Ja ongel ijCeld en we geren juist het meeste blijk ran redelykbcid ran liberalitf it en humaniteit door zóó te handelen Wat is toch bet geral Levenêie toeten moet ieder mensch zich oansohalTen bij moge rijk of arm zijn ailikelen ran genot of weelde kan men miuen Wie handel dryft wie eenige nering doet kap en mag roor tyue koopwaar zulk een hoogen prijs bedingen en trachten te bekomen als maar eenigezms nlogelyk is Zy die niet bij hem Ier markt kpmen heaben daar niets mede ie maken en wie bet te koop aangetiouene t i duur rindt laat het eenvoudig deu vdrkooper t ehouden Geheel anders echter is het gelegen met den handel in de noodzakel kste lercukbeboeAen Ook die handel kan en mag niet anders dan votiomen vnj en oaielemmerd door I Staatt macAt J worden gelaten maar het publiek zelf heeft uiel alleen bet recht maar het is zelfazijn plicM elk monopoelie en elke woekerwinst in dezau handel met kracht te beslryden Uier toch geldt het de rerdediging der zwakkeren tegenorer de sterkereni hier tuch treedt het publiek op in het belang ran het ogbetwistbdar natuurrecht dat ook de armste medebiirt ur bezit oiu zich ie roeden om zyn leren door roedsSl Ie ouderhouueu De dwaas die zich by bet koopsn eener schilderjy van betwistbare waarde door den verkuuper lait bedriegen de rijke die een uiteusponge prys voor een span paarden betaal de gefortuneerde die zich een prachItig menblimeht rer bdren de waarde aanschaft dis allen hebben geen bescherming van het groote publiek noodig Wat zg te veel aan winst roor den rerkooper betalen is óf de boete roor hunne onkunde óf de deqkbeeldige pcys der waarde die zy aan het gekochte hechten Ze zyn rry raa het artikel al of niet te koopen en het gemis er van tal faun niet in het minst schadeq Wie voor ien in de bres springt om te klagen dat z het gekooble i duur hebben betaald bemoeit zich wel beschouwd met eeie zaak die em volstrekt niet aangaat Anders is het echter gelegen met den rerkoop der eerste lerensmiddeleu VYie eene broodfobriek hfipt bprushieo of aandeel neemt in eene rereeiiigiog welke voor een ieder goedkooper rleeseh rerkrygbaar tracht ie s ellen erncht een oeij werjt althans wanneer het doel ran zidke iustelhngeu met nsi maar li eaaï 9 met andere woorden indien de oprichters niet ton doel hebben om eUgeri bakkers en andere rerkoopers van eerste levensbehoeften een matigen en hun redelijker wijze toekomende winst ie betwisten maar den marktprijs ran deze artikelen op een matig standpunt te houden en htt publiek te beschermen tegen een monopolie in roor ieder menseh onmisbare behoeften Ueeren rerkoopers in denoodzakeliykBte lerensmiddeleu mochten er wel eens meer aan denken dat by ben rijk en ook arm ter markt moeten komen dat menig pond rleeeck gekocht wordt om t leren te rekken ran een door ontbering verzwakten medebur r die tolttrékt nóg niét an is ipaar met zyn so her inkomen onmogelyk zich zelren en lajn gegin roldoende meer kan roeden toen de p gs ran ji t vleesoh hoe langer hoe hooger opgevoerd werd zelfs toen t vee veel goedkooper verkrijgbaar as Heeren rurkoöpen in de n ooOsakelgkst levensmiddelen moohten er wel ews lt er aan denken dut n Miig brood gekocht wo t met de tofUite aea ieii an den half i tgehongecden proletarU Hun heititf IS na eamaal ran dien aA d dat het diep ingrgpt in het maatschappelijk leven en doordringt tot de qpderste lage van ons volk da voorwerpen ran liun en b iodel zgij onmtiaar roor ieder raenach en lila zoodaitig latdie brndel ifi wo nauw rer hmimtl de lierfaarsli belangen aer maatschappij dat hij in eöiien exopptioiifelen toestand rerkeert Het onmisbare roor den meusch mag niet kunstmatig duurder worden gemaakt en waar zulks geschiedt i ifit iftoA ie lcr waarachtig ieBSQhenrrifu4 et al de hem ten dienste staande middelen den mirktprgs W WP V V mi tnjal t i ta doen dalen Kunnen zich heeren rerkoopers ran de qpda elivktte lerenaaiddeUn niet erredigeo met den WP l in b lag der aatsobap y Kan toestaan welnu Iaat ze dan een ander beilryf kiez n dit tapt uin i P9rd ieligfr is en pinder ouder coiiEroIe der würe fiumauiteit staat De kerkeraad der Ned Herr gemeente te msterdam is bij de Synodale commisiie in cassatie gflfomijn Xeffu een yi sprs k run V Wor kerkbeslnur ran Noord Holland waarbij deu kerkeraad gelast werd de aangenomen Icertliigen ran ds Van Uorkflm i jidip aieo In te subrijvfu Jiefg n j oor den Jcerkeiaod tarkMldelijk wat gsweigenl Het elheblteri ooneelgezelaahsp Thali o te Dor drccht zal een grooten ioternationaleu Toone l p ütkamp uitschrijven die gehouden zal worden gedareode het aansta iude najaar en waaraan alleen genoodigde tooueelvereenigingen uit België en Nedprland zullenkunnen deelnemen C j Men meldt uit Rijseen van 15 Februari Heden nacht had alhier een brutale diefstal plaats ten huize van den rleesc ihauwer S S De dieren zyn door een opening in het dak te maken naar biiiueo gekomen en hebben ioh toen na ir het woonrrrtrek begeren waar meest alle hnisgeiiooteo sliepen Zy hebben zioh aldaar alleen ran twee aan den muur hangende tilreren zakhotologes meester gemaakt Naar men rerjio dt hadden zij het gemunt op ecu kasije waarin eene som van ƒ 500 aan oojnptanten gebnifren was Gelukkig echter had de slager roor hij Zicfa ter ruste begaf bet geld daaruit genomen en a de bedstede Waarin bg sliep geborgen De Prov Gron Ct heeft In een viertal artikelen uiteengezet wat Calrijn ran Geneve had gemaakt om te doCD uitkomen wat dr Knijper met zyn Kalriuisme ons zou willen bezorgen De JP O Ct wijst o a ten slolte op het oordeel ran dr Herzog die zegtr Sinds a 1855 was Calvyn s macht m Geneve verzekerd en ontwikkelde bet oonsistoirc zyna grootste macht CJit lal tan voorbeelden blijkt met welk eene yzeren koneekwentie hy nl Cavi n hlerbg te werk ging Eene dape u t Ferrara werd op straffe de dOods aangezegd binneif 24 nren de stad te verlaten omdat tg kettersche woorden tegen Calvyu en het oonsistoirc bad gebruikt Anderen werden gestraft omdat zij gedanit anderen omdat z j onder CaWijns preekeu gelachen hadden Meer dan 4b0 dergelijke gevallen telt men fn de jaren 1658 en 1559 lp 1661 re bood het conststoire langer dan drie dagen om ziekte in bed te blijven liggen tonder den geestelgke te ontbieden n 1564 moest iemand openlijk boete doen omdat hg qiet pinkstereq nièi aan het avondmaal geweest wat Maar t bleef niét m deze kerkelyke straffen Er waren nog sltjgd lisdin over dïe nocb om die straffen noch om ilea kerkbsn iets garen Dezen werden aan den ma istrai t ter bestralTing or irgrgeveu Calvyn wijzigde in dit op icht 2yn vroeger nitgeaprok n dieening 0 geeft dit in tea brief ran 1559 te kennen Da rechter edurerde met het consistoire in gestrengheiif Ben kind dat tegen zijne moeder diabli ssè gezegd had werd egSeSeld een ander onthoofd omdat het zijne ouders geslagen had Spelers werden op de kaak grsteld met bef kSartspel on den hals t Maken ran kaarten werd rerbodeip Datisnah t beloofde land ran iet kalrinismel Oorsprong en wstrboik onzer konstitntioneele rrgheden W f behoeren liia reel woorden naast de onwraakttare getoi enisled der kistorie dit is de konklusie der Pr Ör Üf om ons oordeel te herhalen CalVgn beeft ifa vryheden in Genere theoretisch en praktisth rsrmixjrdi En wel in orereenstemmin g met tgn grondbe o selen Zijne beginselen zgp zoirer thepkratisc wat meer ze t echt katholiek zonder schun of schaduw ritn eerbied roor het recht ran het Individu uoób op politiek no0h op religieus terrein Zgn ideaal dit de iferk rein en zéirer aller heersoheres en d st i t i r Iterk di 8t iifnLig lolp met zijn sterlen drffl ée simden dioorxle kerk garaden geaeht te roltrekken Daarbuiten is de staat vrij Want daarbuiten gaat Calvin niet am door kerk prediking bwrslyk en school h ft hg lüah genoeg van den measch meester geotaakt t Orerige laet hem koud Is het dan geiea soacbronisps Cal yyn u t r yhe d ja gewetensrr jbeid in ééoep dom t naeveo De minister van marine beeft zijne memorie ran beantwoording op bel roorloopig rerslag der tweede ikamer ingezonden belrekkelgk het ontwerp van wet tot nadere wyziging der wetten van 28 Aag ISSl o 20 Aug I85il op de militaire pensioenen bij de zeemacht Daarbij wordt overgelegd een gew igd ontwerp van wet met twee datrbij behoorende staten De minister zegt in zijn antaoordo a dat daargelaten Af de in eene afueeliug geweuschte meer Igemeene herziening der wetten op do pensioerwn ibij de zee ea landmacht raadzaam zou zyo hy niet Jdcelen kan in het gevoelen van oaderacbcidene leden dat dsarby wat de marine bctretl een penaioneertag latereu leeftyd dan thant wordt oorgewbreren i p den roorgro d aou motten staan Het belang van s rijks dienst rordert dat roor kommaudanten ran schepen geene andere dan energieke ea geheel gehikte offleieica worden gekpiien Het kan niet worden toegegeren dat bg de marine officieren worden gepensioneerd op een tyditip waarop zij nog eer goed roor alle dieneten bruikbaar zijn noch dat er gepeniioneerd zon worden om eene opscbuiring Mgelyk te ouken De minister taf gaarne lu orerJr lgiog nemen in hoeierre eent rerhooging van peafio n ran het loodspersooeel raadzaam it doch merkt op dat er ge o rerbasd bestaat tussohen deze ensioenen to die ran het personeel der actire fAtmacht Hel was hem aangenaam dat destrekking ran hel fretsontwerp algemeen werd goedgekeard en er geen Drerwegend bezwaar bestand tegeu de regeling zooals die thans is roorgedragen Wat betreft het geroelen ran eenige leden dat alleen tot eene verbetering ran pensioen moet worden orergegsan wanneer lérens woriie overwogen in hoerer het personeel en bepaaldelyk dat der hoogere rangen kan worden ingekrompen daortegenorer ataat de onderrioding die dagelijks leert dat brt corpa officieren zoowel in de hoogere als lagere rangen niet te graot ia De boterkoopers te Meppel hebben Vrydog arond rine byeenkomst gehouden tea einde msatregcieo te biram tegen een leisraiiiver van boterraten te Wgk die bekeurd is wegens htt raUphelyk namaken ran den prórincialen yk op de door hem als kuiper Terrnariligde botervatm Er it besloten tegen hem fad reohisvervoiging ip te stellea In de Mal ZeUumf wordt aan htt tlot van een tohryven orer het te Leidtn gevierde academiefeett htt rolgtolc gazegd Het grootteha fectt al niet zander O grende werking rijn noah roor de academio nooh oor de fatten Het fettt had rooral daard r aan too eigenaardig knokter dat alle gattsD ia de woningen der inwonera waren gehaiarett Ueafdoor lyn betrtkkiagsn ran zser inti en aard ovtttian en hos rertcbillend ook het oordeel der rreeotdelingen orar de Hollandsche toestanden luidde eenstemmig zal het zijn in de dankbare erkenning ener waarfijlr grootsehe gastvrijheid die ieder der gasten in zijn knng heeft ondervonden eo dia allen is ten deel gevallen van de z de van b t vorslelgk huis ran de orerbeden der hoogeschool ran de gemeente van de studenten ran de geheele berolking In dit opzicht is alles orertrolfen dat kou worden verwacbd en Irott koude en sne vwstbam lal niemand der rreeraddingra anders dan M een rerheugd en dankbaar gemoed aan de feesten teIieiden temgdenkeo Dat otai konden roor sragens spant ui sis trekdieren tietigt is niet nieuw maar dat bonden in plaats Tan ploegpaarden worden gebruikt is ean uitvinding waarran de eer toekomt aan K Koning iuiezrtitue raajiyartsn By geschikt weder ziet meA dan zooa Tas KÖning met twee bonden roor taa opzettslyk dtarroor rerraardigden ploeg zyn land bewerken Te Prof k q worden tegenwoordig alle reibi delaan kometme uit grentplaitten waar de rttnfpest hairsbht op lati der l rnitisehe politie gedeainfeeteerd Tot disn einde moeten zij in een groot rat zitten wMusn bun een rookbad wordt toegediend lerwgl liet haoAi door eeoe opening gesloken door middel eener andafs berookiag wordt ontsmet alles onder roortdnrtnd totaicht ran ean politit inspecteor Te Dusssldorf is men reeds druk ia de weer on zich roor te beceidtn tot het groote muziekfeest dat op dp Smksterdagen aldaar zal plaats heben nameiyk hetiarNiederrlieinisabe muziekfeest Professor Joachim ait Bfri a heeft de leiding op zich genomen vsn de opeubara nitroeringen Op den eersten dag zuilen de Missi lalemaie fan ran Beethoren en de C dur Symfonie met de slotfuga ran Mozart ten gehoore WoAleu gebracht op den tweeden dag komen H ndel a Heraklea en op deu derden dag de B dur Srm fouierao Sehumaoneti bet hicksalshed van Brabm aau dcbeort Uaawabaaen tallen rersaheiden tuhtten optreden ten einde de ooodige afwisseling te rerschaftin Voor eenigen tijd plaatsten wg een opwekking tot onze sta geoooteo oja de aaukweekiog r bloemen ooder deu werktaausstand te berorderen opeenwgze toen nader oSsschreren Te Middelburg begint men iets dergetyks Het l aur der rereeniging it het rolk roor het rolk aldaar heeft de rolgende cireulaire rerspreid 1 Het rerbigdeod rerschynsel dat bij ons rolk liekli beatsat roor bloemen en het daardoor een ziu openbaart raar hetgeen oog en hart kan verrukken beeft het bestuur der rereening Uit het rölk roor èet rolk aangespoord eeoe poging tedoen om dien zin aan te nAktiVn n algemtener te maken door een edstrgd uil te tokvi en wtarin die liekroning tarens cqo iieloootqg tenteer ktu zyn roor de moeite en torg aan dakweekiug batteed Becdt in menige itad ran out raderlaod zyn dergelijke pogingen ran andere rereeqigingen met zeer gewentchten ditslag bekroond Het bestuur wil beproeren zoodanig doel ook hier ie bareiken daor bet tegen geiiuge geldelyke rergoediog qitieüiea ran jonge planten die door de arbeidende klasse z lve verder opgakweekt en in bloai gebracht op bepaalden tyd worden ingeleverd tan de bestgelakten p jjs of premie toe te kenoen en van al de loieleverden cue tontoonstelling te kouden Het bestuur aebt rena opwekking tot diendingstryd onooodig Wat men nn reeds doet lal tnen toch gaarne voorzetten of althaos beproeven waar eer en voordeel en genoegen in drievoudige mate toe aanspocea Sa daarom meent het te kunnen volstaan u met dien wedsirijd en de hierachter roorloopig rastgntelde bepalingen bekend te maken Het heeft goode rerwachiing van deze aerste proefnoeming en hoopt gaarne dat de t ntooaatelliog aan feestdag zal zyn vuor u en voor ons Uit de voqrloopige bepalingen vermelden wy dat ieder mrdedipgar mmstens rier en hoogstens tien jonge planten lal kunnen aiikiezeo die hem t en 4 cent per plant ta rcrminderen met l i eent Wanneer byzelf eene pot in ruil geeft zullen worden verstrekt De planten worJeo gewaarmerkt mogen niet worden rerpot eo moeten in dezelfde potten op de teutooiiiielling worden iiigeiondeo Vooi het beste kweaken behandelen en in bloei brengen der planten zullen prijzen werden toegekend uit te reiken op de teutO Jiittelling tot welka de inzenders kosteloos toegang tuilen hebben eo welke door mmsiek zal opgeluisterd worden Ten beboere ran de liefhebbers ran da Kanariateelt wordt de rolgende opmerkiog ran een iter erraren fokker medegedcU De beste tiagert uit den Hsrtz hebben een loe eo halfgeemoordeo klaagtoon die e en iterk met den helderen zang constateert als de ongedemple riool met die welke getemperd IS door de Sourdine De toon dien we bedoelen IS sigeo aan de nachtegalen uit rroegeren tyd die blind waren gemaakt Tegen de gele zangers is men aa wat humansr gestemd olhehaon de hsndeliag nog wfsad lijA Om nanelgk den tmelteuden gedemplen lang te krygen worden de aras natoatzaiigen in een roikoiiien duistere kooi griet S vogel gallat dus wel ielwat op den menscb want de rotresdlte tltgiêeo tya ia den kerker gedieht Op het eiland Havli is een lyenscbeqeter in arrest genoipa Wi4 lipi dioet i f n igandje In dat maadje toch werd het hoofd raa zgn slachioSer gerondon De kanibaal werd veroordeeld ter dood ec dit mogao voor alle kanibalen een Iet zgn sm ten mint e th Bt Ie dioeeren of neg liever om naar een aad aoèit ran fTerrenobingeu em te zien Da Keizerin ran Oottenrgk rioeg aan een Eogeltck edelman die pat te Weenen wat aangekomen earen wieo zy WMt dai hg oene roratin ontmoet baddia beroemd was om hare schoonheid af bet waarwaa dat dez de schoonste rrouw was dia by ooit ge iea had Zoo dacht ikgisteren Uwe Mqjealeit I luidde het h olfelgk antwoord Ean dams gaf hare dienstbode die een getuigschrift reriaugde onlangs het rolgende fU heb tje G in dienst kannen honden één jaar min elf maanden Al died tgd heeft ze zieS teer grerig beldoad aan de stiaatdenr matig in haar werk roorkomeud roor zioh zelf vlug in t rindau ran allerlei uitrluebten Trisndsl gk en roor Wanneer lal de gemeente Gouda alt gaed voorbeeld in de kuunen worden aangehaald P Btn komend tegéboter het manii el k gétlacbl getrouw roor bare vrgtrs en eerlijk toen er mets roetr riel te stelen Laatst e Ber ichten Versailles 17 Febr De CuiuiDioBie van Der tigeii beeft besJuidii het voorstel t itueu itat de Seiiaa sau3engest hi z il wurdeii duordf dppiriemeittalt en de arroudissedieiiis raden vuurts door eeu gemachkiffde uït eltceo gemtieiiterriiui en duur de huoxst aangesUfffiten in de belasting A n dt n president der Uepultiiek zal verder hr t rt chi worden toegekuid on eeo derde der senatoreu Ie beno mea Kanton erccbt te Gouda Op de terechtziltiiig van den 3 Februari 1875 zijn de navolgende personen veroordeeld P L tot vijf geldboeten elk van ƒ 10 of subs gevangenisstraf van een dag voor elkr boete C Z tol twee geldboeten elk an 10 of subt gev van t ee dagen voor elke boete M F weduwe van C E v B tot eene geldboete van ƒ 1 U of subs gev van twer dageo U V tot vier geldboeten elk van 3 t of subs gev ao een dag voor elke boete r D tot fwre geldboeten tik van fS of sabs gev van een dag voor elke boete F r d U tot eene geldboete ran ƒ 3 f subs ger ran een dag H r 8 tot rijf geldboeten elk ran 1 tof suba ger ran een dag roor elke boete en J P 8 tot drie geldboeten rik ranƒl of tabt ger van een dag voor elke boete met verbeord verklaring ran alle de in beslag grno iteu Maten en Gewichten wegent overtredingen der Wet 4p deq Hergk P 1 T O lot eene geldboete van ƒ 8 oftabt gei van twee dagen wegens bet te Gouda zonder schriftelgke toestemming van Burg en Weth werpen van vuilnis in bet tot openbare dienst bestemde water 8 M tot drie geldboeten elk van ƒ 1 of subt ger ran een dag roor elke boele wegens het te Gouda rijden mei een roertuig besptaneu met drie bonden welke niet roorzien waren ran madkorreu C G tot drie geldboelea elk ran ƒ 3 of suba ger ran een dag roor elke boele borendien tot twee geraogeniastraffeu eik Van twee dagea wegens het te Gouda 1 rijden met ren wagep bespannen met eeo paard zonder dat by als eigenaar of een ander geschikt persoon de teugels hield 2 als bestunrder van een met een paard bespacnen slede niet loopen naaSt die slede en 3 als iKataurder van eeue slede bij gladheid der straten die slede niet door een geschikt persoon te hebben doen vasthouden aan een daaraan vast te heobteo touw om bet slingeren te voorkómen of zooveel mogelijk te verhinderen £ n tulkS wat de beide eerstgenoemde feiten betreft bg herhaling Ën allen in de kosten desnoods invorderbaar bg lyfsdwang HABKTBEBICHTEN Gouda 13 Feb Bij weinig handel as de stemming wederom flauw PoMertarwe puike ƒ 8 25 ƒ 8 80 Mindereƒ7 75 a 8 00 Bogge puike ƒ 7 25 i ƒ 7 60 Mindere ƒ e 8 d 8 7 00 Gerst puike 7 l 0 ƒ 7 75 Mlndereƒ6 26 a ƒ 6 76 Haver zware ƒ 5 25 a ƒ 6 80 Bl ndere ƒ 3 75 a ƒ 4 90 Dsireboonen f9 00 è f 9 50 l aarda Deo f8 00 a f8 50 Hennepzaad ƒ 8 7S Da reemarkt met geringe aanroer de handid traag rette rarkrns ran 25 i 28 cents per half kilo rarkens voor Londen van 22 tot 24 ets per half kilo magere nfrksos vlag te verkoopen KaaS met rluggkn handel vao ƒ 28 a ƒ iO Boter ƒ 1 50 a ƒ 1 70 C0RBESPONOElrifl Het ÏDgezondeD italLje fan R wordt met ge ilaRtst fOfijit i het Diet geler is dat wg lan de door bem gfstelde roorwtaMe zallep foldoea W fuUeo ecbter het verxoek van dea geachtea inieu er ü gedtehU hoaaeé DC RKDicht Burgelijke Stand GEaOSBHI 14 Ptbr CSrQelta Heudrica ouders T tl van der Waal en H de oog U MargHelHa oad r H van der Heiden en A van der Draag IS Arie oadera N Kunsel en S C Sliedreclit