Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1875

Ml W 0 l lIDIJr i Tekr J Sebeni 12 d I Ciloo 6S J Ingtlwrt IS m 17 1 TM lier 89 j GtnuwD 17 Krtr M kellnni M üilhol H Grendel en 4 D V illij tu M ketelvylder en C G Kunit K Annnars en H de knier P Hout en K Doornik Lokaal UT en VERM AAK Op verzoek van vele inteekenaren zal de voordracht van Dr A PIERSON den 26 Februari a s des avonds ten half acht ure plaats hebben Onderwerp de Kuitst en het leven Entree bg inteekening O 50 De Igst wordt den 23 gesloten Voor hen die later teekenen wordt de entree op 1 gesteld De Commissie Mr J FORTÜUN DROOGLEEVER JACOB A ROEST van LIMBURG De ondergeteekende maakt bekend aan zgnea geëerden Stadgenooten dat hg DBPOTHOüDER is geworden van de Bierbrouwerij De Oranjeboom te Dordrecht en beveelt zich tevens aan tot het LEVEREN van BIEREN belovende eene prompte en civiele bediening FRUS COURANT Bruin Oud Bier ƒ 4 p kinn 0 12 p fl Princessen Bier 3 60 0 11 Kronenbier 2 60 0 10 Blank Gerste Bier 3 0 12 kr Zondag 21 Febraari N 1636 1875 GOUDSCHE COUR All T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÉN 25 J A B I o E iECHTTSREENIGïNG VAN MOZES VAN DANTZTG EN J OLMANS Hunne dankbare Kinderen Voorspoedig bevallen van een Meisje C A G WENNEKESGouda 18 Pebr 1875 tan Lanoenhuusbn Nog trenrende over het verlies van mij nen ondsten zoon en onzen waarden broeder werden wj heden door het plotseling overljjden van onzen geliefden echtgenoot en vader den Heer A KOOBEVAAR in leven Civiel Architect ta Gouda andermaal in rouw gedompeld Hjj overleed aan den Kitiderdijk te midden igner werkzaamheid op acht en zestig jarigen leeftyd Allen die den overledene hebben gekend zullen eenigszins den omvang van ons verlies knn i nen beseffen Wed A KOOBEVAARGouda 17 Febr 1875 Huwsbe en Kinderen BESTUURDERS en COMMISSARISSEN der Werkinrigting tot Wering die Bedelahh te Gouda geven ander hartelijke dankbetuiging aan allen die daaraan het hunne hebben toegebragt kennis dat bjj gelegenheid van het 25 jarig bestaan dier Inrigting aan giften in geld en effecten is qntvangen eene waarde van 4596 24Yj 1 e opbrengst der door de Liedertafel Apoi lo gegerene uitvoering van Uiterlijke Welsprekendheid met medewerking der Orchest Vereeniging Per Asiera ad Astra bekopende 282 86 Gerste Z Qual 2 Tevens verkrijgbaar Bosch Bier af 0 12 p fl O lSp kr Heineken s BegeiBch 0 20 S de GROOT Kleiweg MALZ ZEEP VAN JOH HOFF Deze ZEEP ig vrn van alle minerale substantiën volkomen nschadeljjk doet de oogen niet aan verfijnt en verfraait de huid verwekt eenen jeugdigen wit n tint verwijdert van de huid alle onreinheden zelfs de weerbarstige doet bö langdurig gebruik hnidpekkels zomersproeten dauwworm en huiduitslag verdwijnen maakt over het gelwei de ruwe en springende huid fijn zoo zacht is fluweel en elastiek en werkt inzonderheid wegens hare groote Montgehalte en de bijgevoegde kruidSustoffen bijzonder gunstig op het door zenuwzwakte ontstane beven der banden Prjjz n 1 stuk 17 cent 6 stuks 95 cent 35 cent 6 stuks 1 95 50 en 70 cent JOHL HOFF sohe Centraaldépot Amsterdam Smalle VeAriJgbaar te Gouda bg J C van VRËUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN 0 09 BR MII BAKKKRIJ Door gevorderden ouderdom biedt men te KOOP in een welvarend stadje in Z Holland een FLORISANTE BAKKERIJ welke een riJk burger bestaan oplevert Het Huis staande op den besten stand is van alle gemakken voorzien Een gedeelte der Koopsom kan als Hypotheek er op gevestigd bljjven Brieven franco ouder letter K bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda V terkend Oasondheidsmeel VAN IB ADEMA te Arnhem pit uitmuntend voedtel voor ZuiggUngen Metuchen en Kinderen met ztêakke epijnerteeringt oraanen en herUelUnde Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe Maatschappij tot bevorderiDK der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrijgbaar in bussen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bg P J MELKERT Alplun bjj C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az Te HUUR tegen 1 MEI het BUITENVERBLIJF aan den Moordrechtschen Dgk te Gouda geheel geschiktvoor ZOMERen WINTERVERBLIJF Te bevragen bg T C BORST op de Gouwe wflk G n 56 aldaar GEVRAAGD Eene bekwame KEUKEi NËID 5287 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint Op MAANDAG 22 FEBRUARI 1875 Goidi ürok vn A Brinkmtii Eene KI DERII1EID niet beneden 25 jaar Hoog Loon Adres met franco brieven Znidblaak 46 Rotterdam Te HUUR Of te KOOP tegen l MEI a s een HUIS en ERF met groot en TUIN en GROND om des verlangende achter nit te Bonwen ter breedte van ongeveer 8 Ellen zeer aangenaam staande en gelegen aan den Fluweelen Singel te Gouda wgk R n 338 Het is des Dinsdags en Vrgdags te bezichtigen van 10 3 nre en nadei informatien zijn te bekomen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Die welke het onseluk heeft een bril te moeten dragen kan bet beste oordeelen over den last het ongerief en tgdverltes door dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zgn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tet in den hoogsten graad zjjn versleten Kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig g bruik van Hr Chantomelanus Oogenwater Bjj elke wassching der oogleden zal men de heratetleude kracht der afmatte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is gebruikt Maar vooral ook zg die nog geen bril behoeven zebruiken dat middel om voor altgd daarvau bevrgd te blijven bg velen ja b i Oneindig velen ia toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bg voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz Welnu gebruikt Dr CHANTOMELANUS OOGEN WATER en gg zult U beter gevoelen Het is 60 Ct per Flacon Terkrggbaar gesteld bg T A O VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Zoon Westewagestr Rotterdam Mej L A ScHODTENs ScHLüter Oostmolenstraat t 3 3 GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Dépdte in ons rgk Tot het vullen van holle Kiezen iK atnat er leea werkuni r n beter middel duo de TAND PLOMBE fsa de KK hoThmiUrU dr J Q PO PP te Wmnen Ba Dsr M uo i dia ieder zelf teer genakkelljk in de holle kieteu kan leggen en welke tick dan met de orerreit der kisten ea bet aiidvleeick veiblndt de kies toor verden rwrotlinfc beveiligt en alle pijn doel bedaraa Het Anathcrin Mondwater van Dr J G POPP k k Hof TaodarU te Weenen i in de onderstaande Dépóta a f 1 76 por flaos te bekomen ii bet voortreffeiykste middel by rbaautiaoka tandpijn ontstekingen en reriweringen an het taad rleeach het loit den tsnditeen op u verhindert dl verdere vorming daarvan berestigt loaae taad a door versterking van het tandvleesh en lerirgi het de tanden en bet tandvleeioh van alle nadeetig toSen znivert geeft het den mond eene aanganame friaohbeid en venlryfl reeds door een koft gebruik den leelgken rrok die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr i G POPi Dit preparaat houdt den adem friaoh en itrekl tevens om de tanden ichitterend wit te makeu om het bederf derielre Ie voorkomen en het Mud letaoh te versterken Dr J G POPFs Plantaardig Tandpoeder Het inivert de tanden loomtt dal door het dagelyksoh gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige landateen wordt erwuderd maar ook het gUzuursel der tanden ateodi blanker ea zaohter wordt Te verkrijgen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat wjjk k 123 te Rotterdam bü F E van Santen KolIF apoth en A Scbippeieijn Ie Cf blaauwe poroeleiowinkel te Hage bg J L F C Snabtlié apotb te Leydeu bg E Noordjjk te Utreoht bg F Alteua apolb te Amsterdam bjj F van Wiudheim k C verkoophuii te Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven by A W olC Bekendmaking BÜBGEMEESTËE en WETHOÜDKRS van Goada doen te weten dat het primitief Kohier voor ds plaatselijke directe belasting dezer Gemeente voor bet diensijaar 1875 door hen voorloopig ra t e teld fedurende veertien dagen an des rooraiddaKs ten tie tot des namiddags ten een en an ifrte lot Bfif ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter leiiog is nedergelegd binnen welken tgd elk aangealaipne tegen zijnen aanslag bü den Raad bezwaren kan inbrengen bij verzoeksohrilt op ongezegeld papier geschreven Gouda den 20 Februarg 1875 Burgemeester en Wethouders vooornoemd De Secretaris De Burgemeester DitOOaLMVBBFORTin N VAN BsBQEN UzENDOOBM KENNISGEVING BUH0EMEE8TER en WETHOUDERS der gemeeiite Gouda brengen ter kennis van iiUe Paient fliflijfi ingezetenen wier namen voorlorarn op de asppletoiie registers voor bet dienstjaar H 1i iint de Patrutbladea in gereedheid en op de Beerttarie dezer Ciemeei4e verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe persoioiyk aanmelden van den 22n Pabrnarij 1875 tut en met den 6n Maart daaraanvolgende des voormiddag tan 10 tot des namiddags l ore de Zondag nitgemndMd tatleode avtreenkoaaaiig Z M beilnit van 17 October 18iu de binnen dien tjjd door de belanghebbenden niet afgehaalde PAl ENTEN door den Deurwaarder der Directe belaa ingen aan hunne huizen legen belalin van tie eeiUe wbrden uitgereikt terwijl de nalatigen vervallen in eene bMte van mjflit gulden byaMien Zjj aangevraagd wordende hun PATKNT of een Hftehrift van hetzelve niet kunnen rrtoonen Gouda den 19 Februarg 1875 De Seeretaris De Burgemeester Obooolbeveb Fortdijn van Bbrgen IJzbnixjobn BUITENLAND Bultcjilaniiscb Overzicht De FraiiBcbe Jommissie van Dertigm beeft besluten het vooiBlel te doen dat de Senaat snmenKrsteliI zal worden door de departementale en de arroiulissemeuiariidt n voorla door een gemachtigde a k eiken genieeuteiaad en door de hoogst aaogeslajtenen in de belasting Aan den President der repabliek zal verder het recht worden toegekend om aea derde der senatoren te beooemen liaaisigenoemde bepaling zal zeker hevigen tegenstand ontmoeten hg de Tinkerzgde eiwkielfs t ij h t rtekter oeqtram Oolc moei ifa regerrdK hebben rerklasrd dat zij du recht voor drn rrsidrat met verlangt Er wordt echter ook geilaohKian het verleenen van bet reeht aan de nat vrrg oür 75 Senaatsleden te benoemen In den Belgischen senaat kwam Dinsdag aan de rdt een voorstel der commimie voor buitenlandsohe zaken om betreffende de arbitrage in builenUndsoha geschillen een gelyk besluit te nemen als in ds tweede kamer op initiatief van de Courreur en Tbonissen was geschied Bü die gelegenheid bracht de beer d Anethan da internationale conferentie ter iprake die te Brussel was gehouden en bracht bgzonderen lof san de houding van den Belj ischen vertegenwoordiger op die coufereiilie waaiiia hij den minister van buitenlandsclien zaken rorg elke plannen de reRcering koesterde ten aanzirn v n de erentueel ite St Petersburg te houilrn bijeenkomst De minister van buitenlandsohe znkèn d Aspremont L nden veiklaaide dat hg nog nut wist óf en wanDeer zü zon plaats hebben en dal hy voorts niets anders lÉoo antwoorden dan dat de regeering nog niet had besloten welke gedragslijn zjj zon volgen manr de zaak ernstig en nauwgezet onderzocht De kamer nam biermede genoegen en bet voorstel betreffende de internationale arbitrage werd vervolgens aangenomen Minder gelukkig was da regeering in de zitting der tweede kamer alwaar by de behandeling der afdeeling onderwgi der begrooting van binnenlandsche zaken verscheidene amendenenten aan de rde waren tot verbetering der traktementen an de onderwgzers De minuter van bionentand che zaken uilde de diaeitssiëtt daarover verdagen tot by de behandeling van het wetsontwerp tot verbetering der te lage traktementen en beloofde uit naam vsn het geheele kabinet alsdan geheel volledige voorstellen te zullen doen doch de kamer had ge n lust om de zaak langer nit te stellvn en bealoot met 45 tegen 32 stemmen haar thana af te doen De meerderheid van de Belgische Kamer heeft in de volgende zitting deo Minieter van Binnenlandscbe Zaken in het on lijk geateld in ds kwestie van de verbooging der jaarwedden van de leeraars der middelbare aöholen het eerste dsarop betrekking hebbende amendement werd aangenomen met 57 tegen 41 stemmen met 8 onthoudingen de goedkeuring der andere artikelen geschiedde met zitten en opstaan De stemming over een amendement van Macar tot verbooging van de jaarwedden der leeraren aan de normaaiseliolen was twyfehKÉtig maar het boreel verklaarde t oor verworpen Uet Engelscha Lagerhuis heeft Disraeli s voorstel om de verkiezing ran den beaf Mitchell voor nietig te verkUren aangenomen De vertegenwoordigers ao j knkrijk Oostenrijk Portugal eb Kniand hebbea gisteren aaa koning Alfonsas van Spanje bnnne geloofsbrieren overhandigd Bg die gelegenheid zgn vaa weerszijden betuigingen van sympathie gewisaeld De Kussiiche gezant gaf de beste wenschen van keizer Alexander te kennen oor de welvaart an het land dat door de trooDsbtslggiog van koning Alfonsius eene nieuwe glansrgke toekomst te gemoet gaat Laatstgenoemde antwoordde dat hg zou trachten het voorbeeld der stichters ran het Russische rgk te volgen De markies de Molina beeft zich naar Parijs begeven ENGELAND In de middeleeuwen maakte na en dan een zinabegoocheling zich meeetrr van de verbeelding der onbeschaafden en onwetenden en de geschiedenis der laatate jaren toont dat dergelijke hallucinatiea eren goed nog in de I9de eeuw onwederstaanbare macht kunnen bekomen o er de gemoederen van de onnadenkenden en onopgevoeilen Een merkwaardiger Biajitje bierraii dan de verkiezing van Dr Kenésly den kampioen van den p eitda sir Booher Tichborue als vrrlegciiwoardiifer in het parlement van de stad Stokeupon Trent ia er al niet te vinden Men beween wel eens dat een kat negen levens beeft doch een volksman ran den dag heeft er wel negen maal 1 8 jen De Engelsche democratie heeft zich nn eenmaal door een gladde advocatentong laten wys maken dat de bedrieger Orton die in het tnchthnia de straf voor zgn bedrog ondergaat de erfgenaam van een o i le Biiomsohe familie is en dat hy omdat hij Protestant is geworden dobr den invloed der Jezuïeten n zgn erfgjee is berooid en nu ze eenmaal die meening heeft opgevat Iaat ie haar zich door niets uit het hoofd pr iten Na een lan geduldig onderzoek heeft de Engelsche jury bg esiaan in voorgelicht door rechters van groote kunde en onaantastbare rerlgkheid uitspraak gedaan ever den eischer In het Ticbhorne proces Het mis daüige bedrog van Oiton is bewezen door een reeks van getuigeniS cn waarin geen fuulje te ontdekken i geen verstandig man di de meeaterlgke duidelijke resnmeering van en lord chief jnstioe gelezen heeft kan ook slechts een schaduw van twyfel overhouden dnoli de werUiedeii van Stoke npon Trent daartoe in staal gesteld door het zoo goed als nniverseel stemrecht zijn oUtrekt niet overtuigd en blijveü in Orloii het slachtoffer der Jezuïeten zien Hetgeen dr Keuealy zdik een populariteit gaf dat hy 6000 stcinmeo rerkrwg terwgl de liberale cnndidaat er 4000 en de coii er alii ie candidaat er 30ÜU had is joint zijn tedrag ala advocaat van Orton dat de Koningin gl noo t heefl hem den titel van Queen consul te ontnemen dat dr orde van advocaten genoopt heeft zijn uaain to sc irappou van de lijst der advocaten en ddt lie clubs waartoe hg behoorde er toe geleid heeft om hem van het lidmaatschap vervallen ta verklaren E n licbljrcjoovigheid die zon doen vermoeden dat g i eir in t deu laagsten graad van beschaving onverrenigbaar 8 in Hen men niet in Europa in da laatste jaren even nntzettmile bewijzen gezien hitd van dommen vulksxaan heeft zesduizend werklieden huDstem doen g ven aan dezen geroyeerden advocaat Er was geen staaisman géén man fan naam en beteekenis die i e candiilatuur van Keneaiy voorstond doch de pottrnbiikkerBknechts mynvterkers en yzer meden van Stoke upon Trent hadilen nn eenmaat de overtuiging dat de Paus Sir Itoger had laten veroordeelen en dat da Jezuïeten Kene ly s vijandegï waren en daarom zenden g drn advocaat van dei tuehtbuisboef Orton naar hrt parlement Do Daily Neici ne Timet en andere bladen betreuren deze verolinding der vrije onafhankelgke kiezers van Stuke upan Trent téu sterkste en de Daitf Neici spreekt vun de verwond rlgke overtuiging der zes duizend mannen aan wie de wijsheid vaa bet parlement bet kiesrecht geschonken beeft UÓelfden dag dat het algeaieen stemrecht in Engeland deze heldendaad verrichtte maakten de leracba kiezers evenzeer misbruik an het stemrecht o eea ontsnapten gevangene tot vertegenwoordigrrte verkiezen Naar aanleiding dezer twee merkwaardige gerallé L roept de liaies dan ook te recht nit gisteren werd ona geloof in bet nuttige van een uitgebreid slem recht op een zware proef gesteld De heer Mitcbel is een der belden an het revolutiejaar 1848 Drie der mannen van dat lydvok die pardon ontvingen eo door een Jevrn zouder blaam ban jeugdige opgewondenheid om oproer te stuken deden vergeten eu vergeren zitten als vertegenwoor digeia van lersche steden in het Parlement doch de baar John Mitchel is een ander persoon Hg werd getranaparteerd naar Australië en zya woord gegeven hebbende met te zullen ontsnappen werd hem de vrgheid gegeven zich aldaar Ie vestigen Van deze vryheid maikte hy onmiddeilyk gebruik door zyn woord te breken en naar Amerika Ie gaaa In de Vereenigde Staten werd deze kampioen dei lersche vryheid en eerlooze woordbreker de groota voorvechter der slavenhouders in bet zuiden Hg een Europeaan die niet als de geboren Virgin era van der jeugd af aan gewend was geraakt aan slaverng deed al het mogelyke om de slavemü in Amerika te handhaven en niettemin wordt hg thanl als kampioen der vrylind door on etende kiezers ia Ierland verko7en a s volksvertegenwoordiger Het Parlement verklaart natuurlgk voor onwettig deze verkiezing vaneen tot tucbtbnisstraf veroordeelden man die daar bg rgn woord bnk nooit gratie bekwam en die inda bovendien Amerikaansch borger werd Doe i het feit zgner verkiezing is eer welsprel nd bewgs an den halfvermouden staat vaii upsiaud waarin Tipperary verkerrt HONGARIJE Terwgl de Hongnarache min ster president Bilta nog in VVeeneii vertoeft teneinde over de opjos iuji der renteer ingsciisis te onderhandelen worilrn in de Hongaarsche en Oostenrijkache bladen te moliereii ontwikkeld voor de afireding van bet kabinet Biito en de kansen voor de toekomst berekend Voor zoover men uit de berichten daaromi rent kon nagaan plaatst de keizer Fr inB Jozef zich op zuiver constitutioneel siandpuiit en verlangt hg dat het nieuw op te treden kabinet de zuivere uitdrukking ry vat de partgen in de kamer en in Pesih zelf twgfelt niemand aan de spoedige ptreding van een coalitieministerie De Oosteuryk e organen ryn over de aftreding van hel minist rie Bitto zter ontevreden en toch is deze een noodrakelgk gevolg van de historische ontwikkeling van parlementaire toestanden in den laalsteu tyd Na den val toch van het ka