Goudsche Courant, zondag 21 februari 1875

Unet Lonyiy ieiig Tolg na da bettrgding door het lintdotnlraUi teideelde de Deak partg zioh in twee gtoote detlefi De orthodoxe Ueakisten ormden toen een minitterie dat door de Lonyay fractie weid beatredem Sitavy kon t n portefeuille alechtt band haren indien hg met Tisza op goeden voet leeMe en door diens partij werd ondersteund doeh die goede re atandhouding duurde met lang de vroegere minister van financiën Kerkapoiyi ging zgn eigen weg en wilde zich niet naar het linkerceiitruin voegen en too machtig was de invloed van Tis a op het kabinet Silavy dat Kei kapolyi moeM aftreden ieeu van de orthodoxe UeakiMen wilde toen eene poriefeuille aansMien daar de nieuire minister van fina i ciën of zgn eigen partg tegen het hoofd zou moeten stooten óf Tisza tegen zich in het harnas j igen tofdat igije positie in irder ge al onhoudbaar zou weKu Szlavy deed al het mogelgke om een minister an fiuaucirn Ie vinilen en toen alle pogingen itï ahoe mislukten tr d hg zelfs aU zoodanig op iec£ls éo middel tot redding uit den nooil was mogelglc nl de coalitie der partgen doch het gelakte pzlav niet die tot staml te brengen tengevolge der oppositie an fltm l oen was de toestand zoo ernsiig gew orden dat de Iconiiig zelf tusscbenb ide moest treden opdat g ea stremming in het K t i r zou ontslaan De president der kamer werd Jffi de samenstelling van een Biuisterie belast en a ton s door den persoonlgken invloed van den koning f elukle het Ghycij te bewegen de portefeuille van nancien te aanvaarden Hei kabiiiet Uitto was dus gedceltelgk reeds een coalitie miiiisteriè daar de Deak partg van de opposilii een minister van flnan ien moest leenen bn nu in heioogenblik naarin a tuaicieele voorstellen van ihyczy algemeen t iensiiind ondervinden komt f isza onverwnohti met de vroeger door hem verworpen voorstellen van lavy tot eene coalitie der partijen voor den dag Daar de conservatieve Deak partg geen munster van lunoien kan aaubiedeh is dus geen andere oplossing 4n crisis mogelgi dan kamerontbinding ot een ooaijtt ministerle dvereenko stig de denkbeelden van $£ lavy en Tisza en tol dft laatste middel aofag nt do koning zgn toevlncht te willen nemen BDoraasTLANi QWüiïi PïBEUAlÖ Öiaièren werd i n onze gemeente de hSste verjaardag van Z M den koning herdacht Uit vele huizen rapperde de Nederlandsche vlag terwgl des middA 3 een parade plaats had Hedeu avond zal in Kunstmin een ussq plsats ebben Wg rUntmta ibet guiiliigtn SM het pIM bMtaM SM abn de talentvolte aMftée Kut Klflire die hier e4r tda g optrsedt een bsVrijs lan holde aitn te bieden Be Itjstéa tot deelA imng zijn in d yernfltilhntft aooieteiten gedeponeerd atifbp ledtr Veor De 11 éttgé kab intéeleaea VoorMker M iatAigett gtetig dez getegeitfetfttf MBp pttf M e n fiHjk ftaimtrdMHngte geteattn iinNtlkDd d MM cii4ce EetgittiBrMi il in dt KNiniine Gottva mMj dett gtMCcatt getonkM eèn sdkip g a Mnd HïbdriM mH eea Itdiog niker Ten einde de kennis eener inrichting dia de b langateliing onzer aiadgenooten verdienl te bevorderen Ti ien wg nugaaals op het geeleulaehrifl n ü t i arif UiUmt dtr WerkmrkhttHg lot aering dtr Melarij alhier dat dei r dagen tem vookdkelk de IKUcailMO is uitgegeven Door de uitgave van 50 Ceata kan men t GedenkMbrift in eij eudoai bekamea en dus daardoor de innohtiog nader laeren kennen Boven het reeds dit jaar tkatgetteld contiageht iU plUietrdtp n Van UiO Akn Voor het O I lemr ni nog een groot aantal lÉanschkppen benedeh dtn rug vso offlcier ntar Jata worden uitgezonden Nau aan verneemt is bet resultaat van het ingeliande etsoBtwe p tot herziening der kiestabel dat iiet een g versobikkingen in sommige districten Hmstertlaa ééa Tid mïer ml erlangen eu een iiieuir ffistritt Bcrgenop Zook wordt gtattëti tb een drok betoobte tergadering der vereefilgihg i Whtbrtedngeli te Bürg Ambacht tiad ettgiMiittn A hner Quint Van Stolwgk als spreker op Op sint z er boeiende w ze droeg hg de novtfne vobt i Cs V Haversohmrdt Vfgtt Blro n e Mrt èmVèM erfd genoegen werd de e voordracht akngehMTd en datortit werden nog tuillllge en efnAl e bijItagèli geleverd door den spreker en de betren P Blek P Qliint en C Stoppelenburg Ytn 9 otw gk Stbefhlahr KloU en J StreeÜand van Streefkerk 9 Q iéhtiat en C Onodde van Berg Ambacht De minittA vii kalttlienlhaeft batautd imaakt dat het voor d dienrt iii iJed Indie bbnoodigde aantal onderwijzeressen reeds is verkregen zoodat atea zich niet meer behoeft aan te melden om voor die betrekking lu aanmerking te komen Door eenige leden van de Tweede HMier der StatfnGeneraai is een wetsontwerp ingedtad tot aanleg van apo rwegru in Nedeflaad t 9 = nkenn van den Slaat In dnt ontwerp waarvan het vaderschap toekomt aan de keeren Kappeyne Tak De Roo en Mackay zg n de volgenda l nen oggenomeoi lo Stavoren Gronw 2a Uarlingeur tlaetaaiieea 3o Zwolle AlaalO 4o ikhiriiea ZoaiidMl Sp Zaandam Wgk aan Zee 6o Rotterdam Hoek vau Holland 7o Oordrecht Goroum Tiel Eist 8a Zevenbergen Eergen op Zoom 9 Stnnjierg nr Brouwersliaveni lOo BIFeskens Belgigche grenzen Uo Zwaliiwe s Bosch en 12o Ngmegw Venlo In de li iiog vim dè tweede kamer van Vrijdag is na discussie de conclusie der meerderheid vtti de oommisaie omtrent de eniiuêie in zake de koAleiiultuur verworpen met 42 tegen 26 slcnuneo e de conclusie der meerderheid goedgekeurd Ingekomen 18 een ontwerp tol amortisatie van nationale schuld Heden is aan de orde de conoluiie in zake Sirgp waarop de heer V n Houten een wendement heeft voorgesteld V oorU is bepaald dat Maandag I Maart het ontwerp omtrent het toezicht op spoorwegen in beraadslaging zal komen In de residentie il de geboorteilaj des koning op de gewone wij e gevierd Parade rei eptie ten paleize van HH MM de koning en de koningin gatadlner enz enz Wat dé illuminatie aangaat evenals bg het feeft van Mei h eett bet gemeentebestuur ook tbani het Toorhout als middenpunt daarvan uitgekozen In lommiga opfichteu overtrof deze verlubting die van bet krooningsféest in sierlgkheid Zg strekte zich uit langs den Kneoterdgk bet gebeele Voorhout Tournooirel en den Vgjverberg en omgaf zoodoende een flihk vierkant wkarin de wandelairs zioh vrjj konden Bewegen Twee muiiekcorpteu deden zich hooren In het vorige jaar werd door het prov geiecbtlbof in tTtrecht bg een breed gemotiveerd arrest in strgd met het gev oelen van den procarear geueriat Het beerlgk jachtreoht van Z K Fl prins Hendrik der ICrilerfanden als evenaar van Soestdgk o a ook dnder Kemnes fs wet g bralaande langmoaen t at arrest is door cfen boogcn raad vernietigd en de zaak verwezen naar bet hof in Zuidhulland Dut colfegie heeft geberf anders o er de vraag geoordeeld Bij een arrest toch waartan de voorlezing mim een uur duurde heslisie dat hof dat bg de wei van 18 15 aobenking van dat domein met al zgn apen dependentiën aan di n toenmaltgen prins van Oi aiije geen beérlgkejaéhtreoliteii zg n overgedragm o I omdllt dour hét souverein bestuit van IS14 zoodanige reehlcir klteeo ten behoeve vin benadeelde eigenaren niet ten voordeele van den etaat of bet domein zijn liersletd Het bestttor van het Faleii voor Votkivigt te Amsterdam heeft aan een commissie van vQf leden opgedragen de mïdtfelen te overwegen waanloor de acottstiek van de groote zauK verbeterd zoi kunnen worden l eze oommissie heelt nu verslag uitgebracht ovei een proef door haar genomen bestaande in het spannen van diagonale draden breikatoen elkander kruisende in het middenpunt tan elk vak op de verschillende verdiepingen Deze proefneming waarvoor hoogstens twre gulden draad verbruikt wi heeft reeds verrassende uitkomsten opgeleverd B j een uitvoering vau klassieke muziek kwamen alle parigen vooral die der strgkinstrulnenten veel duldelgker uit dan te voren en opvallend was het boe bg den overgang van forto s in piano s de vfoeftere nagalm die het door den eomponitt beoogde effect grootendeels deed verloren gaan thans bgnn geheel was weggenomen De comolissie stelt ïloh vdor deze aanvimkelgk met gunstig gevolgde proeven nog verder voort te zetten üe heeren Viruly Verbrugge c s die dezer dageo van hun reoht van iiiitiaiief gebruik maakien om bet Begleaent van orde van de tweede kamer in dien zin aangevuld te krggen dat de voorzitter de debatten kan sluiien heblKH zich veel moeite getroost om door ogfers de noojzakelgkbeid van hun voorstel te staven Zg hebbeu uiigebreide staten overgelegd waaruit bigkt dat de si room van welsprekendheid in dezen tak der valkavertegenwoardiging nog van jaar tot jaar alerker rn door indiviilueele zrlfbeheer cbing met acer voldoende gestuit wordt lu 1873 vorderde de behandeling der staatsbrgrooting 27 dairen met 701 redevoeringen in 1874 29 dagen met 713 redooeringen in 1876 24 dagen met 718 redevoe oeringen Hat ten alotte verworpen etsoi twerp De Vriei over de rechtelgke organiiatie roBl jde 24L dagen en 474 redevoeringen En heel kort zijn die ipeeohei in deï ngel ook niet Over het ontwerp reohterlg ke organisatie voerde ee IH i5S ul lKt wooni en g iiruik e daarvoor 74V kolqa van het Bgb ad Als iedet lidopeven verkwistende wijze vaa z a vpnbe wiatbi r recht bkd gebruik gemaakt zon de KamM thins in 75 mitfokitB K g iiM tderii ht rlgke oiganisatia igzgn Bg de behandeling der Indische begrooting geeft een lid bgna evenveel volamen voor bet Bgblad all al zg m Ieleden Ie zamen Ia 73 hield dat lid alleen over de Iiidttche begrooting 2f redcvoenngea en gdbiuUt dM vsor M Iwlo van bet Bgblail m 74 bad bij 28 maal het woorden vulde 29 kolom in 73 sprak hg slechts 21 maal maar bleef toch op het maximum van 29 kolom Wie dit lU itt iH i ieder dit da h 4 ingen der Kamer volgt óok al wordt de naam niet genoemd Men zegt i t de heereo V ra y a ipf 4 aai IwJlbS og qapaeiaiog van bun voorstel l t i m g l J maw vergeefseh zal ejk gpval bw qioeit met zgn want het pujiliceerea voi zulke nUuiJA stkten zal altbani voor enkijeq wij rert O gB tJÜA om lieb in zelfl ieeneVAg t gHn oefda Melt schrijft uit Hotterdam aan de M6ld Ct leUielr eene bijdrage tot d gnchieileuis d r vrMi wenemoncipatie welke voorNedertand althans niea IS en hier vrg algemeen de aandacht trekt hoewdi de zaak eigenlijk zooveal met ook hel l f baiftt a ook wv l Hitep ewaiui nie i Ons Leeskabinet beeft sedert eenigen t jd het lidmaalseAtap ook opengeiteld voor i Mw t mM dien vanHMid eiiiMl dM de da w lnd j bojüuA ia buis Ier lecteur konden krggen doch geen tocgiag lu dB lokalen hadden Maar dit is haar oaftfUa t en bet morfr ook gezegd worden ilat op dïsae w het lidma twjiay b r ni geeft wat g rccb hebben Ie verllngen Wie van de nieuwste ftitgaven wil kevni neme igdsehu titn brochurea en dagbli u w le n m t de leeszaal zefve be ieken NHct 1 boeken ook ko ni buiten bet gebouw in ciiouUUe 0e d mei ledeu na hebben zioh tof het hestusr gewend met ver ioek dat haiir toegang zal wordr erlw d tut de lokalen van hel Leeikabinet liefiit wonsohen zjj eene a arta tecskftfier ipiyir k i dak ui t dan tgu zg qiet de gf woae lees en het ge sejichap daar van de h reo icrreden Eene ipér teeakamer na is voor je d ea niet ip te rich en dat Ifiat de loijalilei t niet toe Alzqo is uu b t vpivitel aanhangig om mu die dames leden a f g if Ijjken voet tot het li skabiiiet toegang te verleenett a oon de leden van hfst leelgker geslacht Wardf dit voorstel aangeuoawp diui z l aan een ngns nziens hiUgk en Aatuurlijk verlangen warden voldaao dat echter menigeen die tegen dergelijke o tlf beden van dea uieii reren tjj k oj ziet ach enVaè zal doen roepeti ü leigwg il i ker niet alt fte ge w wanneer ik tt nog mededeel dat de r ietitiên voor di Opvoering van de VorstenscWl het stuk wnrfn ils dimea Krüsemso en Baart zullen opircden niét alleen door Maltatuli ma r ooii dpo dt i heer Voaawat wardao b svooad Aan büteiilïKone zorg bg de voorbereiding on reekt bet ju et I N II t I I In de Saksische stad Halle aan da Saa e heeft zich een vereeuiging gevormd welke tieb ten doel itelt gedurende den winter het wild gevogtlte l voederen In en om de itad tljtt 23 itationi im vele vaste plaatsen gekozen ahvaar drie maal per dag raimscboots voeder wonft intrakt aan ajlegt vederde gisteu van dien aard De ookMten daard at veroorzaakt warden hooderdveudig vergoed daorkat vernietigen van millioenen aohadelgke luseeteo dow het gevogelte Dezer dagen heeft te Petit QMtorlkt M iiMf kond gn meester doodgeafboteni ziehier in irj kf enstandigbeileii i De beer D kyam vm 4fjariit rn plaatfU bet gaweor t K hen de hienin m de lading welk er op geblev uut pf te tr lMbtoen xgji bond bmna kwam U t dMT iVfoqg op fiahem t atreelan plaitate d Ul pwt p des hiMNi Whet geladen wepea eo h t eb givg ft JMkl bMd dat all ecD kogel hg Ifca diy w d M den jager oader de km ia kilt biMfil U 4e imtfft viel dood neder De ex consul der Tereenigde St tan te Hu to t eene stad ruim 20 gren gji ni van de rinïr da Xaogtse King gelegen heeft over de kunitmatige visehteelt in Cbina aan de Nea Tark Timet bèlangruju mededeelingen gedaan Op de genoemde rivier cSa eene lengte van 80 i 90 arto gans inneepit viira men duizenden inrichtingen aan de kunitduitigé visohteell gewgd De Chineezep zgn bg aitnemendbeid een vieohetend ros en indien men nu weet dat dit l ind oijf rwT 509 piUijen inwoi n lÉ jf ei ep dfi 4 14 V IS lK ere l el tff gnreten wortlt en dnt klfeen door kunstmatige teelt aan de btbmfte k i wieden voldaai I lift bg voorbeeld i g op en zeer smakalgk is wordt byna uitilnitend kuiistmatig ve nciüift en doiir alle streken Wa het land in groptf rate paice einen potten verspreid De diohtheM der bevolking in Cbtna heeft In zekere mate de neoechelyle iadastrie lu dat land ovemfikkeld ep biervaj is het gevolg dal ef ve bazeade inspanning moet in t werk gesteld worden om voldg pd voed ugfinidfleUu voort t btengen Zoo il let ook om ilechti ééa voorbeeld te hoemen met de uitbroeiing van vogels waarin Amerika en Europa iltfg zo weinig zjjn vi ro eg n In Cl llk al mM in elk dorp ho nden eenden en ganzen m groofi menigte soa s troepen van 60a in geta iteQi door een kiud met een bamboe rietje in de hand voortgedrtvfq wiirdende en a die vogeli zgn oor kujpitBi Mie aitbroaüng verkregen Uarom Is bet geiogotte i Cbmi ook goedkoop men kap t eag9 e boe ers vpQI e rykstlsalder koopen Quk de eieren zgn niet duar omdat de Cbinet zen middelen bezitten om de vrnehtbkarheid der vpgels te bevorderen en kan zelfs in de steden vgf ewren krggen voor de aardo vin 2Vi cent D o mteodbeld met dat land is nag Kfel te groot men kan daar nog zeer c l leerfo Vit de Oranje Vrijstaat beeft men bericbtoi tot 18 Deo Viéx gelijk in andere gewesien van ZaïdAf ika heefi men In den laatsten tijd zwaar onweder en iMgelslag gehad Doordien hagel of lie er l rokk4 gs werden duizenden iprinkbaanirogelf dood gtr elagen en daar zg vet waren van bun jongste jooht op de dichte zwrraea iprinkhanea itrekten zg den kiffers tol een lekkere bete Veel geboomte waaronder eeuwenonde oiyfboamen xga door de itormen geveld Da broggan in bet distriet Bloemfontein die door de jongile o erslrooming waren vernield zgn reeds of alltii Igoedjg worden hersteld Té Bloemfonteiu beeft een openbare lei aan het Oreyeollpge plaits grbad ten einde via de vorderingrn der studeerende jeugd in het jongste halQoar te doen bigken De rector Dr Bril opende die lel met een gepait woord en men had reooa vaa tovrcdenlieid over kat gegeven ondarwgs Reeds vroeger werd gewaagd van bet bezoek du Eiigeltcben sokr gvers den heer Fraude in deze t f oiii ea iiabggelegen States en van zyue loeapraken dia hg in het Tiausfaaliahe in Nabd fn den Oianje Vrijatoat gehouden heeft welke eene groote mate van onpartu lighi id iiopens het Oud Hol andsch element in ZutiiAfiika aan den dag legden Dit heeft he Mn Kngelwhe bl iden in deze kolome bes rg ding op den hah gehaa d Doch bg hwft zich daardoor met laten afscl rilken bg zgii terugkeer van zgue reis te Vort Ëti lbeth heeli hQ ook aldaar eene merkwaardige ede j ehouden waarin n 9t kraoht een Maatkunde van verzoening tusschen de hoofdeleaientim der blkcke bevolking in deze gewesten beeft veorge Maan lAls Zuid Alrika werkelgk ooit tot één Statenbond zal warden vtreemgd teute bg o a dan is veraoemng de weg dien gg behoort te volgen Behandelt del arme Hollandsoke Afrtkaneo rechivaar3ig eerbiedigt hunne rechten zooals gg verdacht dat zg ie Vft znllen eerbiedigen maakt een einde aan de bestaande geschillen en laat geenè nuer out g n Als ag Kil van uwe medisburgera verlapgt igiut met ben u als vrienden te doen besohouwcp tf t wiren de Hollanders ingne heeren dit behoort j te bedenken die deze kolohie hebben gesticht Zij waren h0 die de a l i i een wqanplai s van wilden en wilde distea vonden en dalrian eén verblgf voor beschaafde men ben hebben gemaaki Het was jiun farbljjf zg maakten hun tehuti dlarvan en wg outMunen t liun niet om de eene ef andere fout van iHl nen kant raur omdat Holland was bezweken on dtil Napoleon aa wy vreesden dkt Hollami s volkiftaktingcu solden volgen t was niet zeg ik wegens aigertei fout van hnunen kant en daarom hebben zU ene bgioodere aanspraak op onze toegevendheid I Wil ntet zeggen in boe erre die aanspraak is arh d Ik fa d ges hiedenv f toentig jarsc niet doortoopen Zg zonden misschien de verovering vergeten bab doch wg hebben wel zurg g ragM bi Je I 1ot i zIbIj die tb Jieri nerjn Sg mooKt deuken dat ik afgedwaald 4ien met no veel v n deze Hollanden te zeggen 1 X J ij g9 Vtior óns eren lermerkiraardigw roa In m he eigene stadion tVer de zestiende euw heli it hen jaren kflg dpn grp v l gd en itegden v r de vrgh i4 tie elpstaud vai de Neuerlandsn tegen ApiyÜf ia i n der heerlg i i e hoofdalj kken m dr lefefiiemwff tif m sohdoms Qqeno natie heeft grnqtfire Juni n bewegen aui de zaak der vr ghcid en de yjm i efst der vryyid ii I r in perg en been Jtearougen Toejuichingen Y rfl xunnei i óns niét Verlfiitigcn iu den droom van ben Ma Unkel k Zuid Afriki iiaar wg kflnne i de ilBS te J elpbeid eerbiedigen welke zg de Zuid Afr Vrgitraten iHMfen treiwMr en Afnkt dat zg d onafhankelijkheid niet beg en Zij protesteerden er ze 1 9 egeuj wg suedèu ze af onhlai dit niet onze belangen strookte Zullen wg nu rechUumkeer m ken omunt zulks ons griefi en ben tergen of dwingen om tot ons tetug te keereu Ik heb nimmer teiR mindtr edeli oedigs vernomen dan de tail die li langen igd hoorde omtrent de constitutie d r Vrgit nteu In Eng l wordt ons geleerd ft geloven dat de inbqorliugcu aldaar slaven wareu in alles behalve deu naam dat zy werden afgerandseld of doodgeschoten uaar den lust van eiken boer die roede of riile op hen verkoos te gebruiken H t b h ni oüaogeUjk zich bespottelgker tegrnBtelliog met de waarheid te deukeu De Oranje Vrijstaat wordt even goed geregeerd als eeuige Staat in ZaidAf ikaï In vele opzichleu beschouw ik zelfs de reg er ng aldaar beter da uwe eigene Ik wil U et zeggen dat daar nouit vau eenige geweldoefcnmg gehoord word Maar geschiedt er soms bier uiets vin di n aard Krggt een Kaffer nooit een oorveeg in de Kaapkotoni noch in Nalol Hoe staat het met de zaak van Langalibalele üg moogt zeggen wij gg verkiest omtrent de boeren doch gg zuU ttilitf liT bunnc geMihledesn vinden erger dai dkt Ik verzeker u lat toen ik lu die zaak een kijkje nam ik verstomd stond Gg mort u stellen iii de positie der blanken lu Natal Natuungk maar evenzeer moet gg a verplaatsen onder lieuoulaudig beden der boeren toen zg voorheen menige misdaad pleegden Ik laak de NataUfbe koionisleu met Als Kn geland bpt aldaar veetlgvn van een strtsei van nationaal gezag niet wil toelaten dan zult gg onvermgdelgk uithintuigeu te wachten hebbeu vauonredelgke ergernis zoowel onder de blaukeu ali zwarten Zg zullen zoo zeker komen als overstnMmiugen en donderbujen Maar dit eg ik O dat in geen der beide Vrgsmen zulk eene schandeijke zaak bad kannen voorr eu omlat deze een latioueel steliel vau beituur tn de e aangelegenheden hebben Ziet zeg tk op de goeoe zg ien dezer lieden knaggt met ouop headelgk un Ifuune foi co en gebrekmt Let op hetgeen wAardfgi in goed ii io bunue daden dset ze bovenal gren onrecht eo zorgt dal hun geen onrecht gescbudc Zien zg dat het ons ernst is dan ui het gevoel van vreval in dan loop des igds wegkwgnen en géveh zij zklren wellieht de vrijheid terug die g u qpdrvagea Tol zoo lang hebben w j te wachten t it maakte blgkbaar duipen iniirnk Sommige Uadeu hebben verhaald dat de beer Froude met eene geheime zending was belast om de ware gesteldheid van Zuid AfnlÉa sp U nemen Hg laat zich echter Ibide genoeg oubevoorDordeeld hooren Hg ipoedigt de bevolking alfaier aan zicb bg de vrucblbaarbeid van den grond meer onafbankelgk van het buitenland te maken Wat de eerste leveoabehoefte betreft en wees daarbg op Australië De hiler Fronde za zich au niet derwaarts begeven zooals eerst zyn voornemen was fanilieaancelegenheden roepen hem uaar ÏUigetarid al waar bg zeker tap de w Zpid 4 ika opgegaarde keums zal gdiiraik linken at voorlichting van tgne Kindgeoooten en hun cgne overtuiging trachten mede te deelen dat verzofni g het ware middel is om ook in deze geweit l vraeolijk dtturzaam heil la atlahtea Koloi ênt 4t Il BATAVIA 16 Januari Van kolonel Pel werd den I2den Jannari het volgend teh g am dd Atebin 9 Jannkrijl via Pinabg utracgeo In liangbatta 31 December negen versterkingen tn vipr ftakfien gemlrut geno wn Hfvjge twenstand Mes igit Fundito en Lampoe oe bent Init kwutferm Muller en 21 minderen gesneuveld Oewond Bomswinckel Van Heeften Van Bennekoa licht Boell gevaarlglc 61 minderen Verliezen vyand 171 dooden Vgand Teroatmst ai dapigki onze eoavooiea 4 Jiaoari Longbatta mid b naar Weatkust 2 Januari vertrokken Van 90 t Jl December was gizondheiditoestand lEerketgk verbeterd Sedert iets minder gunstig Een deel van Fedir biedt onderwerjNhg aan Den Odeo Januari dei middigi ten half een ure deoarkecrde alhier het detachement anppletieYfpiMn P Princet Amalia aange omen Het we rdper tramwogen naar Meester Cornelil Vervoerd Men Bchrgft ons van Buiienzorg Diefstallenzgu hier en o de particuliere landen telkeul aan ds orde ZaUs zgn de dieven zoo brutaal gevrorden dit zg het durven wagen tot op het erf van haf paleis van denQaHve oeurGeneraal roof te plegen Iniitr Blgkens een van den Nederlapdschen vioeoonsul te Singapore onlyangend telegram van 6 dezer IS aldaar het gerucht in omloop i A de rust m het B gk Siam hoogatwaarsbhgnl jk tengevolge van oueenigheid tnmohen den Isten Koning en den kalahome op ernstige wy e il reitloom Een Ënge h oorlogschip zou reeds ait China m ar Bangkok zgn gezonden om voof de Britscfie lelanueu aldaar te waken Blgkens een van den resident van PKlembung onivangeu telegram vau 4 dezer ii lo de onderuldeeling Mocsseoeloe dec afdeeling Tebii gTiiiggtde cholera uitgebroken Maatregelen zgn genomenom eene verbreiding der Ziekt zooveel mogelgktegen te gaan lu het afgeloopeue jaar zijn van hier ter bedevaart na r Vlekku rertrukken lü 50 persoiitni terwgl 780 zgn teruggekeerd togei 70 en 6 lu het jaar 1873 Jtuim 120U personen Nederioniler andere Westerlmneu en vreemde 0 isterlingen tya lu h tjaar 1874 voarloopig ter inwoning toegelaten terwglaan luim 400 peisonen akten vau vaat verblgf tguuitgereikt Sotrakarta lu deu nacht van 22 op 23 December jl en in den loop van den daaropvolgendendag nam mm te Karang Pandau verscheidene schokken van aardbeving waar waaronder eenige Zoohevig dai steeiien gebouwen barsten eu scheurebbekwamen Ook te Karoug Aiijar en Wonogiri werden schokken gevoeld die ecbier geen schnkken veroarr aakten Saaf r uif 2 Januari Naar wg vernemen heeft de heer Meijer kdsntent resident van Dearak andermaal eene tuvredtiïhndebetuiging van de Kegeeriog ontvangen zoomede eeue grattcbi atie ten bedrage van ƒ 200U qU t eiBOelkoming in te ep ie koMen vuof de talrijke luspeqtcurs die d afdeeling in de laatste twee ja reu hebben iKioclit De Becbtbnnk van Oagakg i ttting hondondi te Demak behamlelüe II Maandag de zaak van Beaaowidjojo loerah der dessk Bfittgid besehnldigd van poging tot doodplag op den beer S adimini tratt i ir der tkbaksondeiuemiiig P in bet iluirict Manggar De Bèchtbank heeft aangei oibea dsi beki dib heer 8 met zgn kris hei ft illea dooden vn laak mitsdien scbuldid verkl tuid aan pog tot dtjodsl onder verzachtende ouisla dig ieleu eu hem veroordeeld tot zee alitilAea dwangarbeid buiten deu kettiuf Dit IS de lichUte straf lietke 4 H t u lkkt Rembang 24 Decentber In het diUiict Bembei der afdecMng foeban zgn teagevolgn Tkb ig mn regen 21 bpnws sawab uverktrpom Over eene uitgestrektheid van 34 bonws ii het gewas reeda uitgestorven i M Ig Z O N D E N iiijnkeer de RedaetiurJ Vrijdag morgen 11 nren was de tgd door dea Direétear d r Si edïlijke BegraafplaaU ktMier Itepaild dat fct Igk vau van Leeat uU h § 1 4alil Klooster ter aarde zou wofden beitel l Beh tve de familie volgden op dien tgd S leden itiir Congrt Waarvan de overledene lid wai het fgk naat laatite ruatplaatl Uaar gekomen ontwaard V hnu verbazing dat er geen graf voor ai tiji was mgnlvea en nu ttelae de waarrn Dirèetetir vttor f Ht t les loten itaon en latei terngie k xp to óf zoO a het Igkenhuis een uur te uac ilen tot brt graf gemaaki grafgefin i rf de 6egr èiis Mmü was Daar geen der uilslelleb w nl ar inaar dooll eenvoudig even een ope ning gemaakt wfafin be Igk werd begraven Wg ondergeteekenden b1 dflarbg i genw o9rdig genest zgude hopen dat de bevoegde auHioriteit blèV or op het gebeurde opmerkraim gemaakt zich deze zakt zal aaptrekken en zorgen ilai zulke ichandelgke tkleurstellingen bg eene begrafeuis niet aieer va k eu UKd voor de plaaisiug bedankende 1 1 D B teekenen wg met om met fcckting P J TjLN KEB8BS9GM I F W KABEL i WElNGAAKDEN N VAN WOOFF J H Dï I KEUJV Jjlietfegetutaande boixiiitaan tlukje door 5 pernitm OHderteekeni lOu meenden wij oiK ktt gemSili dif lOttk vóór de pluatntf ee ao pmderaitt m kei Iferi te moet M 4lel en Out il gMeken dal ktl bedoelde graf inderdaad niet M ordt kwr op Ael oogenttii M tiajfiilt éiultel 0 de oofirtedeiu t oor zijne vriendf t fr graafflaaU iterd gebracht en dat fe L vèrdieMt tffilrógÜe ijieunng Wtj ZIJ iel eolliotteit eent met ie inzenden dat ér voor dient eiorgddat dergelijkf onaangename teleurttellingen voortamt acltericegj biljoen DE llEDAti i i III l mm n La t te Bericl n Parijs 19 Febr De raad in State heeft het verzoek van Prins Napoieon strekkende om bem te bevestigen n tgn rang sn divisie ï n eT al al fet ë Vwsa4 e3 19 Fehr Pe VergadefiDgu verdaagd tot maandag De Commissie van Dert Been baar ontwerp gehanhaafd en dat taa déi Uw WWlon verworpen u dTMi