Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1875

Woensdag 24 Februari 1875 W 1637 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverteotieblad voor Gouda en Oinslreken Mevrouw DB JONG Etbkink Bdsgem vraagt tegen Mei Eene Keukenmeid terena voor Huiswerk A van Amerengen van ROTTBRDAM 13 DINSDAG te spreken bg H KRAMER in DE Kleine Romijn Kleiweg De inzencUng van advertentlön kan geschieden tot é nur dea namiddags van den dag der uitgave Borgelijke Stand Orboiik 17 Febr Herinaaui Nieolaaa ooder N Koningt ta U G PriOHDberg 18 Johannes IjimbertDS oiiilers F nn ZcUad en E Lnndman Neeltje Catbarina oudera A deu Held en W M Lnglhart Augeuieta ouders C da Grollen 1 van Waas Otsiledis 17 Febr H tan der Pool 8 18 M de Bvk 5 w A C Kerkhoh 63 j M M Hel Iroich wed H lan Jen llelin SÜ j J J Za jd ild i8 j 10 m 19 N tan den Heu el 1 j 9 m A i Mallaart hoisvr van J Loawereuburg 2b j M WasaiOf i5 j VOLKS VOORDRACHT ADVERTENTIÈN uit de Vaderlandsche Geschiedenis te houden op DINSDAG 23 FEBRUARI 1875 des avonds ten half acht ure m het Gebouw Tot Heil DBS Volks Peperstraat alhier Spreker de Heer H van der W£BF van Rotterdam I 25 JARIQE É ECHï E iSENIGïN i VAN 1 MOZES VAN DANTZIG 1 J OLMANS Il Hunne dankbare Kinderen Namens het Bestunr P C DOESBURG Bevallen van eene Dochter H G GROENBNDAL DB Giwcs Gouda 20 Febr 75 Mevrouw KAMSTEEG vraagt tegen Mei eene FLINEE DIENSTBODE g Te UUUR Of te KOOP tegen 1 MEI a s een HUIS en ERF met grooten TUIN en GROND om des verlangende achter uit te Bouwen ter breedte van ongeveer 8 EHen zeer aangenaam staande en gelegen aan deu Fluweelen Singel te Gouda wgk R n 338 Het is des Dinsdags en Vrgdags te bezich g n van 10 3 ure en nadere informatien zgn te bekomen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Heden overleed mgne geliefde MoederVrouwe MARIE MADELEINE HELLEWICH Weduwe den WelEdelGestrengen Heer Fkedeik HjbMdrik VAM DBK HifLM Notaris en Burgemeester te Maarineen in den leeftfld van ruim 82 JH n 6 L VAN oïN HELM Gouda 18 Febr 1875 1 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het overlijden mgner gehefdeEchtgenoote betuig ik ook namens mgne Kinderen en Behuwdkmderen mgnen oprechtendaak T KRUISHEER Gouda 20 Febr 1874 Te C OLDA UIT DE HAND TE KOOP Drie Mcuwgeboiiwdc HUIZEN aan straat gelegen Koopprijs t um per stuk Te bevragen bg den Uitgever dezer Door dezen neemt de ondergeteekende de vT heid door het overladen van zgnen hooggeachten vnfnd den Heer A Koobevaab zich bg het geëerde publiek aan te bevelen tot HET MAKEN VAN PLANNEN bn BEGBOOTINGEN alsmede HET HOUDEN VAN TOE mCHT op DB UIIVOBBINO VAN WERKBN IS DB J ratqailLUO BOÜWKDNDB C VAN EEUWEN Timmerman en Architect Gouda 21 Feb 1875 Openbare Verkoopingfen VERIFICATIE Krachtens beschikking van den E A Heer Begter Commissans in het faillissement van JOSEPH ÏHUSSEN Kramer in Manufacturen en Slgter te Gouda worden bg deze opgeroepen alle Crediteuren m gemeld faillissement om te verschgnen op WOENSDAG 3 MAART a I dea voormiddags ten 10 ure m het Geregtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ten einde hunne vordenngen te doen verifiëren Gouda Mr P J SNEL 19 Febr 1875 Curator te GOUDA op MAANDAG 22 FEBRÜARLI 1875 des voormiddags ten Elf ure in hetLogenleut db Zalh van Een goed onderhouden WINKELHUIS met WBRKPLAATb en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wgk D N 8 waann de KOPERSLAGER ZAAK met goed gevolg wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 MAART 1875 FAfiRIEK En op DINGSDAG 23 FEBRUARIJ 1875 des voormiddags ten Negen ure vóór en in het Lokaal wgk K N 237 aan de Peperstraat van EENEN NETTEN W DE J0N6H C CIV IN6 O TT ID E W A T EI Belasten zich met het inngten en leveren van MACHINES voor BLEEKERUEN WASiCHURIJEN enz niuelaten door Mejufvrouw de Weduwe G van HOFWEGEN bestaande in MAHONIEHOUTEN TENen andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED LINNENen TAFELGOED fraai gewerkt GOUD waaronder een Kap met JÜWEELEN ZILVER en JUWEELEN en wel twee Booten een paar Oorknoppen twee Spelden 3 Ringen enz Daags te voren te zien Nadere inkchtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notarjs W J FORTUIJN I DROOGLBEVER te Gouda W N Raaijmaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 heeft van af heden voorhanden KONINGINNEN EN PRINCESSENBROOD FEESTGEBAK Marasquin Kirsch wasser ELIXER D ANVERS liqueur de Table DEPOT VAN DEVEI TER KOEK Fabnekaat Jb BUSSINK Deventer 287 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 22 FEBRUARI 1875 eene groote sorteenng LIJONSCHEZIJDE prpcn in Conciirentie met Pa rijsclie liiiizen contant 5 korting D SAMSOM Openbare Verkooping op VRIJDAG 5 MAART 1875 des voormiddags ten Elf ure inhetKoffijhuisaHErGRAinvB Paabd aan de Nteuweihrug gemeente Bodegraven ten overstaan van den aldaar residereuden Notans Mr J M GORDON van een Ruim Hecht en Sterk HUIS ERF SCHUUR en TUIN waann de KUIPEBS AfFAIRB ge durende meer dan vgftig jaren i uitgeoefend staande en liggende aan de Nteuwerhnui voornoemd ter grootte van 4 Roeden 47 Ellen Te aanvaarden 1 Mei 1875 Te bezichtigen dagelgks torwgl nadere mformatiën te bekomen zgn ten Kantore van voornoemden Notans No 80 5 der beroemde Weicciyi sciie Zaïnenspraken Uitgave J J H KEMMEB te Utrecht 18 heden voorhanden bg den Boekhandelaw Lange Tiendeweg te Gouda Tegen HOEST HEESCHHEID VERKOUDHEID bestaat wel geen eenvoudiger en doeltreffender Huismidde dan de JOH HOFF sohe Malz Bonbons Bg het gebruiken van 5 a 6 BONBONS fli een kop heete melk zal men reeds oumiddejgk de slgmoplossende werking bespeuren en spoedig van de verkoudheid geheel en al bevrgd zgn Verkrggbnar m BLAUWE Zakjes a30 Cent JOH HOFF sche Centraaldépot Amtterdamt Smalle Bloemmarkt bg de Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar te Gouda bg J C van VREO MIN GEN en de Wed A C SCHOUTEN Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept vaa de Wed KEUNEN ZOON Chemiston SO Waarschuwing Deze URBANUS PILLEN zgn door ons ia doosjes a 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitelnitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor net gebruik vannamaaksels welke men tracht in omloop te brengen Ooodi Drak nu A Brigkiuii U uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBJJDAG Li de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden m 1 75 franco per post 2 Nati onale M ilitie BEEENDMAKINO BÜBGEMfctSThK eo WErilOUDEBS vsn Gowla ge len art 9 tan tyoer Majrstr ta bnliut via dan Ma December 1S6I ilaatsèladu 127 Roepen dour deze op alle lufncUaea die verlangen aU Vcgwilligera by de Militie op te treden om uck daartoe trr Secrrtane der gemeente aan te geven loor of op 28u dezer raaanil van dn voor iddagt 10 tot dea nsaidUaga teo ééa are onder opmerkinjt llat door de Oeaeente aan hen die tloh ala oo danig mogten willen verbinden nit da fondsen der gemeente oor lederrn Vrijwilliger een handg ld worat volillan ter aomma van derlig Qglde Dat hij dl iioh all Vruwilliger wil rerliioden Oft egn Ingezetene de Rijki oa Amnj oliutJerUm Êt dm Mt aar voorts ligoliaawlyk raor de dicnat geackkt ten aaiuaU 1 560 meter lang op den In Jaoaarg Van het jaar der opireding het 2 0e jaar ingeiredea n het 35e mat bcUien volbragt tot op het tgdstip der optrelingaan lyoe verpligtmgen ten aaanen tan de Miiitie voor zoo ter die Ie rervullen waren volduiii eii een goeJ ledelyk gedrag geleid hebben Dat bq bij zgiie aangifte als Vrijwilliger tal be kooreo over te leggen het doot dea Bnrgemeeater r ie geven getuigachnft voorgesehreven bg art e voornoead tot afgifte aarvan tal wordeq gevaceerd ter Secretarie der geowente op dea S6n deter maand Gouda den 22 Febrnarg 1875 De Secretans De Burgemeester DaooGLeRVEa Fortohk van Beroen IJzendooen BUITENLA ND Biiltcoiandscli Uverzlcht Uu Kraukrgk komen berichten di weer aan de WMrscbgnIgkbeid eener schikking met brtrrkking tot de wet op den Senaat doen Relooten Het trant actievoorstel VVallon heelt den bgval van degeheele linkertgde op enkele uittonderiagen na rn van eeu deel van het rcehter ceDtrum L e gematigdheid der npohliekeinen welke telfs afttaod moesten doen vaa kaar nioste eiaahen tot wgtiging ran dit plan wsk ken allerwege lerbazing De begrootingscommissie heeft het voorstel van Gniohard tol herziening van de pensioenigaten der ondambtenaren taa het keizerrgk verworpen In bet departement Cótea da Nord ia gisteren Tirkozeo de royalist Keijego de telegraaf deelt de gfera med Het verschil met den repnbliekeinschen mededinger is met bgster groot In het Bngelsche parlement heeft de beer Kenealytja entree gemaakt Volgens een gewoonte dic inds 1868 bg dat Hnis in acht wordt genomen koet de iieawverkozene begeleid woideh door tweegetuigen Doch de heer Kenealv had totnogtoe niemand kunnen vinden die hem die eer bcKg7en wilde Hg achtte dit ook niet noodig Die gewoonte wasvolgens hem geen wet Daar hg nog met als lid was aangenomen ontnam de Speaker hem t woord toen hg zyn meening hieromtrent in t midden wilde brengen en verzacht hen Itieh te verwgdereu I Toen de heer Kenealy md deze sommatie bad voldaan nam de preaident mini lor Disraeli het woord en gaf als zgiie meening te ke aen dat de identiieit van den nieuwen vertegenwooit Iger wel door niemand zou warden in twgfel getrakk i of zoo worden betwist Gelach Hoewel hg iet in den regel uitstekend toud OU de bedoelt formaliteit strikt te haudhaien was hg tan oord dat voor het tegenwoordige geval wel eene uitmdrrlng kon worden gemaakt en het met raadzaam waa al te sterk op de naleving tan het gebruik aan te dringen Versdieideiie leden wilden teneinde Ie kunnen overwegen de zaak mt iellen doch Uiracli drong er sterk op aan dat de kamur zoO spoeJig mogelgk m een of amleren zin uitspraak toa doen Het exceptto neele van het gebeele getal wat dat zooals bem was verzekerd de nieuwe afgevaardigde geen parrauu hnd kunnen unden dit hem wilden voorilelleu Diraeli verzekerde dat kq dit feit niet zou hebben vernu ld indien hg ntet iep een tpoedi be sliising b d behoeven aan te dnngen Hierop werd bet oordeel der kamer ingewonnen en zg b slis e dat de hrer Kenealy zou worden toegelaten deze kwam ter lolgens binnen legde den eed af doch verliet daarna oomiddellgk de zittingszaal Men kan hieruit opmaken met welke gevoelens de afgevaardigde voor Stoke on Trent door igne mede leden is onttangen ei hoe onaangenaao zgne positie in het huis zal wezen Te Sirond is de lilerale candidaal de heer Marling met een meerderheid tan 306 stemmen gekozen ztinder dat di maal de rust tersloord is geworden De Dnitache Keizer is ongesteld zoodat hg zgn kamer moet honden hg neemt echter de staatszaken waar Ook schgnt thans tn ernit te orden gedacht aan de aftreding tan den rgkskanselier om radenen van gezondheid Men noroit print Hohenlohe als zgn oprolger Pogingen om Bismarck van werk te ontlasten zonder hem geheel te verliezen zullen zeker wel aan fi end nonleu Voortiinreiid komen nit Dmtschland klacliten ovrr den toestand v in de ar eidende klasae de hoog op gedreien lo ncn knnnen geen stand houden de fabrikanten de concurrentie met het buitenland met tol houden en uien verHscbt steeds meer afdankingen De pau 4 zet deii strgd net Dmtschland voort en berordert kunstmatig de terbitteniig aldaar legen de kerkelgke wetten In de te Munehen versahgeende Weatfalische Meronr is een pauaelgko encycliek opgenomen waarin hg de kerkelgke wetten in Duittch land veroordeeld en dm ban uitspreekt over alle geestelgken die doo de rrgeenng lu vakante plaatsen zjn aangesteld In de Zaterdag door de Italiaansehe Kamer der Afgevaardigden gebonden zitling is beraadslaag 1 oer het budget toor buitenl isken en heeft de minister Visconti Venosta verklaard dat de belrrkkingen tnsschen Iia ie en de ouitenUudsche mogemlbeden tan den riendseliappflgksten aard zgn De heer Miceli heeft rgiie afkeuring te kennen gegeven over eene redevoering door den lieer Cailorua gehonden hg gelegenheid van een banket in het Fransohe verplegingsgi Slicht te Londen omdat de goede betrek kingen met eene andere mogendheid daardoor konden worden gestoord De minister van buiteiilandsche zuken antwoordde dat eene vriendschnppelgke herinnering aan het verbond met Frankrgk in 1869 met van dien aard waa om de goede betrekkingen ADVBETBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruiAite Afeonderlgke Nommers VLIF CENTEN met Dmtschland te verstoren Met lietrekking tot het conclave door de nota tan prins Bismark ter sprake gekomen zegt de Minister dat de Italiaansehe legeerinl gelgk tan zelf spreekt met de betriende mogendheden tan gedachten heeft gewisseld doch het teedere tan het t nderwerp Mette hem om thans in uittoenge ophelderingen te trede Dp eerste plicht van Itnlie was om de tedigheid taa het Conclave te terzekeren en de rust te waarborgen Wat de Pelersbnrgsche eooferentie betreft de Uegeeriug had dienaangaande nog geen definitief besluit genomen bet ontwerp zooals het op de Brusselschec nferentte waa vastgesteld waa aun de ministers tap oorlog en tan justitie tot onderzoek aangeboden Met betrekking tut Spmje terklaarde d Minisler dat de Regeering de be te wenschen voor de welvaart van dat land koe terde doch zich oterigrna naar de houding der andere mogendheden zon gedragen De biie van koning Alfonsui waarin hg van ne tioonsbeltyging keni i geeft was door koning Victor Ëmma iuel beantwoord Wat iJe verltugdp openbaarmaking van diplomatieke stukken betreft hg achtte die bverbodig en onnut hg zon intgstchep uiet verzuimed dergelgke stukken aan de Kam over te legged indien eene byz ndera gpwiphli e kwestie d rtoe voldoende annleiding mocht geven Ten opzichte der terugroeping t nn het Fransche oorlogschip Orénopte nit Citita Vecchia had geene wisaeliog tan diplomatieke depêches tnsschen Fraiikrijjc en Italië plaats gehad er waren sie hls mondelinge terklaringen gkiwisaeld Ten slotte terklaarde de Minister met betrekking tot het door de Ooatenrgkscbe regeering aan den Italiaan cben consul te Triest gedaan verbod betreffende buwelgken tnsschen liahanntcbeonderdanen daldsaroteroaderhandelii gen met de Oostt nryksche regeering uaren geopend Door laatstgenoemde werd in dic handeling tan dep ItaliaauBcbec consul eene schending der rechten tan den Souterein gezien Na nog eenige discussie waarby eerigejeden terklanrden dat de consul gerechtigd ia tut het sluiten vau huwelyken van Itnliaansche onderdauen ivevden de algemeene beraidslagmijen gesloten BINNENLA ND GooDi 23 Febkuasi Naar wy van goeder hand Vernemen zal de bekende pisntkundige de Beucker uit Antwerpen op 10 M att a 8 alhier op uitnoudigiug tan t ulhier gevestigde d r trtement der maatseh lan Ngrerheid een voordracllt ouden die o a toejaukelgL zal zgn toor de leden itér afd Gouda van de lloll Maalscbappg v LandOouw Wg veatigen de aandacht op de voordracht vata den heer W Sluis uit Beemster te houden in de landbouwtergaderiug van a st Vrgdng 26 Februari Naar ont verzekerd nordt zal die voordracht interessant zgn Het spgt ont echter dat die voordracht jfist Vrgdagavond zal plaats hebben omdat dan euóals bekend is Dr A Pierson eveneens in deze gemeents een loordraobt tal houden Door de Folitie is alhier aangehouden M C 0 huisvrouw van C A H troeger te Rotteidam thans alhier woonachtig Zg had van een bmteoasn C M enaup die