Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1875

ö Std itf ar fiiiptlede rut C A Nieawreld èlbier terwql b j Itf te slapen onlrreend aïbiljetten tu MO en efo bjnkbiljet ran ƒ 60 Poordtt de Po itie baar al tear apoedig op bet poor wal ia sok bu haar Ke otideu ruim tSO en eenige iitkoopen uie sg van bet ontTteciade geld bad gedaan Zoo ooit een zaal i oed beut Woobt haaten dan aeker Zaterdagavoud t lokttal iCunstDiin dat reeds soo dikwyls gaatviy ne deuren opende om toegang te verleeoen aan een schare lcveu lustige Goudiohe burgers set botipe ecbigehooten en aoasli öik kinderen Tel eere ran den geboortedag van Z M onien Koning werd daar dour brt kader van het depdi 4e reg inf een aasant gegeven tot bgwonlng wuanan tal van inge tenen waren uitgeiioodigd die natuurlek gretig die invitaiie ajniiamea Mlt gcno fen bebb üi tok w ij eraUkill b gtAvAiad en dank i j de voortdurende afwisseling die er heertobte beeft het gebeele pvbliek iiob naar onze vaste overtuiging best geamuseerd Dé lalt aaj P Ritthagtn optnd ilkn Jwatavond met e n kort woord t welk bij eindigde met een opwHiking töt bet puliliek oA mt beio ia te stemmen lu een bartelgk leve de Koning ükafof ringen de wferkeaawhedèÈ aan Vooneker bet was een opwekkend grzicht die Binke goed geTormde net uitgeduschte gestalten blgken te zien geven uu eens van groote vlngbrid dan eeus van bewoiiderenswaai ige lenigheid na een van apiel ktkëbl dan wéér van beleid op eene oogenblik van Vi rn aiddb rapbeid op ttndere rad olhal dende l ob i niet alleen liebahmiibefenirtgen waren te ien dok andere niet minder géuotroTle oogeiiblikkeu éétóta gesmaakt onder het zingett run t volkslied Wit t hél welluidend gezang van den sOlis t die reedi Mo dikweiT de dankbate goedkcuriug vali he GoudWbe publiek kocht ondervinden en onder het reciteeren Van eeA gedicht dat bet programma aan de fiéliestet iotttHiTtéf By rerscbeidene nummers vielen laideftoqjuiitingeu den Hitroehlers ten deel eeu gedeelte waarvan itok het rtugge jongake zich mag toerekenen dat z jne Itn n Vl lfeeode en in wien wy zeker een aanstaand MtTtai m6gen begroeten Ongiiarnè loUdeo wg ralï het Uskut afstappen tduder Mit lof de goede zorgen vin den inairucteur Su 4 te VerMelden die zeker ter geluk king van bet geVeej niet weinig bybracbt Tee illbtu werd een bljspel opgevoerd een bankUljU vÜ dtiizend gulden waarin db genoemde aolitt en een gunstig bekend dilettant ruim ddh lof eri handgeklap tnougsten Ook de overige Xr j ttldeli h nne rollen met eer Om echter Ue Veorspctltng ran den eeuwigen couranten le er aali Dorii iu dit stukje niét te lugeiutmUen dat t eerstvolgend nr der courarit zgn naam met lof zou veraMldén eh die daarin met groote letters zou prijken eirmelden wij giUfrile dit de eér van t goed slageó Wh het o eVOerde blijspel Voornamelyt tovkonil am d b öp ter Potü KNOoVtS icKAAft tWrVitb Otnur deMT nrorlneie is gisteren UiUlte ilMI 1 tt rttdiep h ran den liollandsiihea I lcl ter WéeftliIJdiiB rrin de Mkllrgatsiuls onder de georifente Gouda SlVetitd tWee biljetten an iiiscltrijvrugwarA IdïWtomen de laagite in ehrö e was de he r N e Qfer te Hektitdorp De rereenigliig tot berordering der IgkenyérbranJing tai thiM 1104 leden Bg de gistarmi te Amsterdam pluts gehad b bbende aanlwstediug door de Hullanilsclie Spoorweg aatscbappü ran bet maken van grbauwen en ran eenige an lere werken op hrt stHtionsterrein Ap ldootn wts de miastr inscbigver ile heer F VerWh a te Vrilrdta eta vrütr 107 84 t denkbeeld reeds roor erui eo tgd dooraom g ingezetenen der geméeiite Zevenhuizen geopperd om al de bedeelden van de verschillende Armbesturen fazrir gemeente bg elkander te doen komen en hen te eutbalen is Vrijdag 11 verwezeiilgkt Tegen elf nron rerzameldeu zich de geooodigdeo iu het schoolgebouw de oudjes uit debbiteowgken werden met rgtuiggehaald ob TOodeo zich ongeveer zeventig iersoiieu ran welke da oudste è jaren telde en de juntiste nog zuigeling was Ei weden koffie en rerverscniiigeu rondgediend Dé ér dagen is oterledeo de beer A F Visser ran IJttqdoorn Wethouder der gemeente Gariaohea en d Pror Staten ran Zuid Holland Dibsdag en Ddiid Mag 2 en 4 MaaH tal U SUtet lam Multatali s Vorstenichool worden opgeroerd Zkterdtg zijn de stukken rondgedeeld behoörécde fSrhlt wetwhtwerp omtrent de heriieniiig vd de KVfeMn Ma ia6la ttl Klig te6d medegedtbld Twee nieiltng taileA kómen er eia tèvinde To4rJm tttriam waartoe het district wordt gcvorm l uit gedeelten vau l lreobt Amersfoort Gouda en Haarlemmermeer gezamenigk eeu zielental van 13489 eu een distriot Bergen p Zoom ta vormen uit gedoeltén der distriolen Breda Goes en Middelburg gazamChlyk een zialental van 440ÏI Versohikking van eenigo gemeente wordt doorcen en ander noodzikklgk Utrecht zal 3848 zielen aan Amsterdam 4611 aan Amersfoort afstaan AnunfooTt krggt ilaarroor ran Tiel 3441 zieleni Qa ia sUat aan Amsterdam 2604 zielen af Vinkeveen en alu Leiiten S448 Boskdop eiT krijgt vau Bottecdam S428 zielen van Hillegersberg en 1053 ran Bergensfaoek waardoor Rotterdam 3551 zielen rerliest au tot 143 615 wordt teruggebracht Haarlenmtrntat reriiett aan Amsterdam 13489 zielen en ootraogt van Ixiidaa 8219 eu ran Haarlem 3647 Uaorlm ribt daardoor 87911 zieieo leiM rerliest aan Haarlemmermeer8S 19 Noordwijk NoordwijkerhoW Ter Aar eu Nieuwreeii ontvangt vtir Gouda 2448 Boikoop ea vMÜetrt79li2 Veur Stompwljk Voorborg Zegwaard Del l krygt edhier Rgsoijk otf Looaduinao bij lan den Haag a Gracealmgt wordt zoodoende tot I 00 I7 9 zielen gebracht Brielte knjgt 4160 lieleo ru Maaadaia iiit Delft maar verliest aan Dordt 2514 Bhooo en Voortugnal Dordrtcht verliest echter Streefkerk eu Braudwijk aan üuriuchem 2546 zielen waardoor Uoriiiohem 01 156 zielen sterk wordt Sleohta 18 ras de 41 districten z jn verscliikt Zooveel moj el ik zgn de dtstricton waarin wgiiiiing gebracht is afgerond en met aangrenzende zoo uatag KolÜI Kc ul gamaakt tJa deze herziening bigreii nog 25676 zielen over de gezamenlijke dutricleu over Verdere wg zigingen in de kieswet worden tot bet volgende zittiogaar aaugehoadeo Omtrent de in de zitting der tweede Kamer ran Vrjjdag genomen beslissing omtrent het regeeringsrcrslag der uitkomsten ran bet onderzoek betreffende de kolliecultuar op Jara is medegedeeld dat de oommiesie in wier banden dit roralag was gesteld niet eenstemmig was iu haar oordeel over den inhoud der overgelegde besctïeiden en was er eene meerderheid eu eene minderheid die ieder haar gevoelen had medegeileelld üi meerderheid wa van gerneleii dat niettegenstaande yi de juistheid der medegedeelde statistische gegerens en op de redeneeriogeii der geraadpliegdé autoi iteile bet ren en ander was af te d ugen evenwel ile aau de guuvernements koffiecul tuur verbonden bezw ren door de gehouden en uéte duidelgk waren aan bpt liobt gekumeu eu dat daaruit gebleken was dat oOohoan de kolficteelt op Java met bet oog op beschikbare gronden eu werkkrachten ratbaar ïg voor groote uitbieidiiig de guurernemeotscultuur gedurende byiia veertig jaren nagenoeg stationair was gebleven terwgl het verbruik lueuja en de marktwaarde steeg eu jiarlgks trn koste ran veel arbeid uitgutrekte bijpbiitiiigeu plaats vonden üe minderheid der commissie meende dal op de volgende uitkomattn der gehouden enquête kou worden geweien 1 dat ten aanzien tan de kofheteelt lu het algemeen beschouwd al tak van laudbuuw de aitalag van bet onderzoek geeue bezorgdheid voor de toekomst scheen te wettigen 2 dat de overgelegde atttkkrn geeue redenen gaven om te vreezen dat de op hoog gezag ingevoerde kofflccultuur voortaan rermiuderende oogsten zou leveren terwgl daaraan evenmiu gronden waren te ontleenen rour de rerwachting eener geleidelgk klimmende productie 3 dat niettegenstaande iu meer dan écu opzicht omtrent de maatregelen rereisoht vaor de inatandboudiog en deo bloei dezer inrichting verschil ra i meenii onder deskundigen bleek te beslaan de enquête evenwel met ionder vruchtbaar gevolg was gebievsu met betrekking tot de uitroeriog der itSftif blgkeui de gedurende baren loop en daacna doar het gezag gedane stappen tot wegrniming of verliobtiiig van bezwaren 4 dat wat aanging de cultuurplichtighnd en de verplichte levering van bet pruduct door het onderzoek geen gegevens noch grondslagen waren aangewezen waarop eene gewgzigde innohtlug kon worden gevestigd i 5 dat derhalve de lasten BS ar somwiger oordeel aan het koffiestelael verbondeii roor ophelBng met ratbaar schenen zonder dat in ieder geval de staat een aanzienlgk ogier ran iakomsten prgs gaf X3elgk men weet beeft de kamer zicb met de condasie der minderheid rereeujgd De kamer heelt in bare zitting ran Zaterdag zich rereeuigd met de conclusie ran het rerslag der oommissu tot onderzoek der inlicStingen van de regeering in zuke de Strgpsche kerkhof quaeatie strekkende om den minister dank te zeggen voor de gegevea iuliabtiogen op grond dat Boch kamer noch het administratief gezag bevoegd waren df tussohenbeiden te komen Een amendement ran den heer ran Hoaten was rooraf na breedvoerig jvridiek debat met 52 tegen II stMimsv verworpen De kaïMr ia gesobtidea tot aanilaaailea Qinsdag toq l ura Ia d aMstiiagen rao de TMadé Ktaar Is gisteren nader onderzocbt het wetaontwerp tot wgzigingder wet ran 27 Juli 1869 SIM u 141 tot regeling van bet onderwas bg de konioUgke Militaire AcodsmiSi Zeer onrerwacht rerneemi men de mare ran het orerlijden ran een geueeshrer die zich door geschriften en onvermoeibare werkzaamheid sinds vele jaren naam had verworven Dr L H Verwey Zeer veel heelt hg gedaan ter berordering van lia r lktg paiiiihs i eu voor de instelling van het Boode Kruis in Nederland bij bet Hoofdoomit rati welk iMtetliag hg de betrekking ran secretaris reiruld Naar oieu reroermt tal de gfkoiceua oud kalbpVrks Aartsbisschop ran Utrecht de heer J He rkamp zgne bocge prmstsri waardigbaid niet rdor I April aanvaarden ü D De Algemeene 8 nodale Commissie beeft bij adres ran 9 Februari 1876 hare bezwaren tegen bet Ontwerp ran wet op bet Hooger Ouderwgs aoo de Tweede Kamer der Siaten Generaal kenbaar gemaakt eu dsarvan tevens m de eerste plaats wedr Jeeliiig gedaan aan dfn Muiisier van Binueulaudsohe Zaken Hetadres zil iu de bglagen van de Handelingen derSynode dotes janrs in tgo gelieel wordeu o eiiomeu Daaruit zal het der Kerk blyken boe zeer bet behoud der wetenscbaippelijke opleiding van le aanstaande K ni geliedienaren afn de Hoogesohuieu ofschoon niet langi r ala een bgzonder privilegie van het eigen Kerkgenootsrhap een voorwerp is ran de onrertlauwde belangstelling van Synode en SynodaltCommissie beiden KerM Cl Meu meldt uit Roteudoal ran 20 febr aan da y R Ct Heden beeft Dymphina Hellemens wed P Jonge eeleu wonendo ouder de e gemernte bet foorraditfcaor 100ste verjaardag ta teren Zg is nog lu balbezit a al b ire geealvermageua eu betrekkelgk nut vhlg ter baeii Zondag uhlend werd zg per rqtuig naar de kerk gebraoht waar te barer erre evu plechtige mis gevierd werd Al bare kinderen klsin au aobtar kloiakinderea rolgdeu in oplooh bet rgluig H afloop ran den dienst werd da gauaobe hiailie ie baize ran dan pasto r onthaald en maakte ile Harmotiia Unie van deze gelegenheid gebruik om vóór de pastotia cenige muziekstukken uit te voeren U t aUa n ningeu zgn de laggen uiigesiokeu Het Fad toont san dat hoewel het met d Mbefiag der weolda in t aantal resh soollages blgflk bg bet loater Anna lot gg n nieia konMu ui d ogfers kao bigken hoezeer de rechterlgke iadaor iing op ongelijke grondslagen rust zelfs alt r leobtst IS De rertegenwuortliging is daarvan nog niet o artaigd Togmovtf t beweren dat mbrimpiiig der collagea roor de reektzuekenden meerdere kosten m iieb zoude slepen werd wel gezegd dat de verbeterde middelen van vervoer daariu tegemiet komen Took schijnt d ware toestand aan de Kamer met duidelijk Er zgn nu 34 arroudisMmenten en 150 kantongereohteq Gemiddeld lou d a fik avrondissemeut rolgens de oSoieele opgarea ran de 8 883 997 kektaren r 96 DUO elk kanton er 22 VOO bekt ea bg eene berolking ran 3 579 S9 Ik srfoudisaaaMiit 1U5 000 low moet tellao Ba hoe ia de toaataod r iZg ia deze Drenthe heeft par aR M6 S 2 hakt en 105 637 iRV N Brabaot 170 000 143 000 Gelderlaud 7 000 198 00 Orergaael ilIl OOO W 00 Limburg 110 000 w 112 000 jé iVrictUod 109 300 77 O0il iGroaingeo 76 000 75 000 0 Utrecht 9 000 67 000 N H llaiid 0 68 000 144 000 Zeeland r ifiV OBO 69filU Z Holland 48 000 116 000 De dwbtbeid der barolkinginset kier weliniSaamerking komen maar de reisebilleu zgn taoh tt gfoot Uaarbg is bgr G es f emakkelgker ait Midnelbsrg te bereiken don Staata Vlaanderen Dreadha tot grondslag nemende zouden er m da akgabnildbeid slechts 13 arroudisaementen zgn iDe iIcmIms ign juister rezdeeld dan de arroadiaaementaa lM b dieat te warden hersteld wat in 1818iT rketi d js gedaan au zoUa zonder ap de spaar vegen iaawyMD toont alleen Urentheiaan dat imen irai r kaa g aa dan mem deed Het Vadetlsnd ch ijA Onder de v t de N iUrlandache vi aikiieden meeat gelezen bladen Wiaort Jf mrimfa Tp or tf i tyd iet de re ab e ran dat blad ohter reel te wensohen over Aan de uitsluitend atuSelyke balaugau van den werkmaussUnd werd wat rerwaarlou iMg der zedelgke beianUfi btiua de geheaie inhoud gewijd ieder werkman dia een grief had tags Qii patroon werd m a gelegeuheid gestald OOI cM bedekt door den mantel der aiionymiteit in dit orgaan op de meeat kieskepd wqze liija gal uit te storten baat ti an bdt kapitaal werd in tal van artikels gepredikt bu de Initniatianaia serfaeerlgkt Het vorige jaar is dauui een verandering ten goedf gekomen De nieswe redactie schijnt haar roeping rani iwtcr te b rgp n Al wordeu da stóAilg ke belangen van den werkman ook thans uiei rerwaorloosd er wordt nu ook in Ot Ifwktui bij herhaling geweien op de bp9ge waarde ran kennis en ontwikkeling a op de weascbelukbeid dat lager 99 derwgs v r terd bet middelbaar onderwgè o eer et metr roor alleu toegankelijk worde Ook tracht het bl4d b zijn lezers belangstelling op te wekken roor onze staatsinstellingen en roor hetgeen er in Qpte Volksvertegenwoordiging roorralt Hst kon met aadera of dia verandering ten goeda laeat b abouucutcotal aanmarkelgk doen toauemea Zoo zou men denken maar helaas I het tegendeel is waar De redactie deelt in haar laaUte Dummer de treurige tydmg mede dat vele bedanken omdat De f tritw legeuwAurdig ia boofdiaak atsalazaken en onderwijl ba at w roau z zeggen liieU te hebben a liever ais vroeger leien boe de een of andere üat patroon of baas eens dapper het jak wordt uHgeveegd Werklied n van Ne lerland het geldt bier uw eer Aan u om te toonen dat gy uw belang beterbegrgpt dsu die nkel uwer uukkeis die door hua bedaoIcsn het bewgi geren dat zg geen gezande kost aeer kunnen rerdngen Jaist nu J e Wer tpum pea betorea weg is lugeslagea beeft hg aanspraak op tiw steun Stelt de redactie spoedig m staat bet bauglyke nieuws mede te deeleu dat de krachtige Bedewerking ran de welgezinde werklie en ruimschoots heeft goedgemaakt wat zg rerloreu beeft door bet deserteeren van mannen die ben in een verkeerde iiofatiug wilden roortdryren De longziekte onder bet mndree biyit in de pn vincie Fneglaud nog by roortdunng heeracfaen In de algeloopen maand openbaarde die ziekte zioh op 22 atallen lu onderscheidene gemeenten en wrrden uiel minder dan 182 runderen waarren 58 in Wyas 1irttleiadeel afgemaakt ea zgn er tgestorrcn Men leeat in een brief uit de Hofstad ia de j ai Ö I lk verneem dat de aanvrage ran den minister Van koloniën om bulpouderwyzaressen roor Indië aanrankelijk tot rele sollicitanten geleid heeft bijhet departement zgn reeda eeu dubbel getal sollicitanten bekend dan hrt getal openstaande plaatsen beilraagt De vraag ligt lau ik zeggeu voor de hand jvaarom doet men roor ons eigen land niet wat thans♦oor Indiv beproefd wordt Overal hoort men klagen over gebrek aan hulponderwijzers waarom stelt aMu niet meer bulpouderwyzeresseii in de opca4 re Bohool aan Niet als tijdelgk hulpmiddel bedoel k om in bet j ebt k aan mannen te roorzien maar iis regel roor goed Iedereen eet d t de rrouw eindig merr lakt ran onderwgien heeft dan de man roural bg eerstbegionendeu eu toch laat men totgroote schade der berolking een aantal ku p uderwgzersplsatsen in de school omervuld terwijlJiet uit de gevolgen die da oproeping van den mijiistar ran kolomen heeft duidelijk bigki dat er eeu gro t getal kalpouderwijzaie sen bier te lande beHbikboar is Ik wil nog met eens verder gaan enVat bet ruateo dat wi op ander gebied veel ten htar z n bg deu vreemde waar vrouwen uitstekeud ▼ bldoeu in poatwcMn en telagraafÜienst het stellen n if vrouwen op d haar door natuur eu karakter toekomende plaats ia sc ool waar anderweien en o waar opgeroad irordt tal toek wel niet MQgt erkt kunuen fordaa ak pen tosgeren aan de oVafdrercu iacben Iran de lieflwbbera der emanci pat der vrou w 1 Voor eeaige dagen werd in het Wiemeerslerdiep a liik gevonden Dienafngaand wjdt uit Nieuwe finhlns aan dé Orm Ct geschrercQ Het Igk onlangs geroéden in het Wiemeersterdiep Js dat tan een uit Stade omjagen tuchthaisboef iSg zi antalag is bem een pas Verleend naar Holland en werd hg dan ook door de Pruisische gaodar sea a ar de Hollandsohe grenzen getransporteerd De iBugweester ran Nieawe Schags rond het echter J iit Daitscbland in t be t ran dergeigke exemplaren ie at n en Uet ioor de bier aanwezige veldwaehters Jlpdpelden persoon weder over de grenzen brengen Dit wkgat rolgens de getuigenissen ran sommigen met gewelddadigheden güpaard te zgn gegaan zoodat dan ook ia geounstateerd dat de dood een gevolg is gaweeat ran vroeger Jopgebrsohte rerwondiiigen ea qiet vaa rerddnking Ook zoudai gemeld s jet to hg u K Sebans gfbiaekt werd jn t bfzit zgn geweest van 8 tbr reiageld t welk bij t lijk met meer werd geronden Uit Winschoten n dt men r rder aan genoemd blad aangaande deze zaak dat de reehter comuiissaris tcjfen twke pu itie beam iten die eerst roOr repigeweken ba nne woonpiaats de eeu e ran St iidskauaal de andam ran BIgbsm naar Nisuwesebans hadden rrergebracht een berel rau voorloopige aanhouding beeft rerleeud co dat beiden gisteren ochtend naarbet huis ran arrest zgn overgebracht Gisteren had weder een locaal onderzoek te Nieuwe Sobaos plaats terwijl met groote belangstelling de afloop tegemoetgeziet van een zaak waaromtrent allerlei geruchtenin o lopp z ji dia op bunaa beurt aanleiding geventot rieeselgke vermoedens li bet cifkus t Parijs is e w el arig knaapje dat met andere knaapjes ouder kommando en medewerking ran een kunstenmaker de rliegeade mabnen roorstelde buiten het gespaunei net gerallen nada hij tweemalen iu bel net was terecht gekomen lo plaats rsn iu de armen ran den kunstenmaker Hoewel de kuaap zich met ernstig had bezeerd eischten twee duizend stemmen de staking zoo mogelijk roor goed ran deze onmenscbelgke kanstenargé Een rijke zonderling uet op zekeren dam e npaal met een bord er aan op een weide plaatsen Op bet bord was gesohilderd Ik geef deze weide aan dec eerstan den besten meusob die tevreden is Uet daarde met lang of era liefhebber kwam opdagen Zoo zoo vriend teide de zonderling zijt gij eeu tevreden meusob om u te dienen jsgnheer zeer tevreden Waarom wilt gg dan mgu weide hebben Op die vraag was de terredeu man uiei bedacht geweest en hg moest heengaan zonder er te kunnen antwoorden Ten bewgze dat de ontwikkelingszon op alle pletsen de middacboogte nog niet heeft bereikt kan t volgende alrekkeu In t naburige Ommen stierf zekere beer O behoorende tot de rijmetselaara Na de begrafenis deed bet geruoht de ronde ea rond ma r al te zeer gehoor dat wel de lijkkist doch met b t Igk des beeren O was ter aarde bbateld maar dat men had t gezien sinjeur Hem zelf bet koude lichaam s nachts was komen kalen omiU da beer O rrgmettelaar was Volgens sobrijren ran den aeoietaris rOor de emigratie ran unnrermogeudea naar N A erika wordt bet den Neiierlauders die t plan in overweging ne men om van hier te vertrekken roor dit jaar sterk ontraden leu gevolge der eldelijke moeilgkhedeo waaronder Amerika nog gebukt gaat Bgionder geldt dit bun die zich in dat vreemde land geen ondersteuning bewust zgn om roortgehoipett te worden Voor eeu paar jaar zgn onderaoheiden hudverhnuers o a lu Minnesota in garde betrekkingen geholpen thans zgn da kansen daarioor minder geschikt In een Belgisch blad roor geneeskundige weten acfaappen deelt professor Ckeyelier een geral lude ran eeu jong meiiscli die bad gewed dat bg 12 sigarenachter elkander zou uiirouken Bg de 8e begon hijeobter onwel te worden bg de tiende kon hg niet maer en kreeg berige pg uen ea brakingeu er werd aeneeikunüige hulp ingeroepen doch des nachtsstierf hg Dezer dagen had een belangrgke diefstal plaats te Saoremento Keu groote sehoeti en laarzeuwfnkèl werd namelgk des uashts totaal leeggcslolen Bij de aangifte vau het gebeurde lU den rroegen oohtend deelde de eigenaar vau deu winkel aan de politie mede dat op rlke zool ran ehoen en laars vroeger m z ju bezit de stempel igner Hrrna was afgedrukt Naawelgks was de politie hiervan verwittigd of sg atelde in elk straat waaa da Chineesche beval king tiob h 9fdzakelgk vertoonde een paar ageuteu ieder Chinees werd door heu aangeboadeu en op de wgze van een hoefsnud liabtM men ile voeten der Chineezen opwaarts om de zolen ran hun schoeisel in oogeuschouw te nemen Uet duurde met lang of rnen bad een paar dieven in handen hetgeen leu tot de opsporing van allen die bg de zaak wr betrokkea De Vrila Zeibmg deelt eaa ataaltji mede ran de wgze waarop lu Pruiaeu hand l in laudboawarbeulers wordt gedreren waardoor de pronucie Fruiieu Z£ r wordt outvolkt In het Jfariarper lageilalt van 15 Januari komt de volgende advertentie voor Speciaal voor Ocoonomen Uu Oustf Pruisen lever ik knechten eu meiden die daar ouder lechtsverband wordeu geëngageerd het loon bedraagt roor eeu knecht Ie kwaliteit 45 5U thaler voor een meid 35 40 thaler Deze lieden zgn flink voor kti werk aan ieder berel gchooruam en lepr eersierig waaromtrent de oeoo noom Pape te Beiabausen bg Treysa die reeda versoheiden van deze lieden lu zgn dienst heeft de beste mlichiingen kan verdrekkeo Ue kusieu voor ds reia eu rerteering met inbegrip van het agenteuloun bedragen 15 thaler ingeval U peisuneu tegrigk worden genomen breng ik hen zelf en kan heu dau een ihaler p r hoofd goedkooper leveren Het reikgeld moet vooruit aan mg worden toegezoudeo NeuBtadt Kurhessen J T Giea agent Betreftinde den Doitsclieu veehandel uok voor Nederland van zoo groot belang veruemeu wy t volgende De handel in fokree is stil met weinig uittioht op meerdere lerendigheid Het overal kari e roeder verbiedt rupderen te stallen Oaarliij komt dat bet meatvee eeu betrekkelijk zeer lagen prg s eefl zoodat de beriiter niet dan met verlies afzetten kan Men meene evenwel niet dat het genoemde ook van toepassing is op die landen waar wij ons fokvee bij voorkeur zoisken want werkelyk goede soorten uit gerenommeerde streken hebben over t geheel genomen weinig van hunne waarde verloren i Is ook een oude ervaring dat werkelijk goed fokvee nooit zoo aan prgsveranderiug onderhevig was ala trek rn meatvee Onder de melkkoeien wordt aan het Ne lerlandsche en Hoiateinsche ras n g steeds de roorkeur gegeven Uit bet noorden des lands meldt men dat tegenwoordig ald iar Pargsscbe haiiilelaren op de botermarkten rondreizen om zoogenaamde Fraiische boter een mengsel naar men rerzekert van vet reiSzel honig enz te verkoopen teicen den civilen prga ran 45 eta het pond Het is te hopen da de boterkopers zich met laten verleiden om deze boter ter vermenging met ile oorsproiikelijLe soort op te doen daar hierdoor de aftrek onzer waar naar Engeland DttitaeUand enz zeer zou worden verouuderd Hat sttocea dier handelaren is naar men ons aicdedeell gelukkig uog met grout p O x ia iE Aan het Bureau van Politie alhier zijn in Iiewaring de navolgende gerouden voorwerpen als s a HING met zeven SLEÜTKLS en twee SLEl Tiy aan een RING I Laatste Berichtei BwUlJO 22 E ebr Bisioarvk beeU aister bg den Keizer eene langdurige audieuiie gehad tOt betindienen van roorateireo De ziekctuestaiid van den beer Laaker is orer t alg meen geruststelleuder De koorts ia weggebleren Rome 22 Pebr Prius Hambert beeft bg Garibaldi een bezoek ofirelegd YeraailleS 22 Fabr Na de roorleiiag roa bet rapport over het roorstei Wallou beeft de Nationale Vergadering zijn ontwerp betreffende deu Senaat urgent verklaard De Heeren Lurgeril en Uepryre kwamen op tegen de dadelgke behandeling er vau Een voorstel om de diseasaie Ie verdagen tut 25 of 24 dezer rerworpen zgnde werd besloten umiddelgk bet debat I openen Bg ds algemeene beschouwingen bestreed de ketf Castellaue de conatituiiuneeie ontwerpen op grond dat zg sirekken om eene Uepublick te orgauiseereu d e velerlei gevaar hee t eu ui uitloopen o liel Keizerrijk Daarna werd overgegaan tot de beraadalagilig orer de i rt kelen Bij art 1 ontwikkelde de Heer Dural een amendement tot benoemiug ran den Senaat bg algemtaa recbistreeksch stemrecht Een roorstel om dit amendement in behandeling te nemen werd verworpen Vervolgens werd nadat tweemaal sahtani ip uilatag twgfelachty was beroAin bg hoofdelijlje omnoag jmet 345 tegen 3 t6 Migua b s tai és discussie vourl fe zrtteu Ten slotte werd art 1 van het ontwerpWïlhmmei 422 tegen 261 stemmen aaageuomeil ji j u r g p l ij k e S t a a d 19 Fckr Juhannea ouders W Joegk n Ca I Suaauua Uria unilera P Poll en A da Jïl0 Necttje buerlruiils oudars U Groeaeatlsl ea H G da Gtdia Maria oudera A Grendel en J Hogeveeu 20 Uillen iigbniid ouden G vaa £ rk ea J Hollander BaattauQ Juliauiiea oudara A H boet eu £ vaa der Zeeuw Jubaaua ttaria eudera H blauga eu J M Ja sao 81 JShaliua Ueertruida oudera ü bpea eu NSohaenaiakar ia Peltaa Nieulaaa o d ts A dt MBf en A M v iD der bproug OTlaL Bï 21 Febr A ie firuil S d W vaa der Hoeve IJ 8 n 22 G ilulcield 1 j fi Bh JIJsKlategu 8 j 7 ni