Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1875

Vrydag 26 Febrnari N 163a 1876 GOUDSCHE COURANT fiimm en AdverteDtieblad voor Gouda en Onislreken = a De Officieela Spaintcha Qmela berat reraehillende koninklijke besluiten tot beaoeaing lo ran Liseroa tot rieugeltdjudant d Konings 2 van Genfro de Queaada m de piaalp van Lateri a tot opper bevelhebber ran het NoMlerlegtr 3 ran Ëcfaague ADVERTENTIËN Heden overleed mgne geliefde Moeder Vrouwe MARIE MADELEINE HELLEWIOH Weduwe den WelEdelGestrengen Heer Fkedkik Bendrik van den Helm Notaria en Burgemeester te Maartevee in den leeftjjd van rnim 82 jaren G L van den HELM Gouda 18 Febr 1875 Heden overleed ons gelicld oudste Zoontje JOHANNES in den jeugdigen leeftijd van drie jaar en acht maanden G IJSSELSTEIJN P C IJSSELSÏEIJN Gouda 22 Febr 1875 van Eeuwen Overleden te Anuterdam Mevrouw H S C BOLL Saneer echtgenoot van wjlen den WelËerwaarden en ZeerGeleerden Heer J M L ROLL Moeder en Behuwd Moeder van H P BOLL J W BOLL 20 Februari 1875 Kr vtzbnstein Voor de vele bewijzen van belangstelling en deelneming zoo bg de ongesteldheid als bij het overlijden onzer tweede Dochter JOHANNA ondervond i betuigen wg onzen harteljjken dank Gouda J van KRIMPEN 23 Febr 1875 N van KBIMPEN Oüdijk V Voor de mg betoonde belangstelling bg de herdenking ffiijner benoeming tot Notaris 40 jaren geleden betuig ik mijnen welmeenenden dank W J FORTUIJN DBOOGLEEVBK Gouda 22 Pebruarij 1875 Op he len den 9 Februarij 1875 is benoemd en aangesteld als HOOFDAGENT voor de Gemeente Ameterdam en Omstreken den Heer 1 G NIJOAM wonende te Amsterdam welke belast is met het SLUITEN voor Hypotheken KOOP en VERKOOP van vaste en roerende Goederen Effecten enz en BEZORGEN van Assurantiën voor het Kantoor van den Ondergeteekende O SFANJER A mtUrd a m 20 Febr 75 Een alleen wonende DAME vraagt zoodra mogelgk EEN Knappe VROUW tot het verrichten van HÜISBELIJKE WERKZAAMHEDEN dagelijks geJureude de Voormiddag Uren Adres Bureau dezer Courant MEN VRAAGT EEN imm mzmm Toor halve of geheele dagen bekendheid met de Duitsche en andere talen strekt tot aanbeveling Eigenhandige brieven franco met opgave van gevraagd salaris aan het Bureau deaer Courant letters W Z Openbare Verpachting n Tersotaillenda perceelen VAN DE Grasgewassei eii Visscbci ijcn ran den Straatweg van Gouda naar Bode ffraven op VRIJDAG 26 FEBRUARI 1875i des voonn ten Elf uur tan huize van T BLOM liOgementhoader te Bodegraven EERSTE KLASSE De Prjjs van f 5000 gevallen op N 2499 verdebiteerd door F KOUWENBEBG Bleekersingel Geld beschikbaar op EERSTE Hypotheek in groote en kleine SOMMEN op soliede LANDERUEN tegen 4 a 4 Brieven franco Te bezorgen bg den Heer J G NIJDAM Nieuwe Loojjerstraat A A 265 bg de Reguliersgracht nabg het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam Met primo Mei verlangt men in een huisgezin van drie personen Eene Keukenmeid tevens huiswerk verrichtende en eene met de wasch bekend strgken en naagen op de Westhaven letter B n 176 te bevragen bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier PIANINO Door vertrek naar elders wordt ter overname aangeboden eene prachtige 7 octf schninsnarige PIANINO met koperen Meoaniek slechts zeven maanden gebruikt voor 275 Circa 5 jaar garantie Te bezichtigen bjj L J TONDU Plein 14 te s Hoge J M vah MINDEN Geéxamineerd TandbeelkuncUge Dubbele Buurt te GOUDA t Het is ontegenzeggelijk dat bet verlies der TANDEN de schoonste gezichten misvormt en de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt bovengenoemde ieder in de gelegenheid door zgne nieuwe Methode van KuHStgeblüen en Tanden en zoodoende de vorm van het aangezicht terug te geven en het uitnemen der aanwezige wortels is volgens deze Methode onnoodig n p Stukken van andere Meesters worden door mij spoedig hersteld Verder alle dagen te spreken voor al wat tot de Tandheelkunde behoort Aanbeveling zal onnoodig zjjn daar hg zich het vertrouwen der Geneesheeren hier en elders heeft weten waardig te maken door zgae soliede behandeling der gepatenteerde JOH HOFFsohe MAi ZBOftST BONBOiXS in een kopje heete melk gebruikt is een onfeilbaar middel tegen Hoest Heeschheid Verkoudheid Reeds onmiddellijk na het f ebrnik bespeurt men de sljjmoplossende en den oest katmeerende werking en is men spoedig geheel en at van de verkoudheid bevrijd OF Elk pakje draagt de handteekening JOH HOFF Verkrijgbaar in blauwe zakjes a 30 Cent JOH HOFF sche Centraaldépot Amsterdam Smalle Bloemmarkt hg de Stilateeg F 154 Verkrijgbaar te Gouda bg J C van VREU MINGJJN en de Wed 4 C SCHOUTEN Goodi Drak vin A BHnkmu V N Raaijmaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 heeft van af heden voorhanden KONINeiNNEN ENPRINCESSENBROOD FEESTGEBAK Marasqnln Rirschwasser ELIXER D ANVERS liqueur de Table DEPOT VAN DEVE1 TER KOEK Fabriekaat Jb BüSSINK DevenUr ZEKER MIDDEL Eeuwen zgn voorbggegaaü waarin bergen van kruiden en rivieren van dranken zgn aan gewend tegen de heillooze plaag genaamd Bhumatiek echter alles zonder eene geregelde zekere uitwerking geen medicyn dat niet te vergeefs klotste tegen de rots van het rbumatiek geea middel is voor deze bekend geweest dat hare kwaal en oorzaak met wortel en tak uitroeide thans zgn daar de eenvoudige bereide WATTK van ABSHAUBBI welke in slechts weinige jaren reeds zoo vele blgken van hare dadelijke werking hebben gegeven Niemand beproeft te vergeef hare kracht Zg trekken gevatte koude uit alle ligchaomsdeelen dadelgk uit en vervolgens naar even r redigheid dat men verkiest spoedig of langzaam van hare weldadigheid gebruik te maken de prijs kan voor niemand een afschrik zgn terwgl het veelvuldig debiet mg in staat stelt ze tegen den geringen prijs van slechts 30 et per pakje te kunnen blijven verkoopen Verkrggbaar aan het Hoofddépot bg A BBEBTVELÏ Az te Delft die tot bewijs der echtheid steeds voortgaat debilletten te onderteekenen Verder bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W den uil Schoonhoven A KAULING Alphen 5 60ÜDKADE Boskoop 3 fl KELLER kn Zoon Weste Wagenstraat A BEIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDLIK Capelle ajd IJssel O o o s Z 2 BUITENLAND BuUcnlandsch Overzicht Zomit reedt getuid ia in ons vorijc naniaer krelt de Frantohc utiontle Tergad rin net groole meetderbeid art 1 vin het outirerp VVaUon ungenomen I rait mag n o tot de aaniieiniiig ran de geheele wet buluitrn De recbterzyde en de Boiiapartitten hebbeu uiet nageUteu te pruteateeren tegen de regeling der republiek en aan pogingen om de zaak weder dour amen leaentea te bederven heeft bet niet ontbrukea Maar men bail aan de andere zijde z jne laaatregelrn genomen De coalitie toor het ontwerp beetaande uit alle fraetien der liukereijde en bet rcebteroentrum waa oTeieengekomen alle ameudeaientan zonder gennde af te ktemmen en niemand zon behalve de voorsteller het woord vragen Zoo ia het gcaehied en onder ongelukken ia reedt dadelijk rt 1 in behouden ha en aangeland Ia de volgende zittingen it d wet bijna in zjjn geheel afgehandeld Alleen art 6 it aangehouden Men verwaobt nu apoedig eene itevmiug voor de gabeele Senaaliwet en daarna over de gezaauiulglEe ooottitutioneeld ontwerpen De Duitaofae BijkikanMlier heeft gisteren een Itngdurige audiëntie ehad bg den Keizer wat natuurlyk in verband wordt gebracht met bet breproken onlslag vss Bi mtrcki timaiigen willen nog altijd nift in ernit aan dat ontslag gelporen en meenen dat bet onderhoud bütrekicing zal hebben gehad op de laatate Pauselijke encycliek en de dxartrgeu te ocmen maatirgel iii Dit kerkelyk ituk tal in iedet getal ten S efolge hebben dit de karjielyke wetten atrenger tn ooit wordrij geVarJdhaafd He Po enKhe wgbis ebop Janitcewsk fe uit de gevangenis ontslagen en onmiddeUgk bit eenige provinoiea verbannen In de gistiTi n gehouden zitting ran dm Pruitisoben Lnnddag Kwaui een rer oek in tan Laaker om wAgens ziekte er ander lid U benoemen roof de commissie tot onderzoek vau de pro inciale wet Petri diende een wetsontwerp in betreffende den rechtstoeatand an de oml katliolieken Kenige hoofdstukken ran de begrouting an BinnenUndsche Zaken uitsluitend van loknlen uaril werden afgehandeld De zaken in Houg rge houden in de laatste dagen et die in Frankrijk gelijken tred ook ddar nadert dtf politieke crisis hare oplossing Vrgdag heeft te Petlh eene conferentie plaats gehad tutschen rier gedeirgeerden ran de Ueak partij de heeren Sslarjr Cttagety Gorure en Szell en vier ran het linkeresiitmm de heeren Tis a Siaonyi Varady en Pecliy an bv die gelegenheid is rolkomen orereenstemming verkregen orer de grundilagen ran eene lusie tuiscbeii de beide partijen De minister president Bitto berft aan den keizer rerelag gedaan ran den uitslag der ooaferentie waarop Z H gisteren arond naar Pestb zon rertrekkeo om pertoonlyk een einde te maken aan de eriila Men kan dut weldra de optrediog van een coalitie kabinet verwachten Of het iets oeda roor Huugarge althans iett dnur aim goeds al oplerereu it mintt genomen zeer twgfelacbtig Coaliliefflinisteriet toch rutten op een kanstmttigen grondslag die teer licht bezny kt de kracht ran het kabinet bettaiit in den steun ran de gec jaliseerde partijen maur zoodra tusschen dezen ook maar eenig rerschil ontstnat en bet ruur run den partghaat herleeft it de toestand der rrgeering weder onhoudbaar en ttort zy ineen In Denemarken rerwacht men weder een ontbinding der Kamer en wel omdat de meerderheiil weigert gelden toe te staan roar den bouw ran gepantserde lohepen De oppositie heeft de definititre bcalitsing in orerweging gehouden omlat ry eerst wil uitrekenen oi t j door nieuwe erkiezingen al of niet vooruit kan gaan De Italitanache Kamer beeft eergisteren de begrooting van buitenlandsohe Zaken goe lgekeurd en aia ikte een aanvang met de behamlelini van de begrooting van Financiën de Minister Minghetti beloofde ue deSnitiere begrooting roof 76 tegelyk met een plan tot opbefliug ran den gedwongen koert ran bet papieren geld de belasting op het bier eu de alcohol waren roigens den Min roor geen wy iging ratbaar in de plaata van Qi oeutrumleger i 49 raa Primo de Birera tot korps ran het Noordi De pretident Grant cottierratieren ran Laai band gewecea omdat hit te trekken aaar mtvi i tot berelbebber ran het ia iu de plaata ran ibber ran het tweede da schikking door de aan geboden ran de itzins zyn doel is party g U gL ren aan de wet Buiteadien behoort da reofgtftelde schikking aan bet comité ran het congref t arden opgezonden De President rcrklaart ten atotte dal het hem rerheugen zal inüiea eena tchikkiai t t ttand komt Ill iiiiii iiiiiii BINNENLAND Gouda U fpaavAEi Blijkeot telegrapbitcfa berMIt ran de Indische Regeering by bet DrparteaMBt Van Koloniën ontrangen hebben op Jara zware orcrttraomiugeu plaats gehad ia Demak te Sub in Bamhtag Madioen Soerabaya en bij Sitoaboodo Baiaelii 1 1 I ii iii Gergiateraiv t voor 4ê J ronditaementa Rechtbank te Rotterdam behaodaU èi M k van Gerrit Jan Wilheimat ran der Grgp M Dirk Bolle dia bp den 33 Norember ia de gM itate Goeda ter zake ran diefatal waren aangehoaba ea aaar het hais ran arreat w Rotterdam oratekMoht Qn tit Beier aa Jaat JMt t Hi jm eöitekt de eerste twee jajir Hë anifere zea maanoen geraugenisstraf in eenzame uptluitiug te ondrrgaan en de uitspraak ia btpaald op heden orer acht dagen Te Reeuwijk by toet ia beroepen de heer W W Stoffeii te 1 Grarenpolder Bi de Luxembu KBche Kamer ran afgeraardigden is dour een der leden den heer Eisoher roorgetteld een krediet r in 5 000 frank te Terleenen oor een nationaal geschenk aan print Hendrik bij gelegenheid ran zijn 25JBrig stadhouderschap op 24 October aanstaande y Aangaande wglen den heer A Kooreraar echrgfl men ons nog By torerlijden ran dierbare betrekkingen geroelt men zich geuoonlgk gedrongen eenige blgken ran hulde aan hniiiie iiageilachleuit te schenken Het scbgiit ons bij hunne oolierroepelyke afwezigheid vaak toe aUof ij hen bij Hun leren niet genoeg naar waarde hebbeu ges bat al hunne handelingen ja ge heel bun leveiisluop komen oas als een schitterend lichtbeelil plotseling voor den geest en dan eent zgn wij dikwerf in itiat hen geheel onpartydig te beoordreleii De beer A Kooreraar ran wien wy in onze atail nog zoo menig aierlyk gewrocht ran bouwkunde bezitten keosohetate zich als architect steeda door eene groote male ran aestetisch geroet dat nog duidelijk in de meeate zjjner werken zichtbiar it Zonder eenige akndcmische of wetensoliappelgke opleiding heeft hg dnor eigen siudie en rlijt zich op die hoogte gebracht dat hg den lof ran menig onpartijdig bonwkurtdige mocht inoogsten Steeds geleid wordende door zyn schoonheidsgeroel en zyn helder roorstellingtrermogen had bij in 7ijoe rlugge verbeelding aanslonils bet gebouw opgetrokken op de ruimte waar het nog komen moest terwgl hg door zijn schoonheidsgeroel het gebouw niet alleen een herallig roorkomen wist te geren maar bet tereos in biirmonie bracht met de nerengebouwen zoadat bet werk lat hg leverde immer kon betcbouwd worden als een gedeelte ran de straat of het plein waar gebouwd werd Dit eigenaardige talent dat niet alle bonwheeren bezitten kenschetste hem in al zgne werken en werd door ieder deskundige hoog jewaardeerd De smaak waarmede hij het decoratieve gedeelte Tan t gebouw uitvoerde deed toma denken aan eeo bonwmeerter die tegelyk tchilder wai wam de jui te keuze en toepattng ran het orn imenl ooral aan het bovendeel zgner itebouwen maakte et n acbilderachtig effect trgeu den blauwen hruel en als een bewijs hoe hg partg wist te trekken van eene kleinr ze fs gebrekkige ruimte bezie men slechts bet aehtergedeelie ran zgn eigen woning waarin hg hetbekoorIgke net bet harmonische zoo juist beeft rrrrenigd Wat bovenal onze achting roor hem afilwingt ii de guede harmonie waarin hy altgd rerkeerde met hen die bea tgiie werken hielpen uitruereu waardoor hg roorzeker by uKnig werkman iu aaodenkea zal biyreo Msandagarond is Ie Haastrecht een voordracht gehouden door da Soetbrodt Piceardt uit Goet dia eèu allergeettigtt verhaal deed van een rariteiteakoopman welke een getprek tusschen oude mobelt afluittsrde waarin zeer reel juiste aardige en ware op en aanmerkingen gegeren wmirn Na rie pauze trad da hter Quint uit Stolwijk op die o a met de roordraehc van de Bull s de ledige stoel met genot gen gehoord weid waartip de heer Piceardt nogmaals aprak o a over het baudjea geren t welk hg deed eindigen met een rrciet raa de Géneatet s iH iui druk De toeboordars aren ongetwijfeld orer het gehoorde zeer rolda in Het rergelijkrnd eiamen uitgeschrcrpn ter rerrnlliug der bietrekking van hoofdonderwijzer UMn de opeobare school voor meer uittebrrid la er onderwijs te AlblaaiieriUm heelt geen plaata gehad daar ran de twee toilicitaiit n aYcbta ééa was opgekonsea De Gemeenteraad zal nu moetrn brtiiaKU of de oprotpiag tsgea koogar tiacteaKnt daii 800 zat moetea hw haald vordra De zaak ran een ara co pijprimnke tkiHehi die naar s men zeide eene groote som te ronleren had ran de E C gemeente alhier is door ons nog niet rermeld om ilat wij liever wachtl cn totdat wij meer bgronderfaeden daarran konden mededet Ien Dit is thans het geval Da zaak werd den 30 Januari bepleit en wel rc den eisober door mr Rombacb Deze zeide ongerwr het rolgende Den 30 October 1773 it Ie Gouda orerieden Aadries Turff nalatende een testameut den 17 Ooiober 1764 roor den ooiaris Willem ran der Wagt gepas aeerd waarby tot rzecntcura en administcateara werden benoemd Fraua Verzijl en Mareellut Vallae beiden te Gouda Bij dat testament erd gepmelegateerd een toa f n 13 000 en 1e nalateuichap voor bet orerige g kelgk rerdeeld tusschen de kinderen rao zgn oqm ran raderszgde en die ran zyn oom ran moederf ijjde De oom ran vadirs yde heette Huibert Tai die ran moederszijde Herpanaa ran Ea By it teatanent waa rerder bepaald dat wanneer een der kinderen orerledeu wat dient kinderen dadelyk in zijti plaats zouden komen Huibert Tors nu badtèi kinderen 1 die zes kregen lamen de hellt dar nalatenachap dua ieder een twaafde gedeelie Ook hield het testamen nog in dat wanneer een der ei tei a men overleden was disos kindsren zijn portie zouden krggeu en dat zoo iemand zon Irrkindeieu orerlecl diens aandeel zou komen ten bate van de medee fgenamen ran denzelfden staak Het was dua een 6dri commis in het oneindige £ en der zrt kiiider nnu van Huibert Turff was Antony dient zoon wat Huibert diens zoop Franci cas en Francitcui had tot dochter Johanna Johanna huwde met Cornelis Verhoek diens zoon as Adrianns Verhoek en de loon ran den laatstgenoemde is de tegenwoordige eischer De benoemde eiecuteurt kregen den last het kapitaal der nalateiitchap na liquidatie ran den boedel en uitkeering ran het gepraelegaleerde te beleggon in effecten ten la te drr provincie Holland fandere naar goedrinden der executeurs en om rerrolgent een jaar na liquidatie det boedels en zoo roorta rao jaar tot jaar aan de erfgenamen of hun rechtverkrijgenden uit te keeren hun aandeel in de renten rruChten en interesten ran de erfenis Stierf een der executeurs dan zou de ererUgrende het recht hebben een ander iu zyn plaata aan te k