Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1875

Men 9m miit eindelüV execntenn de beeren sTnn Beikel en Vsn Snrk de ti enwaorüige gedaagden Nug iets Bij era tater codicil werd bepaald dat wanneer aea der staken uitstierf bet uuideel vi n den staak niet ten roar leele der anderen zoo komen maar etriUen aan de usTerrargers der Muiderbroederskerk t Gouda Zoo lou eindelyk alles komen uu d E kerk liet was dus een faaiilie 6drï oommis in in6nituui Toentertijd gold kier bet Kumeiiischr reciit en rolgeus dat recht guldei die fidei ooaHnis en tot in den rierilea gra d Om die bepalmg banen werking Ie stellen we b bet lestameut ook nog verklaard dat dit fideï commis ook nog ion gelden tot in den Vfjfdrn en Teidercu fr iad Wu die beschikking zoo rfoeg mr Rombach rolfeu het toen geldend recht ran kracht üatiseen raag die niet behoeft onderaocht te worden want Ut Code Napoléon verbood de Bilei comniissaire sub titetièn en het deereet an Ï4 Januari 1812 maakte d t verbod ook toepasselijk op de reeds bestaande Wanneer echter op het l dstip der invoering van den Code de eerste verwaehler Ie premier appel é reeds geboren ttks dun zou die nog dedutief erfgeBMB Worden Wat was nu de werking op ons testMnent Uen 1 Maart I8M werd de Code ingevoerd aven te voren was geboren Ailrianns Verhoek deze Ma dus p reaier appel é Tuen nu in 1828 Jobanua Turif zgn mueder stierf was hij delliiitief crf euaaa en daarmede was het tdei cammis nit Adrianus Verhoek hail dus het recht zfjn aandeel van da behrerders op te vorderen en rekening en verant oording te vragen aji de gelio uden admioistcntie jiuar h liet zgn portie onder hen en stelde ch net de rente tevreden lu 1865 stierf hjj Dasr l ede ging alles wat hy had over op zyne kiuderen la wettelyke erfgenamen iéa van dezen is de eiscfaer die zijn deel wenaobt te liebrtx n Ën thans kis eiacher optredende ageert hg uiet uit bet testsjtent maar als rechtverkrggen le van zgu vader Hy vraagt nu rekening en verantwuoidiiig over Jut gausche beheer door gedtuig len getoerd Wanneer hg die keelt lal kg overgaan tut de opvorde ring van tgn aandeel Uit n de hilen Ze ziju onbetwist en oiibelwistÉiuir ïolaBgdan hebben ons vroeger reeds itl reaktkaWMMit erkend d ar fipnker tindigt met de verklaring dat hij niet k tr t waarom gedaagden rekening en ver mtwaor Ang weigenin liet moet bun immi rs volkomen tavtrschlllig Zgn boe groot het aandeel Is dat later Jttl worden opgetonlerd Ket geldt too i niet hun Adbm ma r slechts een ter administr tie toever ontrd goed En waarom nu de houding aan te lijmen van een schuldenaar die de geheele schuld dntkest omdat de sohuideischer uiet bet juiste bedrag tyner rcrdoring kan opgeven Toen verkreeg mr drs Amorie Van ia Hoeven adVoeaat t kHage het woord Spreker aiSbt een wederlegging van de feiten door den eisdher geeleld en van de door kem beweerd Kchten volkoae overbodig Immers ni t daarop kcriist da tegenspraak der grdangdea Drzen zeggen cnTottdig de eisch is niet goed ingesteld Wg Mttennen olstrekt niet zoo ging pleiter voort dat dt eisoker een der rechthebbenden is op de nalaten Mk alteen wij willen niet toegeven de rechten dMr hem daarop gebo d want ket deereet ran Wi keelt tot veel verschillende opfattingeh aan ll iin gt ereo Maar weerlegging der beweerde Ikilra en reebten ia niet ons doel De eisob zoonis iKe thtos is ingesteld kan niet worden toegewezen leekta dK willen wg aantoonen En waarom deugt d eisoh nitt Omdat de eischrr niet bewgst de ala van zgn belang Hg moet niet alleen bewgzen kelBr Ie hebben maar ook welk belang De eiscber iMéft teeht aUeen voor zgn bepaald aandeel Nkebing en vera itinla Ji K ie viOfteo tu b t Meer Wij beweren niet dnt het beheer moei warden gesplitst miar men moet aantoonen in we ke route men belang heeft bg dit beheer Daarbij de eiaek uiet op dis wet gegrond De rekenplieliiig behoeft njets anilirs op te geven dan uitgaven 9 ntvatgatw manr i bg ook larplicht de nonmi der belaugbelikenikui op te geven Zlker niel t st ze zgn een oinili uiea van den bewgslast Ën al vordert nu eischer Dat men hem zal doen ren zoodanige rekening en verantwoorJing dat daaruit zal kunne blijken wat hem competeett Uea vraagt du aiet rekening e uitkeering van een bi ald geJeeHe maar alleen rekening en of de ndminijilrntrnrs eens willen vertellen koe groot ket aandeel is dat riscker toekomt Zooals wg zelden vooreerst is dtt een omkeeren van ilrn bewijslast eisoker moet zelf weten wat zijn aandeel is maar daarenboven zon het vonnis waarbg een dergelyke vordering werd toegewezen geheel nutteloos zgn De eiscber zon er niets door Tkrijgen Een eisoh tot rekening en verantwoording wordt dan ook nooit gedaan zonder een gelg ttijdige vordering voor een bepaalde soa Zulk een eisch als deze is in strgd met de regelen der procesorde Men verwacht niet van den reekier een nitnnking van pkilosopkische of geshichtsquaesties eo zoo men dnt al doet moet mea er toA een reiele vordering aan vastknoopen Eindelijk een paar woorden over de ƒ 20 098 waarvoor men beslag vraagt te leggen voor het geval dat de gedaagde weigetaektig mochten blijveh rekening te doen De rechter keeft geen de minste aanwgzing voor de bepaling van die som omdat de eischer geen enkele aanwgzing geeft ten opzichte vn de hoegrootheid van bet hem toekomend beding In allen gevallen das zal de rechter dot gedeelte der vordering moeten ontzeggen Na re en publiek waarbij mr Rombach nog wees op lie verkeerde opvatting ran partij omtrent het gevraagd beslag dat alleen een dwangmiddel is hetwelk de eischer laak zeker wel tegen de geiloagdeu zal noodig bekken en o er oen grootere som dient te loopen naarmate de gedaagden minder lust hebben de Ie bevelen rekening te doen zoodat er wel dcgel k eeiiiga aw ii ail a oor den reéhter bestaan Kepen de pleidooiea ten eiade Na afloop deed zich neg e D inetdent voor Deprocareur des eischero namelijk deed een sommatietot erkentenis of oatkenteuaa van d feiten doer den eischer gcstetJ waarop door den prueurear dergedaagden werd geantwoord dat de eischer door de geihssKden werd erkeèd al belangbekbeode in debedoelile aalalansekap Dmi 15 Febr jl veldadaarep de rechtbank hst eigende vonnis hetwelk wij evenals ket bjvenstoando aan hét Paleü tam Militie oiUloenen De rechtbank eoi Overwegende in rrcliten dat teneinde te kunnen keaordeelen of de otMctws n H itra eisehers aoeten worden toegewezen voerseret inoH erden onderi cht of de feitdi waarop ilrze zicb bercept zgn bewezen en vervolgen of de ingestelde aetie op de wet gegran l is ffO dat de feiten 4 zooals die door den eisohfr zgu gesteld door de gednagiirn noch bij conclusie van antwoord nock bij de conclusie van iluptiek pertinent zgn ontkend geworden doek integendeel op de sommalie door den procureur des eisehers bg de mondelinge toelicliting dat de gedaagden zullen hebben te erkennen of te ontkennen de door den eiecher gestelde feiten door den procureur der gedaagden namens deze is erkend dat de eischer is mederecbthebbende in den bedoelden boedel 0 dat alzoo de feitelijke grondslag der ingastelile actie speciaal de ualitelt van den eischer als belanghebbende kg en tnichtens de bepalingen der Fransche burgelijke wetge ing in vetbanit met het di criet van 24 Januari 181 reehtkekkende opeen gedeelte der nalatenschap van den erflater Andries Tarif en de qsaliteit van geilaagden als executeurs en adviiiistrateurs ven gezegde nalatenschap als niet betwiat door de gerlaagden mo t warden aangenomen als tnssohrn psrtgen vast te staan O echter dat de gedaagden kebben beweerd dat deze actie uiet op de wet zon gegrond zijn daar de eischer niet zou hebben opgegeven iukoever kg belang langen rechtkekbende is nameigk voor ket geheel of voor een gedeelte 0 dat volgens art 1061 Burg Welk xeoutenrs testauentair verplicht zgn bg het einjigen van hnu beheer rekening en verantwoording te doen aan belanghebbenden O dat waar zooals in cam als beweren is aangenomen dat de eischer is belanghebbende en recht heeft op nitkeering van hetzij ean gedee te hetzij de geheele nalatenschap te zgnen opzichte het bekeer der executeurs is geëindigd en aan hem rekening en ferautwoording moet worden gedaan O dat die rekening ea verantwoording noodwendig moest omvatten ket geheele beheer onver scbilljg toor welk aandeel de eischer belang ea lecktkebbende is daar look ander de juistheid der rekening aa mogelijk kan worden beoordeeld 0 dut alzoo lie gedaagden er niet ket minst beloutf kij hsbbeii te wetaoi walk aandeel in de nalaleiisebap degene heeft aan wien rekening mort worden gedaan dur toek eerst ladat ket ginscke saldo der rekeiuiig zal zgn vaaigeslalil en door den eischer evenliueel nitkeeruig tan ket hca toekoaeade zal gevraagd tjn zal behoeven uitgemaakt te worden koe groot het aandeel is waarop h g recht heeft O dat het beweren bg pleidooi aliof de eischer dosr ziju maliief van procedeeren den hrwijslasi van ket aandeel waarep hg reokt keeft op de gediagden kad trackten over te brengen vojkoraen ongegrond is daar toch de conclusie dcj eisehers slecbta strekt tot ket doen van zoodanige rrken ng en verantwoording als waaruit lal kannen vastgesteld worden de soa die aan den eischer Ooapeteert dat is Wttamit den eischer zal kunnen blijken hoe groot bet aaldo is dat b later zal kunnen opvorderen geheel of gedeeltelgk of naarmate hg bg die latere voróertng kewgsi voor een geheel of voor een gedeelte reckthekbeiide te zijn O dat door de gedaagden alzoo ten onrechte ia geeoneludeerd lot niet onl ankelijk verklaring iinmera tot oetaeggiog van den eieok en zij als bHiooilgk gesommeerd t t en nalaiig in het deen van rekening te reckt door ilee ei cker daartoe zijn gelnitvaant jHeeien bekalve de aangehaalde artikelen dé artt 53 88 771 772 Wetli v Burg Rccht vord Gelast de gedaagden om binnen den tiragn van één maand ten overstaan van het lid dezer rechtbank ttr J Pots die bij dezen al rechter eomniissaris wordt benoemd ann den eischer Ztiodanice rekening en verantwoording te dorn van hun gehouden beheer kt executeurs en administraleurs der nalalensehnp aa wglen Andries Tu if voornoemd als waaruit al kannen warden vastgesteld de som ilie aan den eisoker uit gezegde nal itensohap competeert rBepaalt dat diegene der gedaagden die in gebreke Bookt bigven om op den door den reektercommissaris te bepalen dag te versohijnen of rekening te doen daartoe zal kunnen worden genuoilzaakt door de inbeslagneming en deii verkoop zijner goe leren tot bedrag van 10 00 1 en desnomis bij Igfsdwaag fVerklaart iht vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettrgeastaande kooger keroep of vooitien ng tonder kargtooht Veroordeelt de gedaagden in de kosten deaerproeedure Bg Kon besluit van 19 dezer is bepaald dat ia t vervolg bg traoaport aet stooasohepen vla SBel wordt betaald voor den overlockt van Nedrrlasd naar Neerlandsok ludié a voor eiken prasagier 1ste ktaose die op dien dag der iascheping het twaalld jaar volbracht keeft SOOj en 6 voor elksB paooagier late kUase die op d n dag der inscheping hei zesde jaar is ingelradeo ea ket twaalfde niet heeft voUwaohl 300 Eergisteren deed de Eeohtboidc te Rotterdan nit pcaak in de zaak tegen ilen machin st en den bragwaghterder Hollandecke Spuorwegmantscbippij Deaaokini is vrggespraken daar zijne schuld riet bewezen is geackt doch is wel als bewe en aangenomen de sohajd van den brugwachter wiens verzuim om het afstoivlsignaal op onveilig te pliiatien op ziohtell de mogeIgkkeid van het doen onistaan van gevaar voer een trein in zich aluit wat hg had kunnen en moetfn voorzien Mitsdien is ds wachter onder aanneming van verzachtende onuiandigheden veroordeeld bit eene cellaUire gevangeoisstnf van aea maand Staten OeneraaL ïweede kameh zittipg van 93 en 24 Deo In de zitting van Dinsdag is ket ontwerp tot verbetering der marine pensioenen met algemeeue steamen aangenomen en een amendement van de kk Fabtua en Nierstrasx tot meerdere rerkooging vau da peosioeiirn der onder officisren doek verworpen kan amendetaent oa aan de algemeen veihoogiog terugwerkende kracht te geven tot 18 9 Voor den aanvang der opeubar zitting van de kamer is Dinsdag in de afdeeling op nieuw onderzocht het wets ontwerp tot voorziening tegen hondsdolheid terwg l voorts it overwogen de nets voordroeht tot iukoup en amartiiatia van rentegeveade nationale sohuld In de zitting van giateren zgn eeaigis kleine diontweipeo aangenomen Dezer dagen herdacht de beer Nicolal den dig waarop hij voor tien j iren optrad als direotenr der Kon Muziekschool te s Hage Gaarne hadden Be leeraren iler school hem bg die gelegenheid een stoffelijk bewijs vsn kun koogackting erkentelgkheid en warme synpstbie gegeven dooh de stahtllin fer sohool rehsnen dat te verbieden zoadat z zich na bepaalden tot het aanbieden van een fraai geolHigrnlecrilen brief ran hulde Door étne coaniitlie fcc ilaaa J e ait de tam wIMe ieesaran werd dit baidekigk aan den heer N iGola i overkaadigd die r ziek zeer gevoelig over ketaoade en verklaaHia dat kern deze brief even aangenaam wa al ket rijkste gesckenk kad kunnen zgn De letterkundige nalatensckap van den groetenDuitscken historiesckilder Wilhelm von Kaulboch moet van zeer groote waarde zijn zoowel nit een kistoriscb als uit een artistiek oogpunt en o a eeo vitgebreide correspondentie bevatten over de anAerwerpen zguer schilderijen nit ket tgdvak der kervorming door Kanlbach gevoerd aet de beroemde geoohiedvorscbers Ranke Olfers Maller BatbaiaaaHolweg en nog vel andere beroeisde geeckied eo letterkundigen In eene te Katwg gehoaden zitting van den geaeealeraad ia bekaadald het voorstel om Katw kaan Zee door middel van eea waterweg aet hetkanaal van Rgnland te verbinden Na langdurigeéisoas i n ward met algeaeene atemaen ttHlotea bet werk van gemeentewege Ie doea aitvoereoé ait da laat en de provinaie elk voor l S ia da kosteofcgdragen In de Jongste algemeene vergadering ren ket Schoolvcrboud werd een commiMie henoead om te onderzoeken welke bepalingen in eea wetsontwerp op den teerpUeJU bekouren te worden opgeooaan De coamiasie bestaande nit de heeren ar B O Ifieuwenhttis P Romein ar B H Pekelbariag W J T Meiners eo dr F G B van Bleek ean Hijsewgk heeU kaar rapport Ikaa aitgebraekt Zg geeft de volgeade panten aan l Verpliekt lager onderwüs van IS jaar waarvoor de gemeentebesinren onder goedkearing van Gedep Staten de schooluren en vooantie regelen 2 Verplicht h rhalingsanderwgs voor jongens Tan 13 16 jaar tenzg de kinderen bet voortgezet lager middeluaar of hooger onderwge volgen Dat herhaliiigsonderwijs kan in lerbanil wonlen gebracht met burgeravonilscholen en landbouwonderwijs 3 Het onderwijs op wettig erkende scfcolea genoten wordt als voldoende beeckouwd kat k iaooderwgs moet onder bgzonder toe icht staan 4 Het toeziekt wordt door rgkaaahtenarea nitgeoefead gekeel unalkankelgk van gemeaatebeatoien en sckooleomaiasién 5 leiler zoodanig aaktenaar hoadl taeiiabt op een district van 300 000 inwonen an wordt in elke gemeente bijgestaan door één ot aeer panenea aaa te wy en door den eoBHaiéaarie dee Koniagt Ieder geaerntebeataer aoet jaarliyk eea 1 $ der iejarige kindeten doen opaaken ea aan dea Jistricts ambteuaar zenden eeenala elke 3 aaandea opgave van vertrek en veatiging na penaaen De onderwgzers zenden elk kwartaal een naaalgst der achoolgaande kinderen De ambtenaar laat de redenen van schoolverzuim onderzoeken en beeliat af reden lot vervolging bestaat De onderwazen honden ook aauleekeuing ven sckoolverzaia en deeten elk geval ean meer dan S eekoolvenaimen soede aan den netsoon die in de gemeente aet het toezicbt is belast Deze tracht eerst door tedelyken invloed ket verzuia te doen opkondea baat dit niet daa gaat de ambtenaar tot vervolging over De oadera zgn vr j in de wijze om kann kiaderea onderwga te doen geven doch zijn volledige inlichtingen achaldig aan den ambtenaar die beslist of het onderwgs voldoende ia De kinderen moeten aiok daarvoor desgevordard aaa ean eiaawn oadcr etpen Ia bet hiiaoadenvvj niet voldoende daa zgn de ouden ah zg gaan vetautering er in brengea atralbw De iadai van het toezicht wordea or bet rijk bezekligd ea kebkan toegang tet alle aiboleii Zy bnogea Ik jaar een beredaoosnl ver piy uit De tnff n bestaan ia boete of snbaidiaira gevangeniutraf b j hechalmg binnen bet jaar te verkpogen en bg voottdnrande kerhaling aet ontzegging derbmgersehapanehten Deooderwijzea die weigeren ioliehtingen te geven zgn eveneens strafbaar Strafboarkeid vervalt als volgens ket oordeel ran een geneeekan4 ga ket kind niet geschikt is oa anderwga Ie ontvaagen W ah de teheol meer dan P i rerwgderd is Kinderen die hatstartig scboolvereuim plegen koaeen aet toe t maing d r ouden ia aen verbHerbaia orden geplaatst Bg invoering van sohoolplichl acht de commissie bal noodig neral goede bewaorpkialsen op te riohten aoMlat kleinere kinderen niet langer aan de zorg van f a ea en broerljes di naar aokool noefw gaan kannen worden ovargefaiten vootta raoeleii alle sokaollekalao warden eerbetnd en vergroot k t penooeel ilfikiiid enz waarvoor de Staat ower dan tbana behoort beeckikbarr te stellen De geaaedabezwaieo tegen leerplicht aeht de eaaaisais niet liekt Maar na de voontanders van k zondei onderwgs ap dat punt niet eensteamig zgn en geen middel is gevonden oa met handhaving der aaatraliteit tot eea goed resultaat te komen meent iq 4ai ket algeaeen aaataebappelgk belang niet aag warden apgeoSerd aaa gemoedsbezwaren zg ket dan ook saa velen ia den lande Zg wil echter geenleerplieht als daarbg ket keginsel der wel van 1857 moet worden verminkt Naar aanleiding van een besluil op de laatste ewesteiyke vergadering in Zuid Hollaud genomen zgn door een Commissie door bet Gewestelijk Bestnur benoemd de volgende vragen aan de afüeelmgeii en de opieidittgaklnssen gericht waarop de antwoorden voor 1 Mei b den seoreiaria der Cemaussie den heer H F De Boer worden ingewacht 1 h er bunen d n kring uwer aMeeling een ioriokting ter opleiding van kweekelingen of bestaat in aw pabgkeid op een plaats waar geen atdeeling i zoodanige gelq eaheid woaroatient gij iniiokting kunt geven 1 Hoe is die ingerickt S In koeverre voldoen de resaHeten aan hetgeen men voor de algemeene beackaving en ontwikkeling v a daa opgeleide etscken aag Is de tegenwoordige toestand voldoende o acbt men een andere inriekting wenaehelgkF Welke oastandigkeden slaan bij da inrichtingte awent eea voldoende opleidiug in den weg Zon de plaotselgk oastaadigheden lu aanmerking geaoaaa kg u een voliloenile innchtingia ket I v b geroepaa kunnen wonUu en zou het in dat geval mogelgk zgn de daartoe uoodige kostenIe kagroolea Waike opaerkiagea zQn r nog te aakenbuiten de antwoorden op de vworgunde vragen Door ket personeel na den eaastmctiewinkel van den staatsspoorweg te Zwolle is onder den naam vWerkaaaeeer eene vereeiHging apgrriokt om da ontwikkeling van den werkman te bevorden De leden dier renenigicg koaen Zaterdags eo Zoiid gsavonds bijeen in eea lokaal waar ze zoowel boeken als nieuwsbladen ter lezing en spelen voor uitspanning vinden en de gelegenheid hebben om eea of ander welenaekappelgk omlerweip te bespreken of een verhandeling aau te hooren waartoe zich reeds eenige leeraren hebben aangeboden Ben in de maand wonlt eene vergadering aet vrouwen gthottdeu zooals Vigdag voor het eerst plaat bad TOen is er gemusiceerd geraeiteerd en eeae tooneelvooratetling gegeven Het fceatonr der vereeoiging beslaat it werkmeester aan den coostmctiewinkel Laatste Berichten VenaUIOS 24 Febr De Nationale Vergadering keeft de wet op den Senaat ia kaar gekeel aangenomen aet 448 legen 241 stemmen De discnwisD by derde lezing over ket oatwera op de organisatie der o p e ah are aacklen is geopead VorsaUlM 24 Febr Het gisteren aangebonden art i der wet op den Senaat is aangenoaen en kei daarop voorfeateld aaendeueat Delpil met 419 tegen 178 eteaaen verworpen Art 1 van ket ontwerp op de openbare aachten wordt zonder oppoaiiie oangaooasao De vergadering oeeat oo aan art 2 waarby bepaald wordt dit de Freeideat voor zeven jaar beneemd wordt ea herkieabaar i Versailles it Febr In de Nationale Vergadering dieni Walloa eo additioaeet artikel op het wetsoniwerp op de openbare aachten in luidende De Preaident an de Republiek kondigt de wetten af ea waakt oor de uitvoenag er ven hg sluit en ntiBceert tnctaten h keeft ket reobt van gratie daeh amnosti kan alleen door de wet verleend worde I kij bewbikt over de legerawckt in overleg m da Miaiateiraad benoeoit en ontslaat bg den Pfesidant n de leden tan den Staatsraad hg itelt de gezanten aan De Nationale Vergadeiing neaat ket odditioneele artikel ia overweging n vtrieaalt ket naar de Oeami ia Vest 24 Febr Baron Bela Wenckheim is met de samanstening nn een nieuw Rabinrt belait en ü te dien einde aet ket linker oentraa over eene fusie onderhandelen MARKTBESICHTBN Cknidft ii Fob Door de slrammi g der vaart was de omzet van geen beteekenis De veeaiarkt met goede aanvoer de handel iets vlugger varkens voor Londeu van 20 tot 24 ds per kalfSilo aagera varkeus vlag te verkoopen Boter ƒ l kO i 1 70 Burgelijke Stand GsBoaiM 22 Febr Gerrit oadera H C Demniiiik en H Tulwat 23 Hendriks ouders 11 Agten ea E Faajer Corulis Johaau eodeoJ La Riviïre cu 1 A de Brogn OViuiDiii 24 Vshr H C G KoojiaiaB 2 ai APVERTENTlfiWa Voer de reis bewijzen van bolangst lling en daelneniDg 200 bg de ongeateldb d aU by het overlijden onzer tweede Dochter JOHANNA ondervonden betuigen wg oniea bartelgken dank Gmida J VA KEntPEN 23 Febr 1875 N van KKI MPEN Oudim De Heer en Mevrouw SNEL Buskes betuigen bg deze hunnen dank voor de belangstelling bg de geboorte van hoiiBea Koon onderromlen Gouda 25 Febr 75 De ondergeteekende brengt ter algemeene kennis dat zg bare ZAAK in de 2aal EnNcrmin op 1 dezer heeft overgedragen aan den Hear P VAS RHOON Ja hare Geëerde Begunstigers bedanlende voor de welwillendheid haar een aantal jaren zoo ruimschoots geschonken Zg beveelt haar Opvolger minzaam in Uw aller gunst aan Wed J F VAN DEB VLIST Gouda 25 Febr 1875 Mg refereerende aan bovenstaande annonce heb ik de eer het Bestuur en Laden van de S cieteit Ons Genoeoen in kennis te stellen dat ik niets onbeproefd z laten uw aller gun t door eene Prompte en Nette Bediening Exquise Consumptie en Billgke Prgzen waardig te irorden Ik zal tevens de Localiteiten en Toin op eene aan de eischen des tgds meer passende w ze doen restaureren teneinde m§ne Geachte Begunstigers eene waardige en tevens aangename verpoozing te verschaffen Mg bg voortduring aanbevelende ben ik met alle achting ÜEd Dv Dienaar P VAN BHOON J Men verlangt tegen Mei te WarldinMnem e n Burger Dienstbode flink kunnende werken tegen goed loon Tebevragen opder letter M bg den Uitgever dezferCourant 9iSS8tSS Men vraagt voor vast Vrijdag of Zaturdag voor heele of halve d en EEN WEBKSTER Adres Kattenaingel Q 135 te bekomen des Woensdags en Zaterdags Informatien te bekomen bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg HET KCIITE i EAU D ANVBRS waarvan men vertrouwen kan dat het nit aromatische planten gestookt is wordt 3 verkocht te w Oouda bij B SOHOLTEN Coiffeur l Damesen Heeren Haarwerken I die het Eau d AnverS rechtstreeks ont I vangt uit de Fabriek en Stokerij van den 3 he r AUG de MARBAIX uitvinder ta Antwerpen De royale eu double kwal worden bgzonder aanbevolen als zgude de ge I zondste de geurigsle eu de beste tegen Rheumatiek Hoofdpijn en andere kwalw Prospectus grati te bekomen jj