Goudsche Courant, zondag 28 februari 1875

ZoBditg 2S Fekroarl li j i iMK 1875 met Fenkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensuiker en Zwitserschen honiir met een aftreksel van mout orauge bloescm en fenkel Het werkt spoediger en is aangen mer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pijn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesoh met gebruiksaanwyzing 60 Cents Sel de GIniborn Glmborn s maagverstcrkend Zulverings Zoiiü Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfriacht het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenaluen smaak en vereerngt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die lijden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spgsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarby men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan ït rSS ÏASrï borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangeuame smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het miJn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de lev rtra Hn ranzig worden wanneer zij langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct I l7Pr l PVnrfp algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar beatandIJACI 1 1 ï tl liaail deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voophanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde ijzerpneparaten is deze oplossing van ijzer in levertraan dé geschiktste Een eetlepfcl bevat 0 15 gram flzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents l Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzi ng gg Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornaraelijk te yöllft by L Welter L Schenk en J C Zeldenr k te Schootihoven bjj Wed Woltt en Zoon te Oadewater bij F Jonker Idenburg te Woerden bfl N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en i abrikant van chemische en technische Preparaten 1 GOUDSCHE COURAWT Nienws en i dvertentieblad voor fiouda eo Omstreken SCHOUWBURGZAAL Boelekade GOUDA Sociëteit ONS GENOEGEN Buitengewone Voorstelling te geven door de Vereenigde Anisterdamsche Tooneelisten onder leiding van de Ueeren D STOETE KRAMER JONGER van LEM DRIESSEN Laatste Voorstelling voor de opening van hun nieuw Schouwburg Lokaal te Amsterdam op Zond ag 28 Februar y 1875 mm m npethal OF DE Roovers In het Rotsgebcrgtc Brroinid üriminS Hnlrijvm met Gevechten Kooren enz enz Nieuw Coatumes Itecjralien en lerder Thialrasl Toestel De hoardroUen te vervullen lioor Mej TRIM en de BH D STOETE KRAMKU JUNfiEK vyiN LRM DRIESSEN Ie Bedrijf Misdadige plannen 2e De Rooversia het Rotsgebergte 3e üe Mislukte ontvoering 4e Het Gevecht 5e Het onderaardsch Gewelf PABZE daaena IN DEN AAP GELOGEERD Blqipd met isng lu één Ikdrijf Aanvang ten 7 ure Prflzen der Plaatsen Ie Rang 0 75 2e Rang 0 50 3e Rang 0 25 Leden der Sociëteit hebben op den Ist n en 2den Rang toegang tot den halven entrée prijs Plaatsen kunnen besproken worden a 10 cents extra per plaats op den speeldag aan den Schouwburg van 11 3 uur Tegen 1 MEI vraagt men te HUUR èene nette BENEDENWONING ter huurprijs van 160 a 180 gulden bij voorkeur buitenkaut der Stad Franco opgaven worden verwacht bij den Uitgever dezer Courant onder letter C Openbare Veriiooping op DINGSDAG 2 Maart 1875 voorm ten negen ure vóór en in het Huis aan de Gouwe wflk O n 3 te Gouda van 1100 Rollen Reliangseipapier diverse BEHANGERS en MEUBELMAKERSARTIKELEN EK 19 Daags te voren te zien en informatiën ten kantore van Mr KIST Notaris te Gouda Versterkend Qezondheidsmeel B ADËMA te Arnhem Dit uitmuntêjui voedsel voor Zuigelinj j n Mentchen en Kinderen met zwakke tvijêverteeringa organen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnbem der NederI laadsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal Heeren Doctoren is verkrügbaar in bussen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwgzing en attest te Gouda bn P J MELKERT Alphen hi C GOW OOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az Oamit Druk i n A BrinkiuD 1 GOUD WAARD f Daar ik de gswoouteheb Dames en Heeren deongevraagde getuigschriften te plaatsen zooals ik ze ontvang zooiware het onverstandig indien ik van den roem mgser praeparaten geen melding maakte Gedurende Jaannri II heb ik 5 attesten ontvangen waarvan ik oudei staande enkel publiek mag maken f THEOPHILE COPIE Mr Hoogst aangenaam zoude het mg zijn weder een FJacon voor den Heer J SLEGERS te mogen ontvangen vun wien dit attest Zijn Hoofdhaar begint weder voor goed te groeien en acht t voor nuttig uog een Flacon te ontvangen durft tevens de praeparaten van Mr THEOPHILE vrij aan te bevelen Asten bij Helmond ht J VERDÜNSCHOT 18 Januari 1875 Koopman Uitval van Haar Roos ot Sohilvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de Schedelbuid Haarworm Vroegtijdig OrijSWOrden ui ile e nnnnfcnnRmbeilen worden verbannen door de AMERICAN BALSEM Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde Hnid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemakshalve 42 Blnaowe Postzegels of Postwissel als ook op Rembours bij THEOPHILE Kerkstraat by de Vij Istraat 238 te Amsterdam Tot het vullen van holle Kiezen bralaat er geen werkzamrr en beter middel dan de TAND PLOMBE au de KK hoftandarU dr J G POl P te W ncn Bognergasae no 2 die ieder zelf uer gemakkelyk in de holle kiezen kan leggen eu wtlke zich dan met de overreit der kiezen en het tandrleesoh verbindt de kies foor verdere verrotting beveiligt en alle pijn doet bedaren Het Anatherln Mondwater van Dr J G POPP k k HuM niidartB te Weenen in de onderstunnde 1 l i ó1s a f 1 76 per flacon te bekomen il het voortreffelijkste middel bij rbutnatisohe tandpijn ontstekingen en verzveriugen tan het tandrieesch het lost den landsteen op en verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losse tanden door veisterking van het tnndvleesh en lernrijl het de tanden en het tandvleesch van alle nadeeÜKS stoffen pulvert geeft het den fioud eene aange naiae friaohheid en verdrijft reeds do r rrii kort gebruik den leelijken ri uk die rr uit ruortkuiui Analherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit preparaat hyudt drii adem frisoh en stiekt tevens om de tanden schitterend wit te maken ooi het bederf derzelve te voorkomen en het taud leeach te vertterken Dr J G POPP s Plantaardig Tandpocder Het zuivert de tanden zoo err dal door het dagelyksoh gebruik niet alleen de gewoonlijk wo lastige taqdsteen nordt eruijderd maar ook het gliizuarsel der tanden steeds blanker en znrhter wor t Te verkrijgen te Gonda bij L Schenk winkelier op de Hoogslrnat wijk A 123 te Rutterdam bg ï E van Sqdten Kolff apoth en A Schippeieijn k C binauwe porceleiuwjukel ie s Hnge bij J L K C Siiabilié apoth te Leyden bg Ë Noordijk te Utrecht b F Altena apoth te Amsterdam by F van Windhelm 0 verkoophuls te Oudewater by T J van Vreumingen te Schoouhoven by A Wolff ËËi WOORÜ TOT HERSTELLKNDE Bg nanwgezette observatiën aan ziekbedden en bg Reconvalescenten hebben de HH Doctoren volgens getuigschriften erkend en ook hoofdzakelgk de Herstelden dat onder de vet sterkiugsmiddelen het JOH HOFP schk MALZEXTIIACT een eerste plaats inneemt de bestanddeelen zga nimmer schadelgk echter steeds rein en onvervalscht en herstellen in de meeste gevallen de verloren krachten zoo spoedig dat hierdoor inderdaad wordt voorzien in de lang gevoelde behoefte aan een algemeen Heilvoedingsmiddel hetwelk aan alle eischen kan voldoen Prijzen 1 flesch 45 Cent 6 flesschen 2 20 13 flesschen 4 40 De ledige flesschen worden ii 5 Cent berekend en tegen dien prgs steeds teruggenomen JOH HOFP sche Centraaldëpot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Stilsteeg V 154 Verkrijgbaar te Gouda ha J C van VREUMINGEN Ongetwgfeld kan men van veler toejuiching vensekerd itijn wanneer men een philippica houdt tegen anoaiemiteit en op zeergo koope Wflze kan men lich van de loftui an jen der groote menigte vertekeren door in nevige b woordiiigen af te gaan op hen die kolommen tol beichatdigingen ter neer achrgven op en aanmerkingen maken leemten en gebreken san i trgzen fouten en misslagen santoonen enz enz aonder hun naam onder hun geschrgf te plaatsen liet klinkt goed en men is geneigd vol instemming in de handen te klappen Wanneer men met afkeuring hoort spreken van die onridderlgke handelwgze om verstopt achter een flinke schutting of dicbt begroeid boscbje pijlen eherpe Vengnige pglen af te schieten op den T looien voorbijganger Het schgut flink om reraehtiiig te wgzen op dien lafhartigen measch die geen moed genoeg heeft den vgand in t aangezicht te zien en hem van voren aan te vallen maar daarom van ter zijde of van achteren eensklaps den niets vermoedende trachtte treffen Het lokt toejuiching uit te hdoren gejragen van den Uffen auoniemus die gelgk aaa den gebaarden bravo slechts daar durft te moor leB waar bg ran traf veilig scbijat Voeneker oppervlakkig gezien is dit alle zeer mooi en goed maar van naderbg bekaken ia bet niet weinig overdreven Wg atthaóa aarzelen geeit AogMbiik óm de nouiemiteit in vele gevallen te verdedigen met rolU overtuiging Haar goed recht te bispleiten en nemen volgaarne den handschoen op die haar door velen voor de voeten is geworpen Hoog noodig ia bet echter in aea te ondersebeiden Verre v n ona dat wg alle anodiemiteit zonden verdedigen Verre van oiis dat Wg daar waaf personen als zoodAnig worden aaiigevallen H zouden goedkeuren dat de aanvaller zich ersebool ouder een X Z of een andere letter van t alphabet verié van ons dat wg hen die leelgke verdachtmakingen aangrgpen om tegen tamlan te vellen of bun eigen belang te bevorderen beschermend de hand boven t hoofd tnwdfn willen houden of dat wg arti elen waarvan de inhoud kwetsend schgnten de vorm niet fatsoenlijk zg zouden willen dulden soo niet de aehrgver rondweg door zgn naam de volle rerantwoording op zich nam Neen iets derffelgks beduel£n wg niet Maar er zgn gevallen wakrin alioniemiteit piet alleen geoorloofd zelfs Zeer wenschelgk is Nooit is dat het geval nimmer kan t goed PQfk van een schrijver zijn naa n te verzwggen SB steeds verdient t ai keuring strenge afkearing Zoo hooren wü zeggen Sta ons toe u een voorbeeld aan te halen Er leeft in een zekere gemeente een eenvoadig burger weinig gekend weinig geëerd Hg vervult zgn taak doet zijn plicht leeft zooals t behoort Hg ziet goed toe op wat er om hem heen gebeurt gaat de bestaande toestanden met oplettendheid na en bemerkt daarin zekere leemte Daarmede is hg nat urlgk niet Wreden Hg wil een middel zoeken om die leemte aan te vullen hg zoekt met gver en jrolharding en ziet hg vindt er een Wat nn Wel dat middel gepubliceerd Een dagblad beleefd verzocht eenige roipite af testatm in t algemeen belang eu aan t eerste vereischte om iets ingang te doen vinden nl publiciteit is voldaan Moet hg t artikel onderteekenen t ware dwaasheid Wat zoa dan t geval zgn Men zou om den persoon de waarheid der opmerking negeeren Men zon lachen om de aanmatiging van den onbekende die oh op den voorgrond wilde plaatsen Men zon van alles doen doch niet t aangevoerde ter harte nemen Men zon niet eens vragen is t beweerde iuist is t aangevoerde gegrond maar wie is de voorsteller Is dat een bekend invloedrgk aanzienlijk persoon fiat de zaak vindt ondersteuning is t echter een onbekend ni gezien bnrgermannetje de zaak staat hopeloos Ziet zgn deraèlijk art vii t onderteekend men laat de verbeelding vrg ep men kan zich allerlei personen als schrgver voorstellen en de zaak zoo die goed is zal worden aangepakt door den eerste den beste die t belang er van begrgpt Dit adlea proviaert wel Is waar niet voor de algemeene ontw eliug iitt menschen maur t is een feit Nog een voorbeeld De raad der gemeente heeft een gek dolzinnig beslnit genomen Dit is wel een leelgke vooronderstelling va een dergelgk deftti collegej maar wezenl c geachte lezers ge kout t wellicht niet gelOOTen maar t is waar er worden wel eens dwaze iMlniien genomen door gemeenteraden en daarom ide vooronderstelhng alleszins gewettigd De heer A is ambtenaar dier gemeente en wordt derhalve voor ly werk betaald Hg vindt het beslnit dwaas tfag hg zgn gevoelen in takemeen btlaoA mten Notaarlük hg is dit M k v w pfa it ft Ttoy hg ee enderteekend artikel in de stads conrant plaatsed zgn grieven inhoudende Het zg bem niet geraden zoo hg niet de voor hem bgster invloedrgke gemeenteraadsleden tegen zich in t harnas wil jagen en dus in zgn geval is t zeer geoorloofd wgl de grieven dezelfde blgven door wien d n ook geuit zgn artikel niet te onderteekenen Nauwelgks is dit artikel geplaatst of een ander ambtenaar wil het bestuur zgner gemeente verdedigen Hg heeft zgne argumenten bijeenverzameld en wü die eveneens laten drukken in de kolommen der gemelde conrant Onder teekend Het zou al den sehgn hebben vAuneiging om een plasdankje ie verdienen en van een niet zeer lofielgken zin om de voor hem niet minder invloedrgke raadsleden eenige vleitaal te willen toevoegen 2Ö e argumenten zgn ook niet onderteekend toch veel waard dus is t wenschelgk dat hg t niet teekene Ziet hier twee gevallen van geoorloofde e gewenschte anoniemiteit In deze en dergelgke gevallen is anoaiemileit uiet euvel te duiden £ r igu andere gevallen waarin onderteekening een eerste vereischte is Daaronder beixnrt b alve het daar straks bedoelde in de eerste plaats aanbevelingen van candidaten voor lands of gemeente vertegenwoordiging Hoeveel waarde toch kan er gehecht worden aan die tallooze naamlooze aanbevelingen b verkiezingen Zou iemand soms de candidaat A stemmen omdat hg viermaal met groo letters in de courant staat vermeld eu daarbg wordt gerecommandeerd door zichself of zijne vrienden wellicht Immers neen In dat geval kunnen alleen gelden annonces onderteekend door mannen wier beginselen bekend ziJn en die door hnnne onderteekening den candidaat als t ware introdnoeeren als een hunner geestverwanten In dit geval is anoniemiteit dwaasheid en eene die de goede zaak schade toebrengt Anoniem geschrgf over t algemeen is niet zoo slecht als t Igkent uamelooze artikelen zgn niet zoo verkeerd als sommige willen doen voorkomen 1 1639 iï Het is nog niet geheel onnoodig de menschett op het hart te drukken toch vooral te letten op den aard der zaak die behandeld wordt en tevens dat de personen meestal buiten spel moeten blgven Niet steeds bewfjst t verzwggen van dei naam onder de artikelen gebrek aan moed niet immer is anoniem schrgveu laf Integendeel Dikwerf is t gewenscht en boog noodig Wy meenden deze lans te moeten breken voor de anoniemiteit die dikwerf zeer teh onrechte wordt aangevallen Ten slotte nog een eukel woord over een zokere anoniemiteit die algemeen heerscht nl wat betreft de redactien der dagbladen Niet onnatuurlgk klinkt een klacht hier en daar wd eens genit waarom toch die onzichtbare pel EOnen die de courant schrgven zoo voortdurend een oordeel uiten niet zeldzaam eei verpordeellng n beste geven e i aan ea ojgnfrfpngen m ken steeds zonder hun naam te noemen Hierop het volgende Vooreerst is die anoniemiteit vrg doorsehgnend en van de meeste bladen is t wel degelijk bekend wie de redactie werkzaamheden wixénemen De redacteurs zgn daarmede ook siet geheim en meestal dan ook is t een publiolcgeheim wie een dagblad redigeert r Maar toch is de tot op zekere hoogte bestaand anoniemiteit in dit opzicht zeer goed om een v ri e onbelemmerde door niets Verhinderde gedacHteniting te waarborgen Op dergelgke w bl ven zg vrg van schadelgke in vloedeB diè ijndefs op hunne onafhankeljjk heid konden weJ keif en teveus zgn zg niet blootgestifld aan de rowé aanmerkingen en onaangename uitingen der onge polgste onbeschaafde weinig verlichte persoiieit die in hunne handelingen en gedragingen ijp berispt en gelaakt en daarom ia straattaal revanche trachten te nemen r Het is waar t schaadt weinig door straatr jongens of vischvrouwep uitgejouwd of door hen die aan die personen gelgk staan in ont wikkeling nageroepen te worden al t geen men slechte beantwoordt met een denkbeeldig schout derophalen doch t is aan enainer van dergte Igke kennismakingen bevrijd te blijven Oók daarom is de anoniemiteit der redacGen gewenscht r Bovensbsande regelen mogen er toe incdef werken zekere soort van anoniemiteit m i publieke opinie te doen rgzeu en niet l gejt aUe anoniemiteit te doen veroordeelen w BUITENLAND Bulleiilauilsch Ovmlcht dr De republiek is in Fiankryk voorloopig geooaS J taeerd De oonstitutioueele weiten zyn aiet groote leerderbeid ajtngenosaen i Volgens eene mededeeltn in hsl Jtmnuil jhuU beeft de president der Uepubliek gisteren st diiide de zitting der Kamer ile beer BuSVt belntt met Ha amensteliing van ren nieuw kabinet In bedoeld besluit wordt gelegd dat de President zoowel na als vóór de 4 eraaila agiugeii over de constitulitiUeele wet bet vaste voorueoien ht eft opgelat om de oonsrnratieve brgiaseien t faaiidha eu die don groodaJng tiebbeo uitgemaakt van zyiie staatkunde sedert by de tcagees van bet beuiud uit de handen van te Nationale Vertiaderiiig heeft ami sard Het nieuwe kabinet zal die beginselen tut richtsnoer jgoeteo bezigen waaraan de hetr Buffrt niet minder geheo t a lan de president der Kepubliek Al de gemachtigd annen an er8chillig tot wcike staatkundige richting zy bflhooreii zullen den Presidmt dan by hunne ondtrateuning vef fenen Ue Prmiiicial Comêpondenz noemt de pauseH ke ïDoydiik eeii manifest tot 6phil iiig fert lirti tó t n