Goudsche Courant, zondag 28 februari 1875

hwMoobti M ftMten ran den Paos berMtigt ipderitud het iraorj u Mrglia dat de Katbolielie Kelk op de rerolatie iteunen aioet Uoor de belderheid welke den Piu n zgiie rerhouding tegenover de Pruitiache regeeriiift b ft gebneiht wordt aan de Kegeering den wrg dien zij tagiinorcr dia fa olutiouaire aanmaiiging rerder te beuandelea bref eoorgeachreten Voor de Knthaliekie Ka k i Hraoea ia bet nalli dat ig 4at en duidelök bawmtzgn kome wie in Pruiaen souTerein is De vroeger door Btsaaarok opgeworpen quuestip b tr fTende de ver kevdiiig der r eenngeu tageiiQver 4le kep fau p Faus krggt os oog meer beteelteaia tiladilone a werk arer nVittioaiiiaiDe aea be iea bet licbt licn Volgeui den scbrgver hebben degebear eniaaen het bawuf 4el a l 4at h t v ti ui ache lalsel cfdaifeljgjc ia Vf lim bttfgfrauwtafibeppy JHy Jiaj NB zyaar v ge he obul tginorn terngiMqi jie IfjiltMt to h ï ui t limd bebb p i l elprte ei TW op K OP n wn ig vr pe gat de emancipatie verkregen £ yne batveriiij dat je paua naar Jiet erktyji der neretdiiikè miicli fttreeft ia dvor geeh der oa f r rreA be t gnrrs Iveertproken s bi mag dit pttfT l i s s torgegeven be ohouwen Op 4e VeriMntng gqjner rispers om den vrede te bewaren niweei itt hg lat li 4eii da wil laaar dat B Mm den oovlog begonnen u 1it u een fcit dal Jlamc ihaaa met aaer idaa de Iwlfk der Chriateobeid op een rgandeiyken voet aUitf fij abt bet ai n pliiMi tegen den nadereodea vjüand j reab waa want het genni ie gfw De aaViJTer naaM aH h gMn g on zjipf pfyjK t laUe ia aangevoerd fp d t di t hoek rc ix j eai il t datip Tertpheap en het oor haigi ft ffil foVflip doel bereikt ia Gouda S7 Feb iuai Üi iMn bealtdt It p ü vatwieli av l ffV l K atl en4 a A $ parue v i i fle id 4 hplteru aJ M eB erBcamt dat de veriobillende fleaturen tfer 9IFyKer e r ka Sjpaarndanaer l oMers denihear i l Uulder alhier Mt folbvaobt eaamen benaemi hab ëm Mt algaéwto opaichter Jtei poldeu Bergiatacca ia faof da Ktpwi4imm té ütiMIfUtk te Rottenlaaa de aak hebandfild t i u ffio beroep aj zuiver wonende alhier bfiqb l Tan eeuige weken griedee geld te hebbeq oniv ieea eene tipperg albicr De j eilan de was niet vefaeheuea De Oliicier lan Justitir in AanmukiBEnefiende dat by iiob urerioalen iiin diefetal bad a buldi t aakt breft 6 maai den eep aain opsluillipg tége lïem geeiseht en de uitaprjwk is bepaifd op i Mailli Ome gemeente hal eafgiatermavoBd betvoorraoht aan geiiut ie sniuken dat gcdvfende langen t iiiet or haar wu weggelegd Wel betiadeu na t 4M ti d aoteura en aetrioet het tuaiieiel waaronder er veKiKicatelijke en niet weinig Iftleptjvollefff nfi jaanr eeu talent van deu eersten rang en at r tfu 1 aerate gi mtte ivas het oua ardent by g nia iltW W in ons n iiltlen te zien optreden Uondcrdag was dit bet geval Vfevroaw KUine vervulde de titelrol in Scbillers Maria tjïarl Zou de tydiiig vanhaar optreden steeds een blijde tijding geweest tgn meer daé ooit ttinns nii zn nit Wn Ware ziekte waa bert eld De door rtftfigaVoalde vVeee dal de boogsi begaafde rouw ablHaler meer op da plaukea zou versobgiieu we d gelakUglieaohaamd en de door ieder Nederlander gekoesterde hoop t de beroemde landgenoote eindejük mocht b rstelkn It vervuil an wéér alt van oo U is bet allen gege en haar talent tr bewonderen baar kaust te waardatren Het ia ons recht aangenaam te kunnep a uu 4ceren dat Qauda toonde bet voorrecht waard te zijn Mevr tieina te zico optreden £ r baersehie esrgiataren oaaa ge a a t d tift dia we niet badden durven verwaehtan een geestdrift die ticb op aaraehilUnde wijjjea aitta en dia ket Goadsche pubuek vcMert Maria Staart t optreden werd raaJa mat alleen mat ds gcwooa lang aanboudeude toejuichingen begroet doek een paar boufuettan wareu de tetate tolken caaer opreehte waatdeering Na bet eerste bedrijf yenobeeo aeo dapotatie ait da alitaeliiig Uuerlgkc arattprakeadheid der hier beataaoda rereenigiog yApolb ten tooneele die baar eeniierlgkan Uoea lEtaaa vareeaia ca die bg iwinde van den beer U iamaoa kaai de volgende dichtregelen toew dc Triomf I een feeatlied ungebeven SMi eail van laA en zprg ontboeit s Ba ruorden aaa t gevoel gegeven Vlaarb oui aller hart ontglm Ju WW ia ont t geluk beschoren Hier op het Gou ische Schouwtooueel VL Heeracberes der Knust te hooten Taf Maariju i a b Schuuwburg t fyntl tjif l Zooals m jtn lMf qptflet 9flff Des zomert bij een wai ni dag Werd met sobrik de maar vernamen Bal g aan uw spoud gekluisterd Iw Heel Nsarlaod was in dniwofl vregaen Dat t s dioanste t rgkstr t ee ste fL üioala w ia Hof ks luihi t lei Dntnilea tó p t 8c puwi oneel God lof die ziekt is thans geweken Geheel hersteld tien wij u weer Hrel Meerland juiobt b t is ebickeil ViHit w Hiet tt w 4 nu wfr VFeea welkota 4las begaalUe 4t i wa Vorstinne der tooueelsp eikunsti Uw oreikomat paar ous Tergoiic a 4a ni ffiep apiyaitr erb if 0tfi De diMtaakn in Eeigonive Van Vitecl W lsprelfeuilbeU i 9g ibebben iU g vaerde vrouwf Dfe rapj e l blosiai oegewjjd Wiji carbied bun hirt b ct doft ptaMfu Xol tam 1 m Vt M tH zoo ï lf Bt haie t w van b n i ntraugen Ut hM bi h td n hHltlelfI il £ n biedt die bond Ihiei tar ada lU óó ii hrau n bloeaiw aan 4 jSg alaaliit aarbg da vaurjge b d i J og mim ¥ w lax ivoortb ataap Dit biitdebewijs daor Hevr Kloioa met hartals ekeiiteUjbheidtbatuigingen aangenomeo ward gevolgd duor eeu ander na bet derde bedryf NiMLwaligta xai dit wMria Ie lamaafcomat drr tnee kOBtagipasn plwi bt j en i l jm4 l r et aoh Oonat mag genoemd worden van Schiller s atnk gaei ndigd of een tweede deputatie kwam l n I Uine begroeten wwbi b ri ygoÜ TAn rag 0oar het woord voeird UÜ biwop êt hfa hart Igk welkom te iMaten aij baar herstel en tot bewijs da tolk te zijn aller gevó len wees bij op Se zoo talrijke en veelvuldig geurte toe iohiiijian Itij gewaagde van den aogat varöontaak foor bare ZiieR docb iriet miader vaa d vreugde de groote Treug e teweeggebrooht door haar herstel Namena vde vereerden veraocbl bg en alotteda gunst baar een klem bewijs van balde erhantalgkkeii aa bariaaeriog aaa taatogen biedan Hulde aan tear piat ofCftroibé talent eiii BtetijUieid voerileaankwaar lóogdaor luiar apel Ma het aantclAic acbooae e gaar fki Btar nae lMriiin iug au Qi pda a burgerij die Xuu4 weft ta w rdeeren Dfatpp ovarbai igde apr aan de blü l a ir see r bewg en kunstenares ee i iüurig net beirarktei icilv reii lauwerkrans C en drukte de hofy u t d de e er i klei ie bydra o mocht zyn tpt 4 vele lauweren d e reeds door haar waren verworven op baren kunstennardloopbnan Toorts gaf hg baar een gouden armband die haar mocht doeu denken aan de ragezetetten va i Gouda aa ejadelijk een bouquet taetdeovfarhandiging van welke Moemeil baar werd toegewenscht dat vele rozen baar pad ocbten reraiaraa Zoo mogaiyk zander doamen Koewei deae aia eeralgenoemde oaatie aa Maw lüaue bat waa duidalgb lichtbaar hoojgat aangeuwp SeAi Welipitltende gev e val e gpifes warp de tfaX fpudigf tftlwi barer daukbaarhn di op t ba f qf hnitumld tfrmcroepen zich nitte in e p paar woorde tjtfi d ep gerpelde erkentelgkheid Pe Dr i ie i m iaktp den avpn l tot een buitengewpneu fee iavond Zg bewe en voldoende dat er o L in Gouda kunstzin bestpat MeVr Kleine bandhnftle ook ditmaal hare repntatie met eei Boept ile 4 ta vQor uwen geest gij allen dis Donderdagavond het Rest medevierdeo dn blyd dhap waaraeife j ia t 3 bedrijf Aet paHi binnenkwam die echt kmderlgke vreugde dia groene faoooieB e ttlauwa liiobt wöder ta ma aanaofaouwea wtder aoB r m adem te ktnaan halaa en d n dveiapWv Aearop v wlgead vr e opn iai bpM a aa ti W ro4ftt dia zeUbibaiiracMw Vf bet baf bprer g cbte ep alverpiogepde vjjan te teroatv dW fvp la trok bij t v f Wijt hav met vppr de voeten maar in t aangezicht geworpen eu einde bi die vr e e iikc ultbantiog vp u Jang verkropte woede die elsprekeiide uiting van hetgeen Ja g door hatr gevoeld lang door baar geleden Was toen rij met opgeheven gestalte in beschuldigende bonding in fieiSs miijetteit haar koninklijke vijaudm verwqtend toetirp Kèn baateittelg heefï England a troon ontw I Door elangenlitl is H edel volk bedrogen I Begeerde recht Êij laagi in I atuf gabógea Voar a want ik Ik ban ow Koaiagin I Hat waa prachtig £ daa die aand en ijke ilot afè a Toap z bara fi Wfn p h VffZMieJ4 hop aap vaor eeo eep laa ate woord toevoegde hier eep bojjiij drnJcte da r een ieqdelgl D bük en eld ri een goed woord ten beste gnf Toen zg liare zoodtp bieobtte hare rekening etide wereld rereVen4e zich voorbereidde tot deu Dne krant wat vtrvttfligt Aiar dta kear 0 N de Vaam aikiac dood Toen zij eindelgk den laattten tocht ttpcjiwen nog eenmaal één blik één woord fiaaAdcto Leycester Het was meesterljk Het lust oba weinig na A bi ataan le nog nit taweiden over t spel der andere peraunen die in Mari i Stuart rollen vervulden aleobia dit alleen qi et gelegd dat alleA ali $ war scbtneageiuapireerd daar lilavr Ktriaa s tagaawoordigfeaid Xj WTvulden hunne taak naar bebooren eu met eere Npwdjjks is het eene kunstgenot gesmakt of reeda Itaat Weder eea apiler voor de deur Ëetitdaogs al zal eeae zangen ia aiize gemeente optreden die eei ige maandeu geleden met algemeen genoegen werd gehoord Sv MffraSi JMa hae t at Arj JCempner oor een o ncét gteiigag if tgfea finpi eher aenDoede daati ttag heeteif Hare lieve itfim en smaakvolle vqordracht die wg bg haar vorig optreden z4oreer 1ioor hm iMMaa zal MMigeen deza tydrAg met nag le doM raraeBaa4 IHet besiabt in oua vorig nr aaBgamde aa baroap tiiltiebracht te l eu Jjk i MtugaaMia 9nvatfndi waarwii wg de volneade reamoatie plaataca Ib kerkeraaii dfr üer v fieip e Baeuwgk baal tp fervalJing dfi mio tim die fbMvm l l i Mg o a zul ouMt V u d or bet e ritf tl vau Dv 1 v m der vliet 091 redenen v n g ezondhev eenp tvezegging van beroeping gegeven aan den beer W A StulTelt laatst predikant te 8t AntOiArpdMer bant woonacbtig te Leiden Bg kon bealait nn Pebr ft ia bepaald M de liciiiipg dar militie van het jaar IfttS UOMS uuMi bedraagt waarvan 600 aoor de dieoat er zaa te betiemaBB Het aandeel voor da proviiaaia UtU bolland ia bepaald op 2 114 maa Üct aantal ii geacbreveoeu aliep 11071 0 Gedeputaerde atatei dezer provincie h bbqn bepaafi dat de veiikiezjog vap een lid der iiaten van de provibcie Zuidbollsind in bet boofdkirtdittrict Gorinebeot ter vervanging van deu heer A Y Viaaer van liiea doorn die in het jaar 1880 ala zoodai ig moest a treden zal plaata hebben op Dinadsg den t6D MaarA 1875 en ittt deheratemming zoo die noodig moobi iy zal plaata hebben op l msdag SC Haait daarëanaolgeMa De oordmaht vaq den beer W SInia da rdr gadpripg Apt aid Gouda van de UollaodtobaMaatscbftppjj van Lapdbouw 4ie gisteren plaata loihebben is n iet doorgegaan door ongealeMbeid vaigeselden beer Uat m lUDga ajbier opgericht Comité tar bator dering van fraaie kuosteu gaf weder een ivernianw4 tv en van leven door deifr dagen Dr A Pieiaoa ititt naodij en in Oou a op te t edeu Deze na dip i tnoodiging aan en zoo mochten wg dieu bekend Imulgenoot xuterenavond in Nat ao Termaak a vooid acht booren houden In den laittaten tijd alrtas ongeveer ving 4b beer Hereon zijne rede aan wordt er ia vete tydt sdhrlften eu conranten gitkhuigd over gebrek aan kanot zin 1 bet Kederhindsobe volk Br wordt gaaprokea van Hal laad op ya smalst en daarhq gadaebt aaa erwaarloozlng dar kuualsdutten aaa aea roekidadi angagerau van loaastvoorwerpea aaa rraamda n a t ii B fc aau t moedwillig blootatelleu onzer mnae aan allerfai gerareq en meer dergflgkpn Spreker aant onJangp jfi tnit Ipivd tiiruggekeerd 1 nja beaofdeelen of d klachten gegrond zijn da b ajio ja waarin ia dw 4a oor van da gebrpk Ie ipekenP Het tt abetwistbaar dat na senmaal sommige voljiea iMt meer Jianleg vopr kantt ajjo begaaüTdan andarM doch volgeni ipr it bet even zeker dat wel gaan kuntienaars kunnen ordfn gemaakt in dei land maar wd da knnitzin aangekweekt H t t deracbeid tuatchen een knnitendir n iamandi Al t niet ia Kgt hierin dot de terats iat aBaen diaper tljner en nMnigvnUiger gtmoedtoandoeaingau elt aaar tevena die op betere meer volmaakte w at waet te uUen De kMostena ir vertolkt niet alW da gedachten en aaadoeaingeii dia wij hefabei iM f fi ea aHW wakt za op geeft Vf tan vorm Hap I d l werf kant het nu v dat wjj iela geroelan dpp 4 juiatf dtdrnkVing daaoroor niet weten te vtiideiL welnu de liunstenaar geelt ixft uitdr kliing voor oi ij zgiie productie De kunstenaar wei t tevens bet algemeene e ontdekken in t bgzoudrre eu af te s eidan vaa iMl toevallige Dit laatste is het ledijke b r bij sanH zijn de geioatsrerlrekkingen die overvloed van tnuiitt enz niet uoodzakelgk en dua bg de aitdrukklug dat mart wordt dat taevnliigt weggeUtaa waarvan apn eeuige voorbeelden aanhaalde nit de beeldanda kanalt 9 a de tUtcr Doloruta enz Da kttutt dient om de waoldwtkep dia u p u ID iiat mm te bavref igf9i w iii u diaimafedigiz nl hat agaut l keiia Jitl bibicMijke Naarmads zij eep fan beiden tot onderwerp heeft ia zü tiagitch of komisch De kantt lenigt het tmavteiyke niet alleen door afMding te geven maar zg outueemt voor una de woavatelli ng van het tmaatcl ke aaa werkeli beid Zg we t de inng tm hpt tiaartelgk gevoel 00 voor te stellen dat zelfs te ipiddeu vau t uuoanguuame ierena een weldadig gevoel iicb van ons meeater ma kt faarta veitrnaaieijgk over bet komitdba apeakeiule hetgeen weder itiveeledig it bet og en laagkomiache en wa irbjj tpreker aantoonde hoe meer ontwikkeld da m i ch IV dioe uger de knng au komitcbe voor hem wordt zoadat bgv de stukken van Molièit Bgelwijfeld dan flir at r in tU apel aan den ontwi elden mensch slechts zelden slof tot lachen fV ii iaar vereer reden oiÉ tot ciebzefria tekeeraii Schtller en Goeth badden eveneent dit g oelen geuit en laatstgenoemde wilde zelfa de caricaturen 10 m leVen Uefbt uegeeren J lwheljgk ide pr is hetgeen onwaar ia wat niet natKurlgk was slecht echgn it Het beate woord Aaarvaor is het Bngelsohe htimbug dat niet alloen oor 4e laak JaaMr ook toaf den pciaiMiu geldt Die hnmbaü werd door Molière geschetst op vertcbilleod gebied opdat der geleerdbeid dat der xui heid en zoo ID ïariufe opdat der vroomheid Spreker sprak voort meer uitvoerig over Mojière a Tartnle Hoe iiaame zouden ar dan haer Pietaon bier volgen ia zgna verklaring t arakter der Tartufea bo Ig aantoonde dat wij eijLenliJk om te doen wat oaae btaleBHaing one vaoraebnjft juist t omgekeerde iWadt aten doen Is ïaFtafe ilatwu moeten begionen waar hg eindigt en eindigen waar deze aanvangt nl met de erkenning onzer reio meiiicbe ijke natuur londai eÉMwapmm of iel rfrbein da l wg met als de Ttrtafca ons in kleingeestige gdelbeden moeien baadMfan ttaaiiban waar 1 aaniaawigkop oankomti dat Wij laiat de ubadawigde alecktt mueteu opmerken want door al die schaduw gewennen wgaan êt daieleniii en kunnen op t iaoMt ni meer in U iioM aiaadelen dat wg oat voor aambeibeid baeden want aombere ataateben zün xcUlaai goede mouaehen doch dat wji vroolijk zijn t gceo met ernst zeer goef hM aariwhtid aiet baa gapaead gaao d it wg natuurlek moeten zgn d it wg zooalt dbGéuet lei t uitdrukte moctm d nn teven dat wjj dea ah vcnngdaa va enz daob de aarra vaa oa bepaekt numta dar OonéKke Coutmtt verbiedt one oa if zaïdit tot aUweuiiug gehaor te gavea 8pKker iiMiixde oditdeel n ij ten lotte atada nivjqiitaeq woord over de aarde vau den vorm neveaa j i va i dan inbond Moobt t tornt waar yu dat aan iet Nederltniltche vulk werkelijk kunstzin ontbrak ét aanoak zoa hierin te zaekan aijn tht a ae laidea 4aB don tiorio te weinig waarde bechteu Da half betehaafde ook de balfbeachaafde geleerde Aoge den vorm miuochten t la tea onrechte Wdt vwag ate keer Pieeaoo wat aodarwbeidt de phawf aard i die wg beaunen van den ebaoe Iraardit zg voortkwam anders dan de vorm Wat ondertcheidt de Venui van Milo Tan een UoltMltottCbe vronw andere dan weder de torm £ p tqo mfer niet £ kw ci4itatlt a blcn liiatte a i4 W il aUe n B elgk in bei bv M kanattiii wt aanwezig ia StaMA ömfeiraai twuoi lUnTt zHtiqg VbJi 15 Pebr lil doe ting ii het debat roortgeietAveede wijziging der wet van 8 Juli 1874 totf i liiig Wr itoaléniOg VaB da veeaiiaeaijkunai De mniMter vmii kioMi l aOken heeft lavfemoetliamiag aan de toe gereten bezwaren teoa wjliligde redactie TtD beti ketcakkea BtHkel 4 aa pMt ld tvaaiaa da haer Tak ags amendement k ea de keef IdaeNU verUtarda datagp hoofJ appf af na varvaHen ae zonder lat hg voor de V tjiaa etemmcD dia dMcap net al eiiieene ttem en Mui aao e o iaa aeameda de verhoogiag der begróoting ven bionenlandaohe taken over 1871 mat rbftMO tt meardpra aügpaiti tar batetMpUng van Jb l P W k vepaiektq Daarna ia de kamer ia hare afdeelingeaaei gaderd ITader ii Java dOor O erttroomiqgen getelaterd V geD i hft kotta telegraphisolïe bertcht scbgni de ramp een groittea omTang te hebben eo zich tot TalMiUtaMie rceidenti a nit te atrekken Er ra bulp aoodig ICeedt beeft de president der IJederlandsche Handelmaatocbappij de beerTnikiaoen IM i beroep gedaan op de liefd iligbeid eu zal zmb jMMil BOBiaiiteie Vfismaa om bydra en te varzameleu tot leniging van den nood dor slaobtoSitravaa deze ramp Hat V d beeft bij t onilerwarf tot wijziging der fticMadiel voord bg den oiischulihgon uanbcf dat t minister zoo min mogelyk Wgl itiug heeft wiUeb Hdl vfl Iti de ditti imteu eeu glioilncb niet knanpn onderdrukken Awaterdam heelt 12 000 inwoatirB Over en zal een zeveiide vertegvuwoordiger kicen Botterdam beeft ecbltr meer den If tOO inwonen orom Rolterdan m gew Werdea zot splitatug van Ameterdem niet eerder ensMiiiijk baelan ¥ u door deu hoogen ceutus te Arasterdam zalleu du 7 afgevaardigden door een betrekkelgk slechts klein aantal ktesers tvorden gekoteu waarom dus i dat disinet ala men niet gelgk m N nbavt een nieftw diatriat wUda eormenr Dadt ama to bevslkug van Nederland met lö OOU dan blijven er met 82 afgevaardigden nog 25 676 zielen over en tol nog menig dMtnet duizende zielen oier faebbeti Amsterdam zal met bijvoeging van enkele tauaeuten juist genoeg inwoners houden maar Botterdain met afneming van enkele gemeenten oog 8615 zielen over bebtaea Botterdaar hoeft t meest Zieleu over eo zou diM t eerst aan de bourt uoetea zga om een uieuw lid te krijgen Maar de minister heeft aoo mm aH elijk willen veracbikkta Door Gouda treclit Amerafaort en Haarlemmermeer leder eeu stuk van Amsterdam te laten geren zon men de partijveiboadiugeu geheel kunnen wgzigen éd Amateidam dan aUeen mieadbieu 7 behoudende fcamerledeu kunnen doen oftoanligea Kan de minister dat willeii t Is hem te doen om alzendiug gelijkmaking vereenvoodiging niet m ter nille van een tgdelgke maerderbeid de kifatabel een gevuarhjke o H ratie te doen oude aob IMur keaitaiaiigeii Weg eea omkeeriag Ie wiMeii K aiet coutervatief De partijstruom taal zich met ongettrafi in een vreemde bedding leiden Dan viarbraekt bj op een gegeven oogeiiblik toch de Eluittars en baajt hij zich met ousiiMaige oatt een ni weg De laatste page van wgleo koningin Aatoiaetle ia in deu omlerddm vaa 104 jaren overleden namelijk de burggraaf Noel de Saiut Gilbot Hg was oiigebnwd en met hem sterft een van de oadste geslachten h d Vendee nit Op Zga Itdrnkkelijk v rlnagen umi bij va ttija auMarm begvavea liet aaorttel van wet vaa de heeren Oldanboia Cr ataiBa e s tot ial ekkiag aa de bgioedete beufaerjniDg 4aa de j aaht en bat jachtbedrgC zal na de ilharin door de voorstettert gebrachte wgzigiagaa aan en nürnW teetTe ondemxik Worden onderworpbn Gietewnaidd g werd op de Mgraafplaats £ ik en Duinen te t tiage bel ttufFelgk ombultel vaa De Verwejr ter aarde boreld Tertdhillende deputaties als van hel Boode kraW van bet Zooi B t feiu iuiapttu m tta tegenwoordig en de heer Polak Daniels sprak daarbij eoo hertel vaooid ter beriuueriinaaDdeaoiKrkdeae terwijl ds Verwejr au Bijswp nem daarop bedanltte De ut gewnilen wervera uit db Tertehillende gar aiaoeniptaHaen voor de aanwerving van aifitairen bestemd voor bet lodi eke leger hebben 111 bet geheel 26 man aangebracht u aarooder die bebooren van degaaticbten te Veenhuizen De meeata wervera zga geheel zaoder manschap u hun ganutoen tetaigi gekeetd U J In de Hfuf Cl van 22 dezor ataat da volgende advertentie Aan iT ofKublre htfol in w fk C telBUedreobt woidt met eea 1 April verLingd eau hulpondervf zer P G Het salaris bedraagt eaz Brieven raaco aan den hoofdonderwijzer C J van der Hoevec Deze oproeping van bulponderw zers die tot een bepaald aangewezen kerkgenootschap bebooren en zulks voor cemitfmiare ecboid vardieotavai otra keunngals de advertentie die onlan gi in let Süugezi isgepltat mt Hilitfsum iar d ailteriteitbii Aterverklaarden de annonce uiet te hebben opgegeven Wat dit geval nog erger maakt ia dat ouder deadvertentie de naam van den boofdonderw teretaat Het gemeeutebeatinir van Sliedrecht behoorttegen herhaling nn zalk een miabmik op de wet tewaken en een andere oproeping te bevelen waarinde letters F G niet voorkomen iif Bg de loting voor de natioaate Men meldt nit Texel tan 2 1 Februari Op een der wierwaarden tusseben bieren Hariingeo zitten twee viascberlvaartuigen in het gs befcnatd aan deu grond De whuiijea dia te Tertcbelling te buis bebooren zgn voor het bloote oog met itcbtbaar lieden outdakle men te echter mei een verrtkyker vmi den toren te Ooaterend De eene aohait scheen h t zeil te bebbeu gebeaoben terag bg de andere een hoop ijs opeen as geacboveu Krnsltg bednobt voor bet lot der bemanuiug te mrer wijl meu wiet dat er geen fourage meer aan boird kon um baddeu eenige mamian het Toorneneu de via tbk re met Oen vlet ter htilpte snellen Joist teen meu een aanvang zou maken om de vlet te vervoeren kwam er berioht van Teraohelluig dat ie opvarenden der belde vaattuigen behouden ildaar wareu geariiTeard Men vreeet echter dattda eohaiten rerivren zullen zgu RauiMigefedit tfc ÖoW Op de terechtzitting van den 10 Kebruuii 1375 zijn de uavolgéAde personeu verooideeldi P T weilutVe Van B S lot even gpldboeten elk an i of subs gevangenraritrdf i4ti tifte da U vour elke boete wegens bet als uitJriiAgster te Guuda 10 met te hebben oangeteekend M het daartoe bestaande register deu naam vooinaiuv baioep eu woonplaatsen dergeue on wtc ztj gekocht bïeft n den afrd dt hoedanigheden en de prijs der gfekochte goederen 2 koopen van gpbdtttu au a ii onbekeoilen verkooper iMei 111 rtegeiivvoordigheiil vau t Vée bij haar bekeiide getuigen en H rerkoopen en aigeven van een onbekende gekochte goederen zonder den naam voornaain bet Motp eu de Wouuplaats der koopers in voormeld register te hebb u aaHgeieekeiid lün zulks ii at do Ücuie aerate vertreilingru betreft die op drie ver bille ide tgdsUppvi te hebben begaan K d B tot eene geldboete van 1 ofibISB gevangenisstraf vau ei ii dag wegna htt u tevda rijden met eeu aangeapanaea boud niet voowyi van muilkorf L G en J O ieder tdt i ne geldboete van 10 of ieder twee dagen tube gevAigttiiestat G d 1 G H P en D v d B weduwe aa C d B ieder tot eane g el tboete vj of ieder een dag subt gevangenisstraf C 6 tot drie geMboeteo van 1 50 ieder of aoba gevangeniaitnf van één d yoar elke baeff li B en D v S ieder tot twee g ldboeUp e k f root 1 50 of ieder een dag subs gev vgor elke oete BMt verbeurdverkhring tKt Ü Ae de m beslag ll etioman Haten en Gewiobteir jwegent overtreAldK der Wet op den Herijk vau Iklfte en f wjojllljf En allen in de kasten desnoods invorderbaar bij Igftdwang Bairgelijice stand 1 Giaaaa U Fekv Anaa Bageliga ouderi t vaa der Waat ea B Metzelaar 25 Marrigje Johaana ouders J vaa Eyk en J Venloold Benlirftal oaiWa 1 é leeweien ea J Lcaveomk 26 Maartje oudefi C Heerkeaa en tl dt Jong Headriliia lB JiUM U wnra Melkert eo M ï Vcrvoora s Va OvaBLincN H Febr A A BinnenVaJe m B J Carhei hniaw ma E J Carlier tó j ffiC a i M ia £ huiavr aaa H l e enhardl 66 J 11 urat 5 t 3r J vaa WiIliKen 12 m 25 P Kleveld IJ é i at a VeRgde 80 j APVERTENTlfiM 25 J A B I G £ EGHTYEEEEHi iHG pg va m L VMI EUN t xtk EN M T VAN AMEIJDEN van DÜIJM Sj Amsterdam 28 Febtuanj 1875 I Ondertrouwd I JAN VAN DER LINDEN W CzN f EN CORNELIA THEÜDOIiA MONTIJN Rotterdam 25 Febr 1875 Eeuige en algemeene keunugemng jj l Geen Reoaptie Voorspoedig bevallen van een w gesehaj pea Zoon M F VERVÜOKN geliefde ech tgenoote van P J MELKERT GoMda 27 Febr 1875 J iiige kennisgeving j Heden overleed de oudste der i dda Zoontjes ons den 21 Dec jl sciioBkeir j Oouda i l aS fc 5 fitt M S ill 27 Febr 1876 A OLIJ Swart EfMifft kaudugttfing