Goudsche Courant, zondag 28 februari 1875

J Zeldzaam aanbod Er wordt uit de hand te KOOP aangeboden EEN STEENEmSSIJ welke ook geschikt is voor een PANNENBAKKEUIJ gelegen in de Provincie Zuid HoUand voor eene lora van 25 mille Nadere inlichtingen zgn te bekomen by den Heer J 6 NUDAM Nieuwe Looöerstraat bg de Reguliersgracbt A A 265 te Anuterdam Woeiisdag 3 Maarl W 1640 1875 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oinstrehen Mevrotiw GO SUN op de Markt vraagt met Mei EEN tevens ttiet Kinderen kunnende omgaan JPABRIBK j Mwmm mr DE J0N6H f civ me o U ID ÉI W A o E 12 Vervaardigen verbeterde STEEN en TEGELVORM MACHINES voor PAARD en STOO MK RACHT Door dezen neemt de ondergeteekende de vrgheid door betoverlgden van zjjnen hooggeachten vriend den Heer A Kooekvaar zich bg het geëerde pubKek aan te bevelen tot HET MAKEN N PLANNEN en BEGROOTINGEN alsmede HET HOUDEN VAN TOEZICHT OP DB U OKWNO VAN WïltON IN DE Büaou LUKi Bouwkunde C VAN EEUWENTimmerman en Architect Gouda Zi F 1875 SPECIALITÉ Ie CHOCOLATS Chocolatine L Cacaotine Poeder Chocolaadi Cacao in Brooden Melk Chocolaad v Veen Water Chocolaad Staal Flickjes Worro Flickjes Vanille Flickjes Gewone Flickje Chocolat Sauté Chocolat Perféctionne Croquettes de Choplat Racabout des Arabes J MELK EBT ZWAKTE Bg vermagerittgen algemeene lichaamszwakte naeene doorstane ziekte bg gestoorde spysvertering gebrek aan eetlust en in t geheel bg alle raaagkwalen is het JOH HOFF sche MALZEXTRACT een volgens duizende Getuigschriften van Doctoren en genezen Gebruikers ONWAARDEERBAAR middel de gestoorde Organen weder te roeien het bloed te hernieuwen en daardoor de verloren krachten te herr krügen Duizend e ATTESTEN van Doctoren en Chefs van Lazaretten zgn in origineel of gelegaliseerde Afsohfiftaa ter inzage aan het Centraal Depot Bloemmarkt bg de Stilsteeg AmtUrdam P 154 Prgzen 1 flesch 45 et 6 flesschen 2 20 13 flesschen 4 40 De ledige flesschen worden a 5 Ct berekend en tegen dien prgs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépot 4m r fom Smalle Bloemmarkt bg de Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar te Gouda l g J C van VREUMINGBN No 8O61 der beroemde VVckelUksche Zaïncnsprakcn Uitgave J J H KEMMER te Vtrecia is beden voorhanden bg den Boekhandelaar J BK aüsTEOi dLAJiT Lange Tjendeweg te ÖOMrfaJ V Hedw t erlee4 oiwe jongwta lieveling WILLEM HILEO bijna 3 maanden oud H JAGEB W JAGEEe mda 27 Fabr 1875 va Zotfhbk Voor de rele bewijzen ran deelneming l j het orerlijdan onzer geliefde Echtgenoote M Moeder onderroaden betuigen wij omen h rtolyluD dank J HERMAN DE GROOT ÏW KWDEEB 6mda ti Febr 1875 De ondergcteekende betuigt haren har tJkM dank aan den WelE i ZeerGel Heer P Jfli PINTO op de Karnemelksloot alhier ▼ oor de gedane weldaad die genoemde Heer B kaa Zoon hééft be iveceu door op eigen koatth éeli remplajant voor de Militie in zijne pUat té atelien Wjsd ZOET CpiMÉ 27 ïebr 1875 LutheruJit Erf ZlJi diei viatevorderenhebben van of verschuldigd vijn aan Mejufvrouw ADBIANA VOOIJS wadnwe van den Heer GUSBERTÜS van HOFWj GES gehoond hebbende en overleden te Gc ida orden verzocht daarvan vó r den lö sèiiltT l87 i ófgaif óf betaling te dóen aan d B Executeur in bare nalatenschap den Heer JL AM VEEN te Gouda AÏ7S VtM en JONGMENSCH die over 3 k 4 JGIk te b Mhikk i heeft bestaat bijzondere gelegenheid om in eene nette Geren niomeerde ifaakals COMPAGNON tewotdenopgenomen HMtr bet Tqorpjtticht ofdes gevordel le OonÜtitt na genoegzame opleiding de Affaire of t l n de iVJDkellaak tegen billijke conditiSn Tjiple n aien Iteflecteerenden adresséeren zich met ranco WeveBi ondsr lettere W S ao het Advertwtie Burean van O B van GOOR ZONEN Gouda M t BESTUUR van den Polder BloehenIMAL bg Gouda is voornemens op MAANDAG to l MAART 1875 der iddags ten 12n ia 4iet Koffijhnis de BoitKiN te Gouda XkVi TB BESTEDEN Se Qeboawen Soboorateen ens voor do plaatsing van twee horison Ual werkende Stoomwerktnigen inet Stoomketels Schepraderen ens bünévenc een Woning voorden K oMnÜt en Steenkolenbergplaats De gtdmkte bestekken zgn van Dinsdag den i HUxi a s af tegen betaling van 0 50 per nmplaar verkrggbaür bg de Boekhandelaars i ax BENTÜM en ZOON te Goufla De teekeningen zgn ter inzage nedergelegd ia het Koffijhnis voornoemd Op den 9 Maart des voormiddags ten 10 nre lal door den Heer J PAUL Architect te ZeM Autren aanwyzing op het terrein nibg de bn te WaddiKcoetn worden cedaan terwgt ludere inliohtingen bg genoemden Architect aïn te verkrggen Namena het Bestnor van den Polder Bloemendaal De Dijltgraaf BERGEN JJZBNIJQORN W N KAAIJMAKERS firm H Kivr Oosthaven B 17 heeft van af heden voorhanden KOIIINGINNM ENPRINCESSENBROOO FEESÏGEBAK MARASQÜIN KIRSCHWA8SEE ELIXER D ANVERS liqoear de Table DEPOT VAN Deventer KOEK Fabriekaat Jb BUSSINK Deventtr Openbare Verkoopiiiflfen te GOUDA Op VRIJDAG 5 MAART 1875 des rooü middags ten 9 nre ten sterfbnize van de Wed DE HAAS achter de Vischmarht va i eenen INBOEDEL waaronder eenig gewerkt ilver En op DINGSDAG 9 MAAOT 1875 de voormiddags ten 10 are aan den Kleiweg vai AFBRAAK bestaande in BALKEN RIBBEN BINTEN PLANKEN enz alsmede de afbraak van een completen WI K Wind Watermolen bestaande in een eikenhonten WATEBAS g re ene ROEDEN GAANDE WERKEN en Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DRO OGLEEVER te Gouda Openbare Verkoopingp op VRIJDAG 5 MAART 1875 des voormiddags ten Elf nre in het Koffijhuis un Geauvs Paaed aan de Nieawerbrug gemeente Bo df graven ten overstaan van den aldaar r fida renden Notaris Mr J M GORDON ran een Ruim Hecht en Sterk HUIS ERF SCHOUQ en TUIN waarin de KUIPERS AF FAIRB ga durende meer dan vgftig jaren i uitgeoefenif staande en liggende aan de Nieuwerbrug vp0 f noemd ter grootte van 4 Roeden 47 £ H i Te aanvaarden 1 Mei 1875 Te bezichligeè dagelgks terwgl nadere informatiSn te bekome zgn ten Kantore van voornoemden Notaris VoorBORST en LO GLlJDEas WELDADIG Ik verzoek UEd om toezending van 2 halve flesschen DRUIVEN BOBSTHÖNING va welks weldadigen invloed bg Borst ei LongIgders ik gehoord heb Gauting bg Mflnchen 22 Jnlg 1873 W PENFLAR OnderWflzer Sinds ik nw DRÜIVEN BORSTHONINO ebruik ia mgn pgn op de Borst en het Bloed leesten aanmerkelgk verminderd en verzoek ik u wedbr om toezending van een flesch 2Rthlr Gaiêlautem Kreiz Saarbrflcken 8 Dec 1873 N SBNZING Molenaar Dit zegenrgke huismiddel is steeds echt ta verkrggen k 1 de flesch met gebruiksaa wgzing te leidin E Noordük OudtKattr V Joliker Hnitorg RotUrdim C i W faibi li Apoih Svciit C J t Ginkd SclM hmn I Wolff k ZooB Drog Voorburg A nn Vmb If alUinxmen C fin E u M ITotrdtM W H nu Uggeln SoHdii l u F H A Wolff JifMH aid S L Vwouiuo Zoon Apath P Venlool Bodegraver Boekoop A J no Twoat Bel i l yt Locnwen 1 Oravnhage i L F C Soabilïé Apoth Htterimmde W Hendribi HtüetreeM I D den U rlog miegereierg ed do Kaïdt Ter loorkominf tod bedrog ia clkt flaoou f oonien Tifi eCD rood c p la 1 1 niet Derenilund Fa brie ka tempel ter jl bniteodicii de naam fan iif Fnbriekant W H ZICKENIIEIM2R tt Miln in de Ktirk gebrand ia Popdf Urok xo A Brinkna KENNISGEVING Nati onale M ilitie BEBSTB ZITTING van den MILITIEBAAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bg deze bekend dat de EERSTE ZITTING van den Militieraad bedoeld bij art 86 der wet van deu 19 Aagastas 1861 5 a it hlad n 72 zal plaats hebben op het Raadhuis alhier Dingsdag den 16 Maart 1875 des namiddags ten 1 nre voor hen die bg de loting getrokken hebben n 1 tot en met 60 en voor de hoogere nommers Woensdag den 17 Maart daaraanvolgende des namiddags ten 12 ure In deze zitting moeten verschgnen de Vrgvrilligers voor de Militie en de Lotelingen die ▼ rgstolling verlangen wegens ziekelgke gesteldheid gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwgl daarin teven uitspraak wordt gedaan omtrent hen die vrijstelling hebben ingediend en alle verdere Lotelingen Voorts wordt den Lotelingen herinnerd Dat hg die vrijstelling verlangt wegens BROEDERDIENST verpligt is volgens art 21 van het Koninklgk besluit van den Ssten Mei 1862 StaaUblad u 46 het daarvoor vereischte bewgsstak uiterlijk tien dagen vóór den dag waarop de Eerste Zitting van den Militieraad wordt geopend bg den Burgemeester in te leveren en dat hg die voor bovengenoemden Militieraad niet is veraefaenen gehoaoen wordt geene redenen tot vrijstelling te hebben en voorde dienst wordt aangewezen terwijl het niet ontvangen van eene Ujznndere kennisgeving of van een oproepiogsbiljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewgsstnkken Gouda den 2 Maart 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaoooLEEVEaFoaTUiJN VAN Bergen IJzENDOORN BTHTENLAND Bulleiilandscli Uverzlcht Hst Journal Offieiel beeft de wet betreffende de opcDbsre amoht en den lensnt reeila srKekan li l Door de fnetigheid sn den heer Buffet ten gevolge n bet orerlgden ijner moeder ia er niel naders oatrent bet nieuw Frsnache Kabinet bi ki ud U oota in den MoitUeur welke de keoic rnn deu haer Buffel tol kabineta formeerder dea volke bekend Ulkt bewgit dat de invloed vin de Brgf ie op M e MskoD nog onvenwikt is Blijkbaar wil de geslepen hertog het kabinet bg de republikeinen voor dat het gevormd is reeds discrediteeren door de vamkering dat de unnening der oo ttitutioneele wetten geen venadering ui brengen in de couaervaiieve politiek vsn den president Een tefenovergcstelde indruk is het gevolg geweett en waaiscbynlgk ook bedoeld op de reobterzgde De eerschrikte oonaerrstieve elementen in de vergadering tgn reeds nerkelgk bekomen De vereenigde liokerzgde is overeengekomen geen ministerie te dulden dat niet uit de nieuwe meerderheid is genomen en stelt Cuimir Périer oaudidast voor het voo rzitterichap der Kamer indien Buffet als iniater optreedt Wg aohten htt niet onwasrachyulyk dat de volgende mannen in het eerete ministerie dat derde Franaohe Kepubliek zullen lilting nemen Buffet ali eerste miuiater de hertog eca s ala minister van Builenl aken generaal Ciasey ala minister laii oorlog Léon Sny voor Bnancif n de hertog d Audiffret PaMjuier voor binneill zaken Pufaure voor juatitie tn Laboulnye voor onderivg Met een Eoodnnig ministerie viin gematigde kun dige mannen sou de gematigde republiek brtere kansen hebbeu van blgrenden aard te warden dan ie ooit te voren bad Doch ket ouroorziene blijft allgJ get aarlijk en het ontoorzieue heeft dikwga plaats Het Toornaamaie nieuves uit Duitscbland ia de houding van eenige Katholieke eraardigden van den Fmisiachen Landdag tegeuarer de laatsle Pauielijke Eucjreliek openlgk komen f ojt tegen de macbtasanmatiging van deu P i s op n reroordeek n t dat deze staaUwetten voor piet geldig rerklaart De onderteekeaaari van het proteat noodigen hun Katholieke geestverwanten uit zich bij beu aan te sluiten en de rerklsriug mede te onderteekeuen Men vraagt lich al wat de bia chopi 6n in deie zullen doen wanoaer tü de Bneyoliek publiceeren worden ig vervolgd Algeaaea houdt men t er voor dat de Euojfoliek tengevolge zal hebben dal de ttrgd tegeu h et ultramonlatiaae een atap nader tot de oplosaiug komt In deu Dttitaeheu Bondsraad werd Donderdag de wet tot wering vnn de wgngia dluia goedgekeurd en na het afdoen van eenige miiater algeateeu belangrijke zaken de zitting geslotla on vroeg in den beifat weder te worden geopeaf ten einde het weck gereed te maken voor den Rniidag Men wil ter op aanleggen dat de najaarszitting van de Bijkavertegenwoordigiug in elk geval weder vdor Nieutvjaar wordt gesloten Onder de saken die dan zullen worden behandeld noemt mea in de eerste p aats de Rgkaepoorwegea De regtting van de verhouding tuaacben paltroona en arbeiders zal eerst geschieden wanneer bet statistisch ondci tóek in het Pruiaiacbe Ministerie ia algeloopen Bismarck zal eerstdaags naar igae goederen in ket Laasabargsok vertrekkan eff sdiaa Mgvea tot den herfst i eeral dan ml worden bèalist of bij ket rgkekanaelierachap geheel neerlegt of alleen zich ontlast van een aantsi werkzaamheden in den vorm der oprichting van een vice kanaeiierach ip Verder is er over deze aak nog aliijd veelgesclirgf ia de Daitsohe bladen dat wein ig beteekent In deu Pruiaisehcn L nildag is ingediend het wetaontwrrp aangaande de overdracht van de Pruisische Baak aan hel Kgk Pruisen ontvang bg die overdracht 16 aillioen awrk te vinden ait de middelen der Bijksbank Ook is in dien L n ldag ingekomen een memorie betreffende bet boawen vaneen begraafplaats voor bet Pruisifche Koninklijke Huis te Berlijn op die begraafplaats zullen ook kunnen worden geplaalat de lijken nn groote mannen de kosten worden geraamd op 30786UO mark zeker niet goedkoop voor het eerate jaar is alechti 600 U0U mark noodig Niritegenstaaiide de vele bezwaren waarmede tij te kampen heeft zal loeh de iuternale conferentie te 8t Prteraburit doir aan Een telegram uit Weeurn aan de Tim s meiilt slthana dat de kleine mogendheden niet weigeren om aan de conferentie deel te nemen en dat thans onderhaudeiingen warden gevoerd om lot overeenstemming te geraken Mei welke gevoelens echter die kleine mogendheden jegens de oonferentie bezield zijn en welke waarde haar deelneming heeft blijkt uit het motief hetwelk voor haar leedwezen over de weigering van Engeland wordt aangevoerd Qenoemd telegram n I verzekert dat de kleine mogendheden die weigering betfeiireu omdat Engeland op de conferentie de oppoaiiie zou hebben geleid Het is dus duidelijk dtt zij zich aan de zijde van John Buil zouden hebben geplaatst doch dezen de kastanjes uit het vuur wilden laten halen Is dit werkelijk zoo dan ia het onbegrijpelijk waarom Buaiand noch hecht aan de deelneming van de kleine stalen die dan toeh een zeer negatieve waarde zal hebben De Italiaansche Senaat heeft zich met 73 tegen 86 stemmen veiklaard voor het behoud van de doodstraf Het nieuwe Hongaarsohe kabinet ia als volgt samengesteld president en minister van het huia des Konings de heer Wenkbrim binnenlandscbe zaken de heer Tisza tnanoiën de beer Szell openbaar verkeer de heer Pech koophandel de heer Siuionyi oorlog de heer Szende openbaar onderwgs le b cr Trcfort minister voor Croatië de haer Pejaoevioi justitie de heer Bels Perctel Men ziet dalSinnyey up deze lijst ontbreekt Dit wordt toöjiesohreven aan den invloed van graaf A ndrassy die bem er buiten heeft weten te houden Het caogrrs te WasUngtou beefl Ie wetavoordracht tot wederinvoering van de in 1872 afgeschafte vrrhooging der inkamende rechten op rabrieksgoedereu met een kleine meerderheid van temmen verworpen Door branden ijn en tabak met 40 en 34 c te be lasten de ii vuerrecbten op suiker met S5 pCt ta verhoogen en de vermindering van lO pCt op manufacturen weer in te trekken beeft men getracht bet tekort te dekken BINNENLAND Gouda 2 iUitti Blijkens een bij het Depaitemeiit vao Koloniën ontvaiiKen telejtraio van den Gouvtriieur Generaal van Ned Indië dit 27 Februari had generaat majuor Fel militair en civiel bevelbubber in Atvbin deu 28attH Februari aan de ludisohe Kegeering het navolgende geseind Den I5den Februari zijn drie vcrsleikingen gcno meu in Lamara bezuiden Mandarsa Poetie Ann onze zijde gesneuveld 1 gewond 17i ouder welkde 2de lüiteiisnt Popuiier Do vijand leed een gevoelig verlies Den 17 Februariis zonder tegenataadeene veiaterking gevestigd te ïibaug Gezondheids toestand treurig Staats Cl De heer G J Grashuis O I ambtenaar met verlof beeft onlangs een verkiezings manifest uitgevaardigd waarbij hij zijn programma blootlegl dit echter doet op eene ijze die den lezer van i iju manifest volstrekt niel op de hoogte helpt van des schrijvers beginselen hetgeen oatnurlijk een eefste vereisoltie is in iemand die de kiezers over wil halen hem uts volnsvertegeowoord iger af te vaardigen De heer Gr ishuis schrijft in het Dagblad van heden den volgenden brief Aan Pa A Kuyper VolksvertegenwooidigSr WelEdele Zeer Geleerde Heer Twee redenen die gij zult berroedeu hebben mij genoopt om u dezen biief door middel der dagbladpers te doen toekomen Het verkiezings maoifest dat ik dezer dagtn ia den boekhandel verkrijgbaar heb gestelt doelt op Gouda Nadat ik kort geleden in uw kaïnp toüiideliug aauze ging heb gedaan vau mijn vouruedicn i m tegen u op te tieden l ehoef ik tegenover u ook niet langer te zuijgen en nadat ik het hoofdartikel in i de Standaard van bedeu heb gelezen mag ik zcifa uiet langer zwijgeu Wil u uiet ergeren o er het ongewone mijner handeling en het nieuwe mijner optrediu wil alleen letten op deti inhuud in ijaer mededee injj dat ik namelijk biJ do stembus in Juni tegenover u wenack te btuan Ik hei de eer mü te teekenen Vw oprechte en bailiate tegenstander G J Grashuis O i ambtenaar ui verlof Onzs vroegere atadgeuoot G I van Dam te Amsterdum in garui ocu is benoemd tot siafmuzieknut late klasse Men sohrg ft ons uit Stolwijk dd 1 Maart r Laatstleden Vrijdag hadden zes kinderen het ongeluk tegelijk door ket ijs te zakken Ofschoon het groote inspanning kostte hen te redden mocht men ze alle zes weder behouden op het drooge brengen Msakten wij dezer dagen melding van een feestmaaltijd voor een honderdtal arme menschen door de welwillendheid van eenige iugezetenen van Zeveuhuizen op s konings verjaardag aldaar aangerirht thans vernemen wg nog dat toen men hier en d ar hoorde zeggen door enkele der gasten no moest de koning eens hier zijn dan zooden ive £ M eens persoonlijk feliciteeren men t idee kreeg en uitvoerde om Z M namens de gasten per telegram geluk te wensohen Drie uur later kwam hel volgende teiegrsB terug Zijne Majesteit hoogst gevoelig voor