Goudsche Courant, woensdag 3 maart 1875

d bMtcIgke eliitnnaichen betuigt U en het konéetéui nsM sy frecliten dank Luit kolonel Adjodinl Bacon Taet van AUKxaNasiui Dezer t igoD mocht naej II N ürinkmnn alhier die bj jEelegenheid VBn den kittsten vetjtmrtl in v n H M de Koningin as 1 it ii ImuJivrrkje U8 blyli nn reraering tae ni l n ImrleUjke l4itkzeggiii oiitviingeu aainens il iM van den Secretaris F Voii VVeckerlin Door bijzondere oitst i digheden was ileze dankzegging tot op heden eriu gl Op 19 Febr jl is te oii il or M j S 11 Brinkmun te Amfaein aan Z M den Koninp een fra i bewerkte beurs vereerd waarvoor b iar iiaoieiis Z ii door diens adjudaot i duik gezud 1 comimaHe die in de eerste dag an April te B ftda zaI saoienkomeii tot hei a ueineii van hut eifldexumen der LafschaoJ iiratnut dit j ar uit de iuroi ji Jiï booGd o iOkiireu 4£fiueriuil m JO U Sclkdustedt dief raii den jcueraien aiaC vgurz imijuel 11 J Ëtiderluu tau de liie iuit hol v u ibeel BoeU vau ik rlUierie lnit ktti vuu JleUeulier llabar an ie ivfaatsriej a joar den Beer l urtu ael van des generakn ela uor Staten Oeneraal Tweede KAlim Zitting Tan 1 In de zitting van gisteren is gfdnremle de diseuséie over bet ontwerp tut regeling vaa de dienst eu hrt gebruik der spoorwegen ingekamen ren roor td van de bh Gedelroi s Jaeob Mirandolie Tak Viruly de Koo en lïutgers tot bet huuileii eeiier cnifiiêLe ov r datiielfde onderwerp üei zil gedrukt av uaor de ildeclingeu rerzoudeu worden Iiilusaokaa ia de aaugevnngeu dusauaaie waarin tele bezW iren tagen bet ontwerp der regeering werden aai geboerd roortgeaet doch nadat de jniiiistersxeaprifken baddeo hebben de voorstellers der enquête het rooratel edaan de discussieu jroor een oubepiuilden tijd uit Ie stallen Ten altftle wardt dtt voorstel verworpen jnet 44 be n li stesiaen Heden dus voortzctluug j IjigrkoDien zgn vier vvetcontwerpi u 1 tot rarhaagiug vu WiUitiik VllI der 6t atsbegro tiagaoor 187 £ veltaoiiitg aan bet vest ng tf lsel i tot iattiikiat der wet van 29 Mei 1849 SlaattUad u 21 3 tut wijziging van art 84 der wet rechterlijke organisatie en 4 tot ophethng n provinciale gereoktflbaren en iiiatelling tati nieawegereditsboven Eea wetsontwerp is kij d Tweede Kamer itigekiMMB trekkfn le om art Sg drr begrootingswet ▼ oer bet Depar ement van Oorlog dienst 1875 te doen vervaHeii en in plaats daamin een nieuw artikel te stellen waarbg een e o ni van S OM OOS wordt aaDpnr R tat dekkiug der ailgaven die nanvankelijk III hel dienstja ir 187 nouriig warden gerekend tot valtwoUiig van het veatni ttelsol £ eiie neads voorgestelde w gii in de Wifieude in ütohe bi grooting wijst de inuWele j aan tut dekkii deur v di ogJc iiilgac van Huiaiie Hl da beer P Ha la iie Koning uitstekend speelden en Mrj Krusemnn haar best deeii was mat Het parterre riep Multatuli op bet tooneel doch da registeur dee de mede dat Muliatuli te ngetteld was om te versoliyueu Mei Baart würd afzonderIgk teruj geroqpen nadat aiq Kiuseaan ai da beer ü Haspelt Mjirea rerscheocn Ue indruk dien het stut maa1 t is matig ofschoon het door het gezelschap teer goed was ingestudeerd In de Dandeidannroud te tUage geboaidan a gadering van de afdeeling Gravenbi e ler Holl maatschappij van lamlhonw werd door bet bestuur vourgesteld dit j uir geen bloemententoonstelhng door de afdeeling te doen honden maar teeh eeae pogwg Ifi wilgen de Moemeiioultaur e beverdeiao ilie poging zou daarin bestaan um de blsvaien ao r aI mogcli ODfller da kiemen ntan te Terepreidea tot dat einde zou er eene loterij worden geboudaa at SOO prijien die dan kotteloot onder ben die cich daartoe OBcbteu aanmelden op eene igvuweae ergadering dor afdeeling zonden wordea verloot Oe kosten werden geraamd oj ƒ l O maar daar ar p die lotorg noch andere koeten zouden rallan rroag bat bestusr tot uïtaoering van zijn plan aan credvet ma f 250 aan Dit OMted lokte oeh al eenige tegenspraak uit Diep betreurde men dat ar dit jaar geen bloemeatentoaaatelling raa deze aUeeling 1 plaats vinden te meer omdat eovret kloemkwee kera ali liefhebben daarop niet hadden kunnen wke Ben Maar boveajien vreesde men dat derget gte Terlotiiig zoonis daor het beetvnr werd voorgestwld li tot miebruifam tos kunaen aaalaiding gev n eu dat men zoo spoedig men de Uoemeu kreeg ie wu rerkoopen De voorzitter wederlegde deze bezwaren Het gold hier aene proef dia dit jaui kan warden geneaen en waardoor niet iittgeslotea was om in het vervolg wederam UoenententaonstelliHgen iHt te sohrjJTc De slataom was dat het voorstel ran bet bettuur werd aangenoBicn en het genaagd ra ediet rerleead Door het Uoofdbestuar der Vereenigiag Volksonderwijs ia aan de ledaii laadgezondea het ontwerp eener w gde wet op liet lager oaderwya lUtor de baarea € swn fiiet als rapporteur A Moeas en mr IL van Uer ontworpen die blijkens de inleiding schoon eenstemmig in vele xakea dit looh ai t in tiii waren De vooraaamate der voorgeatelde wqzigingen t n de valgeade Art 1 De aakken beginseieo dar roratleer der Iceanis ao de lereade talen der wiakuade en der laadbouwkunde vervallen als faestanddeeien ran het lagar onderwijs maar de volkskalshoudkande wosdt er bijgevoegd De verdeeliag iu gewoon ea neer itgcbreid lager ooderwijs v r a t er is riecbtt één iapr onderwijs dat al de 12 vakken omvat en p elba lagere aebanl noei onderwezen worden art 16 Art 4 Het toef icbt op de lokalea wardt door den schoolopziener met den impeoteor ran bet aeaakandig alaatstoeziobt nAgeoefend Uet nininom au mistte is voor eik kind 80 vierk deeim opparTlakte en S j kab uelor inbond Iu driagendis gevallen kaa oogenbldtkelijk tijdelgke aluitiog wordeu Art Jongelieden ran IS 19 jaar die ran den schoolopziener een bewqt ran aaavankelijke gesohiktheid hebben bekomen nogrn tot eigen rorming onder toezicht r a de onderwijzers practiach in de ichool werkziam z n ch niet langer dan twee uren daagt Ër wordt alleen doar geezaniaeerde personen oaderwgs gegeven niet door kweekelingen Alt 12 Er tijn nmatent 10 rgkikweekaaholea roar opkeiding van ootlenvyaert en ï roor die ran oaderw zeresten Aan de kwee elingan kunnen toelagen verleend worden Gemeentelijke inrichtingen bmnca tubsidie raa Eijk of Provmeie erlangen Alt 16 In elke Gemeente i een voldoend getal obalea T or alle kinderen boren S jaar Ook kindereu kuiten de gemeente woonachtig moeten worden toegelaten op roorwaarden door Q ep Staten goed te keureu Voor leerliagen die dedagaohoolhebien doorloopen of dienatken inontsrikkeüaggel staan wordt gelegenheid lat herhaltngs of roortgeaet oinderwgs gegeven Art 18 Op sholea mat Meer dan 26 en minder dan 80 leerlingen wordt de hoolUandarwgxer b geataaq door een onderwyser voor elk 40 meer ia oog een onderwyier uoodig Op aehoten boraa 120 laerlingeo moet de tertte halp iaderwijaers de kte ran hoofdonderwijzer hebben Art 19 De jaarwedde rsn den hoofdonderwüzer ia ninstena ƒ 14HM net rrya woning ea zooveel mogelük aee tuin of geldel ka argaeding voor beiden Wat de overige onderwijlen betreft bedraagt de jaarwedde voor die vao deo eerattn rang net hoofdonderwijzersakte mnttens 700 voor de anderen i WW Da jaarwedden wolden by ejke vaoatt re door Ged Staten bepaald ea m de rgf jaar herzien In de Donderdi avand te s llage gehouden ergadering van de vereemging ter beuefentn der krygswetcnscliap heeft de voorzitter mede edeetd dat bij bet bestuur is ingekomen eene keuiii8 ieving vaa den heer de la UoiKjwre de N uiiry dnt de tentoonstelling van het te l anjs te houaen uilrriiationaid aardrijkskundig congres is u t esteid tot 1 £ Juli en de zitting van het oongrei tut 1 Augustus Dearronitisseaieiits rechthiuk te s Ha e deed Maandag uitspraak in de in nppet behandelde voidering van den heer van Lrnuep betreffende de restitutie van boofdclijken omslag Met vernietiging van s kantonrechters vonnis IS den eischer overeenkomst bet re aisitoir van bet openbaar uinisleiie z nc vordering ontzegd zoadat de gemeente lu bet gelgk is gesteld Gistarcnarond ia Multatuli s Fonteti ciool te Utreoht bet eerit opgcvoen De N R Cl zegt over die opvoering het volgende Hat publiek nam in t begin eene afwachtende houding aan en bleef verder vrg kalm Een onigdig applaus ran het parterre werd gesast Eea paar passagea werden levaadig torgejuicht De geertdrift der aiudeaiaa gold aieer den auteur dan de verlooneri Het aerate badrijf alaagde zeer goed airj Mina Kraaanun was toen vrij gelukkig Het Iwseiie bedrijf naakte niet het verW4Cbtedrau itisoh effect Spiridio da beer vaa Zayleu was goe l de IConiag ü Haspels leer goed Dt redevoeringeu der Koniiigia in bet derde bedr f door den auteur rolge s het aSebe tar wUle van de tcenerie een weinig bekort worden zeef veel verkort vuurgedragen Indrak naakten q niet dewgl ig nat eeuioiiig en net zwakke slem werden rooigediageu Dr looneeleiiiu Uanna s kamer Tierde bedrgl alaagden beier Mej Eliie Baart ia eer jong ook in de touneelspeeikunst manr had goeda omenteo Bovendien die teéncs troKrn U t ia tsla badi j afaefaooo de bear J UmfeU Art 20 rerralt Art 22 Het vergelijkend examen voor hoafdoadtrwgzers is openbaar De schoolopziener moet zich op de scholen waar de roor te dragen persoon werkzaam is gcivceat overtuigen omtrent de praotiiolie geschiklieid Bg errol ontslag wagens reofganiaatie van onderwas rordt eeu waohtgeld van 2 S ge en A t 28 wordt aldus Het school onderwg s wordt onder het tanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaaktaan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogensder kiudaten en aau buane aedeljjke vorming rOe OHdervIzen ootkouden lioh hg hnn onderwyt van alles wat kwetsend ia roor andersdenkenden dan zij op godsdienstig gebied srOp de epe n ba r e aebaal waadt geen aderar s in eenige vodadiansileer gegeten Aaa de kerkgcnoot soha au w rdi t het gaven van zoodanig o 4iiwgs buitto 4ls tokaotaau het tbraak Ou ijiadU tlen afgestaan Het geaieentebesluur regelt de uren waarop wr de lobalao doar eUt etkgeoaottijh tea h sohikt worden Art M Uet ei iod raa lipadel en aariigvoor Jedu raa ket gezia dar ndertryzars vervalt Alt 26 Wegens liehaaiatgebrekea enz kaaraedt na vijljaiigen dieutt pentioen worden wrieeud Ci p 70jarigea leeftijd worden de onderwijw onlslagaa met pensioen gslgk aan bet gemiddelde der jaarwedde lu de vyf laatste jaren Art 29 vervult Art 81 Aan elke gemeente wcrdt 4 S van de jaarlijksche kotten voor baar htger ndenvijt door bet II k vergoed onder algeneeoe voorwaardea oor o richting aa aariobtiag der toholea Bij ebootbouw bepalen Oed Stalen hoeveel der kottoa dt geneaule draagt ket overige dragim S k aa f roriaeia vaar de helft Art 32 Oaderdekoateu vallen aog die voorlua derbibliotbekeu aan elke openbare sehaol Ie rwbiadaa Art 33 De opbrengst der schoaigeUlen dm gehevea ktnntn worden komt ten veorde lc der gemeente Alt 36 Indien de Ged Suten de l ior Staten geboord achten lUt een gemeente te zwaar gedrukt it verleent de Provincie aubaidie UU provinciide fondieo mogen gelden worden verstrekt tot bevordaring van het openbaar lager onderwijs en de belaitgeu der onderwijzers Art 40 ICr worden akten gegeven voor al ida vakken te iraen k rouwen net iamtioerte n aftoudedlpc vaar leekeoeo band ea rachtl aig VDor gjraanatliek en oor handwerken Art 41 Tweeataid sjaars urwen 6 oanmwtiJia de exaauHis af elk vaor 2 provittcien behalve één roor Zuidbollaiut alleen De Inapecteur it vaonillar de Minister benoemt de overige leden Art 43 De leeftgd voor het examen ii minttent 18 jaar tot dat voor boofdauderwijzer of es ivordt men alleen toegelaten na ren akte van halp anderwijzer es te hebben verkregen Art 41 48 t e programma s en de inriebting der examens trorden kon bealait vaitgiateld Z i zijn gelijk voor mannen en vrouwen behalve wat handwerkea betreft Art 47 48 vervallen Art 54 De vergaderingen der tohoolooooiiitiün z jn openbaar leoty de vergadering betlait tat geheime zitting over te gaan lien of meer hoofdonderwijzers joarlps door B en W te benoeaten zijn advisseerende leden Art 55 Kk suhoolopziener heeft hoogstens 80 scholen onder ign toezicht Art 6 De scboolopziener geniet een rgksjaar geld en een vergoeding voo reit en vei lgftostte Art 68 Er zyn 6 inspeXeura Art 61 De sohooibpzienert bettggen elk jaar in elke gemeente een vergadering van de schoolcoiaam sie ea de openbare ooderwijzera Art 64 Aan den secretaris der sdboolcomniss e Vaa van geoeenlewcga een bezoldiging worden toegekend Art 68 De aauteekeningen voor levnnda laka en wiskunde volgens de wet van 1857 reiiregen gelden als akte van middelbaar onderwqs Zdeaoort die na het in werking fezer wet voor die valclcen verkrijgl ar zullen worden gestdd Art 69 71 en 72 vervallen Art VS Voor de toepassing dar bepalingen van art 1 rakken en 4 wordt een termen voo 9 At voor die van art 18 v n jaar toegestaan In de toelichting wordt o a gezegd dat teerptieit boe noodzakelijk ook niet op staande voet kkn worden ingevoerd Eerst betere opleiding en bezoldiging van onderwyzers daardoor toeneming van liet getal Eerst mime tubsidie van wege dm 3taat daardoor vermeerdering en verbetering der soholan Dairna leerplicht d i algemeeoe kinderbnobemiag Uet denkbeeld om in den eeisten tyd eenige tegemoetkoming te verkenen vanwege den Staat aan de behoeftigsten aan degenen die het werklooo aaa hun 10 12 of 13 jari e kinderen niet kunnen missen verdient ernstige overweging Trgil irt tTl iui de aaliy sohe a gc meene vergadering geliouden vau begunstiiters der Vateeaiging tot het verleenen van hulp aau minverBogende ooglgders in Zuul llullaml Aan de beurt van allrrdeM was Ie beer Q Mees S Kt pelmingneeaier dar Vereoniging Daar kg volgéni de statuten niet berkiesbaur wat werd in zgne plaats gekozen de heer W A VirBly Veibrugne In deze vergadering werd uitgebradbt bet negende WrAg fler Terataiging laopende over het jaar 1875 Wy ontleeuen daaraan bet volgende Uaogt na de opening van het gebouw der Vereenigiag 7 Jsli 1874 werd voor de eerste maal pdyk ick ia het ga ti gehouden en spoedig werda behoeftige ogtgdere oageaotien De êdegIdeéMfr cijhrs zi wtder wel prAenite bewijzen van het nut der inrichting hoewel de dienst in dit r dnrt normaal tnn genoend worden en zelfs Malting gsdareMk eenige dagen aoodig waa voiirde ettigiag n iMt itawe gebauw bet aantal pa Mtea iettoi anbzfan minder dan in 1672 at kaboaatga oaiglgdcn kwaasen tot de Vereoniging en wel 1826 uit Eotterdam 908 it 97 bndwa gcmeealen ia Zaid UbUaad 46 oit 33 gemeenlao in K darlaa4 baiten Zuid Holland eo 2 uit 2 plaatsen buiten Nederland Het aantal behandelde lijders gedurende dat ne ijarig tijdperk bedrog 18672 terwijl in betielfde Igdsveiloop door dea eaeetheer 109639 adviezen f geven en 1124 grooteiv peratMh verviobt en door de Vereeaigiog 4927 briUen en ü kunttoogen verBtrekt iu Wat den financieelen toestand der Veieeniging in 1674 betreft ook van die agde biedt bare geschiedenis vele liobpunten aan Op de joarlgksche contributiën van begnpsligers won de Tereeuiging tiechta 165 50 in 1874 aan Daartegenover staat een verlies van 64 60 dnor Indankn overijjden of vertrek uit genoemde fielneente In het geheel ontving de Vereeniging Sl99 i0aaa OBtributiêo tegen 3088 19 in 1878 De Kerkeraad der Ned Herv gemeente te Antterdam baaCt rolgent JJe yrgieii het voorttij om de gemeente in kenpeten te verdeelen ten einde aan iau strijd der partyen een einde te maken verwarpen De Kerkeraad is nog verder gegaan en beeft bepaald dat geen kerkgebouw zal afgestaan warden aan eenige corporatie vou welke meu weet of vertronwt dat bg bare samenkomst iels zal gesproken worden dat niet overeenstemt met het Evangelie naar da Sobrilten edik neo weten taJ wordea aan iedereo predikant4arN Herv Gemeente twee ouderlingen toegevoegd Thans heeft naar w ij verueDen dr A Kugper verkozen als zuudaiiig bg den predikant dr G van Ooikon eikaaam te zgu ü t d D Sene internationale wedstr d vaD iooneelknnde te houden binnen Bieda van Oct 1875 tot Febr 1876 is uitgeschreven door de rederijkerskamer Vreugdeubal aldaar Daarvoor zijn uitgeloofd i Drama ie pr $ een gouden medaille eu SOOj 2e prgs idem en 250 3e prgt idem eu ƒ 100 4e prgs een gouden medaille 5e een zHvepvergnl den medaille Bijzondere prijs een gouden nedaille voor den bette dilettant of de beste bilettniite Blytpel Ie prgs een gouden medaille eu 200 2e prijs idem eu 100 3e prijs een gouden medaille 4e prys een zilver vergulden medaille Bgzondere prgti een gouden medaille voor den besten dilettipt of de beste dilett mte Aofi den weilstrg l kannen deelnemen alle tooneelgezelselia jen kamera San rbetariea enz nit Noord en Siuia NoderlanJ behalve die van Breda Elk geze Ischap moet eeu drama en een bl jspel ten gehooce breiigett en een dilettant mag niet meer dan £ n gezelschap optreden Wacbta 12 Hr ataigingea kannen aan deli wedstrgd deaiatnaa De aauvrage tot dtelnemiog moet ge diieden tMc 1 Jaai 1875 Op aitnoodiging van den Burgeneeater van AmateriMm werd Vriidag eene vergadering gebomleu waarin bepaald it dat eene tentüonstelliiig van AmBlerdansbh oadSedea zal worden gehouden Het drakbetld wu daartoe b den Burgemeester ontstaan door een tot hem gericht veizoek om het 60UJarig kettan van Amsterdam te vieren een denkbeeld dat hen iDindn toelachte omdat it den giflbnefVan Fkirit V wel het bestaan maar niet de dagnu het ontaaan der itad Amsterdam bleek Metnobt van astamtie werd eene Commissie benoemdtot litroeriog van het plan brstaaude uH de heeren Mr i Ploot van Amstel voorzitter prof dr tv Moll jhr mr J P S x D v de Keilen W de Voogt W J Hufdgk J A AlberdingkThÖB Frederfk Muller H N Sautgn Hasselaar Oerrard A Heiueken en mr V A Brugnaus eumr J C de Marez Oyens secretaristen an mr fiautyn Kluit penningmeester Het lUndehblad bevat een hoofdartikel tot aaube rding vin den al BeeBe Genelpliabt Itcl l aj acht de vreet voor annexatie van ons lan l dooi Duitschland ongegiond maar niet ongegrond de vreet voOr bn ettiii door een der ourlogvoerenJe piiitijen hetzg om elkanders rag ea Daukeu te dekk n hetzij wanneer onze staatkunde oauleidiug tot wautrjuwen gaeft Wijiaoetea irgt het blad een leger hebben samengesteld uit alle siandeu der maataobappg een leger waarmede wij den ouden Hullaudsohen vaam met eeie Itunneo haodbavea Met een woord algemeene dienstof oefeuplicht in elk gei al afschnffiug der plaatsvervanging Hen wane toch niet dat men met een haH georganiseerd leger eu allerlei tijdelijke hulpmiddeUgts straffeloos het gevaar onder de oogen zal kunnen zien Dit geloovende handelt men als de Chinees die d n rijaad meent te knaneii veijagen door ia bet vaandel een draak met vurige oogen te ocbildeieu Waar eenmaal de algemeeue dienst of oefenplicht is ingevoerd beschouwt men ze als eei zegen en ToUtemeo terecht Dan toch is de dienst eene oefenschool die voor het gebeele levea rijke vraobten afwerpt ea dek ganstigsten tuvlded keek op de maatschappij ld die school wordt niel alleen de phytieke maar oA ptn iutellectueele kracht vermeerderd en eOefbad Zij geaseat aaa otde an ludit liahMilt tegen het veralappsn ran de bttden der zedelijkheid verhoogt eu loutert de liefde voor het vaderland kweekt bfOederlijkeB zin en kameraadtohappelijke Veritandhuuding toaschen personen uit allerlei standen terwyl een aldoa samengettaM leger ontsegaukilyk is voor alle kuiperij van partijen en in tijden l an beroering dikwijle verzeenead en beniddetend zal kunnen optieden De soldaat die uit die school weder in de maatschappg terugkeert komt er gewend aan het heiraehtcii van orde plicht en zetlverloo cheaing a Het artikel eiadigt met eene waarschuwing dat wy niet als wij eenmail hulp bg andeieu moeten zoeken tot antwoord mtigen ontvangen dat wij door ons verzuim om te doeu wat tot oaze zelhreniadigiag noodig wat us recht op eea zelfstandig rolksbestaaa vtriorao bekbesi Koloniën BATAVIA 21 Januari Men sohryft van Atchin fan den Iiiditr lEindeiyk begint de gezondheidstoestand hieraanaterktlyk te verbeteren De plaag is vooroameltk gaikoorU Maar de zieken bwatelieo nog al spoedig en hun getal is bijlang niet meer zoo schrikbarend groot liet weatchcigk zoo het zijn dat hier een ziekenschip gettatioueerd werd Menige zieke die nu naar Padang of Batavia opgezonden moet worden zou dan al spoedig htrttelle De tporea van de ereittrooniug zgu bjjna ver dweaao Mas werfct yvarig am ket kanial dar hrnggen Onze po krjjgtkaadig jnut van oneindig beiereu aard geworden door kt veroveren van de voornaaaste tltrktea van laoasbatta Sedert kolonel Fel hier het bevel voert heeh gaen 100 heftige strijd plaats gehad De positie is aiet tonder verlies veroverd ea ket hdre lUde onder he vel vaft majoor Van der Meer heeft nogal geladw Nog ia de kaïdoakkigkeid aa bevigkeid van den ttrgd in aaanarkiug genomen bet verlies niet groet Kr is dan ouk p achtig gemanoeavrierd ea koleael Pel beeft redau om teviedeo te ja Het jongste succes beeft de bg de O eratiooldag doorgestane ellende doen vergen eu hel aoreeïéer troepen verhoogd De vijand it echter nog verre van ootnoedigd Onze konvooien gaan ittedt vergezeld vaa een eskorte van 7 i aansohappen Wij Verwackien i poedig van Pinang eéa aokip dat van Siagt Bre de dwaraleggert voor bat tpmbaantje ie gaan hafen eu terstond na gelost te kabfcen terugkeert t ln de rails over te brtngen Vermoedalgk aal ket aieowe yieren hoofd dat te Oleh leh moet komen en waardoor in eene dringende behoefde nl vprdeo voonieu aitbcttted warden rDt baaw fa het hoofd ea vaa den awtoren op Poeloe Bras vordel t met r 8sche sshfeden Met de ti gaaa 140 nan van hier onderwetke il militairen 26 zieken eu 23 wier dientiigdventrekcu il eaa de avtrigen t n rga koeliet enkettin gaiyert Men tchrgft van Bnitensorg In de laatste lien dageu hebben op tWae sogal uUgettrekte pailiculiete landen niet nlitdet dab vier moorden plaats gehad iiQe zult wetea dat de Heer H wonende iu Oang Seott te Batavia in do vorige week door zgu bediende voor 800 werd bettoloa Dj man was herwaarts gekomen kocht kaïus ea onderhandelde over deu koop vuil een buisje zonder dat de Politie zich in t minst aan hem gelegen liet I Ech oppaster door etn der Bntaviasehc scliüuten I naar deze plaats gezoudeu spoorde den dief zetr emakm k op en zoo werd hij gevat Aan het wegloopen van bedienden stoort de l ulitic zich hier niet Informeer eens hoeveel m ilriiaan eene aanschrijving van Bata iu in dit cpziclit gevolg is gegeven en of met meeriyalen Betavi iselie oppassers worden gezonden om de wegloopers te vallrii De oude postweg is tcj enwaordig sieeds onveilig voor inlanders Men wenscht hier meer en meer eeu adeittentresideiit terug als Launy Van Deventer Bekking of Keuchenius Wat richt toch onze adsis tentiesidtnt uit Indiër Uit de afdeeling Giobugan meldt men dat zichdoar in de laatste dagen eenige gevalldii van choleramet doodelnken afloop hebben au gediian Den Ilden Januari tad aan boord van het wHehtaehip te Soerabiia de plechtige itretking pla its der Militaire Willemsorde aiu olfioiuren en een korporaal dic zich bg de expeditie tegen Atchiu hebbeu ondeiaobeiden £ BBA TA In OHB b uiÏK Nr zijo een jukr zmstorcude uton ingtiU n □ I iD bet hoofdartikd 2e kolod iTcfC 17 van 1 mcu itiiBt gprovieert t gee d moet zyf fiiouv t UT on ta bul vcrfilnf vw Tiersod a reili staati op het eïuilc de iijfJen bE zoo 1 9Uer met i got n Ddluiirlijk moet zijn Kn zoo Mttn INGEZONDEN Go da 1 Maart 1876 Mijnkeer de Sedacteur s Ie aw bial van 28 Febmaii jl levert de heer W een artikel ovrr üe anonieiaiteit Ik weiwohte W wel te vragen onder weikc rubriek hg dergeljjke anoaieme aitboeiemiug jrangeohikt als voorkomt 4U uw blad tan I O Kebruan jl Inidenile ata volgt i Het feest van 8 Febfaari lS7ö is een nationaat feetl dat ook de Goadsehe bucgerij toone de w tilc van dat feest te be rijpeu I rSoo aeideu wg ia eea vorig nummer terwijl arij de hoop te kennen gaven dat enze ttadgeaoaitu da vlaggen zoaden uitstrkcu 8 Febmari ii er geweeit an heeft ona opaieaw het bewijs geleerd van de weiniit ontwikkeling der berolkiug De Goudscbe burgen hebbea ge toond de waarde van het feett niet te begrijpen ea zelfs l die pretendeeren de eerste onder hunne medeburgers te tgn iu ontwikkeling en beschaving wilden het eeavoadigste blijk van sympathie met dit feett het uittteken der vaderbindsche vlag niet geren De IH deze gemeente wonende oud studenten hadden zoo goed als algemeen hunne woningen net de vaderlandsche drieklenr versierd doch be halve beu tiecbtt enkele meer eere die weiaigeii die van kan echt vaderlandsch gevoel blgk gaven Volgent mgne overtuiging is dergelijk aaOuiemgenhrqf waaibij nagenoeg eene gebeele berolkmgbeleedigd wotdt af te keerAi en waarom wordt die gebeele betolking beleedigd alleen omdat zij nietoogeubUkkelyk gehoor geeft aan eene auouieme uitnoodiging Maar M de R wij leven toch iu eaA vrij land gji staat toch aan het boold van een vrijziiinig b lad en laat gg dan toe uat meu in uw bhd die rrijheid zoo aanniul r Ik voer mg alt deelhebber in dit blad eu ala liddier beleedigde bevolking ik protesteer tegen dargalijle onroegzame auouiemiteil Ik heb de eer te zgn UBd Be K Sl ü E S ZIJNeIÜ P oone r een niel i eringe btschiildiijitiy ï om Had ton de vrijieid tijn amgermd en dal mignldaer at iel Kant iet feicrwkU berioU kwam niet toer mier de rubriek ini eionden ituHe miar ia iie aanwor de redaatit lelxe ffekeii tarmtioairdehjk it h dt ieiehuldiffiiig echter gegrond Uel bea tigde vrgieid aangerande UJ f FoUtrekt niel ij Hebben nimmer em de 3o dsche iHifeietenem hkt accHt ieiiciet om alleen den hmne tlag nU ie tiet alt de tleur of de geicoonte hnn ge Htdl maar teeL ti reeen kan er bestaan naearom vfij niet onze a keujintj tonden mo eii uiten dat oji een vaderluttt s A feesé Mndat van i Februari tn Goudu niet gevlat d icerd IFij zochten ie reden vmi t niet dagijen en vonden die hierin dat de ingezetenen de waarde vaa het eett niet bêprtpen OmitU zij dit niet begrepen geraagden toij van hnnile iceinige ontieikkeling fFellichl ieiceert hh de inzender dot men zijne in ftmmenheid awi ten Jeesl niet op d gauende a bekoelt te Uumen Volkomen Jiiitt doch tlechls ia iSfii geval nl wanneer men dal nooit doet doek alle die g J andere gelegenheid hnniie vjfnpnth e met erft er t toonije door hel uittteken der vlagen daaiduor trltnden net dit teeken van JeealeVjke itemiii ï tie srmfuHliMtteii paven blijk IJeeit va S februari met Ie lei njjiea t