Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1875

1875 Vrijdag 5 faart N 1641 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en önislrehen Wtnuer m tttoltitf jtmiooit it op natto aUfn tift U ttafgttt tn ir komt da ee too gewicitise ItrriuHtrimgtdaj êU 8 feinuiri jl loiultr dat dit ètcoUinf iet gtwo Ufjt vn fmpalkie gttft dam it dat itn voldoend htte t dat tij ie teaarie rm ietfeett miei iefrijpt Hit eauttateer wg IF ij ieie iit met leedtcete maar iet il mte ntfiag nut om onaaagenamt KaarMe te eerneijge Dit wat ielnifl tel tene geieelte ier hnehuldiging Ma ie heer Steent Zijne Wat het andere geietUe aemgeai teaari mee toofenaamie anonieatiteit orit aangeaaiten it e i terdedijinj i eheel onnoodig DE HCDACTIE Liuitste Berichten VenalUeS l Murt Naliouule Vcrgmlering beeft met 479 ran de M uitgebriiebte len tfn H Srt 1 pretideut kerkoien Ue Bon p rtitliMbe blAden ceggen grmaehtlg l te i ktt gernehl furaeel tegen te pfelteii iliit de ex KeiKriD eene leeiung tu 12 millioen gciloten keelt hetirclk door de Éölaitehe Zeiteng cu uüere Widen enpreid i Berlijn l Murt In den Minniatrrrs d irelke eerjiUtereu geboadeo werd en wurun door Bia nk werd deelgenoaen ia baar Ben Terneemt o er Btatifge en li raaad welke genomen louden worden roor t tnl da Biucboppen de jongate Ëucjollek oScicele aiooliten fkoudigen De Minisier fan £ ere dienst oratt reeds een begin gemaakt hebben met dl katholieke onderiryiaia en ambtenaren fan tij departement om in Imb etn ondabbeliiunige iretkisring te eiaohea of xg aan het in de panaelgka ÜBejieliek rerratte roorsohrift tot ongehoamwmbeid MH de wrtleo gevolg geTeo of de autoriteit Tin dan SiMt rkaonen willen VensUlaS l Murl De Nationale Vargade ring koM tol saeretarisaen da haeren Caienore Docbatel Sègnt Voisin en Lanjr llnkeri jde Éeu lesda earetarii moet nog worden gekoicn Verder werden tot yiestorcn gekoien de heareu Biie Tpupet Vigaea Martin en Palliètet De Candidaat der linker gde generaal Tusaiir werd niet gekozen Peut 1 Uurt In eene confcrrentia der Daak S artg deeUe baron VVenckheim mede dat biJ ran en Keiier da opdraobt had gekregen tot aamenatclliog ran een nienw kabinet eii aan dien Inat roldaan had Verder legde kg het progrvumi roor dat ala baan zon kannen strekken der fi e ran beide groote partgea De Deak pirtq bealool liob met liokarVotram te rareenigen op dea grondslag u het oiedegedeelde programma en de nieuwe Regaering ta oadaratenneo ig behield sish echter het recht Toor omtrent enkele craagpnuten lelfatandige baaluitan nemen Sennyey bestreed bet programma Uat iinker centmm besloot in gue bgeenkomst da Segeatiog te struneo en na de nsie der beide nartgen niet langer ala telfstandiga parlementaira tractie op ie treden B urgelijke Stand GiaösBic I 17 Fabr Maria oad rt A Sehoonderwoerd cd M Wants 28 JoImuu tbriiliua oadtn V Hooabeck ea 8 V na Grl4cm 1 Maart Adriaaai iiutoa J tan iet Hek III W Kunt 0 taUD Hi if Ftbr M O Olu u U de Groot B S7 W H Ja r 8 m A de Mol 18 j I Maart P n d r Uow M j A M G Bona 9 m ADVERTENTIEN Tot onae diepe droefheid overleed heden t Delft onze geliefde Moeder en Behnwd JlMder ALBEBTHA JOHANNA FBANKE b UiLDNuiAJi is den onderdom ran 67 jaren F N MAAS Je GatuAi 2 Haart 1875 en Schtgenoote Voor de rele bevrgzen van deelneming adarroadan bg df xiekte eu het OTerlgden tu MM ndate Zoontje betuigen wg onien harte 6 IJSSBLSTUN P C USSELSIUNfitoMda 2 Maart 1875 tak Ekdwxk Ondergeteekende betuigt njnen harteIgkMi dank aan J A vav LEEUWEN TOor ket redden van lijnen Zoon uit het water der Kienve hi Ten alhier SCHNEIDER 0M 1 Maart 1875 Niiverheids Departemi nt Gouda LEESTÊSSADEIlIirQ met DAMES in het Lokaal N in en Vebhaak op de Oostharen alhier op WOENSDAG 10 MAART a 8 dea aronds ten 8 ure Spreker de Heer I J de BEUCKBR van Antwerpen Vrge Toegang roor de Leden der Maatschappij van Ng verheid en van de Landbonw op vertoon van hun tiipioma Bewgzeju van Toegang voor Niet Leden verkrggbaar bg den Secretaris Namens het Bestuur H W G KONING Seerttarü EB WORDT GEVRAAGD EEN KLESRIAKERSENECHT of HALFWAS n een JONGEN bg B BEGEER Mr Kleermaker te Gouda J M van MINDEN Oedzamineerd Tandheelkundige Dubbele Buurt te GOUDA Het is ontegenzeggelijk dat het verlies der TANDEN de schoouste gezichten misvormt en de spraak belemmeii £ tot herstel daarvan htelt bovengenoemde ie in de gelegenheid door zgne nieawe Metbole van Kunstgebitten eo Tanden en zoodoende de ydni van hét aangezicht terug te geven en het niihemen der aanwezige wortels is volgens dez Methode ounoodig Stukken 4an andere Meesters worden door mij spoedig hSrsteld Verder alle dagen te spreken voor afWat tot de Tandheelkdi de behoort AanbeVéling zal onnoodig zgn daar hg zich het vertrotfWen der Geneesheeren hier en elders heeft wefen waardig te maken door zgae soliede behan sling Versterkend Oeaoadbeidsmeel VAN Ba ADEMA te Arnhcnia Dit uitmuntetid voedsel voor Zuigelingen Menechen en Kinderen met zfoakke ipijeverteeringt organen en heretellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Ambem der Mederlandscbe MaatsobappiJ tot beTordering der Oeneeskanst én een groot aantal HeerenDocto ren is verkrggbaar in bassen It ƒ 1 ea i f 0 60 voorzien van gebmiksaanwüzing en attest te Gouda bg P f MELKERT lteA n bü C GOEKOOP Krimpen a d Ltk L HELLEMAN Az 60EDK00PEIDZIEL TOor Piano Soju Vi ve van F KOKSMA U Franeker BofleVleriinciei van fl M de Koningin 614 LEcocq La filU de Madame Angot Potpourri 3e druk C 0 60 629 Oksten op 239 Der Prauttehleier Melodie C B0 35 624 Smith Sidnïï op 68 Norma Fan taisie brillante B 0 70 Alle nnmmers dezar Uitgave zgn steeds voorhan4en bg den Boekhandelaar A BRTNKi ANte Gouda PIANINO Door vertrek naar elders wordt ter overname aangeboden eene prachtige 7 octf schuinsnarige PIANINO mat koperen Mecaniek slechts zeven maanden gebruikt Toor 275 Cirea S jaar garantie Te bezichtigen bg L J TONDU Plein 14 te t Hagt HOEST De HOEST met Slgm is meestal een gevolgvaii onrein bloed en gestoorde spgsvertering waardoor zich Slgm in de longen ophoopt mt daaruit met inspanning moet verwgderd worden waardoor de grootste lichaamszwakte kanontstaan Het zekerste middel om aan deze ziekte de f ewensehte genezing te doen volgen ia bét ÜH HOFF scHa MSt U0Ü7 mm t welk het bloed zoivert da spgsvertering regelt en zoodoende hiervoor de zekerste hulp biedt Prgzen 1 flescb 45 et 6 flesscben f 2 20 13 flesscben 4 40 De ledige flesscben wo rden a 5 Ct berekend eu tegen dien prgs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépot Amtterdam Smalle Bioemmarkt bg de Stilsteeg F 154 Verkrögbaar te öoudo bg J C van VilBUMINGEN Urbanüs PiUeiiy bereid v olgen8 het aloude en echte Becept wi trop men in bet bijsonder attent maakt Zgn mt noltig in ongesteldheden der MAACil en werken heilcaa D op de SPIJSVËRTEHINU Zg iiin uitniantend trgi n de O AL SCHERPTE m bet BLOëA en UITSLAG drr HUII eij zgn ZACH E Laxerend en slijmafdrijvend Verzegelde doozen van 37 i Cel t en dubbele dooze n zijn verkrijgbaar bg de bh i AUlauerdain G van der Zanden Jmtteriam M Cléban C drog heilige we D 811 Bleitteyh S v d Kruis Bodegraten B Versloot Deljt H W de Kroyfif Deventer Gebroed Timan Oouia il Schenk op da Hoogstriat HaaiireeU K Ooserling Krimpen a d Lei A v d Meul Leidichendam Q J M Vrnlouw Lekherkerk A den Oudsirn Lefden J T Terburgh Haarlem boek Bakkentaag Monl oort H A v d Berg Moordrecht G H Post Oudevttter Pr Vree Rotterdam V d Toorn Beker Weste Wagenstraat Schoonhoven A Wolif U recht V Altcoa op het Steanw over dan Don kerstr a 81 fToerden Vf F SwaanMm Zeeenhniten A Prina Het depdt dezer echte Vrbann Pillen liada zoovele jaren met roem bekend en in sigamaen j ebruik IS door ons te Oouda alleen an mjbSluitend geplaatst bg den beer L SCHENK op de Uoogitrant WA AB SOHÜ WIM O Men wordt instantelgk verzocht wel attent te willen ign dat door ons bg niemand anders da UrbanusPillen bereid volgens het onda en eohta Recept in Dépêt zgn verkrggbaar gesUldi Atóriove opgegeten Stelen en PUatten dan hij ie hitrbovengenoemie Dé 6thoudert In elk dooqa is eao biljet voorzien met e eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kevnen Si Zoon Apothekers welka Handtrekrniug zich ook bevindt op brt Zrgelink waarmede de Doosjes verzegeld zgn Wg vertoeken de gebruikers inttantelijk daar wel op ta lettrn en raden hun aan wel toe te SleU bg wien men da Dooajrs Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onte Hindteekening is zich aan te sohaifen en ioh ta wachlia voor l rt gebruik ran de vele namaakseis 0 edSL Drak vra A Briakmaa BUITENLAND Buitenlandsck Overzicht Omtrent het nieawe Franache Kabinet ia nog niets Baders bekend De heer Buffet heefl de opdracht aanraard maar het ia nog niet tekcr of hij zelf zitting in het ministerie nemen zal Hij onderhandelt nat de hoofden der beide ceotmms Nadere beriobteo mt Berign bevestigen dat door de Brgeeritg atrenge maatregelen genomen worden ten opzichte van de Pauselgke Encycliek aan al da Katholieke ambtensreu zal ua vraag worden voorgelegd of zg bet houden met de Bncycliek of met den Staat Dat de verbittering ook van Ultramontaansobe zijde toeneemt kau o a bigken uit den fcefligen toorn van Germania over de kastijding door da balf officieele Prov Corresp da Encycliek reeda toegediend De Pruisische landdag besloot Maandag tot da tweede lezing van bet wetsontwerp betreffende de overdracht van de Pruisische Bank aan bet Kijk De nieuwe Hongaarsche pretident niuiiter Wenkbeim beeft zgn program uiteengezet in een rergade ring van de Deak partg en deze heeft daarop besloten zich plechtig met het linkernidden te rereenigen als voorbode van toekomstige oneensgezindheid werd er echter bggevoegd dat zg zich het recht voorbehield in sommige zaken een eigen opinie te doen gelden Het program is bestreden door Sennyey een gednoliten l austand Ongunstig luiden de laatste uit Spanje ontvangen berichten die weinig goeds voorspellen voor de regearing van FBANKRUK Nu de Franache republiek inderdaad is tot stand gekomen g het dan ook slecht uit vrees voor de iroalingen der Bonspgrtisten kan het zgn nut hebben nog eens kortelgk hare inrichting op te geven Da wetgevende macht bestaat uit twee kiimera dia dar afgevaardigden en den Senaat Wij zouden dezen Senaat de Merite Kamer noemen maar in rraakrgk noemt men hem la lecoiiie Chamire De leden Ier Kamer zuilen worden aangewezen door bet algemeen atemiecht Van den Seuaat die uit 800 leden bestaat worden 226 gekozen door kieaoolleges in de departementen en lu de koloniën Dcza kiescolleges worden weer benoemd door gedeputeerden algemeene raden arrondissemeutsraden en gedelegeerden uit gemeenteraden Ue TS overige leden van den Senaat worden aangewezen door de Nationale Vergadering en zgn benoemd voor hun laven Het mandast der andere 226 duurt slechts 9 jaren en om de S jaren moet een derde zich onderwerpen aan herkie iug Verkiesbaar voor den Senaat zijn alle Franacben iu bet bezit hunner civiele en staaiaburgerlijke rechten en den leeftgd van veertig jaren bereikt hebbende De president der Repobliek heeft geen veto maar kan door boodschappen aan da wetgevende macht van zgn gevoelen doen blgkeo Wanneer niettegenstaande zgne afkei ring aenif vooiitel door beide takken van ids wetgevauda macht wordt aangenomen dan heefl hg zich te onderwerpen maar kan aftreden Met goedvinden van den Senaat echter kan hQ de Kamer ontbinden Binnen drie maanden moeten dan nieuwe verkiezin gen plaats hebben De President wordt voor deli tgd van zeven jaren benoemd maar is herkleabaar Hg worat gekozen iu eene vereenigde zitting der beide Kamers Hij kan roor zgne regearingadaJen slechts ter verantwoording geroepen worden ingeval van hoogverraad Verantwoordelgk l ja de ministers Deze staatsregeling kan thans Uiigs wettigen weg slechts worden veranderd doM ecue herziening waartoe eerst iedere Kamer oftoaderlijk dan beide Kamers in vereenigde zitting hebben te besluiten Maar tol 1890 kannen zulke voorstellen slechts op initiatief van den President iu overweging warden genomen De Republiek st ial dus op dit oogmblik wat dit betreft vrg vast en slechts door een opstand of door een pronunciamieoto oa vooreerst kuiioan worden omver geworpen Zoo ieis nu is lu dan eersten tgd niet a irsi lijnlijk Da Bouapartiaten althans houden wg voor te hm om dergelgke dingen te wagen voordat de nieuwe republiek getoond beeft dat ook zij niet geeft wat Fraiikrgk er van varwacht Ëeist dan z udea samenzweerders weder fraai spel hebben eu van da mindere wgsheid der porig die nn heeft gezegeKMrd zal dus de toekomst van Fraukrgk groataudeels afhangen In ons vorig nommer is aaodegedeeld de strekking eener openlijke rerklvriug fan eenige leden van het Huis der afgevaardigden tegea de pauselijke encylica dd 5 Febr jl het stuk ii f is van de eu luboud MA bet og op de pdtelgka eueyetiea an Februari jl achten de ondergeteeken len Katholieke leden van het Huis der Afgevaardigden bet hun plicht de ro lgende verklaring openbaar te maken De on iergeteekeuden ontkennen ten stelligste dat de ker kelgkataatkundige wetten vaa het Duilsche rgk en van den Pruiaiscben staat de strekking heblien om de goddelgke constitutie der Kerk te schenden en de onvervreembare macht der bissc ioppen geheel te veriiii tigen De ondergeteekenden protesteeren in de eerste plaats ten plephtigste tegen de beginse en nedergetegd in de paasdgke besluiten welke de strekking liebben om het gezag de eonstitutie en het wezen van den Stut te schadan en ten andere protesteeieu zij tegen de bewering dea Pausen dat hg de bevoegdheid zou be itteii om da groudwettelgk tot stand gekomen wetten van den Staat van niü en gecner waarde te vtrklaren De ondergeteekenden ign integendeel ten volle overtuigd dat de leer der Katholieke Kerk hm ieder katholiek nitdrukkelgk gebiedt de grondwtttelgk tot stand gekomen wetten an den Staat als voor hen verbindend te beschouwen an die ten volle te gehoorzamen De ondergeteekenden hebben bg deze verklaring hunne inzichten met belrekking tot de Panselgke eneyclica van 5 Februari 1875 bloot gelegd en voegen daarbg nog deze verklaring dat naar hunne innige overtuiging het staatsgezag het volste recht had tot het uitvaardigen der kerkelijk staatkundige wetten en tot bet toepassen harer bepalingen Op grond hiervan doen de ondergeteekenden een beroep op alle vaderlandslievende Katholieken om zich bg hen an te sluiten en daardoor tevens zich af te scheiden van de Katholieken die beweren dat de Panselgke curie de bevoegd be d heeft om inbreuk te maken op de reohten van den Staat Berign 27 Februsri 1875 Allnoch graaf Aaco BlscHOfF Groot Strelitz Beaün Waldenburch Doms Haucke MOSCUNEB SCHEAMH StUSCHEE WtKNEH BINNENLAND GonsA i Maabt Dinsdag is door de Arroodis3emeuts oHbank ta Bolterdam uitspraak gedaan in de zaak contra G J W V d G en I B eerstgenuemile is veroordeeld tol twe j wr en laatstgeuoemiie lot zes maanden eeti aiue opsluiting Tevens is tvliai dejd de zaak van A Van B die zich ouinn dim onderscheidene diefstallen had schuldig gcaaikt De Officier an ualitie heeft vrijspriak li nn haar gere uireerd ls hebben le zij gehaodeiil z nd r oordeel des ondeiacbeids doóh terens aan de Reolitbaiik voorgeiteld baar voor vtjf achtereenvolgende jaren te plaatsen in een opvoediiigspisticht De ttitspraat s h paald op heden over aeht dagen Blijkens de bij hrt liep ran Biiinenlanils he Zaken ingekomen ambttbrrichten zgn door longziekte aangetast s iu Zuid Holland 135 runderen lu NoordHolland 2 lo Crri cfat in Friesland 226 totaal 364 runderen Iu het orige tgdperk van 4 weken waren 275 runderen door die ziekte aangataalC Gisteren avond ten 8 ure had ar eene algemeene vergadering plaats der afd Goada van hetsohoolverbond Nadat de voorzitter de heer dr P de Wilde da vergadering geopend bad en de notulen van de voriga vergadering door den secretaris waren voorgelezen en door de rergadering goedgekeurd werd het jaar verslag uitgebracht door diJn beer Cs Thim waarin o a met dankbaarheid gewaagd werd van de belang8tellin dia bet schoolrerbofld ondervond dat z n stillen gang ging eu reeds nu zegenrgken invloed aitoeAot Oisaruit bleek o a dat de afd bestaat nit 222 laden wajivau 9 leden het bestuur uitmaken De OBt angsten bedroegen het iTluopen jaar 2t6 24 da aitgaveu ƒ 149 55 zo iat bet saldo US 69 bedraagt De rade van den hrrr Gouda in een vorige algemeene vergadering oui v i r uiel leden toegankeiqk nitgespruken werU m t t ersiag nog in herinnering gebracht welke Te é in drul werd nit pgercn hetgeen het bcstour door de uitgevers G B van Goor Zoneu zeer gemakke ijk erd gemaakt Voorts bleek iloter thans 2087 schoolgaande kinderen in dize gemeente zgn Het bi 8tuur deed voortdurend pogingen om de gevallen vun eoboulverzuioiop te sporen welke pogingen door de verscütltende onderwgzers en ouderwgzeressea met groote bereidirilligheid werden ondersteund Ook de ouders worden van het sobojlrerzuim huitner kinderen iu kennis giisteid daar door t bestunr aan da onderwijzers gedrukte staatjes worden verschaft tol gemakkelijke aanteekening an de gevallen van schoolverzuim iUet dankbaarheid werd ook nog melding gemaakt van de mede erking die het bestuur mocht ouderr iden van bet gezelschap Oefening kweekt keunis dat een zoo genoegelijk feest voor de kinderen bad bereid en ten slotte werd d verdere bgstaud eu de krachtige medewerking ingeroepen der leden voor het feri olg Daarop had de verkiezii g plaats van nieawe brsinurleden iu plaats van de heeren H J G Fustner S B van Leer eu J M Noothoven van Goor die ali tooda oig aftrideu waanue hrnoemd werden de bh C Messemaker W G N de Krgzer en S Posthumus Nadat voorts door dcu peuniiijimeestür rekeningen verantwoording was afgelegd die door de vergadering uerd goedgekeurd en tot afgevaaidigdan ter algemeene rergaderlng benoemd werden de hh C Measemaker eu D Rtf Jter tot wier ilaatsrertangrrs de hh J U Noulhoven van Goor en G C Fortugn Droogleever werden aangewezen werd duur een der leden eene mededee liug geUaan met an gewicht ontbloot Deze haalde ui een vourbeeld a u nu ontJnikiug der wat VauHouteu w iirdour kinderen beoedkn 10 jair niet op fabrieken werkzaam mogen zijn Het feniclit dier mededeeli g vermeerderde toen ouk het bestuurslid deh eer J jonda vermeldde dat verscheidene ran die kinderen welke dank zg van Houten s wet eeuige maanden geleden van de fabrieken geweerd toen op üe school naarvnn hg aan het hoofd slaat waren gekomen Uiaiis weder iv ireii we geble ea en na infoi malie wus gebleken dat zij weder op fabrieken werkzaam waren Nadat ook nog de heer S Poatbumus had verklaard dat zg ije ouderriading baas had doen zieu hoe de jeugdige kinderen wel school gingen maar tusschen de scbooiuren in werkten op da fabrieken ontstond er discussie oi het op den eg van het sobuplverbood lag daarvan kenuis ta ren t t