Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1875

4c te yg J t mf Het remltiat wu d t tu wtpi liet CobiJQliMrItoad uu den bargeaeeater i l worden kenuia gege cn ran ds uveitreding der wet Hrt ia te wensehen en wy lyn orertuigd dat die wraiclk al wofdea rcr iitd dat met kraehi de hand zal worden gehouden aan de oalering der wet die ranis loo apoadig na haar tot land koueOj aohyiit ontduikt tè Women Daè up card ee oofMel raa aan der laden b hHiiHcld om pogingen in het werk te stellen namens hrt ecboolrerboud een roordraobt hier ter stede te doen houdea door den haer Uoens of Kerdyk welke betren ooic Mera plradcn in t belang ra t onderwya Kr ward bealotea hatatgenocmden itet daartoe nitteaoodigen Kadat rtjiAlgeoa uagjaa voord gesproken werd orer cmderteestea oaar imleidiag raa de vraag ran etn der leden f nen eo bepaaJd plan had ïoor die toten waarb door sommwen de uxtgenaajpe kindernerniu Itiati tyscluktateJunderreeat werd geacht e roof ede Jboar fiarMoar ook wmuii z mede aftredeode leden ea woofd tot de rergaderiug in t b zonder tot hen dia aie we beatanraledeB gewordfu waren prak en hij 4 t by hoopte dft d bejaogateUing nog gruoter lou Fofdfo ca de k aMind krawigai aprakde toorMtter MW w woord waatM 4 raigadaring eindigde £ rei f deriiig werd door cco Üeiii getal led i bijgewoond wy geren den weaach te kennen dat Igpnde icrgaderingon laaer bluk r n qumwthie iMg HfBuetto Bd ld ledMnii4at Sckoalrerboiid M4 w eipecBt4 rooitMn pfler üverao bitlangrtaliiag gen t9V fo roor dale uk SiMMHdeiaeRaaL T wua K4h zuting Tan S en 3 Mjurt lm de uii a Pioidtg ia 4e bcNwdalvging MMgMWt oner M ontwerp t t ragettng aa 4 4ÜnBt co het gebruik der ipoorwcgeo Art 1 hoMModo O W gAeiltfchwd dar aderaraHca aan oorw ien tpm OM arovnwMe Me by k ttoeiaaiRg der t l li nii t i o JoMgdnrig duqaaaie aaugeasuw et M M0nR i l i M ai a Üa diaciiaaie m gararderd 4 t ait i M daarop f oarg s l MwodAVont jDoiwnde JVMoorkeeft i t iw jd deaAMiagen WtkaM 4c j weast in aae t a 1 wr de niii ie ibeniadtlagiug rooitgeset itt M wtHtmMtt p M reg Uaf n de dienst ea bet ge tkrwk Mr apo r M gea en wel jrer r 3 ea het 4aawp tnor d u Jlaer Godafroi raorgaitelde 4 en4 i Oltar dra jaiouter r a jitsUtk ad dat MwadMient beatraden D iojster ran oorlog beeft aan d nrapbilkml aWteritcUeu dea legen opgarcn doen toeiwwui ran j ars Mi a dia tol de Ma f laoUioaobl bdiben kt MoN an die Uu garolge ran de w ea w af p y H da 4licnst lyn genwkt niot meer oor de krjjgs Uaaat f yater Ofte laad ot o wonUnMngaaopien M ar aanleid lOg van de oaaitandigheid dat een Wii rMgKr 1 3 irige jongen iu de rorige weck voor t kof MB VTHolland tereebt stond wegena tatelea aa aea baiilye ran ƒ 10 waar au hq d waard Biat Iwadc ooidat hg nut lacrn kou en ook geeg sylara wist te onderschelden i a ir waarr in k t ru ye a 10 uoi rond y t de Zutfk Cï op de uood alu lijibeid ran veibe erd lager uuderw us iki êéii lut de dnueed rerwasrloosdeu zr gt da Z Cl staal 4aa d W rii jtohe l jsrjge kna foot ons eu jnapt ABS 4ae tauulmt tooh niets ws irmae gjj de belangen ran bet onder ya herardereu kuut opdiit waakt eeuBuwl de wetgerer aan bel rouriwoeiieren van daaiJieid en ttaarnae ran jauda d il ftffe gaande ouk iiiie rAMMl sproten een einde al het el e aan dwan in uwe oagoii g niat woede fgumlii opdat lader uder niet beter wectj of jiet kdort MO d t de kindere tcpuw icbgolgaau op at e kiBuen le achrgrao en rekenen en daacdoor jtiat aa te riucs alia awgalykekaoa ontwikkeling p ooriii ng leo laatc op offeijjk gebied voor liaa eeo a ealoten tcirein falgre J iat ran de tüde der doaaaw proletancrs dreigt der naataoh py hat jaaest geraar Macbiuei m d kapd tan wie bon innen gebruiken tot kiiu Hbnchtix doel hebben ie aUw te winnen es niets te rerlienen behoud dringt tot erhniditv tm kwai eaenala ie tirt lacrplickt leidea ui Heo ehryft U AOMterdam aan ült JDcfU Vooneker bad de hakkers ereeuiging te dazcr atado gnmdige i y Migs redenen om aan het te4 l k bartaar bal icnuek te nchten op meaw keor aateiB laa Ie atelkn tol bet poderuakea nuiaUe l i W iiaail H il ii a ao tea ooieahle aaw ik aam heaft bat ealtaga ran dafselykwh bcstuat rtxrcgulcld af rgand op dit wliea ie besi ikkea Taizieht op Uwn b rtaok ta roldoende xsaï aUbaas aceuan I Barg ea Wdb Dal du met nlkoaeu juiat u zal Miikao Bit de naral peadfr ciiaalaua dta dcaer dagen i l ttadait l PJumti li Door deté btlléa w f de vr beid OSi monsters fte dom geworden ran zoogenaamd ihw aaee2 of kanatwit hetwelk by afname ran minstens 1000 kilo a t t Uderataande pryten Ko 1 ƒ i No i J per 100 Ka raneo Botterdam aan boord kuasen offreeren was get Heerenanl h C Nataarigk bab ik sltijbls d a namli kMk loknM ran de circulaire orergenomen De rest heeft ilechta betrekking op de wyze ran rerzending en nalunrlyk ontbreekt h t ai t acUmg jag ns de geaabte ahemen ïuet Der lrBa dSa de brttaKfit aótr r itr a oa geaaltn gipa dat iu üuitgohlaud één tbalerper 100 kilo kosU nis kanstoieet aan te bieden en zelfs nog een tweede ooit er ran in dea boiidtil brepgt door ds ipa te yermangeu iM kryt erert door hare ironlaire 4a$ns iptieita het dengdelyk bawjjs dat tpeziobt iruig tofz sbl pp n e Jerensnuddetan noodig neen uoodzakclgk is Het adres dar lukkn rtrereenigiagjietBigt dat hare leden althans geeg oantidle rreezen en ik geloof d t ty iu biiljjkhtfid mogen vorderen dat toetiobt p ban bpdftyl wordt xeoeliiod als baudeli rqia a d o moed hfltoco aaitbiedicgca te doen ran kanaineel want daardoo erlittto aerl ke bakktrsiuu rctUat Deigelyke pojjingeu zipU te rerrykcu door enkelen te verleiden h t graota pnbHek tt bedriegaii door bet 1 0 gipa Ja plaats rao el te doen eteii rardient muBB undeoaaan de kaak t worden gesteld t U inderdaad eeae leaaite ia de wet dal y die bel verraliobeti van tereoawiddelen loo Jvaoktig trocbten te bevordeisa oogeatraft hunne pri lyken kunsea roorti eitefl Raeds ia ena f rig anmBer apraken m aet een errlcrt wourd o r dan beer Qraabaia dia dner diigea va ki ingSHDaa fest a f waarbij h j ïieh bij de waataaiHle eikirzing voor de Tweede Kaaier m Jaiii eaadidaat stelt met roar één diatrict maar iu t algemeen oor elk district dat bem wil atrsardigen in aen later gsscbreneu briaf rar cl art by tegeuxer a im al c aardigde den hier Kaïjpcr Ie wUieu geiMId waMdaa en zegt dat sfa oait t op Gouda doelde Wellicht is het de weotch ran aommige onier lezers pen w i Hg JWlV I wolden il elioht ouitreiit detcn zichzelfslellciiden kandida t althans omtrent zyil aanifpat In t kort wi leu w j daarom ieta dii nitangaande atededeeten in de ra te orertuiging dat zsker gren kieziir ua bet aUrggeu der politieke galoofabely deuia ras den heer irt ihais deU iebryrer met zyue atea zal rcreereu WaI betreft bet biv pn ewooe feit dat iemaud juch a ilf aan de k ez rs raOomaandeert willen wy den beer Ö niet bardTa leo Inderdaad ieder menseb kan zicb aelf het best kenneu en zoo hy nu roor zich oieriuigd is eeo geachikt rolksvert euwoordijier te zijn waarom de aandacht met op zich g reatigd waarom niet anderen gctr aiiht te oreituigen ran zijg waarde waarom niet dircét clih in de welwil lendMeid der kiezers aaubeooleg in plaats ran did indirect door rriendeg eu goede kennissen te doen f Zyn daad bedaandé in de publicemug ran hel manifest hiten wy das daar maar van welk gehalte is dit laatslgrnoeokde P Üet beteekent al h e welujg en Is ran dien aard dat men 4a de Jezi alleen dit weet dat men nog zoo goed ala nteta reet ran lie beginselen dea heerep Ciraahuia Zelf daar waér by een kleine opperrlakkige Bcbün van c engeroeleu it dar r rolgt direot eeu wooritj dat a weder jfeheel omtrent jue opinie in het onzekere laat r in zyn inleiding tpreekt by ran ayopatbie roor het eonscrratuf liberaliaue en het liberaal couKrratlame boa weinigbeleekénend deieuitdrukking ook moge z n er straalt tooh een zekar geroelen iu door duqh hy aal daarop rolgeo dat dat tjj helde jfWUCSJ et even veel rSlen dia sjra Mtb1e zoDUïN ïojWRji terwerren Hij we t daa noz met goed wit hjj er van oet deuken HJj leloofi echter zelfs in die cpkéle woorden reeds te reel te bebben gezegd en voe t er uiig deze oonditie by aits ty met ontaarden in bairhetd eti b slnitrloosheid in stilstand en malheid welke laatale ontaarding zeker iiieiaand zal wenscheg Zooals de inicidinjg ii is het geheele manifest ou bedaidend niets beieekenend gebeèl einder eenige waarde Wilt f y de politieke lieuayijze zoo noemt tan minste de sohryrer het weten an b m die gaarne afgemardigd o ude worden door oui djsiriot omtrent de sehoolqaac ktie P Ify zegt daarover t tolgeode en niets meer dan dat vDe School f uaestie moet na een rondi onderzode worden opgelost in acicn iig dat de wezenlyfce grieran worden w g apiiiep sart ibaudhnrioK ran Artikel IM d r ti aadw t o vaa jriebagtos n der Schoolwet £ ene rreedwse f plosaing der Schoolfnaeatie langa den weg eener enijuéte ia naar myge vrenoTging wensohelyk n mogelijk Zijtgy tevreden Weet gS nu wat de keer wil Het iru niet gebeel onnoodig da bÜJ aiMb atrop die oplossing mogelyk is had MttgétcmuT Zyt gy wellicht benieuwd sohrgrer s opinie te rernemen omtrent di defensie qnaestieP Ziet hier wat eaa aanstaande rolksrerteg awaoMH l i r daararer tegt Verereringen te aaken en aanvallend te werk te gaan is so s onze roeping in den ludiscbeu Archipel in Europa en tegenover aoktige naburau hebbru wy allaen te denken aan da handhaving eeuar atrikte neutraliteit des noods met de wapenen in geiendheld ten bewijze au ouze gezindheid eu tot ateno rao on terklaringen Oiise neutraliteit moet zal ty iele beteekenea niet louter paasief zyn maar by UMneaaadheid aoUef Daarvoor zij geene opoffering ons Ie zwaar geene tank ons te hard al ware bat zelfs algeiueene dienstplichtigheid Inderdaad in weinig woorden reel uitgedrukt nl reel atg aaenhmlen Qa waardjes S0M BEè doods At A B H T eaCiH dleueK Malekaad aa dea eeo terieden te stellen en deu aoder piet tag eg £ io1t lo t huéaslageaB vjlkaiiia ter rigMijilf dienst C bchtigbeid wint h y door de aahy n aan ie uejaen er roor i n de tegenstandeit daa rap verzo hf lil door t oord abi nooit Kb zoo ia bei overtl I e sohryrer zegt tonder schroom of artgatvgllidleld n opinie e zulten ittlen mkar in plaats tt ftt riilderlyk te doen ïs bij bij uKstek sbbyodaVlflij Ai s gu n veeleer onder tijne fijfspregkeO te biébooren uUdrukkingen At ïk durf wetgoed Mrta wel Hit roór maaf ook wd wat legeA en meer dtiJildWb lo zake de legliTatiere i u 5tle is V t m liMand f Iri e roortganfc die pllMts i lpel fatttea ad r r ejmatlge bespreking eg afdoening rtn tffcen ff ie ou r roor zjjn In zaie df liiiantieele qaaestle ia k j bet gewiobt allerbe AnKrïjIist geroelen toegeOaaa dat tValtiltt ateiael moet warden verbeterd Wie zoU er tegen ijjn Ouch eubeg De kanten z u zeer groot voor den beer Grarfnri dht zoo goed i alle disirièten zicb zall beflveren hea candidaat te stellen na eeOe zoo korte bondige n tegely k zuo reel t gende rerklarigg zijner beituMhb Dan zal zich terens het zelden rertoond ëebouWe el roordoeii dat er geen sprake zal z n ran een legAeaadidaati ieder taob kan de aeeate woorden beamen welke de heer Grashuis als zyn geroelen nitte niemand geroelt behoefte ze tegen ie abriiken Om eobler het geraar Ie ontgaan dat bü énbier én iu ele auden dist ieten verkozen wordende ddera de 0 ldra ht der kiezers zou kunnen aanvaarden g I o en wy dat het weuicht beter zal zijn d t V niet den neer OraSbnis aaar een ander minder gewild persoon V odi laat zuilen stetlen in oua diatt t Bven ais ten vorigen jare tullen dit jaar a er eenige adtitairen tot hunne instructie bij het baUitlOn aiiienra eg appears orden gedetapheerd en al n eenige oSeieren gdirgenheid rorden gegeven öa V eeo ander wapen it worden gelUeacheeiri daa dat wawrtoe t n befaoeren ten einde httbne aiHtdira kenuia te Tenawrtleren Daartoe beeft de ttittieter rau oorlog bepaald 1 dat van 1 Hei lotlOstober a s n t bet regiment grenadiers en JagbH leB an etk der andere regimenten infanterie 1 aM eaht 1 koqper ull eo 4 totdaten en bovendien aa bet ie 4e Se en ge regiment I laitenant by befbatdiU Ion mineurs en uppeurs lallea wqrdeg gedelaobMrd ten einde daarbij tomeroefeningen b tt wabWilea V dat eenige luiteoaata def inhoterie roorzaOMTre ty ainatena 4 jaren hebben gediend en lot e ne deiaoheering genegen tyg medï van 1 Mei MM 1 October e k by e o der regiaaenten vesting arMUeria en by het orpt panbannier JtMntt worden gedalaeheesd De bh T A O de Sidder bnigea Katw k g 8 Cfroiaaeiia JC kabd aotai ta4tta wyk ïl d Rjo bebbcn èece eirkttlair e rendgezaMn Waarin ty bUn alan te kenneu geren oa by g a agrame deeloeamg eene onderlinge rertakeringS aMatsehappy legen hrasdschiAte van daarvoor ViiiUn gebouwen en goHderen aan gemeeill ao bBtijerl jke armbeaturen toebéhosreailte in bel tevM Ie roepen Zij meenen dat het weinige gevaar waarvan de bedoelde gebouwen UuotUaafa oa lllaer brand vernield te worden de eiensw ie wM l dal door onderlinge rerzekering de BMaaniiiti fkottea aatftien l k tallen vermiiMeren BQ genargwae deehieefing rail te Amsterdam a Hage af VvcaM eeae vetttadering wordea belegd tot het bespreken en vaststellen der atalaten hel benoemen van boamia ar i aéB en wat meer noodtg U keii tal Het bantoe art te Katw a d Bljn gartt gd warden Uit Gpriaflbea laaldt w ü l Ifaarti Zuowal ia 4e lorige eek ai lOp W jMdeO t QmiMiwB gebonden wkelijksohe batewoMÜt fyn weder joaa jdri l baeraa d or 4eip llto gea reita rd er zake Jian bet Mr narkt brengf i ao jMtkea bater narfa iheRedeB ifcet bq de idattaal k oiu roorgasakrarea geiriakt Kae bosafr ia uesakon aeht zoodanige stukken w erden ODtdekl berftaan hel bureau van politie rrywillige beuling aangeboden ran de maxima der hierop bedreigde igeldboeten ten bedrage ran ƒ 80 Gistereiiarond is de coodnoteBr d E van de maatschappij tot exploitatie van Staatespoorwegen by bc aaitS van Ureéa 78 eeo goedereutrein waarop geen kaartjrs te controleeren zyn aan het station te Tcgelcu ran den trein gevallen by geraakte ogder de wielen en is aan de gevdgea everledeb U D De reohtbank Ie Arnhem heeft eergisteren uitspraak gedaan in de zaak van den 17jarigen jongeling die by ongeluk een vriend met een airtool doaaleiyk ifttH getroffe Zy beeft bea aobaldig reritUard aih onwilligen magstag nil ooroorzichtigheid en onhadaevenheid en bea iianleBgevolge veroordeeld tot eene eellalaire gevabgüniasC raf van 14 dagen Er zyn in de Vereenigda Staten 1076 volksbiblioIbetken aaaeh 8 614 846 boékdaelaa bevatteade ia ISTO oiachenea er 6871 eomaatea waaronder éSS laatkaodige 08 gcilloatreerde £ 07 induatrieale 8 tedboawooaranleu 148 kaadelabladen en 407 godalüeaatige Vau de 674 dnelyka vencbynende bladenzyn 663 ataatk undige bladen 9cB paar joage echtelieden uit dan armen stand te Kamemiatt Mbben ban zuigeling van p a 10 akan oad voor 12 00a aangeboden aan eea ryken èaer ait Walft OldamU OneilHagep De pogiug ia answei aiajakl 1 ea nieuw toort van waskaarsen is in deo handelgdbrachl de koninginnekaars welke zich daardoor oiiderscbeidf dat tij niet afloopt doordien dnelaodreehte kanalen in de kaars gemaakt zyn waar loor de smeltende maasa niet langer htngs de buitenzee loopt Ia bet realv der aedert 16 jaren te Middelburg bestaande linriehting voor ziekearerplegiug rerklaren da geneaheereg dat gedurende bet jaar 1874 niet Imb te Uiddelburg maar iu geheel Zeeland het aantal zieken teer gering is geweest Volgens dat en ia t et ziektekarakter in die provincie in de aatate jaren eene andere phase ingetreden De bekende Mikènjate Zeeland betuekeude tulschenpaozcnde kosrtaeti ifjo in hoereelbriil en hoedanigheid niet meer èeteffde ziekte ern schrikbeeld roor ben die met Zeelauil kwameo kennis maken 0 e gwnstige toeatapd woidt ja het algemeen toqieachrereo aan de èirbeterde nitwateiing van de polaers eb aisaohien ék aaa het laugainetbaasl idnooger word van defaUerlaodeu Volgeat de SarnntlttcU Courant top in bet jaar 1874 in de armen en kerketak der nerv gemeente ie BarnersM gevonden aan oude duiten penningen Mldr waarde apeelkaactw ai i t fèhaat il i Door het Bpnd van oIBcieren der achattery in NoordBrabant is besloten dal de 4de provinciale sebMwed lr jd ui gehoudea wonlea op lep sastenea £ 7 Jnli sanataande in de nabijheid ran Oqaterbout door etke gemeenteeen tiijbildie Tin 250 gulden ep een aehietprys ter trkardd Vu 80 guldeg is toegete Os aMeeliBg Zwolle raa hal IMerlandteh fiehaol atbaiid beeft bealoten zich af Ie sabviden vau het 6ab atverband aa aelfstwidig op t treden onder daa uaaa ran FerMiitfmf lot bonriirutg tan geregOJ takoolfÊM Dieateugevolge ia eeo nieuw regie laeiit vasigeslaid waarak 4 1 ijkt dat i Vereeniging M ah voernaamale taak tea doel lelt het gere gUd eboolgaav aailW anigelQk te bavorderea Dit daal aal ty li chll k bereiken door bet gesren ran jaMlWtaobe silbofllecstan ao k t bevor aieb ran de optiohting au sc boolbibli ptheken Sa aargen editie ran de Weener Vtmfreiê f nut vaa il Februari jl ia ia baabig geuoaeo nadat MOOO Kcaaptareo eéspedieard waren Ëlfduittod exemplaren bieren daardoor liggen Eeo hoofdartdoel dat te reeldartgeeriqgebandiliggea oritiseerdeBchyul de a Ai i4ipg gewwit te i Drie gaaangeaen van welke twee onlanga door het Hof Tan Oeldefland tot erimiueele atraf waren ver oadeeld kehbeo Zaterdag gepoogd de oei waarin v in de geraogeoia Ie Awhea gczaaKul k waren apgealotan Ie ontsluohien Met bebalp n eren ataren banaer kribben hebben ty get tü ht den aaar iM qpl te ondergraven om zoodoende een riool op eao biBncnplaata dal hen naar bnitea u u koeren s baieikep De noodige tijd tot uitvoerjpg van dat plan beeft hun echter ontbreken ia dèu aorganatand werden de aardwerkert door de ksaat Van oen feraageabewaarder gestooid Hna ziKkt p r de rrybeid zal bna nog een oor recUwwle i nogeoitattaf roar paging IaI oot luchting iaat braa kt op den halt balen Vrqdag meende men van dea torea te Coeksdorp N H van daar menseben op t ys te zien De redduigsboot werd daarop in gereedneid gebracht van de uoodiga proriand voorziaa eu de reia nam eeu aanvang l en meu echter t bewuste punt meer en aetr Mderde bleek hel dat men de opeelbal ran een gezichtsbedrog waa geweest daar zich in plaats van menscheu eenige stukkeu hout ertooniUu Haida moet eobler den meaaoheitvrienilen gebracht vordw Ut hoewal roor piet zulk ea gefaari kentocht onderna men Offder dan itel tit accijat of itl gtduttleerf levert lïultapatior in hel HanitlMai het eerste van aeoige artikelea waarin by tegt ta bebooren tot hen die het beSen ran een aocyna op het gedisteleerd laUs eea die al hooger en booger opgeroerd wordt niet alleen niet afkeareu maar ran harte torjuieben eo aanasaedigeu Hy zegt daarin o a bet rolgeodei U heb in boofdiaak twee zeer gewichtige en aar t aMI tocachygl aoeielyk opralioueele grooden u be tryden redepen roor myne roorlietde roor dezen accijna Vooreerst keur ik dien uiet af omdat hel voorwerp dat door deze belaating getioffen wordt geen artikel van levensbehoefte maar bloot alleen een arlUctl vm tM$ldt s Ën ik juich het steeds hooger eproeeea rag dezeo aooyns rsu baite toe als preventief toowd la repceatief atjddel van eeu der jomaMrlijkria aisbraikeu eender noodlotUcstevolksgebrekeo een der droevigste raopeg die i mijn Taderland ta betreuieg zjjn Jenever is eeu artikel ran weelde in de meeste gevallen zella van oxgmofUxJii weelde Ik noem het eene ongeooijoofile weelde dat de behoeftige de aM aet een smal inkoaeo jaarlyka H l 16 pCl van het inkomen beatemd toor ktt onderhond va tieten van zich zelren en z ngezin aan die weelde ten beate geeft Eg dat dit in menig geval werkslyk geschiedt zal rk in t vervolg van mijn opstel met eyfers aaoloonen Nu veel wel dkt driakabroers uit de meer ootwikkelde klasseo van aas volk aiit de jeuererduirel heeft ook ouder de mannen run studie eutalent eemge rsrwi derde slarea getracht hebben eu noeh trachten het gebruik Vea alerkei raak te rerontsohuldigen door de sobooiiküokend V eung dat in een luMd klimaat tooals dat vao Nadujand een hontet ouaitbaar is en ket lichaam varoraiail en weldoet OHMiAaar na is de jen v Uw ateilig niet en al zou bet waar tyn dat écu of twee borrels i lichaam verwarmen t ia niet minder aiaar dat ook dat zelfde paar bonela in den regel ook de drinthut rerwarmt tot droitkenacbap leidt en dan om hart en geest ijs alaat winter doen ontstaan in I bedrijf of bet handwerk storm taait in t zedelijke instellectueele le en ea zyn vcrdierlykte slachtoffers arm setaebten voor l leren ongeschikter naar gec eu lichaam maakt Men heeft de voorstellen ra H drinken van eenige borrala janevar daa breed ntgaaatea kn heeft getegd dat aterke dranken bet lichaam rechtstreeka terwarmei en door de veranderiageo die ty in het bloed Van den meaaeh ondetgaib e 0 gedeelte rau dot koolstofzuur eg dian waterdamp roortbrengen die de longen by uitademing afgeren Men heeft gezegd daldiedrankea de aofwisseling m hel lichaao vertragen ea hiefdoor ainder behoefte aan voedsel bij den mensch doen ontman IntOaschen êija al dia bewartugen niet ia ataat om de ontniabaarhtid van sterke dronkeg te bewyten noch om zelfs in de minste mate het Aiiibruik er van f dat veeitl enkel ait geirmi leeda oortvioeit Ie versobooaea Ktdat by voorla tegen die oomisbaarheid eenige ar tunenteu aanvoert gsit h o a aklos voort Wel verre dua ran eenig w kelük nut roor bet Uokaam n den geeat ran den aeBS i op Ie lereren ia de jenerer een ran die artikcjep die zeer goed feUeel en al kaniuli gemist wordea die veel meer hcaad dan goed teweegbrengen in de meeste geralleii tot mUiruit leiden en lieden die er veelvuldig gebruik tan maken letterlijk tot overlast van het maataebappelyk leven lot half verdierlykle wezens en tot direste of indirecte zelfmoordenaars maakt Dr Boek heeft dien walohelyken indirecten zelfmoord ia zya tweeroudigcn rora naaelijk ala heeie iwipersziekte en als langdurige of aleepende taiperstiakte iiaar waarheid bescbraren In plaata van eenig nut hetzy door Zoogenaamde inwendige verwarming betzy door voedsaikesparing aan het liobaaa te ketorgen hebben we aag t gebruik van aterke dranken die vele beroerten aaagziakten longontatckin en versch i iring van het hart waterzucht lever gieren en heraegziekten te danken die jaar jka duizenden Nederlanders ten grave sleepen We tyn bet daarom volkomen met den bezadigden Moore eens toch ut Engeland noch in Nederland u iet geinUi tttn tterkt dranken OM Ktlke redenen ook tenzy door den geneeabeer vporjohreven ala geaeesgiiililel r i flltliff Mti tjlJIk verifkooniaar of terdedigiaar Met hem rerlflase wy zonder rrees roor ernige op wetenschap steunende legenapraak dal kei gebruik rfp sterke dragk epia Huttelooze weelde is als zijnde die dranken ftt ecllg unneceuary and indeed esaeiitially injurious Iu tbe luiiclions uf the bidjr Kolomêiü Paramaribo 4 Februari Z Ëxc de üoureriieur heeft asii ile IColooiale Stalen de door beu ge rH gile miieliiingefl rersirekt welke hg tooreel iioodig gaarnt duur zyse gedelegeerden mondeling zou doeP aanvaillen 1 Het eerste punt betref 4e heiastiug op l et personeel De invordering daarvan is boreg alle rerwacbtingen geslaagd De opbrengst daarvan waa orer 1874 81 354 zynde 11 264 boren deramii g Bovendien orden nog dogelyka betalingen geili n en de opbrengst tel nog losnemen door innigg van achterstallen 16 360 Personen hebben over 18 4 aangifte gedaan en betaald maar ll OO zyu bekeurd of vervolgd men berekend dal p jn idOO ncgg in de teraea ralleu mb bekewd te worden Het beatuur geeft itroe iiig aap de rerordtning en wel m eeu miMen geest Alle rerrolging wor lt gestaakt tegen hen die nog vrywiUig belasting eo buele kaaien belalen V De accgnten op hel gedisteleerd De oorzaken van de verminderde perceptie welke reeds sedert geruimen tyd de aandac it san het bestuur beeft getrokken lijn van veiscUilleude aard S jjnaige ofraakeu zijn reede aangewezen bij de behandeliog van de outwerpverordeujugen op bet gedistelleerd Van 1886 en eü andete moeten getocht worden in onvoldoeade wettelijke bepalingen nog andere in piet te voariiage omstandigheden De goaveneur ataat by eeo eg auder meer ia da bjjtS da l e n aid ea en zegt dut men reeda voor eeo baU jaar begauoeD is de cautr le ait ia bfeidaa en U verbetetea eo dat men zich oorstelt de veraiaehte verbeteringen lo de welteli e bepaliqgeo MdiftL doeglyk aaa ae brengen ty zyn reeda by den Baad vag rnstuur aanhangig 3 De organisatie en verbetering van bet politiewezen Het onverwacht ve4Üd B MO den pioe gep mr van Affelen van Ovicde hefft den Gouverpear Delet hieromtrent too volledig nqg Ie aptw r n alt hij gewenscht had Het bettunr zoa tyue roepif g met Iwgrijpen indien het niet met ulle krachten naar verbetering streefde Maar de bezwaren tyn grpot en de kraehteu tijo bep rkt De inlaudsehe berolkiag bedt zicb na het einde ran het Stoatatoetioht al meer en meer rerspreid owr hel grondgebied der kolonie en len deele zelfs een ambulant karakter asngeiioaen de immigrauten berolkiiig weïke iu de laatste jatag is aaiigekoaeo beeft wegens hare paaardheid eu eigenaardige poaitie iu dete maatsehappK een dubbel toezicht uooiligt tegelijkertyd is de stad Paramaribo in omvang en herulkiug toegenomen Ue werkkring der politie is drie belangryk torgeoomen zander dat hare kiacbteg gaar verhouding kouden vermeerderd worden jnMpts ile ataud der koloniale financiën liet geene uitbreiding der politie t ej vermeerdering barer krachten mueat uitsli itend in tpif ganiaatie g z jcht eu geronden worden Het bcst iui heeft maatregelen op ket oog a betrekking hebben op ri onjamsniie eg rerbetering ran het politiewe eu lu ileu ruimsW zin des woorJs Daaraan zal opvolgend uitvoering gegereu worden en wel met zooveel spoed als het boog beianj f er zaak rordert eu de omslandighedeu tullen toelaten De Gourcrneur goal de juugsie maatregelen aa reede geaomen tot hel roorkomen rau desertie van neeiade arbeiders bet opzicht over de gatrallen den diegst ig de ge angeaita B u andne afcan meer eg minder m t de politie in verbaud staande Ër wat meer byzonder de atad Fpra aribo betreft wgst Gxc op de geoomeu maetregeleo of ogr lieteide ro stelI ii gopegs de l r atUuer deg$zp heidspolitie eoz Quder die welke reeda een begin van nitrpericg hebben erUugd behoort de invoering van leerplichligheid eo van de strafbaarheid rau bet school verznim voor degenen wier kinderea of pupillen kastelooa oaderwys op de gouvernemaota of gesabaidieerds tcboleu genieten waaitoa de bettekkakgke verordering in afwacbting dat eene algeheele reeling van bet lager oudemys lu de Kolonie zal b wu plaata vinden dezer dagen aan de Kolonlais Meu ter goedkeuring is aaggeboden Dader de iu ov rweging genomen maatregelen hehoore 1 eea roorstal san wijleu den procureargeueraal rooruoepd betreffende de inrii hting ran pqsl Leiden tot strsfplaata roor gedwonjujk te werk ge stelden eg de rerbetering der jgera enverblgveg In de distriaiea i de rerbrtenle indeetigg eh dienst regeling der politie te Parauiarsbo maaromtrent door dieDwlftlai Mnbtiuuur oen uitroerj plan was mede J I