Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1875

Zondag 7 IHiuirt 1875 N 1642 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDlieblad voor Gouda en önislrelien CHOCOLAAD PRALINES in SOORTEN CHOCOLAAD BATONS met VANILLE FRAMBOZEN AARDBEZIÈN voorhanden bg W N Raaijinaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 Even als vïoeger zal de ondergeteekende tot aanneming van bestellingen tot den VERKOOP vau NIEUWE en tot HERSTELLINGEN van gebruikte NAAIMACHINES zich te Gouda bevinden elke EERSTE VKUDAG der maand des voormiddags vauv 10 tot 2 ure inhetLogemeut DE Pa uw op de Markt Daar ondergeteekende reeds vroeger vele Machines te Gouda heeft geleverd acht hg hel overbodig op de deugdelgkheid zgner Machines te wgzen daar hem te Gouda en Omstreken vele recommandatiën tea dienste staan HERMAN ÜS SA DELAAR Amaterdam RonstraatN 21 voorheen 413 Tj t heyvulleii van holle Kiezen beat at er Jlen werkzamer en beter middel dan de ÏAiNÜ VLotiM tan de KK hoftumiart dr J j POPP te Wrene Boguergn sc uo 2 die ieder zeil zeer geuajckelyk in de liolie kieken kan leggen eu Welke liok dan met de overreat der kiezen en ede lil Zoodn bet rapport der Camaaiuie al syn ingekomen hoopt het bestnar afdoende middelen te kuuneo aanwenden om in de houfdstud meerdere Teiligheid fan peraonen en goüilerea te venekeren wiiartue iumiddeli iu o er eg met deu commaudaut Tan het gamiioen roorluopige maatregelen geiiomeu zyn Dit lyu de hoofdtrekken fier beantwoording door den inurerneur die ten alutte verLlaait ilat de Koloniale Siaten met een opmerkzaaoi uog lyue beetuursdaden gadeslaan en dat hij ten dien ijpiiohte de meest mogelyke opeubajrheid noodig eo ensubeIjjk acht MARKTBERICHTEN Gouda 4 Maart Door de gedeeitelgke alreinmiug dir vaait was de omzet leer gering tot onteranJcrile prytru De reeroarkt met gewone aanvoer de handel in alle Boorien traag varktns voor Londen vnu 30 tut 24 ets per half ki o vette laikent van 21 tut 28 ut per half kilo dagere vnrkeua en biggen vlug te verkuupen Boier 1 40 i 1 60 Kaas ƒ 24 ü B9 Burgerlijke Stand GtaoBKN I Mvart MartJDus Johsoues oudurs N M Bii rlbrtgt n M na deo Fiido Anthonic Hendrik ondrrs C J ao Le uweo fn M Pok t 2 oroella bO ihia oudere C J Terschrfcget en M C Hoevrrs liambcrtua Frvdricus ondera C brrdie ea P vau Breakvlen OvuLLUhN 1 Maart S Dekker hiiisvr tan K Ilaiebroek 73 j H T M id der Sloot 3 m E Konen 77 J i J M Okkera 43 j 11 ro 3 I J 1 da Broijn 11 m D de Jong 64 j J V Seharloaan 16 j 4 6 Bleua 1 j 5 m Gehuwd S Maart A Boot ea J C HogendoorQ CJlkik en H an der Valk ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon AD RIAN A MARIA van dbn ENOiil geliefde Echtgenoote van N M ENGELBREGT Gouda 1 Maart 1875 Heden over eed te Nieuwerkerh a d IJsel onze geheide Broeder en Behuwd Broeder de Heer BASTIAAN JACQUES SAUERBIER in den ouderdom van 52 jaren J SAUERBIER Gouda E SAUERBIEB 2 Maart 1875 Keijzïe Eenige kennisgeving Heden nacht overleed plotseling onze geliefde oudste Zoon JULIUS FREDERIK in aen ouderdom van 15 jaren F T 8CHARLEMAN W SCHARLKMAN Gouda 3 Maar t 1875 Ou wbl Krachtens bevel van den Edelachtbarea Heer ec iter conimissiuris in het failliasement van JOSEPH THIJrfSEN Kramer in Manufacturen n Slijter wuueade te Guuda worden bfl deze OPGKROjiPEN alle Crediteuren in voornoemd faillissement wier vorderingen nog niet zijn geverifieerd tOt bljwonng der tweede bljeenkOJlSt van Crediteuren op WOENSDAG deu 10 MAAKT aanstaande des Toormiddags ten tien ure in het Gerechtsgebouw der Arrondissemeutsrechtbnnk te Kotlerdam aan het Haagscheveer aldaar tot verificatie bunner schulavorderingeu Mr P J SNEI Curator Gouda 3 Maart 1875 Tit wordt gevraagd eene net GEMEUBILEERDE KAMEH met ALCOVE of SLAAPKAMEETJül voor hoogstens TwaalfGulden per Maand voor een Heer alleen dieveel afwezig is Adres franco onder letter G aan het Bureau dezer Courant Openbare Scholen De gewone inschrijving van leerlingen zalplaats hebben op DINÖDAG den 9 MAART 1875 des namiddags ten 5 ure in de respec tieve Schoollokalen Wyders wordt dienaangaande verwezen naar de aauplakbilletten De Secretaris der Plnatseljjke Schoolcom missie te Gomla KOUAARD S STOomnwM EN cMim mimm VAN Gebr PALTHE Almelo Onze Agent de Heer G EIJSINK Je is VKUDAG 5 MAART te ontbieden in het Hotel DE Paaüw op de Markt Wg maken het pabliek bijzonder attent op het VERWEN van Meubel Ledikaut Gordgnen en Zijden Japons Heeren Kleedingstnkken en Mantels worden Geverfd zonder Lostomen De goederen worden met 14 dagen fran aan huis door onzen Agent ü zorgd met Fenkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensuiker en Zwitserschen bon met een aftreksel van mout orauge bloesom én fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en vepzachtend b j keelpjjn heeschheid hoest pjjn in de borst kramphoest en kuchhoeit De flesehmet gebruiksaanwijzing ÖO Cents Scl de iiittboni Gifflborn s maa versterken Zuiverliigs Zoht Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangeaamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Ijjden aan coliek migraine rheomatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbjj men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Ziiivcrsfc medicinale Leverfraana SLr irdig L levllfL n borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de wone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden sbiaak hééft daar ik de verscfce traan aanstonds filtreer op flesschen tpp en luchtdicht laat sluiten In elk magazijn zclls in de beste apotheken moet de levrtraan ranzig worden wanneer ug an zamerhand weken en maanden lang van eeu vat afgetapt wordt In fless hen van 30 en üQ I IriAP I iwavivann H ® algemeene bekendheid dat jjzereen onmisbaarbestandl l£ei Level lldana deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zgn kwaadsappigbeid bleekzncht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van allezoogenaamde ijssèrpraeparaten is deze oplossing van ö er in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cent ggr Bij ieder artikel ia eene uitvoerige gebrulkBaanwijgi ng Bovenstaande artikelen zjju te bekomen iu de bekende depots voornamelijk te Gouda bgL Welter L S 9ienk en J C Zeldenrp te Sclioonhomn bjj Wed Wolff en Zoon te Oudewater bij F Jonker Ideuburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaateenin de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten liet taudvleeach veibindt de kiea vooi verders tr r rotting beveiligt en alle pyn doet bedijrea Het Anatherin JNondwaler van Dr J a POPP k k Huf Taudart te Wejinen iu de onderstaande Dépóta a f 1 7S per laoon te bekomeaq ia bet voortreffelijkste middel liy rhuaatisolis tandpijn ontatekiogeu eu versieringen vau bet Undv eiscb bet loat deu tandateeu op eu verbindeit da verdere voiming daarvan beveatigt luaae tsudeu duor veiaterkiug ao bet taiidvieeab en terwyl ket de tanden en het tandvleeach van alle oadeelige ttolTen zuivert geef bet den mond eene aangename rriaohheid en verdryft reeda door een kort gebruik den leelqken reuk die er uit voortkoat Anatherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit Dr J O POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zi ozeer dal door het dugelijkaoh gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige taudsteen nordt erwgderd maar ook het gbizuurael der tanden ateeda blanker en ziiohler wordt Te verlrrygen te Uo idn by L Schenk winkelier op de Uougatrnat nijk A 123 te Rotlerdam bü F K van Santen Kollf iipoth en A Sohippeiegp Is C bluaiiwe porcelelnwiiikel te Hnge liij i L F C Snabilié upoth te Leyden bij E Noordgk te Utrecht bij F AlteiiB npoth te Amsierdnra bij F van Windheim C verkoophuia Ie Oudewater bii T J van Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolff Ooad t2 Drnk van A Btitkman BtJITENLAND Buitenlandscli Overzicht Tot dusver it de heer Buffet er niet in geaUagd een ministerie laiMu ie atellen Hij tckijnt met Uulaure over het programma het eent te zgo geworden naar de grootate aoeielykheid wat het vindeu van en miniater van biniienlandaehe zaken eo de opae ming van ean lid der gematigde rechlerzyde waarop Mac M4ban gesteld wat Onder die omstandigheden heeft Buffet zya mandaat nedergelegd maar luit laatste bericht hield iu dat hij weder b j den president der republiek ontboden wat en pieo na een spoedige betlisting kas verwachten De Bonapartisted gn nog woedend over de mededeelingen vaa den prefect Van politie omtrent de menzweringeu der keizerlgkeo welke voorkomen in het rapport van de 8a ary over dt verkiezing ia het dep Ni rre In de Natiooale Vergadering ia de diacaasie over dit rapport uitgetieldi Wel heeft de aftredende aioittn van jaatitie Tailhand teraooht dat da ditousti oamiadeUgk lou plaats hebben dar hy haar niet vreeti doch met groote kalmte heeft de heer Savarjr de meening uitgedrukt dat de uaealien welko basprokeu moeiten warden den Miniater nietttoo perMonlyk aangingen dat zijo wensch behoorde ingewilligd te worden Het gohl hier eeu iandabeiang en daarom moest het debat met orerhaaal maar sehottden wurden terWyl een werkelyk verantwoordeTgke met aftrclende Miniater aniwaardeo kou Hel rstaiidig besluit w rd hierop gehandhaafd Na ir SMS iiit BeriiiB huuoki ui da eraU bu Ngel v ii tit regeeriog tegen dè AMmaohe curie cgn ket herstel van liet placet rtfutm d i hel bepaalde verbod wat de gcestelgkbeid betrelt om ofloieele betrekking te bebbeii met den pauselijkeB stoel zonder aalrole vau het gonreruemeot Daareaboien ia btj het tiuit van afgevtardigdeo fagedieud een Kegeeringa oo atel aet betrekking tot de pattelgke bul De ulule aiumarum Het voorstel ttrekt om de dolatieb vau Staattwege wn de biasobopptn loegekeiJd in Ie trekken Voorts be at het de toorwaardeu wa4rop de biwohoppeo weder ia het genot dier inkomsten kunnen worden getteld Over t algemeen worden er geeue ia d bul f ermelde bepalingeo opgeheraol D uitvoer van pJarden is verboden met bet oog op de behoefte in Ifrankrijk £ r ia biJ het Hongaartche Hooger eo Lagtrhnit em keizerlgk rescript voorgelezen over de aaaenstelliug van het uieawa ainielcrie l e aiuiiter prasi4cnt ontwikkelde vervolgens het programma van bet Kabinet Hg zaide dat mannen van beide partyen voor hst miniaterie gewonnen zgn en dit wottigt de hoop dat deze tilting zegenrijke vruchten lal dragen Iu het Lagerhuia heeft de heer Sennyey verklaard dat hij een loyale opposiiie zal voeren larwiji kü de Regeering zal ondersteunen daar waar cii op maeilgkheden aiuitte die het gevolg zijn van den overgang De keer Lonyay jtf te kennen dat bij de regeeringsvoorstelUn die aan de behoefte dea laoda beantwoorden zal ondereteunen j voor het overige zal hü eene zelbtandige houding aannemep De heer Ghyoty ia met 297 van de 317 stemmen tot Vooriitter in het Huis van Afgevaaidigdeu gekozen De Zweadtcbe figktdag verwierp de voorstellenvan de Begeering omtrent veraoderingen ia de bepalingen vau art 80 der Grondwet biétrckking hebbende op de militaire organisatie eo nam in plaatidaarvan aan het ontwerp dat de Begeering in het voorgaande jaar op de militaire organisatie had aangabod maar dat toed verworpen werd r f= iji tjL2tf = A M E B I K A Oiaterenmiddag ia bet 4Se Congret der Verrenigd Staten geëindigd eu bet 44e in den verleden herfst gekozen zal zitting erlangen Het nieuwe wetgevende lichaam is nog niet kompleet Californié Connecticut en New Hampshire moeten nog hunne afgevaardigden verkiezen i bet zal daarom alt sommige zijner loor gangert zijne zittingen aiet beginnen vóór den eertien Maandag in December den dag door de Conttilatie daartoe vastgesteld Gedurende dien tq d zal dut de groote verandering die tengevolga van de overwinning der democraten verwacht asf worden niet aan t licht treden u Grant gelegenheid hekben oa zijn politiek ten opziobte der Zaidalijke Suten ten aitveer te leggen Thani hebben de repnbHkainen veertien jaren achtereen de aeerderheid ia t Congres eo den 8er aat gehad een belangryk tgdpsrk vau staatsbestuur it dus heden gealolen Toen Uncoln den 4n Maart 1881 weid geïnstalleerd en de deaocratiache vooraUnders der slavernij bso tucht verloren haddes wat de wereld nienwigierig te weten wat er van raik een geweldige verwittalidg zon komen De leaocraten wareu woedend ovi r hun nederlaag men tprak zelft van een aamenzw iag die ten doel k d den gekozen President op ajt iht naar Waahington gevangen t nemeu om zeod4ettde zgu iuttailalie ts voorkomen Lincoln echter Mm bezit vaa zijn aetel en wat er vrrdrr volgde ii tlgemeea bekend De tegenttanil der democraten lt Mi deo votkawil dia in de verkiezing laa Lincoln xieh had aitgetprokec heeft hen veertien jaren lang na de Regeeriog Bit gealolen Gedurende al dica t jd hebben de repablikeiuen eene aeerderheid jphad in hel Congres en den Senaat die hen in ttiat ttelde daar zij reedt I P j l stemmea konden lekenen het velo van e a vüsbdigen preaideut te niet te doen De period die heden tloit legt Daily Newt beeft tioh gekeomerÉt door ea ietwat overhaaate werkiaamheid op wetge ead gehied van een parlg die de werking vau de cooalitatl talve beeft gewüsigd Gedurende die 14 k ft t Jkraehtigste eu wakit prMdsMni gehad diedei eeuw gerageeid hebben en een groote reputatie op ket alagveJd gewonnen iiea wegkwguen ia den presidrntaleii zetel Lincoln was het oïachtige hoofd der repubhkeinsche beweging die haar tot de overwinning voerde Johnston vernederde de presideutale waardigheid ea Orant louder het prttideultohap te redden uit de vernedering waarin zgn voorgaager het grworpen had heeft de roeargke partg de nederlaag bezorgd Onder de iwden die glaterea voor langen tijd oftohbid van t Congret genomen hebben zijn toa migeu van de aeesl bekende der liberale party Generaal Battler gaat heen met eeu legislatieve o rwinning in tyn hand De Cirii Rightt bill die den negen waarborgen zal geven dat tg op gelgken voet als de Manken behandeld zullen worden ia met 162 tegen 100 ttemmea door t Huit aangenomen Ue Senaat heeft diete fde wet met 88 tegen 26 ttemaen goedgekeurd en naar den Pretident gezonden Voortt behoort ouder de niet herkoteu de heer Henry Dawes uit Maatachnsetlt die alt pretident van het Comité voor Wegen en Middelende admiaittratie vertegenwoordigde in t Congret Maynard en vele andere aenalorea eo afgevaardigden komen niet terug wat meer dan een numeriek verliet voor de Bepubllkeinsehe partg ia De meerderheid van ti ee derden in t Congret ii gisteren vertwakt tot ee Binderheid vao ongeveer 50 stemmen terwgl in den Senaat de republikeinen twaalf atemaeo meer dan de democraten tullen kunnen uitbrengen Daar zal van nu af geeu harmonie heataan tusscheii de beide Huizen van t nieiweCongret gedurende twee jaar zal er op wetgevend grbied uieta worden verricht De staatkundige riohting der lepnblikeineu it nog niet geheel veroordeeld d democrtten iga nog niet volkomen meester Het zal moetan higken dat de Senaat ook in den geest der oonaervatieven zal worden hervormd In ieder getal tal de natie twee jaren rust genieten vao de invoering van oienwe politieke wetten en alzoo tioh met kalmte kannen voorbereiden op het doen vau eeu denittieve keut tuttchen de beide ttaatkandige richtingen De laatste maatregelen van t repnblikeniche Congres zgn niet vaa dien aard geweest dat zij ket vertrouwen der tftie konden wekken De CivilRights bil is in sirgd met d thans heertckande publieks opinie ep de Force bitI die den pretident met bgna detpotitohe macht over aommige ZuideIgke Staten bekleedt is dat nog veel r Dook wat de Amerikiaen waarsohyalgt t meest tegenstaat it een voorttel door den Sennat aangenomen oa twee nieuwe Staten aan de Unie toe te voegen die beide rrpublikeinaob zijn en nu 4 aieowe teaatarea naar Washington znlleo naden Wanneer men bedenkt hoe groot de v iadtekap tuttchen beiden partgen reeds is hóe repnblikeinra eo democraten door aiddel tan de pm elkaader op den biltertten toon iwt betehaldigingeo ea verwgtingett overladen zal men ket tcker een geluk achteo dat zg twee jaren Igd hebben om tot bedaren te komen Het bigft evenwel de vnug of de strijdlustigeu genoeg eerbied voor de wet inllea hebben om den bepaalden tjjd geduldig of ongeduldig af te wachten BINNENLA ND GOODA C MlABT Donderdagavood zgn in eene algemeens veigadaring van aandeelhoBdert in de Ooudtcie VlefcUumwerp de atatuten vastgesteld De koninklgke goedkeuring is verleend aan de ay ziging van art 4 der akte van oprichting vao d ntamlooje vennootacbap Nadcrlaadsoke nirvereeuigiog gevatigd alhier De avond van li Nov jl ui wellioht bij velen ODter stadgenooten aog in ungenaae berinnerinf tgn gebleven als eeu teer genotvolle avond Toen trad hier eeue zangeres op bg gelegenheid van het eerste dames copoert na Per Aapera ad aierlgki voordracht en fruih ttem en wier naam een liefelgke herinnering in onze gemeente achterliet Diezelfde laogeret ia wie ieder M j Kempoer herkent zal Donderdagavond a t weder io genoemde vdreeniging optreden en voorzeker Hd ty op eeil goed bezette zaal kunnsn rekenrn Als een SHnbereling te meer wijzen wy op de nrt van het programma voor Piano o a v Beethoven late cono in C dur op 15 die door den heeé Wenaink zullen worden uitgevoerd Door de ptditie alhier ia atngihonden aa gittem morgen naar het huis van arrest te Botterdaa overgebracht de pertoon van H H van der StarfM verwer wonende Ie Streefkerk die op valaehe briefjes gouden vourwerpen bg versshilleflde od en silver kashoudert alhier bad doen afgeveu welke door beil too wel hier ala te Bollerdam waren beieend Nur men verneeat ia bg den Raad vaaiM ndiend een wettoniwerp tot droogatkiag van t znidtlgk deel der Zuidertee Men verzoekt ont een femeU tegen te tpreken datde band niet zou worden gehouden aan de naleviagder wet op den kinderarbeid in fabrieken en deeltdot mede dat o a de fabriekant Z B te Moordrechtnog onlauga wegene overtreding dier wet it veroordeeld en na weder tegen eenige ftibriekanlea alhier wegens gelgke overtrediag proees teibaal it opgemaakt Wij merken op dat het boven gebetigde wooM ferncit niet juist gekozen is vooral niet na ket in eeu vorig nr vau ont blad gepliattte vertlag van de vergadering der afd Gouda van het sohoolverboud waar over het ontduiken der wet mededeelingen tgè gedaan die van groot belang waren Met genoegen vernemen wg ecU r nit bovenstaande mededeeling dat er inderda il werk van gemukt wordt en uiten den wentch dat de politie et gver en veratand i deze zaak doortaateud tal kandelen Donderdag is oor de Arroadistemenls Beohlbank te Rotterdam bakasdeld d zaak van M C G huiavronw van C A H App den I9n der vorige aund in dete gemeente terzake van diefatal wat asngehouilen eo naarhet huia vau arrcat te Ball rdaa waa ore ebraeht De verdachte gaf voor dat zg de 60 vao d n