Goudsche Courant, zondag 7 maart 1875

Ncderlandsche HoHWTerc ii j lng te GOUDA DIRECTEUREN maken bekend dat de acte l oudende wgziging der Statuten verlengiug van den termgu tot plaatsing der dne laatste Seriën van aandeelen tot 1 Jannorg 1880 op den 28 October 1874 ten overstaan van4ente Schoonhoven gevestigden Notaris HENDRIK PIETER VOORD UI v te Stohr jLersluis gemeente Stolwijk verleili n iu liaiir geheel geplaatst is in de Nederlandeche Staatê Courattt van Donderdag 4 Maart 1875 N 53 J MULDER J C van WDK KopeF eD Blikslai erskncchts vast werk begeerende vervoegen zich bg H I VAN BEEKEL op den Kleiweg U Gouda Sfen verlangt te HUREN tegen Mei opeen fatsoenlgke Stand Twee Boven of Bencilenltamers of wel EENE VOORKAMKR met ALCOVE en KLEIN KAMERTJE Aanbiedingen franco ouder letter A bij den Uitgever dezer Courant Ter gelegenheid ran het onlangs geviarde derde eeuwfeest der Leidsche hoogesehool is eene der academische inatellingen uldaar door een landgenoot veriijkt met eene dotatie die w iarlgk vorstelijk heeten mag Dr C Swaring rroeger gedurende vele jaren stadsgeneesheer te Batoria thans sedert enigen tijd in het radertand terufïgekeerd heeft liam li k onlangs Zgne rijke verzameling ran schedels grootetideels uit onze Ooit lndische bezittingen afkomstig ten getulle ran 328 waarbij nog 7 skeletten en 14 bekkens zgu gevoegd aan curatoren der Leidaoke hoogesehool als feestgeschenk aangeboden ten eiiids bg de verzsmeling rassenschedels rau het anatowiwhe kabinet te worden gevoegd £ C PAKHUIS Men vraagt gelegenheid tot BERGING vanGOÜDSCHE MEIKAAS liefst te Gouda Brieven franco onder letter R B aan het Adveptentie Burean van NIJGH va DlMSBIf Rotterdam sK l FABRIEK If II mmm kar mm TB Vervaardigen en leveren HAND en STOOMBAGGEBMOLENS HANDenSTOüM HEIL enSTOüM HEILI REN en verder alle WERKTUIGEN en GEREEDSCBAPPEN bg de uitvoering van publieke werken benoodigd Te Gouda wordt tegen 1 Mei tegen goed loon in een klein gezin EENE fatsoenlUke DIENSTBODE gevraagd die koeken en goed werken kaa Adres met ranr brieven onder letter Z aan het Bureau dezer Courant HUID 4H t Een klein doch gewichtig artikel onzer d fgelgksche behoeften is een stuk ZEEP Wel een nadeeligen invloed toch kan een ZEEP vailonzuivere bestanddeelen hebben ze doet m oogen aan maakt de huid hnrd en springeadien veroorzaakt alle daaruit voortspruitende oqI gemakken HOE aangenaam opwekkend euversterkend isdaarentegeü eene goede deugdelgke TOILETZEEP en dat is hg kkuentendheid de 40II llOFF scbe f Mevrouw KAMSTEËOl raagt legen l ei EENE FLINKE Toor een sint jaren gevestigde Tereeniging Lte RatUrdam kunnen tegen zeer hooge premie eir visie UYERIGE PERSONEN als BODEN voor Gouda en omstreken geplaatst wofden Adres onder het motto Boden aan hetAdvertentieBureau van G W van BELLE Rotterdam die bg hoogen aromatischen geur door ha y rgke moutgehalte eene buitengewone kracht M zit aan de Huid een gezonde kleur te geren en te onderhouden de Huid zaoht en elaeti l maakt en daardoor het natuurlijkste middel tege ji ZOilIEBSPUOËTEi en lïUIDlJITSLAG is Prgzen 1 stuk 17 6 stuks 95 ceiit 1 35 6 y 1 95 ff 50 cent en 70 cent JOH HOFF sche Ceiitraaldépot Imstertjclm Smalle Bloenunarkt bg de Stilst eg F I54l Verkrggbaar te Gouda bg J 0 van VR U MINGEN en de Wed A C SCHOUTBNT SPECIALITÉ de CHOCOLATS Chpcolathie Caêaotlne Poedi Ohocolaad Cacao in Brooden MelkChocolaad v Veen Water Chocolaad StaalFlickjes Worm Flickjes VanilleFliolqeg Gewone Flickjes Chocolat 8ant4 Chocolat Perfectionné Croquettes de Chocolat Racahout des Arabes P J MELK£BT bezaten IH erdleo4 tetgeen de heer OIGoier n JgiLiug waaraobijnrgk niet roor waaibeid heeft willen aannemen dnar die ambtenaar twee jaar eenzame opsluiting tegen haat beeft gceisobt I Ten g Toke ran e ne mededselmx in sommigedarbladen dat den milioieos der lichting ran 1873 de torstemming zal wordeji gegeten om te huwen word i da reKtmentakomman lanteu orerladan met aanvfHgen on rergunniug Naar men ons meldt n dat bericht onjuist en wordt de rergunuiiig alleen verleend tooi de liehtinf ran 1871 Uil Zondaga önd jl werd io eane algenetne Tergaderii K in het H6tel Tivoli roor de eerste maal rekening en erantwootding gedaan door het Bestuur T u bit Ztekeu en VVeduwenfonds Frovidentia tlV de eerita 3 Baanden Nadat de Toorii ter vfet een leer gepaste toespraak de vergadering had g opeiid n de notulen der range vergadering door deft egretaris Boekhouder waren Voorgeiaan weed door laaietgenoemde mededeeling gedaan van den stand der rereeniginj waaruit bleek dat by de vaitstelling au het reglement zicb 4 personen altdona ui en 33 als liU badtMn aangesloten ran welke Ifatfte er nog S ipnder betaald te hebben hadden üdankt doch dat de rereeniging thans 87 douateuri 1 n 76 leden trlde dat het gezameulyk bedrag ran dl donitaurs tot 263 60 per ja ir was geklommen ea dat ook d vertegenwoordigers ran ons distriot bij de Tweede Kamer de heeren Mr M Biohoo van Uiaelmunde eu l r A Kuypet als donateur op de lijst hadden geteekend Daarna werd de rekening en r raiitwoordiiig na geiieii door de leden J F 9 Wulf en O de Koning en die iii orde bev d hebbendfi guedgekeurd en getefkeud üe lecretaiis boekhouder deelt der veigaderuM mqJ dat de oninngsteo hebben be lragen 333 G2 i rn de tiilgaren 332 11 Mod t in kas was B 61 M 300 gedeponeerd bg de Wed Knox en l anluiid ajdus een generaal bedrag in kaï van jjp06 j Daarna brengt hy een woord ran hulde en ffpic aan heeren donateura roor bun milden énantièelen steun en hoopt d it allen dien nog lang aan Proridentia mogen blij ren schenken a reeklden w nschuit dateenmaalallehirrbestaande qi lerlingq U kenlondsen zich mochteq aaneentluiten téiieinde alsdijn spoedig tq kuijneu v orfien ook in vrije geneeskundig hulp onderateunlng voor oude er li lan en begrafenis die d vqreeniging nu hi d bestaan op de moeieIgkheden aan de oprichting verbonden en op den l iohter die alles in het werk had gesteld om deze vec nigiog tot stand te brengen hetgeen dan ook ala folkomen gelukt mocht beschouwd Hrordep eu wenso1it apr ten slotte het bestuur g luk met hAn Sinke eerste rekening en rerantwoording Voorts schetste hij den intend der fabriekskinderen vóór de wet op den kinder arbeid waarin h i o qi leide dat die wet i el tenige schade had aangebracht in de zak ran den werkman doch dat de verdiensten van die kinderen ftfolt dikwijls i o den vi er werd er wjst en die ifkiule 4ttbbel werd vergleed door de rooriritgnng in bi pi iuf 0 u 4elü e ontwikkeling en bracht ten Mte Ul le aan genoemde et op den kinderarbeid TJ m k am aan het woord de Commissaris G Zegen jrqlks ifi Alulae trekken het doel der rereeniging niteenxette op hen wees welke in plaats van V aan de uitbreiding daarvan medetrwerken drie goede uk nog in een kwaad daglicht trachten te stel n m B tich niet ontzagen het edel pogen van het bestuur te belasteren r orts zeid hg zgn betrekking van commissaris gelgk te stellen net die ran tM ii ada voogd dat hij zoqder aanzien déa persoons oa htudeleo en tegen misbruiken het rejilemeot ito tt aKata loi dqeo gelden doch waar weteniük Ip ttQodig waa dit ook zoo ruim mogi ligk zou Jieipea verhjenei Ue voordtter bedankt ten alotta de vorige aprekera bmgt hnlde m dank toe aan allen die deza zwdi op eeae of andere wgte hi dden ondersteund Daarna Verd de votBaderiog gealoteo M a stijft ons uit Stolwijk w voorziening in de vacature van een lid voor dao gemeenteraad ontstaan 4oor het overlyden vap dea heer D Anker rerden Donderde P den heer C W Dekker At tan de 4 geldige stemmen 23 ttCdmeht oo dat genoemde heer rerkojen ia Om de mingegóhden te Berg Ambacht schadeloos te telhn voor hun gemis aan genoegzame geldelifke iukoBsteo in den l iiigdurigeii winter heeft de Nieuwjaars commissie ldair bereidwillig gistcreli wed r eeM olle ote langs d e hu izen gehouden Woentdagavond waa door de te Boskoop bestaande Ibaling d r Nederlandwhe Maatschappij roor tainbonw n pltntkunJe gewgd aan toorletingeo ever d l üabatiif Dur de he i W uit Leid i f ill$ iderd vfu over te komen Crad n als sprekers op de heeren C de Vos K J W Ottotander en C Q Orer egiider Sprak de eerste o er de roos bare gèsohie óeaii rai de Vroegste tgdeo tot heden de tweede sprtker bield op humoristische wg e eeae red voering orer het renwakken onzer ooftboomeu n van spmmige oeftsoorten tet ijl de laatate spreker ca eene schets hoe Boskoop in de laatste 26 jareA veranderd was eu eene aanbeveling an de Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde overging tq eoi e beschoawii g van het e3iaqht d r a iihren of kegddra ende hoornen en oor deion arond atauearia a en meq in t bgzonder ds A juibncata tot onderwerp zgner rede koos Alle sprekers werden blgkbaar door het publiek met beUugttfllUug aangeboord la de afgeloopen maand Februari werden te Alpien 7 rundereu Wj eus longziekte afgemaakt Mevroifw Kleiq b eft son de hji Stumpff en Veltman ne verklofiug overgelegd v H e u genees kupd ge waaruit btgkt dat haar gezondheidsioestand het voortdurend reizen bij het tegenwoordige wedei niet gedooid De voorstelling van Maria Stuart op 12 Maart te Zwolle aangekondigd zal dan ook geen doorgang hebben Naar men verneemt heeft het wets ontwerp tot wgziging der rechterlijke organisatie en betrekkelijk het getal gerechtshoven ten doel hel getal der borengenoenide va r elf lot rijf te beperked gerestigd te Leeuwarden Arnhem Amsterdam s Qravenluge en t Hertugenbosch Naar mrn veruMint heeft het boofd comitévsn d4 vereeuiging Hal Boode kruis vnn het comité dier rereenigii g Ie Berlgn een aanzienlijke som ontvangen als bijdrage voor de verpleging van zieken engewonden in Aichin liet verroer langs den Neder landschen Bgusp orweg heeft gedurende de maafid Februari 1876 opebracb aan reizigers 110 132 asn goederen 65 067 n direct verkeer ran lei igerseu goederen 164 133 tn aapien j29 33ïi Sedert 1 Heï 1Ü7 was de opbrengst ran reizigersen gaederen ƒ 255 016 Tè s Grnrenhage tt 4 Maarlr een telegram van den gouverneur generaal van Ned Indie ontvangen waarbij de generaal ajoor Pel dei tSeo Febk u ri a i j j a riug Mnh reeft dM de oliolcra in iRohin verminderde Staten OeaeraaL Tweeue Kamhb Zittingen van i eu 5 Maart In de zitting rnu Doiiderdag zgn de amendementeu op ait 3 rau het wets ontwerp tot regeling van ds dieual in hit gebruik der spooruegen rjefworpen ea ia dat art zouals het doer de regering was voorgesteld aaugmomen Art 4 werd mede onveranderd aangenomen Up art 6 bepdiiigsu inhoudeuüe omtrent gemeenseliappelijk gebruik ran een weg of station werden door de h cren B edius Godefroi en Butgers amendementen voorüeateld die eohtrr uilen werden verworpen üjk dat art werd onver iuilerd aaogeBolaen Ds arit 6 tot 9 zgn aangenomen In de zitliqg an gisteren zyn de beraadslagingen voortgezet De ait 13 16 zijn aangenomen Dat beschaafde en goed opgevoede personen zedelijk diep kunnen vallen was dezer dagen aan de correctioneele kamer der Arroud reohtbank te Amsterdam waar te neutn Kn jongmensch 30 jaar oud geboren te Suerabaya als student in de theologie aande Aoadefiie ie Utrecht ingeschreven stond meteen werk man uit Amsterdam die van medeplicbligheid beschuldigd werd te rrcht wegens bedelarij In Jl 863 of 4864 was hij als student in de letteren ingesohreraaen had een jaar daarna het groot matheaiaexamei et gleden uitalag afgelegd Intutsoben was zijn ader in Indié gefailleerd waardoor de zoon grfn geldelgke hulp meer erlangd Dientengevolge trachtte bij door les te geven in zgn levensonderhoud te voorzien Ben paar j ar geleden liet hij zich ovar Bchrijren als Mvdent in de theologie Nadat hij eeiiigen Cijd voo hiet prapaedeutis h examen gewerkt had kon hg wegrus gebrek aan geld met verder sludeeieo en kwam toen op de noodlottige gedacht door iMdelea geld t erlangen Met een brief waarin aijn toestand gcMheM werd em dj valscbelijk mrt d i naam van da Verboeff uit Utrei t ouderteekend wasi zgn insohrijriugsbiljet als studentr eik uog renige anileie papieren vervoegde bij zich te iUrareuhage bg eenige voorname inget pea n erlangde bij plus minus 2b0 Vau J t geld betaalde bij eentge schulden en voorzag bfl n zijn le n u oiiderhottd Van den Haag rertrnk hij naar A sti rdaa alwaar hg bü een slaapsteóhondster zgn inirck naia De namen Van eenige ingrzeteuen had hij op eeU papier hunne woonplaatsen waren hem cditer onbekend zgn medebeschuldigde echter die met vrouw en drie kinderen in hetzelfde hiiu o Bde wilde hem tegen 2 60 per dag wel bij die personen brengen Zoo tietegd zoo gedaan Beiden begaren aak nu op weg De student hing I bij de bezoekers een somber tafereel op van zijne L uittandigheden wekte door zijn spreken het medelijden ran de ingezetenen op en tag ün moeite met een opbrengst ran p m ƒ 600 beloond Eenige schulden werden van dat gatd betaald eiken dag ontving de werkman 2 50 en eenige studieboeken warden aangekocht om daarvan met het oog op h4 af te legxeu exapieii gebruik te maken Van I Juni tot November 11 b dit de student aldus den t d door toen de politie van zqii handelwijze kennis kreeg en hem iii rerzekerde bewaring nam I Aanrankelgk luidde de aanklacht roor beidrn ralschI beid UI o derhandsch geschrift m het des bewust gebruik maken daarraq ep roor fl o student tevens bedelarg Het Hof hi raadkamer wBs eohter van oordeel dat de beschuldigden correctioneel moesten terecht stian wegens bedeitirij en laed pli iigbeid daaraan daar het ralsche stuk slecht als middel om met beter gerolg te bedelen te beschouwen is be student erkende Voor de Becbtbank het hem ten la te K legde feit de werkman bewehrde geen mede plichtige te ziju geWeest Aiaar knecht rSn deii sludeiit Het O M waa genomen door mr Op ten Noorti achtte bei Ier schuld wettig en orertuif end bewe en Mei hfet oog op het lauge voorarrest zou Z Ë A zijn requisituir een weinig verminderen en eischte Voor elk de veroordeeling tot een cellulaire gevangenisstraf vuor den tgd van 2 maanden Sedert ernige dagsn is te s Hage vereenigd de Comtnissie waarvan sprake was in de Memorie rau Keaiiti uording des Ministers ran Oorlog ten a iuzien van de begruotiiiK rnu uitgaven roor i I roliooiing van het restintrstelsel dienst 1876 en wel I bepaal lelijk vour de werken tot verdediging afi da Nieuwe Hdllandsche waterlinie Ingevolge het daor den Minister aangekondigde besta it die Commissi uit officieren ran den geiieralen etnl en ran de verschillende wapens die bij de verdediging vau forten betrokken zqn Die Commissie onder voortittersohap van den liTitenantkolonel J M Van der Star van den ge1 neralen staf des legers bestaat voorts uit den Initeiiai tkolonel der Infanterie P L Netsolier de majoors der genie l Sluik en J H Kromhout den majoor der artillerie M J rau Nieuwkuijk de kapiteins de r J A Salmarin ti a A Berends Deze Commissie is bijeengeroepen om den Minister te dienen Van alries Ann een aantal ingeietienen ran Maastricht diaziob onlangs tol den minister van binnenl zaken I kebbim gewrnil met verzoek om ern einde t maken aan een op de rijks lagere school aldaar heersohend misbruik bestaande in het geren ran vaoanti opeen grOot aantal r k heiligendagen is dezer dageahet navolgende antwoord geworden i Ds ministssVan binnenl zaken i Gezien de berichten van daoinspecteur Tan bet lager onderwijs in Limbuni geeftaan de adressanten te kennen dat noch de wit Ophet lager ouilerwgs noch eene andere wet iets omtrent vacmttén op openbare lagere scholen voorwhrijft dal tot nog toe geeue instmctie voor den hoofdonderwijzer der rgks lagere school te Maaslrioht over dat onderwerp bestaat dat de vaeaniiedagen waar over de adressanten beklag inleveren op roormelde rijks lagere school 4edert 1866 onveranderd sacantiodagen zgn geweest dat de mtuiitar eerlang zoodanige instrnetie denkt rast te stellen en daarbg op de bezwaren der adressanten voor zooverre dia in het belaagvan het onderwijs zijn zal letten T j Volgens de roHaitUung heeft bet departement van oorlog te BeilÜn een AmeriksMi belaat met dt vervaardiging van nieuwe door hem nitgavonden patronen voor aohterlaadgewereo en hem voor zijnfc uitvinding eene dotatie van 6 000 thaler toegekend Men schrijft uit Amsterdam t Donderdag avond vergadeVden da leden van Barr gerplicht in hun gewoon lokaal de Keizerskroon vooi namelijk met bet doel om vah gedachten te wisselen over het ontwerp das heeren Heemskerk tot wyzigiog van ds kiesUbel dat vobrat voor de hoofdstad van ingrijpend belang wss Zooals de voorzitter aanmerkte was Amsterdam er geenszins bp gesteld om op die wijze in het allsfvolsle genot van het kieerecht te Worden gesteld Het baatunr had mr K A Levij verzocht een adres te ontwerpen beatema om aan de Tweede Kamer der Staten Generaal te worden verzonden en waarin de bezwaren tegen dit wetsontwerp zoui o zijn geformuleerd Debeerl ry had raan dit verzoek gehoor verleend en las z A ïconcept voor na te hebben opgemerkt dat t hiii geen partijlcwestie gold masr dat alle p rty n in de hoofstad ér belang bij hadden utet te wOidtn è T b oit e proote droefheid overleed heden morgen ona kindje in den leeftvjct van 3V maand zimmERM 4NN en Echtgenoote Gouda 5 Maart 1875 De ondergeteekende gevoelig voor het bereii wiUig afctaaa van hunne onderhebbende teneinde het atoffelgk overschot van zgnen geUefden Zoon JüLIUS FREDEBIK de Iwtite eer te beitfjjzen zegt die zes geiamentiyke Knechts van de Heeren vah dbe Gaedb Veulanot door deze zgnen oprechten dank J P 8CHARLEMAN saam 1fO jM4 iMt ini Mb geUefde de naaste m i gering te ndelAeil Door deze brengt de ondergeteekende zgnen opieohten dank aaa den heet O W GISSEN mr Metaelaar dhisr voor de poedige en flinke hnlp die hg tng verleend heeft bg het ontstaan van brand in een hovengederite myner woung 11 Woenad avond J EEU Kleermaker Gouda 7 Maart 1875 Hiet koncept sdres lokte eene discosiie uit Men vond het te tefsg in de eerste plaats en hiermede was het besluar t eens lien der leden vond t eenigszins een tasten in den blinde om over dit koncept te discitlsieeren wenschelijk achtte kg het dat eene kleine oommisaie zou worilen benoemd die met het bestqur en den heer Lev zich met de redfutie zou belasten Een ander lid meende dat de tie vereeniging zich in deze niet op het ware standpunt had geplaatst haar doel toch was om namens de liberals ps H een snaak in t wiel te steken Dit lok e warme tegenspraak sit en mat klem van èdfanen nerd aangetoond dat t met hst belang der liberale partij alleen was om te trachten den toeleg van den minister Heemskerk roor zooveel Amster4 m iu trof te rergdelen taiaar dat het bjlang van dllè Arfuterdamsfehe kiezers wa niet te worden verbonden aan een kiezerskorpe van minderen oensns van mindere ontwikkeling Deze Spr drong er dan qp a ln da het adres niet slechts van Burgerplicht jhi odk an de beide andere An terdamaobe kiesvereenigiugen Sou uitgaan Dit laatst rond geen bijral maar dnsriegen werd beslist dat de kiesrer nlglng Burjierplicht bij adres tegen die samenkoppeling met de Gooische kiezers rsn Amsterdam zou veriiueken dit edras met een sdres van adhesie te steunen Macht de Tweede Kaiser onveihoopt de gewijzigde tabel aannemen dan zal de rereeniging zich renden tot de Eerste Kamer Pen slotte Werd de Oommissie van Tcilaelie benoemd Door dezen neemt de ondergeteekende de vrgheid door het ov erlgden van zgnen hooggeachteu vriend den Heer A Koobbvaas zich by het geëerde publiek aan te bevelen tot HET MAKEN VANPLANNEN bh BEGEOOÏJNGEN alsmpde HET HOUDEN VAN TOB ZICÊT OP Dg DITVOUaiMG VAN WIJBKBN IN DE BuaGKBLUKB BoUWKüNIJE Mejuffrouw vah STRAATEN aan den Korten Tiendeweg vraagt met Mei a e EENE DIENSTBODE omdat hare tegenwoordige dan gaait troawenMevrod KRANENBÜRCf Westhaven verlangt met Mei EENE REV ËNHEID C VAN EEUV ENTimmerman en Architect goirdg 21 F eb 1876 Volgens de Bkn PMic heelt een Amerikaan te Parijs vaonaehtig een nieuwe naaimachine uitgevonden die zoo geperfectionneerd is dat men niets anders noodiR heeft dan de gekuipte en tot samenbrchling gereed gemaakte stukken stof die de japon BUllen rormoB aan de mscbine orer U geren die h japon geheel gereed oplevert antoBgerecüt te Gouda 1 Öp de Tereohititting run den T7n Februari 1875 zjjn de navolgende personen veroordeeld M E T wed H B tot eene geldboete van 0 of snbs gev va twee dagen C V V bnirr ran C T J V J B en P de ft ieder lot eene geldboete van 2 of subs ev van een dag N H wed W C V d li en 0 v V huisvr van W F de M ieder tot dr e geldboetea groot 1 60 elki of aubs ger van een dag roor elke boete H T H en J L M K wed N P 8 ieder tet twee geldboeten groot 1 60 elk of eubs ger in een dsg voor elke boete Met verbeurd veriktiriiig vsn de in beslag genomen Mirten en Gewichten wegens orertreding der Wet op Ben Herjjk van Maten en gewiehten £ n allen in de kosten desnoods invorderbaar bij lüfsdysog COREESPONDENTIB Ds VrsMche dichtregelen over atuniiffmiMl kannea ia ons khd biet wofden eplsatit orden alaehts ly nitiraderiag diclitregelsa in as Usd ep BilSaiea t minst komen diegene daarvoor in sannerkiDg welke niet in de Hollauduhe taal zija gesteld tXL RtnAcrrn 9BeeaBasaB99aEassasssean4 asaE fi BKen B=s Burgerlijke Stand CiBOBVN I 3 Mwrt Daniel ouden L A Wdteoburg m W O 4e Uage Jaeob ouders 1 den Hasj ea A C Pasjoora Htndriks ouden H van Halteu en F UIoli llsrïa Cftrittina ouden 8 H van der Kraata en W Inun Jobsnnei Hemas anders J H Kok en S W bagersar 6 Cornells Bsstiaan ouden A U Spee en r n den Broek Otzbledeni 4 Haart J van den IJsel huisvr van D Vto Bfi ii l CL Zimmermauu 3 m P W O van der Geest 10 ro AJ VEftTENTIËN Bevallen van een dooden Zoon P C USSELSTUN Oouda 5 Maart 1875 van EntrwiN t ti