Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1875

ZALIH ZALIHü Puike Versche ZALM pw blik van een pond 80 Cents Versche KREEFTEN in blikken SARDINES merk PhiUppe Canaud en dikke PALING in gelefl is steeds rerkryghaar in deHaagsche Winkel bg P J MÊLEERT Wocasdag 19 Haart 1875 W 1643 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken Het BESTUUR van den Polder BloemenDAAL bjj Gouda is voornemens op MAANDAG den 15 MAART 1875 des middags ten 12 ure in het Koffijhuia de Rommn te Gouda kk T £ BESTEDEN De Oebouwen Schoorsteen enz voor de plaatsing van twee horizontaal werkende Stoomwerktoigen met Stoomketels Schepraderen enz benevens een Woning voor den Maohiniat en Steenkolenbergplaats De gedrukte bestekken zyn van Dinsdag den 2 Maart a s af tegen betaling van f 0 50 per exemplaar verkrijgbaar bg de Boekhandelaars J VAN BENTÜM EN ZOON b Gouda De teekeningen zyn ter inzage nedergelegd in het Koffijhais voornoemd Op den 9 Maart des voormiddags ten 10 ure zal door den Heer J PAUL Architect te Zeveu tuizen aauwgzing op het terrein nabg de brug te Waddinxveen worden gedaan terwgl nadere inlichtingen bg genoemden Architect zgn te verkrijgen Namens het Bestunr van den Polder Bloemendaal De Dijkgraaf VAN BERGEN IJZBNDOORN Openbare Verkoopiiig van eene urtgezoohte Collectie Fransche Engelsche en Duilscfae in moderne zwarte rondhoekige Igsten geencadreerdt t op DONDERDAG 11 MAART 1875 des namiddags t fl een ure in de Zaal Nor en Veemaak aan de Oosthaveu te Gouda Te ïieu vóór de Verkoopinar van 10 1 uur en informatien bij Notaris Mr KIST te Gouda Depot van THEK ciT HET Magazijn vas y Mi M Kavcnswaay Zonen V m GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommör en Prjis voorzien ma nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende ë SREEBAART LZ Botermarkt te Gouda De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembergschen THEE HANDEL van P W TROUSSELüT ZOOX Hofleveranciers van de Hoven vto Nederland en Wnrtembere te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v d SAN DEN Botermarkt n 3e Dames Concert op DONDERDAG 11 MAART 1875 SOXiISTElST ZANG Fraulein SELMA KEMPNER PIANO Heer JOH W WENSINK IntrodactieToorVreemdeliagen l de persoon Degenen welke nog wenschen Kunstlierend Lid te worden voor het 2e half Concert worden verzocht zich voor Donderdag aan te melden bj een der Leden van het Bestuur Nijverheids Departement Gouda LEBSTËmÖESINQ met DAMES in het Lokaal Nbt ïk Vbkkaak op de Oosthaven alhier op WOENSDAG 10 MAART a s des avonds ten 8 uie Spreker de Heer I ƒ de BEÜCKBR van Antwerpen Vrjje Toegang voor de Leden der Maatschappg van Nijverheid en van de Landbouw op vertoon van hun diploma Bewezen van Toegang voor Niet Leden verkrggbaar bfl den Secretaris Namens het Bestuur H W G KON ING Secretarü Ëmmmm WORDT GEVRAAGD Adres met franco brieven by den Boekhande laar W CARPENTIE R te Gravenhage msTE sciiooT de BRUID daar boven en andere WERKEN van IM TJ L T J O TJ Xi I ter lezing verkrügbaar in de Leesbibliothe ek Sa Leesinrigting van H J J LELTEN Oouwe O n 21 Openbare Vrijwillige Verkooplng ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te OuJtrkerk a d IJiael bg veiling en verhoogjng op WOENSDAG den 10 MAART B ba afslag en toewijzing op WOENSDAG den 17 MAART 1875 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer Ja VAN WIJNGAARDEN te Knmpen op dt Lt van TWEE HUIZEN met verdere Getimmerten TUIN en ERF benevens eene partij BOUWLAND daarachter groot p m 20 vierkante Roeden zeer geschikt voor Warmoeziers 11e staude en gelegen te Krimpen op dt Lek in het dorp binnendijks in de nabijheid van ét rivier de Lek Te aanvaarden het Bonw en Tuinland ter tond en de Huizen gedeeltelijk 1 Mei en gedeeltelijk 1 Augustus 1875 Nadere informatien aiin te bekomen ten kantore van genoemden N otaris No 816 der beroemde Wekclljkscliujr amenspraken Uitoave J J HTSeMMER te Vtrecht MHeden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Openbare Vcrkoopin op DINSDAG den 9 MAART 1875 des voormiddags ten 10 ure aan den Kleiweg te Gouda van AFBRAAK bestaande in BALKEN RIBBEN BINTEN Planken enz alsmede de afbraak van een completen Wip wind Watermolen bestaande in een eikenhouten WATERAS g reene ROEDEN GAANDE WERKEN enis Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore Van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda 3 MAANDEN Publieke Verkooplng op Credlet van eene groote party op MAANDAG 8 MAART 1875 des middags ten 2 ure en volgende dagen des voormiddags ten 10 ure ten overstaan van den Notaris MOLENAAR te Gouda in het Koffijbnis Tivou aan de meestbiedenden verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTU MA ÜFACTURE f als zwarte en gekleurde Lakens Engelscheen Fransche Buksking Satin de Laine Fantasiestoffen voor geheele Costumes Engelsch leer voor ambachtslieden Dubée Japoustoffen Waterproef Mantelstof Linnens Servetgoed Amersfoort Keper Dimet en verdere Mann otnren Te zien voor de verkooplng van 10 tot 2 uur Stalen mjn te bekomen op de kijkdagen Zegt het Voort Kapok Matrassen Van af heden worden de gerenommeerde KAPOKMATRASSEN uit de fabriek van A BREETVELT Az te Delft afgeleverd tegen de ouder genoteerde lage prgzen bg eent ongeëvenaarde uitmuntende qualiteit en bgzonder soüpüe en nette bewerking Agenten voor roueia en Omstreken de Heerin Gebr de RAADT te GOUDA Gestichten Ziekenhuizen Logementen en andere groote inrichtingen waar mgne MATRASSEN tot heden nog niet in gebruik zijn worden die bgzonder aanbevolen terwjl voorsoliditeit wordt gegarandeerd Om het misbruiken van namaken in mindere qnaliteit dikwijls op mijn naam verkocht tegen te gaan zullen voortaan de Ie qnal Matrassen aan beide zgden de 2e qual slechts aan n zyde van mgn Fabrieksnaamstempel voorzien zijn waarop men s v pi wel gelieve te letteii Prijs der Itte qualiteit aan 2 zij4en gettempeld Eenslaaps 1 85 bij 0 85 ip 1 0 kilogr zw 20 Tweeslaaps 1 86 bg 1 15 m l3Vi 26 Prijs der ide qualiteit aan ééne zijde gettempetd Eenslaaps 1 85 bij 0 85 m 12 kil zw 13 50 Tweeslaaps 1 85 bü 1 15 m 16 18 andere afmetingen worden in juiste evenredig heid berekend PELUWB en KUSSENS alléén 1ste qnaliteit worden mede tot zeer lage prgzen bggeleverd Alles franco aan boord te Delft Emballage wordt voor Fabriek sprgs in Relc ning gebracht doch bü frarico retourzending voor van den genoteerden prjjs teraggenomeu Op plaatsen waar nog geene AGENTEN zgn worden deze gevraagd en teventi betoefi verzocht de orders voorloopig direct aan de Fabriek in te zenden A BREETVELT Az te Dtlfl Verdere agenten znn Van EWIJK GROEN Leiden H L DÉ Zoon Doom G J LAMMENS Rhenrn L P PRINS Arnhem en Mej E C van LOMMEL Baarn Goadi Drok tan A BrlókmM BUITENLAND Bolteiilandscli Overzicht De tfiitiaterieele oritis ia Fraakrijk daarl lang M n koofts pal er gisteren een einde tin ua koaen Anden oti Uokenüde de regeeriag intorpelleereo aanglauide de oorukeo van dia vettrfgtag Haeht ds Ma ite r geeprokea hebben den vinden nu leier lie aieaire eoBbisstie onder onxe lastete beriehtea Volgen de Ind endaiuse liep deur dagen te VemiUct het geraekt dtl de Nsoejr een BonajortistMeli kompiot ontdekt nm ign Kr wares pogingen gepleegd om onderofficieren en uldaten oa koopes Eea gelgk tot loa een generaal een naaaigeaaot eo Moedverwaat van een Bonapartutuab afgevianljgde gettoSen keWxo Deze geruchten Btaktea irg wat eensaue Ook indien zy votkofflea ongegrond zgn bewgst dit welk een indrak het rapport van Savary op de groote acniite heeft geaaakt In Uaitaohlend wordt de ttrgd toetchcB Staat en Kerk met den dag heviger In oos vorig overiicbt deelden we de iodieniog van bel regeeringeoniwerp nede betreffend intrekking der dotation vita Staa wege un de BooBsefae biaaoliuppca Zoodra de wet is a ekondigd ordeo alle geiden die de Stut un do visdoaaen verleent ingetrokken Paragriuif i huadt echter in dat deie tubudiei onBidJellglc weder verleend worden uo het bitdom welks hoofd zich achriltelgk er toe vsrbindt 00 de wet van het land te gehooriaaen Dit wetavi tel heedt diepen indruk gemaakt in DmtMililiind De oorretfondent van de Daily Ntm te Berlga lelcgntpheert an sijn blad dat de icronti aiii il H i ri l ai a i7 iu il i i t PjWi W kliaa id b êa dat ateateer NnMiM Is ta wotea wat de biatchoppen Ihaua turieo daeai De bilf dfficieele NorédetUéeie ZeiUmf van 4 Haart aogt dft de revolutionaire aanmatingeo van dan Pau die Duittche onderdanen ontbindt van de gehoorzasaibeul welke ig atu de wetten van den Staat vencbuidigd tgu de Begeering terplieht zich kraohtig te doen gelden opdat de wet gieerbifdigd worde Ook in Kualaod begint aeo iea tegen de Booaicbq oarie te venetleo Een Uuasiach blad G oe deelt made dat acdert hst Vatioaaascbe ooucilie de Baa iBche Biniater tan bionenUndaohc lakeu beatoimd wordt met individueele of ooUeotiefe verzoeken vu jaoomaoha prieaters die het oelibaat der prieaUra nlleo algeaobafl hebbeo Qe Biniater hecA ateeda geantwoord dat de oagehnvde ataat der prieatera even als alle godadienstige iuaielKsgen der Katbolieken door eea ooaoordaat gtateld ia onder beaoberamg vaa de wettoi vaadan ttaat Volgena da G lo eohtar heeft deu overeenfcoaat alle wettelgke kracht verloren en daarom dringt btt blad aan op wyüging van de rtgesnngt politiek e dezer zake Dagelgka gaan geheele Boomaohe geacentes over tot de Griekaehe kerk In het gonvemement Siedl ign op het oogeblik nog aleobta 63 Rooouphe gemeenten Een oorrrapondent van da Ooloi deelt mede dat vdór Paaeheo al deze gemeenten het voorbeeldder andere gevolgd zallen Inbben In het goavemaiMnt Lublin is het aantal gemeenten di haar gtMeenachap mot Bome verbroken ktbbrn tot tSSgekloaman en zelfa d gemeente van Wanohau heeft Bome a woreki Uit een Ooalenrgkseh telegram blükt dat bet nieuwe Hoagaarsche miniaterie met een meeidarheid van twee derden in den Bgkadag aanvangt De Desk partg in 1866 gegrondvest heeft haar laatate vergadering gehouden en beeft lich vr$wiHig ontbonden BeveatigJ ia dat ig voortaan geaeenackappelgk met het linker entmm da groot hberale partg lal uitmaken Aaa de Engalsche dagbUden wordt uit Bnutel getelegrapbeerd dal de Belgiaoh rsgeering mede ederU heeft heeft aan die van Frankrijk dat zj niet ongenegen ia Om de aaik ni6tv ati vau 1864 aog met twee jaar te verlengta De verdediger van den vaiaphen Tiohborm Dr Kental heeft Donderdag zioh voor h t eetat io het parl ent laten hoeren Maar niet ten voordeele rlMienl V van zgn vroegtaen cliënt zooaia aaen eerst verzekerde Hij riep e n tgocr medeleden t r verantwoording die na een politiek diner kwaad vaa kea geaprokea had D Kamer was eenstemmig ffa oordeel dat eg slecht hare leden te beschermen had voor loorer zg publieke personen zgn maar dat tg iï h wegena peraoontfike lieleedigiBgen buiten bet parleaeat te wenden hadden naar den gewonea rechter Jtaar Kenealy heeft niet den aioaten eerbied voor Sagelache gerecbtsboven zegt hg en daar de Kaaer doelfde gevoelene koestert jegeoa henv en den Tiabbome adro a t ala een paria iiehaadtlt ging sg tsader ceiiig formaliteit tot de orde va éta dag over aadat DiaraiiU met tgn spitterag en Ijawe met ji bekende ruwe open hattigbeid hem onder hand genomen hadden Inde bladen komt Kenealj er n g aindA goed af De IV i i leeat hem d lea omtiait parlementaire gebruiken Datly Netct neemt een MOfje act hem Daitj TeUgnpA is verontwaardigd 4 t hij zich noch durft beklagen terwgl bg in tija agea Usd En litimm tgn aaedeleden door het alyk ¥ allee belastert wat Kngeland igewoen ia te fiUedigen De leten roeren dé tnm e doea bmot van zich sprelien dta hun BaaeriiSf verhouding tot de Engelsdie leden van t Parl e mw t t loa doen veraoeden Aan moed en welaprékendhei4 tohgnt het hun niet te ontbreken Sayth beeft een wataaatwerp tot cheiding vaa Engeland en het verdiafcle cihuia iagediend Eeratdaagf zal het Huis lidb kanaen baughoeden pet de correapondeaties tnii lw Engelajid en andere Mogeadkedan over bet vaatatfBai vaa aen verboden tgd voor de robbenvaogit Volgen berichten uil Ifadfid lal Horioae het kommandoaeat weder aan aifd i zoodn zijo gezondheid is hritttcid sommigen tilfi echter ia dit bericht het uUhig van den ii pltii a aaar iiberaleu geoeraal h eft geauiBki weg t aemeo De Alphooaietea aprckeo van eea eorde door hen behaald op de C rli tea bij GastaUnllii Br i natuttrigk geen ataat ap te aakea in Spaqe verdraaien alle partgen de waarheid AHEBIK A Ia d Ver nigd Statu ii de politieke toeetand too getpaonea mogelgk Inditn in de tniddgke Staten de zekerheid dat de deiMcratiaehe of oonservstieve partg bisnen enkele asaandeo haar aieht tal kannen doen gevoelen aiet tot groot zelf bedwang en voorziohligkeid voeit tijn aldaar alle eleaedten aanwezig oa een heviged twist t verootzaken hatóbea enkele Statea en het bderal gezag te Wuhington Q neraal Grant pogingen oa jjn gitag te vereterken op het oogenblik telf dat hij een groote deBOcrstiachë aaerderkeid in het Coagre tegen t oh krggt toont al te duidelijk aan op welka wgn d u voor ataataaaan too ongeackikte generaal voorneaiens i te handelen De ontzagigke haait waarmed twee weiten die door de dcaocralisake partjj bqionder gehaat zijo weiden aaogenoaen heeft in de Uaie groote verbittering gewekt Met 88 tegen 26 atemmen werd de eiiU rifUt UU aangenomen waarbg niet ataatknadige a a r maatschappelgke eigkkeid van neger a blanken wordt ingevoerd en verplieh tend gemaakt in schouwburgen en over Op het zalfde oogenblik werd io het Eais der Vertegenwoordiger de oree HU aangenoaient welke aan gsnenal Grant het recht geeft om de iaiea eorpia wet wanneer hij wil op te heSio lieden gevangen te nemen zonder vooi aande rechtspraak en in de verkiezingen van het Congres tusscheu beide te komen Zelf voor vele repaUikeinen in het Oongm was dit voonlel al t bar Oeen caesariase in Amerika zeide een krachtige ainderbeid der re geeriiigapartg die binneaé nkelc uren ontbonden tonde worden en het waa met aleobta 1 SS tegen lt4ate i meo dat deze wet werd aangenomen De Senaat heeft echter begrepen dat zulk een wet gevaarlijk kon worden bij de ataaaaing van het volk dat aet zoo ocergroote mendeiieid bg de n taraverkiezingsa zioh verklaard heeft tegen het telkens vermeerderen der macht van den Freaident en heeft de wet verworpea De poging van den President om de zwakke repobiikeinicke meerderheid in ilen Senaat te versterlien door de weinig bevolkte territories Nienw Mexico en Colorado tot Staten vaa de Unie te verklaren alaagd gedeeltelijk Colorado dat ongeveer 40 0o0 inwoner telt werd tot 8ta t verklaard en aal dna evenveel vertegenwoordiger al eenige andere Staat naar deu Senaat teaden Daar de bevolking repablikeinach ia ia dit winst voor preaident Grant In Arkantu wil de President optrülen gelgk iij Loai i ns gedaaa heeft De vertegen woordi a an dezen Staat heeft krachtig geprotrateerd tegeir ie inmenging in ds zelfircgeeriog der afaooderlijke Staten doch de Pre ident volhardt bg zgn verklaring dat de ooa titntie van den Staal welke juiit onlang door het Congre te Waahiogton wat goedgekeard onwettig ia waardoor niet alleen in Arlunsaa nmar ook ia Louiaiana de gemoederen hevig bewogen tga BINNENLAND Gouda 9 Maast Het aantal ia t leveren aMBachappeo voor de lichting der nationale militie van 187 B is doorgcAp staten dezer pravinei o a bepaald voor s Hlge op 246 Delit 56 BoUerdam 356 Sehiadwk tS Leidea 108 Gouda 43 Dordreobt 80 De PaU MaU Oa e Ugft oadasb de tegenspraak van Baaters Agentschap te AaetarHa volhouden dat een derde gi aterke peditii tegen Aljeh wordt voarberwa en aaar Batavia vertarekkea zal Vif hanMB ét ataDiga veraakfriag geven dal va het bericht m het Engeliebe blad geen woord waaria Wel worden door geregelde nttesodiacen vaa troepen in Nederland de lacune ia kql ladiaeh leger ateed aangevuld doch vaa een detde eipedi tie i geen earake Uit Hage aehrgft men aan het ü B Ook hier heeft men belkngetellend t ooggevc tigd op t aukze dat Voratensckool heeft gehad ea de lauweren die eeist de autesr en vervolgens ook de dames Kntseman en Baart hebben behaald Wat hierbg ons leed doet is dat I gernckt loopt dat de borremeester het oproeren van Vorsieoscbool aikier heeft teriode Waarom F Uen vreesde voor verkeerde opvattingen Nu Utrecht Bottcrdam Leiden hebben bewezrn dat die vreta niet gegrond wa en dat de artisten zelfs over de morilgkste tooneelen in t stuk ten olle hebben gezegevierd tal men nu nog te s Hage verstoken bigven vaa t genot Vorstenschool te zien Ik hoop dat t gerucht niet ten volte juist was en dat wg du spoedig MtUtaUUi t drama tallen kunnen bewonderen De Haagache bladen beweren dat r van èw d c gelijk terlMd niet aan i Zaterdagavimd had weder een buitengewone vem dering plaat van Apollo afdeeling Uilerlgk WeUprekendheid welke door een teer groot aantal leden werd bijgewoond Mochten wij een vorig anal awt lof melding maken van de aitvoering dar vertohillende noa vao het programma ook ditmaal gsveo de heeren die den kstbeder beklommen vele redenen tot tevredenkeTd Gsvrn wij voorts hij een vorig verslag den wensohte kennen dat een maatregel zon worden Kenom ea de verschillende voordrachten met te doen hindeKo en I genat daarvan nietje bdemaeren door t heen en weer loepen der bflTienende geesten t wa on aangenaam te zien dK t beataar de gegrondheid vsn dit verzoek had ingezien en aan ons verlangen voldeed om gedurende de aitvoering der programatanummert de uitvoering vau de bevelen der vrrvenchinglievende ledeu te doen opschorten Wat de eerstgenoeaida uitvoering betreft het volgende Het wa on aangenaam kAïnis te tanken met Jr n gelukkigen overwinnaar op Schiedam wedstrijd wA