Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1875

ft kok van 6 dezer wgdt daarover in den breede uit Ten onrechte is gemeld dat de vroegere legrit thans kalahoae oom des konings in de zaak betrokken waa De laatste t eede koning van Siaw stierf kort vóór ilen vader van den tegen woordigen eersten koning Ofschoon troeger de koninklijke m icht verdeeld achgnt Ie zijn geweest ia vooral toen Siam met vreemdelingen in aanraking kwam begrepen dat die luestand bezwaren opleverde De tweede koning waa oorspronkelijk de arldheer die de voorhuele dea ligers u invoerde Gr kan ook een derde koning zijn De tweede koning werd in deu laatfien tijd iu zijne macht verkort De zoon van den laat ten twet den koning heeft zelfs een minderen titel outraiifien zoMlat het tweede koningfchnp eigenlijk hij zijne vaderi dood afgeschaft werd Hij is ook alleen vao vaders zijde ait vorstelgk bloed gesproten OntevredenbeKl fipvcr zgne tegenwoordige positie heeft tot de jongste onlusten geleid In den nacht van 28 December jl barstte een brand uit in den gaitoealel van het paleis van den ecraten koning Helr vuur werd in weinige oogenblikken gestuit Den volgenden paorgen vernam men dat ren aantal troepen in het verblgf van den tweeden koning zooals vreemdelingen hem ten onrechte blijven noemen waren verzameld Hun doel schijnt te zgn gewee t het paleis te vermeeateren en dit zou volgeus s lands gebruik hun meester tot vorst des landa te hebben gemaakt De adel en de overige legerhoofden ijlden naar liet paleis Hen zag er de adellijke lijfgarde van 600 man compleet en 6 a 60Q0man troepen bijeen De ex regent had de hoofditad verlaten en was opweg naar zijn landhuis Hij keerile ijlings terug bad een langdurig onderhoud met den eersten koning den minfster van Buitenlandsohe Zaken en anderen waarna bij den iweeden koning liet aanzeggen dat hij hemdun 2den Januari een bezoek te brengen bad Dezewachtte het bezoek niet af maar lam de wijk aaarhet hdtel van den Britachen consul met wien hg opzeer goeden voet stond Zijne troepen legden de wapeaa neder H De oorrespondent van dC SiraU Timet wgat er iop 1 dat ait een en ander bigkt dat het land i iet vooruitgang vau bet tegenwoo ige bestuur 2 dat algemeene verontwaardiging heeracht over de vhicbt van den tweeden koning naar den Britachen consul ofschoon alle consals het gedn van hun collega goedkeuren kan de poeitie der Britten in Siam weleens viu onaangenaaen aard worden tengevolge van bet gebeurle De StraiU Timet acht het voorzichtig de handelingen vau den consul niet ontijdig te beoordeelrn Laatste BericlM en Versailles 8 Maan 4 uur namiddag verzekert dat het Ministerie lot nug toe aldus is nmengesteld Buffet vice president Dufaiii justitie Sar tnaaciën d AudiSret binnenlaadsehe zaken Berlijn 8 Maart De Poit deelt eene oproeping mede van graaf Fraiikeaberg lid vanaden Bljksdag waarin bij met herinnering aan zijne circulaire van oor l g jaar de aan het rgk getrouwe Katholieken nitnoodigt trgwillig enduidelg kbanneon erzettelgke getrouwheid te betuigen tegenover de pauseiyke enojrcliek die door de katholirkea pers wordt voorgesteld als eene ingeving dea H Gceatea fn mitadien verbindend voor het geweten en itrakkende tot zaligheid Londen S Maart Mord Oairna keelt in bet Uoogerhnis medegedeeld dat hij wegens de ernstige oppositie van beide zijden tegen de afaohaffiug 4f jurisdictie van het Hoogerhuis als rechterlgk Hof van appèl tot zgn diep leedwezen heeft moeten besluiten om het ontwfrp tot wgzigitig der rechterlijke wet tan 1873 in te trekken De lordf Selbourneen Grey verklaarden dit beslnit af te kenren Lord Eicbmond verdedigde het In antwoord op eene vraag van liord laiville heelt graaf Grey de erkenning van het Gouvernement van Serrano en van Aironsus gerechtvaardigd Tevens heeft by beloofd de correspondentie te dier zake aan het Huis te tullen med drelen et iuttoud ring T n stukken wier mededeeling oa andere Gouvernementen nadeelig kon zgn In bet Lagerhuis ia b t roorstel Hawioo ter nrmindering der legersterkte met 224 tegen 61 stem men verworpen Burgerlijke Stand Gkboren 5 Maart Juhanues ooderi H Üronw er en H nn üoosB Sa rtj oadera F NDveUtijn eo M M P penxeel 6 AdrijiDtia ouden A Schram po AA O l 7 Jobantia ondera H aii den Heuvel eo Wpkier Johannea Qorneliai ondvr J SoaterH to Jf van niet Pieter ouden N Wilschut en J Roabergen OYtELEDiS 1 Maart W A B Jkelaerts van Emtaicliavan S m Weinig crnowluing mag het buren dal liij niet onbekrooDj hu st it kvraa Zoowel in terHaar i tHwiberi t KlaéHj alg in lkt Gealei laeiowut toonde hy een goede slem au een Uioke roordracht te pitren Hjj g r Wt k hei ndfr8eliaiA4a ictnnen lussclicii de woorden cfcreruweii en de tem uitietteii en loowel tgne testea a aal t tindere i iiJn Taordmohtitoaadeii dnt llg goad an de waarde der wuohIbu die j pwk duonto nK ii waa Het rooetengenoemde onderscheid w rd niet steeds gevat door hem die Boogaerd s roildiiig voonlroeg Deze I eprnk ook met niet geuueg U tdrukkiug en blykbiiir had b j tiet genoeg studie gemaakt vaa hdtgeen hg onf dead hooren Niet te boag tocli is otze iseh dat aien het voortedragene zoo moet gelezen hebben 4at niet herhaaldelgk net boekjr moet geraadpleegd A n dezen eisoh TDHeden ook anderen reelal niet N 5 werd Tenlienstel k roorgedragen en N 4 was erentens goed Wat betreft de keifzeUer stokken moei aangemerkt hit de IseAte nHst békalofl jka d r nieawlleld be Atra Tm slotte drer 8bhiwmera dramatisch Tragaeut een tukel woord Graaf Stniemee rei tterkte da go de 6rw ai htiog die wij yan l gn TodMrisbt bg eéne rorige geJegen iwid nudden op fkt Ook hM stille ipet ran dieu keer Dr preililant Toideed beter dan iroeger wel eens t geral was toch weusctlen w hem de woorden te Irtrhineren DertJrun d ler Tbeélralisohi n Knnst wie enier jedeo aadern Ul das Wabre Ï3as N itur l e rergadering werd gesloten met een woord van l n Tite presideot den keer Weimar die in detalrijke kMiSC eu ircr gewaardeerd blijk fan b e t aiigH tlling HMg 4iij beepte dat tdezr n arond gegeren applaus niet slechts uit rbeleefdlnid modht zgu roarlges iro ten maar de goedkeuring o er t geheordr ook in ecu olgende rergadering mooht blgkeu door een toltgke 9pkoasl Hat pMabjterie dar Ned Hanr tfmeentete Amsterdam hmt dr A Kajpefr la 4n leHrilg ma denpredikant dr O Vao Gcrkuui ta geraegil Het b WbKt diMTsUamige dagbladen erapMd nis z u de he r Kxlyptr dit zelf rerkozenhebbhi is Oiijuist Uil Z M de Koning heeft bg baiUit eeiMtaalBge ran 4 41iO s jfijirs verleend aan de direetears en kapttciaslaei ev a tiaede ene au ƒ KM voor bet eeti emrsufiaar en van SO teor icdtr der dri MiJgewlt fi utu litn iiarbigf o gedetaskeacde iBoienm hij üe ataTschool D Mininter van Oorlog ontwaard hebbende daf ten aaiixlen van het met oubepaald rbf zanden Tan miiiliens die na Ug het algemeen depot van d w p1iiie aan de steugere krijgstucht onderwdri n it zijn geweest bü het korps terugkeeren versébiU f lend wordt gehandeld beeft het navolgende bepaald 1 wordt een militiep igdena hg voor eerste oeh rüilig ouder de wapenen is bij bet algemeen depbt iali discipline ged cheet din zal hg na terug lomit bju het korpa nog in wcrkelgken dienst gehpu ieu worden gedurende den tgd welke door die délacheering aan den eerste oefeningstijd is blijven ontbreken 2 hééft de détacheeriug plants ferw gl de mtlitien Mr het blgven4 gedeelte onder de wa ftknèn is dan kan hij oniaiddelgk na terugkomst ey het korps in het genot van groot verlof worden gesteld Staten OeneraaL XwEebz KiHcv Zittingen 1MB en 8 Miwrt In de zitting van Zaterdag zifa ingefc mea ontwerpen tot wgzigiog der wet op den wijnaccijns en Ml goedkearing ihM hcthaadelstraclait AM Portugal De wat tot regeling van de dienst en het gebraik riM spoorwegen ia na dè behandeling der nog oveliga aitikelen aangenomen met 36teg in SSatebmen Mltné t ia het omwerp betVeüende dt Kmuhnaat ohappij en inden ontwerpen aan ite orde In de zitKng d r kmer van Hiudag is bet Ontwerp tot bekricbtiging vkn eenige irtikeleu eeirer M lM Afiatei diaiaehe kanaalnnatsohappij gestoten oVMcllouat iingenomen mtt 46 tegen 11 stemacrn ólgma btl U B levari de oprickting m on iiilmwpken hij 4la versohillende regimenten gnWla huwnii op io de eeMt plaats omdat no de luiiikmtca te weinig tracteiient wordt gegeven en tan twcicte omdat de aspiranten die liob aanmeldeta nttiUea gwahikt bevoi i u worden roor da aftitiire dienst V Niar aan verneemt zal het zendingsfetst dit jur nhoodcB wordan op Buekeorade oaikr Uetmitiéde WaiM f 7 J U Aan liet aarfBTslag 00 1 9 4 nn M Nederlandsobeh éntmiKle HAig Htbng is de volgende opgaveaangaande den handel tussoben die klven en Nederland en de NeJerlandsche Oost Indisohe bettttiogta oiWlaend Ue invoer van in Nederland gefabriceerde kitoenen goedereu bepaalde zich weder hoafdzaket tot drilla hij wordt gwehat op 30600 stukkin ter waarde vkn 27SOOO wavvsn op SI Iteauhar Hog IIOOO stukken onverkocht waren De omzet was in bet begin des jaars vrg belaggrgk och heelt ten gevolge van de alj gaeene lustelwsheiJ van den Si iudel geeiie avredigpoli aitkoanen opgkleierd Van KollsndsAs jeans werd aleebta weinig a ngevoei d de vaorrakl is bg na geheel uitgeput zoodat de uitzichten voor dit artikel gnnatig zgn Ëg wgze vau praelheming zgu vit Nederland weder kleine partg u ahirtii s Adrianopel rood liatoenen aLeeiiogs en doekf n aangevoerd doch in drze aitikelen is niets van belang omgegaan echter kan men verwachten dat de aanvoer van deze drjiikelen weldra met voordeel zal knuRen geschieden tiel oplicht Ipt de wóUin manofactWiru heelt in 1374 wcmig verandering plaats gehad HMlandscbcpolemietcn blijven het voornAae artikel de invoer wordt geschat op 2500 stuükeo en heeft aog al voordeel opgeleverd Ue oorr iad bestond met het eind des Jnurs uit 610 stiikl n t e fui li eit van dit artikel Vau jenever was de pnvoer weder zoo gering dat er op dit oogenbjik volstrekt geen voorraad is terwijl de vraag ui den laatsfen t gd zeer levendig was De ecrslaantomende bezeudiogén nillen ongetwgfeld goede prgzeii bedingen De aanvoer in 18 4 bedroca aleabta 1200 kefdeia Dezer dagen zon te Qorinofaem een 78 arige weduwe in het Glathuis overleden worden leraardebesteld vrieiMtn en bekenden die de plechtigheid MIden bijwiMteta waren reeds in het sterfhuis bijeengekomen toen de oommilaaris van politie in bet HMtfniis r heèn en de voorgendmen begrafenis Mbofste ii ir op last van de jdÉliHe een onderzoek turnt worden Ingesteld na4r ééns nog jnitt intgds oatdekle BMid illiga mishandeling met eeua greren kifibelpook e n e weken geleden aan de overledene toegebracht door zekere vrouw 3 die zich reeds in handen étt jaMitie bevindt De lykscbonwing waa spoedig a elèopén en de begraf nis kon oog denzelfden lag vaatlgMg hebben badM de kUt door den aötnmissaris van poltie Hrat Verzegeld j De directie van het Reüiem Theater te Berlgo heeft het volgende aèllrijten oiftvliigeu irSodert eenigen tifd wordt in uwen schonwbarg iiet stuk VI de lï iuioieneid van Beater gegeven Ib dit stttk wvtdt le peraoon van oom Herse als fcarikalMilr fourgeatfid Deze oom Herse was eobter Üa werltelgk rieesahciüke oom de broeder mgner overledene moeder en ik kan het niet lijden dat eau mij oabeataaade bloedvenmnt op hst tooneel belachelgkr wordt gemaakt Ik venmek de direetie daarom beleefdelgk het stuk niet meer ten tooneele te brengen eu mg den sohrqver te uoeaen die het werk van Kautervobrhet tooneel heeft bearbeid opdat ik dezeii kan belcUen bet stak aan andere tooneelen te Terkoopen Onze familie beataat ait een aanUl verwantea waaronder frofesaorenen koninkigkeambtanaren die hun ouden oom en oudoom iet op bel toooeel willen zien oorgetteld zeker niet ak karikatuir hoe zouilea i e greote blageu Ogtit tan tooiro fonkelen als b $ dit kon ziea Reuter beeft zeer onrecht gedaan Viaua waren naam te noemen eo h a belaohel k te aakea hem dea aan met wieo en inut wien oadera h iio nt panwebetrekking heeft eataan Ugo oom Herse wn sinatbr en apotheker te Stetèdiagen en wnonda p de If kt uaast het BiildhBi hooggwobt co feeeüd mn Ue imaoncrs ik herinaer a dit aeer gtwd en hg stierfin IgSS A leiag letlelgk ton dieiwte tiA ide uddeleu zil ik aanreiiden 0B de verdere opneringen ma het 4Uik te vétbaideren awaoeerdeduectia van Ifet Seiidexi Titaler met xleif eedknd beeft udbr de eaatandigheden door lAg te berde gebrsobt bet tak t r ygde Ie leggen Uet hoogacktnig verUijret Wed Ueoter W geb U Bg de faehaadcliag van ihet laotal ea bntponderwijziMssen bij de 9peBbue sekolen aan te stellen beeft de heer Pok inidtn Kolterdamsohen gemeenteraad de bewering tegengeaprokes dat het getal halj oaderwgKef afoeeat Hct aaonelqk hulppersoneel i pide hij is in getal terkte en iu hei sloffql hen zin steeds vooruitgegaan In 18B8 Pa g Üietaantal hnlponderwgzers aan de lagere Vlfaoka tt37en in 1872 was dat cgfer geklommen tot op 3686 alzoo onder de ii erkingder tegenwoordige wet eene enaeerdoring tai 0 pCt n het i daarby opmerkelgk dat vooral in de la late ren de vermeerdering het meest aerkbaer mi t sühuld van hetgebrek aan holppenoneet moet dan ook nitslnitendgeeooht worden in de aieeds toenemende vraag endeze is niet het gevolg van een gebrek in de wet awr jdeit jnist voorere goede en kraahtige werking 0 k Mt aaft l Jcweekêliugeu is verdriedubbeld sinds 1S4 Jn ge laatste jiiren moge het cgfer der kweekeKagèn eettffeo achteruitgang töonen maar dit aoel boofdzakelgk aan de zucht van ben worden geweten die de kweekelingen 9p de scholen door hitlpwiderwgzera willen doea ervangen hetgeen zeker nadeelig wikt op de kraabteq waarotver bet personeel hulp ihdkrwgïeralateriiil beschikten Da ongekende toenapia van l et penhaar ooderWga weiirt er ook toe Mle 4a bêt hanMil kweelcelin tfn t Mili te doen orden terwgl vetder ook niet bit het oog mag orden verioien dat weifiig medswerking wordt gevonden bg den heofdoniierwgzer oadnkhij tereehl liever een hulponderwgzer dan een kweekeling bg zich heaft Bovendi n vinden vele jongelieden aieawe aitwegea in de telegrafie de spoarwegco enz Men preekt van verheoging van de jaarwedden voor het hu uienonail Daar zga èr idiede wet uk daarvoorwillen wgtigen aaar ook dataiddal zal niet baten Het is toch een onloooheobaar feil dat de traktementen wi het hulppersoneel aan de openbare acheel geleidelijk miar aanhendend en belangrijk zgn verhoogd Vroeger bedroeg bet traktement van en hulponderwgzer dooreen genomen 3AU en thana 600 Geldt dit voor geheel het rgk te Sotterdaais de progressie vooraigang nog aterker Ia 18t8bedroeg bet traklenent dooreen f 383 in 1868 waahet gestegen dooreen tot op 445 en het heeit in 1876 reeds een ogfer bereikt dooreen van 850 De triktefflenten zgn hier dus bijna verdubbeld Zookan fn geieidalgk voortgaan o spreker zal gaarnede eestte gn m daactoe meiie te werken ataarbij dat al aoet men aan de dingen den oatanrlgkenloop laten v De Lncaatvoorstellingen hebben wel een internationaal kari fter Lucca toch is een Duilscie die met een Frantck ge lsohap op een HoUanitch tooneel in bet Italiaantch zingt Aan een partienliere eerre ndenti it Ateiia oatleent de N R Ct bet tolgeude omtreilt den aanfai op Leagbatta Uit de oonranten hebt gjj voorzeker vernomen dat bat IMe bataljon van Weltevreden dan 3dea DeeeaMwr geëabarkeerd ia om naar Atchi te vertrekken Na eene zeer ro rspoodige reia vao 8 dagen kwamen wg op de rede van Atebin en debar keerden wg nog dcnzelfden dagv Om na niet in details te treden waarover ik wel eene courant Mm kunnen vullen zal ik tleehta enkele bgzonderheden aanstippen Na ons dabarkeaeal Ueven wg tot nader der gehivaoukeerd aan het atnnd genaamd Oeleb omdat wij door den bobjpin waterstand belet worden boeger op te trekken Tegelgk met ons irriveeede bier het 6de bat van Baiijoe Biroe en met in versche troepen Beende de expeditie koamasdant kolonel Ptl leer tereebt een slag te bunnen shMn Van bet atrind werden deor one dagel jka verkeaningen en jpatronilles gedaan voor den poataDketen gewooalglc werden r dan een paar gakwettt auar venier gebeurde nüets totdat den 3Q lan Be oamb a avooda ten 9 ure order kwam dat de troepen s nachts ten re monten oprukken Soddi s naokts ten ara et wis een praehtige llobte aaan rokten wq op en kwaaen ten ongeveer tVi ure voor den knton alwaar de andere troepan henevens de artillerie zioh bij ons voegden liet deel was de bentiag Xoagbattah te nemen detieliMa sterkte waarvoor Mu troepen reeda waren t w tiesUgen Dat het een warae dag zou worden begrepen wfj dni al aMtlondi en liet zon oalcag n velen oneer dabbd hengen Nu was bet 10de bat bestemd om reóht op de sterkte aan te aaiehMren en bel Sde bat onder mffoor Bomawinokel nw Mae omtrekkendd bewegiag Aiakea Natot ongeveer ll i doorgemarcheerd te hd beo waren wij tot omstreeks 800 a 900 passen van de beating genaderd toe de artillerie zich onauddelgkin batterg stelde en eeaige salvo s deed waarop deinfanterie gelast werd de sawab velden in te trekken en verder te a ea wat er te dosn stond Eh tirüUeur rakten wg al vurende voorwiurts ons wit werd eobter hevig door den vgand beaiitwoor NaOKt onaoemmelgke hindornitsett gekampt te hebben het zijn daar alles dirie boasohen liemaobtigdea Wij de eerate bentiog waarin een kaapong waagelegen Wij vonden daar eenige tonnetje bnakruite kogel HbMrCW Mb ivAtre oorier n en slaken tdekaa bg in braad Verder doortrekkende begon het zoo wat naar 3 l 4 ire te bopen waiU dat alles ging zoo vlug niet en er lagen er reeds eeuigen tegen den grond alvorens wg de eerste benting bemachtigd hadden toen w j nog maar Itgd op bet 6e bat wachtende jWaew dat i kwam opdagen en waarjcbijnlgk verbipderjjig bad gekregen i en dB was bet lUde ibittaillen alfeen in de voorgelegen benting van de sterkte fVwbfitHl aoodat ome positie oahoudhiar lerd Da kommandant dit tiende Uet door de gezamenlijke hoornblazers rétireere blaten en t was fp dien rampaligen teragtoebt Jdat l t 10de bat er iniKlaogs kreeg Ongeveer midden in de aawahs gekomen mo t n jvg door een moeras van omstreeks 2 a 800 pas rMte en hier kregen wg een aintal dooden en gevonden onder welken Jaitsteo ook ik was Door een k wel getroffen hevig bloedeode knnt gjj nagaan Wit wjj daar uitstonden van drie tgden werd tegetyk op ons gevnnrd tot ons midden sommigen peg dieper stonden wij in het moeras en men kon elkander onmogelgk helpen Enkele gewonden moesten er bet leven laten Uitgeput door bloedverlie en inspanning dat ik hetzelfde lot te aoelen ondergaan aaar de gedaehte aaa het aioederlind en onzen militairen plicht hield mg staande en met ongehoorde krwiblsinspinning onder een hageljacht van kogels bei kte ik zonder verdere ongelukken de aabulaoce üiar werd ik onaiddelijk verbonden en eenige aren later werd U naar den kraton in lat hospitaal overgebracht Die oade en uienwaaarsdag znllen mg hengen een sergesut pis nit Holland gekomen zag ik aaa a ijne zeide vallen en aterveoj de 4ood was mg nader dan het leven en thans moet ik teggen dat ik nog een goede Nieuwjaar heb gehad dat ik r zoo goed ben afgekomen want over eeaige weken hoep ik hersteld te rijn daar ik de zorgvuldigste en vriend9chappelijk lc behanileling krijg Overigens zgn er reeds lenigen aan buiioe wonden overleden terwgl het ongezonde klimaat de hospitalen met zieken vult en ons Irlein aantal troepen daardoor vermeerderden dienst moet doen Wat kan het toch spoedig veranderen verleden jaar bezag ik den kraton in onze illuatiétiSn en thans lig ik dair gewand doch ik zal er n geen verdere beaohrijving van geven ik hoop dit na mjfne terugkomat te doen T Groningen is een IJsklub opgericht onder den oa m van ICwceksahoal die ten doel heeft hardrjjdetgeii te houden voor jongens beneden de 16 jaren fieiie voorgenomea hardrgderg ia aldaar aiet doorgegaan omdat bg ynderzoek i an weg de politic gebleken is dat het ga te zwak wis om een menigte aenscheo te dragen Bg de directie van de Ned ïndiahe Spoorwegaajischappij is volgens de Keiarl Hiufieier nietabekend an eenige sehide aan den spoorweg geleeden door de joqgste overstrooaingen op Java t Ijuidens het bericht Van de Nederl Indischc Handelabaak hebben do overatmoaingen in bet beginvan Febmari plaats gehad Bg het comité van be heer der Nederl Ind Spoorwegmaatschappij te s Hage iKeft asea teliigrapbiaobe beriebleu ontvangen vaa 13 en 27 Februari waarin Volstrekt niet van over jKroomingen wordt gesproken 1y j rbrbemen uit bet Bónenilatl dat de rgks ïanieHer Van Düllsehland door Jen bondsraad is geaaoht d geworden tot het sluiten van eeu letterkun deUaetaat met e Nederlanden iff t d B VolgeiMi de Beid e m Ct beataat het plao om et het aeg op de meerdere eiaohen fan het onder i js den trans aan het inititnut voor de K N iriae 4ier jfren le doen duren in plaata tin drieau tte Qeaeettciyi m Viaardiagen hééft besloten ach met een gemotiveerd adies te wenden tot de Begeering bdudende verzoek 1 zoo apeedig mogeUk te voorzien in het groot gebrek aan hulponderi ien zoowel deor vermeerdering van het aantal Ewaak en noraaalscholeo als door nithreidiug van de bestaande opdat altoo dukl gk moge bigken dat ke openbaar oudarwgs ia een voorwerp van de aaolwadende lorg dar U geering en 2 oa ia te dienen eeo wgtigii van de wet op bet lager oaderwga vaacbgj bepaald wordt dat de Staat een gedeelte van de koiten van bet lager outlerw gs voor zgue rekening Memt opdat de bepaling dst overal in het Bgk van overheidswege v old oend openbaar lager onderwgs wordt gegeven kvnne worden nagekomen Op An bal n het westen van JCentacky waren ▼ e boheiden dames met hubne Miei versohenen zooils dit in het wetten van Kentucky mode is De zui geintgen werden in de jo wir bcwearplaaia te slspeu gelegd zuo lang de maaa s aau het dansen waren Tarwg de moeder i h iu allerlei okoregraphische boohten draaiden kwamen enkele jongelui op het ileiikbeeld dt taiiet te verrvileo en van plaata te doen verwisselen Zoo gezegd zou gedaan Na afloop van het bal nemen de meeste moeders verkeerde kinderen mee naar huis Naluurlgk werd voord di or bat verschil derkfeeding de verwisseling opgemerkt maar bet daorde acht dagea eer de moeders kaar eigen kleintjes terug bkddsn Nog zgu er dansende mama s iu het westen van l entuckjr die met aet bepaalde zekerheid weten of ze wel haar eigen kind uu $ hebben Koloniën o o ST IN DIË Aan de Javaberiiditen loopende tot 80 Januari ootleenen wg het volgende JHet aail overzicbt vaa de Jam Bode bevat o a het volgende t Van den militairen tevena civielen bevelhebber te Atqien ia mida dagtaekeuing au 16 dezer een telegraa ontvaugen luidende 13 Jan punt bezet bij Atsjien rivier noordwaarts van Missigit Longbattah tegenstand gering geen verliezen Konvooien worden sedert niet meer verontrust Veel volk vau XXVI en XXII aoekias in natrek van Lougbatta en Looog te zamen Berichten spreken van beraamden aanval op Longbattah en Penadjang maar niat beproefd GezoudheidstoesUud sedert Jan ainder gnnstig 17 gavallsa aA eboiera t t heden Koortsen heviger Luit kwartiera Vitringa 10 dezer overleden aan djrseutrie Aan een bg bul legerbeatur van genoemden bevelhebber ontvangen telegram vin dczellde dagteekening wordt oog bet volgende ontleend 11 Jan Aanval op U asigit Longbattah afgrelagen daarbij gewond oflie van gez J C F Kaïa Kolonae Bomawiuckel met mariniers uitgerukt tot dekkilf van een konvooi naar de a ssigit Wg bekwamen tweegMnen elden en vgfgewonilen N g t ed staatkunde tran Jan Bericht ontvangen vijand in grooten getale in XXVI mbekims i ereenigd is wd missigitherovenn verlies vgand op 31 Deo 230 dooden Jan Nieuwe post opgericht in zuidelgk gedeelte BlangTjoet De oholera beeraoht dus volgens de laatite beritihleo weder te Atsjien De kourooien worden niet aeer verontruM en de vgand schgnt het wanhopige in te rieu van aanvallen op positien die eenaual door obze troepen zgn bezet De mededeeling dat een nieawe post is opgericht in het zuidelijk gedeelte Blaug Tjaet eiscbt eenige tociichting Soerian is de zuidelgkate do r ons opgerichte post in bet westelgk gedeelte van het bezette grondgebied en ligt tegeno er Bital De nienwd post nu ligt tnssclien Soerian en Kotta Badja en kan dienen om het bezette grondgebied aan de zuidzijde beter af te siniten Tevens eobter zal de post waarsehgnlgk als uitgangspunt dienen om meerdere posten n eer zuidelijk aan te leggen zoo langzamerhand Bital te nadereu en aan da oostzgde in te sluiten om daarna van uit Oleh leh dat is aau de weatzgde en aan uit Soerian den hoofdaanval tegen Bital te doen Dat lioluiiel Pel weldra weder troepen zal moeten aantrageo lijdt geen twgfid Haar dat ia nieta want de bataljoiia beeft men bier maar voor tgrgpen Inaera de Kommandant van het Leger aort het luide verkondigen au iedei die het hoorcn wil dat Z £ beschikken kan over negen oom lecte veldbata ool Dit na ia een allergtanatige toestand die ous met oprechte vreugde vervalt een als wij in de laatste twee jaren aiet gekend hebbep We Tragen wg ous ai hoe bet aogellilt i dat hg bestaat wanneer aen rekent dat er eeo 1500 liü xieken gekwetsten en rekonvilescenten zü vin welke een zeker aantil zullen moeten afgefcenrd maar wanneer Z K de Legerkomaandant zulke schoone woorden spreekt past ons het zwggen en is twgfel niet veroorloofd due men niet mag aacnemen dat die Legerkommandant verkeerd ia ingelicht of nit sterkteBtatco waarop ille soldaten zieken en niet zieken rekruten en geoefende ambulaoten en niet andiulanten voorkomen verkeerde gevolgtrekkingen maakt aa Blgkens een van den resident van Palembang ontungen telegram van 25 Januari werden io de onderafdeeling Moesi Oeloe der afdeeliug ïebingTinggi van 11 tot en aet 20 dezer 66 persomndoor oholera aangetast van welke 20 overledeit ea 46 herstelden Ter hoofdplaats Tebing Tinggi waren geene nieuwe gevallen meer voorgekomen De Straitt Timet deelt bijzonderheden medeoatrent de onlusten in Siam waarvan wg reedakqrtelgk gewag hebben geatikt Een brief uit Bing V y