Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1875

ADVER TENTlfiN L P HOOGENDIJK op de Hoogstraat Gouda viaagt tegen Mei e k EENE mm mmi VrUdag 12 Maart N 1644 1875 Totjouze groote droefheid overleed heien morgen plotseling onze lie BETSIJ ruim a cht maanden oud A C A BEBLAERTS van EMMICHOVEN en ECHTOENOOTK Gouda 7 Maart 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDticMad voor Gouda en Onislrekcn TWEE HEEREN VRAGEN EENE GEMEUBILEERDE KAMER met 2 SLAAPFLAATSEN TE HUUR Condities worden fninco ingewacht onder letter I J bg den uitge ver dezer Courant V De Heer en Mevrouw L W van RIJNTAN ALKEMADE betnigen ook namens hnnneKinderen hunnen harteljjken dank voor de velebewijzen van belangstelling bij gelegenheid vanhun VIJFM TWINTIG JARIG HÜWELUKondervonden i Allen die deelgenomen hebben in het verlies dat my getroffen heeft door het afsterven mijner geliefde Moeder Vrouwe M M HELLE WICH Wed den Heer F H tan ds Helm betuig ik myn besten dank G L TAN DBN HELM Gouda 9 Maart 1875 Hartelgk dank gezegd aan allen die bigken gaven van belangstelling bg het overladen mgner Mott r H P ROLL De HOOGB BAAD heeft op 12 Februari 1875 a n JOHANMES HBNRICDS DONNAI gedomicilieerd te Gouda verleend brieven van meerderjarig verklaring goedgekeurd bjj s Konings Biesluit van 26 February 1875 N 17 geregistreerd 4 Maart 1875 welke hem geven bI de regten bg de Wet aan Meerdeijarigen to ekend behoudens de bepaling van art 478 Burgeriyk Wetboek KBAIJENHOFF I Procureur Mevrouw ROTTB Markt vraagt dadelijk of Uiffsn 1 Mei BENE BË V OBDT VERLANGD EEN op de Westhaven B n 176 Te Gouda wordt tegen 1 Mei tegen goed loon in een klein geuii BENE falsoenlljke DIPXSTBODE gerraagd die kooken en goed werken kan Adres met franco brieven onder letter Z aan het Bureau deoer Courant Toor 160 per jaar een goed ingericht T n alle gemakken TOorzien HUIS met TUIN staande en gelegen te Gouda Brieven ra eo onder leii W 8 aan het Bureau dezer Conrani Te huur gevraagd Twee ongemeubileerde KAMERS met BEDIENING Franco brieven met opgaaf Tan huurprgsen verdere conditien onder het motto Eamkk bg den Uitgever dezer Courant BODËK GEVRAAGD Op alle STEDEN en DORPEN voor eene geveetigde Vereeniging tegen flinke premie en proTÏsie Brieven franco onder lett P J by de Boekhandelaren J J ARND ZONEN te AmtUrdam immmm ZESTIO CBSTa per biis inhoudende kilo verkrijgbaar zoo lang de voorraadstrekt bg JAN van dkn BERG op de Raam alhier In een stil Huishouden te Rotterdam wordt tegen Mei a s GEVRAAGD EEN mm mmm P G als MËIO ALLEEN en die goed kan werken Te kunnen koken is geen vereischte Adres in persoon of met franco brieven onder lett F l Jonkerf ransstraat N 117 te Ma terdam SOLIEDE IJVERIGE AGENTEN EN BODEN worden GEVRAAGD in alle plaatsen Toor eene jevestigde Maatschappjj te Rotterdam tegen looge premie en provisie Alleen zg die voorzien zijn van goede getuigen of borg kunnen stellen komen in aanmerking Adres met raniv brieven ouder letters M IJ bijden Boekhandelaar J VAN ujsit HOEVEN Hoogstraat Rotterdam PAKHUIS Men vraagt gelegenheid tot BERGING TanGOUDSCHB MBIKAAS liefst te Gouda BrieTen franco oqder letter R B aan het AdTerteijtie Bureau Tan NIJGÖ tan DITMAR te Rotterdam jTm vaiiMINDCN GeëxamiDeerd Tandheelkundige Dubbele Büttrt te GOUDA Het is ontegenzeggelijk dat het Terlies der TANDEN de schoonste gezichten misvormt en de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt bovengenoemde ieder in de gelegenheid door zgne nieuwe Methode van Kuiistgebilte en Tanden en zoodoende de vorËi van het aangezicht terug te geven en het uitnemen der aanwezige wortels is volgeus deze Methode onnoodig W tf Stukken vaa andere Meesters worden door mij spoedig hersteld Verder alle dagen te spreken voor al wat tot de Tandheelkunde behoort Aanbeveling zal onnoodig zgn daar bg zich het vertrouwen der Geneesheeren hier en elders heelt weten waardig te maken door zgue soliede behandeling fflMiifi 1 De ondergeteekende Geneesheer wonende te Burum provincie Friesland verklaart volgaarne dat het UNIVERSEELZÜIVE RINGS ZOÜT van den Heer R KBEÜ8SBN zeer is aan te bevelen bg Maaoludebs Burum July 1872 J D LOS Geneesheer Dit tegen Maagpijn Zuur Broking elechie Spijsvertering gebrek aan Eetlust enz Sedere jaren gerenomeerd huismiddel is echt verkrijgbaar tegen volgende fabriekspi gzen pakjes ik 15 Cent pakjes 27V Cent en heele pakjes it 50 Cent te Gouda bg J H BOERS Alphen aid Rijn bg B W J VAR08SIEAU Benthuizen bg C DEN BOUWMEESTER Delft bg H W de KRUIJFF ZOON Voorburgh W LIGTHELM Woerden bg J T 8WEERMAN Openbare Verfcoopin van eene uitgezochte Collectie Fransche Engelsche en Duilsche in moderne zwarte rondhoekige Igsten geencadreerde v c wweasii op DONDERDAG 11 MAART 1875 des namiddags ten een ure in de Zaal Ntrr sn Vsnxaak aan de Oosthaven te Gouda Te zien y66ï de V rkooping Tan 10 1 nur en informatien bg Notaris Mr KIST te Gouda AAN U J01VGMAJ en VS erkgezellen Het IS TOn wonderigk maar werkelgk feit in de Maatschappg dat als men geen baard helft men weinig indruk maakt bg T Srbeeld er bS zich een timmermansgezel als knecht bü X baas aan om werk fan bekykt de patrol hZ Tan onder tot boTen bg zich zelven pSendS te mm voor knecht en waarom vnuT IT schuilt dan de bekwaamheid in Ae g t4 f n het oog van den baas is de mantemin hgchaam pruttelt nogmaals in zich ê W hg maar baard dat verraadt kracht S ik hem voorloopig als knecht aannemen W Mdê Reeds honderden gezellen hebben hetknechtsdiploma bekomen daar mga Baard Balsemh eenpaarbakkenbaarden heeft bezorgd De beroemde Baard balsem ii 2of 42bhinw postzegels is te bekomen bg THBOPHILE Kerk straat bg de Vgzelstraa t 238 Am u l zeker een eerste plaats in Bereid uit de be van als goed algemeen erkende bestanddeelen onder bgvoeging van versterkende en verzachtende kruiden wier zamenstelling een perKwnIgk geheim van den Heer JOH flOFFis heeft rul 20 1 1 Ö begin af iC T A y J m verworven wordt r T 1 K t r bekend wordt Voor het eerste algemeen worden zün advertentiën alleen Toldoenie Toorgu thi b dt i psT p doop Herstelden gfezondeii Dankbrieven Gebruik Tan hef Malz Bitract Men nmat rol een wgn la fc J rA A20 Sm 2L f Centra dépot m to tJ BS e Stilsteeg F 154 mingS Versterkend OeioQdheidsmoel van B ADËMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel Toor Zuigelingen Menschen en Kinderen met zwakke epijsverteerings orpanen en liersttlUnd Zieken hetwelk is aanbeTolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is Terkrggbaar in bussen Ji l en a 0 60 voorzien van gebruixsaanwyzing en attest te Gouda bij P J MKLKERT pAwi bg C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az Ogoda Urak tid A Briikmu Nationale MUitie E E NNISOBVI N Q BUaOGMEEdTEa en WËTHOUDËBS vu Ooads Qelet op art 150 der Wet op de National Militie van den 19den Aagoatat 1861 StaattUad n 7Ï NoodiKea de ioteltngen dis verlangen by d ZEËMILITIË te dienen uit om zich daArtoe voor den liten Apnl aanslaande ter Plaata lgke Secretarie aan te Belden Gouda den 9 Maart 1875 Purgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DsOOOLEEVEBFoSTiniH TAK BlSOENUzBÜDOOaM BUITENLAND Buileulandscli Overilcht Nog geen Frantch ministerie Eerst waa de voor rasrde oaa een lid lier Binderheid te nemen een bezwaar toea kou men gern minuter van biuneolandaGke taken rindeii Uuelier eiKsrde Mac Mahju vond LJoa Sa te radiejal eindelijk lou d AudiSretVasqaier het iijo Uuch op het laatste oogeublik is ds eomlniiaue mislakt omdat Buffet geen lid van bet kabinet wU zgn Ue nieuwe wet betreflende de staalssabsidis van de bisdommen tal waarsehynlgk Donderdag in den Prniaiieheu Landdag m eerste lezing komen Ü kranten gaso voo over de beteekcuis vaa dis wet te twisten de uttramoalaiMn bswaria da awa Uer stpohts met een Inancteele naestie heeft te doen dis Is loodaaig wel te overkomen is van oflleiease z d wordt echter opneiaerkl dat het hier een deel geldt van de gcbcele hervorming tan de verhoodiog van daa Staat leii opiiehle van de kerk rn wet als dia wsiko thsui IS ingediend is re ds vroeger overwogen ds Psuselgke Ëuejfoliek heeft de indieoiag slsofau veikaast Weldra lal in de Italiaanscke kamer de ministerpcsident Mingketli het dour hem voorgettelde wetsoatwsrp op de openbare veiligheid verdedigen hetwelk bg all ket lotrgreerende deel van igu frogramma beschouwt loodat waarsehgnlijk de al of met aanoaminK als een portefcuilleH iuestie tal geldto lu Spanje geren de Carlisten steeds bewgiea vaa ODnrsekiotkeoheid terwgl men te Madrid meer ea eer verlsyeo raakt koe meo den Carlistiseben opstand nd dempen In Xitalunie zgn de Alpboosiaten onder generaal Cirlot door de bcmleu vaa Saballs en Hugnet geslagsn Orio in Guipiu oa wordt door ds maiters gsbombardesid e t=ï i ïljjt ir s DUITSOHLAND In gespannen verwachting wordt niet alleen iu Duitaohland zelf maar in geheel Earopa bet verloop vin den stigd luatehen staat en kerk m Pniiseu Kade geslagen Zooals wg herinnerden is de organisatie der katholieke kerk in Pruisen gebaseerd op de paoselgke bnl de ttlute animanm van den 16n Juli 1811 Bg kabinetaorde van Frederik Wilhelm UI van 23 Augustus 1821 erd san genoemde bal de koninklyke snoetie verleend Daarin leide de koning het volgende Paar de mij door u voorgelegde pauselgke bul d salute animaram vulgeus haar weItnlgken inhoud in overeenstemming is met de over enkomst van den 23a Maart 1821 betreffende de iuriohtiag saaenatelliog en afbskeo ng der aarUbis dommen en bisdommen der katholieke kerk in den staat tn alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden gesloten en die ook door mg den tn Jaui jl ii aangenomen wil ik ook op uw voorstel den wezenlijken inhoud van deze bul namelgk voor zooveel de op de voormelde onderwerpen betrekking hebbende bepalingen aangaat hierbg mgn koninkigke goedkeuring en sanctie lerleenen krachtens weike deze bepalingen door allen die het aangaat als wet lelgke regelen der katholieke kerk vaa den staat moelea worden beschouwd Deze mgoe koninkigke goedkenring en sanctie verleen ik uit kracht mgner msjesteitarecbten en ouder voorbehoud van deze rechten en dis van mijn Erangeliscke onderdanen en der Evaogeliscks kerk van den staat soz DU stak was geadresseerd aoa den staatskacseller prins Hardenberg In de memorie ran toelichtingi by het thans ingediende wetsoutwerp betreffende dei inboadiag der inkomsten nil ds sUstifinsncien aai de katholirke bisdommen en geestelijken toegekend wordt o a ket volgende ger egd In de boren aangehaalde woorden sprak de koning de grondstellieg uit dat de kath ieke kerk in den Prttitischirn stsat voor zoover zg soa den slaat voordeelcu oT inkomsten gsniel deze alcehli genieleu kan en mag voor zooveel en zoolang tg de mqesteit vsn den Pruiaisoben staat en zgn wetten acht en erkent Uete grondregel had ternauweruood behoeven te worden uitgesproken hg vormt de zelfilaadige basis voor alle inkomsten door den sMal oao de katboluke kerk te verlceuen De staat is thans genoodzaakt hem in toepassing te bieogen De houding vao kA roomseh katholieke episkopaat tegeaovcr de grondwettig door Z M den keizer en koning bekrachtigde e hchoorlijk afitekondigde wetten ran 11 12 en 1 Mei 1873 en ao 2U es 21 Mei 1874 u vau di i aard geweest dat die majesteilsreokteo onder voorbehoud van welke de katholieke kerk in Pruisen al baar voorrceliten ontvangen heeft en genieten kaï ten ernstigste benadeeld en geschonden zgn De itaat it deihalre evenzeer gerechtigd als verplicht den roomsch katboliekeu elerai tot zoolang deae weder tot de gehoorzaamheid oaa de wetten teru tkaeTd zal ign alle middeten te onthoadea welke M tel nogloe tot oaikrfaoad vaa éi elcnu had Vtgaim mtJ Artikel 1 san genoemd weMMwerp bepaalt dat in de aiitsdiooeezeo van Kenlen tinenu en Posen de diooeeten van Kalm Erueland Breslan Hildesheim Osnabruok Paderborn Mumter Trier Fnldo de ddegatien van deze dioeeeien ereatrer als in de Pruisische gedeelten van de aartsdioOKzen Prajg Olmiitz Fieibarg en hel diocees Maintt te rekenen van den dag der afkonüiginfi v n deze wet alle oor de bisdommen de daarVw behooieude gestichten en de gceslelgken besleaode inkomsten uil de staatstuancieu worden ingetrukkrn Uitgezonderd van dezen maairegrl tgu de inkomsteu der geestelgken in openbare inrichtingea Tot de Inancien tan den staat behooieo ook de ouder zgn voorldareud beheer staande fondsen In artikel 2 wordt bepaald dat de Ingetrokkea inkomsten voor den gebeden omvang van bet kerspel weder worden besehikb sr gesteld zoodra de in functie zgnde bisschop of zyii plaatsvervaoger tegenover de regeenng van den staat zich bg sohnrti lgke verklaring lul gehoorzaamheid aan de weiten van den staat verbindt Ue 13 oierige artikelen bevatten versclidlende bepalingen tot uitvoering der maatrege len m de belde eirsle artikelen voorgeschreven Opmerking verdient het nog dat de bedingen van dit welsoatncrp sicb verder uiutrekken dan tut de lauden waarop ds bul de salute auimarim van toepuaing was daar hel nieuwe wetsontwerp ook van kracht lal weten voor de landstreken die sedert 1821 bij den Pruisiioben sts t gn gevoogd en de Pruisische dtelen van Ooatenrgksche diooeeien Wordt dat ontwerp lot wet verheven dat tullen de Pruisische grestelgken moeten kiezen tusscheu Rome en h n beurs en dat deie een gevoelig verlies zou Igden indien tg sfatand deden van de inkomsteu It de staatsBnanciën blgkt dairait dat het gezumeo lyk bedrag der gelden aan de katholieke kerk uit de Bnautien van den staal in Pniisea toegekend ongeveer 1 760 000 beloopt No is hel waar dat de Pruisische geestelijkheid het grootste gedeelte van haar inkomsten trekt uit eigen middelen zooals vroeger ook het geval was in Frankrgk alwaar zg tgdens de revolutie hel eigendom van den staat zgn verklaard onder verpliobling om de geestelgkheid te bittoldigen en wanneer de Pruisische geesielgkheid zich bigit verzetten tegen de wetten dan zal ook de regeeriug aldaar hoogitwaarschgnlgk tot een gelgkeii maatregel overgaan en de eigendommen der kerk vour den staat naasten Ali men hierbg voegt dal het recht van a hetwelk den In Januari 1841 werd opgeheven weder lal worden ingevoerd dan kan men zich voorstellen dat de geestelijkheid zich wel zal moeten onderwerpen hoewel de olerioale organen ook bij hoog en laaj zweren dal zij niet zal toegeven BINNENLAND Gouda U Maabt Een talrijk pobliek was gisteren avond te zamen gekomen in Nat en Vermaak om de roordracht an den heer de Beaoker bg te wonen En terreht Op eeoe alleraangenasmete rn zeer bevattelgke wijze sprak de Aotweipsche plantkundige voor de pauze boofdzakelgk over de kamerplanten hoofdzakelijk want igna voordracht wat zóó rgk aan afwisseling dal we de poging om een resumé van t geheel ta geven te geaaagd bescbouwen Na de pauze werdea een aantal vragen aan den pr geilaau door hea beantwoord Onrermoeid scheen de he d B en niel dan met moeite onderwierp bg zich aan den wensch des presidents het liep naar elven om te eindigen Eren weiuig ais de spr bet spreken moede werd werd dit voor de toehoorderessen gelukkig teer tairgk en toehoorders het luisteren Verdient de beer d B onzen dsnk voor zijne aangename en heldere voordracht Birt minder het Gondsehe dept der Mu van Ngverheid da onsthans ten tweeden male io staat stelde a d B te hooren De Heereu Le Gras van Zuglen k Haipels hsdd a ket voornemen opgeval om den 17de in Kunstmin de Vortteoichool op te voeren doch lijn daarin door 1 dien dag plaats kebk ud concert leihiuderd Men schrijft eiis LI Zaterd fjc laatste bgerukoij spanning door van BergAinbacïi uit Stolwgk dd 9 Maart alhier voor delen winter de thouden der ver enig ng Uilining De beer J O Bettiiik errulde de spreekbeurt en h d tol ouderwerp H iiseli te Tafereeltjes van Schelleina Hoewel hel weder zeer ongunstig was mocht spreker zich in een talrijke 0 kumst ve beugeo Na de pauze werden nog eetiige bijdragen geleverd die even als df lezing ieders gnedkenring wegdroegen Hierna nam 4 president de heer J C Kroon het woord en eeii woord van dank brengende aan hen die dezen winter zoo medewerkten tol den bloei vaa de vereeuiging sloot hij do vergadering De heer G Boer prsd le Ouderkerk a d lJsrl is beroepen tot pred bg de herv gemeente te Bennekom De waterstand in de biuiieiipulders van den Krim penerwaard is over hel nigemeeo gunstig en is weinig of met boven het zomerpeil De zaak der itoombemaling vordert nog met hard daar zoowel te Stolw k als le Lekkerkerk de laaggeualen zich steeds laten wachten ondanks de gunstige resultaten die men sinds eenige jaren vau de hooggemalen ondervindt Blijkens een Dinsdag bij het departement van Kolomen ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indir heeft de militnire en civiele bevelhebber in Atchiii generaal migaor Pel den 5 Jen deter bet navolgende aaii de Indische Uegeering geseiiiil Op 2 Februari is iu Kloempang Doea op de noord kust de N ileilandache vlag geheschen en de onder werpingialte becedigd Gezondheidstoestand zeer ongunstig St Ct Stftten Ooasraal Tweeoe Kaheb zittiugea van 9 en lü Maart Dinsdag zgn de wet ont erpen tot verlenging van den termgn voor hernieuwing van den aonsing van beetworteUuikertabnkniiten en tot onteigening ten behoeve vai iie Stil tceg ui de Gstthuismolenaleeg le Amsterdaui ibet eenp ri htul vaii sleluBien anua eiii men Vrg liti luM lue li rmlslnjiiixi n n en ji jjens e otili jE er U Cvmc u KM tt iiet vershj uiQ iit de Kcgei uoJrliii clUmgfn betietfenue het verbod tot ra