Goudsche Courant, vrijdag 12 maart 1875

opTi li fa w t te s Bosch DeHH Hannxma en Mees hebben het gefoelen bestreden dat Art 188 der Gemeentenet onbepaald reohtaan den Buigeyiéesler geeft ouder controle ri hoogere autoriteiten om toouMlomauur uit te oefenen zij betoogden dat de handeling au den waarnemendcn Burgemeester niet ai willekeiir was Tryj te pleiten IV bb lilsuokertviuii Valiaiih vea 6a lelnii ea t ii Nispcn hebbeo die handeling in elk op icht Terdedigd erenceus de Minister ran Biimenlandscbe Zuken De Burgemeester had zga plicht gedaan olgens de xoorschnften lan art 188 pmtrèut de bedoelingw aa geen twyfel kaa bestaan De bh an Houten eu Kappeijne hebben er op aangedrongen dat de Minister o ei ege om te voortiea tegea willekeurige of ougeijjkHlatige ta pitSupK V d t rfii rkel Op Jf raag ran den heer K W iin of het verbod als voqr tdu eod w te beschoi t en Antwoordde da Minif ie dat deagev gdj eeu ndeia J nrgemecster n aodeiKi P y tt rl u tijn tuegedaaii I e conclusie is i aarop zonder stemmen goedgekeurd EJj behelst de aannening voor kriinisgeviug Het ontwerp ts wij i ag dat wet op den lood dienst kwam daarop W4ebMcliug en werd met algemeene stemmen aangenomen Woensdag werd beraadsHiilgd oVèr het voorstel vaa dea heat vaa Zionicq Bergmann tot wytiginjt Ta het reglement van orde De oorsteller heeft zg i vo4 ntel zoodanig gew zlgdi dal da vergadering de MaandaKS niet voor één uur geopend en des Zaterdags geen byeeukomst gehouden eal worden Bat Toorstei 18 aaagenqmen met 3ü tegen 27 atemmeu ü Ixiaadsüigtng is daarop aangevangen o er bet ontwerp i49t regaling der voorwaarden tot sluiting vaa HiM u er ngs tractaten Artikelen 1 tot lyn aaoKUiouen Na art 3 i een amendement van de hbit Jacob e i voocgaateld tot uitsluiting van uil eriii jaegens staatkundige niidrijren Over ditlameorleaient bestond veel verschil tan gevoelen Hedaa voortulting Ti t v slw over den toestand der Spaarbank le liodrgraveii blijkt dat gedurende het algeloopea jai r d or 15 5 deelhebbers was ingebracht de som van J § 3 48V têrwyl het totaal der teiugbetaaldegeldeu ruiqk 33S2 beliep Als men bierbij in aanmerking neemt dafio 187i sleclits een bedrag van ƒ 2438 inkwam en de uitgekeerde gelden bijna 200d bedroegen daa kom sien lot het besluit dit ook daar de spaarbank goed a dienste verricht Door iet ministerie vén financiën is bekend gemaal t dat er gelegenheid bestaat tot verzending der correspondentie naar NederI ludie door middel vun h atao m8chip Covriui van de maattaliappg Nederland waarwii bet vertrek uit Nieuwediep op den ISd u Maart aan is bepaald Behalve voor Batavia z J er a et iai gelegenheid mede eeu brievenmaiil naar Fa a ng worden gezoudeo e gedrukte stukken ei BQ gt rs van koopwaren beliooren uiterlijk lu den avond van l iden Maitrten debrie endeo ifuiro p Tolgf udsn jag s morgens per eersten trein aan den Helder aaagekomen te zyn Door de directie der sloomvnartmaklèiihapp j Nedaftaad is bekend gemaakt dat de geruchten Omtrent het stooiiKchip y oofmaartt allen grond ulialen Het schip is den 3den deur van Suet vertrokken rnzlil ala hei einde der reis even vlug is als bet begin Toar alt dezer te Batavia zijn l J Van M Augustus tot 26 September 187S zal vol geoji t de reg criug ingekomen ambtsbericht te KJetffó ene internationale tentoonstelling van tuinbouw gehouden wprdeii Afn X nrog raicoa voor d e tentoonatellyig wor t hA orgcadp ontleend Van de ten toon t sielfep voorwerpen ffoet rour 20 ifli opgaaf gedaan ign Blge e j ei vmo tM w9rden in twee serien pp de tentoonstelling toegelaten de eeraie serie van 26 A g s tot 10 September de tweede serie van U tol 2 6 Septem r Siandgtld wofdt niet heven Ds doo 4f jury toe te wjj en prgzen bestaan in geld gouden sulveren bronzen medailles benevens eervolle fermeldingeu Na h sluiten der taptoou stelling kunnen de voorwerpen in het openbaar verkodit woicdeo Het comité vjor de tentoonstelling he ft och i l etrel lfing gesteld met spoorweg eo atoombooMfaftipliappgfi om voor de in te zenden Toorwi f if tige tariven te bekomen Nader inliehlingen zgn te bekomen bij de Nederlandsche maMtsohai ij voor tuinbiAiw en planlkundt AMte dam aan welke het volledig programma is toegezonden © PMffen k lUJaa vier jaren bestaai onder de Bgks teli rajir ambt naren en Ffretniging tol gtUklüJie uiUteriag 4y ocerlijif tot bestrgdin van brgrafeoMkoeten enz De uilkrering welke hij de oprichljn afba kelijk s van bet aantal leden is sedert onvarandetlyk vastgesteld op 600 AantankeUjkalleen Toor telegraaf amblenaren 0 gericht is de deelneming thans ook opengesteld voor all Rijkt pronnckle en gtmeente amlmirèii atimeit votr iiamitén van bijzondere tele0fiafö deriiemm gen De Vereeniging den Istsn October 1871 met 126 leden in werking getreden talt thaus 883 leden en 8 donateurs Het bestuur berust omler toezicht van comtnissarisien bg twee ambtenaren i an de afdeeliqj teilgrafie bij het Ministfrio vai Funnoieji Blijken deiaalsie rekening au veraoWoording bëdraagen de siiking aten over 1874 2912 80 en de uitgaven 1265 16 en was derhalve een bedrag van ƒ 1647 84 in kas bensiens ean rpsetveCoodi vao ƒ 403 90 Sadert de oprichting ign i het geheel 6 sterfgevallen TOOrgékomen waarvoo eene gezamaulijke uilktarinj van ƒ 2850 plaats bad De gemiddelde jnarlijksche bgdragen beliepen ƒ 4 80 voor leden beneden 20jaar i tot 12 60 voor Men au 5 0 r65 jaar Da grondslag dai vereenigjng is Ui4 bg tik sterfgeval de onrUgvfade leden ge menlijk de uit keeren aiD bgeenbrengen met dien vorstande dat in elk kwartaal een bijdrage wordt gebevan wélba inevenredigheid w jiet voorhandsn kaigeld wft niit de uUkeeriagijtt gawhjedijn kleiner dt greoUr is zoodiit bgv de bij ta e over het Iste kwartaal 18 5 va fXM na luien b aed D jlO jaar tot ƒ 8 80 voor leden viMi 60 56 jafea baliep Bg voortgezette deelneming Ook door andare abi tenaren dan die vaa den liijkstelegraaf zal Aa V reeniging gaandeweg krachtiger kuanen opiredeik tot het veratrelken vau me r afdoande hulp welke zo dikwerf bg ster gevallen dringend aoedig is Bjj gemia tot dusver laa een Bgks weduweuionda raar alle ambtenaren schgnt sij aaovaukatgk in ee w kelijka behoelte te voorzieui ea derhalve op ruime deelneming aanspraak te hebben j Met het oog op den tgd der verkiezingan j o ir de fwfede C mer ial d l ajri ode der Chtjalelgk Uer fomeerde ketk in plaats van op ifi Jluiii Ktoais eerst bepaald was re d8 p Woensdag 26 Me te 8Hrrtigenbo8cb bgeenkomea i Üit een brief ran den heer 1 B SwiDitttiv hisschop van Amorium i p i n via apoatolieJ van Suriname blgkt volgens de TijH dat de kerlij gke behoeften in het gebied dezer nuasie zeer looglzgu geklommen Onder naderen vorderen bgna ovè l da kerken en scholen dringend horstelling terwijl verreweg het grootsfei gedeelte der christenctt in die streken anvermogend is In dia imst nd g io leB zal een prif ter met Suriname door eigen aansebo wing j l ekend onder verguniuag der lusaphgppeu vau Nede land btt onze katbplieke landgeoooteo leep i a meling doen ten toordecle der kerk in genoemde kolome jmen dat Vrg ag 11 ta Coksdorp Éaangekoalen 7 personen man firouw en twee lts bbenevens Mu vader en tWjee zonen die eiid meer dan 14 dage i met hunno sobaitait bel gs ingCtlo n waren ï eweest Wel baddep Yoor de traripideriox an owderne thastageii welke op Dinsdag 4 en Woensdag 7 April te Amst dan gejioudea Z l werdeit tgu de volgende punten op de agsnda gebracht t 1 1 X s 1 0 verwaéhtiogen van Hartmaan en Mill aanga ndtüdeD godsdienst der toekomst rk Baferent da heK 6nellen van Zierikzae Kp o wg ous uederleggen bg kat aanhangig welfootwerp p het hooger onderwlja n Befereut de heecijé C van Slee v b Oosuaan Hoe te oordeelen over het pessimisme Is leveosbasGheawing Referent de heer L Mees fan Deventer Welke aj M en stelt de etthetiek aan den n deinen preektraut jlefereot de heer A J Böhrioger van s G aviohage £ Welke houding voegt ona voor het oogepblik tegtuovar de kerkelgke fuaestiën Befereut deheer J van den Bergh van Zaandaia ir P grassen der staatabemoeiing ten opzichte I vaa ga sdi ustige en zedelijke volksbelangen Befereut dr J A Btuisi van Aartswoud 7 1 nr rcNnr ir 1 Ï4 9naeifel4 na langdurig Igdan i 2nja igea ond rdnpi 9i arlfd B D B I Kohlbiuigga predikant bg de NederL Gereformeerde gemeente Ter samenkomst vin predjkanlen en gemeenteleden te 2vrolle dea 7deo en Saten Apr e k zal gahap detd worden over de ydlgendft punten van be rgvingi d n 7 den April s namiddags ten zes ore 1 Wat is bet legiusel der confessioneele wat bet beginsel der moderne richting f Waarom verwerpt de Evangelische ricjitiaf eo het eene ea het andere Wat i bat lieginsel waai raD zg uitguat en dat h r in staat eteli van de beidq richtingen het gofde over te nemen zouder nogtana hare zelfstandigheid te verliezen Ingeleid loor den heer Brut el de la Bivjère van Haarlem Den 8a en April s voormiddfgp ten segea i rt 2 Wordt niat in de hedendaagsche anthropologie de voorstelling van zus aangaande de zonde oj dt n achtergrond gesteld Ingeleid door dr J OfferUana van £ elde 3 U het voortbestaan van georganiseerde kerkgenootschappen noodig voor den bloei van het Godarjjk of zal deze meer bevorderd worden do r zelfstandige Christelgke gemeenten Ingeleid door den heer Neurdenberg van otterdam Ean leerling dar U B aoho l ta Arnhem aehrgfl dat hij na afli op van den cursu op gezegde ichool gaarne naar Inllie zou willen om er tija fortuin te l coeven Maar hg haeft geen geld voce dm overtocht en zon lu Inde niet ander dak kunneu komen terwijl men in Indie eender een 16 it 17jarigen jongen zal plaatsen die de taal kent dan een die den curtna er H B school afliep Hij vraagt of Vt geen Hereniging zau zija te vestigen die zich belastte jouf ieden naar tödie te zenden eu daaraan een werkkring te helpen j De 3V et deelt mede dat nani de arbeiders in de stoomkatoenrspilnerg der bieren L IS Hutkea en Co Ie Almelo htlnne looneii in Ned Ct wor den uitbetaald Ook in de stoomweverijen der hb H ten Cats Hzii ea Co en B ten Bruggeneite en Zooo heelt de ujtbeuling aldus plaats eveawflliu de beidet laatste etablissementen met eei e korting jvB 8 Zijni wij Kè iMelicbl flao ital bovinstaand voorbeeld Jmet jm April door meerdere II UMs te A lmilD gevolgd wc urn Den en ander tal nur I wji hopen eene belaoi jke BClirede verder zijn n in X b uitaluiteAd Nederlaiulsdi geld te d k circuleeien Om dat Ie bifreiken ilis ec t r eeUs krachtis samenwerkinganoodig n ij Iï i A i Werknaiisvereeoig nu g i t Uidd lmq9 feè t JiilKI vorige fwaiik liare algemeenc vergw lrinftlf io4 W wurui bet jaarverslag is uitgebraehtii l aaniit JileMii dat de Vereeniging iu bloei toeegnom is tefw l 0Mi4 ibo pl zoo ipoedig mbgèlgk te kuni iklt overgaan o ll e oprichting vaa eene redietvereert giog Da it iblijitlieek de volis Voorlezingen de zniigvereenigiag l dA Meekeii cliool en de itistetlmgen tot het verleei enn van understand l j ziekte en oserlijdeu en van gel lni kniidige hulp zijn alle in gewrnschlen staat l m de kaa der meeste van die iuatellingen leverde e nf voord elig saldo De totaal rekening der Vereenigingsloot met ean voordeel van 228 41 I Volgens st hrgven van den Srcretarii voor de emi gratie van minvermogenden naar N Amerika fvordt let den Nederlandeis die t plan in overweging ne men om van bier te vertrekken voor dit jaar sterk nn traden tengevolge der geldelijke moeilijkheden I waaronder Amerika nog gebukt gaat Bijzonder geldt dit hun die iq dat vreemde land op geene ondersteuning rekeneu kunnen om vourtgeholpen te wofden Voor een paar jaar zijn ondrrscbeideu landverhnizers onder andere iu Minoesuta aan goede belrekkingen geholpen thans zga de kanaen daarvoor Binder geschikt Op 15 Aug 11 rrad een trein bij hel biiinenkomea van het station Hilversum door het niet goed staan van ea wissel op en verkeerd rpoor Niettegenstaande de machinist zoodra hij den onjuisleo stand van den wissel bemerkia onmiddellijk last tot rea mea gaf kwam de trein toch miit ceuige bagngewagens in botsing hetgeen ten gevolge had d t ren arbeider in en der wagens werkzuam eeu zoo hevige art fondiog bekwam dat rijn liiikeiarm verbrgiald en ign linkervoet gekwetst werd Dooreen ondrrzoek bleak het dat de wisselwachler ijn plicht bad verzuimd n den etationchef geen nalatigheid te wijtea waa Deze bleef dan ook in tegenatelliag met den wachter in zyn betrekking gehaiidh iafil De offioier van justitie kon ïioh met de meening vaa de directiadar spoorws esaalscbappg niet vereenigen au wirselwaebtrc én stationchef werden voor de reahtbank te Amsterdam gedagvaard als hebbeude door nalatigheid gevaar voor een tr in dqnfi otataaq Hpefci de wachter den onjuistan stand van dea wissel aan kwaadwijiigheid wilde toescbrgven bleek daarvan ten prooease niets en waa de liuld van dezen onbetwistbaar Wat de chef betrof meende het O M dat daar bet reglement voorscKrijft dat h voor alles wat in den omtrek van zijn station voor valt aansprakeiykis en hg zorgen moet dat de weg waarop een trein verwacht wordt vrg en onbelemmerd ia en hüzich niet persooolgk van den stand der wissels tiep mi niiten vóór het aankomen van een trein overtuigd bad ook deze persoon strafbaar was Op 17 December 11 gaf de redhtbank voonis met veroordreling van den wisaelwaohter tot 2 maaiiden cellulaire go vangenisstraf en met vrgspraak van den stationchef j de eisch van bet O M was voor den eerste 4 voor den tweede 2 maanden geweest Van dit ron nia kwam het O M in hooger beroep wtilk appjA Maandag 1 Maart voor het prov hof behandeld werd Het hof vernietigde het vonnis det rechtbank legde den wisselwacbirr een gevangenisstraf op voor den tgd van 2 maanden en een geldboete van 5 De stationchef werd vrggesproken op grond dat aan het bof niet gebleken was dat hg nalatig was geweest en ilat hij bovendien niet elke handeling van zgne ondergeschikten persoonlijk behoeft na te gaai lietgeen trouwens een onmogelijkheid zon z n Aan t hoofdstation van de brandweer te Amster dam van klii 00 wa pra is eergisteren een braudwachl door het kantelen ten ladder van de tweede verdieping van bet gevallen Met gebroken ruggegraat is de ikkige naar het gasthuis verroerd De brand wilile slechts eeu p a zijapr malfkers een van zgne behendigliejiii doert en ztJoclat het uk geheel aan hemzelf te wgten is j vTTTt Te al Wldt i oaien or fekeuing van i e Stuoinvaarti ats N iitrltni qp e werf vau de B ma John Elder eu Co prMilig stoomschip geboiiwd om in da ytAii geDt ebt te worden Dit scbip ial in comfoi t ijdejl it jjusver in ip vaart zij e schepen der maMs effen De naam van het schip zal zijn £ on Hifflbevel daarover wordt opgedragen aan kap K Ë et er Itt het begiu van Apml wordt het schip te l fieuwediep verwacht j Nral te bereiken doch maar brandbaar was laatste eten bestond gekqokl De oobcn laatlstc poging op te Coksdorp werden i werd afgezonden om en dan gepoogd den viuchteloos Alles f enl opgesHb t erwijtl einig g Bi fa e dorsti d edj hoSi ood wi en zdedit en vauj dnar j eea nemen betg JfX m uilTdeo 1 4 aiin di i M f uilTd o Haaij Naar sofi fto i jan o l0g op iSspiratio vSh I tn iiie J i akt iüi in overweging er termeV rijii pm ljonMliedeo die een inug ooinmer hebUsniletiMk eu werjtzaam h t otiderwiJB of aiAi 4 kH Kk bolea Vordeu fd tot onderwijzer gBe stellen vul li ct verhunner mill s r e verplifptlnjjpn Uen leekt in het U D f l liet aut scboolwrtrerbond schijht zich ten strijde toe te rusten Althans voor eenlge dagen werd te Utrecht eene vergaderiog gehouden van nfgp aardigden van anti revolutiooaire kiesvèreenigingen Het tcrbood dat vroeger met lofwoardigen zin voor obenbaarheiJ ook de pers der tegenstanders van zijne b eenkonisteii met uitsloot heeft de zaak zeer gefarimiiiiuig behandeld Dat pleit niet voer het verbond en D nt ren keer te meer dat er ond de ultra s der kerkelijke partgrn bg alle antipathie die bea beiialt op vereobillande punten meer ovtreenatemming bestaat dan men oppervlakkig zou meeden Inuitsluiting vao andersdeiikendeu dingen r katkoliekea eu prolesi iutsche orthoiloteo n ar t sohgot b dep voorrang Wij zyii das door lMi m staat van i gehuu Irn beraadslagingen vfrs ag te dofu en t is ook met onze schnld wanneer de meiledeeliiig die we vi u terzgdo ontvingen pmtrent hft verhandrhle niet getieel juist is Wg mcehen haar to h te mncten opnemen omdat bet voor de niet n t het anti schoolwetrerbond en de Standaard instemmende Ksderlandeis van belang ken zijn te weten lat er ieta broeit Men deelt dan ons mede dat de vergadering hoofdxakelgk strekte om de verkiezingen te bespnken en wel vooral met het oog op de aangekondigde schoolwetwgztging Volhouden van denstrgd omart ISédergroadwet te doen wgiigea staat op den voorgrond maar daamaeit zal men wellicht willen profiteeren an de concessie die bet ontwerp Heemskerk tpt wyzigmg dej tsoitotilwrt zal bevatten In ieder geval moeten da i r kiezingen onder deu invloed blgven van wat bet 40011111001 vao het anti aohoolwetverboad genoemd wordt de boven bedoelde grondwetswijziging H t streven is om de leiding der verkiezingen geheel in de nand te brengen lan het hoofdbestuur van aat anti aehoolwetverbood au daartoe de antirqvolntionnaire kiesversemgingen onder den invloed van dat hoofdbestuur te hebben en in elk district da verkiezingen te doan leiden door een oentraalhesjlni r dift piet het hoofdbestuur handelt ea in welks plaats dit faatvte dadelgk bnnilelenil optreedt als het eerste niet actief genoeg blijkt Te dien einde is een klesreglement ontworpen en de gehouden vergaderifm if f p ten o 4 d ast te ataUtia Ia noeveire bovenstaande mededeefibgi n Juitt jn liaMv kwerre aan de zaken werkelgk de voomafagen richtibg zal gegeven worden zal weldra bIKpn q men de voorbereiding der verkiezing tooh wel niet in t geheim zal vernohten tenzg men ook ui deze jiohaet der katholieken geestverwant mocht willen toonen Voor de correctioueele kamer der arrORdjasements rechtbM tj AmBterdan 8ioud Dinsdag eep jong n viin nog geen 16 jaren terecht ter zake vau misbruik van verlrouwpfl jHji d refds drie vonnissen waaronder één tot oellulaire gevangenisstraf van kor ten lijd te zijnen laste eo onderging het lantate lén vau 20 maaniten in gemeenschap m de gemeenschap pelgke gf va igeuis voor jeugdige verqordeeldeu eau deu Kruisberg bij Doetiuchem Nadat de getuigen gehoord waieu rro de president hemt iiJe hebt dat stelen tuch niet op deu Krnisberg geleerd f Tegen alle venvacbting antwoordde de joi Keii Ja dat héb ik Om nadere explicatie cevraiij il zeide hij I Ja ik b ni er veel slechter vandaan Jgekumen dan jjCjVroegef was De jongens daar vloeken doen allerlei am certapperijen en leereu elkaar hue ze ua hun ontslag stelen zullen De rechtbank bedoiit ditmaal op requisitoir van bet openbaar siinisterie taoch eens de proef te nemen met een cellulaire gevangenisstraf en wel voor eenigszlns lanceren tgd Op het meteorologisch observatorinm te den Helder werd Diusdcg middag een winddruk van 100 kg op den vlerk nieter waargenomen LXiIEIRXjEI De wiutnr acbrgft men uit Weeneó ia buitengewoon streng Een Eugelsoh ja er dia de bergstreken bezocht za op één dag 50 doodgehongerde dieren in een boeeh f iggea Herten vertoonden zich tot midden in de imtf l werden met dr band gevangen eu stierven spoedig daarop ten gevolge van uitputting Indieiï er een plotle ioge dooi komt zalleq da oveMKoom en zeer érusti zijn Vijfenveertig jaar jgeleden begon een Duitseher te New ïa k buiteuUD scbe voi ls t rerkoopen Hij bezat slechts e nig i weinige gevederde zangers des wonds Sedert na i den Ihandel groote pro ioriien an De invoer is ten belaogrgke tak van handel gfeworden en winkeliers in vogels telt men b Kon tierden Soma worden awzifuiglie aommen besleed Il la b V niet zeldaaaa dat voor eeu colleciie tutmeUars duiven 6000 dpllara wordt betaald Een r postduiven beeft eene waar le van 500 dollars I nacbtt gaal geldt van 30 tot 100 dollars Kanarievogela werden met 15 dollars per stuk beiaald Laatste Berichten Versailles lO Main De beer Dtifaure bad nadat d zitting tier Kamer geëindigd was eene bgeenkomat met den heer ünfet die de portefeuilla van Biunentandsche Zaken heelt aangenomen Dientengevolge zal bet Journal offictel morgen de samenstelling van bat Minialeris bekend te a ak n Het zal uit de volgende leden beatsau fiufüet BinnenIsndsche Zakpn Dnfaure Justitie Léou Say Financien Wallon Ouder gs de Meaux Koophandel Dccazes Cs llatfl en de Mootaiguac behouden hunne portefeuilles Versailles lO Maart De zitting der Kamer is te vier aren opgeheven De nieuwe Ministers zullen beden avond op de soiree bij Mac Mahon versohgnen Het gerecht wil d it de Minister van Oorlog tengevolge van bet votum dat de Kamer gisteren bg art 3 der wet op de samenstelling van da kadere rn het effectief des legers heeft uitgebracht zal aftreden Berlijn lO Maart In de zitting van het Huia van Afgevaardigden ia heden bet debat geopend over het voorstel van den heer Petri betrelfende de rechten der oul katholieke gemeenten op de katholieke kerlietijke gelden en goederen Het debat heeft zes V g aurd De Minister vao Eeredienst wiens reile krachiig werd toegejuicht gaf het verlangen te kennen het voorstel aan eene Coamiaste te verzenden en verklaarde dat de Kegeering tich met At strekking vereenigde De Vergadering heeft besloten het Toorstel m banden te stelten va de Commissi belast met het oadcrtnnk r n het Brgeeringsontwerp op het beheer van de gelden en goederen der kaïhaUeke gemeeataa JP O XjI TIE Aan het Bureau van Politie alhier lija in bewaring e uavotgende in deia geilieeuie geTohden voorwerpen als een A i mm KINDERBROGHE HËTflAAR gewérkt een KINDEKWANTJB een SLEUTEL en een ZAKJE wnnrin JKLDSWAAKDIG PAPIER Rantt B g efecht te Göndit Op de Terechtzitting van den S4n Februari 1875 zgn de navolgende wrlonen veroordeeld J P O tot twee geldboeten elk groot 10 of twee dagen subs gevangenisstraf J J O tot eene geldboete van 10 of twee dagen subs gevangenissira l iimi W B en P V ieder ti hwe boeten elk gruot ƒ 3 of elk een dag subs govangenie lr if voor e ke bocle 1 H eu U N leler toteeneceldboete van 3 of ieder ren dag snhs geVHiigenisstraf i d W eu A ï wed G li le ltr tol eene geldboete an 2 o een dag subs ge angeuis traf M I whI V H V V tut eene j ei lboete vau 1 of een da c subs ge aiigeuis tr if mul ve beuf4 verklaring rau n Ie de in beslag geiiumei mntfii e f gewicirten wegens overtreding der iret op deu brrijléi S B tot eene geldboete v iu I 0 of dier Cta geu gevangenisstraf wegeiiS hel als hu fd eeuer tuuwshgerg III dienst hebben vau een kind beneden de 10 jaren Eu allen in de kosten desnoods invorderbaar bij Igfsdwai g MARKTBERICHTEN Gouda 11 Maart Bij tamelgkeu omzet blevem de prijzen na enor g onveranderd PuMerlarwe puike 8 50 a 5 00 Mindere 7 75 a 8 25 Rogge puike 7 40 a 7 60 Mindere 7 00 a 7 25 Voer 6 fi0 a ƒ 690 Gerst puike ƒ 7 25 la S L ü Mindere ƒ 6 00 a ƒ 7 00 Haver zware 5 00 a 6 6 i Ligte 3 75 i 4 50 Paar leuboouen ƒ 8 50 f 9 U0 Daiveubooueu f 9 00 ii f 9 50 Hennepzaad ƒ 8 75 8 9 00 Ter Kaasmarkt vaa 10 Maart ivirden aangevoerd 40 partgen kaas de handel was vlug prijzen van 26 è ƒ 32 11 Maart De veemarkt met gewonen aanvoer dn handel lu alle soorieu traag vet e varkens van 24 tot 28 Cis per half kilo varkeus voor Londen van 21 tot 24 Cts per hall kilo Magere varkens en biggen vlug te verkoopen Boter ƒ 1 40 il 1 60 Burgerlijke Stand GlBOBea 8 Maart Pclrouella Maria Cornelia oaders i F n elt en M J L ans Cornelia WiUemina imders J J Zuidveld en A van I aea OveaisOTii 9 Mnari E las deu Ende Koster 5 o AD VERTENTIEN Mevrouw IJsscl de Schejipcr vraagt tegen Mei EENE t imm mum Mevrouw COSIJN op de Markt Tiraagt met 1 Mei EENE tevens met Kinderen kunnende omgaan Mcjnfvroiiw VA ESSEI bij de Kaarsenfabriek verlangt m mmiimi Mevrouw tan VüLLENHOVEN Snisl e Moordrecht vraagt tegen 1 Mei eene Zindelijke kr i KË MEfD die ook genegen is eenig HUISWERK te verrickten Op da We t H Ten he Oottêa verlangjt men met Mei EENE KEUKENMEID EN beiden bekwaam voor hare diensten Adfe met f inco brieven of in persoon bij den Boekhaiidelaar P C MAAS Jr te Gouda PAKHUIS Men vraagt gelegenheid tot BBKGING van GOUDSCHE MEIKAAS liefst te Goirrfa Brieven franco onder letter R B aan het Adver tentie Bureau van NIJüH van DITMAR Rotterdam