Goudsche Courant, zondag 14 maart 1875

Zonilag 14 Matrl 1875 f J tj jï GOUDSCHE COURAIÏT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omslrei eni FÜIEE TEESGHE IM ZESTIG CENTS per Bus inhoudende Vs KUo Verkrygbaar zoolang de voorraad strekt bg JAN vam dkk BEBG Baam Westzyde letter O N 442 Openbare VerJioopingp Yoortsetting van de Veiling van op heden VBIJDAG 12 MAABT 1875 nai ten een ure in xNitt xn Virkaak aan de Oosthaven te Gouda Vóór de Veiling van 10 1 uur te zien Ooaia Drok fan k Briaknaa Zaal KüNSTMt te Gouda WOENSDAG den 17 MAART 1876 Vocaal en Instrumentaal waarop zich de voornaamste SOLISTEN in het Parkorchest van den Heer STÜMPFF te Ameterdam zullen doen hooren met medewerking van Mej COLPAAB Het is den ondergeteekende met veel moeite en kosten gelukt den Heer N WEDEMEIJER Solo Cellist in het Paleis van Volksvlijt voor dit Concert te engageren waarvan afzonderlijke Programma s aan de Bezoekers zullen worden verstrekt Aanvang 7 j Uur Entréeprys 0 99 Voor Leden der Sociëteit Ons Gïnoigkn 0 75 P VAM BHOON Ja Hooghee mraadschap Rijnland DIJKGBAAF en HOOGHEEMEADEN van RIJNLAND brengen by deze ter kennisse van de Ingelanden Dat de lysten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1875 zooals die door de Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van af den 16 dezer dagelijks behalve des Zondags van des morgens negen tot des namiddags twaalf ure ter inzage zullen liggen op de Secretarie van Rijnland te Leiden en wijders op de Gemeente Secretariën van de hoofd plaatsen der districten en onderdistricten alsook in de lokalen van de stoomgemaalwerktuigen de Croquiqs de Lynden en de Leeghwater Leiden 7 Maart 1875 Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DB CLEBCy Dijkyraaf W G DB BBUUN KOPS Secretarie Tot het vullen van holle Kiezen bntaat er geen werlizamer en beter middel dsn de TAND PLOMBK o de KK boflandsrt dr i G POPP te Weenen Bognerna sp uo 2 die leder nir lecr gemakkelyk m de holle kiezen kan leggen en Welke zioh dan met de overrent der kiezen en het tandrieesok verbindt de kies oar verdere verrotting be eiligt en alle pijn doet bedaren Het Anatherin Mondwater van Dr J Q POPP k k Hu Tandart te Weenni ia de ooderttaaude Uébóta i f 1 75 per laoon te b lcoiiiea it kei raortreSelykete middel by rhuuatiiiclie tandpijn ontstekingen en ve zwenngun iau ket tandTleesoh het lust den Uud ietn op eii verhiudeit de verdere TOrining daaTfan bevestigt losse tanden dour eisterkiug tan het taudrieeah en terwijl het lil tanden en het taadrleesch van alle uodeeiige ttolTeii zuivert geeft het den mond eeue aangename risoiilieid en rerdrufl reed door een kort gebruik dou leelijken reuk die er uit voortkooit Anatherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit preparaat huudt don adem friscb en strekt tevens oa de tanden schitterend wil t maken om het brdm derzelre te voorkomen en het land leetch te venterken Dr J Q POPP s Plantaardig Tandpoeder Het ittivert de tanden zuo err dal door bet dagelgksch gebruik niet aiieeii de gewoonlgk 100 lastige undsteen ordt erwijderd maar ook het glazuursel der tanden Ueit blanker en zarhter wordt Te verkrygen te Gouda bij h Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A ïii te Kolterdum by ¥ E in Santen Kollf apoth en A Schippeieijn C blaauwe porceleinwinkel te e Huge bij J L K C Snabilié apolh Ie Leydeu by K Nuordijk te Utrecht by F Altena apulh te Amilerdnin btj V van Wliidbeim b V verkoophuis te Oudewaler by T J vau VreiiDingeu te Schaonhoven bij A WolOf De gearigste de aangenaamste de zuiverste de gezondste gear die bestaat die echt uit aromatische planten gestookt wordt en dus het beste middel is tegen rhumatiek hoofdpyn lendeupgn die zoo nuttig is voor de kinderen zwakke Personen om de ledematen er mede in te wryven om ze te versterken bgzonder voor oude menschen die hen versterkt verkwikt herstelt en hen lang in goede gezondheid Iaat leven is het I beroemde en algemeen gekende die wordt verkocht bij de voornaamste CoiffeursGalanterie en Verkoophuizen van gansch Neder land als Hoofd Depót te Rotterdam VAN UXEM Korte Hoofdsteeg voor verkoop in t groot en is verder te verkrggen bg de HH te Qouda bg B m SCHOLTEN Coiffeur DaXs en Heerenhaarv J y werker te Rotterdam bg Jnlien d Boos Noord Li y 1 Wsskj Brandes bij de beurs Van der Hout boerenvisch f y markt Borghart westewagenstraat Klinger Cie verkoop y huis Janssens Daniels Dirckz en Kejjzer Snabilié verkoophuizen in t groot Sack Cie en Iserie Zn export sHage Moerkerk N Brabant s Bosch van Gulick Layckx firma Specht Utrecht met Fenkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensuiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout orange bloesom en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borataandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezond eo verzachtend b j keelpiJD heeschheid hoest pgn in de borst kramphoest en kucbhoest De fleach met gebruiksaanwijzing 60 Cents Sel de Gimborn Gimborn s maagverstcrkcnd Zulverings Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenomen smaak en vereepigt in zich alle genezende krachten van het zont van Carlsbad Ems en Mariênbad Het wbrdt vooral aanbevolen aan personen die Ijjden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarby men zich van urgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruifcsaauw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan X t X i borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebmik in den weg staat Daarom is het myB streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik 3e versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en Incbtdicht laat slaiteo In elk magazijn z lfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zü langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct I loV I l i 0Ptpa4ll S meene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestand èLKi jlt x lldflllt deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is z n kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de nataarljjke gevolgen Van alle zoogenaamde yzerprffiparateQ is deze oplossing van zer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 gram üzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents gr BU ieder artikel ig eene nitvoerlge gebrulkgaapwijidng Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelük te Qouda bgL Welter L Schenk ep J C Zeldenrijk te Schoonkovm by Wed Wolff en Zoon te Ou viaUr bii F Jonker Idenbnrg te Woerden by N C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots H VON GIMBOBN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten C J VISSER Co Wynstraat n 135 Rotterdam in Stoom en Landfiouwweiitulgen steeds voorhanden primo PORTLAND CEMENT Openbare Verkoopingp te ZEVENHUIZEN ten Sterf huize van de Weduwe JAN KOOLEN staande in het Dorp tegenover de Kerk der Hervormden op MAANDAG den 15 MAABT 1875 des voorm ten 10 ure van een netten en goed geconserveerden BURGER INBOEDEL Breeder bg billetten en informatien ten kantore van Notaris MOLENAAB te Waddinxveen BET A TJEH MÜ MEUT Beeds vroeger werd door ons melding gemwikt van het door Z M den Koning geopperde denkbeeld om gAAea te doen inzamelen met bet doel om een Monument te stichten ter eere van Oeneraal KShler en van de dapperen die met hem te Atjf gevallen waren Werd reeds in het vorige jaar te Batavia eene Hoofdcommissie geconstitueerd eenigen tgd later kwam ook hier te lande eene commi aie tot stand die op hare beurt onze stadge ooten de Heeren J M A va Hbllbnbkeo HüBAR J A Bemy T P Vibolt en Mr A A VA Beboe IJzexdoorn uitnoodigde zich alhier tot eene plaatselijke commiiaie te vereenigen Eene advertentie in dit Nr door genoemde Heeren onderteekend roept thans een ieder op om naar vermogen in te sehrgven opdat ook hier worde getoond dat het denkbeeld van Onzen Koning uit het hart des volks is gegrepen Eenstemmig wordt verklaard dat de troepen die voor Atjeh itreden roet onvolprezen zelf vferiooeheiriBg boo pKdtt hebben ToHnaeht Daar is getoond dat Neerlands zonen van dezen tyd de Nederlandsche dengden van vroegeren tgd hebben bewaard maar ook daar is t ge bleken taige gg het roawdragenden overal in den laode en in de Koloniën dat iedere oorlog ook de noodzakelgke ook de rechtvaardige tal van offers vraagt Ons voegt het dankbare hulde te brengen a n hen die een schoon voorbeeld hebben gegeven Vi n soldatendeugd ons voegt het te tooneo dat 9 plicbtbesef waardeeren onie plicht is het b de iMkomelingschap de herinnering levendig te houden aan hen die bnnne liefde ▼ oor Vaderland en Koning met den dood hebben bezegeld Dat ieder daarvan doordrongen zgl De Koning ging voor laten we Hem allen volgen BIHTENLAND BuitealaDdsch Overzicht Eindelyk bevat de Ffansehe MoniUur da naaien der Dieawe aiinisters Buffet beeft toegegeven eu zelf de portefenille van binnenlandsche taken aanvaard Dafanre is voor jnatitie i L a Saj Bnaneiéo Wallon oaderwijl de Moaux koophandel Deoaiea Caillaux en Montalgnas behouden hinne poriefeuilles He grootste betwaren by de lamenetelling leverden de ininistericn van hmneulandaobe taken en van onderwys Die op Maarsohalk Mac M hon in loed atkniat poogden met int anuing n alle kraehten tegen te gaan dat de portereuille van binnenlandsche taken in handen kivaoi van een anti Bonapartisi n die van onderwijs in handen van Iemand die geen genade vond in de oogen van drn bissohop van Gr leans Ten aloite sohy iit aen toch over dien invloed te hebben geiege ierd wiint Wallon de kwade nan ia de oo ea der le e ipurt i w d Biiiiiter van = Jt onderwijs Voor Venillot is dit oa uit iijn vel te springen en in de eerstvolgende noamers van deo Vnietrt zal meo dan ook t ttaaeddijk fraaie dwgca kannen leien Uan prograaoM zal bicria bestaan dat zy aittoering geven aan do uieiwf eoostitutioneele vettea een wet op de pers gereed oaken en daarna den staat van beleg oj ffeo dat uj aaires kiezen zooveel OMgelyk au ds leden vaa den geaeenteraad dat ty toetjes aan tniveriag onder de aabUnaren gaan honden en de rkiasing vw den Senaat en van de iegwe Kaaer vooitovideo Toch ligt de groote beteekeais van het nieawa kabinet bteriu dat alle itente parujen tyii batten gesloten Men tal het eveaals alles waarop lang gewacht IS met zekeren vabloening begroeten maar uMt Bet geestdrift ëd atcUig tal ket niet op de natie dien onmiddel ken invloed uitoefenen waardoor d stroom der paMieke opuio in lyneo loop gewytigd wordt U Andilfret zal waatickynlyk m plaats van Buffet als voorzilier der Na Jooale Vergadering worden verkotaa eo lu die tatUikking meer nnt kunnen doen zegt de Inif daa duaecr hg ia ket kabinet had zitting geuomeB In de Woensdag gehondn lilting vao den Praisisehen Lioddag wat bet idangrgke voorstel van deu afgeiaardigde Vetri aaa de orde over het toekennen van recht van eigeadoa aan de oad Kathoheken op de benttiagen van de Katholieke geaaewUa waartoe ig bebsorden Uv fiegeermg oodersteande het voor tel bq aoude vsa deu liiuister Falk eu het vooritel is in hai deB fapteld vau een coamissw Niets kan teker ds Hegcenaf in de tegenwoordige omst ndigheden aangenamer iga dan dat afgevaar digden het inUuiief neaieu M bet doco vaa voorstaJisB die stowrolcIriBg b HHi it Kegesriaf in dea stryd K geii het uitramouuaisme te onderateanen In bigkbaar ollleitnse eorrespoadaatiaa wordt sdfa gcU d dal de Regeering vóór ly nadere asatregelea neemt tegen de ultraiaoDtaaiiMdi gninde gcestetykbeul een of ander vooraici tal alwachtea waaruit blykt welke richting de volksvertegenwoonliging wenacht dat op dit stuk tal worden ingeslagen Dut di voorstelieu uu wel met achtetwrge zullen blyreu kan iedereen begrypen die met deu yrer der naiionaal liberalen bekend is Beeds is door deze partij besloten oa Vrydag het wetsontwerp betreffende de intrekking van de staatsdotaties aan de Katholieke biaacboppen en gecstelyken niet naar een commiaste t verwyten Baar bet terstond tot de tweede lezing toe te laten Het prottst au Katholieke atgevaardigden tegen de JoDgsIe pausrlyke encjreliek tindt in onderscheidene streken riii Ünilschlsnd den grootaten bijval Het wordt ouderteekeud dopr byua alle ontwikkelde Katholieken rechters beaabten leeraren aau de terschilleiide instellingen koopliedeu en induatrieeltn Ten platten lande is een adres iu omloop waarin adhaesie betuigd wordt asn den Pana Nataurlyk vindt ook du vele ondeiteekenaars Men eraaobt nog deie week in den Landdag de indiening van een wetsontwerp op de besaettely e nekten de naairtgeleo tegen de randerjiett blijveo erbter buiten deze wet omdat die b Bgkawet reeds ign vastgesteld Uit Berign wordt gemeld dut alle mogendheden die aan de Brusaelsche eoufereutie deeloaneo vertegenwoordigers zullen lenden naar St Petersburg Engeland bigft natuurlyk Bit ezonderd He Meekleuburgscbe ridderschap bigfi hoofdig alle redelyke voorstellen tot invoering i ao een volksvertegenwoordiging zyo verworpen en in t eind ii aict 90 tegen 26 stemmen hst riddcrlgk voorstel aangenomen OB den hertog te verzoeken een door de Kgkiconstiltttie met gereolilraardigde inmenging in de ooustitatioueele Uaesti in Mecklenbu g zeer bepaald tegen te gaan Het Kngelsohe Lagerhuis tal raaraobgnlgk op S5 Maait uiteengaan Am rust te nemen tot 6 Aprd Hel Hüogerhuia nenscbt van 19 Maart tot 6 April Ie scheiden De Noorweegsohe Kamer heeft met 82 tegen 28 stemmen tioh verklaard voor ds aanaemiag vaa de Deeii9ohZn eedscbe muntoauventie 1 ÜT Wtéö d f Ji t tji e ï r fi 1 t BINNENLAND Gouda 13 Haaut Door de ArrondiaseaeuU rcebthauk te Rutterdaaia II Donderdag o a tot eellalaire gvrangenissirtfvoor een jaar veroordeeld M f G alhier wegenshet in een logement ontvreeoidea van 3 bankbilletlen i tan ƒ 100 en 1 van 60 tea nadeele ven eeii dadrmede iuwooende persoon Door bet bestuur van den polder Bloeaendaal y al in plast der besUiande watemolens een stooa S gemaal wordta geplaatst waarvan do aanbe teding eeistdaag tol plaats hebben Uit Berg Ambacbt meldt men one dat de collede dear de Dieawjaaracomaissis aldaar gebouden ten einde in den buitengewonen nood der armeR te voortien de aaacienigke som van 302 beeft opgebraebt Btaten OenentaL Tweede Kambk Zittiog van 11 Maart Donderdag is de beraadslaging voortgezet tot t opoeaien ia de Wet oatrent de voorwaarden tot uitleieriug vao een artikel houdende verbod lit uitlevering wegens staalkundige misdrijven Nadat de Ministers van Justitie en van Bnitenhwdsche zaken uitdrukkelgk hadden verklaard dat geenc uitlevering yoor aUatkuadige aisdr Ven In de traetalen zal woiden opgenomen en dat bef aieulr artikel bovendien overbodig waa omdat in de Igst der misdryren lo art 2 niet voorkomen staatkuadig hebben de voorstellets hue ameodeaeut iogeIrolAeB Op artikel 20 is aangenomen een amendemenf va den Heer Godefroi volgeos hetwelk bet verroer vaa een vreeadeliag wiens uitlereriog door rreeaide aogendhodeo aan een audere vreeiude mogeudheul is toegestaan oser ons grondgebied moet plaata hebben onder geleide rau NederUodkche politie agenten Ten slotte is de geheele wet aangenomen aet alge meeoe steasaun Maandag 2 uren tal de beooemmg vao een tweeden euasK gnffier plaata hebben Dinsdag U uien komt het ontwerp tot aaortiiatie vau schuld tot een bedrag van 10 milliaen oaa d aide De eerste kaaer is bgeengeroepen tegen Diaada 30 Maart des oaaiddags ten 3 nre Te IJselsteio heerschen de uzelea ia vrq hcvigen griad De openbare school is dieulangerolge rooi t grootste gedeelte ontvolkt Door de amndisaementsreolitbank te celstraf vau 15 dagen i f Een veehandelaar uit Oamea werd oalaogs éritr de rechtbank te Derenter veroordeeld tol i bqclaa vaa SO elk wegens het niet betalen Van aarfcfgeld lea bednge van twintig oenten De strekking van hel dezer dagen bfi de tweede kaaer ingediende ontwerp tot w jtiglo r der vlet omtrent den wynsocyna is oa gevolg te gereli aiu eene bg het sluiten van een uieuw tractaat Vaa handel en scheepvaart Bet Portogal gedane torzeggin rdal voor wyiien vau geen hooger alcobolgehalte dan 21 pCt geeae verkooging van den acqjns meer verschuldigd zal wezen Door de voorgeatélde bepaling zal tevens aau verschillende bezwaren van de Nederlandsche handelaren worden tegemoetgekoaen Uel hof vau Orergsèl heeft uitspraak grdun in de zaak van Isaac Wolff gefailleerd eonmisaionair iu eSeeten te Kampen en hem schuldig verklaard niet wegens bedriegclgke bankbreuk maar wegens misbruik van vertrouwen omdat hg 3 stuks Central Paoifioad 1000 dollars die hy voor een ander had gekocht ten eigen b te liad beleend Het hof veroordeelde htm lol dnr maandee ernziae opilattrng n een boete vau 12 Ï0