Goudsche Courant, zondag 14 maart 1875

Vet rtrcA te J iftlad deelt mede dat de Ie loilaaanl T M Ka Mf te Utrecht In garoiioen op tnshuiach gebied eeae nltTiuding heeft gedun die ran groot belang rooi bet reueod publielc ea niet minder roor dal der apoorwegmmtsohappijen kan geacht walden Z betreft eene inrichting waardoor de machiniet de optiwlie signaien moet opmerken terwijj hienan neg dit grooto roorüeel rerfaonden ia dat b J tijdelüke onbruikbaarheid ran een gedeelte der ipoorbaan wegens hrralellingen of by on e ed Toorkomende defeoten aan de macbiae loodat deVeg ooreilig if onder alle orastaiiiligheden op eenToudige w ae aan de m aaiitocbl tgude treinen ket aignaal onreilig kan worJen gegeten en wel op oodaoige manier dat dit den machinist uiet kan Btgun Meer kan het Ulr Daftlad er niet ren matledeejea maar jat nik cene rinding zeker hoogst belhngrgk is alt t Uijkt in toepassing gebracht te knoeeu wordee nl wel niemand betwyfelen De S Hid der gaaaeeutf Katwijk heeft besloten dekon ran het dofp jCatwyk aan Zee door middel ran een te gr ran kanaal if rerbinden met bet nitwateriBgakaMali ran BUA aud onder voorwaarde eren wel dat in ae koaten geraamd opongi veer lQO OQOdoorhet Syk en de prorincie ieder roor een derde gedeelte lal worden bijgedragen loodit slechts het overige d rd $ gedeelte voor rekening der gemeente zal komen w rloe meu eene geldleening zal trachten aan te aiMi tiet heatnir dier gemeente heeft daarbg inaanaerking genomen dat b i eene erealueele nitro ring van het plan er tevena meer vooruitzicht bestaat ogr den aanleg vaa eene vlwhtharen te Katwgkaan waarvan reedt sedert vele jaren spriuik is B en W hebben aan hel dagelyksch bestuur van de tp i la leiden verzoobt den Uaad in overwegingte geven om by eene gunstige beschikking op hetleMttk m tubatdie voor een teker bedtag iti dete sluiten geldleening tegen 3 pCt deel Ie nemen en iu ieder geval de aanvrage om sabaidie zooveelmogelqk te ondersteunen op grond dat degeprojeeteerde waterweg eene taak is van algemeen belang a iU Maaadag zjn te Delft gearriveerd en voorlooPt in aRijks magazgneu aan het Koningsveld op 5 etla de staliken bronzen geschut door ona op a A etiaetea varoverd Pe gemeensohaj met het eiland Sofiiermonnn og di fn den laalliten tyd wegens h f vele gs d f n ZM werd aangetroffen was verbroken is sedert e n yut dagen weder hersteld Aan den Kngelschen Scmomitt wordt uit Weenen gesdireveii dat de intrekking nn thalers in Jüitsohland tkanr vrij geregeld gaat en dat het overtollige lilvtr mar IniliS wonlt ge onden De schatkist ver liett b die verkoopen ongeveer 5 pCt en de Negearing onderwerpt 2ich a tt ilit onvermijdelijk verlies xii vrees voor nog erger als ook Nederland tot iavoering ran den gooden ii indaard overgaat IdtWitehen kaaM zij ercfa om bet zilver van dè hand te Mtlen Mnt als Nederland tot guud overgèit zat hel zilver nog meer dalen en zal het verlies des te gnetiè k Wq zullen dos acbier het net tiaiiGhen al wfj wat tooh weldra zal moeten gebeuren aan den oBboodkafen toeataod ao ons muntwezen een einde rnalMi door tot den gouden sisiidaard over te gaan Ware daartoe reeds een jaar geleden bealoten dan loa Dttfttcbljnd iet verlies met ons g edd hebben at twl wq h t alleen moeten dragép ifii S men zegt zou Christina Kilssön die in Jtjiinaar Londen vertrekt haar reit derwaarts overoot land nemen eu zich dan ook hïei ii lasdai Uu koateo j r ip£lo den beer Hm i I d I eerjife stn rmfn op het transp mph ip J otmopolUt gerniraen li d p de leede ran Atjen vertoefde en lA daar in k t in vu dit jaar is ternggekeerdt zijl i Aantal wapenen ijt A h medegebracht en o oök Cfo leep bfsdliilflerd en beicVeven papier dat do r hen 10 April 1874 werd gevonden op bet lyk van eeo Atjeneesohen priester Het stuk is blijkbaar ecua aoort van talisman het beval een groot aantal gele roode en zwarte ijpiren met aanrooptngen van Allah en V Tapohitl nOe benamrn ea en eiijte rs dit p aoetm en dirgelgke astrologische igureu beteekeueo I7a£g Texel is dezer dagen gestrand de Zweédsche iohoener Potwiw Het schip werd eensklaiu door aen bevlgtji noot westelgken storm betoopen en verloor in een oc weiik alle zeilen Strandjsp yras dus oaVermg detyk Gelukkig werd het vaaitnig dopr het ho4 e vloedgety en de zware zee z e boog op het strand geatogén Het volk kon zich b j laag water zelf redden hetgeen aan allen behalve den haotafum gelakte De storm beeft hier ea daar schade aaogeriditi o a is een dar kapen vaa de marine bq kti Hoonlje ongeworpea Vele rautkigea ign nit de Noorij e nai bin c i gisvlucht en liggen ia het Marsdiep en op Texelstroom geankerd In Nederlaijd bigft hel aantal leden der Vereeniging tot invoering der Lijkenverbraniling nog steeds toenemen thuus bedraagt het 122 De vergadering tot het vaststellen der statuten zal naar wij veruemen m ket voorjaar plaais hebben 0 TQor een neifefe trr te Psrgs veracbeen een paar man en vroèlv met verzoek om echtscheiding Tien jaren waren ze gehuwd eu nu hadden ze er genoo van Wettelgke soheiding was echter noodznkeigk omdat er drie kinderen uit het huwelgk warea gesproten en de rechter ilus had te bepalen of de vrouw dan wel de man de kinderea bg zich behouden zon De man wilde er twee hg zich hebben en de vrouw ook De rechter gaf daarop bet volgende Salomo soonleel blgf bg elkander totdat er een vierde ia dau neemt ge ieder twee kinderen en ge gaat zouder echtieheidiog eenvoudig van elkander af Dte raad werd opgevolgd Een paar jaar later informeerde de reohtgr boe de zaak stond Och antwoordde de echtgenoot one is een tweeling geschonken wij hebben nu vijf kinderen in plaata van vier en dezelfde moeielijkheid van vroeger doet zioh voor Dan maar weer waakten wal bet antwoord van dan wgzed rechter Onlangs werd een dame op de beleeUate wgs in den koninklgken aehouwburg te Berign door een beer die achter haar gezeten waa verzoolit haren hoed te willen afzetten Het ding dat da keer met den naam van hoed bestempelde eu dat veeleer op een kleiu torentje geleek belette hem elk gezicht op het looueel Eenvoudig weg had de Dame de beleefdheid ket verzoek van deu beer niet te willen hooreu en even beleefd of auveischiUig werd een tweede even vriendelgk verzoek beantwoord Ni fluisterde da beer tgdeni het tooneelspel de dame waaischuwend in hel oor Sohoone dame indien het u langer aanstaat den hoed op het hoofd te handen zoo zal er u iets heel onaangenaamB overkomen Ook die waarsebnwing werd met het hardnekkigste stilwggen beantw oord Eensklaps zet uu d verioeker zgn hoed op en nog was dit hoofildeksel met in volle rast op zgn gewone phiatt of douderend klonken tairgke atem ra door de Z4alt hoed af hoed all De Dame die met anders dacht of deze kreten waren tegen ha r gerieht werd bloedrood van verlegeiibeid rakle oaistttunig den hoed van het hoofd en de heer nieut list ten volle gelukt wat fluisterdehaar op de allert eleefdale wgs een i ik daak a wel in het oar De waarde der ke kelijk goederen in de Vereenig d Stale n viii Amerika u an 1850 tot 1870 van 871P3Ü Ql dollars tot 354 483 518 ilollari gestegen I keikeryjie goederen rijii vrij van belasting Neemt d waarde in het vervolg in gelijke verkonding toe dan zal tg in 1890 de enorme hoogte van 1400 millioep dollars of meer dun de heiti van de gaosohe Amerikaansobe Staat sclmld bedragen ïf bij de mee sien in New York rniteloos winstbqag het hovfddoel knniten en wetenschappen worden toch niet geheel verwaarloosd en er worden enorme sommen besteed voor llelTdadige en godsdienstige instdlingen afleopgeriohi en onderhouden uit particuliere fondsen daar met verreweg de meeste de stedelgke regeering wilaia gedaoiit Mef een dierentuin is reeds eenaanvang gemaakt in het Centrale Park en h9ewe oog op kleine schaal mag de inriciitiiig zeer doelmatig heefen Het mag eenigszins verwondering barm dat t groote Boteire die te New York naar een kostwiuning zoekt Dianand er aan denkt boodschapper of pakjes drager te wallen zijit die indnstrie Wordt geheel verwnarleoad Het it mets vreemds elegante dames van goeden bniz met pakken belast te tien waarroor menig Ekropeeseh dametje den neus zon optrekken ais z ket maar een paar buizen ver mat zich moest voeren Niemand neemt daar aanstoot aan het gaat niet w i anders en behoort al zoo tot de gewoonten vaa de aamenleving De Italiaansche Uegeéring zai op het eiland SiojtiS proeven doen nemen met den aanplant ran thee Het klimaat an dat eiUnd toch ia üagenoeg gelgk aan dai van Japan De Italiaanscbe consul in Japan heeft reeds de noodige zaadioorten met een vooraobnft van de wyze vaa cultaar overgezonden Men verwacht van die proefneming goede resulUteti en hoopt haar in dit geval ook tot bet znidelijh gedeelte van het vasteland van Italië nil te breiden Spanje en Griekenland zonden er dan eveaeens geschikt voor rijn Ëvenzoo heeft men in dar t jd de druif van het eiland Madera naar Sicilië overgebragt Men trekt daaruit nu een soort wgn die zonder de eigenschappen van echte madera te bezitten toch om zijn smaak zeer gezocht is De ijpgingen om gelden bgeen te brengen teroprichting vMi eeo standbeeld voor Andersen vinden veel stcjin Er ia reeds eea aÖm van 18 000 kronen bgeengebragt Men zal den 2n April den 7 On geboortendag van den dichter hem van hetplan kunnen in kennis stellen Te Parijs zal op 16 en 17 Mei e k een Iji temftiooaal gymoastiekfeest worden gegeven Qne Parijsche vereenigingen la Nationale Ia Frani ise en la Gauloise hebben het plan daartoe evomd van deze drie vereenigiugen gaat de uitnoodiging Ï n de buitenlandsohe veTeenigingen ail O het nenplein van de Gnüida Haginna r nnis Plaoe Chateau d Ean znllea de oefeningen geapkiedep iS wil dit feest tevens tot een verbroederingsfeeat diwa strekken Te Parijs is een pfoef pnomen die daar zij ze gelukkig geslaagd is van veel belang kan wordengeacht Twee paarden voor een rijlnig gnpapnei werden te midden eener dolle vaart plutselliig door een enkele beweging van den koetaier aan een veer losgemaakt van het rgluig dat met een varnuflignitgedachte re pal bleef staan terwgl de paardrp ontdaan vnri den last spoedig hun vaurt temperden De wijze v arop de piordeu zoo o eéna vaa hét rgluig kuuiiun worden gescheiden moet eenvondumaar bij jii Ier gelukkig gevonden zijn Pe pr efneming geschiedde bij de heeren Maitre et Foaiart 18 avenue de Villiera Paris Batignollea Een Engelschman Henrf Hinil genaamd Is Ie Napcia vermoord Hij vergezelde ïaribaldi dcrwawrtt in 1860 en na eene mislukte paging om een Knicelsi dagblad op te richten vestigde hij zich als bloemkweeker in welk vak hij zeer bekwaam was Eén tuinier met name Pasaaii die in zijne nabgheid woonde vervoegde zich dezer dagen bg den Rritachen consul om dezen mede te deelen dat de heer Hind in drie dagen zgne woniHg niet bad vrrlafn toen de politie kort daarop ile woning van den heer Hii d binnentrad vond men zgn Igk in den tuin Het bleek dat de vermoorde met zijn moordenaar bad geworsteld doch het onderapit had gedolven en gaw irgd wat De iniadaad wordt toegeaclirevea aan eene persoonlijke wraakoefening en ann ijverzuchtige lÉededinging Pussana is gevangen genomen benevens eenige andere personen die gewoonigk met hen arbeidden Sinds 1 Maart verschijnt Ie Zurich in Zwi seriand een IniernatiptaUt Corretpondemblall tot bevordering van de Igk erbranding onder redaetie vaa den heer WegMann hl Colani dan achrgver vm d bekende brochure Dit blaailje zal maoodelgks vr schijnen en kost per jnnr de luttele som van 3 francs 75 oeotimes of I thaler franco over de post Da ndaiBtie stelt tipb voor daarvoor maandfiy a te leveren 1 een klejn hoofdartikel over crematie 8 ofllcieele beslaitm van regeeringen enz mot Ket dog op de crenMu 30 korte aanteekemngen onr zaken die op bet gebied der Igkverbranding ja voorgevallen alsmeile co respondentie en bespreking van werlien over Igkverbranding of teraardebestel Uug verloheoen in het belang der HjrgnSoe Wegens de goedkoopte versohgnt het blaadje gelithognKhieerd en niet door boekdrukkers typen De redaSut oopt dat de geringe prgi voor allen die het dankbeeld crematie zgn toegedaan eep ViUcii H zgn ov ntde te yMvi tot be jiUlini vji yBag doel verajiKiding van juiste begrippoa over J Igkverbmndm Sedert b lf September tQii ia iM of a der Sicm nseh glaelabriek te Dresden 4 14kea Qqiaat verbrand De gemiddelde daur vaa 1 nor ea 40 mia fn zeer lange daar oadaA bg elke crematie versobiUea adeurtjes oot lotea waren die dienden om het v rbrAiidingiprooes gade t slaan Naar vrg jaiateschatting vaq dr Kucheomaistar kan achter oniiergewone omstandigheden de tgdaduar op t tot X uur bepaald noorden Per Aspera ad Astra rertohafte ona in zgn Da sconcert van gepataeerden Donderdag weder veel gani t De bg ons zoo gunstig bekende operazangeres Franlein JCempner was opnieuw in ona midden tlUi hare prachtige stem keurige opvatting en geacheveerde oolo atunr zong zg voor de pauze et bekende Aria uit de Barbier na de paaze eeo paitl liedeten n de Mandolioata bet lievelingalitd adh n helli Dat ona bij emieawing nitemute voldeed behoeft bgnii niet gezewi te worden De neer Wenaink imefi vuiir de pauze het eerste PianoCuiicert van Van Bee hoven vuor en t is onf hoogst aangenaam te moge gilalgen dat bij prnehtig a l In Aprtl 74 k taa in uw blad een bekcliauwing voor va n leinand die o a aangaande den heer W MuidQ te a 4éeii scl Riren ui b belwgfèlde of de heer W in sfant was een degelijk tak van een goed componist uit te voeren 200 al $ iet h oort Ik 1 inderdaad beqieawd of die kriticus O nu van zgn twgfel genezen is Mg heeft de voordracht van het eoneertatak verdienstelgk door atr kkwartet befcidd ioboogemab bevredigd 2ya ml a 0Bb rti ieiyk zqa ops ttui neeaterl k zgd voordracht Koeiénd Oti o de pinze wha zijif talent onmisWenboar vooral doo de breede voordr icht van het Duetto Ik eindig zoo als ik begonnen ben met de betuiging dat Fer Aspera ad Astra ont wedeToa rié gMMt beaft veia iyift BSen zé r volle zaal getaifde aa de belangttelUag van t publiek P Lactate Eerichten VersailleB I Ma inde Vergadering heeft de heer Buffet eene verklaring voorg lezen raarin gezegd wordt dat het nieuwe Mioialerie niet instaat zou wezen zijne taak te vervallen indien bet in de Vergadering niet eene meerderheid vond die zgne ataatknnde goedkevrde en er ziob bij aansloot Pe politiek tan dit Kabinet zoo werd gezegd is bepaald eonpervatief zonder éénige neiging tol nittarten of tot zwakheid Daarom zoil de ordelievende bevolking bet Gouvernement aan hare zijde hebben en er op kunnen rekenen tegen uiibaritingen van wodtiekte bartstoehteii Nu de f uae tie vaa da organisatie des gezaga geregeld is moest alle verdeeUheid verdwgoen en slechts vaderlandsliefile heerscbeo Kelfs de tegenvtanderi van de huidige organisatie behoorden datrorn zich bg het Kabinet vaderlaudslierend aan te sluiten Op de gematigde mannen ran aUe partgen doet de Kegeering een beroep tot bandkaviag vaa deconstitaiioneele wetten Nooit zoadeuKegeering zaeh tol dienaria maken vaa dezen of geueo bljzor deren wrok een vastberaden en tevens verzoenende koading all6 pèale l g de omstandigheden De Brgeering was voorbeaeni aan de VergadMng wgzigingen voor te leggen in de wet op de drukpers ten einile bailmapongbedea Vhn dé perf té voorkomen Doch zooUiig die wgzigii gea niet waren aangenomen ko i zg geen afstaad doen van hare butlengewone rolmaiml noch den itaat van beleg opheffen BertUn 12 Maart Het kerkbeataav derO d katholieken te Berlijn heeft e4a mauifcat aitgvraardigd waarlig ingestemd wordt met de oproeping van graaf Vrankenberg en waarbg alle Katholieken die den Keizer en het Ugk getrouw zgn mlgeooadigd wordca aiak op kat ataodpuat aa hM Oad kotkoliecisme te plaatsen en van dot alaodpoot nit de rganisatie te beiordereo van alle natianaalftciDdea en aan t Bijk getrouwe katholieken i L I IW M 1 aa Burgerlijke Stand itaoata U Utod Csrolai Ludavicnt aa ert iu it Wilde ia B O Wegsa Frcdrik ouders L C vtn der VfUt ea A C Liepelt Geertraiii EliaalwtV ler V Kelder en G van d i Biwk 12 Gertrddi Pdnn ffilbcIniDi oitdera C W Oteaen ea E A H vstt Hcl n Abrabam Martioua oodera k Ktpigacn X C koot 18 Pietcrpella Johaaas oadara i NNomnkauua ea 0 van Duiycudgk Ov Bi ipLX U MaarV G CttI wéd H Ü iCol 70 aart 4 wtm$immi 3AJS TAN DU LINDEN W Cz EN CORjnELIA TBEODOBA MONTUN di me i nfimetii hanne wederzydaohe batiekr kingen hnnnen hartelgken dank betuigen voor de Tole be gzen van belangsteUing zoowel ran hi r sla eldeni ooderroDden HcdUrdaln 12 Mahrt 1875 V Berallën ran een Zoon E C HOOGJENBOOM VAN WaCHBI Gouda 11 Maart 1875 Voorspoedig bevalleu tah eenen Zooni J O KAPTUN KooT Gouda 12 MaaH 1875 Gisteren overleed tot onze diepe smarit a foorzien te zgn ran de HH Sacramenten der Stervenden oiize innig geliefde Ifroeder den ZeerBëiw Heer JOHANNES HüBEUTüS EOEMANS Rector ran de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Anuterd tn Goudé H P N KOEMANS 12 Maart 1875 m Famimij Heden orééfa ite een zeer geduldig Igdea ran slechia enkele dogen in het Oude Vtodwenbaiï alttièr onze geliefHe Mbed r en Bebuwd Moeder Mejoirroaw GBIETJE CASTE Wed Tan HsairAirot Hssdiik Eoc iik den ooderdoai tm raim zereatig jaren Uit alia naam B KOK gotfcfa 12 Maart 1875 ZaoUx Vodr da iBCilligTOldige ett hartelyke bewgz Tad declnétding aoowel Tan hier ali elders enderronden bg het OTerlgden ran mgn gpliefden Echtgenoot betuig ik ook naoiens mgne Kinderen mgn hartelgken dank Wed A KOOEEVAAR Goudtt 14 Maart 1875 Htjusaa Zg die iets te Torderen hebben Tan of Ter Rchnidigd zgn aau den WelEdelen ZeerGeleerden Heer JACOB GERARD B003ËB00M MedteiotB Doctor te GouJUt worden verzocht daarraa TÓór den 1 APRIL 1875 opgaaf of betaling te dSen ten Kantore Tan den Notaris W J FORTUIJN DfiOOGLEEVEft aïdÜr Da Oodergetedcenden lieh tot eene Pliitse lp COMMISSIE vereenig bebbeUfle tef OPRIGTUIG van eea MONUMENT Tbor hen die bg de ExpeditiSa tegen Atjth het leren lieten brengen ter kennis van hnntae Stadgenooten dat zg eerstdaags INSCHELIVINGSiLIJSTËN Tan GIFTEN voor dat doel znllea rondzanden en dat terens de gdegenheid tot iMahrgviug ofhuk BaattviC lSMMtMA is opengWte £ Zg Tertronveti dat TeMi gtountf znAaè ilen medewerken tot verweiillilgkiiig TMI ImI edel dankbeeld Tan zgne Majési t onzeo gMnv bied den Koning om op deze llij der hetfutJntting levendig U houden aas ban die dfca beldead od stierreft roor het Vaderland r tt A TAN HELLEHSBItiGSCB JL A BBMU j i F VIBüLtr A A TArBBBCfl OiBWDOORM dmda d llürt 1875 WORDT VERLANGD EEïflT In een burgergeau wordt tegen primo Hei gerraagd Adies franco bg den Boekhandekar A B HKMAN alhiec H6 s 17 dier beroemde Wekelijksebe ZamcDspraken UitgaTe J J H KEMMER te Utrecht is heden Toorbauden bg den Boekhandelaar A Bie I3 Kns AJiT Lange Tiendsweg te Gouda tbgtk lok ToorJa ige TtJoriMrdeK W DEN GEVRAAGD SUJTERS DEPÖTïIOUDEttS Toor BROOD KOEK en KLEINGÓED voornamelgk te Gouda en omsl keiL AHres aan het Bureau dezer Courant WOSBT 8E7MBBs in of nabg Gouda tegen Mei of Jdni a s öp iateoenl kefi stsud vdor een zeer klein net gezin een HOTSof Ttg BENEDBNaUIS met of zonder TÜÏN of PLAATSJE in de huurprijs Tan 225 k 300 s jaiM AaAbiedingtn worden Mnnen oMt dagen ingfeiwichtmet niiteo brieren onder letters S V bg den Bbekhatadelaar P C llkKS Jït te Gouda P S Latere aanbiedingen kunnen niet in aanriurUng komen TOor f 160 per jaar een goed ingerichf Tsn alle gemakken Toorzien HUIS met TDIN staande en gelegen tè Gouda Brieven franco onder lett W S aan hei Bureau dezer Courant Wordt gerraagd tegen prhno Mei e k TObr eene bejaarde Dame EENE 6ËMl lUKILËEHI H KAMER met ALKOÖÏ of kleine SOÏtB ff eén Ledikant kan staan OpgaVe TUt hourpr ïen stand roftM letter Z bg dbtf UitgSTef dKsbr CoDiant m t T6 Gitadi worétt yirnngtt ter1idlp è o eiding in een Mistte WinkiBbtMh een JONOELTOG niet beneden 14 jalk FafiKienliJÏ TAiHkomen Rekenen en het K r ven van een goede hand ti vereischten Reflaeteerèltden gelicfrea aiah franco te adreaseeren a h A drerten Ke B wrean van G B vak GOOR ONËN letters A A A In een Qaiens e BandwiidEri ühier wordt tegen Mei gevraagd e t fl ink e BORGBItDIMS8TEB Tldg bannende teketieti ei schrjiTen ï£g die eenigsints met bet rak befeiid i§a gvaietM de Toorkwir Adres meb fmmo brieven oBdër letfeW 8 Z bg dfen éörfSiSftftli P C MAAS Ja te Gouda SÉN Kinder KRAGl N FRONTS SJANl mfteiSSS CBIMYCdta DMMrcdtottr dngeUeekV BHÊKATPESI Tan lè y ï5 en 0 20 per koot korting naa fc i i É rti tati J Hd VLETTE Lang Q iiiSnSsil II faïkSSk DE Jósffl c cif ns OTrX El V AiT DE I Handel in VEllTIKALE en HOftlüÖ TALK STOOMWERKTIJIGEN KETEIiS DBIJFWEB BN MftVttfffEOLIJ m