Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1875

K Woensdag 17 Maart 187Ö ©€ MSiA W 1646 GOUDSCHE COURANT I ieiiws j eD Advertentieblad voor Gouda eo Oinstrekn LE UVEHAVBN 3 255 B SPRÜISTRAAT S 30 Behangcry P I S DZy StoffeeMerll I HOFLEVERANCIERS MAGAZIJN van alle Soo u van TAPIJTEN GORDIJNSTOFFEN BBHANQSBLPAPIEREN AMEUBLEMENljteN en MEUBELS in aUe stijlen j Meublleer n Apartementen en Huizen I Ü ALEN worden franco toegezonden f BRIEVEN adresseeron MjagazUn ROTTERDA M STOOMBüOT4 VOLHARljL G Openbare Verkoopin DINGSDAG 30 MAART 875 voorm I fi in de Sociëteit Ons Oknomzn tajJWa van t Een Modem ingerigt WINDEL enWOON S met groote WERKPLAATS en ÉÜIN om de Turfmarkt i gk H n 223 te douda Zaal RCJ STM te Gouda WOENSDAQ den 17 MAART 1875 Vocaal en Instrumentaal waarop zich de Toornaaniste SOLISTEN m h4 Parkorchest T n den Heer STÜMPFP te Ar tterclam znllen doen hooren ntet medewerking van Mej COLPAAR Het 18 den ondergeteekende met veel moeite eijkosten gelukt den Heer N WKDSMEIJKISoloCellist lu het Paleis van Volksvlijt voo dit Concert te engageren waarvan afzonderlgklf Programma s aan de Betoekers zullen worde verstrek i Aanvang 7 üur Entreeprijs 0 99 Voor Leden der Sociëteit Ons GBNoioisN J0 7l P VAN BHOlbN ji FUIEE 7EESCHE IM en blik van een pond vftór 80 Cts Tersche KREEFTEN merk Gn ABs Black ell SARDINES van Philippe Canfmd en dikke PALING in gelei is steeds verkrgi baar b P J MELKBRT j Ontvasgen MACASSAB VISÈHJES v rseh eSpaansche ABRIKOZEN PERZIKEN en AN jNAS iyi 25 pefblik TIMMERLIEDEN GEVRAAGD BIJ J Mulder te Gouda KERKBOËRP i not alle Geloofsbelijdenissen zgn voorhanden ia ttrêMknde banden bg P C Maas Jr JOtpólkfMidift van l et Nedfrl BybeU enooUdtap g0oÜa Ifeart 1675 Am den Fabrikant d n Heer W H ZICEENHEIMER te Manu uw DRUIVE BORST HO lIVG is mjjn jongen van 7 jaar die hem steeds volgens voorschrift gebruikte tegen hoest aanvalleu zeer goed bekomen ik verzoek enz Hoogachtend 60BE Königl Pnut Amtmann WaUmerod bg Limburg a d Lahn 11 Jan 1874 NiettegenstMiide rile tegens ak T n fyanden sn een snel werkend i n deugdeigk huismiddel is ea Ugft de Bumlaitdsche DBUIVEN BOfiSTHONlNG het eewe dat bijpgnen der adetababngsw Atoig B boven elk ander inden handel gebragt middel den roorrang verdient ook ten opzigte van zgn goeden smaak en xgn voedjiuswaarae is dat borstnat onschatbaar Verkrggbaar J 1 de flesch met gebraiks Omia 4i y H i WoUC Mfktn aid Jt L VmMtinn i Zoon Apotk Sodefrmt F Tordoot Scttoof A t nn TwtM Dtt it 1 v c Locnwc t OmnhM t I V C Saakilii Apolk BamicmtJt W HwMki BttutrtcU S D l n Hertog Hültftrtity wil de iUidl Zétden E Noordgk OiideioaUr V Jonker lilenbarg XoUeritm t J W Snibl lu Arotk Ter Toorkoming T n bedrog ii elke flaeon Toorxien van een tood caplole met netenauend Fabriekiteropel tero l bniteodien da naam an den fabriekaut W H ZICKENHIIMBR te Haiu il da Knrk geknuid ia Jttf w9 C J Tan Gmkel Seioonlmem I Wolff Zoon Drug Teoiiurf A tid Veen tTatUuÊXMen C ran Benwen Wotrdtn W H vin Diggelen vinjei anv n nde MAANDAGf 15 MAA T l875 Van LEIDEN naar GOÜBA roormi d 6 nam dd 1 en Ijl libr I itw 6 tiy 14 I Van OfjküDA naar Maa d Dinsd Woensj via Donderdag Vrgdagi Zftterd rgda Jftterd ZÖNdIg 4 APRIL begint VanyLeiden voorm 7 na l Gouda 7 5 ï ie T rts de dienstbilletten n De DIRECTIE dëiijgdëliji versterkend 1 goedkoop is bg nitnemendnfid de Joh HofTsche MALZ WOUT ZEEP Prgzen 1 jtjik 17 Cent 6 stuks 95 Cent 1 stuk 85 6 stuks 1 95 50 Cent 6 70 Cent JOH HOFF sche Centraaldépot Atmterdam Smalle Bloemmarkt bg de Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar te Gouda bg J C van VREUMINGEN en de Wed A C Schouten Lofodinschc DorschLevertraau VA H Sardemana te Emmerik onderzocht en aanbevolen door Du M FBKYTAG Professor te Bonn Db R FRESENIUS Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden Deze nitdluitend voor medieinaalgebruik bereide Levertraan is bg zgnc erkende geneeskundige waarde vrg van eiken onaangenamen reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelgk ingenoBMn en verteerd Vedcrggbaar per flacon a 40 Cents É jiit d fe Cbepiu bereide ijzerbaudende Levertraan door voorname Nederlandtche en DuitteheGeneeikundigen aanbevolen tegen Jfee iucA klwrztelcte lonqteenng verzwakking enï isverkrggbasr per flacon a 75 et te Gou a bg J C ZELPEflRIJK Alphen bg L VarOssiau Zoon Boekoop 1 Ö A J van Tvirout Haattreeht bi A Scheer Hoge bg C M Ohfiers Apoth zeestr 34en P H ItóenKannegieter Apoth groote Markt 22 Hillegertberg bg Wed de Raadt Oudewater bg C Werdou Rotterdam bg C J w Snabilié Apoth groote Markt Schoonhoven bgJ W Valk Voorburg bg J vau Locbem Waddinxveen bg C van Eeuwen Woerden bg W H Aan Diggelen dBBende als BIUARDMAKEBIJ doeb 6nder geschikt voor MEUBMLMAKE afie andere Afaire Te jaanvaar jien 1 Mei 1875 Ben geheel Verbomifd el i Modern ÜOjNHUIS geschikt omjin Drieof n e worden bew0 f Dd of verhuurd a lenjen inof opgang wgders zeer grootenSC il UUR enz alles m b de meeste ceeiif gelegen aan ie KUpersteeg wak K nfn204 te Gouda i TeUanvaarden 1 Mei 1875 3 Een PAKHUIS met WOMNG enTUINTJE naast het vonge wgk K n 205 en daarmede ook gecombine Geveild zullendeworden I Verhuurd tot 1879 voor J 3 per week 4 12 Negen WOONBÜIZEN op verschillenden stand Allen bg de week verhuurd 13 Een stuk BOUWGROND Alles breeder bg de Biljetten en inlichtingen ten Kan tore va n Notaris Ma KI S T te Gouda Slijm eo Maagpllleii Deze PILLEN die tinds vele jareo Miei hrt beste gerolfi t eu de glljm en sla maagTOrSterkond gebruikt worden door hare werking spijBTerteciDg Beer bevorderen bijundar goed tegen de gal en leer laCht laXOrOad zijn zyn tegen Si oent het dooajs met berjgt van het gebruik verkrijgbaar bu da navolgende Heeren te t Aniterdam M Cl bauatO Droog Heilifaweg D 821 Bleiaivgk 8 v d Kraala Bomnel Zalt J v d Vsgte Delft E Wilachut t Delfshaven J Koch Mw9 w rs Devenler Oebroad ÏIBSB Ü H Dordrecht H J Oiltay Oouda h Schenk op de Hoogilraat Ooriochem B J U Bosoh Rrna I P Lasonder Hage Viaaer in de Spuistraat Haaitreoht K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten Legden J T Terburgb HaarleiÉmeratraat Iiinsohoten B Kruithof Botterdam v Santen Kolff korte HooMateq Sohiedam Wed A H Eombonts Stolwijk A Zgdarlaan f J Utrecht V Alirna op den Steenweg over kerstraat n 37 i Tiel A J Faassen Vlaarilingen J M I gerwerff Zevrnhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens bel echte recept zU door ag te Oouda alleen en uMmlend verkrggbasr gesteld b J den Heer L SCHËNIC op de Hooiratraat LET WEL Om elk doosj e der echte en mts onhengelgke jaren gebruikte Sljjm en MaagpUlen ia een biljet voorzien met de handteekening ran 1 J SCHBËUDER apotheker welke handteekening cieh ook berindt op het tegellak waarmede bet doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te cgn en i e i te wachten voor het gebruik van een namaak sel dat men tracht in omloop te brengen Ooails ücak vsa A BriakaiBn BUITÊKTEAND BuUeDlaoi sch vvenlcht Iq de Nationale Vergaderii heeft de heer Buffet iVr ijag eeoe rerkloriag vDofnle en waarin gezegd wordt dat het nieuwe miiJlslUie niet in staat ton wezen igne taak te rervullfiii ilidien het in de Vergadering niet ne meerderbeid lond die zgne staatkunde goedkiurda en er zich d aansloot De po liliek val dit kabinet zeide 4e Miniater is bepaald joonser atief zonder écnige neiging tut uitiarten of I 4ot zwakheid üe stemu lOj olver de constitotioneele laretten heeft bg sommigen zekere ongerastheid doen otstaan dooh de ord41ieveoda bevolking zal het gOBrarnement aan hare zgde hebbénl en op ons kunnen cekeilen tegen uitb4r8ttngen van w elzieke hartitocbten Wg zullen ondersteund worden iteor de administratie die da orde keert we en te bewasen in moeilgke om tandigkeden en ook wederkeeng op onzen sleun kan rekfoea Nu de oaeatie van de organisa ie dea gezaga geregeld ii oct a e verdeeldheid ver dwgneu en slechts 7aderland liefde heerscheu Zelfs de tcgcusiandeis van de te snkraardige organisatie beho reu daarom neb by het iCabiuet vaderlandslievend aan te sluiten VVg doen een beroep op de gematigde manaea van alle partgen tot handhaving vtftt da coostituttoueele wetten welke door allen moeten geeerbieligd worden Wg acbtwi het onte plicht se door allen te doen gehoorzamen Wg hebben het vaste vooruemeu ze te verdedigeti Nooit lal deze Regaeriog zich tot dienarea akenjvan deieo o genen bguodarea wrok In PraokrgkyAraar herhaalde wg xigiugeo in regeeriugsvorm n verandering van idjruatie m da bartaa van Mmmiga burgers zekar hndwczeo aofateria t moet man daarvoor eerbied liebben ceulang dat niet ia atr fbare daden aan den dag treedt De geest van verdachtmaking zou ons van fen uoodigen steun berooveo Ken rastberadea en levens verzoenende houding alleen past bg de omstandigheden uil onzen rampapoed geboren De Bagaering was voornemens aan de Vergadering wg igtngen voor te leggen in de wet op de drukpers teo eioda buitensporigheden van de pers te voorko en Doch zoolang die wgzigingcn nitt tgu aangaoomea kun zg geen abtand doen van hare bui tengewona roiffliicht nocb den staat van beleg opheffen Wg idlan voor een bepaald asogege eu tgdperk de handhaving vragen van de wet op de naires die overigens zooveel mo igk uit de gemeen teraden gekozen worden moeten Indien de Vergaparing onze zieuewgze niet deelt dan vragen iig dat zg oomiddillgk van haar grvoeleo doe blgkeu ToyuKiuif M iet centrum Uit deta verklaring bigki dat de linkeregde niet veel gewonnen heeft met het ministerie Men verwachtte uieuwe verkiezingen voor de nat verg in November voor den Senaat in September opheffing van den staat van beleg tuireriug van het amüte oaarapeisoiieei üeen dezer zaken k men m klare bewoordingen in bet programma voor De staat vao beleg wordi gehandhaafd totdat er een uieuwe drukperswet i da mairewet bIgA maar men tal zooveel mogelgk da asirea kiezen uit de geneeuteraden In een wuufd bet geheele stuk draagt de blgken dat men reeHierzgde en bonapartisteu wil ontzien De bonnpa tistisobe ambtenaren kunnen weder gerust hun gang gaan ÜVcr het geheel zgn da Fransche bladen vrg kalm 10 bunne beschouwingen over het nieuwe Binisterie Le tempi verheugt zich zelfs dat een lid der minderbtid de Meaux iiaarin opgenomen is hel ziet hierin een bigk van groote gematigdheid dat men de orerHoni en party niet geheel en al wil terngatooten en hoopt nu dat de Meaux medewerken zal om de nieuwe constitutie ter uitvoering te brengen De Ecko Vutverul gematigd reohtercrntrum ia er nalnurlgk seer mede ingenomen dat zoo velen van zyn klear m het nieuwe kabinet zitting zullcu nemen Het moge thans geduld hebben met da reobterzgde zegt da Jiclie zeer wuakuam zgn tegenover de Iterate linker gde en bovenal groote veerkracht a n den dag leggen ttgenovpr hen die complutteu smeden Gisteren zon er een nieuwe preiident reikozen worden De rechterzgde was voor Kerdrel of Ohaboud Lstour De linkerzijde heeft Laboelaje tot oandidaat Het recbterceotrom dat den doorslag geeft neigde weder tot de rechterzgde Vrgdag kwam in dan Prnisisohen Landdag een eigenaardig Pruiaiscll feit ter sprake een ouderwgzer in bet district Potsjam ia eenigen Igd geleden a ezet omdat hg zgn huweigk met kerkelgk heeft laten voltrekken ïioo let kwam niet te pas meende de affAvaardigde Kiesel De MiiiKter van Eeiedienst Fait oordeelde dat dit teer goed kon gaan want da onderwijzer tevebs godsdianstonderwgzer inoest een goed voorbeeld given nader bericht was gevraagd door hem Minister en daarna zou hg beslissing nemen maar hoogstwaarsch jbigk met in Kiesels geest De rechterzgde en het centnm juichten dit antwoord tor en de zaak liep daarmee af In de Ilaliaanseke Kamer der Afgevaardigden heelt de minisier voor openbare wetken de keer 8p iveata verklatrd dat bg dfi Hegeenng in overweging is de ontginning der Campagna n de verbetering ao den loop dea fibers lodra hft onderzoek ver genoeg gevorderd is zal eg niet jverzuimen een vooritel deswege aan de Kamer te Idoen Op voorstel van den heer Depretis en m vereeuslemmiug met de Regeering werd besloten dB het debat over deze zaak lot nader uit te stelléi De telegraaf meldt de b kiezing in t graafschap Tipperaiy van dan ontaoa cn gedeporteerde John Mitchell Obuhoon die tweede verkiezing evenmin geldt ala da eerate is t niet ta verwonderen dal de kwalgk gezinde kiezers vau Tipperary bg hun keus volhardden al ware t sleohia bg wgze van demon stratie t Bigkt intuaschen uit t mindere aantal Ditgebracbte stemman dat vele kieiers zich vergeafaobe aaeita baa p e er d habbïi w vaa da ataasbaa zgn weggeblavea Waarsobgnlgk zal de mededinger van Miickell da heer Siepbaa More die ai hem t grootste aantal stammen verkraag na op t mandaat voor Tippfrary aanspraak maken ENGELAND In bet laatste regeeringsveislag over den toeatand van BritsokIndië 187i 7 i wordt onder andere het volgende medegedeeld De gemaentelgka instellingen gelgk die tagaawoordig in Indie bestaan zgn door onze regeeriog mgevoard en veischillen tan eenemale vau de oude dorpsbestaren Het allereerst werden de gemeentebesturen geveatigd in de drie hoofdsteden der preaideutsohappen Te jalcutia beataat het gcmeentebeatuor uil de vrederechter en eaoen door het bestuur benoemden preaident De gemeen talgke uitgaven bedragen £ 436 103 en de inkomalen der gemeenie beataao lit omslagen gaheian van alle lugezeteuen naar de huurwaarde ter beslrgdiiig van lie kosten vau straatverlichung politie veralrekking van drinkwater ea algemeenrn dieoat daarenboven uit personeele belastingen op rgtuigen paarden en voertuigen op wielen mitagadars een patentrecht De gemeente Calcatia heeft reeda eene schuld van £ 1 400 OUO en een amortisaliebud voor de delging barer schulden Qroole varbeteringen zgn aldaar ingevoerd vooral ten aanzien van de afwatering an het verschalfen van drinkwater rDe gemeente inkomsten van Madraa bedragen £ 51 774 de schuld der gemeente is £ 101 957 groot welke gelden opgenomen zgn tot verbetering van de waterleiding De gemeente is belast met de kosten van het onderwgs de hospitalen inenting eo andera onderwerpen van algemeen nut en draagt daarenboven de koeten van proefnemingen voor de aanwending van het rioolwater in den landbouw welke goede uitkomsten hebben opgeleverd Te Bombay was sedert lang op het verkrggen van gemeeiitelgke instellingen aangedrongen en in Februari 1873 ia aan dien aandrang toegegeven Aan zekere categoricn van belastingschuldigen is aldaur bet stemrecht toegekend om de hejfl van den uit 64 ledeu bestaanden gemeenteraad te verkiezen de wederhcifk wordt benoemd door de regeering Deze raad kan belailingen opleggen en het budget der gemeente vaststellen Bovendien bestaat er een college van plaatselgk bestuur van welks IS leden er 8 gekozen en 4 door de regeering benoemd worden en hetwelk net bet beheer der gemeenlelgke geldmiddelen is belast Bg de errs e steimiiug kii men slechts 700 vau de J297 tembevoegden op van de gekozen ledeu van het gemeeiilebestuur waren 2i Eiigelschen 19 Hindoes 10 Parsiei 5 Mobummedanen en 1 Portugees De inkomsten van Bombay bedragen £ 304 833 de uitgaven £ 297 772 Behalve in de hoofdsteden der presideiilsch ppin dsgteekenen de gemeenlelgke instellingen van uiet vroeger d n 1850 Hel werd reeds lu 18 3 eeue wet afgekondigd waarbg aan de ingezetenen van steden de bevoegdheid werd gegeven om rich tot gemeenten te vereenigeii maar die wet bleek onvoldoende te zgn zoodat de teguiiuoürlige lustrlliB en gegrond zgn op de algeinrene wetten van 1860 van 1866 en 1868 van 1873 voor zooveel te Pun Ijab betreft mitsgaders op sommige provinciale netten Verder wordt lo het rapport een overzicht gegeven van de verschillende grondslagen waaiop de gemeenlelgke instellingen naar al de e algemeene en provinciale wetten berusten zoodat zg n de onderscheiden deelen in Imlic vaak zeer aanzienigk verschillen en zelis lu gemeenten van de ruifde landst ek zeer uiteenloopeude iiisle lin en bestaan Zoo geldt da wet vau 1850 krachtens welke in geval de ingezetenen daartoe den aensch te kennen geveil en de behoeften geacht wordt te bestaan de Begeering een plaatselgk bestuur kan instellen welks leden zg zelven benoemt en hetwelk bevoegd ia bebutmgen te lielfrn en plaataelgke ambtenaren aan te atellen slecbla in écne stad vau Beogalea in 163 gemeentui van Bombay en in 5 van Stad Deze gemeentewet weke alleen stedelgke gemeenten op het oog heelt is de eenige waarbg de helfing van plaatselgke verbruiLsbelasiiugeu ii toegestaan De werking der wet voldoet echler met leer goed soodat da herziening daSFvan bearbeid wordt t K wet van 1856 heeft da irentegeo de platleUndsgemeenten op het o g rn kan door de llegeeriog op elke plaats waar i aar hare meeiiiiig daaraan behoefte bestaat ingevoerd worden De bevoegdheid der aldus in het leieii geroepen gemeentebesturen uit den plaataelgken reg eriiigsamblei uir en eene commissie van drie of vgf ingezetenen bes aande strekt zich bgna uitsluitend au op het gebied der poiitie De regeeriugsambteiiaar stelt bel getal der politiebeambten va t m benoeat dezelve de eommissie alaat de koateu over de bevolking om en is bevoegd bat surplus der ontvangsten te be igen voor het rem houden of verlichten der straUa of andere dergelgke onderwerpen Onder dit stelsel verkeeieo 68 gemeenten in Bengalen 315 lu de noordwesti lglo pinvirciên Da derde algemeeue wel die van 1868 kan door de Begeering worden ingevoerd m alle geiaeenleii welke dojr bel stelsel van beide evengenoemde wetten wordes bebeerscht Daarbg is eena vaste tax voor de politiebel isiing eii de belasting tot bestriding der kosten van de poliiie den aanleg eo het onderhond ven we en en straten de ineoiing en andere onderwerptn vau algemeen belsLg In dit beheer wordt de bedoelde ambtenaar bggestaan door een ndviscerend col egie uit de ingezetenen voor een derde uit regeenngsambtenarrn bestaande De leden der commissie waarvan elk jaar een gedeelte aftreedt en dia hnu eigen voorzitter verkiezen worden benoemd door den magistraat teozg de wet daaromtrent anders betaalt In het verslag wordt anngaandi de uitvoering welke aan deze laatste w t gegeven is mets vermeld Im de Pundjab bestaan 305 gemeenten allen ingerichl volgeus seiie provinciale wet van 1 8 3 waarbg drie klassen vau bevoegdheid voor de uit minstens vgf leden beslaande gemeentebesturen zgn ingesteld De besturen van de eerste kla ae in 19geiiieeiilett zgn geheel ouafkankelgk lu hun geldelijk beheer behoudens de dour de algemeene wet gestelde hooMbeginselen die van de tweede klasse m 98 gemeenten zgn slechts bevoegd sommen beneden de £ 2uO tonder macbtigiaig vau de regeering uil ta geven door de geneentc esluren van de derde klasse knn nen geenerlei uitgaven zonder zoodanige machtiging worden gedaau Verder lelden Oude 19 de Centrale provineiiii 68 het presideiilscliap Madrns 46 Mysore 58 plantselgke besturen allen door verschillende bepalingen geregeld maar welke lu den r el weinig eigenigk