Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1875

f gnefde utonoiaie besitton AUaen in de raote Uden sgii de ooUegies vnn bestuur electief In Burma eu rooral in de tioh sterk als haven ontwikkelende stad Bangoon worilt ToigeQS het ver lag het gemis Tan gemeeetelqke instellingen zeer aterk gevoeld BINNENLAND GoüDA 6 Maart Wie er prijs op stelt voor weinig geld veel goeds t hooren ga aanstaanden Woriisdag naar het Groot lustruoientiaai en Vocaal Conoeit in Ons Genoegen Leden vnn het beste Nederlindsche orohest ivaar borgen iOus eeu nitstékende uitvoering jterwyl bet program een tal van intre 5ante zaken bevat leder zal boogst voldaai zgn Wij ontvingeD het programma van de groole tentootistclliuGT van rozen nardlitzicu en planten te bouireii te Uotterdam in het Algemeen vcrkooplokaal aan den Oostsingel op 3 4 5 on 6 Julia s düor de Nederlandeche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde gevesiigd te Amsterdam en de Afü Rotlerdam dier Maalschnppg Ken ii der is uitgeuuoiligd tot inzending op deze tentuaiislelling en tot mededinging naar de uitgeloofde prgzen De opgave van in te zenden voorwerpen mpet geschieden door invulling van een bij het programma gevoegd borderel dat tot 27 Juni s middags ten 13 are Iranco kan wordeu bezorgd by den heer U Baelde Willemskade N 22 Botterdam De inzeniling van plantcu moet geschieden op Doudeittag 1 Juli van s morgens 6 uur tot s ua Biddags 4 uur die vaa afgesneden rozrn aardbeziën andere vruchten boaquetten en mozaikperken van afgesneden bloemen op Vrijdag 2 Juli tusscheu 6 en 10 uur des v oormiddags De prijzen zullen bestaan in gouden zilveren bronzen laedailles en geti schrifieo De bekroonden zulten in plaais van deze medailles op bun verlangen de daary oor gestelde geldswaar deu kuunen ontvangen en wel in plaats van eene goadrn medaille 60 in pi mts van eene zilveren edaille ƒ 10 in plaats van een bron en medaille 5 De tentoonsiellinii zal op plechtige wijze worden geopend Zaterdag 3 Juli des namiddaga ten 2 uur De toegang tot de tentoonstelling zal zijn open gesteld als volgt Zaterdag 3 Juli van 2 5 Uur legen ƒ 1 de persoon Zondjg 4 Juli van 12 5 nur tegen ƒ 0 50 de persoon Maatidag 6 Juli van 10 5 uur tegen ƒ 0 25 de persoon Dinsdag 6 Juli Tan 10 3 uur tegen ƒ 0 25 de persoon De Commiesie behoudt zich het recht voor gedurende de tentoonstelling muziek uitvoeringen te doen plaata hebbeo de entreegelden zullen dan tijdelyk Kunnen rerhoogd worden Ëen en ander zal nader bekend gemaakt worden De teDtoansteUlng zal niet laet gaslicht geopend zyu Men Meldt ons oit Waddinxveeu Dezer dagen had eeo reizend koopman uit Nootdorp het ongeluk z jn been te kueuzen door een val orer een noodbrug tijdelijk aanwezig bij de amotie der I boezeuibrug in het Noordeinde In weerwil dat de diclitstbijwoiiende landbouwer V Koetsier den man z ig lingen nam hij niet eent de moeite hem naar zijii huis ti ti aiieporteereu doch liet hem aan 7ijn lut over Keu uur of vier later was eerst een genei skundige vnn het voorval op de hoogtegesteld die zich dan ook hioslte hulp te verleaoen en den man met be iulp vin den veldwaokter pee rytaig in een logement bracht Men sohrijft ons uit Wadüinxveen Sedert I Januari zijn als lijdende aan longziekte alhier afgemaakt 18 runderen behoorende aan vijf vee houders in den polder liioemendaal De ziekte duurt nog voort doch verspreidt ziéh niet in andere deelen der gemeente Het getal deelnemers in de spaarbank te Schoonhoven bedroeg ia 137 426 Het bedrag der ingebrachte gelden beli p ƒ 17 535 47 dat der terugbetaalde gelden ƒ 9 372 25 Hel kapitaal der bank bedraagt thans de som van ƒ 34 438 11 en bet reservefonds de soa van ƒ 5 180 52 s Lands miildeleu over de twee eerste maanden detee jaars hebben opgebracht ƒ 11 242 7 38 25 s ynde ƒ 659 041 66V minder dan in hetzelfde tijdvak na 1874 De raming bedroeg 13 960 627 90 Staten Oeneraal Tweidx Kamm Zitting Tni 16 Maart Tot tweeden oommies griOier der Kamer werd bij Tierde stemming gekozen Mr A ü van Assendelft de Coaingh Ie Rotterdam met 34 van de 67 stemmen Mr W J Wintgeuk Jr verkreeg 33 stemmen De beraadalaging over de begrooting van het vestiagstelsel ia bepaald op Donderdag ten 11 ure Te Leiden ligt ecn adres ailn de Tweede Kamer trr teekeiiing tfii einde lüj de aanstaande herziening der kicstabet de splitaiii v i i het hoofdkiesdislrict Leiden in t ee enkele ilisLr cten te verkrijgen waarvan het eene ou bestiiaii mt de gemeente Leiden niet twee of drie der nanstbijliggende gemeenten ilie met Leiden nauwe belrekkingen onderhaude i en het andere zou kannen wurdcn samengesteld uit de plattelandsgemeenten die inet elkander in inzichten be langen en behoeften overoen temmen Als motieven voor dit request worden opgegeven Dat in het hoofdkiesdistrict zooals het thans samengesteld is uit de gemeente Leiden en een aantal pUttelaadsgemeenten de meest uiteenloopende belangen eu inzichten op zoodanige wijze zijn bijeengevoegd dat er geenerlei evennicht tuesohen de aan elkaar gekoppelde deelen wordt opgehouden maar veeleer en doorslaand overwiclit aan ééne zijde is verzekerd dat namelijk op een getal van ruim 2800 kiezers in het geheele district aan de gezamenlijke plattelandsgemeenten een cijfer vaii Omstreeks 1800 toekomt terwijl de gemeente Leiden niet meer dan 1066 kie ers danitegenovcr bezit dnt blijkeus herhaalde ervaringen dit eenzijdig verwicht aan het pUlteland gegeven een beslissenden en uaur liet oordeel vnn adressaiiteu onrechtmatlgen invloed hee t up den gang der verkiezingen in het district dat er namelijk ontegenzeggelijk een antagonisme bestaat tussclien de voornoemde stad en de overige gemeenten van het district een antagonisme dat zich telkennjze hierin ten duidelijkste openbaart dat de verkieziiij cn voor provinciale staten wrarvoor rle gemeente Leiden een zelfstandig district vormt aldaar geregeld in eenen geest ailvallen lijnrecht tegenstrijdig aan den overheerschenden geest bij de verkiezingen roor de tweede kamer in het district dat diw naam van Leiden voert dat mitsdien de gemeente Leiden de zélel ran s Rijks hoogeschool een middelpunt van handelsverkeer belangrijk door eene veelzijdige en bloeiende nijverheid niet den miosten invloed uitoefent op de verkiezingen in s lands vertegenwoordiging maur eenvoudig wordt overstemd door de verreweg grootere massa der kiezers uit de omliggende gemeentei dat door het ingediende wetsontwerp de wai verhoudiug ten nadeele van de kiezers in de hoofdplaats van het district nog wordt vergroot vermits blijkeus de bijlage bij dat ociwerp gevoegd ten gevolge der daarin voorgestelde versohikkingen het hoofdkiesdistrict Leiden voortaan z l verkrijgen een getal tan 3036 kiezers waarvan 1066 zullen behooren tot de gemeente Leiden en piet minder dan 19fO tot 24 plattelandsgemeenten in zoo ruimen omtrek rondom Leiden verspreid dat vele van deze niet den minsten band van verkeer met de hosfilplants hebben lat de onbitlijkheid van ilcre wanverhouding te meer in het oog springt wnnneer men bedenkt dat ten gevolge van het verschil lu census de gemeente Leiden met bijna 40000 zielen slechts ruim 1000 kiezers lelt d i 1 kiezer op 40 z en de omliggende plattelandsgemeenten met 51000 z bijna 2000 kiezers zullen bezitten of 1 26 dat alzoo in dit geval het stelsel van dubbel kiesdistrict verkeerd werkt de uiting der openbare meening bij de verkiezingen onzuiver mankt en aan een groot gelal kiezers met lagen iSensus een verpletterend overwicht geeft boven een gedeelte der bevolking dat gencht mag worden door kennis van zaken onbevangenheid van oorduel rn zelfstandigheid althans niet minder aanspraak te hebbeu om hare stem te laten gelden waar het s iaiids hoogste belangen geldt dat de adressanten in geenfen deele begeeren de stemmen hunner medcburgerf door overwegenden invloed van hunne zyde te beheerschen doch dan ook meenen met recht te mogen verlangen dat de uitspraak van hun oordeel niet door eene willekeurige agglomeratie van heterogene bestanddeelen in één district worde gesmoord Wij hebben van de nlgem verg van t antlscboolwetverbond eenige racdedeelingeo aan t ü D ontleend De Bazuin verbaast zich terecht dat de Standtmrd nog niets van de vergadering meldde men zegt dat de circulaire vertrouwelijk was maar zewerd open per post verzonden De Bazuin zal zichaan die geslotenheid niet houden Daartoe ia erte veel gebeurd zegt t blad De natie de kiezersmoeten het weten dut en op welke wyze bet beginsel der vereeiuging grondwetsherziening in bet zog van de Standaard is verdronken terwijl het resiitutiestelsel a s bij verrassing is binnengeloodst De N R C voegt bierbij dat dit artikeltjebeteekenis heeft Er biykt toch uit zegt t Botierdorgaan dat de zaken in t duiiter worden behandald eu t anti chaolwetverbond als geheim genoottcAap werkt eu dat de wyze waarop de Standaard manoeuvreert in den boezem der eigen parlg ver etvimlt want nog altijd vertegenwoordigt de Bazuin een belangrijk deel der partij die voor de christelijke scholen strij it In de U Woensdagavond gehouden ver gadering van Nuttige kennis te Utrecht trad prof P Harting op met eene beschouwing over de beste wijze om voor onze dooden te zorgen Spr gaf eene nlgemeene besohrijting vm het ontbindings bindingsen rotiingsproces om zijne hoorders aan te toonen hoc uit den dool aloin in de natuur steeds weder het leven ontsp uit hoe er in da gaiische schepping niets verloren gaat en al wat tot het samenstellen van or aMisclie wezens gediend heeft tot zijn oorspronkelijkeii vurm teruggekeerd na korter of langer verloop we Ier tot het vormen van nieuwe wezens dient om datirin de wisselingen te ondergaan en de funktlcn te verrichten die te zamen met den naam van leven worden aangeduid Spr betoogde dat de mensch hel ontbindings en rotiingsproces dat door warmte water en zuurstof bevorderd en ten deele alleen mogelyk gemankt wordt zoodat bijv zonder water en zouder zuurstof geen rotting plaats heeft bevorderen of belemmeren kan en wees er op dat by onze tegen woordige wijze van begraven dat proces belemmerd wordt en wij daardoor zoo we ons voorstellen wat er dientengevolge met onze rloodeii gebeurt een walgelijk beeld zouden krijgen dat met den eerbied voor ottte afgestorven geliefden geheel in strijd is Wy maken diohte kis en van zwaar hout waardoor luoht en water worden afgesloten wat noj verergerd wordt indien men om de scheiding tnssclien n tuin en fijken ook na den dood nog te docu voortitureu die zware kisten waarin soms de lijl en nog iti dicbtgesnldeerde looden kisten vervat zijn in gemetselde grafkelders et Wilden we oveiecukouistigde eisohen der nnttiur begraven we zomlen onze dooden in een eenvoudig kleed gehuld in een grnfkuil moeten nederleggen of wilden we ze aan de blikken der omslnn lers onttrekken re vaa een zoo licht en los mogelijk planken omhulsat omgeven of nog beter ze leggeu in gevlochten fflaclewerk Uaarby zouden onze kerkhoven moeten volloeii aan de volgtnde eischen de bodem zou poreus moeten zijn on d e vrije toetreding der lucht tot de lijken te vergunnen hij zou hoog moeten zijn boven het peil waar de lijken voortdurend met water in aanraking zijn en van zoodanige gesteldheid dat vochten er gemakkelijk in opgenomen worden Er zyn landen wtar aan die voorwaarden moei elijk te voldoen is in Zwitserland en Saksen byv waar het land rotsachtig is en voor het overige uit vruohtbaren akkergrond bestaat die voor de voeding der meusoheu hoog noodig is Dat daar de lijkenverbranding lalryke aanhangers vindt acht Spr zeer verklaarbaar omdat zooals hij uit hetgeen bij beide processen het ontbindingsen het verbrandingsproces voorvalt aantoonde het lamste niets heeft W it met den eerbied voor onze dooden in strijd is en het wat het ideale der opvatting betreft in verband met het geloof aan de onsterflijkheid desmensoben de voorkeur verdient als meer het oog vestigende op het geestelyke in deu fiiensoh dan op het stoffelijk omhulsel In dit opzicht lubben beide wijzen van zorgen voor de doodbn vooren nadeelen die Spr aantoonde met eene herinnering te ens aan het feit dat beide wijzen opiea hooge oudheid aarispraak kunnen maken Toch is het onjuist wat de voorstanderjder lykeoverbrnnding stellen dal het verbranden niets is dan eeo sneller maar overigens met de gewone ontbinding overeenkomend proces Integendeel Door de verbranding wordt een dielatal gepleegd aan de uaicome lingschap teriiijl in ons vaderland een wyze van begraven mogelijk is die met de eischen der natilur overeenkomt en de zorg voor de dooden met die voor de levenden in harmonie brengt Dat ia iiy onze tegenwoordige wyze van handelen niet bet geval Onze tegenwoordige begraafplaatsen ofschoon déor de verwijdering uit de kerken de teestaud verbeterd is zijn te dicht bij de bewoonde kom der gemeenten zij bederven de lucht en het drinkwateren zijn meestal te laag gelegen om aan de vereiiehlen van een goede begraafplaats te beantwoorden Deze nadeelen wegen Vooral met het oog op de snelle toeneming der bevolking Wat die diefstal aan de nakomelingschap betreft bij de onibindiRg in de aarde blijft een voor atle organ sche wezens onmisbaar bestanddeel de ammoniak voor den groeten kringloop der stofwisseling beWiiard Dat is een bestanddeel dat zich voor zoover men nu weet wel in zijne samenstellende deelen stikstof en w htersllf in de natuur bevindt maar deze kunnen niet als zoodanig tot voeding der organische wezens dienen maar zg moeten zich daartoe eerst tot ammoniak verbinilen rls dat niet of uiterst zeldzaam buiten het ro titi sprocea getohiedt Daaram is al wat dat Nu bestaat in fifi l$nd geen behoefte aan de lijkenverbronding Wij kunnen onze dooden begraven op de beiden die ons vaderland in groote oppervlakte heeft waarvan de bodem aau de eischen van goede begraafplaatsen voldoet en waar de ontbinding van de lijken in de samenstellende deelen geheel overeenkomsi jg de natuur plaais heeft Voor de eerbewijzen aan de dooden zal die wijze van begraven eenige moeielijkheden in hebben die evenwel door gepaste maatregelen in overecukonisten met de spoorwegmaatschappijen zgn weg te nemen Hel bezoek aan de ruetplaatseu onzer dooden zal aanvaukelyk niet zoo aaulokkelgk z yn als dat op eene schoon aangelegde met fraai geboomte volgroeide algemeene begraafpllhita Maar weldra zullen onze heidevelden juist doorze ala begraafpiaats aan te wenden een aoder aanzien krijgen eu door een weelderigen plantegroel getooid de geschikte plaatsen worden voor groote landelijke bijeenkomsten icenigermate in di n geest der tegenwoordige zendingsfeeslen waarbij ue nabyheid onzer dooden een gepasl ernstige steaming zou te weeg brengen Vijf zulke begraafplaatsen zon Spr wenschen Een in Drenthe twee in Ulreobt Oelderlaud en twee in Noordbrabant Limburg Onze nakomelingen op die begraafplaatsen hunne afgestorven voorgangers herdenkende zouden daar hulde brengen aan de kloeke mannen die ds zorg voor de doodeu met die voor de levenden op gepaste wijze wisten te doen samengaan Ken warme en aanbondeode toejuiching loondenden geachten Spr voor zyne zeer belaogryk toordmcht U D INGEZONDEN Ui nAter dé Redacteur I Gepasseerdcu Donderdag liep er door Gouda s straten een man die liedjes rondveatte Om zijn waar te leeren op prijs stellen reciteerde hij eenige i Coupletten vau zijiiu verzametlog die byzonder lu j den smaak vau ht publiek moeten geweest zijn I ten minste de man raakte verscheidese papiirkeos kwyt Door toeval kreeg ik een dier liedjes onder de de oogen en ik stuud verstomd over de verregaande brutaliteit vau den rondveoter en den wansmaak van het publiek dat liedje dat ik ouder de oogen kreeg was 200 schaudelyk vuil eu dat gemeeue was zoo plastisch voorgesteld als ik dat nog ooit zag Zulke liedjes orden in t publiek verkoctt kamen in huiskamers en wat wonder in handen onzer kleinen Mynheer de Kcdacteur zouden er geen middelen bettaan om dien liedjeszanger t aitoefenen van ziju iiedrijf te verbieden Onder dankzegging voor de opneming Uw Dw Dienaar LUCTOB li l iz=3 rr rr ii Laatste Berichten Bome 15 Maart In het Consistorie heden door den Paus gehouden zyn benoemd tot Kardinalen mgrs Gianelli Ledochowski Maceloskey Manning Desehamps en Bastelieni De benoeming van nog vyf kardinalen zal vermoedelijk later plaats hebben De Paus heeft tevens vereoheidea geestelyken tot hiasobop benoemd ouder welke twee Italiaansche Vier zijn benoemd t t bisschop partiiuê iuftdelium Voorts lyn by eene breve eenige kerkeu in Noord Amerika tot meiropolitaaiikerken verheven Versailles l S Maart De Nationale Vergadering heeft d Audilfret Pasquier tot président gekozen met 418 van de 698 stemmeu 133 biljetten waren Tan onwaarde De urgentie van het voorstel Malartre is aangenomeu Da Vergadering zal van 20 Maart tot 20 tei vacantia houden Berlijn 15 Meert Hoewel de Dnitsche Begeering geenszilis by het Italiaansohe Hof een formeel diplomatiek vertoog hertt ingediend en dit ook niet te verwachten is verplicht toeh de enoyoliek die onder de Italiaansohe waarborg wet mogelijk geweest ia de diplomatieke kringen te overwegen of niet de erkenning van den nieuw te kiezen Paus afhankelijk moet worden gesteld van den waarborg dat kerkelijke decreten niet zullen ingrypen in het organisme van den Staat Versailles 15 Maart De Minister van Financien Say heeft ingediend het wetsontwerp tot conversie der Morgan leeoing de urgentie van dit ontwerp is aangenomen De Commissie van enqui te over de TWkiezing van la Niè re zal waarsohijnlyk morgen Dufanre hooren over de overlegging van het gerech telyk dossier men gelooft dat Dufanre het dossier cal overleggen met uitzondering van eenige perioneei Ie stukken £ r loopt een gerucht dat de Begeering bet voor stel zal ondersteunen waarby de partieele verkiezingen worden uitgesteld tot na de ontbinding der NationaleVergadering ► Kennisgevingi BUBGEMEESTEE en WETHOUDEHS der Gemeente Gouda gelet op de Wet van den 4den Julij 1850 Staatiltlad no 37 regelende het Kiesregi eu de benoeming van afgevaardigden Ier Eerste Kamer der Stateti Generaaf mitsgaders den rooster hunner aftreding Brengen ter algemeeoe kennis dat de lijsren aan ijzende de personen die binnen deze Gemeente tot het kiezen van Leden van de Tneede Kamnr der StattnGeneraal van de Provinciale Staten en van den QemeenUraad bevoegd zijn zoodanig a s die Lijs ten nu zijn herzien alsmede de Staat hen aanwijzende die van deze Lijsten zyn moeten worden geschrapt gedurende veertien dagen van des voormiddags 10 lot des namiddags 1 ure ter inzage van een ieder op de Plaatfelijke Secretarie z n n dergelrgd terwijl bovendien deze Lijsten en Staten zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de Sint Antonieitraat bij deu Kleiweg de tweede in de Paterdeeg bij bet Ifeetkuiè en de laatstgenoemde aan den ingang an den Korten Groenendaal bij de Markt Voorts wordt herinnerd dat tik de rereiscbten van Kiezer bezittende bevoegd is trgen de Lijsten be zwaren in te dienen wanneer daarop 1 Zijn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Wet niet of niet behoorlijk voorkomt 2 De naam van iemand is gebragt die hetzg een of meer der in de Kiezers gevorderde veieischten mist of uitgesloten is betzij op de Kiezerslijst eeoer andere gemeente staat En eindelijk dat de bezwaren binnen veertien dagen na de dagteekening dezer kennisgeving bij verzoekschrift op oogezegeld papier door de noodige bewijsstukken gestaafd aan den Gemeenteraad behooren te worden ingediend Gouda den 15 Maart 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Beoretaris De Burgemeester DeOOüLEKÏKK FOETUI JN tan BiROEN UzENIX OB Kantongerevlit te Gouda Op de Tereebtzitttog van deu 3n Maart 1875 zyn de navolgende personen veroordeeld H V d H tot een geldboete van f l of anbs gevangenisstraf van twee dagen M C K en F N ieder toteene geldboete ran ƒ 3 of ieder een dag aube gevangenisstraf J M huisvrouw van A d K tot eene geldlioeie van ƒ of subs gevangenisstraf van ééa dag met rerbeurdverklariog der in Ijealag genomen lengtemaat en gewuhten wegens overtreding der wet op den herijk M M S huisvrouw ran A K en F C B huisvrouw van I C S de eerste beklaagde tot eene geldboete van ƒ 6 50 of subs gevangenisstraf van twee dagen en laatstgenoemde beklaagde tot een geldboete van ƒ 7 50 of aubs gevangenisstraf van drie dagen wegens hel in vereeniging eu gelyktgdig verwekken vau uachtelyk burengeracht tot verstoring van de rust der inwoners te Gouda en talks wat de tweede beklaagde betreft bij herhaling I V L tot eene geldboete van ƒ 2 of subs gevangeiiisstr tf vau eeu dag wegens het te Gooda oprichten eener slachterij tonder daartoe alvorens Tan Burg en Weth toestemming Ie hebben bekomen I S L C tot drie geldboeten van ƒ 3 elk of subs gevangenisstraf van eeu dag voor elke boete wegens het te Gouda 1 op twee verschillende tijdstippen als geleilier van een met honden bespannen voertuig uiet gaan naast de honden en 2 rijden met een hond die niet van muilkorf was voorzien M H en P I ieder I d eene geldboete an ƒ 8 of ieder een dag anbs gsvaogenisstraf wagens het te Beeuwyk als geleider van eeu met boudeu bespannen en over deu openbaren weg rydend voertuig niet gaan roor of naast de honden C r d K tot eene geldboete van ƒ 3 ol subs gevangenisstraf van eene dag wegens het te Godda laten stilstaan van een met een paard bespannen voertuig zonder dat de eigenaar of een ander geschikt persoon de teugels hield of onmiddellijk by of voor de bespaoning geplaatst was Burgerlijke Stand Okbobem U Maart Anthonie Jobanaes oudsrs i Hoogeaboom d E C van Wschem 18 Pieteraella ouders W Hoegee en P Beaais ISi Hendrik ouders D de Jong sa E Kaast AUtta Jeonnstte oadert E P H vaa Alderwerelt ea M C Ovcrdgk Coraelii Wdhelmioa ouden M Dekker en A M Prinseoberg 14 Johannes ouders W Erbeneld m H de Kruyf Nioolats Jan FraafOis aders C 6 van der Post ea B K 1 Fran9ois WilbelaiiDS oodsrs A via Vsgtea en E van Eyk Sairtje oaders J Verkaik en S Kooweohoveu 15 Lucia Alida ouders O H Kroedsrs en P J M Sibs 16 Lodiwijk Henricus ouders O J de Joug en A W Scbotsmsn OvEUiDiNi 13 Maart J van Ham 6 m 14 A A Swolsraan wed L T Veening 87 j J L vau Bgswyk 1 w APVERTENTlferf Voorspoedig bevallen vau eene Docjit r MARIA CORNELIA OVERDIJK geliefde Ecbtgenoote van E P M VAK ALDERWERELT gep Kapitein O I L Gouda 13 Maart 1 875 Bevallen van een Zoou B K J VAN OER PCfÖT Gouda 14 Maart 1875 FaANfois Heden overleed onze lieve CORNELIS 01 byna vier maanden J C MULLER Haastrecht M C MULLER 15 Maart 1875 Rarbebohée Voor de belangstelling bij de bevalling zijner ecbtgenoote ondervonden betuigt de ondergeteekende ook namens haar zynen dank O J A DE HAART Utrecht 15 Maart 1875 De Heer en Mevrouw J SAUERWEBbetuigen hunnen dank voor de vele bewyzenvan deelneiWing hun betoond bg het overlydenvan hunnen Broeder sn Behnvrdbroeder denHeer B J Sacekbiek Gouda 15 Maart 1875 In alle Steden en Dorpen worden loUede Personen gevraagd als B O X E 3sr voor eene te Rotterdam gevestigde Vereeniging tegen flinke premie en provisie Aanbiedingen met franco Brieven iSotto Bode bij de Kantoor Boekhandelaren GEBRs POOT Oppert Rotterdam Iloogheemraadsctiap ftiJolaBiL KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennis van belanghebbenden dat door de Vereenigde Vergadering in bare zitting van 31 Angrnstas 1874 gew igd is vastgesteld eene VBïtORDENING ter bevordeiW van de waterba rn ng en den waterafvoer bezuiden den Rijn dat die Verordeiüng op uitnoodiging van Gedeputeerde Staten van Zuid en Noord Holland thans op nieuw ter visie wordt gelegd ter Secretarie van bet Hoogheemraadschap in de betrokken watérschippen en op de GemeenteSecretariën vsn de hoofdplaatsen der kiesdistricten en onder kiesdistricten bezuiden den Rgn en van de Gemeenten Leiden Zigwaard Valkenburg Veur en Voorburg gedurende 14 dagen Zondagen uitgezonderd van den 16 tot en met deu 30 Maart eerstkomende van de voormiddag 10 tot des namiddags 1 uur iea iwle belanghebbenden die bezwaren tegen die Verordening mogten hebben in de gelegenheid zonden zijn deze aan Gedeputeerde Staten te doen kennen bij schrifteiyke adressen TÓóiiof niterlgk op 8 April a s aan Dflkgraaf JWi Hoogheemraden toe te zenden De Verordening is bovendien tegen hetadingv n 10 Cents per exemplaar verkrggbMtt rSecretarie van Rynland te Leiden Dykgraaf en Hoogheemraden vaornpesga DE CLERCQ Dijkgraaf f w G DE BRDIJN KOPS Stcra tfj Leiden 6 Maart 1875