Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1875

Elixir d Anvers LIQUKUB DE TABLE WEDKBOM ONTVANGEN in Flacons tiroote inhoud 1 Liter Kleine inhoud Liter BIJ W N Raaijmaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 Vrijdag 19 Maart 1875 N 1647 GOUDSCHE COURANI Wcnws en AdverteDtieWad voor Gonda en Oinslreken VAN DB Afdcciing Gouda en Omstreken DER HOLLANDSCHE Maatschappij van LANDBOUW op VRIJDAG 19 MAART 1S75 des avonds tff 6 uren in de Sociëteit Ons üenoeobn Boelekade te Gouda Verhandeling van den Heer VT SLUIS vai Beemster over De WINSTGEVENDE DIEREN IN den LANDBOUW De Secretaris der Afdeeling N Feanjois snel P 8 Leden van de Nijverheid hebben op tertoon hnnner Diploma s VLIJEN Toegang EEN BEKWAAM kaa vast werk bekomen bg R J VUIJK Meubelmaker Hoek Gonwe en Tnrfinarkt TIMMERLIEDEN GEVRAAGD MJ J Mulder te Oouda MIDDEL GEZONDHEIDSBIER Bg nnauwgezette observatiëa aan Ziekbedden a b reconvalescenten hebben de HH Doktoren volgens geluigschnfiten erkend en ook hoofdzakelijk dankbaar de Herstelden dat onder 4e versterkingsmiddelen het MALZ EXTRACT ene eerste plaats inneemt Deszelfs bestaaddeelen zgn nimmer schadelijk echter steeds rein en onvervalscht en het herstelt in de meeste Sèvallen 3e verlorene krachten zoo spoedig dat bierdoor inderdaad wordt voorzien in de lang gevoelde behoefte aan een algemeen Heilvoedingsmiddel hetwelk aan alle eischen kan voldoen Prgzen 1 Plesch 45 Cent 6 Flesschen 2 20 13 Flesschen f 4 40 De Flesschen worden a 5 Cent berekend en tegen dien prgs steeds teraggenomen JOH HOFFsche Centraalde pot Atmterdam Smalle Bloemmarkt bg de Stilsteeg F 154 Verkrggbaar te Go a bg J C ta VEEÜMINGEN Zaal RUNSTMI i k Gouda WOENSDAG den 17 MAAKT 1875 Vocaal en Instrumentaal Mevrouvr BLOEMERS vraagt terstond èene KNAPPE ZINDEL IJKE WERKSTER Adres in persoon smorgens voor 1 nre Westhaven B 182 Openbare Verkooping ten gevolge van tterfgeval van den in volle werking in besten staat zijnden en met goed gevolg gedreven wordenden waarop zich de voornaamste SOLJBTEN in het Psrkorchesl van den Heer STÜMPFF te 4mêterdam zullen doen hooren met medewerking TM Mej COLPAAB Het is den ondergeteekende met veel moeite en kosten gelukt den HeerJV WjEIDEMËIJER SoloCellist in het Paleis van Volksvlijt voor dit Concert te engageren waarvan afzonderljjke Programma s aan de Bezoekers zullen worden verstrekt WINmPIBIlMOLBN Aanvang 7 Uur Entreeprijs 0 99 Voor Leden der Sociëteit Ons Genokgi 0 75 P VA N HHOON Jb genaamd De Herder bevattende twee Bakken twee Bollen Maalplateu Kapperijen met 8 messen Werkhuis met 2 kuipen 5 Stofkasten Kaapstand 2 Persen Pakkamer met 2 Persen Droogschuren Lompenscharen alles met ERVE en Tuin gelegen en staande in 4en Voorofschen Polder onder Waddinxveen ifei Te aanvaarden 1 Mei 1875 als wanneerook dj kooppenningen moeten betaald worden Een HEERBNHUIS bevattende zeer logeable Vertrekken Kenken Kelder Zolder enz voorts een groot Pakhuis en Kantoor met ERVE en Tuin taande en gelegen bg het vorige perceel aan de Noordkaide Te aanvaarden 1 Juli 1875 Een PAKHUIS voorts 5 ARBEIDERSWONINGEN in 13 perceelen wordende bewoond en gebruikt staande en gelegen als voren Een ARBEIDERSWONING in vier partgen wordende bewoond en gebruikt met Erve staande en gelegen in de Kerkstraat aan het dorp te Waddinxveen j De Arbeiderswoningen knnnen worden aanvaard den 1 Juli 1875 zgnde de betaling der kooppenningen Twee perceelen uitmuntend goed WEILAND te zamea groot 3 heet 14 aren 58 cent gelegen in opgemelden Voorofschenpolder Een perceel WEILAND groot 95 aren 77 cent gelegen in den Zuidwaddiniveenschen polder onder Waddinxveen Dadelgk te aanvaarden mits betalende de kooppenningen Alles bg biljetten in het breede omschreven De veiliQg op Woensdag 31 Maart anK De afslag op Woentdag 7 April Beiden des voormiddags ten 10 nre in het nieijwe sooieteitsgebouwfvan de Wed DE GROO r aan de brug te Waddinxveen ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris A N MOLENAAR bg wien alle informatiën en inlichtinge n te v erkrggen zgn J M van MINDEl Oeëzamineerd Tandheelkundige Dubbele Buurt te GOUDA Het is ontegenzeggelijk dat het verlies der TANDEN de schoonste gezichten misvormt en de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt bovengenoemde ieder in de gelegenheid door zgne nieuwe Methode van Kunstgebitten en Tanden en zoodoende de vorm van het aangezicht terug te geven en het uitnemen der aanwezige wortels is volgens de e Methode onnoodig Wf stukken van andere Meesters worden door mij spoedig hersteld Verder alle dagen te spreken voor al wat tot de Tandheelkunde behoort Aanbeveling zal onnoodig zgn daar hg zich het vertrouwen der Geneesheeren hier en elders heeüt weten waardig te maken door zgue soliede behandeling i GiSi nnV no Ariirïnkiï n Prof Pergrer d Alion Haar Bxtract Sedert den korten tgd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zgn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is ora een fraai hoofd met haar te krggen te voeden en te onderbonden dan dit Haar Extract Het is geheel eenig en wijkt in zgne zamenstelling geheel af van alle tet nu toe bekende Haarmiddelen daar die altgd nit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat en vet en olie het hooM zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en langzamerhand het nitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en krggt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prijken wil make gebruik van Prof Pergrer d Alion s HoarDxtract dat it 40 ets per flacon verkrggbaar gesteld is bg de Wed BOSMAN en T A G v DETH alhier J H KELLER en Zoon ifoiienfam F A BORONIE r VERWAARLOOSDE VERKODDHEfl CHRONISCHE BRONCHITES TEERinC RATIOmEELE BEHAIIDEU1I6 TEER CAPSULES DE GUYOT pothtkar U tMtt Deie capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel luiver en ton Ie éérste qualitelt De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig t net djgehjkscbe gebruik der iter u i er unlebeTdai voor henlc Ifnden eo iwtltke personen Het cTemf een leer goed pncserrntiel lour ecne incnigle iicklen f vooral in lijden cUt EpiHeroien hecrKlicn Annuatnde ihéraittuttqm du proTcSMor lloiHXlIIDiT c De teer xcgt II M A Citenave wordt met bijiondei sticcet gebruikt tegen huiduitslag en loiigtcering liet IB klaarblijkelijk door de erviniig bewesen dat de ttwr een stiniuleerenden invkied liecft endat bij malig nair t gcregulil gebruik detcerdeorganendcrspij ertcering xBclit o iwckl en den goeden blueflsoiiiluop bevordert hicltonnatre de métlerme du docteur Fami c De werking der teer inwendig it als volgt Zij vera meenlcrt de uniie nrulu idnig wekt den cetloat op en a bevordert do spijsvcrtetring Men achnjfl de teer voorf I voor bij chronuebe catlurren van de blaas en louf gen Tratfé Je Pharmacte du prolesscur Sookirsi Bij t gebruik van één of twee capsules op I oogeiiblik dat men gaat eeten werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen i mONCNITH THM LONaaaHDOüNIIi WRWMIILOOtOI VCRKOUOHCiO UNaoNTtriKiKa cn tkrino CLPIJNIN LtCHTt SPUSVERTKIliM KOUDE OP Oï ILM en in t algaraeen tegen alle aandoeningen der slijmvlieien jedere flacon van fr 8 50 bevat 60 capsules Dit 18 genoeg geicgd om aan te toonen hoe weinig dese geneeswgie kost van 5 tot 7 iji cent per dag Om tub tegen t koopen mn namaakeel te hoede moet men vooralldten op t untie etiquette waarop de teiit met twarte lellen u afgedrukt en de onderteekening tan UruT in itim klewren Hier tegenoper bevindt aeh het fac êimile der handleekening Depot te Gouda in de meeste Apotheken VACCINE BÜROEMEESTER en WETHOUDERS van Ooada brengen ter algemeene kennis dat op Maandag den 22 Maart 1875 des voormiddags ten 8 ure in het gebouw Arti Legi gelegenheid zal bestaan om zich koitelooe te doen inenten en herinenten Oouda den IS Maart 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De retarix De Burgemeester DaOOOLEEVRRFoK niIJH VAN BbBOEN UzENDOORK BU ITENLA ND liuUcnliiiilscli Overzicht De ptttgea in de Fransche NatioDtU Vergadering hliaiis die der neerüerbeid zigu het eens konneo worden over de presidents keun l e beerd AudilfretPasquier is gekozen met 418 vu 59S stemmee Er aren 138 blanco billetten ingekomen Deze kenae ia een gevoelige slag voor de Bonapartistea want de hertog ataat bekend ala de felste hunner tegeafltnndera In plaata van den nieawen vooraitter ia ds eandidaat der Imkeriijda Daelere nel SOI stemmen tot viea prMidmt verkoteD De Minister an Finaooien Léon Sny diende Maandag een ontwerp in tot conversie van de Morgioteéning de vergadering gaf van baar instemming bKjk door de uigrntrcrklarmg I e Mioister van JosUtie ÜaCaore loa Dinaiag en otKlerhoud hebbsm aaet de oommiasie voor de Nièvre verkiesing waarbj waaraohijnlyk de doorzyo TOorgangar geweigerde tukkea tullen worden orergriegd Verder gdt oMn een rosiigen tyd tegeasoet want de Nationale neemt van 20 deier tot 20 Met vacsntie Ue wet waarbq d tracteaenten der wederspannige geestelijken worden ingetrokken is in de PraiaiBohe 2a kamer voor de tweede maal geleien In deielfde Kamer heeft een debat pUats gehad waarvan aan kwalijk de strekking kan vadan indien aaen lioh diets maikt dat de Begeering met geweld de Kathnli ke Kerk wil rcrtticiigan Op de begrooting vau eeredieiiat la namelyk een aom van 8 411 IS09 m irk vitgetrukken tot verbetering van de tnktemeiitea der geeatrlgken van alle belydt nisaen Twee millioen mark ui worden besteed om de jaarlgksche inkomsten van geestelijken die v f jaar dienst hebben te brengen voor die van ket ËvMigeliseh kerkgenootschap op 2400 mark omdat ia gehuwd kunnen tgn en voor de Katho jiekeu op 1800 mark Het overige wordt besteed ter veikooging van de traktementen onler S70II en 3000 mark üancker brttreed de voordraeht op den bekenden grond dat daardoor weder de scheiding van Kerk en Staat moeilgker werd gemaakt Vi ioiater vao eeredienst verklaarde dat de Uegeeriag root gewicht heektte aas de goedkeuring van dezen fM gelqk reeds diaruit bigken kon dat ig het veoTitel deed Immera dat hevig laa worden aangevallen waa te voortien en dan doet men met Bike stappen wanneer ie met volstrekt nooilig ign Hg was te ongesteld oa veel ter gunste ao het voorstel te zeggen wat hg dua aan anderen meende te mogen verlaten Het verzoek om rcrhooging waa titgegsan van geestelgkeu en besturen dir Evangelische Kerk Windhorst ait het eentram bestreed ten aterkate de voordraoht waarin hg alechta de bedoeling zag oa de ainilere Katholieke geeslelgkheid voor den Staat te winnen Door andere spreken werd bet voorstel verdedigd vooral ook op grond dat daarin het beste bewgs Itgt dat de Regetring niet vgandig is jegens de Katholieke Kerk mits dia sleolits gchoortamc aan de wetten van den Staat Het voorstel werd zonder stemming goedgekeurd D Pruisisobe Landdageummissie tot ouderzoek van de wet betreffende het beslaur der Roomsche kerkelijke goederen zal nog deia week met de tweede lezing Van het ontwerp gereed zijn in de Paaach racantie ad Gncist het rapport opoialcen üe Woitembnrgsche Kamer werd Maandag geopend door den Minister van Binnenlandsche Zaken die kennis gaf van de iudiening van verschillende out werpen tot wijziging van bestaande wetten nooilzakelgk geworden door de aanneming vau rijkswetten De finnncieele toestand is gunstig datr in weerwil van de meerdere behoeften van den dienst geen verhooging vao belasting noodzakelijk ia Over Frankrijk komt het bericht van een overeenkomst tusiehen bet Carlistiaelie partgboord Cabrera en de regeering van IphoososXII Cabrera bekleedt geen rang in het leger van Don Carlos en woont te Parijs Haar hg is een maa van groeten invloed op zijne partij cd het is dni met oomogelgk dat deze o ereenkomat aan den borgeroorlog een eind maakt In hoofdzaak wordt overeengekomen dat de Baskisebe provinciën en Navarra hunne fuerot privilegiën behouden De olBeieren en soldaten van ket Carlistiiche leger behouden hanne rangen titels en deooratif n Zij kunnen desverkiezeiirie in deiizelfden rang bij de Allonsiaten worden overgeplaatst Het zelfde geldt voor de bargerlgke aaablenaars Alles onder voorwaarde dat zij binaen een mnand na afkondiging der overeenkomst üieh onderwerpen De regeenng vergoedt in orerli met de Oirtes de schade door gemeenten enz tijdeaa den oorlog geleden BINNEPTLAND Gouda 18 AAST Vergadering van de Debati galub op 24 Maart ten 7V in d Zalm ifnVS de beer L L Planlenga over Crematie Een tairgk pnbhek was gisteren avond in Kunstmin bgeengekomen om een concert van eenige Amsterdamsclie Solisten te genieten bg het weinige dat üowls op rauitekaal gebied oplevert la het met ie verwonderen dat men met eenig enthousiasme gekruik maakt van de gelegenheid om artisten Ie hooren wier namen na en dan met lof in de dagbladen vermeld staan Ondanks deze voor de conoertgevers gunstige oastandighedeo heeft de uitvoering niet aan onze verwachling voldaan Gaarne wenschten wg Hildebrand te kunnen nazeggen hne warm het waa en hoe voortreffelijk De zaal was buitengewoon koifd en tochtig het ooncerl deela ten gevolge hiervan alles behalve voortreffelijk Het programma bood rene zeldzame verscheidenheid SD so onummers voor zaug viool aolo rn piston verder ala enaemblestnkkeo een trio van Beethoven een Nocturno van Kwast en ten slotie een arrange ment van ooDNOo s Medtlalum eur Ie prehuh de Bach liet prachtige trio was niet in staat het publiek Xe verwarmen maar erger nog het nommer koa wegenp le koade op het tooneel en misickien ook tengevolge van den gebrekkigen toestand dei piBRino ileobts taa deele worden teruggegeven Jammer dat saeo mat voor een beter instrument ter begeleiding gezorgd had de nitvoeriag zoude zeer zeker gelakkiger zgn geweest D zangeres Mej Colpaar beeft zich zeker niet over de ondankbaarheid van het publiek te beklagen gehad ons is bet niet mogen gelukken in harrn zang renige verdienste te ontdekken het genre barer solo s het extranommer met te vergeten viel met in ouzen smaak De met eenigen ophef aangekondigde cellist da heer Wedemeger had gelukkige oogenblikken tgn toon en de wgze van voordiarht getuigden viui een flinke acbool We hopen dat deze artist zgn smaak voor vervaarlijke gvmuastische passages op den duur zal wijzigen alleen bg een volmaakte techniek is hiervan een gonie indink te verwachten De Romance van Pergolesi voldeed na uitermate In den heer Dadok leerden wg een veelbelovend violist kennen de effectvolle legende van Wieniawsliy werd met amaak teruggegeven het tweede nommer de ballade et polonaise van Vieuxtemps gaf den solist de gelegenheid biyken te leveren van technische bekwaamheid Zgn spel is eenvoudig en bescheiden de houding nog wel wat slgfL t Eiudelgk laat not least een Kourd van luf vuor den heer Froschhart die zijn goeden naam s pislonnist alle eer aaudeed bet Ave Maria vsu Sebobert werd eer terecht gebiseerd De heer Kwast had als pianist een belangrijke maar zeker met t heugden taak dikwgia verwonderde htt ons hoe hij zich weerhouden kon bet s ecbt klinkende instiument met kracht aan zgn plicht te heiinueren De Nociaroo van onzeu vroegeieu stadgenoot den keer J Kwast Sr heeft ons zmj voldaan de voornaamste partij piano werd uiettegeustaaade het hakkebord zeer net uitgevoerd Gaarne aprekeu wg den enscli uit de heerenSolisten in dit of een volgend aaisocn onder meergunatigei oBstandigbeden weder te zien optredea Vermoedelijk zai dan voor een njsrm lokaal en 4Bgoede pianino zorg worden geilrngen j De afdeeling Gouda van het Nederlandach Onderwgzera genootachap heeft in haie laatste vergaiering bepaald dat zg voortuin geregeld elke maand eene vergadering houdrn zal waarin de bet ngen van het onderwga zullen behandeld worden ne vragen over do inrichting der normaalscholen ziju in handen gesteld eener Commissie bestaande uit de heeren M H Kluitman G B Lalleivin H W Kramers en J Gonda Deze zullen Woensdag aanstaaude rapport uitbrengen De secretaris penningmeeeter de heer G B Lalleman heeft wegers menigvuldige beziitheden voor die betrekking bedankt tot secretaris is ü enoemd de heer S de Jong hoofdonderwgzer te Haaitrecht tol penningmeester de heer S Postbamoa hoofdonderwijzer alhier De Schoolopziener de heer J Broedelet is éetie voorzitter en de heer Vf H Kloitman böof9ond Twgzer Voorzit er der afdeeling VERGADERINO van dïn GEMEENTERAAD Vrijdag den 19 Maart 1875 des uamiddagf ten 1 nre wnnrin zal worden behandeld Het voorstel nii Burgemeester eu VVethoniteW om aan de Vuilsteeg den naam te geven van Langeen aan de Vmle Vesten Steeg dien van Korte Dwaretraat Een voorstel van Burgemeester en Weüumdera tot wijziging der begrootiiig van uitgaven deier gemeente voor het d eustjaar 1874 Een verzoek van het Bi0ierlgk Armbestuur llt wijziging van den staat van oegrooling dar iukomsten en uitgaven voor bet dienstjaar 1874 De rekening en verantwoording van het doisr de Kamer van Koaph indel en fabrieken gevoerd geldeIgk beheer over 1874 Het adres van de wed C Prins daarbg verzoekenle dat haar zal worden toegekend een gedeelte van het aan haar overleden echtgenoot verleend pensioen als tolgaarder aan de Haastrechtsche brug Een verzoel lan den heer 3 V Disselkoen oa met 1 April a s té worden ontslagen als hulpdiiderwgzer aan de Openbare Tusscheusclioöl Vast te stellen Het suppletoir kohier der Flasiselijke Directe lasting over 1874 Te beslissen Op de reclames tegen den aanslag id de Plaktsel luDirecte Bcltsting diensijaor 187 Viist te stellen Het primitief kohier dier belasting over ket dienstjaar Te benoemen Eene hulponderwgzeres aan de 1 Openbare Armenschool Eeue l eeile On derwgzeres in de vrouwelgke bandwetken aan de Openbare Tusschenschool De mapectenr van het geneeskundig ataalatoezieht in Zuid Holland beeft verklaard dat de beaaletticg der maaeleu te Sahoonhoveo gewekea ia Staten QeneraaL ïwexde Kamik Zitiiagei van 16 en 17 Maart In de 1 zitting is ingekomen een wetaootwerptot vrgdom van grondbelaaling voor de aticbting van noiiingen voor de arbeidende klasse Vervolgmia ontstond ean attvoerige disoussie over de am rli i ie smmKwmm m ii mm Mi ms wwmwimiifmKm