Goudsche Courant, vrijdag 19 maart 1875

behtogael eea ffiMig gpttdledtrM b kl edsel de muren Tcrsierde De heer J A Alberdingk Thym sehryft in Je Tffit Hetbestaande acidemie gebonw te Leiden Totdoet niet meer aau de behoefte Te Leiden heeft men dientengerolge besloUu eeae niaawe academie te atiebteor Haar daartoe behoeft men acne sRykaaubdie an eenige tonnen I s Begeering rtmM er ba awaar in die tonnen te geren tenzg waarborgen gelererd warden dat bet gebouw votde wat het Laa er ran rerwaebtsn riag i een echt NederlaadiBhaonumeot De Begeenng laat dah detkalre de plan oen roorleggen De Rgbadrisenrs worden daarovef gehoord Dit Lichaam oordeelt naar beginselen By aUegebouwen behaoct ten eerstegerraagd te worden beaatwoonU bet gaboaw in t algemeen aan bat doel wuarroor het wonlt geetiobt of in atand gf houden teai t cade karakteriseert lieb het gebouw b eea Nedetfaadaah iMnstweik f Ieder kkct de gaaehiedeBis der Leidscbe Hooga aehool Hel gebouw waarin die geleerde instelling ha ea werkkiing riadi behoort den stempel dier geaebi ieuis op bet reorhoofd te dragen Oeen Leidsch aeadea n e gehouir moet tich erenzeer thuis garoelea in MnnchoB Marseille af Stj Petersburg Noob de inrohting noch het karakUr na het oatweip kon iloor een deahandige wonJea goedgajuard Ue in ricUUugiiwiseDpractieehea oBasethetiscb teiieas asgumeBtdii raor deze aaaeaing komea o a roor in het jongste nommar raa Sdeni MKiutiotU maar ook hel karakter ran het oatwaq a8 ja ifo stijlloBslieid rolkoaen onnedsrIandaab Ds R kawlsiaean keurden bet dus tereekt al Teieu bleek dat het bestaande aoademia geboasr dat een Hiitoriaob Monument i9 mat Teel miader kosten aan de nioawere behoeften kooinroiden geëraaredigd en zelfs in rehtoodenleelen heieteld ia tyae aorsprookelglte reel isahasnefe gestalte da eea nieawe aoademie kou orden geteL Men mag retwaahteo dat da Tweeda kamer die orer de taak geboord ad worden ucb metdeaemeeniag tal rereoQigen r ea de oog ontbnkead louaao weigeren dis atca Toer hst ontwerp naagt De Slamdaard stnai niet alleen tae dat het AntisoboolwetrerbiHul als ren geheim genootschap werkt ntaar bét rerdeiligt Ook deze handalirgie Krggtraad zoo drukt het UaJ earsief b Ugt tiun gtmtmlijk niet te aa koore va den gemralen ttaf iet vijemdt Inderdaad a woardt de U S Ci kr gtraad belegt men niel in bet openbaar Misar behandeling der openbjie a irg ie enheden ia aog iets andera dan ooriognareik Ue str d dar mrepiiigea is geen oorlog i aadendanksaideii aaig menoiiai braeheuaren als een baiten landachea rijsiU en fUKStrerwautea niet ala aoidataa dioopcea sij aa 4raai haara ol irompeigafaaortaaMaj Oeae inateliiiigan fisehen rdér alias openbaarheid anL daak iatdaizewnni raui deu farlemeataiieo staalaTorm De publieke taak zeiilen dai owdnen ran 184 maetepiMtekbehiiwlrlil Wotdsb Ea too is bet Wie wertnaiaetss aan het paWaek Maag nUMl wesbdn in ibeb roll daglicht De rergadernigan egt de Ataadbani droegen tteade dat eontdeotiteli k wnkeer Deze gtdragsljin ook nu roigeacbt heelitr Iiefr Ubofdbcslaar ran bet Bond onlangs naar Utrecht een rergadenng aaamgcteepea aieli raa afpmMrdigden alleen maar ran a araaniigdaBi èn leitegeuwoordigers ran Kiearereeoigiagen dieraa maetaf de rergadering hebben bijgewoond Mat Beat uR dead ldit Jb rarlroaweligke eirealairF Tan orerrlasdeiis op de rargaderlag zeire eer t itea jgiog nog met lge m sa a a atam m an baaloten dabimanrhet rerüaudaldai ep 4teta böaeakomat als eouidoMiatl beaebamda Maa riiat t n ai renarigtid y A CV alle Too iMig i ii itgm genonw o t ibat gefatim gopd be aatdMOsn arardebl Er ontbratovogi maar aaB dat de belofte ran geheimbovdiag ataoneeaeedberestigd wvrdu W t v na fiaar ier U eobtUn bel tiaiater ande d ertrauwdea faealate ward tatidiaeteauitgeroerd woMbiamet briralpiran de Jiiezers doebdiekitaeri wa r ds raadde ibehloiba niele gewaarr óók y worden buiten i bet gelicim gahaada i tijii mocteff atratmeu ap de na H id alMi i adie MB wordea iaaaganreteli tooder taiareten areike deBhbasideir9t$ aoadatDd belpeu renaaaenlQkewi Zoa js et ebeard dat het kieadiatriatOoada in rep Btroarfward iteh r aa h om dea haer Kaypor in det Ka aae i tetbrmfsa len dat deiebtistelgk hiMorkohe kiezers dm naam n de stembushraohteo maeaeude hisrdooiubetr pmgaammaièistfner pwtyi teiielBea er weaaatükaa terwgljtoaa iecdabia dooade leldess dal pngrammai waa loagsialar Bt Siu k imni mogardat orareenbOmetigi de gebmi keairav dearioariog Tiadeai iaode pelitMr uoealen wf het cesb iamoieel sbcdi l Da heer mr i Ba UngMp ltb heeft a bet Va w l Qfr M TrMfjttde Minister at kctnoucea lu tot liünaimiDf rao liet balutingstelMl too iide tot hrraienir g Tan het muntweien zou indienen kon 1f Miuuter gwn absoluut antwoord garen Op bet gebied rao bel stmglufVaraaing arordt niet stilgrataan Ër niUen acbtereen olgens Toorstelleu gedaiii woirdea Oaitraut da ntwelgering zya de admeseB der lUaers au Koophandal gstraagd Van de utwoorden lal afhangen of en wanneer eena heriiruiiigswet tal worden ingediend Op art 1 heeft de heer Schinowlpenntnck een ameudeaent reorgeatcid om aan de Segaeriiig baraegdhcid Ie g n o k tot afloaainf der Idieeaiii Tan het AinsterdaoiBcb Entrepotdok Dit BSsendeneDt is aangenomen met 31 tegen 30 atami mi dwrna is de ga beel a amettnatie wet ten kedriifa an ISs juHiDea aaagenoaan mal 47 tegen IS ateoiasaa Oiatn e tieefr het wttaoiitwefp M bakrsehtiging van pro ineiale belastingen in Noonl BMband aao leiifiilf gtgemn t uitroerige disoassie Vaorat de hli Hrgrma en Kamper habbea de ongriükmaligbeid tan den dr k dl r ae aiMl4n belastiiif op paarden en andere trekd ïreii BBngotoond speomat de oiibillijbheid daarin gelegm roor h t district Heasdeoi IA Minister an Bjtineiil Ztken heeft herhaaldelijk é eagegcondheid dier bMwaran betoogd Tenslotte is het ontwerp rerworpeu net 31 tegen 26 atemnea Dk eonalasie der cogteaissie te ondermek der regeeiingsinitebtisgen of de iMtwaren nopens de4af piasiitf der wet tot bertieainf na den belaa4b rea j btetigstran gekanwda eigendoameB i dasrap in discussie gekomen Velerlei beiwaren orer de toepassing der wet ran Tani 19tS tooral ten platten lande en roor bovwkteveB en aehuren werdien geopperd Heden roert IfKiag rióf de behandeling der restingbegrOetitig D 4iBidlw wer O Beijeo Gt te B e w k is te Btkieda bekroond met een i prys raar een oa fW M8 den Haagsebin eorrespoode ht tts do fllSil Ct is d tlhiister ran Fioaneien voornaawns hH aaaa aMn ran deu dubbelen amatstuditacd ro r te stdJen MjM mmii i nmmi xoa bj btt Japa t t fw rf tan jostitie OBlworpen worden eene nieuwe regeling au ktt poUtMwoeil hier t lande waarb o a da in lyt ule atSi dat geawaiitelyka politie die rolgsM den thans Heldenden regel by ha irarbiilisea ea wagciu i ertredintrn ent uit krachi buiioer aaostclling als onhsanUitHl rgka Tetdwaehtar hsadelenk den titet ran adjuuetconKnissaris ran polilie bekomen tea eindcf dé grlijttlrlllng met de mindere politie beambten IpMieuileels ereneeni onbeioliligde ryksreldwaohttrt M datn ophouden Z tonden door den koning fecBÖsmd orden uit de aeeit erraren en naar anciënniteit in aanmerking komende inspecteurs ▼ bar de Tooriaars aete exament ran het Ihgeron derwtjs die deb 3t deter te s Hage een aanrang tallen nemen hebben tioh bjj de prorinciale eammisi tie niet Binder dan 470 eandidaten aangemeld Door het H ofi bettn c ran het Ned Onderwyi isragenootschap is de besehrjjringsbrief roor de dertigste algrmeene rergadering op 28 29 en 30 Jali a i te liaarlem te houden roadgetondeau Beb Ue de gewone werktumheden is er een roor teil raa het Hoofdbestaur en tao de afdeeliag SilMk ta wüiiging der bepalingap oattrent de temviajL op d a g rarg d j een rooiatel san de fi StVMC en Aikmaai bttijen I lot wyiigipg mailen perkkrinip deir Qew beatauiri een roonlel der Gewestelyks Vereenigiug Friealand fingi iwt te rflriB iHO t ihet jemen ran maaUageleoi die aan den Teldarbeid door kinderen beneden IJ jaren na IS Oct 1877 een einde te makeai £ inde tB tnUeik dt raa tteJlen tot üzjWW r op bet lager onderwjjs rerder belwndéI C eitTtaa mq elyk ten eiude gebracht worden Sfeb aehl ir aan de £ uit dea Haag onder dagicekening van 6 deter uüH artatlck sa biitoriicb iKedarlandsehjBMena dht hiU Toorloopig ia een hdia op de Prioas nuibt do r d to K dat RjjJ Adriseor wordt gereatigd küeftdéW d gt l d Toomerp ran Nederland when oocapniag ntfangen welke tot nog toe in len 4 tMwi Maiaai am dietnMsauritshna wareu opge pMit Mm Mgt laiaaliaanid raaawaqpen ut idie taal arko Mtif eMacada 9a om beti obeaie èais op de Prinaeograaht te tuIIcb Ër wordt onder au araaagaapaBkahMran ten rjjfi nfiraahdiidaldttl ludi drinkglaien en bekers die tot aogitoe rerborgen wann i aa baatiw tbe een der acha r at eelM n an ha llUWlrtÉii gatiaamerd waa laaa balttoeaat ran h t Maarüahais oBtmimd wi n i bai ft iim bewmdea dat adar aca rcrsiatcn derlmd een opstel gezonden orer anticlerieale foH ek Hy wyst in de eerste plaats aan hoe bet komt dat de theologie roorheen heerscheres orer de wetenschap allengs haar oppermacht heeft rerloren omdat de weteniehap relfAJiiidig is geworden en tich ran hetgeen de theologie als conreniwucele waarheid leerde heeft losgemaakt Toch rerdilent de realiatiaehe wetanschap niet bet rerwqt rta onfjodadienatigheid Want de betvaohappij rtn attgddurende onreranderlijke wetten en krachten zoowel in het oneindig kleine ala in het oneindig groote erkennende buigt ly zieb in roUieid ran rerlrouweu en eerbiedige aaabidding neder bij het eenig aaaar onbeschryfelyk groot nrinricel waardoor alles in het heelal züu rolBlaakt goed geregeld is dat alle ingrypen en betere regeling wardt uitgesloten De strDd rn den klems die zijn rerloren macht tracht Ie herwtnnen tegeaOr r de weteusobap is de groote stryd on er dagen Hangende dit gewichtig soeisal proces laat de Ihkologie gedragen door den Klerus nfetsonbephMd oMT haar wankelend schier rerloren gebied td aehragea f hera innen De Mtmmontaamobe partij in de BUooaiHie kerk ea da anrimrolutioaaire party In de Prolestauttche kerkgenootschappen ataan haar daarb ten dienste beide déeh Mn htrotp op de asasaa dea folks op de doMnM kMCht t beideo zyo tot het uiteiata bereul Bacde die partyen wetdh proefonderrindelljk dat da beoogde wereldlyke macht aan de meerderheid ran den geest rerbondrn is en be grgpen daarom teer goed dal willen tg het rerloren terrein herwiiuien het noodwendigi ia ht wel dat ly zich rerbrffen tot het peil ran de wetèoaehap onzer maatichappij o wel dat onze maotsohappy teruggebfaehl wortle onder hhn wveenieHAppdp peil onder het peil der Clerleale weirtiaehap Het eerste kan niet willen tij zich niet eploasea daarom grqpau zy het ti eede met de kracht der rertwüteling aan en tniohte zij door alle mogelijke mtddeko geen aitgezomleid oate maatashappy tot een reilaagd patl raa nalenaohap en beackaring terag te roeiea f Wilt gy weten boe geraarlgk de olerieale beweging der anti rerolntionaire party is Vraagt het aan de Hemoastraaten aan het bebloede baoÜ raa Jan ranOideabarneveld ra g zatt aw tatkaaMt laerea Wilt gy de gerareu kemieu diedaultroaostaansebe bewfgiag ia haar dObkcMB bobiea draagt Vmagt bet dab aan de alaatsauunen graaf ran Zuylen ten oaacat Oladstona ia Ëngelaad prina ron Biaouiek in Duitschland rraagt het aan de slachtaAra raa IiingrandDumeneeau OHt tyn kerkelyken tegen en geebnsttaaiamrd kapitaal aaa de alaahtoffera raa Adila 8pit7 eder met baar godadieBatiga Daobaner baak rraagt bet aaa de bloediga painboopaa raa Mexiao a gebied aaa de aag roekeodo bouwraUaa ren kef nngalakkige Spanjaj rraagt hst aaa da op roerige schandalen by het sieren ran ona aaliaaaid bastaao rraagt het aao de stoortaia ran dan gods dienstTrede zoa roorbedaehtelyk ondeKomao rral het eindelyk aao de orermoedige aitdagingaa aa baJreigingea der uUraaostaaaaeha para D beer Hvgeiipoth roept ieder die dea rooroilgtuf en de orerwinniageD der nienwere beaobariag wH behondeo en roortutten op om aoti eleriaaal te haiidelea en tot de wezenlijke soheidiug ran Keck en 8la t mode te werken Desokaiding is rerreweg Ie rerkieteo boren ballingen die tot eeoe ailti fapialische beweging met Pruisische Meiwetten in bokr gerolg toa leiden Het eindigt aldasi De asaatregeleu die door de ryxioaige part in de aaiigeiluide riohttiig te beraiaad zya liggen roor de baad In d eerste ploats dient de aanmerking te koastn een wet op de ket krlyke gemeenlea regalaade haar ciriel recbtelykeo toeitaud en de beioegdhedaa der gemeenteleden ten aanaien ran beheCren bedianing In deie behoefte roonien tijude wOrdt het gemakkalqk da geldetgke bydragOg te regelen die de Staat aaa de kerkgenoolaobappen en hanne hodieaaren pleegt ait te betalen en de politieke beIrekkiagen o te eeggen die de Bsgeering metaol legea en houldea ran kerkgeoooleebappta éoderhoadl De baad tasschen Slaat en Kerk rerralleede houdt de reden op der pririlagee ten beboere ran bedKnarsn en iostellingeo der kerkgeno teshappiai Dm pririlages worden eianajs andere ten kaete ketii rao bijtondere persaten beta ran bel alpmaan gsubten en dienen met banredea raa beaiaan te rerrallen de billykheid rordert dit Aixoo btbdarM hett iatrekkea dier wtiileges in aake rab nalionaleir dnastpliaht ran alaitiagm raa brierenpoTt ra daarirhand ran onder i s etm recbtstrteka tot het programma der rryzinnige party Hat Oplrsden ran de dragers der tbeologid op hetigellieé der staatkunde deaatryd raadeniKleras legea degrondslagen en dea roorkiigang Dnter eamenlering intonderheid de binnenlandsohe woeKogen en de bnitenlsudache rertakkiagefl der Ultramoolaanscbe pOrtyv rordereir rooraianing roordal het Ie laai il I Daattaa ataao slechts twee wegen open l getreld met ryua ellOhde of rryheid met hare lageaiagdp Ik iier dad weg ider riijheid Te Schiedam is jl Donderdag met algemeeae iichèiin dabr dén geMJenbéraid bêtlofêni aia ded ii èiit rab htt rerelag der handeling u rtfl den gemeenteraad dezelfde subsidie toe te staan welke de rorige nitgerer ran dit lerslag daarroor genoot Terena werd besloieo aan den snelichrürer bij roortdnring een gereaerreerde plaats af te sMbu Jlini WB i ete uat tot e n ei e gebrd bl i awo e rf WtX beweging geaqi kt is De nieuwe nitgerer had nl aan den Raad medef efle dbV tydpiaA M rèortaail eia viltOig ver lèjf te doen rerachyiien waarmede hg bedoelde dat by ook wcntchle op te nemen het geaprokene dat door aommigt led rln den n d stbheltiltig WèM doorgebsald wauaeer hel nog in afschrift op het raadhuis ter risie ligt Hier drei otitAbatl g dot rerbolgenheid by sommigeledeo zelfe mbelbM kuéi aer den uifiterer b deurwaarders explooli hebbeu rérboden het door hem lu de openbire rtadszittingen gesprokene door den dnik te pabiioee ren Ma eene rry onttuimge re rgaderidg op 18 FAr jl werd de beslissing rerdsagd tot den lln Moart j toen ia dr boieo medegedeelde beslissiog genoaaen diiitiS er witr niet minder dan 7 ledétt aHei Men meldt ait Lteuwerden De loagzieKte onder tar raadrea blyft bij roortdnring in deze prorineie hare Biss elsehen Ia de ronge OMand openbaarde die ziekte tieh by 11 rcehoodera in 7 gemeenten Niet Bfinder dan 212 mnderen werden a emaak t yi l raad aaa die ziekte ia gèatorren In de betden eerste maande n dctes jsars eiscKte de lofifClt te reeds 397 oflert In d mïtnl Febrbkri jl warden onder de abdere rmooit itt weinig ofgerBi tMien aangetroffen oiider dt paaMeu rta eeb rKKMIMi td MaXaeketyl k ameg eebter eeaigag rrfM rMf raa kwMden droea ten gerolge waerraa 0 zyn algemaakt Ü t Zwolle meldt men dd 14 Maart N ia Daitschland de uit Ocr ran Marden rerboden is irtirdt OBS land orerstelpt ran Fraosche psarJeu k opéri De gewoonte is dat ieder jaar rtfoV de grdtlUr pOtbilBarkteH in Nederland aan de sUllen de bOtè abortnr tof uiteeHloOpende praten oppikocfaf wSrSèk hM oitoetea der paardenfokkers ie edifef dit jaap b e ttW dt t JétAg licniebWr rooT oMT gMit fard op de aaaiiaande markten trch telenrge a teld 10iWhüp ém ab f ee ia opgrinhM UU EIbWg ia een adres renenden aii Z H daa Kboing oét kaijtsebéldiBg raa straf Ie rerlae oen aan ikn jsWgdit f M die t a sabaolsaakkerdoor onroortichtigheid aset een pistoobehol heeft gedood De eerett dM aêil rde oad tAtAHaHns derader ran den reelbeloreoden knaap die het alachtÖter ran het oagéWjk w a mt iAidM aohri ba dd t Jan aavdtf X Oor a fH Wafkta adgebaalirsa a blad raa IIN 1 74 het rslaaadóoraa toegatoadao ta letea Ook dflttïlV VlalMu bebaea ditj nattf ia tie orai jaii imml Ik meen n dlii geea oddieatt te doen wanbeer ik auderoMal een paar feiten mededeel die iedera bawoadering wekkea Ik tal eohftr kort moeten ya daar de dienat hier reraokrikkelyk druk is dus in geen taken treden die teker algaaaeene bekendbed in het moederland bebbea By innemiag ran Longbattah wdH deAlfde oor Boma inokel zooals ik a reeds getegd heb deq reabtai oor bygeaaamd gewond aan het been Hg liM tioh rerbiniMd ea ttaeg we ler r paard Mc donderende stem riep hy na zyn balaijaa toe i Jongens ik bso etroBd AtebineCkch bloed alleen kaa mg getleftB daar is de bentiifg ran de Atcbiaenn ik ga wat kalen wte gaai r mfie Bn bü nam rgf b iftft bdt y M n rartM KtftAalJ Pel albat aetf ooyanblik t bedaMUid rarloran bebban bi bA gtVMt rab 81 Dedimber 74 Uagbattabt HQ leiddb self bet gareehl en atond diMer ebnrrebidl$fceir kagelMk Hy haalde een sigaar ait den tak en wBda die aAtstakta miar de loeifef wilde niet braadeo ta tdkn is h njinir gewSrdkb en rliektb tegen de laetkr Ei adery k geTu1c e het tgn sigaar ia un ea b Mf atottt UatM On neltÉt LoAgbbttak Ben oOggatlüter Kólöiüëli BAlTAfU 4 Febrtiri Eene dir sahMiei retidetttiün raA ara ia dobr aekf nuap gelroffea waarran de omtang nog niet rólkömea te orerzien ia De ar CX maakt daarran melding ia de rdl Mda1 ewU f dia éi aiiaM Mffii 0 rriMÉK modderWn jir die plotaeling kwam optettep ran den KJoet Ben gedeelte ran BrilSir irettbestt Dt wdtaing raa den regent en die aan de aloeu aben gelegen itt geledM Vblgéiia beridSiéi re ds fn dooden ger lM Kampang ten nooiden filitar erwoist Blitar keoosten den passer niets geleden Bamtêeifea ka M ue wcggeraagd geran enls weinig jeleden Igemeeae pauiek aldaar nlegrapbiMie geaitenscbap tuswhan hitr en Rlitar aleorta opM dVer SteMaiga PaJderoean Proboliago eni n t te N iiendjang weggeslagen Gelukkig zooéfèd de ijieraa bro te Kediri gepataéefd Steeds komt reel drgtheat ran boren Voor bet behoud ran dè yzeren brug wprdl betoorlyk gewaiikt WUtHUdd Ked irt e a atefer boren 0 Plotseling zoo hobz gestegen WatA Wiiab de by reel regen Berichten ran SrêSgaX Blitar maken melding raa menaches die et goed en ree rluefairn Eén aantal particuliere telegriamen door adders en ons ootrtiigen loopea met rerder dan tot 1 Fèorafn De telegraph ische gemeensphap aanrankeiqb r rbrdbeoi aehynt sedert gisteren weer hersteld Men sehrgft den modderbsnrijir toe aan bet iaMri rad ded kiate iHnd ran de Kloet Of welüdVr ooi de rivieren id hiar loop belemmerd werden ea dbdrdoor hooger op ol lager dyken tga doergeWokcé kadnea wij met teggen Dit is zeker dat bma ea lyn weggeslagen en dijken geleden tallen hel£n Dr nmtp heeft lieb orer aen groot gedeelte ran Kediri i aJMa of meefdco aate doen gcroslea want dé oroTilniödiag waa merkb4ar t t op t paled rib BliU r welke praats mtussciien rarreweg h t Sast afcd pledeO hebben Een telegnTsl ran eeri Mf eiJWnr dentea a reekt reeds ras 8 ferboMia di bét It n hebben rerloren Srengst isirMf db gsoot t helft rdrbtaid Nadere byxoadbrheden denont br eken iiilusscbeo en ook uit bet Begeeringatelegfaa kan men zieh nog geen jaist denkbselilrdd détf riy rdrMd Beüagryke kapitalM gniaKediK id bfadelgke ontn emingen geatoien elkeiloorde Oretstrooaiag asmder getroffen aobijneo nü r da achade roor dea inlaader tal aiatj eriog zyn Imdiir Van Atchin tgn b de Begeering de rolg de telegrammen ontroagen loa pa nda raa 1 tot ea Ml 2é Ja nuiu jl Bg bet gerecht op 31 December 1874 zou rol goaa ibgewoaaeu beriohtea PangKma IJoet air de XXII aMfliiéa getneareld tgu Iman Longbaitab wkr ni steeds nek ao Paóglima Polim berond tiH ia dtbdnjalabden Deb t i M Jaaaari a Z Ms siooartbkip Pomtiwtak ef den 24stea Z Ms atoodisehip fTaUrfüü raa dé Wsstkosl terug eerd waar Maki ea Iiéboeaa ila ji getachtigd wardea Peeioe Kajoe bad da Nedeftaildiche rlag gabesobeo Bg die gelegenheid wu éa man geanaureld en wcrdea rg gewand allea minderen der Marine DoorZ Ms steomsehepen Barnda en Samit erdeu de rgkjea benoorden Tonon Weatkust b RMU Dta SSstaa JooMri werd to PoengeiBlaog Tjoet aeif nieawa post opge iebt tonder ontmoeting aaet did rgaad Dett 46ftea rerttok bet ataasaaebip ffilUm Kno friu dér NtdMamdeM aut UI tiekea ca eeoig oAeierea naar Padang Ds gtzondheidstaesund wis minder gansti SweVt IS Ji4 kaddeb tibh 19 gerallen raa cholera roorgrdaan A T T pr R TslgïT 0ffebba 9 gnft OA Zondag 11 Maart a s ia tg séboMMfrjf ial OoWcen roarmlddag ro ratolling rad de prttAtft gdmMt etitb d de edKié rte Oeneviét de Sralaa UA9 aile témV etf drukkers der Panische dagHkién Mii t alfea woMaii toegelatea De sooratiR U rjbr ket publiek M iMvaakelyk D bartOMx roor apoorwegbillettea tgn te NewYork eena eigeaaardige eu practiaohe iaitetting Voor kliibe aftlandcn koopt meo edn pb kaarlje aan de atalhins ertn als inSnropa aakar root grootere reizen kan mea die alleen ia de apeciale biireaax rerki geo wcTke liehal e in de h tola uog op rèle andere plaétien in de stad gbreatigd zya Dit ecft grOot gegUk b f de mime keaa ddf ooRC rM ell de mm die het zelfde pont rad aittaO hcbbeif NiiVYork hdeft Mt centttkl sUlioa wkaroé rieèhfl dHt t n iHaO lfb Men heeft na alleen e lelléii at men in den rechten trein komt en opreisOrerttapt waar dit noodlg is Onderweg kaa men aitstggea en naar rsrkteiiag met een latèran trein de reis rerrolgep daar tidkvbillatteaiasraonlgk roor eeo maand S t i a Kopedn sd isHÖpHillio d éA alM r 9 d telMliiek doe st Mt oetWi bC Ui igt eÉMi d met ket doel om door hel ga te stMWhW ktt irAr den doDrbHkrfc Ei ia alaojAaateu heeft eea roorsmtitjé rtn eeb rerblijf aan dé Nooiüpoal l B boa ligt ingerróreri in de Groote Belt Di reitigers ran Funên naar Seeland en ran Seelaod naar Funen wier getal natuurlek dagelyki grooter woult bêfa f tfch loO goed md lijk in kleine Krbergeu aaii4e kusfplaatsèn wscbteode op gelefenhrid oh aid il u orrrkabt te kodiea De dagbladen ia Kopeniiag a bestaan roor een groot deel uit fcuilletoua wan allé u de telegraaf brengt nieuws le m t pémn koiiiiën niet aan cp gemeenschap met de buiten wereld it afgeilotén W arnióede ii id de tad toeeeaiende IE O L I l I E Aan belBiAeai ran Politie albi r zijn in bewaring de uftiAi BiU 10 dèie gen eriite jteronden rodrwerpeo als een 2AKJË waar p GËLUSWAABDK PAPIEB eu een GOUDEN MEDAILLON Sclrtrtterstaafl te Gpiiiaa By ronniisen ran 12 Fsbr ia 8 V reroordtÉd tot twea geldboeten r o IS fe ena 1 abseotie raa bet brandpiket op 26 anaari en 2 absentie an de inspectie ran 31 Jannari en in de koeten Of tertoek lulien wij tèorléai dè tdU intétl eoa = a i X A S KT B BBICHTEN OtfSSte 18 Mlfart Bij matigen omzet bÜWn de pi iJteD nagenorg onrei anileni Póld a we puike 8 5Ü i 9 60 Mindefï 7 7 a 8 ÏS Bd jge paikt 7 49i 7 65 Minders 7 0 a 7 Ï5 Veer O 1 8 8 1 Seiaï puike ƒ t iO a 8 25 Mhidere 8 50i 7 5 Hare t fe 5 09 ays Liehto Ï5 i i iO Platdea booMn A ïi af 76 Hennéptiaa 9 00 De reemkrkr met weinig aaariei de handd traag rfrkent röor Lauden ran 2 1 ta 24 Cia per bfif kilii aa en rarkens rlu te réVk So pén Da handel ia Kkas was buMengewooa rlag BoW7 l t 1 50 J B u r g o r l Ü k S t a ntt Gtaona 1 Haart Gerartaa aataii G DoiUaat ea 3 raa der Laan j j OfsamiaaTlï Miart C H SpM 1 j aiaa S j 1 M Gallé w J Kè r Tl j B VeMKoap boiler eaa A W Dlutelhorrt O j 6 Nwaweeli a A F raa i a Kiene 1 j t Voorspoedig beroHen roB eeneDocbtor WASIA CORNELIA OVKBOUK göJrtlB Echtgenoote ran é P M TiJt ALDERVrBRKLT gep Kopitóin O I L G Mda 13 Maart 187 BeraHm rui m Zo w A W Bk JómG ScitóttiaSt Gouda 16 Maart 1875 f Jk ftValIeii ram eén Zoon N C M SM i T DS liM i d i fj 17 mW 1875 nn V BSdên ornleed in dfootiSlMMr 60 jaroB onzo j efde Eehtgtnooie ea ütMm BiABcÉÉisr mafnó guwtkW A W piBSTELHOBSC Gouda Nagiena de Kuulerèn 16 Maart 75 H F GLaFK £ BMt é en al eme e UéSig img V 0 Beer en Merrouw B ïiAEM VA BMMI0H0VE 8MleuT beta jto iÜWs hkMiim éLW joéi de refer bèwMi ran dêêltïemihg onderronden bg hef tnil lrtliqpc rerUtb van hanben liereling öto l7 Mka rt l875 M Gte RAAQD MBT 1 MBr a Teèé Ftl O E N L U K E i O g M AèttTitt r oö bg J KBOSBKfTt Oouda