Goudsche Courant, zondag 21 maart 1875

2875 Zondag 21 Maart N l648 GOUDSCHE COURAWT Nieuws m Advertentieblad voor Gouda en Omstreken die too hoog erheveo want door de legitieme zaak ticb door lijne vijanden ton laten ookoopeo en om die t dienen da verrader vaa tgn Koning en tgii Vaderland soa worden UITDE HAND TE KOOP Een Solied WINKELHÜIS staande op een der beste Standen bevattende onderscheidene BOVEN en BENEDENKAMERS waarin een KRUIDENIERSAFFAIRE sedert onheugeIgke jaren met succes wordt uitgeoefend Te bevragen onder lett B biJ den Uitgever dezer Courant tegen 1 Augustus een HUIS bevattendeVIJF KAMERS KEUKEN en verder van allegemakken voorzien Huurprijs 200 Adresmet franco brieven letter Q aan het Bureaudezer Coarant i LandboHw Vergaderlng De op VRIJDAG 19 dezer aangekondigde ▼ erhandeling van den Heer SLUIJS lal GEEI doorjfungf hebben De Secretaris der Afdeeling N FBANfüis SNEL Er wordt gevraagd voor de maand APRIL ÈENE ZINDELIJKE WERKSTER tegen ƒ l loon per dag Brieven franco onder letter R bij den Boekhandelaar A BRINKMAN ËlllillVlii Toor alle Geloofsbelijdenissen zijn voorhanden in vtrêchitlenJe banden bij P O Maas Jr Dipöthouder van het Nederl Bijbelgenootsciüip Gouda Maart 1875 Tot bet vullen van lioilc Kiezen beilut er en werkzamer ea beter middel dan de TAND FtOMBË an de KK hoftsndarU dr J GPOPF te Weencn Bogaergacse no 2 die ieder ndf zeer gemakkelijk in de holle kiezen kan leggen en wtlke zioh dan met de orerrest der kiezen en ket tandrleesok lerbiudt de kies toor verdere verq pllin beveiligt en alle pya doet bedaren Het Anatherin Mondwater van Dr J G POPP k k HofTnndnrts te Weeoen B de ouderetaande Depots i f 1 75 per flacon te bekomen il liet voortrelfelgkste middel bij rbumntisolie tand pil oiitstekiii eu en verzweringen van bet tandVlecsgh bet lost den landtiteen op en verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt loGse tnnden dobr versterking van het tnrulvieesK en lerivijl kei de tanden en bet tandvleesch van alle nadeelige itolTeD zuitert geeft litt den mond eeiie HftngejtMBe frischlieid en venlnjfi reeds door een kort gebruik ilen leelijken reuk lie er uit voortkomt JfniUiierin Tandpasta W t X W Dr J G POPP Wit prepira il houilt ileii ndenj frisoh en trelit teveiia ok ile landen tcbitlerend wit te malieii om wt bederf derzelvc te voorkomen en het toudtke hte venterken Dr J G POPFs V riaa Plantaardig Tandpocder Ha zuivert de tanden zoo eer dal door het dagelijkscU gebruik niet alieen de gewoonlijk zoo intige tnndsteen wordt ernijderd maar ook het glazuiHSel der tanden tecda blanker en zai bter wordt Te verkregen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogatraiii wijk A 133 Ie Rollerdiira bij F K van Santen KullT npoth en A Scbippeieijn C blaauwe porceleiiiwiukel Ie s H ige bij J L F C Snabilic apotb Ir Leyden bij K Noordijk te Ulrecht bg F Altena apolh te Amslerdani bij F vnn VVinilkeim C verkoophuis te Oudewaler by T van Vreumingen Ie Scbaonhoven bij A Wollf Yeraterkend Gezondbeidsmeel VAN B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelin J rt iientchen en Kinderen met zwakke tpytoertteringt organen en herstellende Zifktn hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe Maatschappij tot be vordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren ia verkrijgbaar in bassen ïi ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebmiksaanwüzing en attest te Gouda bjj P J MELIERT yl fenbijO GOBKOOP Krimpm ajd Lek L HKLLEMAN Az Oottda t rak ran A Bnukmaa SPROISTRAAT S 30 LEÜVEHAVEN 3 256 Bchangerü PRIl S Dz Stoffecrderll HOFLEVERANCIERS MAGAZIJN van alle Soorten van TAPUTEN GORDIJNSTOPFBN BEHANGSELPAPIEREN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle stijlen Meubileeren Apartementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden BRIEVEN adresseeren Magazijn ROTTERDAM met Fenkelhonig Dit is geen zoogenaamd gebeimmiddel het bestaat nit druivensuiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout orange bloesom en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstoandoeuiugen aangewend worden als borstthee drop malz extract Irarst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesch met gebruiksaanwgzing 60 Cents Scl de Gimborn Grlmborn s maagvcrsterkcnd Zulverings Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad E et wordt vooral aanbevolen aan personen die lyden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spüsvertering congestie enin t algemeen alle ziekten waarbij men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan SLrttrnlg an lev fL Ty borstkwalen k4ie gezwellen bleekzacht enz Hét is alleen de onaangename smaak van de wone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laaf sluiten In elk magazijn z lfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg longzamerhand wekeu en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen vsn 30 en 50 Ct I iap I avaikv xvkn algemeene bekendheid dat jjzereen onmisbaarbestandl lAtl lji tlXiaftHa deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kWaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van allezoogenaamde ijzerpraeparaten is deze oplossing van jjzer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 15 iim jj er in een Ucht verteerbaren vorm De flac on kost 50 cent gy BIJ leder artikel is oene uitvoerige gebruiksaanw ijging Bovenstmmde artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bgL Welter L Schenk en J O Zeldenrijk te Schoonhoven bjj Wed Wolff en Zoon te Oudewater bij V Jonker lUcnburg te Woerden bjj N O van der Ka En in de andere plaatsenin de bekende depots H VON GIMBORN Il 1 èl f Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten ï n 3i X ia tg X s 5 £ ae j v ë VJlttKEUOBAAB AAN HET D feP Ë l tAf n U l C W t ® Utrcclit BOSMAN VEiDEE VEIIKBIJGBAA TB Gouda bii Mei de Wed Montfoort 3 A JACüBl Oudewaler J van LIEI LAND ScAoon ioi n Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOUTHOORN Woerden Gebr PFENNING Alphen L VAEOSSTEAÜ Zn Bodegrg ven P VERSLOOT Boikoop J GÜÜDKADB Harmeien W G KÜRVERS Hazerswoude Mej J GAARKEUKEN En verder bekende Depots aanvraag om Dép6t bj M J C HAM te Utreekt Hoogheemraadschap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen door deza ter kennis van belanghebbenden dat de verkiezingen van Hoofdingelanden en Hoofdingelandplaatsvep vangers deft l April aanstliande zullen geschieden op de plaatsen en nren vermeld in de ter dezer zake aangeplakte billetten Dijkgraaf en Hoogheemraden voomoemd DB CLERCQ Dijkgraaf W G DE BRUIJN MOPS Seeretarü Leiden 13 Maart 1875 Bij deze OOÜBANT behoort een BUVOEOSEL I lll l I MH MBBiMMgW WMI agMa Bekendmaking BURGBUBESTBR en WETHOUDERS van Gottda doen t weten dat bet 2e uurullinga Kohier voor de pUttaeljjke directe belaating doer Kemeeote voor bet dieoBljur 1874 door den Raad vaatgeateld godveode ebt dageo vaa de Vooraaiddag tien lot dee D niidd a en ea vaa drie tot tij un ter Seereuria der geaeenta voor eta ieder ter leting i nedergelegd Irianen welken tgd elk aao eeUgeoe tegen iqnen autlag bq Gedep eerde Staten ia b roep k Q komen 1 vanockaehrift op oiguegeld papier geeebreven Gouda den 19 Maart 1875 Bargemeeater en Wethoadeia voornoemd De Secretaris De Burgemeester DioooLUvKgFoaTDUH vak BJtaOENiJxillOOOBlI BEK EN OM AJCIN Q BURGEMEESTER en WBTHOUDBRS van Oonda doen te weten dat bet Priiailief Kokier voor de pUalael e directs belasting ücnir Oemeenle voor bet dieoatjaar 1 7S door den Raad raatgeslcld gedarende lebt dagen van dea voorlajdaaga tien lot des naaiddaga een ni vaa drie tot vyf ure Ier Secretarie der Geaeeote voor eeo ieder tor Uting ia iMürrIrgd bmnru arelkeo tyil elk aangt lagrae Irgrn zyneo aanalag bq üat epateefde Sutoo ia beroep kan koHMa by venoefcaebrilt op ogeagald papier geiebrevea Oomb imm 19a Ifant I87S De Secretaris De Bnrgemeetter Dboosluvu Foktdus tan Bmoim Uuh docks B UITEKTLAÏrör Ballenlaadscb Oveniclit Andilfrel Pannier beeft by de aanvaarding van het prcaidenlacbap bel parleaaeoUire atslaet aet loftaitmgeu oteiboopt tot groote vraagde der linkertijde en tol diepe aaaart der BoDapartialen die dattain bu tegtnaiander heikenden De tiiniater OaCwre beeft iiob in de eooiaisai voor de lerkining in Nièvre beraid verklaard oa do verdere pioceaatakken over te leggen aita de Kationale hen dat nitdrakkelyk vroeg Hel aulwoord laat iick begrgpea een Miniater kan xyn fourgaiiger niet direct voor bet hoofd ttooten Er ia een vooratel van Fonroellea ia overivegiug genomen oa in afwaohtiiig der oatbiniling geen panieeir vrrkietiaKen te doen plaata hebben In bet Pmiaitcbe Hoia van Afgevaardigden verd een aanvang gemaakt ael de tweede leung van het weUootverp betreffende de intrekking drmgelden die de katholieke Hitackoppeo uit a Laud iaa ootiangeu Da twee eorale paragrafen werden langsnooieu met lts tegau 88 atennnen By de eertia par iiraaf iat eaa lid vaa bat eantma onder befligeo t enatand vas t Uiia d Ene voiiek vaa dan Paua vonr Bg da twarde paragraaf daad Biaaarek nitkoaen dat de Slaat aet dete wet aleebU ign plieht vervalt daar hg niet ben beioldigen kan die oproer tegen keni prediken au stoken Hoewel aalnnrlgk alk dia aleohta bet garingtta belang Helt in Spanje of Spaqjaarden biaudt aa nieaaagirrigbeid oa Ie veroemeu welke mlwerking da proclamatie van Cabrera beeft op de Cariislen ligt hel in den aard der laak dat de berichtao de betrouwbare beriobien altbana daarover nog niet kannen tankoBen Sleohta da üniteri weet in eena d èebe nit Heodaye made te dealen dal die proolamatie niet d nilwerkiog heeft die Cabrera er tioh van hai roorgeateld en dut gn vrienden hem verlooohenen In het bulletin militaire ttSfagia van da üüitert ran den ISden Maarl nil Esirlla komt og deze uitdrukking voor i Ucneraal Cabrera wordt eer en meer hel voorwerp van aintohting van alle Ckriiatea Wie had knnnai dankan dat die man De heer Oiaditone baaft voor bet earit van dit jaar weder deelgenomen aaa de debatten van bet Logar Hg Hg beeft kneblig geprotealeerd tegen ean welavooralal waardoor bat eootervatiete mimaleria leitelgk weder dea varko van oGciertrtagan inaoart wtlka aAebaAng Iwae jaar geleden negen milliuen ttarling aaa bet hwd gekaat heeft De ainiaiera willen rgkea oBoirra het recht gaven oa wanneer bon regiment naar Ind ë of naar ernige plaata welke ban niet aanataot wordl overgeplaatat tieh door een arm oOeier ait aan regiment datban beter ainataat te doen varvaogeo uo hij vooreen aom gelde in dien rud wit toeatemaen n begiuaal veracbill data bepaling oiela rao dHl welke bet koopen van olficieraraogen toeatond daar olBoiereo na in de griegeoaeid wardea geateld voor grof geldaan plaata koopen in een rcgiaeot waar ean vacatare beatati of komt Zaar deaoraliacarend achtte de heer Gladatona het voer aan leger wanneer rgke olBaierea in attat ign onaangeuaaaa en binderlgke plieblen voor geld te ontdoikea Het ia nadeelig voor iedere profeaaie wannear onder lieden van gelijken rang de laaien oogelgk verdreld worden ende rgke peraooen vrge böohikking hebben over bontgd ea ban werk aogen kietoa Op deta wgie ataanrgke oAcieren niet langer ter haaohikking van danmin later van oorlog of vaa den opperbevelhebber doch beeliaaen tg lalva ia valk regimast eo waarta dirDit winen doea Een aineadeaent vaa den beer Ttmljta om dit reehi om uch at Is kooaen vaa eoaaogeaaam wark niet te terleeuen aaa oaeiaren dia na 1871 in het legrr waren gtlredeo ard vanvorpen en hal wetavoordel werd aangeooaea Hel ia bartalgk ta bnpaa voor da eer van hel Eagelaebe leger dot bet Hoogerbait hetwelk uit edellieden bealaal dia voor geld niet dien heiligeo eerbied hebben ala de rijke fiibrikanten tpoiarwegdirectearen aanoemera en landeigenaara weln in bet Lagerhui tittiag hebben date wet oog nllea vatwsrpen watrieneo bet eeo wonder ia dat da oBoteren telve niet krachtig geprotealeerd hebben Terwgl de rgke parvenaa van Engeland door de macht van goad bgtondere voorrechten wilden bedingen roor de geldaiiatocratie begint de ariatocratia van geboorte meer en meer vao onbeterkenende voorrechten afstand Ie doen De markieiin van Lorne gebaren prinoea Louiia van Engeland eaa vroow van groot talent die eeo atelier heeft waarin tg beeldhouwt en ran wier band wg aeai aen voortreffelgke buate 10 mariaer van de Koningin tageu neemt tegenwoordig deal aao da openbare teekenlesaen tn South Keaiioglon Mnteam waar tg met de andere leerliUKCU arbeidt en de voorletingen over kanat bgiroout Dit ia aaa bemoedigender en aangenamer teekeiSydea tyda daa de aaabidamg van hel gouden kalf wlartea ket Lagerbait uch verlaagd hetft Binnenland GoDDA 18 Maait Zooala w9 in ona vorig No reedi aedadealden i op de tentooottalling van vee ao plaiaigediarta door da Afdeeling Rollerdam Schiedam en Omttraken der Hollandache Mattsohappg van Landbouw ta Schiedam gehoaden bekroond in Afd A Gemest vee N I Oaaeo nitalaileod met bard voeder gemaal Q Begea Oi la Reeawyk lHe ie prya £ 0 Voorta vermelden we nog de volgende bekroon logen Afd ü Am fok tte Ü SS Ooiaohapan met Itamareni Ie prga i aan Pb v d Breggaa ta Waddinxveen Afd E Pluimgtütrtê N 18 Toomen Kippen van iéa haaa n ainataoa twaa hennen i Spaanaohe Kippen Ie prga Ji tan i de Bruin teOuuderak e Kiifkippen i la prjja letuigachrifl aan dentelfden f goudpeUeBi ala voran aan dentelfdeo tilverpellrn Ie prija 5 lyn deDielfden Prgien oa htt btsttmr Eeo prga van 1 80 aan dentelfden Hen lehrglt ona uit Berg Aafaoohl i Op Dnmlerdag 18 Murt werd dereeka der Wioterleziuften alhier voor dit aaizoen gealotan Ala apreker trad op de beer i Poet van der Borg van Schoonho en die rene boeieade verhandeling Meldover den dichter Jan van Beert en dient werken waarbg spreker tevens eenige deir gedichleo op uitttekende wgze voordroeg Metgrooieiogeooaenbeid werd deze erhaadeliRg door bet tairgk pnbltek aangeboord Luier werden nog bijdrigen Keieverd dosrden apreker en de beerea W A Kaeija van Ammerstol en J G Bettink ao Berg Ambacht welkelattata daarop nis voorzitter der Vemn ging meteena korte toespraak data laatata vergadering in 1874 76 aloot Staten OeneraaL Tweeds Kambb eittingea van 18 en 19 M irt Donderdiig i ingekomen rene wet tot wyiigiag der natiooaia mililie rerhooging van t jaarl cootingent van elf op Heitieu duizeiidj De commiatie lol het inatcllen eener en oéte naar dan toaaltnd der koop aardg vloot heeft eeo rapport aitgekaaht waarvan de oooolaais 17 ponten savet in aabttanlia hierop nearkomeode Araobaffing der invoerrechten van materialen voor dan acbeepsbouw bevordering der mededinging van de NederlandHhe iiiduatrie by de aaobetlediogaa voor de Marine invoer vaa aao intemaliooala aeheepameting wijtiging der wet op de notiooala militie in bat belang derkoapvaardgvloot verbalering vaa de eiameoa iroor vaieoalieden vaa alia raogea het inaidlea iau eeo ooderioek naarden aard e den omvtog der zeeramtieu ran koopvaardyacfaepeo het profauioneal oiiderag voor soheepaboawaeetlers uil Ie breiden da aanneming vaa het beginsel vnn beperkte aanaprakelykbeid der Nederlaudwhe reederyeo krachtige nitvoering der oontulaire wetgeving verbetrriug an de vaarwegen naar groote koopateden spoedige rooitiening m inricblingeo Ier ontvikkel ng der ttoomvaart op da groote teebavena afschaffing van vuur too en bakengelden afachafüng van het monopolie van bat loodawezen dringende berzieoing der regetmg van de exploitatie vaii last apoorwegen uitkeering aan de Medrrlandache Stoomvaact voor bet iateraallonaal brieven verkeer instelling vao vaa nietw departement voor handel scheepvaart tot atreven om in verband aet da bervoraing van bet belaatiDgatelsel Nederland tot rene vryhaven Ir nukea Dil rapport i l wonlea itedrakt en naderbefaanddd De disoussieo o er de herzieuing van de schatting der gebouwd ei imdoiamen is voortgetet De minister vaii Snancieu heeft uitvoerig de geoppeidabetwaren wederirgd Ten slotie is da conolusie van de mrerderheid 9Ér commissie over bat adres Oithui c s aaogeuomia met verwrriiing van eenige amrndemenlen Die concluaie strekte om den minister van fluaneièn dankte leggen voor de door hem verstrekte inliebtingea De daarop gevolgde discussie over de vesting begrooting was teer grauiofeerd de quaeatie au vertrotwen of wantrouwen werd meermalen ter aprake gebraobt De minister van oorlog verklaarde ttcli geueigd om de memorie posirn die aanleiding lot bezwaargaven nil het ontwerp te lichten wanneer daardour niala wordl giprejudicieerd By deu aanvang der op gisteren voortgeiette diacua heeft de min van oorlog tgue vourdr cht in dien sin gawgzigd dat de metuorieposten waarlejien tooveel betwaar grre rn as uit de lie rootiug worden gelicht Dattairde was ook voorgesteld door de Commimie van rapporteurs doch loens een ander tBendemept om aan dete begrooting een geheel tgdelg k karakter te geven Uit den aard der taak kwam in de uil voariga deb ittrn hieruit ootspcuten da quaestie van wantrouwen of vertrouwen veelal in aitetoloopeudéa lin Ier sprake e i weid uit de toelichting van het amendemeiil der commissie door den heer da Roo door ondersclieideiie leden afgeleid dal eeue awiia van wantroaweu bedoeld v h hetgeen door de oom