Goudsche Courant, zondag 21 maart 1875

I Sedert 23 Sfftei r IVH iJB tan khoeve der zieke en geWonde krijgslieden In den dorlog met Atohm de navolgende bijdragen bö het Aofdcomité vau het Roode Kruis iii ekomen als opbrengst van een reoratcllipg door da letterkundige vereeniging mIIIo te Hoariem 41 19 ophwngst vao een ooii rt van bet ggezel l p Uinibtiit Ut Ap piugadam ƒ S6 a l rui de vereooiginf Harmonie te leiden 36 fi0 t nuibal eeatral aomitiSdar jDeutschen Vereine tur Pflage im Pelde verwundeter und erkraokter Krieger te Berlijn 12000 rijks mark van bet conité te Bied 100 Totaal 70 2 78 U rif op aart jl gebonden fergadering van het hoard eomHë is besloten een som van 7000 ter beschikking te stellen van bet Bataviaasoh oeaitó ten behoeve der zieke en gewonde krggsliedeii lu den oorlog met Abihig Z £ de minister van koloniën heeft ziob welwillend bereid verklaard de last tot nitbelaliug par telegraa ever te brengen De Nederlandsolie koopvaardijvloot bestond op 31 December jl ait 18 7 eahepen groot 270 890 lasten ovander 80 stouBMahepen r i M i De uitvoer van vee ver itotterdan naar Engeland Bpeiat steeds a Ig k t fiMW ja r werdeu ajdus naar Engeland ftevaerd rum 43000 koeien en kalveren ruim 38U0O larkem e iet niudar dan 264 000 soliapeu In 4fi voorgaande jarao was het getal steed inter AÏ VlÊRlrENTIËN Vergadering van den Gemeenteraad Vryiag 19 Maart TemnwoorJig de b Tig Berg Ujpndoorn Tooriilter Virufy Kist Luglcn Pnoce Kraiii ilburg Mesieioaker Draoghever tan SIraateii Poat BriKl lloogeiilKiam Samsoo en Stnnr Da aalalan 4er VMige vattiaing wordsa gelaztn sa arwteai 4 De Voorzittir dctlt gieda dat de hb Remü m Muller door oiigetteldheid verhinderd zun dele rargadering h la wenen almiede dal het boren der Nortsnpat op da markt aebler het atadluii niihrkt u dat djt ongeveer 400 beeft ga oal qoda er vta hat t gii laBeopde begrootiog nog ƒ 600 overadiiet die oor h i U ge wordt oorgeiteld au jte wenden om op eene sndare plano e ne proef te doen semeii De hh I rince Luijt ii en Klmiou behandelen de irrasg of de markt daarvoor geurtiiltt made lijn terwyl de heer KrsoaDburg vraagt of d wIMe penoon daarmede betast zal worden Ua oariMter Mgt dnl door beA clda penaoa reeds ssni e ioodenle attBti 4ijnj boord tn d t er tot heden oog maar drie muluktzijiienziet daaroMgeene iTlteoen om bet aan anderen op te dragen ook zal meo beproeven om de geslagen pupen er nit te balen Jat bet plan la too dit gevonden kan worden Mg een proef to oarae op de msritt op da plaata aar inegcr goboonl u ndat wie daar zekerheid heeft dat oen Teraebeidena ellen i de gfond kan Ingekomen zijp t sabe n n a nn Wl Geiepntaerfc Stitn daeev pravioeie boadeode goedkeartag na da wsdaeling d r gntiinitis gor bulp nderwijzerj uilgatrokke Nati8cstia eene BiMivo van den Inapeol nr o er het middelbasr onilerwyi die in overlejt met den anderei Inipecteur voorstelt om het onderwya geregeld te doea ddorgaaa geene leeranu Ie oatalsan dan op een ttut tja vso twee nuaodaa B e W atsllea voor bienao gevofg te sfaa waarmsda m andere ledsp geqgejan saaien eepige wslsgen van varfchiUends comaiUiien die ap ge roik voor het gemeente verilag saa ds leden ter lesing zolISB rondgaan B en W bfeagea rappoK vit op hat ia hoflno handea rntelde sdies van C F van dan bergb te 8tol ukerilu sa vipdeo a ond riaek eens tmma on aabadovergoediog voor Ie drage ter vi ie B en W bieden io overleg ipel den dia rjcte Scbooloptiener en de boofdonderwijmes aan de jonge Jufirronwen icbool eeoa voordracht aan bestaande nit de dames C C W van nmnm Ie IJuelstein W Nainngs ts Gonda en € Jtoogmana te Nijmngen en voor hHi ad riiigzarai opde tweede Aripenaobool mede in ov rleg m t dsa distnela Hhoolopziaoer en hoofdonderwijzer mej C J A T Klefj te Bergen op Zoom en i S van der Miss e ZaSndsn ter vitte en b xMoilag hl e volpofc vsV j deriag eaoe nuiise van Jta flsaaeata BoMrn S er verzoakoode bet opzD t onr p lpop n4 W Iko v p wgleo den heer A Koorewr Mn dsn Kwdor4i k en te Botkoop len voor deele yao de wedowe te mogen wasrneneo wordt algemeen goe gekien Hrm m im 9 é m H II isrwtende fip afaebeiding van den waterioop i den grootan volnolea aoo te bebonden biedende hg aaa dia net phnken voor zijne nkooipg t overdekken en te i aUen tgde de ooodige toegang te vetleeoen het rapport tan en V lUidt om het verzoef onaar setMe voorwaarden t Miest Hi Voor eaae som vau ƒ 25 tar vwu mtim vsr o i epd ipi moortje aaji de binnepi ls vjip h t q d l vrouwenbui 0 r zijne rekening te mqgen aehlernltzetten de daardoor au te winnen groild volgens aangetevan nlisat te koopeu of voor een ssnlal jaren in bnor asg hem ahetlsan het rapport ven B jw m laidt on oodsr jiokare ibrjaliugen het verzoek loet taau legaa ü per jsor ter vi w W di a ifan A fif jerzoekfwle ajatapd van grpod aan de gerioleerde zijl achter de Hontmaoighietat B en W itellen voor het verlangde aflettgtp tegen ƒ 125 de centiare j ter visie eeo rea van J HaMw sa B van Bsrksl vartoekeode b aaatigd Ie aiogen fordfa met hel alaan eener Nortonppwp wordt voor kenowgeving ntigenoinep S sdi van den heer Aiithumns et verzoekende deu I I jtsPf ai kn Müllenpoort aan den Groeneweg te Goiida wgk L N 119 120 121 en 122 Een HUIS en ERF aan den Groentnweg te Gouda wgk L N 100 En een HUIS en ERF in de Komdnsteeg eoulio wijk K N 40 Op MNGSÖAG 6 APRIL 1875 des voormiddags ten negen nnr aan bet huis wgk CL Nommer 95 aan de Gouwe te Gouda van eeneii waarbg GOUDEN en ZILVEREN WERKENOp MAANDAG 12 APRIL 75 des vtobI middags ten elf nor in het Logement de ZiUf aan de Markt aldaar van MBimMIS en ERF mA een iiaagen TUIN daarachter aan de Oosth ven te Gouda wijk B N 4Ö Zijnde in het Huis Zes Kamers aang vleKisaken raime Zolders en hetgeen verder tot £ en goed en gemafckelgk ingerigt Woonhuis k hoort Te aanvaarden 1 Mei 1875 En op UINGSDAO 13 APRTL 18 de i vsormiddags ten neji n aar aan het Lokad wgk K N 237 aan de Peperstaat te Gouda van eene groote partij Osatineerd en üiigesatineerd BEHANGSÈLPAPIER GeveloiiteerdeSB verniste RANDEN SCH0OKSTEEN3TÜK KEN GORDIJNPAPIER enz en eenige MEUBELEN en HUISRAAD Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kuitere van Notaris W J FORTULIN DR006LEEVER te Gouda M l Wt mai tfgtgtna Toeo da b r r d roite uit l t ges keue tot dusverre afleidde dat T u Miiblgveo an deien minister geen sprake kou iJB welke stem men ook uitbracht over hetaraendeaeiit waar hg bepaald legeo was gff de juister herhaaldelgk taekeuea van insteraaiiDg Ook de Mm vau biuueolandsoke aken als voorzitter van d i Binisterraad uam deel aan ket debat wees op bet gewiabt dar te ueaao bealisaiag ootraudde teo aterkate ook oat der gevolgen wille de aanneming van het amendement daar deie begrooting met t karakter eeuer orrdjelwrt Bsoht hrbkeo De heer Boo mee uende dat de Minister v u dwe taak uekabinettquaestie naakte en bet aiet la a luuda belang w a ttians een uiinisterieete ciisia Bit te lakken trok diiarop 1 amendeueat lu doch daar hierover geen voorafgaand overleg scheen plfala gehad te hebben nam i e eer van i u leo medelid der commisaie t weder op eu werd t door den Heer Stieltjes een ander lid der aooiiBissie nader verdedigd als prikkel voor dexan of eJkn anderen Oorlogsmiuister om apoadig iMi een detaitieva begmoting gebaseerd op ëen bepaald plan vaa defensie bij da Kamer te komen Na kiigduriga waordenwisaeling waarbg wederom de inseogiHg v a dan Minister van binueul taken aa da bedoeling t ner ziaapeliafr in verschiHenden ain tinidea opgevat ia ten alotts he aawndemeitt van bjrie v rworpen mat 68 tegea 10 atentneo en de diaouatia over de ooderdeelan dar veatingbegrooting artfaiet Ms verwerping an het ameudcaent dar Co imisaie lln tapporteurt ba de aperfttrten nit de begrootiug a liobten is de geheele vestiagbegraoiiog aaagaaomen et H tuigen 17 stemoieii l e kamer heeft daarna nog de bfhandeliag aangevangen van het wetsontwerp tut erhooging van üooAlatulc V der 8taetsbegi oti ig voor 1876 Aanvankelyk strekte dit ontwerp tot verhooging diw artikelen die belrekking hebben K t de indgking an den Pollard de verbinding van bet eiland Ameland aan den vasten wal en de internationale lea DOnsteHing t Philadelphia iater werd van rageerin swege ei nota van lli igi gea in het wetsontwerp ingediend l t ver boogin der artikelen betreffende de ainaata t Onven h ge i or derscheiden spreken werd iMdraking geMaakt legeb ds laatste voorstellen en door den Wr eoekbloet vooral de wenschel ilthei l betoogd IM en geheel nienir nuseuai van aehrldFrij H te atiokteu dat 4ke er voldeed aan de eieahen nui des d dsn ket s Oravenhaagsebe Mauritshais Heor vele sprekers werd krachtig opgekomen tegen tk phiHien van het nieuw Ie stichten aoademie ge houw Ie Leiden waartegen in de jongste dagen de peabare laeening roo Inide hare stem heelt verheven De heer JonckMoet bad den minister m tjfn eigen belang i n naam niet te verbinden aan een gebonw dat ons bil het nageslacht tot schande zon verstrekken la eene avondziittng lija al én nog aan de orde fea lfle ontwerpen meestal met algemeene stemmen mamfnomn waaronder de verhooging van Hoofdstak Vder begrootHig voor I87B met inbegrip der reorganisatie van t Maaritshaia voorts het tractaat at Portugal en de daarmede in verband staande argaiging van den wgnaoeijns Se kamer is op leeis gesohéiden De Ministar van OoiOAg brea t ter fcennia van helanghebhaiulea dat wedenia dit jaar te Breda een ilfnuia Mi ivorden gehouden tar toelating van jo eIjadwi Is nadat bg de Kouinklgke Militaire Academie en dat dit examen op 1 Juli a s een aanvang zal neatea Ondara af voogden die verlangen dat hnnne toaen of papillen tot dat examen worden toegelaten bakoqran de aanvrage daartoe vóór IS l i iliao kat Departement van Oorlog te zenden Dit jaar worden het vulgend aantal plaataan open cateld voor den dienst hier te lande ii rattterie 40 oavi rie i artillene iO genie 12 loor d n dieoatio OoaiIndiei iafantsne Mi eavaleiie 2 aitilWieJl I geni e It De ainiater van marine beeft ter kennis vau beianghabbendeo gebracht di t in de maand Mei a t bg de direeti der panne te Hetlevoetalujs een ve lidend examen tal plaats hebben vas jongelingen Wt ala aehinirt leerliiig der 3de kl wenichen te IIMtf aangenomen Het getal der ali zoodanig te MMMn jbngelmgen zal zich tot twintig bepalen Ouden of voogden die verlangen dat hanife tonen tt impilten tot Voorschreven examen worden toegel tea JBOeUn vóór of uiterlijk op den laalsten il t een op zegel geschreven verzoekschrift indi n t dep van marine Ba ooapniaaie van oppertoezicht en beheer overde Mraahsohool voor de zeevaart te Leiden bericht dat p Dinadag 30 deter in genoewle inriohting knapen wette bij a Kijks teemaobt een verbintenis wenseften afr U gaan aalleo gekeord worden naam vso de Vuile resUsteeg ts veranderen b lUaiqeiaa Dwarsstraat Satif een adres van Mej B van der Klegn verzoekende bsDoemd te worden als Nsagufvroaw san de tweede armen tchool ter vitie e n adres van H sa Vliet venoeksnde om ess tb t ts dsmpea es een heining te plOataeB aan den pablieken weg tar vitie Aan de orde it bet voorital va B n f oi aan den Vuiliteeg dso nosm te eveB van I ao e asa 4e Vsile Vsstontieeg disa i Korte Öwontrast Dit wordt goedgeki urd nadat de HH Samsom en van Straalen hunnen wensiti hadden te kennen gegeven offl nog ineerviideee sleeden in s ruten te veranderen andere namen te ven Êsu noratel vu B W tot Wgsiging der Begrooting vipi Uitgaven dezer gemeente voor het dienstjaar 1874 wordt goedgekeurd £ en verzosk van het Burgerlijk Armbeatonr tot wyzigiog van den Staat van Begrootmg der lokomtteo en Uitgaven voor hst dienstjaar 1874 wordt goedgekeurd Uf Ittkeniiigen Verantwoording van het ior de Kamer aa koophandel eo Fabnakea gevoord geldelgk beheer over 1S74 wordt goedgekeurd Het adres van df wed s jpfiaa laarbü v rs ek nde dat haar zal Worden toegekend een gedeelte van het aan baar lurledan cehtgesoot verleend penaiven ala tolgaarder un ds Kaattrecbtsche Brug bierop wordt sfwgzcud beschikt Een verzoek van den hier J V Ditselkoen om met Io April a t te worden ontslagen ali hulponderwgzer aai ds epaaban Toatehoasefeoel wordt earvol verleend ili4 tapplstou Kobiar der Plaataelgka Directe Uslatli over 1874 wordt vastgesteld De hh Drbogleevtr en kist verlatea de vergadering Ka volgen de Keclsmes tegen dea uoslu in de PItalialljko Directe Belasting dienstjaar 1878 e van mevr 9t wed Sikkeos B en W stellen voor dit iobomea begssA op lUUU e verminderen tot fiOO hiermede wordt geaoegen genomeo op die van A M Zeel £ vas Gaat r N van Uooir r Spargaag J M Bosma i J van Hisi en S Vermeg wordt afwgicad kasshilit terwijl op bel verzoek vso T hwwcakerg diens ssnsisc atst W ia toofdioai verminderd woxdt en na eenige discaaaie higkt dst het verzoek van mej de wed A Koorevaar Uugter niet kan map wHIigi wordon omdat volgeiM ds wet de ervn verpliebt sgn twee termgneo te voldoen en de weduwe dan later door B en W op esu primitief Kohier gebvaeht wordt Alvoraos wordt overgegaan tot dó vaatstelliog vsa bet primitief kohier dier belasting over het dienstjaar vraagt de heer Kranenburg het woord en zegt dat 0 es W wel eene zware task met het vaststellsa bebbeo aiesr trekt in twgfel of er nog met vete leemtea hvalaao want anhtanaren worden volgens boa bskead traetement asogeslsgts terwgt anderen waarvan bet iukomen niet zoo jotst is pa te gaan volgens hem te laag zijc asngeslsgen Door bem worden eeelge personen genm md die rerbwgd diendco te worden De heer Loyten brengt holde aso den vorigaa spcelter doch wil het voor dit jasr laten de voorritter en de beerco Pnocs eo Messeeuker nserken aan dat indien ditjujst gezien is men dsn terstond tot verboegtng moet overgaaa en de beer HoogeoboolP steil voor de vaststelling Ie verdagoa omdat dan andere IcdsB ook ao L ia de grlsgtnheid waren bet kohier nog eens na te gaan Dit voorstel vond echter geene geOoegzama ooderstenniug wssrns bet voorste tot verhoog ag vsn den heer Kranenborg hehmideling werd genoméi en v a de ner geciteerde namen twsa verhoogd zyo wssraa het bohler niet algemeeqe steiniaen wordt sangrnomen Tot bultosiiderwijzereB aan de Ie Oprnbars Armenacbool wofdt beoMmd mej Michnel met argemceae sfemmeo on voor Iwesde eodcrwgjïeref in de sroaweluke hssdwsafccn aaa de OMd Jussahsusabool ds Wal K tm fm ede met algemeene tiemmeu Ma aehtigtag om tan de geaooiea kaslaiien aittoeriag ts srea asnder ftsumptie tiadift de vsrpderiag Laatste Berichten Berltfn 19 Haart Het Hnii van Afgevaardig den heeft na heden voortgezette beraadslaging ge overijlde artikelen van ket wetaontWerp tot intrekking der Kgksbezoldiging van ds katholieke bissohoppeb onveranderd Bangenomen Muiteter 19 Maart De ver ntwoordeI ka redacteur van den Mereur de beei Wendt is wegeoa het openbaar maken der PauK ke Encycliek tdt een jaar gevangenisstraf veroordeeld Hgisdadelgk gekerkerd Het Openbaar Ministerie eisebte twi e jaren Versailles 19 Maart Voor de Conmiaaia voor bet voorstal L e Oaumellea zijn zea leden van de liakaraijde ven van de raohten d eo twoe van de uiterste reohterzijde benoemd Naat bmb gelaoft zullen de leden van de liiikeragde ia de mindatheid lijnde in overeenatammiog net die van denihersta reohterzijde ren uitstel van de discussie trachten te verkrijgen Wordt dit uitttel verkregen dan zoa bat Impport oerst na het lecaa worden ingediend De Vergadering he in de Permanente Comuiiwtb elf leden van de linki z de gekozen twee die t0 de groep van Lavergne en twaalf die tot de groepen van de rechterzijde behooren VerSftUIe 19 M art in de bnreanx derlitj niatera wordt verklanrd dat omtrent deantbia4iagan de verkiezingen nog n ti bepaald is Het ia oitOji gelijk bet tgdstip der ontbinding raat testel ji ni d lang te voren te doen zon telfs gevaarlijk zu o 3Pr deelteiyke verkiezingen moesten tegengegaan worden opdat in den lande voor de algemeene verl ieting geen agitatie veroorzaalit werd W VEEHOBPF N J MULLER van Goet QoHda 17 Maart 1875 Eenige en algemeene kenniêgemng BevaUen van een Zoon A C SCHOÜTBN FiaïTK Ov W Maart lS7b Heden overleed onze eenige lieveling A F lUTUGERS M K BUUGËBS Goitda 19 Maart 1875 Joorrrx D Beer en Mevrouw BEELAERTS VAM EMMICBOVENSpm ut betuigen honnan hartelgken dank voor da vele bewgxen van deelneming onderrondeu by het smartelgk verlies van hanne lieveling Ootida 17 MMTt 1875 ♦ Voor de deelneming bj bet OTerlgdea van onzen geachten Broeder betoigen wg hartelijk dank Gouda a P N KOEMANS 20 Maart 1875 n Familie Aan alten die bewgxen van belangstelling gaven bjj het zoo onverwacht overTjjden onzer gehelde Moeder en Bebowdnoeder Meiofvrouw GRIETJE CASTE Wed Hw ani 8 Hü iTnirK Kok brengen wg bij dezen onzen bartelgken dank Uit aller naam B KOK iSottda 20 Spaart 1875 ZwolU f ESTFAALSCBE BAU B L VAtr VEEN lUaswafoaat mTDBBAHDTEKOOFs Ifcn Solie4 WINKELBUIS staaad 911 een der beste standen bevattende onderscheidene BOy N e BENEDENKLMIIBR3 waarin een KRUIDENIERSAFFAIREsedert onbeugeIgJK jaren roet soccee woirit n Hupin e pd Te béfrag n onder lett B bg den üitgeVer dezer Cbnrant Oproeping van Crt fWteureii og DONDERDAG dea 2b MAART 1875 des middags ten 12 nar in het Koffiehuis db Hab ONn op de Maikt te Gow a teneinde VERANTWOORDING te hooren doen van heljre4 epdeB beheer in den boedel van GERIUT VB BUHG Janszoon vroeger Koofnaan te BmtasHiwuif DhideMinen Biirgerftvondschool ART 66 WET M O COMMISSIE h laat ajet hot afnaawn van EltJDKXAMËN Art 56 der fv et op het M O brengt ter kennis van het Publiek dat genoetnd Examen zal worden afeenomen WOENSDAG den 24 en DONDERDAG den 26 MAART telkens s avonds te 6 uur in het l ebontv der B a s op de Hontmansgrocht Zg die aan dit Examen wensohen deel te n imbjt Wiotden variocht daarvan voor Dinsdag da p 29 Maart chrifteitgk kennis te geven aan dbn Diieoteur deur B s Marnena de Eiudexainen Commissie fit h H q VAN ITERSON Voorzitter W N Kaaijmaakers Openbare Verkoopinp en firma H KEMP Ooathaven B 17 te G O U D A heeft wederom ontvangen ELIXIR D ANVERS liquear de Table in beele en hake Flacon MARASQUIN en KIRSC0 W4SSER PAASCH ARTIKELEV KOiPeiNNEN ENFRINCESSENBBOOD FEESTGEBAK enz op MAANDAG 5 APRIL 1875 des voormiddags ten elf nnr in het lokaal der Sociëteit YiiEDEaisT aau de Markt aldaar van £ en Heerenhuis Openl are Verkoopingf op DINGSDAG 30 MAART 1875 voorm Elf nar in Ons Genokokn te Gouda van 1 Een Kapitaal Modem ingerigt WINKRT en WOONHUIS aan de Turfmarkt H n 223 te Gouda dienende als BILJARDMAKERI J doch ook zeer geschikt voor MEUBELMAKERIJ en alle andere AJiains Te aanvaarden 1 Mei 1875 2 Een geheel nieuw Verbouwd ruim WOONHUIS met zeer grooten TUIN en SCHUUR aan de Knipersteeg K n 204 te Gouda geschikt om in vier perceeloi te worden gebruikt of verhaard allen met rrgen in of opgang Te aanvaarden 1 Mei 1875 3 Een WINKEL of PAKHUIS met WONING en TUINTJE daarachter naast het vorige K n 205 Verhuurd tot 1879 voor ƒ 3 per week 4 en 5 Twee WOONHUIZEN in de Aoltjebaksteeg C n 204 en 205 6 en 8 Drie nienwe WOONHUIZEN tusschen de NijSawe Haven en het Plantsoen N n 241 Q R en S 9 en 12 Viei WOONHUIZEN in de Wgde Poort achter den Oroenenweg L o 130133 3 12 allen te Gouda en bg der Week verhuord ERF en TUIN aan de oostzüde van de Gouwe te GonJa wijk C N 52 Zijnde in het hols zes KAMERS een ruime A OLOER goede KEÜKKN en t geen verderf tot een goed ingerigt woonhuis behoort Ie aanvaarden 15 MEI 1875 Een PAKHUIS en ERF met een BOVENHUIS in den Langen Groenendaal te Gouda wgk I N 58 Een HUIS en ERF ia de Kuipersteeg ta Gouda wjjk K N 210 EEM HEERESHDIS met een vegen GANG daarnevens en een nit Oin den Qroenendaal BERGPLAATSEN UUR ERF en TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wgk H Kr 63 Zijude in het hxA zeven KAMERS een goede KEUKEN roime ZOLDER en hetgeen verder tot een goed inrerigt woonhms behoort Te aanvaarden 1 MEI 1875 Vier HUIZEN en ERVEN met een stuk GROND eu SCHUREN daarachter in de Boelekade te ou M wgk S N 82 89 84 it85 Acht HUIZEN en ERVEN met een stuk GROND daarachter ni de Vierde Kade aan de f Karnemelksloot te Gouda wgk S N4 Stti en met 225 Een HUIS en ERF aan de xaidzgd van de Hoefsteeg te Gouda wgk F N 103 Vier HUIZEN en EKVEN in de 13 Een tok BOUWGROND geschikt tot het plaatsen van drie Huizen gelegen over de vmagea Breeder bg de Biljetten en inliebtingm ten Kantore vai Notaris KIST te Gouda De plotselgke weêrsveranderingen die bij ons zoo gewoon zg veroorzaken veel sevatte koude de grond van bgna lüle Rhumatiek die heiHooze kirul welke in ons land 100 vele Ifders teH BB waartegen tot heden zoo veel raad en zoo weinig baat bestond Tgdig aangewend is echter het Ba reeds alom loo gonstig bakende h Hmiddel T n ABSHAUBBIN de AiiM RlHWiatisciie Wanten eea oafgilbsar geneesmiddel tagend ioo lastige tia moegelgk te verdelgen Rhamatiek Urbanus PiHen bereid volgens het aloude en eohte i ceot van de Wed KEUNEN ZOON Chemist i Cr If aarschutvinff Deze URBANUS PILLEN zgn door nsip doosjes 37Ys Cent en in dubbele doezMi ie GOUDA alleen en uitsluitend verkrggbanr gesteld bij den Hr L SCHENK op de Éoogstma W g waarschuwen voor het gebruik vannamaakt el 8 welfce men tracht iu omloop te bxengëli r Ieder die slechts bg zulke weêrsveranderingen opzgae hoede ia door terstond de gevoeligeplüitsmi van 7 gn ligchaam met deze Watten te beleggen zal zien in de gunstigste uitkomsten verheugen Geen sder middel at tot badea bekend geworden is is zoo proef houdend de duizenden die door dit even eeavondig ids goedkoop middel zgngeholoen het groot aantal getuigschrifiien bb harstelde rhumatiek l ers z jn er de beste bewgzen voor Men lette er slechts op dat jnen de te Watiefi bekome door ze alleen lekaopenili de beende Depots aarva hieronder eaniga zgn opgenoemd terwgl ieder pakje in blauwpapier is gewikkeld voorzien vam de gebntiks Mnwgztng en enderieekend door A BREËTVSLT As ia Oelft Die deze Watten voor de prgs van 30 cent per pakje verkrggbaar ha gesteld bg T A G van DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevmhmzm T W DUN UIL Schoonhovtn A KADLING Alphen J GOUDKADE Bo oop J H KEI LER BN Zoon Weste Wagenstraat A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDIJK Capelk a d IJtsel