Goudsche Courant, zondag 21 maart 1875

Op rerzoelc plaalsen wg gaarne het ondeittaaade dur het voooit s qao ook ia ona blsd werd op genoiaeo Rekening en Verantwoording in uU 1 VAN BERKEL en J T VAN SARK te Gouda jfedaagden Procureur Mr G J A FaBER Contra I C J VËRHOëCK te Oouda eiacher Procureur Mr H A NIEUWKAMP Oe gedaagden J tan Berkel en i T van S rk beiden te Gouds troooaohtig eu reraphijnende bg hunnen procureur Mr G j A Faber doen leggen dat tg bij het vonnis ran 15 Februari jl door de Arronilimemrnia Rechtbauk teBotUnlam tusaoheii C J Veihoeck pijpenmaker te Oouda er oUgneuile hij rijn procureur Mr H A Nieuwkamp alt eiseher en hen ala gedaagden geweren zgn veroordeeld on binnen den termgn van één maand teu overstaan au het lid dier Rechtbank den Edel Achtbaren Heer Mr J Pols als Bechter Commissarii aan den eiaoher nkeuing en verantwoording te doen van hun gehouden beheer als Executeurs eo Administrateurs der nalatenschap van wgten den heer Andrïes Turff den 30 October 1773 te Gouda otrerledeu ala waaruit lal kunnen worden vastgesteld de som die aan den eischer nit gezegde nalatenschap competeert onder bepaling dat diegei eder gedaagden die in gebreke oiocht bigven on op den door den Bechier Comaissaris te bepalen dag lê ferschgnen of rekening te doen daartoe ui kaneen worden geooodzadkt door de inbeslagnening en den verkoop zgiier goederen tot eeu bedrag run 10 000 deanoods bij lyftdwang zgnde wyders dit vonnis uitvoerbaar verklaard bg voorraad niettegenstaande hooger beroep of voorziening zelis zander borntocht Gredaaftdeii door de kracht van het feit gedwongen zallen geboorzaman aan borenverneid vonnis naar willen dit doende penizins geacht worden in die ailapraak te berusten en behouden zich wel uitilnik kelijk hooger beroep of roorzieuing voor ondat uj door die coodennatie hetzg eerbiediglijk gexcigd zich ten aiterste bezwaard achten Huil grief beataal niet alleen en uitsluitend in de aanueiaing van de stelling om rekening eu verantwoording vm gevoerd kehaer rngen u M tolgioatit dat men t ielaap tij ilat beheer iewijte en til iet geen vereuchie dat men ook de mate dm lijn fieUmg aantoont maar ligt ouk hierin dat het onderscheid hetwelk bestaat lussohen telangkebiende bg eena nalatenschap en recUketbende op eene nalatenschap kenoelgk is uit het oog erloren Deze opmerking hetzg met bescheidenheid gezegd klcat hier te neer omdat gedaagden ofichoou erkeuiicude dat de eiacher is telanghebbende wel uitdrukkelijk in hunne diogtilen hebbeu geprotesteerd tegen het beweren des eiscbers ala of zg gedaagden alle of eenige der door hem gestelde feiten souden hebben erkend Bendanteu echter rerneenen dat het niet ter dezer plaatse is om o er het onderscheid tnssohen belang kebbende en recUkebbende nit te wijden zjj reroorlooven zich alechis één voorbeeld te stellen en ééae vraag ie doen Het voorbeeld is dit ieder die een polis heeft boven een bedrag van 300 in de Natio nale LeVensverzekeringbank beeft belang bg de in kometen en uitgaien dier onderneming als krggeude 85 van de netto win t De vraag is deze geef dat belang hen recht een rekening en verant woording proces te voeren tegen Directie of Ad ainlstnitiei Alvorens tot bet doen van rekening en verantwoording over te gaan achten rendanten het van het hoogste gewicht en volstrekt uoodiakelgk de feiten ncde te deelen welke lol deze prooeJuie aanleiding gaven omdat de Bechlbank die feiten niet heeft gekend noch heeft kunnen kennen omdat de eisolier een codicil dat eeu integrerend deel ran bet teslaaent uitmaakt scbgntnietiu het geding te hebben gebracht en eene juiste eo volledige kennis ran den feitalijken toestand hoofdvereischte is on een juist oordeel te vellen over da later op te geven cgfers FEITEN Den 80 October 1773 is te Gouds overleden zekere Aodries Turff nalatende een testaaenl den 17 October 1764 voor den NoUria Willem van der Wagt te Gouda gepssaeerd By dst tesUarnt beeft bg in vollen en rrgen eigendon gelegateerd 12000 en wel ƒ 6000 aan de tea kinderen van den oun des arfatera van vsderazgds dia ieder kind ƒ 1000 en 6000 aan de drie kinderen van den oom dca erfiatertvin noedertzgde dna elk kind SOOO GOUDA KORTE TIENDEWEG D n 3 Door deze neemt de ondergeteekende de vrgheid CEd te berigten dat hg de NIEUWE DESSINS in zga MAGAZIJN heeft ontvangen stukkoo alle nienwe Dessins Binnen en Buiten Jalousiën Hopende door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen hetwelk hem reeds ten deele viel zich voortdurend waardig te maken en met Uw geacht bezoek steeds vereerd te worden heeft hg de eer te zga ÜEd Dw Dienaar J L PRIIVS Dz HOFLEVERANCIERS MAGAZUN van alle Soorten van TAPIJTEN GORDIJNSTOFFEN BËHANGSELPAPIEREN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle stglen Mertbileeren Apartementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden BRIEVEN adresseeren Magazijn ROTTEIUDAM pj3Aa 9S nm do pj a9 S J0 uap u uopjoM S9nd9juo3 9 y Magazijn van Manufacturen én Confecties mmSL BA2AS c BRiEura Westnieuwland 9 Rotterdam De grootste sorteering ZWARTE en GERLEIIR DE ZIJDE POPELIl ES en andere KLEEDJESSTOFFËAi vindende Dames in mijn Magazijn Soliede Kwaliteiten uitsluitend voor mijne firma gefabriceerd worden tegen lagere prijzen dan in Parijs of elders verkocht stalen door het geheele Rijk franco Depot van de beste eendraads en dubbele stiksteek Naaimachines Bra88el8oh tai i8tr J Sobot8ohe Vilten Touwen Koko WoUen en Iiüand Bohe Tapijten en Karpetten een groot Asaortiment Haard Sop ha en Deur kleedjes Bipsen Damasten Gestreepte LINNENS TRANSPARANTEN enz Mahonie en Zwart gepolitoerde OARNITOREN Behkngselpapieren LBUVÈHAVEN 3 255 Behangerij es I SmaakToUe Randen ea Schoorsteen GEMAAKTE RLEEDEaEIV Groots voorraad Heeren Borger en Boeren KLEEDEREN tegen bnitengewonen lagenprgs Beeran PANTALONS fgne fransche stof 4 50 Laken en Buckskin VESTEN 1 75 Laken en Backskin JASSEN 7 50 en hooger tifdragen KLEEDEREN worden ingekochi P HAPPEL Groenendaal No 818 der beroemde WekelUksche Zamenspxaken Uitgave J J H KEMMER te ütrnht il heden voorhanden by den Boekhandelaar Lange Tiendeweg t Gouda WoIlen Touwen Zeilen en Inlandsohe Oang en Traploopers Engelsohe Kipsen JLakensche en Wollen TAFELKLEBDEN Friesche en Inlandsohe P AA RDENDEKENS Een groot assortiment Wasdoeken Zeildoeken en afgepaste Tafelkjeeden Mahonie en Zwarthouten Chasslnettea in alle afineting IJzergaas Beddekwasten enz Alle soorten van Bruine Blokjes Biezen SPRDISTRAAT S 30 Stoffeerdery co 1 tjb l I OANc en DEURMATTEN ONTELBAREN hebben reeds de genezende kracht ondervonden van de gepatenteerde Joh Hofl sohe M ALZBOBST BONBONS die door eene gelukkige compositie van Kruiden Mout en de fijnste Sniker verrassend gunstig op de respiratie or f anen werken eik den Slgm oplossen den oest onmiddelgk kalmeren en daardoor reeds aan zoovele doqr beangstigde Uoestaauvallen geplaagde lijders de lang ontbeerd NACHTRUST verschaft hebben Verkrygbaar in Blaanwe Zakjes 4 30 Cent JOH HOFF sche Centraaldépot nwierdam Smalle Bloemmarkt by de Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar te Goada bij J C yAN VREUMINGBN en de Wed A C SCHOUTEN Maison Hoogenstraaten Flls de zoo bekende SCHILDPAD en LONDONDERRIJ SOEP benevens alle soorten van ver duarzaamde levensmiddelen zgn uitsluitend van bovengenoemde firma voor Gouda verkrijgbaar bü den heer P J MELKERT Heden Ontvangen zuivere West Ind ARBOWRÜOD Rijnl Drniven Borsthoning en Eaa aeMélisse des Carmes van Boger te Pariji j Jufvrouw KABEL Wjdstraat vraagt tegen primo Mei EENE FLINKE DIENSTBODE Tegen zeer voordeelige voorwaarden WOBDElT GEVRAAGD SLIJTERS DEP6TH0ÜDERS voor BROOD KOEK en KLEINGOED voornamelijk te Gouda en omstreken Adres aan het Bureau dezer Courant VAST WERK begeerende knnnen terstond plaatst worden Adres met franco brieven etters T Z bg den Boekhandelaar J vam DBK SCHOUW te Leiden mMLimm kunnen VAST WERK kragen tegen HOOG LOON bn C van BERKEL Kleiweg Mevrouw BOUAARDS verlangt ten spoedigste EENE FLINKE WERKSTER Adres Westhaven B n 100 Met 1 Mei woidt te t Hagt in een klein gezin van 3 personen gevraagd IEMAND voor MEID ALLEEN die goed kan koken u huiswerk verrichten tegen HOOG LOON Adres met franco brieven onder letter B bg den Boekhandelaar J G BROiBE te Utrecht FABRIEK DS JOüeH c civ me 0 IJ ü E W A o B R Leveren of vervaardigen en herstellen alle soorten van STOOM en andere WERKTUIGEN MACHINE OLIJ in vgf Kwaliteiten Openbare AAXÏtÊSTEDING DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den ZuiDFLAspoLDEB in SchUland zijn voornemens op WOENSDAG den 7 APRIL 1875 des voormiddags te 11 nren in het Poldergebouw bg de Schutsluis té Moordrecht in het openbaar AAN TB BESTEDEN Het onderhond dar Oiintwegea In den Polder benevens de Levering der daarvoor benoodigde Orint van af 1 Mei 187S tot en met 30 April 1878 In twee perceelen De besteding eeschiedt bg enkele inschrgving overeenkomstig de bepalingen van het bestek dat tegen betaling van 0 50 verkrggbaar is bü de Boekhandelaars J van BENTUM W ZOON te Goudai Inlichtingeu geven Dijkgraaf en Heemraden voornoemd benewns de 1 Opzichter des polders de Heer L EXALTO te Moordreafi die desverlangd aanwgzing in loco zal doen Gondii Drak A Brinkmu BIJVOEGSEL DER GOUDSCHE COÜRAIVT zondag 21 Maart 1875 Het vruelitgeiiot ran het orerige kapitaal werd alsmede toegekend aan de kinderen ran den oom rau raderszijde eu aan de kinderen run den oooi ran moederszijde in twee gelgke deelen de kinderen ran den oon van raderszgde ieder is u de kinderen ran den oom ran moederszijde leder t derl Tevens werd bepaald dat bg róóruverlgdea ran een of meer vun heu in het rruohtgenot zouden oprolgen des rüoroerledi ns wettige afkomelingeu bg plaatsrerrullmg en bg sta ik aooala die bg het oerlgdeu van den testateur in lereu zullen zgn ouder dien reratauile dat indien ecu staak geheel mocht uitsterten daarroor lu plaatt zouden komeu personen welke de Executeurs wilden begunstigen hetzg in of buiten den blucde ran den erflater Die uiterste wilsbeschikking werd saomerkelgk gewgzigd bg eeu codicil van 6 Februari mi welk codinil eeu integrerend deal ran het teatament uitmaakt Bg roornoend codicil werd bepaald 1 dat geen voordeel uit de nalatenschap ton kannen worden genoien tenzg de begunstigde binnen drie maanden nadat het testament ben r u wezen kenbaar gemaakt bg publieke acte verklaarde dat hg het t tament rolkumen goedkeuri in het geheel eu in zgne deelen daartegen nooit zou opkonen of iets zou ondernemen met dte uiverate wil in strijd i dat het knpilaal drs boedels in zijn geheel moest blijren 3 datb ontttenlenit ca een of meer pertoaett of ttaken hetzij bij het onrlijden tan de trfiater hetzij later dal deel ntel zal mogen komen aa de andere medegein ttiUuerden bf geeuittitneerde pereonen maar dat zoodanig verttorten gedeelte moet kome aa de altdan fungerende AfOELOOPEN Derhalve wis bet de wil van Aodries Turff dat bg het Bitsterren an personen zonder descendenten of bg het uitsterreii ran staken dat gedeelte der naUtentchap en lugeral alle slaken uitgeaiorren mochten zgn de geheele nalatenscltap zuu komen aan de armen ran de Miudrrbroederakerk Ie Gouda VOOBNOEHDE AKHEN WAKEN DUS DE WAASACBTIOE ZarOENAMEN B1 0UT EIOENDOU ONMIUUELIJK EN VKUCUTOEBHÜIK ONUEK EENE UraCdOKTENOE YOOBWAARDE Uit dit kort maar trouw exposé der feiten blijkt I dat de gerendeerde zich illusieii maakte bij het instellen der actie immers niemand kan andere rechten orerdragen dan die hij telf heeft en h t recht op en rruebtgenot van zgne roergangers was afhankelgk gemaakt van de voorwaarde te berusten in den wii van den erflater eu goed te keuren de rekening eo verantwoording geljjk die jaarlgks werd gedaan aan den oudate der armbezorger valide Minderbroederskerk te Gouda Van het decreet rau 24 Januari 1 S 12 kan in casn geen sprake zgn bet wars criterium van eene verbodene aubititutie waaraan men iedere beschikking toelsen aoet is de inroering als t ware ran erfopvolging or fre iwcew J Zg is niet aanwezig Aldus begreep ook de Kecbtbaok te Botterdam bg een vonais gewezen 15 November 1820 tusscheu VVilhelnus van Uoeck Boomsch Catholiek Pastoor en oudste pater armbezoif r van de Kerk en gemeente der Eerwaarde paters Minüerbroedera op de Gouwe te Gouda in qualiteit ran arnbezorger ran genoemde gemeente Tiers opposant oontra Theodorus Andriea Ho4genste n De Bechtbank orerwegende dat haar vonnis ran 17 Februari 1819 houdende homologatie ran zekere deliberatie van eeu familieraad lot welken de opposant niet geroepen was ofschoon hg qusliteit eu belang had om er bg geroepen te worden had geprnjuJioieerd aan de rechten ran den opposant ad itKerde den appellant in zgne oppositie en recht doende op deselre ordonneerde dat de raoeerende sdminittratie der Idei commisaaire goederen eu derzalkea waarvan bet eigendom reeds op den opposant is gedsvolveerd opgekomen uil de na atcoschap van wglen Andries Turif zal tgn en bigreu raoant lot dat ia dezelve op eene legale gte zal worden voorzien Deze procedure hqb haar ontstaan verschuldigd in het feit dat de administrateuren of execuieuren gestorven waren zonder te hebben gebruik gemaakt ran hunne berocgdheid tot assnmtie snrrogatie of substitutie Bij roornoemd ronnia werd als lusschen partijen vasistaande mngenomen dat de oppoisnt n gn qualiteit was onveranderlijk eigenaar van eeh gedeelte der goederen EN veuwachteb dek overige utot de nalaleneckap Van Judrie Inrff bekoorende Rendanten rertrouueu dtit de Rechtbank na kennismaking met het borenstaande een ander oordeel zal rellen omtrent het belang ran den zicb zoo zwaar reroogelijkt achtenden Eischer Tot staring ran borengesielde feiten leggen zij orer ofschoon huns iozims ongebonden en onrerplicht afachriften ran 1 het testament ran Andries Turff dd 17 Oulober 1764 2 de Codicil ala integrerend deel ran dat testament dd 5 Februari 1772 iS de notarieele acte ran sübmissie van Huibert Turff den proidecesseur rau den Eischer dd 28 Februari 1774 4 eene notafieele qoitantie ran dezelfden Huibert Turff van gelijken datum 5 vonnis van eeraten aanleg der Rechtbank te Uulterddn dd 15 November 1820 En alaun overgaande altgd ondef protest ran ougehuudeiiheid tot hel doen van rekening en reran 1 ivoor ling aan het ronnis dezer Bechtbank ii 15 Februari jl wordt almede in dit proces gebracht onder bereidverklaring om hel siministralieboek loopcnde ran 1887 tot beden hetgeen in hc it der rendanten is ter Griffie te depo ereo 8 eene beboorlgk op zegel geschreven staat der gehoudeneadministratie ran den boedel en nalatenschap ran wijten deu heer Andries Turff beginnende mei het jaar 185U ala wanneer de eerste rendaot administrateur werd zgnde de tweede rendani sulks geworden in het jaar 186d loopende tot 1 Janoarg 1874 gelijk die door den WeIËerwaarden pater A F Raushuijzcn IS goedgekeurd welke EeiVaarde pater róor weinige maanden is orerlideu 7a Eene opgave ran de geldswaardeii eu coutaute penningen welke de eerste rendaut toen hg odminislratenr werd in kas rond b Eeu dito opgare ran de jeldswaarden en contante penningen welke de tweede rendant toru hij administrateur werd rood e Een dito opgare ran de geldswaarden en contante penningen welke zioh thans ouder de reudaalea b iml a en i eene afxoaderlijk rekening eu reraniwuordiug over het jaar 1874 Rendanten alien schgn willende vermijden van eenige geheimzinnigheid verklaren borendien ofschoon volkomen on ehoudeo en geheel oiirerp ichl dst na ir hun beste weten op de eerste rekening en reranl woordinic van voorzegden boedel en calatenscfaap gedaan den 31 Deoember 1775 door Fraiiciaoas Verzijll en Marcellus Valleé en goedgekeurd door den WelEerwaardeu heer G rardus Kugt in qualiteit van ouilsle pater der Eerwaarde p lers Minderbroeders te Goud voorkomen de volgende poelen a Aan Huibert Turff wonende biuuen deze stad ala afkomeliiig van raderszijde en zoon van Anthouie Turff wegens zijn aandeel in de reuleo intrestenen vruchten roor portie ran eeu kapitaal groot 5600 rentende 2i s U f 140 b eu in die vau het jaar 1808 Aan Fciije Turff Weduwe Adrianua Bminix Cor nelia Bronkhurst Wed iwe wglen Frans Turff op haar rerioek ruor de Alimentatie ran haar twee onmondige kinderen met name Anna en Jan Turff eu Macttild Turff Wed G Hartereld alle kinder n ran wijlen Huibert Turff en nfkomeliugen ran raderszgde ran wijlen Anthouie Turff oompetercnde ruor Vu pof ie kapitaal van ƒ 4200 ƒ 105 zgnde door t overlijden ran Martinnt ïutff in 1806 Vi ran deze portie makende 35 niet afgegeren kapitaal ƒ 1400 Goedgekeurd door den oadslen pater in de kerk der Eerwaarde paters Minderbroeders te Gouda Igidius Gilissen Wa rait volgt dat aan Cornelia Bronkhorst eduwe wglen Frans Turff voor bare twee onmondige kindereu net namen Anna en Jan Turff slechts toekwamen Vs vruchtgenot ran eeu kapitaal van 4200 zgnde 35 dut aan Anna Turff daarvan de helft dat is 17 50 Johanua Turff gehuwd zijnde met Cornells Verboeck den grootvader van den tegenwoordigen eischer oonpeteert den eischer als hebbende écne zu ter sieohls I de helft ran Zerentien Gulden Vijftig CeuU 17 50 ignde Acht Gulden Vgf en Zeventig GenU 8 75 jaarlijks terwijl hij tot heden ontvangen heeft elk halfjaar Vgf Gulden Drie en Tachtig en een Halre Cent S 83 t jude per jaar Elf Gulden Zeven en Seatig CanU 11 67 Partiriant Montei notceur itdioulus mus OOUDA BOK VA A BBWKICAK Mr 6 J A FABEB é