Goudsche Courant, zondag 21 maart 1875

f 1875 Woensdag 24 Maart N 1649 GOUDSCHE COURANT Meuws en Adverlenliclilad voor Gouda en Onislreken HO NDSDOLH EID BEEENDKAEINa BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Ovmla in aanmerking neineode dat in deie Gemeente een BOLLE HOND is aangetroffen die reraoheiJene andere honden heen gebeten Orerwecende dat het noojig is roortorgsoaatregelen te nemen Gelet op art 50 der Verordening van Politie Bepalen dat tot nadere aaokondiging geene Honden op den Openbaren Weg mogen losloopen dan die behoorlijk an een Muilkorf lijn Toorzien Bg orertreding an dit oorschrift worden de eigenaars of houders gratraft met eene geldboete van lot 3 en de honden gesteld ter beschik king der Politie Gouda den 20 Maart 1875 Burgemeester en Wethoadera Toomoemd Üe Scretaris De Burgemeester DbOOOLBETEeFoKTUIJN tan BEttOBNlJzENDOOEN K ennisgevin g De BURGEMEESTER ran GOUD brengt hg deze Ier kennis n de belanghebbenden dat door den Heer Profinoialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den lo Maart 1875 is executoir rerkliard het kohier NO 4 roor da belasting op het personeel dienst 1874 75 Dat Toormeld Kohier ter inrordering ia gesteld in kaudm ran dan Heer Ontfanger dat ieder daarop roorkomende erpligt is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden roet Ie roidoen en dat heden ingaat de Urmijn ran DKIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Oouda den 80 Maart 1875 De Burgemeester Toornoemd VAN BEKGEN IJZEN DOOR EENNISOEVINO De BURGEMEESTER ran Oouda brengt bg deze ter kennis ran de belanghebbenden dat door den Heer Prorineialen Inspecteur der Directe Belaatingeh enz te Rotterdan op den 17 Maart 1875 ia executoir rerklaard het 3e kwartaals kohier ran het Patenlregt diens aar 1S74 76 Dat roormeld Kohier ter inrordering ir gesteld in banden ran den Heer Ontranger dat ieder daarop roorkomende rerpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voel te roidoen en d t heden ingaat de termgn nn DKIË MAANllEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 20 Maart 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN BUITENLAND Bultenlaiidsch Ovt li ht De Fransohe nationale rergadering is uiteengegaan tot 11 Mei De commissie roor het roorstel de Conrcelle dat looals onze lezers weten strekt om röör de aanslaande ontbinding geen aanrullingsrerkiezingen meer uit te Bohrgven heeft ondanks den aandrang ran brt ministerie om deze zuak nog af Ie doen besloten om de oaestie uit te stellen lot 12 Mei den dag na de hervatting der werkzaamheden De commissie was ran oordeel dat men niet tot lezen maatregel moest orergaao iudien de ontbinding niet als teef nsbg in het rooruiizioht werd gesteld lltt ministerie weigert e eeuig licht op dit punt te geren en ran daar hut uitstel waartoe de commissie met 10 tegen 5 stemmen besloot Hiermede rerriel ook het roorstel ran den mini ter Buffet om althans gedurende de parlementaire racagtle geeuc rerlciezingen te doeo plaat hebboD De rerkiezing in het departenent Lol zal dus niet uitgesteld kunnen worden Op roorstel ran den minister ra justitie Dufanre heeft de Commissie ran Dertigen het besluit genomen zichzelre onthünden te beschouwen maar met brt bestudeereu der constilutionetle wetten roort te gaan De Minister houdt zich orerluigd dat nu de rraagmonarchie of republiek niet meer gesteld kap worden de Commissie ran Dertigen geen aanleiding meer geren zal tot de rroeger zoo gegronde grief dat zij bitter langzaam werkie Laboulaye beeft toen hij het roorzittersuhap over het linkercentruffl aanraardde een zeer uitroerige politieke rederoering gehouden waarin hij rooral op de noodzakelijkheid heeft gewezen dat het Kabinet alte antatenareu totirouwaaudeapnstitutioneele instellingen dwinne en binaeukort tot ontbinding der Kamer overga De Pruisische Landdag hseft Trgdag het wetsontwerp betreffende de intrekking ran de staaisbeioldigingen ran Katholieke bisschoppen en geestelijken afgedaan de artilces zgn natuurlgk zonder wijziging aanKenomeo de wet is zelfa nog rerzwaaid door de bepuling dat geestelgken die door hun superieuren worden gestraft b r wegens bet teekeaen ran de rerklaring ran gehoorzaamheid aan den Staat onroorwaardelgk bij den gourerueur der proriucie in hooger beroep kunnen komen Het doel ran dit artikel ia beachrrming t rerleauen aan die geestelijken die uit rreea roor het bisscboppelgk gezag de Rrgeering niet durren bgrallen Bij de heftigheid waarmee beide partgen de nationale ea de nitramoutaausche tegenover elkander staan bg de epgewondenheid der gemoederen ia bel niet te rrrwonderen dat ook i itapraken ran dk rechtbanken streng tgn Zoo ra de redaoteqr ran de Mercur wegeos bet aeedeelen ran de Encycliek reroordeeld tot eenjaar g ongenisstraf en onmiddeligk naar de gerangeuis ord braoht Hrt wereldpoetrerdrag ran Bern ia door de meeate der betrokken ataten geratificeerd of zal dat gedaan worden in de eeratrolgeoda dagen De termgn loopt tot 1 April De proolamit e ran Cabrera schgnt onder da Car listen rooralsoog niet den indnk te maken dien men er ran rerwaoht had Johu Mitchell de afgeraardigds roor bat lereohe graabcbap Tippcrary wiens rerkieiiog reeds eens reroictigd waa ia orerieden In de rolgende maand zal te Canterbury een nieuwe Roomscbe Kerk worden ingewgd Met reel praal zal de plechtigheid worden rolbracht Kardinaal Manning zal de preek houden en de kardinaai aartabisschop van Rouaan en de aartabiaachop ran Bheima behooren onder de genoodigdeu Bg den roeiwedstrgd tusaohen de nnirersiteiten ran Oxiurd en Cambridge heeft da eerale den prgs behaald De koning ran Italië en de keizer ran Ooatenrgk zullen earstdaags een samenkomst hebben waarbij keizer Wilhelm alleen genist wordt ten gerolge tguer ziekte = == BaiO B ZWITSEBLAND Uit Bern wordt het rolgende gemeld Van de 21 Stalen welke het wereldpoitverdrag hebben aangenomen zgn er tot heden slechts 7 die de orereenkomst hebben geratificeerd Dewgl het erdrag met 1 Juli e k in werking moet treden en rcigens art 20 drie maanden róór dien tgd moet worden geratificeerd heeft de Bondsraad dezer dagende nalatige regeeringen nogmaals tend ringemle aangemaand om zoo spoedig mogelyk aan de bepaling rail dit artikel te roidoen Het gerolg daarran is dat werkelgk zerec Staten aan die oproeping hebben rolda n het zgn Noorwegen Nwlerland Serrië Zweden Rusland Spanje en Denemaikèn Enkele regeeringen hebben per telegram kennisgering gezonden dat zg onrerwgld tot de rectificatie zullen órergaan Tengcrolge hierran zgn nog 7 Staten in gebreke gebleven nameigk Oostenrgk Hongarge België Griekenland Italië Portugal Tnrkge en Frankrgk I T A I I E De Opuione wijst op de belangrijkheid der roorfreiiooaeo bijeenkomst tussohen den keizer ran Oostenrijk en den koning ran Italië Tut 1866 onverzoenlijke rijanrien zullen g binnen weinige weken elkander te Venetië te goedertrouw de band drukken als een psnd ran de hartelijke rriendschap tüsschen de twee Statf n Op de samenkomst van Weetieii vulgt anderhalf jaar later die ran Venetië en de belangrgkheid dezer gebeurtenis ontleent hare grootschheid aan den constitutiorieeten regeeringarorm onder welken beide roreleo esteld zijn Immers de vrieodschAp ran constitutioneele rorsten is de uiting ran den wil en de hoop der natiën uaarorer zij resteren Er zon een groot dichter of eeo griwt wijsgeer toe noodig zijn om het gewoed te peilen der beide rorsten en dat dea rolks op den 6den April de aankomst toejuichende ran Victor Emanuel an ran Keizer Frans Jor ef op het plein ran St Marcus De keizer ran Ousienrijk bekloas in 1348 den troon niet een Hannibdls eed tegen da Italiaanache umweoleling Hij was er toe opgebraokt om haar te verfoeien hij regeerde om haar ten onder te brengen zijne geroeirns waftn de garoelens van een geheel rolk aiet alleen ran de Duitscbers in Oostenrijk miiar ran den geheelen teutoouscjien stam Gedachten als deze flauwe weemoedige herinneringen zullen er opkomen roor den geest ran den Oostenrgksch Hongaaradien keizer die ziob den dag zal te binnen brengen waarop hg te midden raa de gskoudé stilteder Veaetianen op het plein ran St Marcus i g ne krijgaaoharen moasierde Na zal die stilte rerkeerd ign in jubel es gejuich en de Venetianei zullen atet blgdscbap ea met eere den doorlucbtigen gast hons Knnings ontraogeo De rolkeren zijn grootmoedig in het vergeten en beselTea ook dat er gruote deugd en een rerheren geest schuilen In Vorsten Aie gekweekt in de leerschool ran hel absolutisme nit den tegenapoed de bezieling der gerechtigheid en der rrgheid in zich opnemen en ter helfte ran den weg huna lerena het Nieuwe Lereu beginnen Italië thana door zgue wederpartijilecs van gisteren erkend niet alleen maar gerierd is in de wereld een waarborg geworden rau eendracht en rooruitgang en indien het al het oo alaanrle op zgne binoentandache aangelegenherlen beseft hoereel er nog te doen overblijft kan het echter aan zgne baiteolandsche betrekkingen gedachtig iierait roedaal trekken roor rechtmatige fierheid BINNENLAND i t i t H Goui A 23 Maabt tfi In het raadsrerslag in ons rorig Nr wordt eldin i gemaakt ran het verzoek van den heer C A Sohouleft betrekkelyk den volmolen en gezegd dat het rapport van B en VV lot toewijzing adriseèrt Men rereoeM ons hieraan toe te voegen heigeen ook uit bet rapport blgkt dat de meerderbrid van B en W voo toewgzing waa Een der leden van dat collegie heeft zich ran den beginne af er a erk legen renet Naar wg rernemen is het boren ran een Nor tonwel op de Markt mislukt door het kromalnaa V ran de pgp Dit geschiedt wel eens meer wannéérde grond die doorboord moet worden bgzouder zwaar ie Gepasseerden Zaterdag morgen heeft een trekhondtoebehoorcnda aan Willem den Os in deze gemeeuU onderscheiden bonden gebeten Volgens rerklaringraa den reearta alhier laboreerde hg aan hondsdol Jieid Hg is beuerens nog negen andere hondea die hg gebeten had door de zorg ran de politie onmiddeligk afgemaakt Tot leden ran de jury roor de van 8 13 Aprfl te houden tninbouwteatoonstelling in bet Paleis roor j Volksrlgt te Amsterdam zgn o a benoemd de hh H W Otto alhier en J de Ijoos Jr te Boskoop In ona Nr 1644 hebben wg reeds het een i j ander gemeld aangaande de ouder de Rijkstelcgrafil