Goudsche Courant, woensdag 24 maart 1875

ten lii r U ttniVe beitunile Futemifinf tot feUelgit mlkttriiig ty oeerltjde wtkrvau ile deelneBiux t aua ouk voor alU Hykt frattneiaU e gemeenteambUmare altmrdt eoor beaiMe van bijzondere telegraafomlefHeMMgm is eprjijtetteld Bg g inis tut dvsrrr ail een Kijks Weduwei fdn is ruur atie ambtenaren chynt y aimnkelgk in eeni weijflijke behoefte Ie ooruen en op rtidle deeinoving uaiispraak te hebben Bestuurders iga thani ih lieeren A Knrjt en H H au Ëek ambieuareu der afd Telej raGe by bet mnislerie van finitncien Op erzoek geren vij ain deifc utbk ailg eens openbaarheid Mrn schrijft ons uit VVaildinxreeD Donderdag bud de Uatste openbare rerjtadenng ran het Leesgrzelschap roor dit iuti r izwii plaats U spreker irad op Da rjin drr Put amt eene Itiing over de e UrDut ilie bet ta rijk opgekawa publiek zeer boeide zouirti door inbajud aU oordraóht Beloofde deze l at te bgeenkowst tael de herr VV ran Voorst uit Gouda e Ds W H Luit uberg van bier braehten d oor hunne j eleverde i y Iragen reel by tot opluiateriqt au deii rood die met recht genotrol aa geooeoul orded By k n btsluit is opgehesen b taBtrangkaHtoor der directe bri stidgen en aooynseo te Bergainb icht zooaU het thans bestaat tyn de grmeeuten Bergambacht en Vmmerstol toegevoegd aan bel outrangkun toor der d tele belgstiqgen en ecynseo en ran den waarborg der gooden en zitrereo werken te Schoonhoven c a jeu de gemeenten Stolwyk en Berkenwou4e lo evorgd aan het atrangkantoor der duecte belaatinj cn ieu ocijnaeii te Gouda biuteqgem euten onder ro9rtd trQd beheer ran den tegenwoordigeu titular den beer D W C Veldhorst BjjJCou Besluit is bepaald dat de beroegdbfid tot het doen aanmnoteii ran zil ereo tandpenninjien anders dan roor rekepiqg ran den Staat niyler wordt gcseborst tot 1 Juli 1S7S Bl eAs een bij het Departeoent TAP Koloniën ont liiigeii telegram ran den gou erneqr generaal van Nrrtérinnds IndiS dd 1 dezer heeft de generaal nnjbor Pel aAn de Iqdisciie regeering beriobi dat de gezoudSeldstoestand in Atjeh in de lufete dagen aannlerteiyk U ryljet rd Hei ontwerp t t re leeRii g ran rrijtldm ran grondbelmting roor stièbting ran woningen roor de arbenlers kbuee gaat uit ran deorernreging dat Het lioodziikrigk ia de stichting ran woningen roOr de arbeMtersklisse aan te moedigen Het berat éin artikel dkt aldHa luidt Ue lerm t i ran art SS der Wet tan 26 Mei 187U SiatMl No 82 k h door Ons na Oedep Stalen te bebbeu geboord toogslent tot het dubbel worden verlengd roor gebouwen die te tuinen of aftondetljk minstens roor 26 huisgezinnen woning oplerewn eg te gelijkertijd zyn geétieht tnits die geboa en il den akrd hunner inrichting roor de arbeidertkbiew tot buisresting beslemd t n tOtóef Bwien leggen h j bun adrles het door hen Higeanonnen litriebt orer ran den prorlnciaten inspecteur van bet geneeskundig Staatstoezicht omfMat 4é AMhUMightfid tter woningen uit een lanitair oonusi tHe t jTwqjAicbHft tot rerkrijgiog Mn gen rtclengdM ters a ymi rrijdom roor de gestichte of in aanbouw tijmle gebouwen moet worden ingediend nitajlyk JNunefl drte maanden nadat een der wMingen iToor Itet erKt in gebrudc is gesteld iVottr tif toepasaing r in de roomfgaande bajMilingvi wo dt iberbottw maf atiebting ge ykgasleld Ia 4 H tbtnnen den getitehlsn termijn mgezondeu rftnu kecbrrft tloor Ons afgewezen dan geldt bttala i 4 i tydig ingediende a n ifte overeenkomstigart 38 der bo ieiigai oeaide wet en wordt ter be ohikking ain Gedeputeerde Stalen rerzonden Art S7 dier w i ia taapaaselgk op het meergeoMld reraackMPbrift B de daartoe betrekkel e beaoheideo n bes ülbio 4n De Rodms b Katb inge etenen te Dronryp hebhen den openbaren ooderiryzer aldaar een byzonder blyk ran fen nheid geaohonken Tea gerolge ran l aaoatainde rertnk banner kinderen naar de niedw opgtriekte bijaondere aobool der R K beeft een drietal Beiajes zoo roor zioh als roor alle bare edeaeholieren aen hartelyk afscheid ran bunnen ondar y er puamca n hem uit dankbaarheid roor t onderwya een fraai geschenk aangeboden Dit de aialistièken ingaande de uitkomsten der rolkstellingen in ons land van den Idden Norember 18S9 den Isten Deeemtver 186Ï en der rejfisters an den Inirgerltjitfn atanJ van den latèn fannari lS i blykt bet rol eniIe In S2 bedroog het aantal E katholUktii iu aas tej eu aurdi Uyk l ufS OOO ielen en dat detorfrige bevolkin 1 94 378 zieiaB De verhouding vJtn de tl katb tot de orerige berolking was dus ongeveer aU 2 3 als 1 1 I Den Isten Deceo r 1869 uu ruim S jaren geleden was bet aaulil R katb 1 307 766 cielen en dus ongeveer in verhouding als 3 6 ala 1 Het aanUl K kath is ran 1829 lot 186 vermeerderd met 888 665 zielen en dat der orange bevolking met 677 6 zielen Ue B kath JWr l king vermeerderde dus in 40 jaar met so overige bevolking lu 40 joai met byoa g Naderblykt dit Uit de opgaren der berolking ran Friesland ao Noord Brabant pforindëo die nagenoeg iu omgekeerde rerhouding tan opzichte ran de B kaïb tot de overige bevolking staan De bevolking inFrieiland ia ran den 16den Norember 1329 tot denIsten Januari 1874 raa 804 909 zielen tot 307 390 zielen geklonrraeii dils met tdegeuddien terwijl de bevolking in t oord Brèbant in dieu tijdren 348 890 zielen tot 442 780 zielen toei am endus met sleobts 4 vermeerderde i C De Standaard rerhaalt dat tljn Zondagibhd aan een groot gevaar bloot staat hlmelijk te worden ter dood reroonleeld l en orthodoxe predikant die het met de denkbeelden over de reformatie in de kerk met de Staiid niet eens is wil te Utrecht na afloop der predikanten vergadering in afzonderiyke meeting orer het Zondaglbtad la mort laui phrate doen ni sp eken Ue l and ergert zich daar terecht orer Zulke xcentrioiteiten moeten hem te stade komen Maar de voorslag zelf is een opmerkelijk teeken des tijds Is hel dan reeds zoorer met de orlbodoie predikanten gekomen dat ter iluod moet gewyd worden wnt in kerkelyk opzicht met hen rersebilt Waar moet het dan met bet protrstaoiach wetemchappelijk rrijüfainig karakter der kerk been CV D Van bet eiland Voorne wordt met aekerheid gemeld dat de rrres roor het berroren lijn ran de wintertafwe geheel ongegrond is geweeat Integendeel staat dit geras nitmuntend te relde en heeft men dus tonder tegenapoeden weder een orerrloedigen oogst te wachten Men ia nu druk san deo veldarbeid begonnen en tptiedig zullen de rroege aardappelen aan den groud worden toeertrouwd hetgeen op sommige piaataen net twien ta booaen reeds het getal ia Door bet Departement Rotterdam deriMtttaohappQ tot ut tan HAIgemeen rs aan roorstel aaitbangig grmnakt dat de tfgeitoeene anndticllt en met minder de algejneene naroiging rerdient Het betreft de oplossing dor moeieiijke rraag Moe tegemoet te komen aan de thans zoo uiter et groote moeiel heid om goede dienstboden te krijifen Ëen cOmmiasie ien rongen jare bentamd om tot rerbetering ran den dienstbaren stand en ran de rertiouding tuescben meesters en dienstboden roorstellen te doen heeft onlangs rapport nitgebraebt Hsiir ndertoek tfaar hetgeen toor die gunstige za k bier te lande en in den rreemde medaan ia heeft weinig lesaltaten op gl rerd Daarota i de oiimtinaie ge ibm a Int hét rooMlel om mSer ieitmr em ttietr vm M Nitt een hitur e iterha rkttntoor mor vroauelijhe üentthoden op te richMn Ala grondslagen oor bet Kantoor geeft de Cqmmiaiie bet rolgends in orerweging iHet Kantoor heeft ten doel 1 goede dienstboden te bezorgen ea f de ledeiybe en stoffelijke belangen der dienstboden te behartigen Het bestuur bestaat uit rijf Nutsleden en minstens drie dames Er worden twee registers angelegd In een daarran jrorden kosteloos demmen der personen lageschreren die een dienst rerlangen met aanteekeuing ran den ard au den ieil t en ran de geluigeuis uit den laat ten dilBnrt by gesloten Vieren gegeren Hét tweede register dient ter in8cbr H K beeren en Trouwen die een dienstbode rerlangen FerflicUmfen der nuHltrt Wie een dienstbode rerlaogt kan daartoe lul e nem tan jhet eerste rqgisler en mag alleen g de commissie raa bestuur inTormatién inwinnen De dienstbode die c n dienst anraardt teekent een be wfis dat door den huurder b j de commissie wordt ingeleverd De huur worilt roor twee vierendeelen jnars getlotett en mag tan wéerszyden eleohts 6 weken te foren wórden opgezegd met kennisgering aan bet bealanr erenala van rer lating en Wegzending binnedtijda de laatste met pgave ran redenen De dienstbode moet gelegenheid hebben om ter ké ce te gaan op overeen te komen 4ydj zg heeft r ebt of een mtgaansdng om de 14 dagen des Zondags van 1 9 j uur en desverkieeende p een avond in de pèk ran 7 ï s Wanneer bet liuis eénigen tgd oilbewoond is gelaten wOrdt oen koitgeld ran mitislens ƒ 2 60 s weeks toegelegd DienatboTlen die nog jje en lidmaten zyn krijgen geleg lihe d otn gc dsdtenstonderwijs te ontvangen Wie drie liaal in üa jaat zondrr geldige redrnen run diedslbode rerandef rordt niet meer doar het kantoor geholpen n eigeren Ftrplichlingn der die thodm Voor de kostelooze inschrijving wordt vereischt dat zg kunnen lezen schrijren en rekenen leden ran een ziekenfonds en op bet 25 jaar liliiuten zijn Bg hoogst ongunstige informatie km het bestuur deinsobryviniir weigeren door achttir dea naun vafgeweeen te achryvt opgave ren redenen De dieastbodea ondeifi zieb aan bat reglement iCn zijn verplicht tot tr9 eerlgken en rlytigen dienst tot tatsoenlyk en zedelijk gedrag en tot het dra ren van eenroudii kleeding Zij weren zooveel mogelijk allen aanloop af aan de woning waar zij dienen Als zg een aangénnmeo dienst niet aanvaarden kannen ty in het eerste balQaar ran het kantoor geen plaats krijgen zy die drie maal iu een jaar om geldige redenen zijn weggezonilen of die willekeurig tnsschentgds den dienst verlaten worden rolstrekt niat aaer gebo n Belooningen Voor S j sar trouwen en eeriyken dienst in bettelfde gezin wordt een ntuigsabrift rerleend met vergoeding der contributie in iiet ziekenfoiuU Na 10 jaar en dan telkens tia 6 jaar meer wordt een aom ran 25 in de Spaarbank gezet By onvermogen ouderdom of gebreken on te dienen wordt aan haar die minateos 26 jaar in dentelfden dienst ia geweest in de afdeelingsveigadering van het A ii een grtuigschrift uitgereikt a et een beloooing v in lOU Dit roorstel zal weldra in behandeling warden genomen Koloniën BATAVIA 18 Februari In het algemeen orerzicht ran de Indiër leest men t Verschillende gewesten van Nederlandaib JIndÜ rooral Jara z yn door zware rampen getroffen In una vorig overzicht is reeds medegedeeld welke rerwoeitiugen de KIpet in Kadiri heeft aaugariabt Volgens oSIcieele en particuliere berichten nam davloed van water modder eo zand die met ongeloofelyk geweld afstroomde alles in lyn raatt medeof rernielde het Ue schade is aanzieulyk zoowel roor het Gonreroement ala roor particulieren Slaebta enkele tabakopkoape a hebben beteekenendeachade geleden Ue bevolking verkeert daarentegen in grooten nood zoodat cammissien zgn gevormd en msebrqringen geopend om de ramp te lenigen De heerd Abö wiens edelmoedigheid zich in geene enkele oaaetaadigbeid rerbochent heeft 1 OUO beoebikfaaar gestald en door de Europeanen op BI iter werd reeds ÏOM ten beboete ran de ml mdache bevolking mgesubreveo Door de Oommissie roor den watersnood is eene soa ran 10 000 uit het door haar beheerde fonda letbeschikking geaUld Blitar toonde een waar tooneel ran ranroeating Achter de Begentswoning zag bet er uit alsof tnen daar eene geheele dessa In elkander bad getrapt telegrapheerde de resident Twee dessa s werden m den omtrek rernieligd elf erg en deilig minder zwaar geteisterd Met tal ran sawahs was hetzeilde het geval Het getal dooden is nog niet bekend want vele meuschen zyn gevlucht Steenen ter grootte ran 2 a 3 el getuigden ren de kracht der uitbarsting waardoor hel kratermeer bezweken was Vele brUgvM zijn weggeslagen en r ivij iciii ontstaan De araee Img Kertosono werd mede onder water gezet Ten gevolge ran de dykbreuk bg Tiagang ontstond eetfa overstrooming orer circa 20 rierkante palen EaofO uitgestrektbeid ran 2500 bouws lawahs zyn in dit jaar niet te bewerken In de afdeeling Kediri heeft eene dessa met hare gehuchten zwaar geleden De autoriteiten hebben zich yrerig ran hun plidht gekweten zoowel Europeanen ala inlanders Iu het eerste oogenblik rreeade de heroljting van Blilér roor eene tweede itbaratiqg en er ontatond eene paniek Zy weigerde heercidiensten Ie retriobten De aao aporingen ran Bestuursweite brachten echter spoedig meer kalmte te weeg De nood is intusschen niet gering Byna teozelldeu tyde outvinj men van laiastullsBdil z dén telegrammen omtrent geweldige Jbandjirs De west moeason had ziqh reeda aedert een paar treken met zeer groote kracht doen geroeleo Da Pépé rit ter had reeds een pnar malen eene gedeelte lyke overatrooaing te Solo veroorzaakt Den 6n ontatond erne geweldige bandjir In het residentieborean en in rele andere woningen klom bet water tot 5 roet Ia de dessa Lemolossan moesten ile menSCfaea op de daken vlnohien Vele dessa s werden ontruimd Oogelukken frailden niet p nats maar de toestand rao de lievelkiiig ler lioofdplnnts was treurig Qp aanspormg rail den reai leut heeft hrt Inlandsch bestuor gD ookte rijst veretri kt De Soesoeboenan heeft zidh in het em tig ite oogenblik per prauw tot hem bege reu Irn einde ontrent een en ander in orerleg M t eden Hel w iter is rerrolgeiis weder gezakt D spoorwegliaan Samsraog Vorstenlanden tussehen Tangonijr pii Kedong Djati is orer 2 kilometer ve nieki Go te P maic en te B i tjo ifgoro deden bandjira neb géroelen Op eeraigenoemde plaits stotid tater in lle woiiiiigen llrir steenen hni en aitgezonderd Te Bodjonegoro bereikte da rioed eene ongakende hoMte Ook AmIJarawa leed mede groote schade Tivee buizen werden daar rernield en rele zwaar besebad ixd Ngawie in Madioen was niet gelokkiger Hel water moet daar tot eene hoogte ran 10 voitenzyn gèatrgen Meu spreekt ran het aidrijten van jken en buizen Dat Batavia en Samarang by rolslagen gemis itan behoorlijke afvoer kanalen niet gespaard konden blyren preekt vanzelf Men hééft wel werken geprojecteerd maar die zijn nogterre van tot stand gebracht Te Banarang tooral was den 9den dezer de toestaiid ernalig Hier ler plaatse zijn slechts die wijken onder water gekoiuen waar men elk jaar geraer hWpt te teiUrinken In Betoekie i de weg tan Bitoeboado naar Boodowotao door bandjies zwaar beschadigd Een groot aaotal bruggen zyn weggeslagen De adeiatent reaiderit van Beokoelen deelde olHeieel mede dat de natuurlyke dom van een meertje in hethoogbud der afdeeling Seloema waa doorgebroken Talryke ladsuge werden verwoest eenige huizen spoelden weg en ook een drietal menicheiilevens zyn te betreuren Men vreesde eene tweede doorbraak die dan ook spoedig na de eerste tolgde Hulp tan Besluurswrge werd met noodig geacht y Ken zeer rijk en troom meisje in Baltimore bleef tot haar dertigste jaar ongehuwd omdat zy zich roofgenoman bad met niemand anders dan met een geeMelykeia h t huwetyk te treden Ëiiidelyk kwam weskelyk de arme geesielgke van een kleine kerk deed aanzoek om bare hand eu werd aangenomen Naiwelyks waren de wittebroodsweken rocrbg of de rrome man legde zijne bediening neder en vestigde xiob met het geld zyner rrouw ala handelaar is aSecteo Op het strand te Negiski werd rolgens een berieht in de Overland Ckina Mail een ootopus of inktriaeh geronden ren tien tot twaalf roet lang da armen of zuigers waren zes voet lang déuketyk ia ingetrokken toestand daar zij andera langer moetrn geweest zyn eo op sommige gedeelten zoo dik ala een mana dij De oogeu ran hel monater dat nog ieta anders dan de gewone octopus schgnl geweest te zyn waren ran zulk een omvang dal een ingezetene dte hel dier waa gaan zien zgue hoed bezigde om ze te bedekken Qedarende het afgeloopen jnar verschenen in Engeland 33S1 nieuwe boeken 930 nieu ve drukken a S94 uit Amerika aangevoerd alzoo 4625 nieuwe nitgaren in t geheel Van dal getal betreffen 664 theologie 856 philologie en paedagogie verder 229 werken roor de jeugd 825 romans 124 rechtsgeleetde werken 633 betreffende kunat wetenachap en geaehiedenia 133 orer handel en ataatbniahoudktttide 224 reisbeschrijvingen en geographische onderzoekingen 393 over geschiedenis en biographic 80S dichtkundige en dramatische werken 249 jaarboekeif enz 185 medische en chirurg werken 211over fraaie lettenn eni en 103 tan geiKngde in houd A e rf B Tolgeoa eene atatietiek ran het rerbniik ran tabak in Engeland bedroeg de rerbruikte hoeveelheid lu het jaar 1841 een totaal ran 23 096 281 Eogelaohe C oden gelykataande met ISVs V oa i der ralking iu 1851 bedroeg zg 27 734 786 ponden of 1 pélnd l l una per hoofd der berolking In 1861 was zg toe rnomen tol 85 413 846 ponden of I pond 3 oos per hoofd der berolking i in 1871 tot 42 656 668 poo B of 1 pond 5 i ons per hoofd der berolkiug In 1873 eindelgk bedroeg zy 46 315 070 ponden tl 1 pond 6 ona per hoofd der berolking welk sjjf in 1874 up nieuw werd orertroffen fa Krye ia in het jaar 1874 1 296 820 kilo s paaMegvleeaeh verbruikt Er gn thans 60 paarden ladhteatfan ta faiqa ea 5 in de rooratedea Ien üaagaoh beriehtgever dar Jmk Gt aagt dat mevrouw Paaline Lnoca die in de residentie tweemaal JP tbor elke dier vooratelUngen ƒ 2 00 heeft ontvangen fien dame ran de Haagaehe aristoorate wilde da beroeOide zangeres engageeron raor aen aoirö waar i zich driemaal zou doen booren dodk zag ran het plan af omdat lOOD auk ward geidaagd yWgens Jftm Uada zal ook een Zweedaehe expoditie ww den uitgezonden onder beheer ran profeasor Nordenskjold Een ryk koopman te Gothenburg zal al de kosten dragen Het plan bestaat om in Juni b s Tromao bet noordelijkate pnnt ran Noorwegen te verl tn um rechtstreeks naar No a Zembla te stevenen en door te dringen tot het uiierate pant ten noorden van het eiland om van daar uit in noarilooslelgke richting de Pool ceeii te bereiken en in bet zuiden te trachtm de mondingen der ritieren Ob en Jenisci te vinden Als het mogelijk ts zal de heer Nordenskjold hier de expeditie ver aten om in een boot dour Siberië en Rutland naar Siokhulm terug te keereo Het aebip zal dan door Mtilutseh Km Snar de terugreis aannemen Hoewel de genoemde treken door Nuorweegaelie walriscfaraerders z jn bezocht zyn ze uil een weteoschappelgk ougpuut totaal Oobakead I O Xj I T I E Aan het Bureau ran Politie is in bewaring een lap FAASSOH KATOEN in dece gemeenie gevonden Kantongerecht te Gouda Op de Terechtzitting van den lOn Maart 1873 zyn de navolgende personen veroordeeld P B en F S ieder tol een geldboete van 3 of ieder een subs gevangenisstraf vau een dag wegens het IU rereeniging en gelijk y ilig visscbea in eens anders water ronder voorzien te zyn van een schriftelijk bewys san vergunning ran den eigenaar of reefathebbende op bet tischwaler A t d P Tol twee geldboete elk tan 5 of auba gerangenisatref ran drie dagen roor elke boete wegena hel visachen in eens andera vischwater zgnde geen Uivier Stroom Meer of Plas 1 houder voorzien te ayn tan een schriltelijk bewijs van vergunning van den ei naar of rechthebbende op het vischttvter en 2 terwgl tel water met Ijs bedekt v s C B Tot eene gt ldboete tan 3 of auba ge angeniastraf ran één dag met verbeurdterklaring ron het riscbtnig de atsehaitr met be el tot aitlevering ol betaling der geschatte waarde ad 75 Cta en met bepaling dal bij gebrek ran bieraan te tohlorn binnen twee maanden na aanmaning zulks al worden rerrangen door een dag gevangenisstraf wagens bet tiaachen in zijn ei en tischwaler zonder toonien te xyo tan eene daartoe betrekkelgke riiehakle J r d W tol eene geldboete ran 10 of soba gevangenisstraf ran zeren dagen met rerbeord rerklaring ran de inbes ag genomen tiras en berel dal die zal worden rernield wegeib bet Zich berinden in het veld botleo openbare wagen eo roetpaden met den tiras M r B bg genaamd F C B A r d K en C r 6 ieder tot eene geldboete van ƒ l of ieder subs gerangenisstraf ran ecu dag en A J C en F IJ ieder tot een geldboete ran 2 of elk subs gevangenisstraf ran twee dagen wegena het ïpelen met geM op den openbaren weg te Ooodk de twee laatate beklaagden by herhaling En allen in de koateo dcsnooda inrorderbaarhylyfsdwang I BurgerlUlce Stand GesoaiK 17 Maart Johanna Eliubelli onden J T Her xr en J N Boot Josephos Coroelis Maria ouders C S 8 Smelt ea J C M de Mol 18 Beraavdns Pranriscns onden J T lasholi eo Z Stnvsr loeob HeiiilriK ouders J W Sehooten ea 4 FlentKp 19 Baiead oudan 8 Muldir en F O Krieas Johaaeei Adri nns Ouders P Kelder en W Kwf iO Cornells Johannes ouders O F C Rrfft en A 1 Kruisbeer lohadaa Maria ondm J T Btrtela eg C J Sandoiaoo Ar andert i Toni ra H ren Loon 21 Simoa oodert J Bahktr en C Lunenbnrg 22 WHbelmina Adriana anders l 1 A Fritseolla eo W A vaa der Noot OrMittiiAr Ï7 Matrt H B M Nents 1 j 1 m C P HtS haisvr van W vaa IQjk M j o Prinee 52 j 18 H Ooms 4 j C DeUgouw haiasr an B van der flsm 65 j t L C P Backen £ n G A Romit 4 n H J L koygera 1 j 10 a 20 G t OTMMtaün l N vaa der lAnttn wed A Hoowel 76 j U tan Dqk 2 j m 21 C M Snelleoian 3 m W Kiaman wed A M vaa Wcrkbooven 9 j H Breiaaiert ï m A van f lertnn 11 ADV£RTENTIÊN BeTBlleü van een fioode Dochter M KONINGKS TAM DIK VlIST Gouda 21 JlaiiTt 1875 Algermeene kennisgeving Heden overleed na eene kortstondige ziekte onze geliefde Moeder en Behi wdmo der NEELTJE VAN DBR LINDEN Wed A Oüwjjl in den oaderdom van rnim 76 jaren Gouda Uit aller naam 20 Maart 1875 F T SCHABLBMAN Elixir d AnversS VEKKEIJGBAAH bg VV ISr Raaijmaakers firma H KEMP Oosthaten B 17 MevrouAv J C ÉCK OmbetlistraBt vraagt tegen Mei EENE Bij den Heer GRENDEL Houtmansgracht wordt primo Mei EEN MSTEODE mim Gouda 22 Maart 1875 Er wordt in een gezin van Drie person EENE FLiNEE immm GBVRAAOD P G sh MEID ALLEEN tegen MEI a 8 Adres met franco Brieven onder letter M bij den Uitgever dezer Conraat Tegen Mei biedt zich aan in een klein gezin eene Buitenmeid die eene Batgerpot kan koken n Yan gó te getuigen voorzien is Adres met franco brieven onder letter 6 aan het Biiiean dezer Coarant OEVfiAAGD tö ROTTERDAM tegen Mei EEN BEKWAME KEUKENMEID P G voorzien van goede gettiigen Adres Haringvliet Noordzijde ii 7 4lpenl are Vwkooping op DONDERDAG 1 APRIL 1875 de Veiling en op DONDERDAG 8 APRIL 1875 de Afslag beiden des middags ten 12 uar in het KoBSebnis db Habkonie van den Heer Lampe op de MadCt te Gouda VaM Eene binnen weinige jaren geheel nieaw ge4tiebte uitonultend ingerichte en olied onderhoaden BOMANSWONM met aanhoorigheden alsmede eetiige Perceelen bg uitstek goede W£I en HOOXLAl SBN groot 13 Bunder gelegen zeer naltg het Doip en biniwn de iemeente van Reeua k DaiSeHïk te aanvtisrdeti By biljetten breeder te omschrtjveii Nadere informatiSn ten Eantore van den Notaris A N MOLENAAR te W ddi u veen HOEST HËI SC1IIIEID V£UKOtïJ tJEItl De natndrltjke en onvermijdelijke gevolgM vaü de tegenwoordige voortdurende Veranderl ke temperatuur worden spoedig genezen do r het gebroijc der wereldberoemde lALZ BORST BONBONS van Joh Uoff Verkrggbaar in BIpanwe Zakjes k 30 Cent JOH HOFF sche CeutreLaUépot A n terdam Smalle Bloemiuarkt bjj de Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar Us Gouda bij J C van VEEÜ MINGEN en de WeA A Ó SCHODTBN