Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1875

1875 Vrydag 26 Maart N 16Ö0 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken r De insending van advertentiën kan geschieden tot éjn uur des namiddags van den dag der uitgave X 3otaa bu F H A Wolff Jij tum aid R h Virouieiu ZooD Apoth JBodegraven 1 Versloot Botkoop K J 10 Twont s Qravenhage J L F C Suibilie Apoth Stuertwonde W Hendriks Saattreekt J I den Haj to BUUgenherg wed de Knadt Ier urkoiiiiiig van bedrog 18 elke flacon tourzif I ruu een rood capsula met ne eiutaand Fabrieksternpel tirwijl binteiidii ii de num van denFibnekant W H ZICKhNlIblMKK te Maiux ift d Kurk gebraad li stolfelgk overschot van dezen held zou vergezellen j naar de laatste rustplaafe als een bewgs van de deruig gehouden 9 ima 1874 is den Dsteiidaar DIENSTBODEN KANTOOR ALLE MMNE EW VRoSeLIJEE EIENSTBODEN VARREiXMARKT wl k C 698 te UTRECHT Een ieder van welke rang ook kan zich daè r voor eene betrekking laten inschrijven GELEGENHEID NAAR ALLE PLAATSEN VAN ONS LAND De DIRECTEUR PS Postzegel voor antwoord toetezenden met Fenkellionig Dit IS f een zoogeuaaind geheimmiddel het bestaat uit druivensuiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout orjnge bloesoiu en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer lu het gebruik dan de andere middelen die tegen boi ataandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bon bons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bi keelp u heeschheid hoest pyn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesch met gebiuiksaauwyzmg 60 Cents Scl Ie Gimborn Gimbom s inaagvcrsterkend Zaiveriiigs Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfnscht het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereeuigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Manënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbg men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan SleTSeZng Llev SnT borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom ig het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds flltieer op flesscben tap en luchtdicht laat slaiten In elk magazyiT zslfs m de beste apotheken moet de leverliaau ranzig worden wanneer zg langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesscben van 30 en 50 Ct I Ii n I Al7APfP l1li algemeene bekendheid dat jjzereen onmisbaarbestandljAtl LtVtI lldail deel van ons bloed is Waar het in te genuge hoeveelheid voorhanden is zi D kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlyke gevolgen Van alle zoogenaamde ijzerprffiparateu is deze oplossing van ijzer in levertiaande geschiktste Een eetlepel bev t 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Uovenstuande artikelen zijn te bekomen m de bekende depots voornamelijk te Oouda buL VVelt r L Scheuk en J C Zeldenrijk te Sc u onhmen bij Wed Wulff en Zoon te OuilevMXler bij F Jonker Idenbarg te Woerden bg N C van der Kas Eu in de andere plaatsenMI de bakende depots H VON ilMBüUN Emmench Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten VER£ REND GETUIGSCHRIFT gif UIT KAMPEN De oadergeteekende verklaart volgaarne dat Qft het gebruik der Rijnlavdscke DRÜIVENBORSTHONING van W H ZICKENHEIMËR te Matnz door twee zijner kinderen de onrustbarende hoest en keelpijn waaraan zy gedurende de ziekte der mazelen Igdende waren xeer spoedig zgn genezen Kampen 24 Februan 1875 P C HOOLBOOM Oud Lu Kolonel Kommandant der O L Kav 1 GOnO WAARD f Daar ik de gewoonte heb Dames en Heeren de ongevraagde getuigschriften te plaatsen zooals ik ze ontvang zoo ware het onverstandig indien ik van den roem myner praeparaten geen melding maakte Gedurende Januan 11 heb ik 5 attesten ontvangen waarvan ik onderstaande enkel pubhek magmaken THEOPHILE COPIE Mr Hoogst aangenaam zoude het mi zjjn weder een Flacon voor den Heer J SLEGEBS te mogen ontvangen van wien dit attest Dit door meer dan 3000 Attesten van personen uit alle standen aangewezen geneesmiddel IS steeds echt verkrijgbaar a 1 Leiden £ oordgk Oudeipatgr F Jooker Idenbarg Rotterdam C J W Soibi Zijn hoofdhaar begint weder voor goed te groeien en acht t voor nuttig nog een Flacon te ontvangen durft tevens de praeparaten van Mr THEOPHILE vry aan te bevelen tie Apotli Sifswtjk C J T D Ginkel SJioonhocen J olff Zoon Üo oorburg K van Veen Waddinxneen C an Ecuwen Moerden W H van Dijcgeleu Asten bg Helmond Oet J VERDüNSCHOT 18 Januan 1875 Koopman uitval van Haar Roos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de Schedelbuid Haarworm Vroegtijdig GriJSWOrdeXL ol il e onnmigi n iamhedeij ivutden verbannen door de AMBEIOAN BALSEM Binnen korten tgd verkrijgt de behaarde Huid haar vonge groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaauwe Postzegels of Postwissel als ook op Rembours bij THEOPHILE Kerkstraat bi de Vy elstraat 238 te Amsterdam Versterkend Oezondbeidsmeel VAN B ADEMAtc Arnhem Dit uitmuntend voedafl vooi ZmgehnI gen Menschen en Kinderen mei zwakke èmjaverteertnge orpanen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Neder 1 landsche Maatschappi tot bevordering der Geneeskunst en een groot aaHtal Heeren Doctoren IS verkrijgbaar in bussen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bg P J MBLKEBT Alphen bg C GOEKOOP Knmpen ajd Lek L HELLEMAN Az TERWAARLOOSDE rERKOüDHEID CHRONISCHE BR0NCHITE8 TEERIIfO RiTIOMELE BEHANDELUfG DOOI Bf TEER CAPSULES DE GUYOT Deee capsules er groottp van een gewone pit bevatten teer uit N n i sf tn f wp zuiveren van de éérste qua ili i Ui apsulo smelt in de maag en de teer wordt geiuaiiLclijii opgenomen en werkt spoedig t Rct difrfl jl ctie f 1 tiruik Hr teer uer ntelieireleii f voor lieritc luiitm ii l iMi Kr ont D Hel w Ictciu t een zeergocH pritwnatiel üo li iic iiicntgle ükltUn c Tooral in liji en dat ËpiitLlnieii lieerscbcn Anmi iiri e tlitrajmiln ue ilu pcDÜcMMr BouauitruT f De U cr 10 1 II H l Ctu inve wonll mei bijiondei uci e8 g bi u kt t gen hiii u slag en lüngtrering HlI t I ktini blijkclijk iloor l ci vaniig bf wezen dit tie fcer pen tiinukeieiiHen iiirbierl II rR enit l hij in igni ir geregeld gebiiiik de teerdeiirgmen der upverteenng a zacbt o iwekl en den gocten bloc lMiniloo bCTunlert Dtcttotïtiatre de iiiene irU du düctcui KiiHE f De werking ili r teer inwendig ii als volgt Zij Ter a meerdert de iiiiiii atSLbeidiiig wekt den eLlliial up en bcToiderl de ntiij inttti lu 3ii u ncliiijll de leer rour al TOtjr bij LbrunistliL cillniiou vjn de blaaz en lau gca ItaiU de Pharniacie An profe cur SoutiMai Bij t gebruik vjn éen of twee capsiily op I oogcnblil d lit IIII gilt Of n werkt de teirlioogst merkwaardig in de vulgi ndc gevallen i DRO I ITCI A T IM LONS iriDO imO VtRW FLO OE veHKOUOHriOL LOAQuNTtTCKINO EN TCCRINO II LPI NCN LEc IT SP i viKiamn XOIIOE OP DE BLAAi en in t algemeen tegtii alle aandoeningen der slijmvliezen Jedere flacon van ff 2 50 bevat 60 capsules Dit IS genoeg geze d om aan te toonen hoe Weinig deze geneeswijze kool van 5 tot 7 l S cent per dag Om ich tegen t koopen mn namaakul te hoeden moet men voorallelten op t wMe etiquelle waarop de tekst met xwarle lellen t $ a gedrukt en de onderlMkening van CUÏliT lit dn kleuren Hter tegenover bevindt iick het fac ttmtle der handteekenmg Dopot te Gouda 111 de meeste Apotheken Druk ran A BriDknuB Oouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per dne maanden is 1 75 franco per post 2 Buitenlandscli Overzicht Maandag heert de permanente camminie u t de FrRDSclie na lonnie vergadering zicb gecoostitueerd in eene korte zitting Üe beer D Audiifret Faaqaier heeft zijn eaedeleden medegedeeld dat de loknlen voor den Senaat en de kamer te Versailles zullen worden ingericht zooa s bij amendement op de oonstitutionecle wetten bepaald is Donderdag 1 April de eerstvolgende vergadering en verder om de 14 dagen De ministerraad beeft berdadslaagd over de aan vulliiigsrerkmzingcn Men is het niet eens geworden over de vraag of men alle verkiezingen voor vacante plantsrn ie i e ijk zal doen pliats hebben dan wel alleen die wnartoe de wet verplicht Maandag wai ook de Duilscbe keizer jarig Eijn verjaard ig 18 eenwel Zaterdag gevierd omdat de hofgebraikeu geen feesten in de stille week voor Pasohen tjeinten Wilhelm is onder andere ook gefeliciteerd door den Koning van Beieren Men spnekt weder van nieuwe kerkelijke wetten thans zou liet gelden de regeling van de kloosteren andere kerkelijke vereenigingen van dien aard eulk eeii wet schijnt echter nog in het eerste tijdperk vin voorbereiding te zijn er worden namelyt cijfers verzameld Ook is het nog Onzeker of die wet zal dienen voorden I rmsiachen Landdag of den Rjksdag De jAmbassadeur te Fsrijs prins Hobeolohe is voor eenige dagen te Berlijn en heeft herhaalde malen een onderhoud gehad met Bisiauek De rijkskanselier zal voor een paar weken naariijn goederen in Lnuenburg vertrekken lie tijd voorHjn groot verlof i nog niet vastgesteld Er loopteen geriobt dat hg weldra tot hertog van Lauenbirgcal terheven worden j De joistheid van dit geraoht wordt in Iwgfel getrokken zelfs in kringen diegiwounlyk inr nahij met hem in aanraking koiil n Ook de f oliizeilung meent geen waarde er aan te kunnen hechten en wel om deze reden Toen de Keizer m het laatst van 1870 Bismarck von Hoon en Mollke tot een hoogeren tand wilde verhelfen met toekenning van titels naar de namen v n veroverd grondgebied heeft Biamarck zelf daartegen bezwoar gemaakt en den wcnsch te kennen gegeven van oitsloitend zgn fa miliensam te behouden Dientengevolge werd hg zonder verandering van naam tot den rang van prins en werden Moltk en von Koon tot dien van graaf verheven Hetzelfde bezwaar bestaat bg Bismarck nog en daarom gelooft men dat wanneer de Keizer hem eene hoogere titulatuur wil geren ileze hierin zal bestaan d hg het prnlioaat van iZgne Doorluchtigheid met tlat van Zgne Hoogheid zal verwisselen Op olficieel gezag wordt door de Engelsohe b aden meegedeeld dat de Prins van W les voornemens is een bezoek te brengen aan Bntsch lndio dat bg bulten onvoorziene verhindering in November e k denkt te vertrekken en dat overeenkomstig zgn Uitdrakkelgken ensch Sir Bartle Frere hem op zgn toer vergezellen rnl Met recht wordt in de Engelsche pers reeds bg voorbaat s Prinsen plau geprezen t Is loSelgk in den vermoedelgkeii erfgenaam van een troon dat hg terngl hg neg Igd heeft en genist kan worden door eigen oogen iets loeren wil vaa den toestand der meer afgelegen doch daarom met t minst be laogrgke deelen zgns toekomsiigeii gebieds Een kroonprins geeft daardoor bigk van een belangstelling en een energie die de onderdanen hoog waardeereu zullen en die voor Iwm zelf goede vruchten moeten dragen Te Madrid spreekt men in de laatste dagen van de benoeming van Generaal Horiones tot opperbevelhebber van het Noorderleger De Italiaansche Kimer la verdaagd tot 12 April nadnt de wet op de lichting n de Berner posteereenkomst waren gotdgeLeurtl ENQELANO De Londensche Ieren bebbeu Zonilag een meeting in Hfdepark gehouden Ongeveer om vier uur in deu nami Idag kwamen zg uil de verschillende deelea der siad op drie punten van Londen te zaaeo en trokken ran daar in stati ep optocht met ondersobeidingateekenen en banieren nwT den Hervormersboom waaraan het portret van Jen overiedeii heer John Mitchell was vastgehecht Men spreekt van 25000 persoi en die zich daar vereenigd aaddeu Mr Miohael Doherty was voorzitter doch van zitten was we mg eprske De praeses had bet geluk een tafel te vinden die juist groot genoeg was om er met een spreker op te staan en van deze verhevenheid ueiden den volke de tielangrgke moties verkondigd die sommigen de eer hadden uitgedacht te hebben De eerste luidde als volgt dat het gouvernement door de leriche politieke gevangenen m weerwil van de gebeden van mii loeuen Ieren en den uitgedrukten wensch der 70 parlementsleden gevangen te houden vreemd en wreed handelt te meer daar de rustversturingen ge gk algemeen bekend ia het gevolg waren van lenands wanbestuur zooals door Glad stone den gewezen eeriieo Minister was aangetoond De heer Thomas Mooney beweerde dat bet ont slagen Ministerie de Fenuns reeds in vrgheid zuu gestsid hebben ware de hertog van Cambridge niet tusschenbeiile gekomen Hg geloofde dat de Koniu giu voor hun loslatiog wis meeuile Disraeli te moe eii waarschuwen voor het gevaar dat it deze kwelling vnii onschuldige Ieren voor t land voort vloeide daar raukrgk8 revoluties juist beroiderd uareu door de getaiigeozetting van politiek veroor deelden en wees op de harde behanilelipg die deze hun laudgeioalpn onderroaden Iemand met slechts één arm uns aan t steeoen breken gezet Hg was tot 15 jarea gevangenisstraf veroordeeld om het verkoopen an vuurwapenen en had reeds gf jaren in den kerker gezucht voor iemand zgn b oedverwanten tot hem was toegelaten Is bet dan wonder vroeg de spreker dit Ierland onvoldaan over Engeland is Ëen ander getuige voor de zaak der vrgheid stelde een motte voor tot afkeoring van Disraeli s gedrag ten opzichte van ds verkiezing van Mitchell tot Parlementslid de constitutie was ver oacht het eisohte algeffleene veroordeeling Ook wees men op de oobiligkheid om Ierland te behandelen sis een veroveri gewest Nog anderen spraken van het gcchnkbewind waaronder t Eiland gebukt ging en eiiidelgk werd MitcKell nog eens genoemd Een motie werd met acclamatie aangenomen waarbg de familie van den overledene de deel neming der vergaderden werd betuigd en de wensch uitgesproken dat hot lersche volk het ADVBRTENTIËN worden geplaat van 1 5 regels a 50 Centen iedere legA men 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN achting die de natie koestert voorde standvastiglieïff waarmee bg baar belangen verdedigd heeft BINNENLAND GocUiL 25 Maart De Yronwen iifdeeling Oouda van hei RoodeKnU hield Maandag haar algemeene vergaileiing in ceue der zalen van het Oudemannenhuis Nadat de vergiidering door de presidente Mevr Koest van Limburg was geopend erl dour de secretaresso Mej C Ssltzer het volgend verslag uitgebracht Aangenaam ia bet ons aiu Leden en Belangstellenden van het Hulp Comité hat Boode Kruit te louda het rcislig van de werkzaamhedea te geven loupeiide over bet tweede jaar Hoewel het getal Leden eer af dan taegenome IS zoo gif daartoe meer aanleiding ketzy overIgden of vertrek naar elders dau wel minder W langstelling Het gat il leden bedraa nu 353 Met den mersteii gver en liefde veerden de zieken door Bestuurderessen tgdens hunne verzorging bezocht om zoorrei mogelgk zich te overtuigen welke hulp het doelmatigsL zou kunnen worden verleend zoodat niet alleen versterkenite middelen werden uitgereikt maar tevens iioodige vojiuerpeu aangekocht welke Vdn tgd tot tgd ten gebruik worden afgestaan De ontvangst van het gedeelte der goederen uit het Ceutr dl Vlagargn lu Miart 1874 was ons hoogst welkom waar loor tot hiertoe aan menige aanvrage 18 kunnen voldaan wordeu Op eene aanvracre voor een windkussen werd besloten voor tot den aankoop over te gaan ooa te wenden tot bet Bestuur van het Haagscbe Cumit met verzoek zoo mogelgk een in gebruik of terleeu rou verkregen kuuuen worden In utwoord daarop mochten wg 6 Sept II door de vriendelgke bemiddeling van den H Eddestr Heer Baroiv H van Tuijll tan Serooskerken namens het Btstanr twee wiiidkussens ten geschei ke ontvangen Dat zulk eene buondere uitgue vermeden kon worden zal U belaugste lenden evenzeer als ons verbigden Maar annleidiiij der ingekomen gift der ten vorigea j ire gehouden lijterg ontvingen de vier dames van het Bestuur eemiie soeplgslen en eenige turfkaartjes gedurende de wiiiteraannden Door een belingstellend Lid werd gaarne Usn dienste onzer Vere oigiog eene soeplgst algestaao zoodat slechts noodig was in dne hj ten te voorzien Zeer wenschalgk lou het zg n dat dit goede voorbeeld navulgiug mocht viodea menigmaal toch zjn Bestuurderessen bg het bezoeken hunner zieken getuige van veel laed u velerlei behosften Dikwerf kost liet ons moeite met af te wykeo vaa hst doel der Vereenigiug iiamelgk om in tgd rau vrede hulp te verleeneu san zieke en gewonde bargerlgke personen eu in tgd van oorlog zich ten dienste te stellen an het Hoofd Comité Daar het doel met is om armen te vei zorgen kan hoe ongaarne ook aan dergelgke aanvragen met voldaan worden Op aiuvfige van Heeren Geneeskundigeo kregen wg 72 zieken Ier verzjrging en aan hen nerden uitgereikt 1802 ons vleescb 691 egeren 2 8 kan melk 336 ons ry t 5 flesch wgn 1 flesch bessensnp 4 ons suiker 7 ons rookvleesoh 3 soepigtten 650 turven 15 ons zeep 2 bos stroo Volgens genomen besluit in de Algemeene Verg