Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1875

Êm I eB J ktt Ti d contributiën i 90 door 4 Pcnniogmeesterea Mej G W de Jong aan het HoofdComité orergeuaakt aUaede 9 Mei de som Tu ƒ 176 23 ignde de opbrengil der roars elling gafteren door UU onderolBoieren ten roordeele ran dea tiekcc en gewonden krygamau in Atchin en DOg eenc gift a 10 tut hetzelfde doel ontrangen ran rgi belangstellend Lid Waarroor eene dankbetaiginf is ingekomen aet beleeld terioek die namens het Hoofd CoBiité te willen orerbrenKen aan HH nderoffioieres en het belaugstellend Lid ran het Comilé Door het Hoofd Comité der Nederlandtche Vereeniging ontrangen wg geregeld de veest nitroerige berichten en teriiat eu der handelingen en rerncliliugen aor l met betrekking tot en tea dienste ran hel Ceu traalCumité in ludie alsmede die tan genoemd Comité lelf welke nu tgdens den oorlog met Atjcb Bélaii i k ti h In Seplec ber II en onlangs rerzonden g aan het Hoefi CoÉiitë een takket boekeu door eenige belangstelle iden bijeengebracht ten dienste der Igders in AtjA Oaarne herliaiilden Wij zulks waarom wij uwe aandacht by deie gelegenheid daarop tfensclien te Testigen U inmiddel verzekerende ran den iiinigen dank rap het Uoofd Comité en de eikeiitelijkheid oMArstrgders in IndiS Onze Presidente MevrouW ji Roat DM JLimiurji ia gaarne bereid boeken in ontiangtt te nemen Deel uitHukcnde tail bet groot geheel wenscbt bet Ualp Comité te GÓnda lioh len allen tgde be kbür te lellen ran het Hoofd Comité doch daartoe ia ons noodig belangstellende Leden uwe knebtdadige ondersteuning In de Speciale Verga dering gehouden 16 October 1874 te s tirnveiibnge is bet Tooistel ran het Comité te Utrecht luidende ji Voorbereiding te treffen tot het opmaken an jannen roor d mobilisatie der Vereeiiigin in orerleff met de militaire autoriteiieii ten einde eene fci enlieilte en zegenrgke samenwerking Uoifeiyk te liHlieD tUiehen den militair geneeiknndigen dienst èn de rereenrging i ran die plannen roor zooreel oirbaar en moj el Jk in tyja mededeeling te doen aan de Comité s opdU deze lich rooraf gernd makeu tot de gewichtifl taak dia hun erentueel zal worden opgediageii aaet al emeene stemmen aangenomen Hieiuit bl kt V genoegzaam dat er ook een lijd kan komen waarin ons Conité meer dan de zorg Va r oiize zielen alleen kan rerkrijgen waiirain ieder Ower oné ten goede wilt houden als wg bij de tele aanrragen die rttoral lu den winter tot ii karnen de rraiig bg rernienwing tot n richten Wi t uwé ielangatelliog met raad en daad ons blyren betooncn om onze rereeiii ing te doen toenemen in bloei adge de herinnering aan de zoo m n mogelijk gestelde contributie jiarlijks minstens ii I r60r k t lidmaatschap tot aanberelin strekken Het openigk oiizeA dank te brengen aan U Ledoi en Belangitelirndrn eindigen wg ons rerslag De rekening der Penningmeesleresse Vlej ü W 3e Jón j werd op rapport der Commissie tot het hanen diarran ultgeobodigd beitanude uit Merr Bloomers en Mej Kolff ran Oosterwijk goedgkeord üt 4 it edeade besnnirsledeii Merr Roest ran XiÏBbürg én Iflq C Dntilh werden met agemeene Aeamen herkozen Nog werd mededeeling gedaan ran eene circulaire Van het Comité te Utreokt oicr de Jmalia ttichtinj Deze tioktiug genoemd naar wij en Prii ses Hendrik in door haren gemaal krachtig gesteund is een IBarakken fatareth een gebouw naar in tijd rai ogi geWonde krijgslieden worden opgeiiomea Bwds heeft het Comité een eigen en geschikt terrein ter grootte ran een bander ruime lokalen foor erzaaeliug ran materieel ea personeel in hét midden Vèn out raderland achter de nieuwe Uollandsche Vaterllni per sehait en per spoortrein gemakkelijk te bereiken In het opgerichte hoofdgebouw beriuden Zich teer ftutte mtgazyrien en prorisiekelders admioisiratie éoosnlt ilaaprertrekken rergaderzaal en conciergeironing in de nerengebouwen waschhuis hdlpIpotbeek prorisiekamrr keuken brandspnithuis paardanstal kleeding en wapen magazijn desitafectie en bwlkaaer De roltooide 6arak fierit eene ziekenzaal roor 16 ttjders ibbt mim 45 kub meter lucht per bed iti ner rolddénd systeem roor rentilatieen reru arming ▼ oorta rier rertrekjes één roor bet logies rao den Terpleger één roor theekeuken één roor badkamer Bet TaraboV één roorzien ran twee priraten tounenajateem Reeds nu is derhalre ruimte beschikbaar dm in t d ran nood hulp te kunnen rerleeuen mliar de jtmalia StkUing is nog niet wat zq worden kan en oet Voor ket rerdere roor al datgene wat nog te doen ïs roept ket comité thans de hulp iu der ledeo Tan t Roode Kruis en rerdere belangstellenden Laten de inancieele krachten raa het Goudéche 6mUi aiM toe óm kan deze roepsUa gehoor te geren het beAwr rSrirod rdat er boh ok hier zullen geronden worden die willen bgdragen tot de roltooiiug dezer stichting Eene algemeene rergadertng der Kiezcrsrereeniging nKerkelgk Beheer kwam Dinsdag arond in Not en Vermaak bgeen Er zullen ongereer tü leden tegenwoordig zgn geweest een rrg aanzienlijk getal als men rekening houdt met den geringen lust die al hier bestaat om rergaderingen b j te wonen Toch waa het te rerwachten in rerband met het eerste der punten ran behandeling dat de opkomst talrijker zou z jn geweest Dat eerst punt wal het ontslag nemen ran t Bestuur en dit nam de geheele rergadering in Als reden ran dit ontslag werd aangeroerd i de geringe ondersteuning die het Bestuur ran e leden onderrand bij gelegenheid dat het aan e kerkelijke collegien ran beheer een rertoek tot reglementswijziging deed en i de wgze waarop genoemde collegien dat rerzoek weigerden Door een aantal sprekers werden deie motieren weerlegd Het Bestuur kon zeker zijn ran de sjrmpatbie der leden waar het de verkiezingen betrof maar het was roor reien twgfelachtig of hel Bestuur wel binnen de niet door eenig Begl bepaalde beroegdheid der rereenigiog waa geblereu door adressen in te dienen Op het request der Vereeuiging was door de Kerkelijke collegien geantwoord dat het niet kon in behandeling komen omdat bet niet door minstens tien stemberoegde leden was dttderteekend zooala art 61 ran het Regl roorschrijft Het request was namens de ongereer 200 leden tellende Vereeniging geteekend door den Voorzitter en den Secretaris geen wonder dat niemand opponeerde toen dit besluit der collegien lellerknechterg vetA ea Kmi Maar moest dan nu was db rraag het bfestuur aftreden om eene minder heusche behandeling hmie dé Vereeniging ooderronifen Móest ja mocht bet dit doen nu weldra den 19eu Aprtl de rerkiezingen zouden plaats hebben Na onderlinge bespreking kwam hét bestuur niet zooder moeite maaV tot grooie rreugde ran alle aanwezigen tot het besluit om roorloopig nog aan t bewind te bigren mits de rergadering kon goedrinden dat het een riertal leden aan zich toeroegde roor de aanstaande werkzaamheden Deze roorwaarde rond geen bezwaar en op uitooodiging ran t bestuur rerklaarden zloh de heeren mr J Fortuyti Droogleerer G Gabry V Grendel jr en W G N ds Keijzer bereid om de tmk run t bestiir naar rermogen te rerlichten Gisteren arond gaf de heer W Sluis ran Beemster daartoe uitgenondigd door onze afdeeling der Holl Maaischapprj an Laiidiiaow een rerfaandeling orer de winttgereiide dler in den landbouw Die róordraolit Wol rijk aan frisaohe gezonde denkbeelden rijk tan eeuroud en nuttige wenken Niet roor den landbouwer die suffend den winter iOx de plaat doorbrengt en s zomers precies doet wat Tader en gi Ootrader reeds deden maar roor kem die rooruit wit in kennis in ontwikkeling in pro duetie zijner gronden Een eénrobdige doch krachtige opwekking was het Toor hém die nadenkt die de dingen die rondom hem gebeuren wil rerktaren en doargromlen Kreuals de Béucker is Sluis de praktikus deze op t gebied ran den landbouw gene op dat lan den tuinbouw Beide hebben de natliur lief bewonderen ha e werkkracht en stréren naar teredeling Tal ran nbttige wenken gaf Sluis ont gisteren len beste Oeett uwe dietéh licKt lucht en reinheid riep hg ons toe Verdrink uwe Weilinden niet rerlaag den wat rspiegél draineer uwe gronden plaats stoommaehines geef aan uWe grand die bestanddeelén die z j beboeren en boreilil let op uwe stallen uw grond uw ree Zorg roor frissehe étainie gbed èrlicbte stallen roor Srooge hooggelegea weilanden rbor gezond witiatgerend ree I tien die de roordraéht b jwoobdeb zal t een g noegen zijn den heer Sluis nog eens te hodréu ïizonder root laudbodwers it zijn roordracht belangrijk Daarom hopen wij Bén kq een rolgende leting lalrljker rertegeiiwioordigd te zien Vooral toOr hen Is gelegenheid reel te leerén reel ie hooren wat waard is orérdacbt te worden VËRGADEfiiNG van den ÖÉMÈENTERAAD Zatnrdag den 27 Maart 187S des namiddags ten 1 ure waarin zal warden behandeld i Eec Verzoek ran den BeduttefkMad tot wijziging Tan den Staat ran beg rotiting der kosten ran de dd Schutterij roor het jair 1874 Het adres ran den heer ran dén Berg om schadetergoeding roor het ran gemeentewege rerboogeb tan dén dijk te Stolw kérelois Het Terioek ran den heer C A Sohoukea om d afscheiding ran den waterloop in den grooten roU molen niet te doen plaats hebben maar hem te rergunnen die roor zijne rekening te doen orerdekken Het rerzoek ran A ran der Heij om aan hem te rerkoopeu een gedeelte ran de gedempte zgl aan de Houtmansgracht Het rerzoek ran H ran Vliet betrekkelijk het plaatsen ran een schutting ter afscheiding ran z jne tuinen ran den weg in de Korte Akkeren Te benoemen Een marktmeester ran ds rarkens Twee hnlpanderw jzeressen aan de openbare scholen B j beschikking ran den Minister ran Financiën 22 Maart ia in de zesde klasse gerangschikt het ontrangkaotoor der directe belastingen en accgnsen ran den waarborg der gouden en zitreren werken to Schoouhoren e a waaraan eene znirere belooning ran p m 2267 rerbonden is De Commissaris dea Koniugs iu de prorinoie ZuidHolland heeft goedgeronden te bepalen dat de werkzaamheden roor de primitieré beschrgriiig der belasting op het personeel iu al de gemeenten ran dit gewest zullen aanrangen op Vr jdag den 7 Mei aanst en dat de uitreiking ran de rerklsringen in te rullen door de patentplicbtigen aangewezen bg da tabellen 115 zal aanrangen op denzelfden dag Verder dat de declaratoiien aan de patsaiplichtigco bedoeld bg No 37 tot 40 ran tabel 14 tallen moeten warden uitgereikt onrerwgld na den ingang ran het dienstjaar zijnde den 1 Mei aanstaande terwijl die na rerloop ran drie dagen zullen worden afgehaald en dat de registers der patentplichtigea uiterlijk op nen 31 Mei aanstaande zullen gesloten warden Voor den dienst ran 1875 78 op het patentrecht zullen worden gekeren acht en twintig 28 opeeuteu ten behuere ran het R jk en Op de patentzegelt acht en dertig 38 Ofloeoten mede ten behoers ran het Rijk Blgkeni een b j de Regeering ingekomen telegraa was de nieuwbenoemde Gourernsur Oeneraal den 22n te Padang aangekoiten BIgkens een gisteren bg het departement ran Koloniën ontrangru telegram ran den Gonrernear Gensraal ras Nederlandsch liidie beeft de militaire en ciriele berelhebber in Aijeh generaal aajoor Pel den ISden dezer het oarolgende aan de Indische Regeering geseind Den loden en 12den dezer zijn twee punten aan den Oosterrand ran Lemboeg door ons bezet de tegenstand was gering Luitenant Danzon lioht gewond De nieuwe radja ran Paaangan heeft ons gezag erkend Door Edi Ketjil is den Uden dezer de Nederlandsebe rhig gehesohen de blokkade dier baren is opgeheren De gezondbeidstoestand ia sedert den 7 den dezer belangrijk rerbeterd en de cholera reel rerminderd Dinsdag herdasht de kaer F L Werer te Vloerden zgn 25jarigén dienst als ambtenaar b i den Rgnspoorweg waarvan de laatste 16 jaren als stationoksf aldaar Behalre andere geschenken werden hem naftens meer dan 100 ingezeienen uit Woerden en omstreken een prachtig gouden remontoir horloge met toepasselijk inschrift en gouden ketting aangeboden en door de ingszetenen uit Montfoort en Linsofaotaa een keurig bewerkte Toltaire Hat Harmonie gazel schap bracht den feeatrierende eene serenade Op last ran den bissehop ran Haarlem is saa collectie met open schalen gehouden in de kerken raa het bisdom Haarlem roor de stichting eener nienra parochie te Nieuwediep De opbrengst was 10 000 De roor het nieuwe post en tel graafkanloor tg Rotterdam op de jzergieter j der Irma raa dar Pol Robert U Co te Oosterhont Waardigde tanse reaaaehtige koninklijke wapeas om op den top dar béide hoofdgereis te prgken gisteren goedgekeurd z JB naar men sohrgft aodéllen ran aohooo gietwrrk en modelleering B j een gewicht ran ongereer 2500 KG ieder bedraagt de hoogte ran du top der borenkroon tot het voetstuk 2 36 meter en de breedte ran het geheel 3 meter de twee leeuweo en hunne kronen staan als gebeeldhouwd boren kat derieS uit Maintiendni De berolkiilg Tan Orerijssel is geduitnde 1874 toegenouen met 2512 zielen waarren 1849 ran het mannelijk en 1263 ran het rronwel jk geslacht en beliep op 1 Januari 1875 134 201 oisBneo 128 807 rrouwen te zamen 263 008 Qedorende het afgeloopen jaar z jn geboren wettig 4190 ra 4104 rr onecht 107 ai 119 Tr la zataien 4297 m 4223 rr Voorts zgn lerenlooa aangegeren wettig 808 m 186 rr Onecht 4 m 5 rr te zamen 312 a 191 rr Onder deze geboorten zijn éia ran onkenbaiir geslacbt en lereiiloos aangegeren ééa drieling geboorte ea honderd elf tweeling geboorten Het aantal overledenen bedroeg 2832 mannen en 2749 vrouwen te zamen 6581 dat der huwelijken 2168 Voorts z jn uitgesprolccn drie scheidingen Tan tafel en bed en twee eohtseheidingen De berolking der groote strafgerangeois te Leenwardéi bestond op het einde des rongen jaars uit 446 mannelijke gerangenen zqode 48 minder dau in tt einde ran 1873 In 1874 bedroeg de rermeerdering ran het getal gevangenen 68 de rermindering 116 waaronder 8 die zijn orerledeu Zaterdagarond 13 dezer heeft de beer KUobenmeister med doeter en geheim medicinaalraad te Bcrlgn een roordracht gehouden orer Igkrerbrandiiig Een Ouiteiigewone talrijke menigte dami s en ktaten was tot bgwoning daarran saamgestroomd Bgt de Nttti m U Zeitung De rede dea sprekers was hoofdzakelijk gericht tegen de bedenkingen welke Tan rerscbllleude zijde tegen de l jkrerbranding in het midden worden gebraobt terw jl b j slechts iu konen trekken de geschiedenis ran het aloude gebruik ran lijkbezorging schetste H j loonde onder anderen zeer nitroerig aan dat de bewering ran het groote rerlies aan ammoniac hetwelk de natuur zou ondergaan indien Igkrerbranding atgemeeo in de plaats der begraring trad onjuiat ia Vooreerst ia de hoereelheid ammoniak op die w jze rerkregen betrekke gk gering ten andere wordt die stof in den bodem spoedig omgezet in salpetsrzure zouten en daardoor gaat alle nuttige werking die z j ala ammoniak zou hebben uitgeoefend rerloren Een andhre bedenking die gewooulgk als zeer gewichtig wordt beschouwd ruimde hij insgelijks uit den weg De bewering nsmelijk dat misdadigers daardoor rr j spel zouden hebben Elk rergift dat tieh ia het Igk ran een mensck laat lemgrinden kan Bén ia de aach ran het stoflélgk overschot tengricden met uitzondering ran rattenkrnid Dan komt bierbij nog in aanmerking dat de lijkschouwing welke in rele beschaalde landen is ingeroerd dat kwaad wegneemt Werd deze sireng en nauwlettend gehandliaafd dan rerralt ook dat geraar De bewering dat het bewaren der de aseh herattende urn aanleiding geeft tot ongepaste tooneelen rerialt ran zelf zeide de spreker De Columbaria die in de plaats treden der begraafplaatsen zillea 4 0 zijn de plek waar de urn wordt bewaard en onder hetzelfde toezicht alaan als thans met den doodenakker het geral ii Ts Parijs is aangekomen een Russisch tooneelgetelsohap Woensdagarond aanstaande wordt de eerste voorstelling gegeven Het op te roeren stuk is getiteld t Een Jtiutiscit Iruüuft i den uttitnde een Te Glasgow zijn meer dan iéa millioen exemplaren ran een prospectus houdende bericht dal een nieuw bbd ran eigenaar was reraaderd gedrykl in den ongeloofelyken korten tijd ran een half uur Het kleine bilji werdt 836 maal gestereotypeerd en toen op deu Walter pers die 4000 maal in een lalfnur de cilinders doet draaien afgedrukt Tien NB waren noodig om de proapectussen ie sngden Een der Japanscke dagbladen deelt bet nsrelgeode bericht mede Weldra zal de Regeering een acadelaüe roor beeldende kunsten openen Daarin zullen teorloopig rier leerrakken moeten z jn beeldhouw Jchi derkuiist architectuur en mozaikfabricage Aao apkélgk zal deze instelling een onderdeel rormen Tan hél polytechnisch instituut te Jeddo Het een en auder slaat onder bel beheer ran den minister Tan kaophandel nqrerheid en openbare werken Van 4 tot 20 Maart z jn op Teasel urcrledeo 7 persouen waarran da gezamenigke leeltgd 582 jaren bedraagt Hieronder zy n 2 rrouwen waarran de oudste 91 jaar telde De jongste der orerledeoen wu 74 jaren oud Op last der Duitsebe regeering wordt thans in de Jgroote fabriek ran Krupp te Essen een stuk ge sofaut Terraardigd ten behoeve der kustverdediging tUet sal sen reusachtig reroielingswerktuig zgn wan eer het gereed is Het zwaarste geschut voor tèntbattsrijen ia tot heden een ringkanon van S0 éM Het nieuwe slUk zal een dergelgk kanon z jn Tan 35 oM Geheel gereed zijnde zal het een gewildit hebben ran 54 700 KO Met een lading ran l90 KG prismatisch buskruit werpt het een granaat et Stalen ipuat en geduchte springlading rooreien Ier zwaarte an 460 KG Met een SO s cM ringkanon als borea bedoeld wegende 26 000 KG doorboort men op 1000 meter afstands een stalen pantserplaat ran 10 duim jaet een erenredig zware teakhouten binnenwand onder een hoek van 90 Men hoopt door middel an het nieuwe stuk geschut dezelfde werking voort te brengen op een afstand ran 13 meter In den ntölogiickan tuin te Hamburg riel de olifant om in zijn bok door de reparatieii die ann den bodem daarran werden gedaan Alle pogingen OQ het beest weder op zgn vier poolen terng te brengen misiulcien en de laatatt poging had den dood ran het dier tengerolge want bg het ophijsehen ran den koloisua braken de touwen om den bulk en kregen die een zóó hévigen rak dat de olifant werd gewurgd Paul Lindan de geestige Duitsche schrijrer die wej ens orertreding der drnkperswet reertien dagen gerangenisstraf ondergaat schrgft in de geraiigenis een blijspel getiteld Ér xn irasiMeii In de acclimatalietuin Ie Parijs is een chimpanzee ontrangen die zeer mak is en op zijne zeereis de rriend was der schepelingen Met t schip reisde ook merr Capart ran de Afrikaausche kust terug In de golf ran Gasnogne stond zij op bet dek toen z j eensklaps ren rreeseigke kreet uitte de nap zat met haar kindje ran acbl maanden in den arm in den top der maat De kapitein bezwoer haar zich stil te houden anders werd de aap bang en zou het kind misschien wegwerpen N i eenige oogenb ikken begon hij aan zijn staart te schommelen terwijl hij roortdurend het kind liefkoosde fiij bet roortzetten ran zijn tocht uaar bet t ek deed een slingering ran het schip hem het touw loslaten maar b j greep onmiddelijk een ander en keerde eindelqk terug bij merr Capart hnar kind overreikende waaraan niet het minste leed overkomen was POSTER IJE STAAT ran BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden rerianden uil Gouda in de maand Pebruari 1875 die opachriftelgke aanrrage aan het Postkantoor alhier kunnen worden gereclameerd Mij i den Nies Ie Rotterdam W Verhoef te RottenlaB en P den Haag te Twne Van bet Hoippastkantoot te Goudetak J E Lange te Amaterdam GoDOA deo 23 Maart I8 t De Direetear ran ket PosÜcantoor TAN KRÜIJNE Laatste Berichten Kopeobageil 23 Maan De Eerste Kamer heeft bij de behandeling ran het budget met 42 tegen 8 stemmen besloten eene Commissie Ie benoemen met opdracht om bij nader onderzoek der begrooting rooral het grondwettig standpunt der Kamer Ie handhaven tegenover de besluiien door de Tweede Kamer ten opzichte der begroeting geaoaen De Ministerpresident verklaarde dat hel tegenwoordig conflict tusschen het Ministerie en de linkerzijde in de Tweede Kamer de macht en dr positie der Regeering betreft zuodat de Regeering verplicht is de richting ran die meerderheid ten krachtigste te bestrgden Zg rertrouwt dat de linkerzgde later dankbaar lal z jn jegens diegenen welke haar hebben te keer gega n daar de gerolgen anders ran dien aard zouden zijn dat de oppositie zelve er roor beducht zou worden De Rijksdag is daarop tof 5 April niteengegaan Venetië 23 Maar De sud waa gisteren arondgei lliimiiieerd Ier gelegenheid ran de onthulling ran het standbeeld ter eere ran Daniel Manin In hetCasino was eene groote Soiree Door den Burgemeester is een tal Tan genoodigden eea banket aangeboden Londen 24 Maart Het Pettontwerp tot wijziging van de exceptiooeele wetlin in Ierland is in het Lagerhuis bg tweede lezing iRt S64 tegen 69 stemmen aangenoaeo De heer O Clerq heeft in het Parlement meegedeeld dat hg na het Paasch reces een motie zal uitbrengen roorsiellende om de Carlisten sla oorlogroerenden te erkennen Het Parlement is tot 5 April uiteeng aan Washington 33 Maart De Senaat heeft met 83 tegen 24 stemmen de gedragslgn ran Grant leu opzichte ran Louisiana goedgekeurd Kantoogerecbt te Gouda Op de Tereohtzittmg ran den 17n Maart 1875 z jn de narolgende personen reroordeeld G G wed W A tot acht geldboeten ran ƒ l BO elk ol subs gerangenisstraf ran een dag roor elke boete met rerbeurdrerklariug der 8 in beslag geno men Gewichlen wegens orertredingen der et op den Herljk 8 r d v lot eene geldboete ran ƒ 2 of subs ger van twee dngeu wegens het rinden op den openbaren weg te Gouda van iets dat waarde bezit zouder het kinnen 24 uren by het onbekend z jii van den eigenaar aan den Commissaris vau Politie lé hebben trr hand gesteld C D lot eene grr ran een dag wegens enkele diefstal lan riet gepleegd noob met behulp van vaartuigen noch luei behulp ran trek of lastdieren noch in rereeniging laii meer dan vier personen L J L en E r H ieder lot ner geldboeten een ran 3 en drie van I elk of een dag suis ger voor elke boeie wegens hel te Gouda 1 als gekiiler van mei hunden bespannen voertuigen niet gaan naast de lionden eu 2 bet rgden ieder met drie aangespannen houden die mei voordien aren rail muilkorven B r d N lot eene geldboete van ƒ 6 of aubs ger ran twee dagen wegei e het zich te Waddiniveeii vertoonen in kennelijk beachonkeu toestand op den openbaren weg J V d K tot eene geldboete van ƒ 2 o snbs ge van l ee dagfn wegens het als verzuim te Gouda niet gehoorzamen aan de herelen hem ran do wege de Politie ir geven terwijl hij met een rgtiiig met een paard bespannen atond op eene plaats waar onderscheidene rijtuigen waren zamen gekomen tot het afhalen van persoiifn Eu allen in de kosten desnoods inrorderbasr bg lijfsdwang I O Xj I T I E Aan het Bureau van Politie alh er kannen inlichtingen rerkregen worden aangaande eene WITTE HAZEWINDHOND met blauwe Kop reu en ook omtrent een KRUIWAGEN M A B ËTB E R I C H TEN Gouda 26 Maan Tot ongereer rorige prijzen was de omzet klein Tarwe puike ƒ 8 20 a ƒ 9 20 Mindere ƒ 7 50 a a 8 25 Rogge puike ƒ 7 40 ƒ 7 60 Mindere ƒ 7 00 7 25 Voer ƒ 6 65 a ƒ 6 SO Gerst puike ƒ 7 25 a ƒ 8 00 Mindere ƒ 6 25 a ƒ 7 00 Harer zwaie ƒ 5 00 a ƒ 6 50 Lichte ƒ 3 75 a ƒ 4 75 Hennepzaad ƒ 9 00 De reemarkt met tamelijker aanroer de handel waa iets rlugger rarkens roor Louden ran 31 tot 3 Cis per half kilo magere rarkens en biggen rlag rerkocbt De handel in Kaas ring Boter ƒ 1 30 i ƒ 1 50 Burgerlijke Stand OesoBsN 23 Maart Adriana Huberts Maria Joaephisa ouder H J Kab l en G J Bosinati 24 Cornelia iobsaoes oDders M llsselstijn en J W van dea Berg OvciLlDEN 23 Maart G Kater 2 j 6 m J C H vaa Loon 1 J 3 ro M de Waal huistr van i de Jong 67 j 24 E Hol 4 j 8 n J Letriatveld 7 w D van der Noot 77 j U m GenvwD 24 Maart A Tukker en P van Riemsbergea 35 J A R I G E ECHïYEAEEinGïH onzer geliefde Ouders N VAN BÜÜRBN M POLAK Hunne dankbare Kinderen Gouda 27 Maart 1875 ADVERTENTIÊN De Heer en Mevrouw r JONG Schotsman betaigen hunnen bartelijken dank voorde vele bewijzen van belangstelling by de geboorte van hunnen Zoon Bezoeken worden afgewacht Dinsdag en Woensdag 30 en 31 Maart ♦ Voor de vele blgken Tan deelneming bg het overlijden van bun kindje ODdervondenv Betuigen ondergeteekenden ook namens wedorzydsche familie hunnen dank ZIMMEBMANN Gonda 25 Maart 1875 in SoKTOiNqagh 1 t