Goudsche Courant, zondag 28 maart 1875

1875 Zondag 28 Maart j o j ggj GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Onislrelien LEUVEHAVEN 3 255 SPKÜISTRAAT S 30 Bchangcri PRIi S Dz stoffeerderlj H OPLEVER ANC ISRS MAGAZIJN van alle Soorteu van TAPIJTEN GORDIJNSTOFFEN BEHANGSELPAPIEREN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle stijlen Meubileeren Apartementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden BRIEVEN adresseeren Magazijn ROTTERDAM Openbare Verkoopingf ten gevolge van sterfgeval van den in volle werking in besten staat zijnden en met goed gevolg gedreven wordenden Heden overleed in den onderdom van 65 jaren onze geliefde Bchtgenoote en Tante CORNELIA DELFGOU X na eene gelukkige echtirereeniging van 42 jaren en eene ongesteldheid van twee dagen en voorzien van de Genademiddelen der H Kerk B VAN DEIl HAM 8 P VAN DBR KLEIN J VAN DER KLEIN Oouda 18 Maart 1875 van dkr Kroft Mevrouw J C ECK Crabethstraat vraagt tegen Mei EENE Tegen 1 Mei wordt gevraagd EENE Ft INKE DIENSTBODE io een burger gezin teged goed loon Te bevragen aan het Bureau dezer Courant TIMMERLIEDEN en een KRULLENJOI OEN gevraagd bjj de Erven C A de Gidts Elixir d An vers VERKRIJGBAAR bjj W M Raaijmaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 GEEN WOHDER Neen het is thans geen wonder meer als men van den een of ander hoort zeggen ik ben van mijne Rhumatische pjjnen geheel hersteld door het gebruik der Abshaubbinsoraiiti rliiiniatische WATTEN of door de Wonder Watten zooals zij door velen herstelde lijders genoemd worden Doch als men de vele attesten en dankbetuigingen aan mijn gezonden ia de couranten gelezen heeft dan zegt men bjj zich zelven dat deze Watten een radicaal middel zijn tot verdrijving van alle door koude oustune kwalen Zeer onlangs ontving ik weder een nieuw bewjjs van de heilzame werking dezer Watt en hetwelk ik hieronder laat volgen Oudshoorn 1874 Mijnheer Ik kan niet nalaten uw als HoofdDepöt hoader dereenige en onnavolgbai e Abshaubiu s of Anti Rhumatische Watten mede te deelen het gebruik dier Watten mij en mijae vrouw van de hevigste Rhnmatiek in acht dagen radicaal genezen hebben Niet alleen breng ik alle lof aan die Watten maar zal daar waar ik ooit een Rhumatieklijder mag aantreffen hét cebmik daarvan aanbevelen mij verzekei d houdende dat eene algemeene bekendheid aan delelve voor deze zoo waterachtige streek der provincie ZuidHolland verscheidene menschen tot nnt kan zgn De wensch koesterende het verkrijgbaar stellen dier Watten steeds mag bljjven voortgaan en on hierbij meldende dut de door mij aangewende Watten afkomstig zijn uit het Depot bij den Heer A KAULING te Alphen a R zoo heb ik het genoegen mjj met bescheidenheid te noemen nw van Ilhumatiek herstelde Dienaar A DE HAAN Verkrijgbaar Ji 30 ets per pakje aan het Hoorl Depot bg A BREETVELT Az en verder bjj T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Sihoonhoven A KAÜLING Alplien 3 GOUDKADE Boskoop J H KELLER e v Zoon Weste Wagenstraat A RELINARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDIJK Capelle aid IJsuV WINBFÜFIEEUOLEN genaamd De Herder bevattende twee Bakken twee Rollen Maalplaten Kapperjjen met 8 messen Werkhuis met 2 kuipen 5 Stofkasten Kaapstand 2 Persen Pakkamer met 2 Persen Droogschuren Lompenschuren alles met ERVE en Tuin gelegen en staande in den Voorofschen Polder onder Waddinxveen Te aanvaarden 1 Mei 1875 als wanneer ook de kooppenningen moeten betaald worden Een HEERENHtflS bevattende zeer logeable Vertrekken Keuken Kelder Zolder enz voorts een groot Pakhuis en Kantoor met ERVE en Tuin staande en gelegen bij het vorige perceel aan de Noordkade Te aanvaarden 1 Juli 1875 Een PAKHUIS voorts 5 ARBEIDERSWONINGEN in 13 perceelen wordende bewoond en gebruikt staande en gelegen als voren Een ARBEIDERSWONING in vier partijen wordende bewoond en gebruikt met Erve staande en gelegen in de Kerkstraat aan het dorp te Waddinxveen De Arbeiderswoningen kunnen worden aanvaard den 1 Juli 1875 zjjnde de betaling der kooppenningen Twee perceelen uitmuntend goed WEILAIND te zamen groot 3 heet 14 aren 58 cent gelegen in opgemelden Voorofschenpolder Een perceel WEILAN D groot 05 aren 77 cent gelegen in den Znidwaddiuxveenschen polder onder Waddinxreen Dadèlyk te aanvaarden mits betalende de kooppenningen Alles bij biljetten in het breede omschreven De veiling op Woensdag 31 Maart j lonK De afslag op Woensdag 7 April Beiden des voormiddags ten 10 ure in het nieuwe societeitsgebouw van de Wed DE GROOT aan de brug te Waddinxveen ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris A N MOLENAAR bij wien alle informatiën en inlichtingen te verkrjjgen zijn Openbare Verkoopinjy om comptant Geld TE HAZERSWOUDE aan de Bouwmanswoning de Oude Rouer op WOENSDAG den U APRIL 1875 des voormiddags ten half 10 uur van bestaande in 1 Bruin MEKRIEPAARD oud 0 jaar 1 dito gelijktands met VEULEN 1 zwart dito met VEULEN 1 zwarte HENGSToud 1 jaar 25 KALFKOEIJEN gekalfd of aan den uring 2 VAARKüEIJEJS 7 KALPVAARZEN gekalfd of aan den uring 7 guste VAARZEN 1 twee jarige STIER 12 PINKEN 15 aanhouders KALVEREN 50 KIPPEN Voorts BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en alles wat tot eene solide en uitgebreide Teel en Koebouwerij kan behooren Nadere information bjj de Notarissen HENGEVELD te Hazerswoude en MOLENAAR te Waddinxveen Ooadi Drak lan A Briokgito kan zich geen liefelijker aangenamer meer veririschender en gezonder reuk voorstellen dan het ÉAL D AIWEKS van AUG DE MARBAIX te Antwerpen België Er bestaat geen Geurwater dat m eer genot bijbrengt voor den zomer dan het EAU D ANVERS bevochtigt er goed u zakdoek met en vrjjft er mede de slapen het voorhoofd den hals en n zal eene wonderljjke verkoeltheid en verfrisschenheid voelen die den mensch geheel en gansch verkwikt verfrisclit en hersteld s Morgens wat gegoten in het water dat men gebruikt verzacht de huid en verspreid eene frisohe I ucht op een doek gegoten en sterk ingeast niil verdrijft het spoedig de hoofdpjjn wordt veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te verfrisschen en bjjzonder voor zieke Kamers Zie het prospectus Wordt verkocht fl 1 50 1 25 1 0 75 cent de halve flacons half geld Men beveelt de Koninklijke en dubbele qnaliteit bijzonder aan die men verkrijgen kan te Gouda bij B SüHüLTEN Coilfeur Dames en Heerenhaarwerker Gouwe De fij ne parfumerie is aanbevelenswaardig als het meest verfrissohend reukwater dat bestaat en het best houdende op de reis en in de warmte t Is ook t voornaamste produkt tegen rheumatismus en kwalen mmÊ mmÊÊumÊmmiÊÊm Tot het vullen van liollc Kiezen bcstriat er een werkzompr en beter middel dAn de TAiNI PLOMBE an de KK hofUndarti dr J G POPP te Weenen Bogner a 8e no 2 die ieder zelf zeer gemakkelijk in de holle kiezen kan leggen en Wklke zioti dnn met de orerrest der kiezen en het tandvleescli rerbindt de kies voor verdere verrolling berciligt en alle pijn doet bedaren Uct Anatherln i Iondwater van Dr J O POPP k k Haf Tandarta te Weenen in do onderstaande üéf j a f 1 75 per faoon te bekonen in het Toortrelfelijkste middel bij rhmnatisohe tand pijn ontstekiniren eu verzweringen inn het tandvlersch het lost den tandsteen op eu verhindert de vrrdere vorming daarvan bcveatigt loiae tanden door veisterking van het tandvieesh en terwijl het de tanden en het tandvleesch van nlle nsdeelig stoffen zuivert geeft het den mond eene aangename friscbheid en verdrijft reeds door een kort gebruik den leelijken reuk die er uit voortkomt Anatherin Tandnasta van Dr J ö POPP Dit prep ira t huudt den adem frisch en strekt tevens oui de tanden ichitterend wit te maken om het bi derf derzelve te voorkomen en het tandvleesch te versterken Dr J G POPP s Plantaardig Tandpocdcr Het 2uivert de tanden zoozeer dal door het dagelijksch gebruik niet alleen de gewoonlyk zoo lastige lundsteen uordt verwgderd maar ook het gliizuursel der tanden steeds blanker en zaehter wordt Te verkrijgen te Gjniia bg L Schenk wiikelier op le Hougstrnal ijk A 123 te Itotlerdara bjj ï E van Sluiten Kuift Apotb en A Schippeieijn C bl iauue porceleiuwinkel te s Hage by J L F C Snubilic apolh te Lcyden bg E Noordgk te Utrecht bij F Alteiin apolh te Amsterdam by F van Windheim in C terkuüphuis te Oudewuter bg ï J van Vreumingeu te ücbaonhovea by A Wolff j Kennisgeving Xh BUaGEMËESTËB der genieeNte Gouda gelet op art 17 der wet ran den 22n July 187Ï Staalt6lad u 116 Brengt ter aluemeene kennis dat de opguf bevatlende de uitkomsten van de belastbare opbrengst der gebauwde eigendommen binnen die gemeente loor zoo veel die gelegen cyn a de Kadastrale Sectiën E F G H I en K van den 30n dezer moanil gedurende DEBTIG DAGEN ter plaatselyke SrcreUrie van des voormiddags 10 tot des nnmididdags 1 en van S lot 5 ure ter intage is nedergelegd en dat asn de betrokken belanghebbenden eene kenuisgeviog zal worden tn ezoiiden wuria de belastbare opbrengst viD huune eigendommen vermeld is Gouda den 27 Maart 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BEUGEN IJZEN DOÜKN BTnfElLANÖr UnitcDlaiiilsch Uverzlclit Nailrre beriehteu uit Parijs bevestigen dat er in den miniaterfsad nog geene besiissing is getallen oatreiil de luinvullinfisverkiexingen Alleen weet en ai rektr te vertellrii d t alranderlyke oproepingen zuuali tut ilosTcr geschiedden in beginsel verworpen zyn Men huudt het er vuor dat 5f het voorstel Dnfaure om in eens alle purtieele verkiezingen ht dtt van Buffet om de vacatures tot 31 Dec II te gelyk nit te efarjj ea ui wordeo aougeooiifcn De heer Uu aurs beeft by de ontvaugit der ledea voii lien Kmd van State reiklaani dM aisaidihuyic na den terugkeer der Nationale Vergadering de wetsQfitwerpeD tullen worden ingediend betreffende de nadere ergaiiisatia van dien Baad en de regeling van den werkkring van Kamer en Senaat Men verzekert te Parijs dat de hertog de Broglie benoemd zal worden tot gezant te Londen De laatste gezant graaf de Jarnoo is oalangs overleden Het Journal Q te2 bevat een kennisgeving 4es ninisters van Snanoiën betreffende de aflossing van de obligtttiSn der Moi an IeeniDf op 1 October Het voorgenomen bezoek tan den prins van Wales aan BritmblDdië vindt algemeene goedkearing in Engeland Ue stoffelijke overblyfaeleo van Jaha Mitchell lyn Dinsdag ter aarde besteld te Nervry io Ierland Op nltdrukkelyk verlangen van tyo familie had geen politieke demonstratie plaats op het kerkhof Niettemin waren meer dan 10 000 personen aanwezig Al de gilden van Nerir gingen in optocht naar het kerkhof De prins ron Bismarck is Diuodag niet van Beilyn vertrokken zooals hy aauvankelgk voornemens was Hy heeft met den Duitschen ambassailear te Parijs pHos Hohenlohe die sedert eenige dogen te Berlyn vertoeft verscheidene bijeenkomsten gehad Dit heeft lommigen Berlynscben bladen aanleiding gegeven tot de mededeeling dal in dete byeenkomsten vooruamelyk is gesproken over het ontlasten van den rykskanselier van eenige zyner werkzaamheden De prins von Hohenlohe zou tot minister van buitenlandsche tiïkeq warden benoemd de heer von Buiow zou ambassadeur te Parys worden enz Dit zyn echter leohts vermoedens waarvoor geen wezenigken grond bestaat De Keizer heeft in een sohryven aan den Rykskansejier zyn dank betiigt voor de vele treffende bewyzen von belangstelling in zyn verjaardag uit alle oorden der wereld ontvangen Bij de goede gezondheid des Keizers zal aan het reisplan naar Italië waarsohynigk gevolg worden gegeven De Keizer zal zyne reis wellkht tot aan Florence nitstrekken De toestand van den afgevaardigde Laskér is von geruststellenden aard Het Pruisische ministerie en de comBissiën van den Bondsraad overwegen thans de vraag welke verdere middelen de wetgeving van Pruisen en Duilsch laod aan de hand geeft om eventueel by den stryd te eu het nltramontanisme in toepassing te worden gebracht Voornamelyk is hel oog gevestigd op de uitbreiding der wet van 1872 betreffende de Jezuïeten tot verwaute congregaticn ea op eene nieuwe regeling v n de betrekkingen tasseben de katholieke geestelijke orden en den Staat Volgeus te Bern ingekomen bericht is de ratlBcatie van het postverdriig met 15 St teo reeds in orde van drie kan die eiken dag worden tegemoet gezien zoodat alleen nog overblijven Frankrijk Griekenland en Italië De Parijsche correspondent van de Timei tierieht nog het volgende aangaande Cabrera vernomen van lieden die den Generaal pas hebben bezocht Cabrera is te Biarritz by heeft bg zich 16 i 20 Spaansche officieren die zich in belrekkiiig moeten slellen met officieren en sold ten van het Carliatiiche leger tea einde hunne insteamiug te erlangen met het onlangs gesloten eontenio Dagelijks rerirekken eenige van deze officieren daartoe naar Spanje waar zij hun doel trachten te bereiken natuurlijk niet 1 onder grooi gevaar te loopen Cabrera is er Üi geslaagd om die bem omriugen te overtuigen dat er slechts ccn middel is tol redding van Spanje den burgeroorlog te doen eindigen Indien er eenige kans was verklaarde hij dat de eene party de andere sloeg dan zou hy niet dezen weg hebben gevolgd manr de oorlog ka tol in het oiietndige duren De Carlisien kunnen nooit verder kumen dan de aoordeigke provinciën en de Alfonsiiten kunnen nooit buniie tegenp iriy verdryven uit onderscheidene ua tuurlyke steikten die lij kuoueu verdedigen zoolaog zij willen Io die omsiandigheden kan de zaak slechts aan een eind komeu wanueer het Carlistiscbe leger vreedzaam naar hnis gaat Van die meening zyn ook de Carlistische officieren die zich by Cabrera hebban aangeslatCB en die heas tluuu behulpzaam zyn Cabrera en zijae agenten klagen zeer over de ontydige opeubaarmakiog van bet comvenio wat banne plannen zeer heeft belemmerd Sommigen goon zoover van de Franiche regeering van medeplichtigheid te beschuldigen wat ongerymd is daar bet stuk werd opgenomen io bet blad dat aan de tegenwoordige Franscbe regeering bet meest vyandig is Uit Heniiaye wordt gemeld dat don Carlos Cabrera al zyne titels en waardigheden beeft ontnomen en gelaat beeft hem wegens hoogverraad voor de rechtbank te brengen wanneer hij wordt gevangen genomen Daartegen zal Cabrera wel waken Uit Santander wordt gemeld dat men bem daar verwacht op weg naar Madrid waar hy ontvangen worden zal als veldmaarschalk Te Madrid liepen geruchten dat Meudiri en andere Carlisteu te Bajronne zouden zyn aangekomen en dat Lizarraga op last van don Carlos goaogen was genomen Deze geruchten tcbyneu ougegroad te zyn BINNENLAND OocsA 27 Maart In de afgeloopen week had de bevordering aan de Bnrgeravondschool pla tts en onderwierpen zich twee leerlingen der derde klasse aan het eindexamen Vau de 28 leerlingen der Ie klasse werden er 18 tot de 2de bevorderd namelyk J de Wilde A Koerts D Koeman J v d Kraat H Badder A Fokker A v d Klein H v d Pool J P Lttgthart R Oosterling H Jongkoen L Hollander W Sliedrccbt J Karreman E v Gent G de Groot J v Zwol en F Berlyn Vau de 18 leerlingen der de klasse werden de 7 volgende tot de 3de bevorderd E Puyk P d Wilde W v d Leoq W Polet C Oabry J Smit en J Oraveateyn Nog werden tot de 3de klasse bevorderd voor de vakken die zy bywoonden D Hoogeudijk Hoogendyk en J Ridderhof Voldoend eindexamen werd afj elegd door PiETEB Rond van beroep timmerman Dit examen liep over de rekenkunde de meetkunde Kederlaiidsche laai de geschiedenis de natuurkunde de Scheikunde en technologie de werktuigkundè de staatbuishoudliunde het bandteekenen de ornamentleer en het rechtlynig leekenen bouwkunde In afwachting van het uitvoerig verslag van dit examen deelen wij nu reeds mede dat P Rand loot geen eiikel der genoemde vakken een onvoldoend cijfer kre g Te gelyk roet de bepaling van den overgang werd den leerlingen medegedeeld aan wie huuner veor vlijt goed gedrag en Irouw schoolbezoek een prys kon worden toegekend Onder deze noemen wy in de Ie plaats FsANs Bebli n aan wien de medrdeeling werd gedaan Jat hem een exira prys is toegedaoht Een Ie prijs zal worden uitgereikt aan A Koertf A V d Klein J P Lbgthart E Oosterling H Jongkoen A Lam W Sliedrecbt G d Groot E v Gent H Ruiscb J v Zwol W V d Leoi J Smit en D i Eme s Een 2e prys au J d Wilde D Kwman H Radder H v é Pool J Karreman T Jansen P d Wilde G d Bruin C Gabrij J Graveateyn eu A Engelbrecbt Een 3de prys aan J V d Kraats L Hollander en B Brouwer Daar de voorbereidende klasse ook gedurende da zomermnsnden wordt vouitgriet kan de bevordering uit deze klasse naar de 1 eerst lat worden mede gedeeld De voorbereidenda klasse werd decen winter bezocht door 30 leerlingende eerste door 29 leerlingen de tweede door 20 ieerlingeu de derde door 3 leerlingen 1 de vierde door 17 leerlingen yimt ïïtsi totaal 99 leerlingen Terwyl er nog lü verschillende vakken bijwoon den zoodet het aantal jongelieden dat van bet onderwf a aoa de Burgeravondschool profiteerde IIS bcdraeg Bij het ingediende ontirerp tot yziging der wetvoor de nationale militie wordt voorgesteld de sterktete bepalen op 67500 man jaartykscbe lichting van 13500 man De zeeoilitie bedraagt niet meer dau 1000 man Het ontwerp bevat eenige verbeteringenin de bestaande netten wa rvan de ondervindingbet wenschelijke of uoodzakelgke heelt aangetoond De strekking der voornaamste bepalingen ia vermeerdering vsu het maximum of sterkte der militie verkregen door beperking van het tlians overdreven getal viygestelden eu tevens het bekomen van meerelementen voor onmisbare militii kaders Onder anderen wordt bij een oneven getal broeders het grotttatl getal dienstplichtig i Naar men verneemt hebben de rapporteurs over het wetsontwerp tot wijziging van de kieatabel aaw den minisier twee vragen gesteld I of by deaii vlezen van de Uedep Statiii wilde overleggen t ot hg na de ontwikkelde herwaren bij de door hem voorgetteide formatie van het distrikt Amsterdam volliardde WHiirup door den minister geantwoord is dat hij bepiad moest weigeren mededeeling te doen van de be oeIde adviezen en wat bel antiera aanbelang lat hy na raadpleging van de uitknaslen van een onilerzoek naar de bevolking op alt December 1874 tol het besef was gekomen dat af niet 2 maar 3 nieuwe leden moeten bygekozen warden en dut hij zich dus voorstelt dien koafortt eene nadere gewyzigdo voordraeht te doen N R OL V j De Tweede Kamer zoo meldt men aan da AiiJ i Cl zhI aarsi hijnlg k omstierk half April terugvkomen Den juisteu dog van de terugkomst kan a cog niet bepalen Atif rulks al hangt vao de terslagen der cummissien van rapporteurs die mepbezig 18 amen te stellen Op het oogeubljk zyu ar weinig of geen welsontAerpeu ryp voor openbare beraadslaging en eerst moet er dus zekerheid wszeu dat eenige verslagen gereed zullen zyn alvorens da president beslu teu kan de Kamer weer byeen te doe komen Mei de verslagen over de kiestabel en het wetsontwerp Kappe vne c s zyn ds rappoiteura reedsver gevorderd De rapporieuis over bet wetsontuorp regelende het booger onderugs zyn ook druk aauhet werk maar er zyn zooveel opmerkingen lu d afdeelingen gewisseld dat du verslag niet g makkeii Jl is op te maken 4 am tü 9 t