Goudsche Courant, zondag 28 maart 1875

Iftv Ben reraekeri lieeft de Nederl Rgnspoorweg iouuobappg lich belast met den unleg tta een poorweglyo tnsscben Leiden en Woerden mits door de Kemeenie Leiden daartoe wordt bijsiedragen voor ceu eeu om raa 100 000 te belaieu by de opening raa de oieuwe l a A C Orermorgen ui op de Wealer begraafplaats te Amfterdam het gedenkteekea op het graf ran dr L S F Mcjboom plechtig worden onthuld Het kerkbeatnar der Ned lar Hoofdsynagfge te AMtlerdam heeft Zaterdag jl ter kennia ran de ge secnteleden gebracht dat het in overleg en met toeatemming ran den weleerw beer opperrabgn heeftbealolen af te achaffen het tot daarer plaata gehadh beude HamaDkloppen W v I Door den Heer M ran Lith te a Hage zgn de eerate kieritaeierea aan Z M den Kooig aangebodsn Uit Peat wordt gemeld dat de beroemde coiapoaat LIait deier dagen naoiena den Koning uilgenoodigd ia ia den loop ran het roorjaar naar het Loo te komen Liatt antwoordde dat by m het begin ran Mei aan die uitnoodigiug hoopte gerolg te geren t e Lnentboie gederende 0 jaren onderredactie ra Dr J van Vloten verschenen wordt voortaan door de hb H J Beta ea J van Vloten geredigeerd De vereenigiog tot verspreiding van kennia aangaande e lands verdediging gaat met volhanlenden ler voort de aandacht te veatigen op belangrijke panten onn defcnaie betreffende Om in uitgebmder kring werktaam te kannen zgn beeft het boofdbe taar aaa eeaige aanzienlijken in den lande geldelijke bgdragen gevraagd een pogiug die aanvankelijk reeds eenig vmehten heeft iifgeivorpeu l e op die wgzc ontrangen ODderiteuniiig heeft htt Hoofdtaeslaar in de gelegenheid gntekl dadelijk weder nienwe werken ter perse te leggen Dientengevolge zuUea eerlang het lioht zien drie brochures in de reeka der gewone werken van de Vereeiiiging als over de Jcader kwestie o er de levenda strijdkrachten orer de doode strijdkrachten en dns over een drietal belangrgke onderwerpen behandeld op zoodanige wgte dat voor lederen beschaafden lezer verstaanbaar lyn In de reeka der populaire brochures bestaat het ToornamcB een werkje op te nemen dat de vüor Biliiebtea aangeeft die de militaire dienst opent voor dea burger l j vertohillende wijzen van dienstneming Otr Dagötttd Volgens een ontrangen particulier telegrim van Java dato 23 Maart wus de telegrapbiscbe ge aecusohap tasseheu Padang eii Batatia verbreken Maltapatbr heeft in t Hbl van 16 dezer geplaatst eeae oproeping ten strqd tegen het gebruik van sterken draak en daarop tal van verklaringen van adkaesie ontvangen de inzenders zal hg nader van tieh doen ihooren maar hg hoopt tot hn f April nog Tttt menigeen instemming in een algeaeep plan van bestrgdJng te ontvangen Alvorens tot eau bepaalde bespreking over te gaan wil hg zien of velen de sw iga toegedaan De beweging die tegen het l abrnik van sterken drank uiigelukt wordt moet aea geheel vrge zgn ait bet volk zelf outstaaa tGeldbier niet de oprichting van een afsoh iflings genootishap doch hier geheel iets anders dnn een langdarigen belegeringsarbeid M wil krachtiger te werk g uui aet het gansche volk den vgand te gemoet gaaa ea bekampen Ieder Nederlander moet itrgder voor de 1 1 worden Er moet door allen raad worden geaohaft want de machtige vgand van ons volk staat TQOr de poorten i bet vaderland is in gevaar Het krachtigate nog oietontaarde gedeelte der Nederlandscke nafie oet als éfyi man opstaan om deze rampzalige T ksondengd te vaur en te zwaard te vervolgen door beperkende wetten de grenzen van haar gebied terag te dringen door strenge staSen bare veracbtelgke Igfeigenen onverbiddelijk te vervolgen en het ktandmerk van algemeene verachting op het voorhoofd Taa elkea schuldige te drukken M vraagt gren aalmoes geen geld hg vraagt harten en belanfiatelling ia het let vu vaderland en eveamensch Wilskracht a moed zija kier noodig Zgt ge vraagt M o a a nen letcre igt ge zoo weinig mensch dat ge u te tiaag en meedögenlaoa gevoelt om zeil ééa steentje aaa te brengen om dien noodlottige bron waaruit daod ea verderf opborrelen te helpen dempen Van de Nederlandera heeft hg eene betere verwachting In de Woensdag gehouden vergadering van het dtparteaaeot Sotlenlam der Maataehappij tol Nul aa t Algemeen is n beitiaael besloten tot het op oariekten van een huur en verhuurkantoor van dièaethedan De vooraaamate bepalingen zgn aangenomen maar voor de vnatstelUng van hrt geheele reglement bleek de tijd te kort daar sommige punten tot breedvoerige gedachteawisseliug aanleiding garea Uit Qorinchem deelt men mede dd 24 Maart Gister zonden te Qorinchem ten huize van den predikant de P een negentiental nieuwe lidmaten an beiderlei kunne en ait den besohaafdett stand worden aangenomen Reeds hadden zg bet gebruikeIgke onderzoek naar hut hun gegeven godsdienstonderwgs behoorlg k ondergaan toen een der beide aanwezige ouderlingen kapitein v B met den predikant van richting zeer venohillende de toekomstige nieutve leden naar wg vernomen hebben aan een aoort vi u iniovisitoriaal onderzoek betreffende godsdienstige geschilpunten heeft willen onderwerpen waartegen de leeraar hoewel met kalmte niettemin met ernst zioli verzet heeft terwijl de kapiteittouderliiig uit dieu hoofde ile plechtigheid wilde gesohorst hébben en haar van onwaarde doen verklaren toen da de P op waardige wgze het daarheen wisi te leiden dat hg zich al protesteerende uit zgne woni g verwgderdc eu de aanneming met den overgebleven ouderling kon worden voortgezet Men stelle zich echter den zenuwachtigen toestand voor van die cieuwe leden waarran er onder de meisjes schreiende ibuis zijn gekomen Dienzelfden avond zoude noy een zestigtal militairen allen leerlingen van ds de P warden aangenomen doch roorsbanda is zulks afgekommaiidetrd In de afgeloupea week hebben zich drie gevallen vai longziekte on Ier het rundvee in de provincie Utrecht voorgedaan twee te Kockeugen en een te Viukcveen üe veestapel verkeert op dit oogsblik aldaar in eeu gunstigeu gezondheidstoestand De prgzen van het veevoeder zgn aanmerkelgk stijgende De voorzitter der Nederl hoofdcommissie voor de de internationale tentoonstelling te Philadelphia in 187S deelt het vdigende mede De eeawfeesteommissie te Philadelphia bericht dat zij om aan het verzoek van vele buitenlandsche commissiën te voldoen als ook in de hoop op eene gunstiger weergesteldheid bg de opening der tentoonstelling besloten heeft in stede van op den 19den April van 1616 herianeringsdag van het begin van den Amerikaantche onafhankelgkheidsoorlog op 10 Mei daaraanvolgende de openingsplechtigheid te doen plaats hebben en de tentoonstelling ia stede van op 19 October op 10 November 187S te sluiten Het schoolpaard Freiachutz bereden door den heer van den Helm Jr ter gelegenheid van de uitvoering der karoesset socleteil te Utrecht is geposseerden Maandag op de Palmmarktaldaar verkocht aan een buitenlaiidaeh partikulier voor de sum van 1400 zeker een der hoogste prijzen aldaar besteed De Hollandsehe giieren spoorwegmoatsohappg is druk bezig met het maken van plannen vobr een spoorweg van ket station s Hage naar het badhuis te Sebeveuingeu De spoorweg zal loopen van het station naar bet eind van de Prinsegracht de gasfabriek de Loosdainsche brug het Anna Pau ownapark tüu westen van den ouden SoheveuiugsohGn weg achter Zorgvliet om bg de Eoomsche kerk te Soheveningen over den straatweg Ie gaan en bg de stallen van den tramway bij het badttuis te Scheve ningen te eindigen Nabg bet Anua Paulownapark dus niet ver van den Bazar en bg de roomsche kerk te Scheveuingen zullen halten komen A C Men schrijft aan het V D In de laatste drie maanden zijn ruim 2000 paarden van de beate rassen naar Frankrijk vervoerd en het is te vreezen dat wanneer dit zoo voortgaat het klein gedeelte remontepaarden dat uK inlandache paarden moet bastaan 2 3 mag oit het buitenland worden iAgavoerd niet meer door de aannemers geleverd zal kunnen Worden Doordien ntt ook geen paarden uit het Duitsche rgk mogen uitgevoerd worden komen de leteranciers van de voor onze bereden corpsen benoodigde 600 paarden waarvan de aaabe atC iing in de vorige maand plaats had ia groote moeieiyfchedea vooral die voor de regimenten cavalerie dewgl ons land geen rgpaarden oplevert Zij znllea derhalve genoodzaakt zijn de benoodigde paarden verder b r in Hongarije ta zoeken De voor onze artillerie zoo uitstekende Geldersohe paarden warden bgna niet meer gevonden en zgn bovendien te boog in prgs daar voor de remontepaarden door oaie regeeriog gemiddeld 600 per paard betaald wordt terwgl de Fransohe kooplieden vooreen goed gebouwd intandsch paard zelfs 1000 geven Men meldt ait Arnhem Bgzon4ere levendigheid heerschte Dinsdag ochtend aan do Bijntade bij de Kraan alhier Het gunstige weder heeft terng doen komen op het besluit om eerst later de plechtige orirbrenging van bet op de Atokineezen veroverde kanon dat voor Bronbeek bestemd is te doen plaats hebbeo Het kolossale stuk het weegt SSOO kilo en is 6 meter lang vereischte bgzondere zorg om het voor vervoer in gereedheid te brengen Dit geschiedde door manschappen van het regiment veldartillerie hier in garnizoen en liep behalve dat het nstuuilgk lang duurde uitmnatend af Toen alles voor het vertrek grreed wOs l wam eene deputatie uit het corps invaliden met kapitein Hamers aaa het hoofd die het fraaie stuk geschut met guirlandes en kransen van groen en bloemen versierde naar wg vernamen eene bijzondere zorg van de echtgenoote van den generaal kommandant van Bronbeek terwgl een viertal historische vlaggen twee Nederlandsche en twee Atchineesche naast het kanon werden gedragen Vouarfgegaan door de muziek der infauterio een talrg k detachement troepen de muziek der artillerie tal van officieren en manschappen werd na het Bchtspan in beweging gezet Het volgde Rgnkade Borrmondsplein I jnstraat Vijzelstraat Ketelstraat Roggestraat Steenstrdat Velperweg op de plaats aii beatcmmiug waar bet op plechtige wgze in ontvangat werd genomen door den generaal kommandant a in het hoofd van het corps invaliden Twaalf kanonschoten Werden gelost hel stuk voor de woning van den kommandaiit opgesteld en de troepen op het plein Generaal Smits hield eene toespraak tot de manschappen die met een drieweri lete de koning I werd beantwoord De kolonelkommandant van de veld artillerie sprak mede een wuord van hulde dat met een leve het Indische leger 1 werd ontvangen Daarna stegen de troepen nf Ie infanteristen zetten hunne geweren aan rotten iedereen werd onthaald onder het spelen der muziek op bier en sigaren De officieren werden door den f enrraai kommaadant ten zgnen huize ontvaogeo isn s Jeu weg in de stad vooral werd de stoet door ei ne groote menigte vergezeld overal intasooben meer blgken ran aieowsgierigheid dan van enthoasiasme A C Burgerlijke Stand OtsoBiiN 24 Haart Dirk ouden 1 DoDielmaas ea H Vla Strsalta 26 Adriaooi Sirianl Paalu oaders J P Wijrsr ea 1 A S na TrotHsbarg Jseoba Cornelia oailen W taa Eyk ea H vaa Adrichem OrssLtDCa 2S Maart H Sost wed 1 vso der B 1b 79 j N O GmcDcDdal 1 o t 1 Broer wed D L vtn Triest 88 j 11 m i M Uoahoir S m 27 B Mullaart 7 m ADVERTENTlfiN Voorspoedig bevallen van eene Doohter M W KAMPHüIZBN Smo Gouda 26 Maart 1875 V BerkUen van een Zoon J A S WEYBB geb TAN TnOTBJtNBDU Gouda 26 Maart 1875 Heden overleed ons Dochtertje NEELTJ GEEBTBUIDA byna 5 weken ond H GBOENBNDAL H G GROJENENDALOouda 25 Maart 1875 db Gion Heden overleed te Gouda in den ondetp dom van b na 89 jaar onze waarde Moeder JOHANNA BBOEB wedawe van dan Heer D L TAN Tbust in leren Burgemeester tbb 3 HABDBMAN A HABDEM NkuapooH 26 Maart 75 tak Tmtr Heden overleed in den onderdom ran ruim 80 jaren MAABTEtf SPRUIT ii lere Schipper op Haarlem A SPBÜUT Mabjcbnstun A W C DD CHATINIEB J G DU CHATINIEB Spedht M H TAN TILBÜBG ö TAN TILBÜBG S Dui I Gouda 27 Maart 1875 KOOLASCH te Terkrögen aan de QMOTBIM Mm J van Wf JK ABCHITBCT ta BOTT£RDAJII hee 4e eer zjjne vroegrere tadgenooten kennis te geren dat door hem GEENE REISKOSTEN ran Rotterdam Govda worden berekend en eren als vromer D GELUP is te ONTBIEDEN Siciiiidimd eii Londonderry SOEP b e iereu8 £ ijne DOFEBWTEN en andere soorten Versche Groenten uit de Fabriek van de Heeren W HOOGENSTBAATBN ZOON te Leiden zgn uitsluitpnd voor Gouda verkrijgbaar in de Haagsche Winkel bg P J MELKEBT IJB Lijigementhonders genieten fiabat versche Perziken Ananassen Ahricozen en Kersen Scotchen Pale Ale London Porter en Dantzi gerJopenbier srnómüE Van af lUANDAG 29 MAART a t is de dienst van Leiden naar Gouda Maandag en Dinsdag s morgens ten vijf in plaats van ten zet nre in correspondentie met de treinen ran 8 28 en 8 31 ran Gouda naar Rotterdam t Grattakfige mtttrdam Utrecht en J merik De DIRECTIE H Handels Inrormatlë Bureau Kantoor Jonkerfransstraat No 15 b d Dirk qnitstraat te Rotterdam geopend ran 10 4 nnr Sints jaren gerestigd belast zich tegen 4contribatie en 5 o i inkomende gelden aehterttaltige pretention door geheel het Elgk voor BH Kooplieden Winkeliers an ieder dia deMlve mocht hebben ra i wat aard ook te innen WgÊf Bë niet inkomen irordt eol niets iwm mum GEMAAKTE KLEËDEHEX Groote Sorteeiing Heeren Burger n Boeren SLEEDBREN tegen bnitengewonen lagen prgs Heeren PANTALONS fijne fransche stof 4 50 Lak en Bnckskin VESTBN f 1 75 Lfiken en Backskin JASSEN 7 50 en hooger Gedragen KLEED REN worden ingekocht f HAPPEL Groenendaal Opeabape AANBESTEDING Dlv K RAAF en HEEMBADEN van den ZotWLASFOLDBK in Schieland z n roornemens op BNSDAG den 7 APRIL 1875 des voormiddags t 11 aten in het Poldergeboaw bg de Schats pia te Moofd recht in het openbaar AAN tÈ 1 ES33 DEN Het onderhemd der Chrintwegen ia den Polder benerena de liovering der daanroor benoodigde Grint vsn af 1 Mei 1875 tot en met 30 April 1878 In tnee pen e len De besteding geschiedt bg ukeleinschrgring overeenkomstig de bepalingen ran het bestek dat tegen betaling van 0 50 rerkrggbaar is hö de Boekhandelaars J van BENTOM bn ZOON te Gouda Inlichtingen gevpn Dgkgrfmf Heemraden Tp9rDflejiyl beneyens de 1 Opzichter des polders de Heer Ll BKAI TO te Moordreok die cteaieilsecd mnwping is loco ui doen ONTVANGEN eene groote Collectie ELEGANTE fARASOLSMENTOUSCAS alsmede eene fijne en mime keuze HEBBEN en DAMES PAKAPLUIE8 Zich minzaamst aanbevelende Oea CANEVASGINL St Antoniestraat wjjk O n 121 Een JONGMENSCH nit den beschaafden stand bekend met talen sedert eenige jaren in d n handfl werkzaam en over eenig kapitaal kunnende beschikken zoekt in kennis te komen met den eigenaar eener aoliede industriëele zaak die genegen is IEMAND als DEELGENOOT daarin op te nanen Brieireo franco letter A aan den Boekhandehiar 8 C van OOESBÜRGH te Leidm méit £ AU des FEES 1 50 de Flacon bij Chs van VIVE Jr Goada Coiffeur et Premier Posticheur HAAB en BAABD VEBWBN in Blond Bmin en zwart zonder HUID of LINNEN tevlekjcen als mei de Flacon half gebnnkt heeften bet bevalt niet alsdan geef ik met genoegende betaalde f 1 50 terag Openbare Verkooping JMMtoM op DONDERDAG 1 APRIL 1875 B B de VelüDg en op DONDERDAG IIKB 8 APBIL 1875 de Afslag beiden des middags ten 12 nnr in het Koffiehuis de Habhonib ran den Heer Lamfb op de Markt te Gouda Eene binnen weinige jaren geheel nieuw gestichte nitmontend ingerichte en solied onderhooden j i BmANgWÓM met aanhoorigheden alsmede eenige Perceelen bg uitstek goede Wfil en HOOUiAHQfi groot ISVt Bunder gelegen zeer nabg het Dorp en binnen de Gemeente ran Reeuw t Dadelijk te aanvaarden Bg biljetten breeder te omscbrgren Nadere infomatiën ten Kantore van den Notaria A N MOLENAAB te Wnddinxveen GËBRUIKS AA WIJZrJifG Het JOH HOFF sche Malz Mout Extract GEZONDHEIDSBIER wordt bg Maagkwaien gelnek aan eetlust algemeene ligchaamszwakte 3 maal dagelgksch gebruikt en wel één wgngtas s roormiddags bg het middagmaal twee en s aronds wederom één wgnglas Bg hardnekkigen verondsrden Hoest Borstkwalen en moegelgke ademhaling wordt het Malz Extract eerst 10 minutenlang gekookt dan afgeschuimd en s morgens en 8 avonds zeer warm 1 i 2 wgnglazen gebruikt Prjjzen 1 Flesch 45 Cent 6Fles8chen 2 20 13 Flesschen 4 40 De Flesschen worden a 5 Cent berekeinl en tegen dien prijs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépot Amiterdam Smalle Bloemmarkt bg da Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar te Gouda bij J C tan VREUMIN6BN M iUiiSil IJSSir DE JONGH C CIV UKtï TB O U X E W A T E K Belasten zich met het inrigten en leverenvan MACHINES voor BLEEKERUEN WASgCHERIJËN enz Openbare Verkoophigfen op DINGSDAG 30 MAART 1875 voöfttt Elf uur in Ons Genoeori te Gouda van 1 een kapitaal geheel nieuw verbouwd db modern ingerigt WOONHUIS ihét zeér rfóuten TUIN en SCHUUR aan de Kuipersteeg K n 204 te Gmula geschikt om in Vier pereeelen te worden gebmikt of erhniud luien met vrijen iu of opgang Te aanvaarden 1 Mei 1875 2 een WINKEL of PAKHUIS met WONING daarachter en TUINT3E naast het vorige K n 205 Verhuurd tot 1879 voor 3 per 4 en 5 twee WO HB JIZtN in d tu aA baksteeg C n 204 en 205 ix Gouda 6 7 en 8 drie nieuwe WOONHUIZEN tus l schen de Nieuwe Haren en het Plantsoen N n 241 y R en S te Gouda 9 10 11 en 12 vi WOONHUIZBNIhi de Wgde Poort achter deti Groenenw it n 130 133 te Gouda 13 een stok BOUWGROND geschikt tot fit plaatsen van drie Huizen gelegen orel i rongen NB Wegens steri val wot tlMtvroeger ei aangekondigde Huis aan 4 TfrQbalkyH i i 223 te Gouda NIET gereild en op WOENSDAG 31 MAAfi o 4i S gen uur in het Hols aan de Markt A n B te Gouda van INBOEDEL KOPEB TIN n LIKWBfflLKOPKRSLAGERSe KOPEROIETI GEREEUSCHAPPEN WERKBAflKiaï AANBEELDEN BOORSl LLING DfiAAl BANK BLA iSBALGEN enz Te zien Ding dag 30 Maart Inlichtingen ten Kantore v b Notaris Mb i KIST te Gouda 1 f Jj No 819 der beroemde Wekelijksche Zaïten Braken Uitgare J J H KEMMBR te Utrecht ia heden roorfaaadeo bji dqif UodkhiAdelaar A T= F T Nr pr Kir A Lange Tiendsweg t QwUiU VEREEREND eETeiGSCRBliff Wf UIT EAUPtill De ondergeteekende verklaart volgaaraaf Mk na het gebruik der Bmnlanoschb DBUIVJSttr BORSTHONING van W H ZIOEHMiaii MER te Mainz door twee zijner kinderen de onrutibarende hoeet en keelpijn waataaa zy g y dorende de ziekte der iftaielen Ig ende wai n zeer spoedig zijn genezen Kampen ii Februari 1875 P C HoéLBÖCltf Oud Lt Kolonel Kommandant der O Éav DU door meer dfttt dOOO Aïftertrin mï personeD uit alle sUndeb a É emezen nacsmiddel is steeds echt verkrygbaar a 1 dyk dudfv aUr f ienm iM Jhlterdmm 0 i W bttlbi hé Apotb S 9wijit C J TtB GjakeL aehmkhovéit i WoM m Zooa Drog Voorburf k van Veea Waddinxveeit C vtv EÉnMliil fToerden W H tU Diggrles Sonda bg F H A Wolff Utden E wdy Mj tti aid R L VaroMieao k Zoo Apoth Bodfffraven P Versloot Boitoop A J rta Twoat Delft L ne I euireo $ Oravenktge i L 7 C Syabilifl Ap lh ffaxerttconde W Hendriks Haastrecht i D den Hsrlog Htllegertberg wed de Kaadt Ter voorkoming t bedrog i elljll flacon voorzien van e a roo aa p l 4 met neveo tnaDd Fabriekitempel ttr ij1 boitendièn de naam vao den Fa briekant W H ZICK£NJiEIUKR Uaiai ia da Kark gnbnatfjt f