Goudsche Courant, zondag 28 maart 1875

Woensdag 31 Vaart W 1652 1875 GOUDSCHE COURANT Mmm en Advertentieltlad voor Gouda m Oinslrekcn é r hede stnkken BUITENLANDSCHE SCHULD worden gekocht voor 144 = BINNENLANDSCHE 90 Conponi der Kleinere Stakken naar verhouding Nadere iuformatiëu ten Kantore van N PRANgOIS SNEL Commissionair in Effecten SPRÜISTBAAT S 30 LEÜVEHA yEN 3 256 J L PRIlVS Dz BehangcrH v Stoffeerdery HOFLEVERANCIERS MAGAZIJN van alle Soorten van TAPIJTEN GORDIJNSTOFFEN BEHANGSELPAPIERBN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle stijlen Meubileeren A partementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden BRIEVEN adresseeren Magazijn ROTTERDAM pjaA9 aS inw do pf m U uap d uopjojii saipdjuoo 9 y Magazijn van Manufactupien en Confecties 4 MELSGSnmL DJMEISü Westnieuwland 0 Rotterdam fcC De grootste sorteering ZWARTE en GEKLEËRDE ZIJDE POPËLIEMES en andere I LEËDJE1SST0FFE vindende Dames in mijn Magazijn Soliede Kwaliteiten uitsluitend voor mijne firma gefabriceerd worden tegen lagere prijsén dan in Parijs of elders verKocht stalen door het geheele Rijlc franco Depot van dt beste eeiidraads en dubbele stiksteek Naaimachines si 9 ï DUEGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening jwn art 31 van het Reglement van Sdiieland de Verkiezing van HÓOFDINGELANDEN en HOOFDINGELANDEN PLAATSVERVANGERS voor da Ksirieten ala hieronder nader vermeld zal plaata hebben op DONDERDAG den 1 APRIL UTS M du voormiddaga tin 9 tot de namiddags ten 2 ure in de Hoofdplaatsen der KiesAitrl ten als b aft 25 van meergenoemd Reglement zyn aangewezen te weten voor het 1 KÏMdiitriet te hirschie in de t panaing db Vkrqcloe Kokiswioen voor het 2 Kiesdittriet te Bküagk in de Herberg de Zwaan voor bet 3 Kiesdistrict te Nieuwerkerk a d JJtMl in het QaiiKK T HUis en voor het 4 Kiesdistrict te Moordrecht mede in het G£liHDiT HOH ea wel I ihs rooster van aftreding In het Uu DISTRICT Vol ▼ er den Heer J KLEIWEG Hoofdingeland l volgens rooster van aftreding volgens rooster van aftreding volgens Yooster van aftreding V Oliyi Ll Hoofdingeland plaattvervanger In het Ide DISTRICT Voor den Heer Mr A A GEVERS DEYNOOT IIoofdingeland A BUYS Hdofdingeland plaatetervangtTf In liet 3de DISTRICT Voor dm BMrMr T L L PRINS Hoofdingeland tfj iii w ÜX10S a LDE Hoofdingeland plaatavervanger In het ide DISTRICT Voor den Heer W WERNINK Hoofdingeland Overleden K VAN D E TORREN Kzn Hoo dingeland plaatmervanger Dak roorts Verkiezingea nullen plaats hebben o in het 3de District van een Hoofdingeland Plaatsvervanger ten gevolge van het overladen van den Heer A van deb TOUW in bet Jaar 1879 aan de beurt van aftreding i in het 4e District van twee Hoofdingelanden ten gevolge 1 van het overlgdenT i den Heer N J FRANCOIS die in 1877 had moeten aftreden en 2 van het door denBeer J B SNELLEN genomen ontslag in het jaar 1879 aan de benrt van aftreding Dukgbaa bn Hooqhieuradeii van Schieland Dt StcretariaRentmeetter De Dijkgraaf W C WUNM ALEI J A V A I L L A N T W N Kaaijmaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 heeft wederom ontvangen ELIXER D ANVBRS liqnenr de Table in heele en halve Flacons MARASQUIN en KIRSCH WASSER PAASCHARTIRELEiV KONINGINNEIV ENPRINCESSENBROOD PEESTGBBAK enz Openbare Verkoopino en te GOUDA op MAANDAG 5 APRIL 1875 des voormiddags ten elf anr in het lokaal der Sociëteit Vb£deb£st aan de Markt aldaar van £ en Heerenhuis ERF en TUIN aan de oostzyde van de Gouwe te Gouda wgk C N 62 Zijnde in hetboii zes KAMERS een ruime ZOLDER goede KEUKEN en t geen verder tot een goed ingerigt woonhnis behoort Te aanvaarden 15 Mei 1875 Een PAKHUIS en ERF met een BOVENHUIS in den Langen Groénendaal te Gouda wijk I N 58 Een HUIS en ERF in de Knipersteeg t Gouda wjjk K N 210 EEN HEERENHDIS met een vrijen GANG daarnevens en een uitgang in den Groénendaal BERGPLAATSEN SCÏÏUUR ERF en TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wflk H N 63 Zjjnde in het hui zeven KAMERS een goede KEUKEN ruime ZOLDER en hetgeen verder tot een goed ingerigt woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Mei 1875 Vier HUIZEN en ERVEN met een tuk GROND en SCHUREN daarachter in de Boelekade te Gouda wflk B N 82 83 84 en 85 Acht HUIZEN en ERVEN met een stuk GROND daarachter in de Vierde Kade aan de Karnemelksloot te Gouda wgk R N 218 tot en met 225 Een HUIS en ERF aan de znidzgde van de Hoefsteeg te Gouda wnk F N 103 Vier HUIZEN en ERVEN in de Jan Uiélenpoort aan den Groeneweg te Gouda wgk L N 119 120 121 en 122 Een HUIS en ERF aan den OroenMireg te Gouda wijk L N 100 En een HUIS en ERF in de Komgnsteeg i Gouda wgk K N 40 Op DING3DAG 6 APRIL 1875 des roormiddags ten negen uur aan het huis wgk C Nommer 95 aan de Gouwe te Goui vaneenen IJSTBOEHDEI waarbö GOUDEN en ZILVEREN WERKEN Op MAANDAG 12 APRIL 1875 des voormiddags ten elf uur in het Logement dk Zalk abn de Markt aldaar van w mmm en ERF met een Iraaijen TUIN daamchter aan de Oosthaven te Gouda wjjk B N 40 Zijnde in het Huis Zes Kamers een goede Keuken ruime Zolders en hetgeen verder tot een goed en gemakkelijk ingerigt Woonhuis behoort Te aanvaarden l Mei 1875 Een WINKELHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda wgk N n 64 Te aanvaarden 15 Mei 1875 Bn een OOFTTÜIN met SCHUUR in de vierde kade aan de Karnemelksloot te Gouda groot 8 aren 49 centiaren Terstond te kanvaarden En op DINGSDAG 13 APRIL 1875 des voormiddags ten negen uur aan het Lokaal wgk K N 237 aan de Peperstaat te Gouda van eene groote partjj Gesatineerd en Ongesatineerd BEHANGSELPAPIER Gevelouteerdeen verniste RANDEN SCHOORSTEENSTUKKEN GORDIJNPAPIER enz en eenige MEUBELEN en HUISRAAD Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van Notaris W J FORTÜIJN DROOG LEEVER te Gouda Oogda Druk tm A Briukuuu KENNISGEVING De BUKat MEËSTËa der gemetote Gouda gelet op art 17 ler wet fsn den 2 ii Julij 1873 fUtiUtblad DO 116 Brengt ter algeineene kennia dat de opgaaf bevattenile de alkomateu van de belaatbare opbrangat der gebouwde eij endomnun biiiuea die gemeente voor Zooveel die ge Cgeu i U tie koUwtrale eectie A van beden gedurende dertig dagen ter plaataelijke Secretarie au des voarmiddaga 10 lot de namiildaga I en van 3 tot S ure ter inuijia is nedcrgelegd en dat aan de betrokken belanghebbenden leae kennisgeving zal vrorden toegezonden waarin de belaatbare opbrengst van hunne eigeodoiainen vermeld is Qotida den 30 Maart 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De herziening der KJestabel Art 99 der Kieswet die herzïiaing om de rgf jaren voorschrijvende stelt daardoor bet belangrgk verkiezingsvraagstuk in zgngeheelen omvang op gezette tjjden aan de orde Zooals men weet is de tgd daarvoor thans aangebroken Reeds is het ontwerp door de regeering ingediend en in de afdeeiingen der Tweede Kamer behandeld Bg de herziening der tabel moet het dunkt ons de vraag ziJn hoe worden de nadeelen door de minder gelukkige regeling van het kiesrecht én ia de grondwet én in de kieswet xoovmImogelgk weggenomen t De minder gelukkige regeling van het kiesrecht in de grondwet zeiden we Ziedaar een ran de voornaamste oorzaken dat het constitotioneele leven hier te lande nog zoo weinig ontwikkeld is dat de parlementaire regeeringsTorm nog zoo weinig wordt gewaardeerd Had men eens in 1848 het denkbeeld van Thorbecke gevolgd en naast den census ook de capaciteiten naast het materieele ook het intellectneele kapitaal een plaats gegeven aan de stembus Is er niet veel grond dat men dan op meer politieke ontwikkeling had kunnen wgzen dan thans Doch t mocht zoo niet zjjn en zoolang de grondwet onveranderd bljjfl en hare herzening schgnt nog verre te liggen zal de eenige bijzondere voorwaarde voor kiesbevoegdheid zijn dat men een zekere som aan belasting betaalt Ook de kieswet heeft het hare bijgedragen Old de ontwikkeling van dit staatsburgerliik recht tegen te honden Het is zoo goed als algemeen erkend dat de regeling van den census onbillgk is doch de pogingen tot herziening die een paar malen zgn beproefd hebben schipbreuk geleden en t laat zich voorzien dat de wijziging dezer wet ook nog ver te zoeken is De ndnister Heemskerk roert dit punt bg het aanhwtgige ontwerp zelfs niet aan toch was ook hg vroeger van de verkeerde werking der wet overtuigd Wat kan nu bg de onmogelijkheid om in de eerste jaren de grondwet te herzien bjj de onwaarschijnlijkheid dat de kieswet vooreerst zal worden gewijzigd bij de herziening der tabel worden gedaan om de schier alom erkende gebreken minder schadelijk te doen zgn De minister heeft zich begverd zoo weinig mogelgk wgziging in de bestaande districten te brengen Van de 41 districten ondergaan slechts 13 een belangrgke en slechts 5 een kleine verandering roept de minister triompbanteljjk uit alsof net streven juist behoorde te zjjn om de inrichting zooveel mogeljjk onveranderd te laten óók alci bewezen is dat zg niet deugt Hoe JBmmer voor den minister dat de bevolking is to enomen en er dus wjjziging moet plaats grijpen Welk een genot zou t voor Zijue Excellentie geweest zgn tot de volksvertegenwoor diging te kunnen zeggen Mgne Heeren Ik wensch de tabel geheel ta behouden zooals zg thans is Toen in 1850 de kieswet werd behandeld was bet een vrg algemeen gevoelen dat groote kiesdistricten de voorkeur verdienden boven kleine Hoe minder versnippenug van het rgk in kleine onderdeelen er plaats vinde hoe meer de te verkrggen benoemingen tot waarlgk nationale keuzen zullen kunnen naderen De vertegenwoordiger tot wiens verlfieziug een bevolking van minstens 90 000 zielen heeft medegewerkt zal meer geacht kunnen worden door de votkskenze te zgn aangewezen dau wanneer hg in een klein district van 45 000 zielen waar zoo licht plaatseigke of zelfs persoouhjke invloed de overhand behoudt mocht benoemd zijn Een tweede voordeel der groote districten zon tierin gelegen zijn dat bi de aftreding van de helft der leden van de Tweede Kamer om de twee jaren in alle districten gekozen wordt Van daar dat bg de eerste kiestabel tot regel werd gesteld dat zooveel mogelgk dubbele kiesdistricten werden gevormd en tot nog toe is dat zoo gebleven Zou soms door van dien regel af te wgken en bet beginsel van enkelvoudige kiesdistricten in de tabel te huldigen worden tegemoet gekomen aan de grieven die men tegen de regeling der kiesbevoegdheid ten onzent heeft Wg gelooven het De ondervinding van 2 § iaren heeft ons geleerd dat het ideaal mr Aan iamet rrg ran persoonlgken of localen invloed vrg van voorof tegenzin nog niet dan bg hoc e zeer hooge uitzondering wordt gevonden Die ondervinding heeft ons geleerd dat de groote districten slecnts zelden bevrgd bleven van dien persoonlgken of localen invloed dat meermalen locale middelmatigheden boven eminente maar buiten t district wonende personen werden gekozen slechts zelden werden onze staatslieden afgevaardigd door districten waarmede zg in geene directe of zgdelingsche aanraking waren gekomen Er is meer De groote districten verflauwen de belangstelling der kiezers en onderdrukken de minderheid hunner te sterk Mindere belangstelling maakt voor persoonlgken invloed meer vatbaar en waar deze achterwege blgft hetzü toevallig hetzg uit berekening daar ziet men vaak gansche deelen van een district zich onthouden Er bestaat minder verband tnsschen de kiezers van t zelfde district hunne belangen loopen dikwijls uiteen zgn soms tegenstrgdig samenwerking van eensdenkeuden wordt dus bemoeilijkt de kracht der verschillende partijen wordt verdeeld en verbroken de keuze is minder beslist Groote districten onderdrukken de minderderheid der kiezers te sterk Waar de een of andere partg eene stellige meerderheid heeft zal die meerderheid natnnrlgk twee barer partggenooten afvaardigen de minderheid kan daartegen niets doen Toch is het mogelijk dat zg ook een talrijken aanhang heeft die eerst tot haar recht ion komen door splitsing van t district Om localen invloed te weren riep men dubbele districten in t leven het heeft niets gebaat laat men dan thans met de enkelvoudigen een proef nemen Ook het tweede argument ten gunste der groote districten komt ons ongegrond voor De aftreding om de twee jaren van de helft der leden van de Tweede Kamer is gebleken ook een der minder gelukkige voorschriften onzer grondwet te zgn Xiaugduriger zitting en aftreding van de geheele kamer tegelijk zonden wellicht beter aan het doel beantwoorden Maar fioiucnin de Kiuwet p 12 wordt dan aan deze bezwaren niet eenigermate tegemoet gekomen door de instelling van enkelvoudige kiesdistricten waarin om de vier jaren de stembus geopend werd Dan laatmen de keuze van t district gedurende vier jaren van kracht terwgl bg de tegenwoordige regeling de kans bestaat dat de nieuwe kejize die van twee jaren geleden verzwakt of te niet doet Zjju de voordeden die aan de dubbele dia tricien worden toegekend dus zeer illusoir de enkelvoudige districten zouden aan den anderea kant ook de onbillgkheid in de regeling vaa den census gelegen kunnen verminderen Bet overwicht van t zoogenaamde platteland door den laagsten census daar vrij algemeen als voldoende te stellen verkregen zou minder drukkend zgn de steden zouden meer tot hun recht komen en de Tweede Kamer zou meer beant woorden aan t ideaal van art 74 der grondwet de Staten Generaal vertegenwoordigen het o KEELE Nederlandsche volk BUITENLAND BultenlaDilscb Vverziciit Be laatste dagen kenmerkten lich uil den aard der latk door kalmte en nat belangstelling in de openbare taak wordt op feestdagen a s die plaats hadden niet getoond en politieke aangelegennedea behoeven weinig vermelding Booapartistisëte Ufdta icggaa dat Boalier aut Chislehurst is gegaan om met den keizerlykpo Friiii te beraadslagen over de candidaten bij de aanstaaodé verkieziagen Volgens den £ cio Vniverwl is dit niet geheel eu al juist maar gaat Kouher ruggespraak nemen over de gelden die voor dien verkieringstr d noodig sijn Hij beeft derhalve geen behoefte aaa raad naar aan geld en wei aan veel geld want bq de aanstaande verkiezingen staat zeer veel voor de Bonapartisten op het spel Geldelijke opoffenogca zqn evenwel iets waarvan men te Chislehorst lieva niet hooren wil en men heeft d s een ander plannetje bedacht Men tal alleen lolke mannen oaudMaat stellen die ryk genoeg zijn om zel e hun verkiezing te betalen en oog niet te zeer geoamproaittteerd om achter een conservatief masker bnn ware meening te knouen verbergen Onder die reden heeft men reedi in Ie Lot van de canditalusr van Joaohi Mnrat afgezien Men zal in zyn plaals een oud keizerlijk diplomaat en ryk grondeigenaar voorstellen die ook na 1870 enkele officieele betrekkingen bekleed heeft JCt ftf De Hijkskanselier beeft deser dagen aan den Bendaraad doen toekomen de bonwstuifen door de onder scheiden Duitsche regeeringen op last der Kgkaregeeriug betreffende do geestelijke orden en oongrtgatian byeengebraeht Zg zijn in handen gesteld vaa de rcehtigeleerde commitsie vin den Boudtraad tea einde een nader onderzoek lo het werk te stellea naar de betrekkingen tussehen de Jezuïetenorde en andere orden en oongregatien Dit geschiedt met het doel om uit la maken of uog andere instelliogeD behooren te worden gebracht tot de oetegorie der orden wier leden in Uuitschland niet toegelaten ogen worden opgrond dat ig aan de orde der Je uite i j x zyn geafClieerd Die taak altliaoa is in de eeri e 4 A plaats op de schouderen der leden vandejaridisch fi oommisaie geleg d VVelliobt zullen later wanneer Aè eerste quaestie is uitgemaakt verdere beraadalagingen worden aaugerangeu in verband met de vroeger nt beraamde regeling van de geestelgke ordeo Uit de stukkeu is tevens gebleken dat het it orden en congregatien in Uuitsobland bedraagt 1 UVA m een rond getal Van deze zyn ongeveer 80 man nelyke en ruim 1000 vrouwelgke orden en oongregatien Het aanlal leden is tiigeveer 90OO vau welke circa 8000 trouu en zgn OpmerLelgk mag het heeleii dat slechts ongeveer de helft dier orden en oongregatien zich wijdt aan de vervulling van komau taire plichten als het geven van onderwg het verplega van zieken enz