Goudsche Courant, woensdag 31 maart 1875

agi Ot Carhstucke bende onder Tristany is te Santa Colpnna gealagen en uiteengedreren Lnma wordt inet infantcie en artillerie van St Sebastian rtrwacht om hel opperbevel iii de provincie Suktandar op zioh te nemen eti de C tr isten tegemoet te trekken die met 14 bataljons en verschelden stuk ken geschut die provincie bedreigen De hoop op een gunstig resultaat van het conveuio veroiiiiderd Cabrera is nog niet in Spsnje Donderdag heefl eeiie verbroedering tusschen de Carlisten en Alphonsisten op de linie an den Orio plaats gehad In het Carlisti che Lamp z n plakkaten aangeplakt met bet opscbiift leve de Trede de fneros en Cabrera l Don Carlos heeft strenge maatregelen bevolen en bepaald dat iedereen die Cabrera s manifest leest gefusilleerd zal worden BINNENLAND GlouDA 30 Maast By koninklyk besluit van 27 Maart is Zr Ms Coomissaris in de provincie Zu d Holttinü gemachtigd tot bijeenroeping van de Staten dier troviucigin baitengewone vergaderipg op 13 April 1S75 tcieinde daarin te bebandelen de door den hoofdinge Dicar van den Provincialen Waterstaat ingediende vooratelleii omtrent het treSeo van buitengewone Toocxieaiagsmaatregelen tegen de voor den OudeIiuulgchea Zeedyk en den voorliggende oerer gevreesde f fWW Zate af namiddag is door den tweeden keurmeester Taq het vleesch en spek bggestaan door de politie ten iie v Johannes Gerardua van Willigen slachter aft de Nienwe Haven alhier in beslag genomen eene k6a ee bei9 spek en gehakt hetwelk niet w sgekiurd en ila voor de gezondheid schadelyk voedsel onmiddelgk u begraven ZateitUg hisid de heer W Slnis van Btemster te Beeiyryk vqor e n goed bezette vergiyleiing van leden i t Hoilandscbe Maatschappij van Lindbonw afd Beenw k en ojBstreken eene verhandeling over zui Tulbereidiog veeteelt en plauttukunde Tan de bibUotheek d r gMttatschappy tot nut vnn algemeen te Haastrecht erd in het nfgelo ojien eizoen drnk gebruik gemaakt E n zeventig taj le ers h$bben gedurende de zes wintermaanden S90 deelen galeien wel een bewys dat Ve Inst 19 Ira i bjpr langtamerfaand toeneemt Vit Moordrecht schrijft men ons van bedqq Gisteren bad hier in de R Kath kerk een udrultirekkende plechtigheid plants Het was vyftig Jaren niedeu dat de organist dier geaetote de heec L J roet onafgebroken die betrekking ten genoegen van d opvolgende pastoors en de gemerute vervuld had Uei orgel was eenvoudig doch smaakvol versietd 4 bet Te Deum Landamas w rd aangeheven nadat dl otgaoist dewifde mis gespeeld baa wMrmedeht B halve eeuw geleden lyu dienstwerk aaovayrddat Dt l ZOuder treSend was het toen de WolËerw fH A l vao der Drift Faatoor dezer gemeente tot dei wstvierende op welsprekende en recht har i Woko Wyzs bet voord richtte hem geluk wenschte Nt zulk een gewiehtigen dag en er op wees boe MtdaoigaiiiBt Postin die vyfiig jaren had bijgedragen tat i sticblwg der gemeente eo boe hij onder liel ra leed steeds onverauderlyk trouw zijoe plichten kai TtTfplli De geheele gemeeate was met dea est vwnoda diep getroffen over die wargre toespraak Mt im afloop der kerkelijke pleohtiglieid werd dm jubilaris door den Pastoor een sierlyk gouden IttrlogM ter baud gesteld met dito ketting V a iMuen staat gegraveerd a erk en Armbestnar koorge ang en eeoiga Airoakunefl aM L J Post orgaoiatder pareohule lack U Moordrecht 1 26 Maart 1875 Taa vgnchilleude zijden ontving de feeatviereode b wijtea van belangstelling A MMen IS dan ook de wenseh dat de organist foat B g na lang iqoe betrekking moge vervnllea Xe Nn asiaikerk d IJsel is Vrydagaiddag em laMne van 4 jaai verdronken Sa aUaeling Schoonhoven en Omstreken der Hel landsehe IHaatscbappy van Landbouw heeft in een aokr B aan bet boofdbestnuf hare adbaesie betuigd IHl bet gevytigd ontwerp jschtwct der beeren Onluta e i Naar men bi den Haag aan de iV ji et schrgit blyft hetgemchl aankonden ook na de tegenspraak der ministeflrtlepers dat er behal e in Drente ook m deprovioeïèa Utrecht en Groningen nieuwe Commissaussen des Ksoiagt znttcB optreden en warden voor die betrek Lingcn o a gcpoe i d lieeren Van Koijk en Si im uelpeonick Düor den bekenden redacteur van ket Paleis van Juttttu Mr K van Lier advooaat te Amsterdam njn ernijirn tijii geleden lu t licht gezonden een aantil populaire schetsen over onzt rechterlijke inrichting Amsterdam G L Funke 1874 In dit nette boékdeeitje vau 110 bif komen 80 chetsen voor docb de schrgver heeft het voornemen dit getal te ver mreidereii indirn yn werk byval viudt Kennis van de grondslagen waarop onze rechterlyke inrich tuig ons burgerlyk en slrofreoU berusten acht de scbiyrer noodig voor wier ontwikkeld meoscb al wordt ooic daardoor oog uiet iederzyn eigen advo caat In zeer bevatteiijLen vorm handelt het boef vooreerst over de repbterlyke ambtenaren bun benoeming huil ontslag bun bezoldiging enz Vervolgens over het verschil tussclieii burgerlyke en strafzaken en de wyze van procedeerep in beide voorts de indeeltng van het i j c naar de rechterlyke oollegien de bevoegdheid dier oollegieu hoogir beroep cassatie enz enz Kortom wie van hat behandelde onderwerp teU weten wil zal hier genoeg vinden dat zyn aandacht overwaardig i eq hem aan enaao be ig houdt Ü prya ia t 26 By den nitge er L A Laurey te Nienwediep is veischenen een noord ten gunste van de afschaffing der Igfstraffen by de Nederl marine door L S Duhne off V ailni 3e kl Deze kleine brochure de prijs IS O 36 bevat een warm pleidooi voor de afscliiffiug dier straffen wier handhaving volgens den schryver ik hoofdourzaak is van aen geringen lust tol dienstiieuHng by d marine Tal van byzunder heden deelt de scVyvqr mede Zoo verhaalt hy van een kommaadant die v bood Die wacht am Hbeio te zingen en de ov rtf ing met haiiddaggen strafte vau een ander die een onder oUioier een standje nifiakt omdat by geen los endje by ziob dro eu beip met degradatie dreigde als dit nog eens gebeurde Naast de afschafllng der lijfstraffen geeft de chryver een aantal bepalingen die hy in t belang der Marine acbt etn strafstelsel en eindelyk een overzicht van de wijie waarop by andere natiën de mannekrygstaoht geregeld is Als een byaondnheid verineldeo we nog ten slotte dat de schrijver ayn betoog dagteekent Aljeh J u nar li ii van heden en De algemeene vergadering der Vereeniging gymnastiek bndtfrty CTS in I eder and heeft hed morgen plaats te Leiden Sïv Mognmg van de gewone huiehoudel ke zaken komen o a in behniideliUjj 1 gedaohtenwiaseUng over 8 stelliug ii de gymiiaaliek betreffende behandeld in de openbnce algemeens ve gadering vod de Vereenigiug M ve h tt g dor voUagezoadbeiu ta Utrecht Be4 u4fltug d r gf amgl voorjte lq i van de ComouwA n wfiaheriiemqg voor de wqt op het lager op trwij Bespfe i ng der aktB e ffe s voor gym iHf S 9 Midelen tfi tial tnag in d gym aatieji eyz Man leest in het Algemeen Polttublad üe offioier van Jnstitie te Zutpheu vestigt d aandapU op de pmotyken van H W Muller zich n nde fifkelier wpnendc te BredevDort gemeente A Uen 4ie met zyn w ger Bolwerk eeu asauciatie vormt beslaande in een agentschap in allerlei haudela ai ikelen welke zu vin firnia s die met beider msoliditeit onbekend zgn onlbiedeu en beneden denprys verkoQpen Betaling van hunnen kant blyftsteeds achterwege terwijl er op hen met te verhalen 18 M B wtrtDl mt Amn aan d N g et dd 29 Maart De arbeiders alhier hebben heden de aan inge eteniju o lptef te kepnen gfge a zy het werlfloon et tfen CejjtS per dag 4et en verlitjo Het springen van een stopmketel met al zyne dceruiswaardige gevolgen geheel te voorkomen tsai wel tot de onmagelykbedeu behooreo doch het moet teu allen tyde luch het streven blyven dit onheil Zooveel Bogehjk ie voorkomen Uoa meer stoker en mochiniit onder de controle van de werktnigLuudigeu der fabriek geplaatst zyn des t zekerder zal de bediening van den ketel plaats vwdeu lVu r w wyzen wy n et eaq enkel woord op den zelf regnti eereij4en u aa9i9eter van f Dew ce Confipr te Loiideu die als een der laatste verbetei ing n mag wordei aaugezi a Het aanteekeD n der atooiji spaiioing geschiedt elke minuut op een verdeelde papierstrook terwyl bet geheel in beweging gebracht woroÉ door een uurwerk en een manometer van Bourdon Tarwyl onlangs gebleken ia dat de talentvolle actrice Mevrouw £ leioe ook 19 Gouda z er gewaardeerd wordt eu hare verdiensten jegens bet Hoilandscbe Toóneel ook hier op lioogcn prys worden geschat zal het dunkt ons velen onzer lizers aangenaam zgn iets naders aangaande die beroemde vrouw omtrent haar eerste optreden en verderen levensloop te vernemen Van de hand van den heer N Donker die lezer dngen het treurspel Sappho heeft vertaald wniriu Mevr Kleine met de hoofdrol zal optreden wordtin de Noord en Zuid Nederlaodscbs Tooneelalmanak voor 1875 een stuk over die actrice ge chreveQ Kaaraan wy het volgende ontleenen Maria Johanna Gartman werd den Sisten December 181 $ te Ami erdam geboren Hare ouders waren aan den Stadsschouwburg verbanden haar vader in het corps ile ballet hare moeder alsoonfideote in het treurspel Hoewel dus die beiden slechts zeer opdergeschikte rollen vervuldeu vloot er tuch kunstenaarsbloed door haar aderen immers hare moeder was oe dochter van Jelgerhuis zooal met de grootste dan toch zeker een der degelykste talenteq die ooit bet nations l tooneel hebben betredpu Zy wns de oudste van het vyftal kinderen en daar zooals te begrijpm is de ouders het niec ruim hadden kon aan de opvoeding weinig zorg worden besteed Zg werd reeds als klein kind naar een modewinkel gezonden lntiiS3chcn begreep Jelgerhuis al zeer spoedig dat er toch iets an Iers iets beters stak in 7gne kleindochter en h t 13 aiiidieiilgk om aan te hooren met welke daiikbire ingenomenheid de beroemde vrouw thans nog over den grootva Iit spreken kan Hy begon met baar te onderwijzen in faK teekaoan en schilderen vernoedelyk 111 de hoop dat zq later ala sohilderease haar lieslnan zou inden Het schynt dat hoenel de geheele famiclje aan het too ueel verbonden was en bet meisje vermoedelgk tnki reeds een lief voorkomen slanke houding en aangenaam stemgeluid zal hebben gehad niemand er aan scheen te denken haar de planken te doen betreden Hoe opmerkelyk dit zy te verwondereu ia bet niet immers verwoedelyk bet gevolg van bittere ervaringen dia deze eenzydige wereld in ruime mate aan i dt De lessan vau den grootva Ier g iven aanleiding tot meer inttefnen omgang Zg kreeg den x n Hef en geen vry uurtje was er of hy werd opgezocht Dat gezelschap was den oudep man met lastig wm zy stelde helang m alles zy overhoorde tpm da rollen en wist hem te vleien om al ware het dan maar verscholen achter ooulissen somtyds eene opvoering by te wonen Zelfs als grootpapa niet huia was wiit zy het zich aangenaam te nakau dan werd da biblotheek opgerooht de boeken doorsnuffeld de werken der groote meeaters veralondaa en niet ielden herlezen Jelgerhaia kwam tot bat besluit dat deze kunstenaars ziel voor het theatOfi geboren waa Zy had deze ervaringen studieu mag men tf byna noemen reeds gemaakt toen ze nauwelyka dertien jaren oud was Toen viel er iets Topr dat dat over hare carrière heeft beslist Had het nuiagezin steeds met bekrompen geldmiddelen te strydkn gehad Maria of zjoals zy m de wandeling genoemd werd Mietje de ondste der kinderen teldo slechts n en jaren toen de vader kwam te vallen De weduwe was eene achtenswaardige vrouw doob bezat geen talent Zy spande wel al hare krachten in maar zag zich toch eindelgk genoodzaakt de bolp van menaohenvnaoden m te roepen Zy bealoot ia aen zomer immera na de sluiting van bot grosMk tooneel op het theater van de Amstelatraat destyds de Hoogduitsche Sobouwburg thans Gr theatre van Van Lier ten haren voordeele etna voorstelling te geven Zy rond medewerk g by oonfrè j rea en by bet publiek Nu moesten de beide dophters zich inspannen ea men koos I e Vitte Pelgrim of de W eezen van iet gehucht Olnift toooeelspal in drie bedrijven naar het fransch van Oéilbert Pixfr ricourt Dit drama in rSn Nederlandsch gewaatt reeds in 1808 uitgegeven 1 zeer geschikt om eea paar kinderen Ie doeh uitkomen De rollen der bsMW weezen zyn nog al eenvoudig gaachreran la ttL tooneelipel in staat om het publiek te hooien dan ligt dit vooral 10 d syapkatifs d da otascbuMige kinderen door de oastaddighedeq waarin ey verkeer en eu het karakter dat zg daarby aan den dag legigfn opwekken Z09 overigena onze yd b boefto heelt gevoeld om v or de soort van tooneelpr dnur ten die bestemd schynen oif door verrassende wendingen afgryselykbeden en plotselinge gevoelsuitingen zy bet ook ten kosten van natuur eh schoooheidagevoel een publiek in spanning te houdv den haam van draak uit te vinden dan moet de Jf tü Pelgnm onder die soort worden gerangschikt want vergiftiging kindeimoord ongemotiveerde eSeoten zijn er schering en uiihig van Toch ia het stuk in vergelyking van anderen nog en vogue zimde dramas slechts een vry onschadelyk draakje De titelrol werd door Peters vervuld Hy was deatijda nog zeer jong en vermoedehjl verheugd voor dit benetèi eene rol op ziofa zich te ne neo dis heq in den S da bd 9Uwbui u9Kmlangn t zop wotdep g gund Mla d icB WB de itdsta reqda eenigszin g diakt i f de zorgen dis op haar hoofdje rustten wel lioiit was zy ook by grootvaders boeken wat afgetrOkkeoer geworden dan hare zuster Alida Margaretba althana hare moeder hul meer verwachting lan de laatste daP van bajlr ï oe andefs was echter de nitalag Ja beiden hadden succes maar de oudste voofral werd overladen met geschenken en byvalsbetpigingen trouwens de rol van den driftigen b dhaftigen Paul door Maria gespeeld is dankbaar dacdw die an i en beschroomden teedergevoelenden Jbttin Ook Alida is eene nktrioe geworden Thans ontdekte here moeder Mejnfvrouw Qiirtmsn welk la les fo df mei jes sluimerde en was de toekomst voor belden aangewezen Toch schynt men er eerst aan te hebben gedaeht o haar tot daqseuae op te leiden immers zy nerd Op de toenmaals nog bestaande tooueeldaiis school geplaatst en behaalde minder als dauseuse dan Wel in lie pantomime aanvankelyk eenig auacea doch daar er toen op dat leld weinig kans van Tooruilgang w s werd y toen zy nog geen vyftien jaren te de tooneelspeelsler by een reizend gezelschap Zy heeft daarvan slechts zeer kort een deel uitgemaakt Het was desigds eene vaste gewoonte dat het tooneelseizoen van het Amsterdamsche hoofd theater met e koninga verjaardag den 24 Augustus aaotviug en met primo Mei eindigde weshalve de bade meiajee tegen Augustus 1834 als tlcves door da komm ssariaien van den Stadascbouyburg werden awgenomen Maria werd reeds in 1836 aktrioe I datzelfde jaar huttde zy met Leonard Kleine v list met wien zy nog verbonden is Als eene b zonderhe d dat tyd ak karakteriaeerende diene dft ook hy nog met ten volle achttien jaar oud j maar groolen haast maakte om te trouwen om Miet in de militie te val en want een rempla0nt was toen nog kostbnariler den nu Moeder dlrtman vond het vermoedelgk nu het meisje de gladde planken van bet tooneel zou betreden met o raadzaam baar dalelyk aan een echtgenoot te ver k den Haar leermeester en grootvader ontviel haar dan 6len October 1836 Johannes Jelgerhuia Rienkaz werd ten gevolge zgner besohikkingen zeer eenvop d d op het kerkhof te Haarlem begraven In die dugen waren in de stads schouwburg de dames bngelmanliia Naret koning en r OUef n vda Sylva de voornaamste actrices lot de voorlaatste vodde Mevr Kleine zich vooral aangetrokken 0 IB moedelooi e oogeublikken was zy bet die de JMgdige actrice met raad en daad byatond a 1846 trad Mevr Kleine in de Salon de Fane lci nn den heer Dnport op aar zy eveneena 10 jaren iHrkzaam bleef en veel roem inoogstte Toen Duports geselschap in 1856 uiteenspatte werd zd weder geeugngeerd by de stadscbonwburg te Amsterdam om Fchtir in 1859 met een gezelschap marvau de heer J Eduard de Vries aan het hoofd atond en waar de hh Peters Veltman Moor Albregt e ook diens eehtgenooi enz eveneens geëngageerd inrea naar Rotterdam te vertrekken lu 1863 ging Mevr Kleine weder over naar het g a te Amsterdamsche tooneel totdat in Mei IS 2 Qe schouwburg gesloten werd om later in schooner vprm te herrgzeti en toen zooals bekend is door n aadar gezelschap bespeeld terwyl nu het gezelschap der direotie van de hh Albregt en Oilefen aldaar treedt Mevr Kleine is toen by de Vereenigde Amsterdapi Mhetooneelisten onder t bestifur der hh Stumpff en ltman gekomen met welk gezelschap zy o a ook k er ter stede zooals wy allen weten eeoige malen trad en nog onlangs in d nMana Stoar Wy eindigen met den wenseh zekfr door vele Vfatt atadgeuooten gedeeld dat bet ons dikwerf Ï geven moge zyn Nederlands eerste trsgcdienne hier zien optreden f ergadering van den Gex ieenteraad Zateraig 27 MmfL T eDWooydig de bh van tiergen IlicDdoora voorz Virnly Bemj Pdope Knmenbwg Messemaktr I osi Urott Hoogta boom en Samaom l e DOtalea der vorige vergadering worden gi lezen en e t 0 Vw Z d elt ipe4e dat de hc r Muller door ongesUld ia terl iLderÖ s it vergadering bij Ie wonen Daarop wordt door dea voorr tnededeuling gedaan dak B w $ f ia aiji aierkiag uemcudc dat bg bot kelfe de wits vo e fi d fl heer jr Kappeyue h i do CiMUKliq c 8 ttt uitbreiding Atif StaatiBfu rnegeu luet ia opgtii Diiien de ma Gouda fachoooliovtp orinchciii den laad voóffittlIcD eea rei aan de iSvij t Kamer dijr iïwateu Otinjraal aan u ba eii warvan een coucöpli wordt aangal ea om üa goidkeabng 6 worden mgezonden de beer Kranenburg i ciit zuj e te Jeteo dat die lya door een eijt ak ia oj enomtii in tt Ion WiieMontyn de beer Sainsom betiigt 11 eu ziUitu io i 3b handelvf e in dete de httr Westerboan v gt W m t de beitureu vau Schoonhoven eu Öorm chero m ruggeeprauk fija geweeat dé VtWrtitter zegt dat iBlki olet b e l plwi s gehad omdat zij met wuten of de raid het zoude gdedktarea gcmhiedt dit dan beataat hef pUu oiq tot hetgeen de beer VV bedoelt over te gaan de heer Prince bedankt tnede B en W waarna met algemeene stemoieo ut de inzending wordt besloten Op voorstel van den heer Viruly zal het gedrakt worden en aan da leden der Sta ten Generaal wordtn erzoaden WuJt ter tafel gebr fat een voorstel van ti en W tot regeling der armenficbolcn ter vi io B eu V doeu ia overeeuatemming met den districts Hchool opziener ea dt u hoofdonderwijzer der tuascheuschaul eene voordracht tot hulponderwijzer aau die school waarop gt plaatst is de heer G bmoorenburg te Doorn eenig aoUicitaat ter vis e en benoeming in eene volgeiule vergadering logekotoeii is eene missive van B eo W van katwijk kennis gevende vau hun besluit qm door een te graven kanaal die plaats te verbinden met het aitwateringskanaal van Rijnland hetwelk voor Ooada niet ontwlangrijk zoude zyo waarom ZIJ dea raad mtooodigea tot deelBsmiog ad 3 pCt U en W zien hierin bezwaar en ontraden hieraan deel te nemen het welk algemeen wordt goedgekeurd eene missive van mevr Roozebo m Qronovins bedankende als regcatesatf vaa de beide gasthoizen wordt voor kcnnisge ving aangenomen eeD missive van den heer P M HoDtgn intrekkende het vroeger door bem getUan verzoek wordt mede voor kennu geving aangenomen ecD tdres van den heer R M de Jong Lnueao en an deren ver uekende de opricbtmg mi eene Uewaaiscliool voor den Borgerstand gesteld m bandea van B en W om bericht en raad een adres van K Birneveld die verzoekt benoemd te wor den tot onderwyures in de vrauwelyke handwerkt n aan de openbare scholen Notii l e heer Droogleever komt ter vergadering een adres vao J W Brake e s mededeeleiidt dat zij ver nomen hebbeo dat de straat voor bunue woniu aan dt Gouwe opnieuw verhoogd zoude worden waarmede ly icli beznaard gevoelen en eer op verlaging dan op verboogn anodniigen B en W deelen mede dat er geen plan beatiat tot verhoo ging en stellen voor in dien zin te antwoordeu di bttr Samsom klaagt dat daar ter plaatse het materieel van de gemeente ver WBsrloosd wordt daar er veel van lo het wuter raakt de Voorz zal biervan de politie lO kennis stellen de heer Prmce vraagt waarvoor aie inaisa zaad dan is als men geeue verhoogiug aapbreu t de Voorz zegt dat er verstraat zal worden en er dan ziud even als voor de kuilen beuoodigd is daarna wordt besloten in dien xin te antwoorden tB de orde Is Een verzoek vau den Scbatteraraad tot wyziging van den ataat vfn bej oo ing d r koslsa van de dd scbottery voor het jaar i waartoe b slotrn wordt Ret adres van van den Berg ora schadevergoeding voor bet van gemeentewege verboogen raa deo dijk te Stol wijkersluia c i pra advte van Bargvqieester èa Wethouders wor t hurop afw end beachikt He verzoek vao C A Schoaten om afscheid ng van den waterloop in den grooteD volmoleo niet te doen plaats kefaben maar hem te vergannen dwn voor zijne reke Ding te overdel kco 4 beer Kern u altyd voor deu ver koop van den groeten volmolen geweest omdat hij meende dat die afge oken fZoade worden eo deoc een of meer nieuwe gebouweo tervangen nwde zgn maar Hde de waterleiding daarvan geheel afgezonderd houden nit dien hoofde warende coi i i q i66 gesneld doch tot zuo leedwezen had de kooper die al spoedig ov tredeo en zonder toestemming gedaan nat bij na verzoekt De heer Kranenborg betrenrt dat B en VV het met dadelijk bobben tegengegaan De beer Droogleever keurt bet af dat de beer S zonder voorkennis gehandeld heeft maar na acbt hy het beter om bet verzoek toe te itemm n want de optrekking der maren zonde wel 500 kosteu en dan de recognitie ad ƒ 25 per jaar vertegenwoordigden alsdan ƒ 1100 iQ hooldaom de Voorz beantwoordt da bh Kemjr ea kranenborg zest dat door hem voor ongeveer 6 wekea eerst was gezien dat het gebouw bevloerd waa de heer Hoogenboom wil de grond van den heer Schouten aan de Bogen gelegen in verband brengen met deze toaatammuig De Voorz merkt aan dat er geeae behoefte aan dien grond IS De beer Meaaemaker verklaart sieh tegen het vooratel van U en W omdat S b zonder permis a h t toegeëigend daarooL lal nil op de som mat zien al ras dia ook oog hoo gec Jtn de ramii van f 1100 De heer Prince zegt dat da onderwerpelyke zaak al roo veel tyd lietft gekost dat 2 a 3 weken na den verkoop van Aa eondrtiea al was afgekeken door dien te dekken verklaard er zich sterk tegen de beer Kranenborg laaa nog meer in zyne zienswyze bevestigd eo il het bestaande contract gehandhaafd zien De heer Droog kever zegt dat beide partijen zoowel kooper als verkooper V ntde bevoordeeld worden Oe heer Samaom verklaart er ziehj tegen om geen blaam op den ff te wer Q Nadat hierover nog eeuige discussien werden gevoerd is bet ia stem mmg gebracht en afgewezen met 6 tegen 9 stemmen zynde de hh Samsom Prioce Kranenborg Ho iibDOffl Remy en Messemaker Het verjEoek van A van der Hey om aaa hem ti ver koopea eea gedeelte van de gedempte z l vaa df Hoatmantgracht de heer Samsom zegt dat er twee palen staan die 1 75 m verKbitlen vraa jt welke daarvan b i Id wordt ea IS tegen den afstand voor ƒ l 25 de centtA omdat onlangs grond aan de Hoefateeg voor ƒ 6 50 de eeotim publiik ver kocht ia De Voorz deelt mede dat bet ter varlraaing vaa de Gemeeate ia om op eeuen lijn te bouwen ea daarom voor die gecinge som wordt voorgesteld de heer Kranenburg IS er anders niet voor om grond voor l 25 de c aftestaan doeh zal er oiD htt door den Voorzitter medegedeelde na voor zyu de heer Hoogenboom vraagt of er e n goied gebouw zal komen de VQor ze dit met te weten waarop door deu heer Sam som wordt voorgesteld het aftestaan tegen ƒ 5 de c dit voorstel vindt gtene oaderstenning waarop het in stemming wordt gebracht en aaBgeooinen met 10 tl en l stem die van dto heer Samjiom tJet versoek van H van Vliet betrekkelyk het pl vits van eene schutting tot afscheiding van zyne tainen vao den wegiD de Korie Akkeren Ue Voorzitter merkt aan dat de zorg voor wegen en voetpaden aaa B en W by de vret zyn opgedra gen ea de Raad oij evoegd is om het verzoek toe te staan waarom spr voorstelt er afwyzeod op te beschikken de heer PriQCL betoogt in het bree dat het weigeren onbillyk is en wil het verzoek toestaao de Voorz deelt met in de zienswyze vao dien spreker en geeft de maat op waajrop de Gemeente recht heeft de heer Kraneoburg wil het liever zien te koopen doeh de Voorz merkt aan dat er geeoe behoefte aau 18 de hc f Hoogepboom is bet met dco voorzitter i m dut bedoeld kaadje weiuig bewandeld wordt waarom lal ti Bchen de boomen toch breid genoeg is want men kin uth door de boomen nat hetuloopen of achtejom daarom zouJa spr bet verzoek n Ilea in euilligd ztcii m steiniuing ytbracht wordt er afwyzeDd op beschikt roet 8 tegen 3 tl die der beercd Pnnce Kianenburg en Hoogenboom Wordt benoemd tut markt muster va dt varkens 1 Kruis heer tot buipondenvyzeres aan de Jonge Jufvr school mej C C W van Aoieroin en tot hulpoiider j zeres aan de twct le armenschool mej C J A F Kleg Ka machtiging om aan de geuomcu bcslfliten uttioertug Ja geven zouder rcsomptie eindigt du vergadering INGEZONDEN Een wandelair vraagt of het geoorloofd is om in de plantsoenen kippen e doen loaloopen en de houtgewassen en bloembedden door dezelven tedoen oaigraven eo rn neeren b v aan de Mo ea t Slof en aan de onderwyzers wooing der En staila Armenschool waaraan vao stads wege zooveol zorg wor besteed Behoort dit tot de werkzaamheden dtilrPolitie of IS ulks geoorloofd dit laat by in tjlj gemeen belang a in diegene over die daarover knaaos oordetlen IP O L I T I E Aan hel Bureau vau Politie alhier ia in bewaring een KLbEl gehungen hebbende over de leunipg der brug van de Koite roenenilaal alsmede eeu tyBUfr WAGEN en een JAS Burgerlijke Stand GKBOKrN 26 Maart PetronelU Wilheliaina Martina ouders P W Kamphuuzea en N W Snor Puteroena a D van der Pool en H L ittenho anrd Jacobus PetlM Fruna oaders P UiMchop eo P F de Hul t ir 27 Jo a I iaDciaeus ouder C Mul ca C l f f Helena ouders B NieuMetibuizen in U E vap Bemmel r 30 Adriaans oaders C vau Iceu ea en tl M van iét Hiyden OviaUDEN 27 Maart M S l lt SOj U C Krinj 3 m J F Spruijt 4e 28 J C Hoosbeet 1 o 28 G Groeiimdnal 73 j MEN VEAAGT EEN FAÏSOBNLUKB met beneden de 15 jaren voor Kantoor en Loopwerk Adrea aan liet Bureau d zer Jflampt Door toeval TE KOOP EEN GEBUÜIKT mp MMomE voor SCHOEN en KLEEDERMAKEES Te bevragen aan het Bnrean dezer Oourant 7c7 van WIJK ARCHITECT te ROTTERDAM heeft de eer zgne vroegere Stadgenooten kennu te geven dat door hem GEENS RETSROSTEN van lioUtrdam Gouda worden berekend en even als vroeger DAöER KS ia t 9 TBIËDEN m 1 i a Te HUUIt jjevraïi dr een solied HUIS mfij TUXN pp sff tp tanden van GaiifUi A abiedinge in fraMf bneven ond r letter V L bu eu Boekjiaiidk laar P C MAAS aldaar EPSTËllllltie vrordt het JOH HOFF sche lfaiz E lr sis een uitstekend middel bft Borst en Maaglij iqi door de QH Geneesl oudlgefi g waa cdeerd f $ hoofdzakelyk door ontelbare Herstelden sU v dend en genezend aanbevoleo Prya 1 Flesch 45 Cent 6 FlessohiHi 2M 13 Plesschen 4 40 De Flesscheu worden a 5 Cant b ki tegen dien pr 8 ateeds teruggenonieB JOH HOiP aohe Ceutraaldejiot AtasUrdm Smalle Bloemmarkt by de btilsteeg F 164 Verkrggbaar tp Goudu by J C van VM MINGEN