Goudsche Courant, woensdag 31 maart 1875

Vrijdag 2 April 1875 GOUDSCHE COURÏNT Nicnvvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlën kan geschieden tot ééa uar des namlddaga van den dag der tjitgave DIENSTBODEN KANTOOR ALLE MANIIE EN VEOUWELIJSE DIENSTBOM VARKEMARKT wijk C 698 te UTRECHT Een leder van welke rang ook kan zich dür voor eene betrekking Uten inschrijven GELieENHËlD NAAR ALLE PLAATSEN VAN ONS LAND FS Postzegel voor antwoord toetezenden De DIRECTEUR mei Fenkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensoiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout orange bloescm en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebroik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend b j keelpijn heeschheid hoest pfln in de borst kramphoest en knchhoest De flesch met gebrniksaanwijzing 60 Cents Sel de Giinborn Gimborn s niaagversterkcud Zuiverings Zoiit Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Kms en Hariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die lijden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten watfbg men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan Het is overbodig nog meer te zeggen over algemeene aanwending van levertraan bg borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak von de gewone Levertroan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik ae versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat slniten In Ik magazjjn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer ly langsuaerhand weken en maanden lang vau een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct I IvoP ï OVorf paan g bekendheid dal jjzei4en onmisbaarbestandW4 r liCVei II ddll deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerprteparaten is deze oplossing van jjzer in levertraan de geschiktote Een eetJepei bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents B Bij leder artikel ia eene uitvoerige gebruiksaanwijzi ng Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelgk te Oouda bgL Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te Sc toonhoven bg Wed Wolfif en Zoon te Oudewater bü F Jonker Idenburg te Woerden hg N C van der Kas En in de andere plaatsenia de lakende depots B VON GIMBOIIN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten 1 Openbare Verkoopinjj Op DINGSDAG 20 APEIL 1875 ten 11 oren in Gouderaxs Welvaren te Gouderak tui Een HUIS met LUNBAAN EKP BOUWLAND en DIJK strekt met dendgk znid op tot KLAAS VEBWELJ belendoost en west dezelfde ten overstaan van denKotaris MAHLSTEDE te Bergambacht Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht te AMMERSTOL óp VRIJDAG 2 APRIL a s ten 9 uren nabg het Sterfhuis van den Heer J VERMEULEN van MEUBELEN SCHEEPSTIMMERHOUT en vele andere Roerende goederen BEROAMBACHT Versterkend Oezondbeidsmeel VAN B ADËMA te Arnhem Dit uitmunUnd voedsel voor ZttigelinI gen Menschen en Kinderen met zwakke tpijêverteeringt irpanen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeellng Arnhem der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrggbaar in bnssen Ji ƒ 1 en il 0 60 voorzien van gebmiksaanwgzing en attest te Gouda bg P J MELKERT ipAi n bij C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az op VRIJDAG den 10 APRIL a s ten 9 uren ten Sterf huize van den Heer R van BA AREN aan den Kerkweg en Schoonhovenschen Singel van 13 KOEIJEN 3 PINKEN MELK en BOUWGEREEDSCHAP HOOI MEST en MEUBBLEN LEEKEREERK op WOENSDAG 21 APRIL a s ten 9 uur aan de hofstede B 195 nabij het dorp van 11 KOEIEN 3 PINKEN een bruin MERRIEPAARD MELKen BOUWGEREEDSCHAP en MEUBELEN STOLWIJK op VRIJDAG 23 APRIL a s ten 9 nnr op de hofstede Veldhuis in lang Schonauwen van 20 KOEIEN 4 PINKEN 1 zwart MERRIEPAARD RIJTUIGEN WAGENS MELKen BOUWGEREEDSCHAP en MEUBELEN LEKKERKERK op WOENSDAG 28 APRIL a s ten 9 uur ten Sterf huize van A den BOON nabg de Hoeksche Sluis van 11 KOEIJEN 3 PINKEN BOUW MELKGERËEDSCHAPPEN en MEUBELEN De ondergeteekende maakt zjjne geëerde begunstigers bekend dat zgn WINKEL weder ruim voorzien is van de nieuwste Patronen TAPIJTEN mFETTMENLOOFEES uit het Magazgn van den Heer H PANDER te s öravenhoffe Voorts ben ik ruim voorzien van BEHANGSEL SELen GORDIJNPAPIEREN GANG en KAMERMATTEN WASen ZEILDOEKEN HORRETJES en GAAZ enz Na aanbeveling heb ik de eer met de meeste achting te verblgven UEd Dw Dienaar B DE JONO Gouda Maart 1875 Gouwe C N 200 VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID CHRONISCHE BR0NCHITE8 TEERING BiTIOMELE BEHANDELim OOIi BB TEER CAPSULES DE GUYOT fsthaUr U run Deie capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Nuui e eu geheel zuiveren van de éèr le qüaliteit Ou c psiile m ll in de intag en de teer wordt gemakl elijk opgenuinen en werkl spoedig t Het djgelijk clle gibruik licr leer il icer unlebeTelcn t voor hemti louden en swakke pcrM nCD Het i li veni t een ïcer poerf pricgcrvatief voor eene menigte aieklen c vooral in lijden dit Epidpmien liecrm licn Annuatre de tltiraiteuttque du profeneur BouounoAT c De teer legt M M A Cnzenive nrordt met bijiondet c ilicceii g bniikt tegen huiduitslag en longtrenng Hel 18 klaarblijkelijk door de erianng bewezen dal de leer een stimuleeienden invloed btetl endalbij iiijtig mMr geregeld gebruik de teerde orgjiien der injavei teunug t lacht opwekt en den goeden bloedMiinloop bevordert Dictwnnatre de méilectne dudocteur Pabhe j De werking der leei inwendig is als vo gl Zij ver t meerdert de urine afst luüdiiig wckl den eetlust op en bevordert de spijsvcrtecnng Hen sehi ijll de teer voor si voor bij chronische cathaircti van de blaas en lon gen I Trmté de Pharmacit du professeur SoiruBiiiiB A Bij t gebruik van eén oï tWee capsules op t oogenblik dat men gaat eeten werkt de teer hoogst merkwaardig iu de volgende gevallen i BBONrHiTti STHm LONGAANDOCNINO VEaWSAflLOl SijE VERKOUDHdO LONaONTtTEKIVO LN TKRINO K€ LPIJNCN LtCHT SPIJ VeHTeCRIM KOUOC OP DC ILUt en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen Jederc flacon van fr i 50 bevat 00 capsules Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wch uig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1 3 cent per dag Om nek tegen t koopen mn namaakul te koedeH moet men woralletten op t Kitte etiquette mua op de tektt nut twarte lettert it afgedrukt en de ondtrte kening van SUTOT in dri klnsnai Bier tegenover bevindt xieh het actimile der kmdUAtimig Ooada Druk n A Brinkman Depot te Gouda in de meeste Apotheken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bulicnianilscli Overzicht Sr i sprake van de toetreding van Frankryk tot de Berser postuoie men zon dit rooroaaeiyk bebbeo te danken aau den nieuweo Minuter van Fia a oien Léon Say De obligatiëa der Boniipartiitisclie leeningen egt de Echo Oniveriel t n niet zeer in trek smu de Paryacbe beun Algeneeo geelt aeo aan andere eflecten de roorkear Onder deze bedroerende omstaiidigbedea hebben de Bonapartiaten iets aieawi bedacht Zg hebben colleotea voor de verkiezingen Bitgevondea Zg honden zich thana bezig met de iuutiaeling van de timt Uoahertpeniiing Het geld bestemd om politieke anssen te vieren zal besteed wonltn om den lof der candidaten t verheffen Het tyn m blgren dtii a efk g M onkouen door den eerodieost veroorzaakt Ann het Bouapartistisch comité te Périgueux komt de eer dezer aitvinding toe Helaas ondanks al dit vernnft irordt de tobatkiat wanhopig langzaan gevuld en gelyk het in een otuk heette dat vroeger grooten opgang maakte op de boulevards er bigft altg d e n aohelling ontbreken Te midtleu vau de feestelg ke aleoing had op den tweeden paaschdag te l aigs een indrukwekkende plechtigheid plaats de begrafeais van een der grootste burgers vso p rankrgk Na een korstondige onge teldheid was Ëdgar Quioet een der sebitterenate leden der liokerzgde van de Fiaascke nationale vergadering Zaïerdog morgen te v f oren iu den ouderdom vao li jaien overleden Den 17en Febouori 1803 werd by te Bourg ia Ain geboien en op 27jarigen leeflgd was hg lid der redactie van de Bevue det Deux Afondet waarmede zgn roem als letterkundige en geschiedachrgrer een aanvang nam op staatkundig gebied begon zgn loopbaan toen hg in Februari IHI voor Am naar de constituante verd afgevaaidigd alwaar hg in de gelederen der niterste linkerzgde plaats nam Iu 1852 verbannen chreef hg een aantal van zgn beroemde werken in ballingschap Deo I7den Xovember 1870 m zgne aardigheid vao boogleeraar aan het college de Frauoe hersteld werd hg in Februari 1871 door Pargs tot lid der natiouale vergadering verkazen en onder eheidde zibh sedert als lid der liukertgde Eenvoudig maar indrukwekkend waa igiie begrafenis geen oommissie uit de nationale vergadering noch een militair escorte geleidde hem grafwaarts maar op de brug van Jena werd de Igkatoet door 50 000 personen meestal werklieden voorzien met de kreet fiere de republiek Meer dan 100 000 personen waren bg de begrafenis tegenwoordig waaronder ook verscheidene der nationale vergadering o a Edmond Adam Jules Simon Langlois de Mahy Brisson Oambctta Emmanuel Aiago Victor Hugo was ook aanwezig en voerde benevens de drie laatst genoemde kamerleden het woord op het graf van den grooten republiekein wiens begrafenis een indrukwekkende repnblikeinsche manifestatie was Dr Kenealjr de befaamdsie der Eagelsohe advocaten heeft in Hydepark op den 2n Faasehdag een meting gepresideerd waarin bet Tiohbonieproces behandeld werd Een aantal nienwsgierigeu naren in het sehoone pnrk te zamen gestroomd en het verwondert ons met want toen de docler iu t Parlement zou optreden om over do zelfde zaak t woord te roereoi waren alle pairs tot zells de Prius ran Wales gekomen om dit schouwspel gade te slaan Natuurlgk werden er eenige motien aangeuomen en een groote petitie tot invrijheidstelling van den pseudo Tichborne aangekondigd doo i verdere resultaten voor de toekomstige wga van reohtaplq iug lu Engeland gaf de bijeenkomst niet De generaal Concha heeft Dinsdag den Koning eene petitie overhandigd waarip de heer Jovellar op dit oogenblik minister ran oorlog wegens de gedragsign door hem ten aanzi a ran Cuba als oudgouveroeur van dat eiland en als Minister gerolgd herig wordt aangeklaagd De heer Jovellar zon de oorzaak geweest zgn ran den oproeiigen geest onder het Cnba insche leger Dat feit maakt reel indruk De pers is rerplicht hierorer b t stUzwggen te bewaren e TF tiiSOJi6ar 7 Eir O £ i L A n D Twee rechtazaken zullen in sommige kringen de noodige stof gelererd hebben om de boosheid der menschen te bespreken In den loop der rorige Week heeft de zaak gediend der heeren Emanuel and Son juweliers contra den heer Padwick De heer Charles Hamilton nog geen zes maanden meerderjarig had bq de heeren Easnuêl I60U0 pd st schuld gemaakt roor juweeleo die de firma aan hem gelererd had Lord Charles zoon ran den overleden hertog ran Hamilton was kornet bg de huzaren en zou zeker de heeren Enanael niet zoo beieidraardig gerenden hebben had hg niet kannen rerklaren dat hij 100000 p si als zgn erfdeel te woehteu had Dit erfdeel bleef echter wat lang ait t Wa zelfs de rraag of de koruet t wel ooit in handen zou lirggen waarom de familie ran den Lonl zekeren heer Padwick die zich goarue in de bres stelt om de eer ran roemruchtige geslaehten te redden ItOOO p s ter band stelde om met Emannels de rekening af te doen Padwick kweet zich uituemeud ran zijn taak door de juweliers Ie doen verstaan dat de Lurd wellicht nimmer zon kannen betalen gelukie het hem hen met 6000 p s te vredeu te stellen De heeren Kmannels later bemerkende dat zg 12000 pd van de familie hadden kannen krggen en dat lord Charlea in t bezit ran ign erfdeel gesteld was riepen Padwick roor de Rechtbank De klagers aren echter niet zeer te beklagen Het bleek toch dat van de 15000 p st der rekening 71 pCt winst was Zij werden in t ongelijk gesteld Minder kwetsend roor de hoogere adellijke geslachten was de reroordeeling ran Lord de la Hdye Deze zoogeuaimde edelman gaf zieh uit foor een aistammeling ren Karel den Qroote Hij was zeide hg een neef ran Lord Aberdare en zoo familiaar met de hertogin ran Wellington dat bg gewoon was haar Liuie te noemen In Nortbumbcrland log zgn landgoed riak naast dat van graaf Percy De Lord was als men hem gelooren moeit buitengewoon rijk Hg bezat rolgens zgn eigen verklaringen de parlementsgebouwen te Westminster benevens Georgeslreet en Charlee street Prinoe s Square en Kensingtongardens waren de zgne behalre een groot hotel en rerscheiden scholen Naiuurlgk was hg de dupe van kwaadwilligen die hem m zgn rechten verkortten doch rou al do geloongen rentmeesters ran zgn uitgestrekte goederen maken als hij in zgn recht hcfsteld was Tot zoolang moest hg leren run N 16Ö3 ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERJJ worden berekend naar plAatsruimte Afzonderlflke Nommers VUF CENTEN hun giften Op zekeren dag moest hg rolgens z beweren 750000 p st ait de Ëiigelsche Bank halen doch kan niet om de eenroudige reden dat g geen schoenen bad Uit dezen zeldzaam ongelnkkigen toestand werd hij door een zgner menden gered Croesai ontriug acht shillings om scboeoan te koopen en zgn fortain te gaan halen doch eeu nieuwe teleurstelling aabtte hem De heer Lowe wa naar Schotland gereisd en had rergeten de papieren te teekenen die hij uoodig had om t geld Ie kunnen oprorderea Het waren rooral de Jezuïeten die hem tegenwerkten zei hij omdat hij hun orde eerlaten had en natuarlijk wekte dit bg de lieden nit den miader ontwikkelden stand op wier goedgeloorigheid bg speculeerde diep medelijden t Gerecht was eohtat niet zoo teeraehtig t reroordeelde hem tot 6 jatf gerangenisstraf BINNENLAND i im Gouda 1 AraiL Z M heeft na afgelegd exzaiaen benoemd tot commies der posterg eu 4n klaac den heer F voaHuben In de zilting der Arr Rechtbank te RotterdaB van Dinsdag stond o a terecht J B oud 2S j wonende te Waddinxrern besek ran zekere A v O met een mes in de ribben gestoken te hebben Eisch 2 maanden g v SB Iboete of 1 dag ger Orer 8 dagen zal aitspnak gedaan worden VERGADEHING van dkn OEMEENTEBAAD Vrgdag den 2n April 1815 des namiddags I ure waai in zal warden behandeld Het roorstel ran Burgemeester en Wetheudera betreffende het onderwgcend personeel op de arondsohooi Een voorstel van Burgeneester en Wethouders tot rerbetering ran de speelplaats in het Wee nAelemoezeniershuis Reclames van de Heeren C Clemens en 8 Vermeg bg Heeren Gedepmeerde Staten ingediend tegen hunnen aanslag op het Kohier der plaatselijke DirooM belasting Bg de rerkiecing ran een bestuur van den Pria Alexanderpoldtr te Nieowerkerk a d IJsel zgo g kozen i mr P D Kleg tot voorzitter en voorts i heeren D P van Capelle F Mgnlieff Az mr J Pols en J van Stolk Door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatichappg is een adres lol de Eerste Kamer gericht waarin tj die Kimrr verzocht heeft bare goedkeuring te ont houden aan het wetsontwerp houdende regeling itf den dienst en het gebruik der spoorwegen De adressante is van oordeel dat het ontwerp zonder eenig nader tecliaisch onderzoek in d Tweede Kamer in beraadslaging genomen en goedgekeurd 1 als politiewet zich noodeloos en onwettig mengt in da particuliere zaken der ondernemingen 2 de aaasprakelgkhrid der ondernemingen uitbreidt en leren hare rrgheid geheel beperkt 3 verkregen rechlea schendt 4 de meeste onderwerpen bg besluit wil geregeld zien hetgeen deels is onwettig deels onge raden terwgl hrt ontwerp in werkelgkheid ten slotte de regeling ran het spoorwegwezen niet berat maat aan de partioulieie inzichten der Regeering orerlaot