Goudsche Courant, vrijdag 2 april 1875

De altslog van de eerjiistercn gehoaJcn hcrstemming roor twee leden ran den gemeenlernad te s Ura reDlia$r i geweest dat ais zoodanig zijn gekozen de bh W Hny ens Wz industrieel en dr J Ph MoutoD president ran de Kamer van koopiiaudel Volgens het DU n Maandag morgen in de wachtksaer 3c kl ran het station vau den Holl spi orweg te s Hage een kind van 4 maanden dat door de moeder op den arm werd gedragen doodgedrongeu Maandag werd op de Wrster begraafplaals Ie Amsterdam bet gedenkteeken op het graf ran dr Mefboom in bijzijn eener ontelbare menigte onthuld De heer Schuit roerde namens de commissie Toor het monument het woord een zangerskoor hief u de onIhuIliDg een lied ter eere ran den orerlcdene aan en de beer mr J W T deman dankte namens de fomilie voor de hulde den ontslapene Hfeh Uet Hbofdbestour van h t Ned obderwijzers genootacbap beeft op voordracht van de afd Haarlem kék koiloMir lidfeHktsobap opgedragen aan dr J van Vloteo MalUpttiór t Kdekt te tteriohtén dat de door hem nitgelokte beweging ter gunste van eene nieuwe pogk om het miibt ik vWn sterkeu drank en vooral openbare dronkenschap te bestryrieit reeds nu zooveel bijval schijnt te rinden dat zij eene buiten verwachting groote proportie aanneemt Hg ontring rrada bewyzen van adbaesie behalve ran rerschillende hnturen ook ran particulieren ambachtslieden verklieden winkeliers handelaren makelaars ret igers agenten fabrikaDteo studenten aan onze hoogescholea notarissen leden van gemeenteraden prorincinle taten geneeskundige raden rechtsgeleerden procurears geiieesheeren predikanten hoofdonderwijzers n hoefdouderwgzeressen gemeente secretarissen ambteotren bij s rjjks belastingen s rijks postkantoren s tuks telegraphie olflciereu bij de zee en landlaaoht oSoiereu ran gezondheid hoogleeraren aau ome hoogescfaolen enz Eerstdaags zal hij aan die llen eene circulaire zenden en later ter blijvende tieriitnerutg aan de verwekte eervolle besvegiiigen en t n bewijze hoe algemeen in Nederland de wensch gekoesterd wordt dat aan het mubruik ran sterken idnnk en rooral aan openbare dronkensohsp paal en perk worde gesteld de lange lijst van al do namen tedadettien van en die dezen wenscb aan hem te kenorn hebben gegeven Inmidilels blijft hij belzij on èr het adres van het Uandehllad hetzy onder t van den heer L Philippona te Uden bij Bokstel nog steeds nieuwe bewijzen vso adbaesie inwachten I hy étin f er by ons 6p aan dat wij hetfiubliek udertbaal uft zijnen naam verzekeren dat deze bewyzen van instemming tot niets verbinilen en enkel r ihoMwd en later medegedeeld zullen worden als uitdrukking van eenen algemeenen wensch det SB it eme qf andere aijze deze groole volkaondefgd rde tieüredett M Door het departement Arnhem der MaatsahHttbg Tot nut van t algemeen zal eerstdaags eene vergadering wWden belegd watrtoe o a ook Aé leden der Arnhemsche sfdeeling van het Nederlandsoh Schoolv itm ii i geiioodigd ziillen worden ter bespreking ♦ ah de mldcfelen tot verbetering van het openbaar lager onderwys en Zulks in rerbaud met het plan dea depail nientknts tot oprii liting eener afdeeling Arofcm vta de Vereeniging tot Bevordering van het V HC90nd l wfjs in Nederland Mr A Kerdijk Iran l fi VaVènhigr is uitgeiioodigd in die bijeenkomst eene Voordracht te houden if ndageo DinsU zijn met fuiken bij Urk hou dsid zestig duizend baringen gevangen Vanwege bet comité der sociale qnaestie zal in het Men Her mnaud Afiril te Amsterdam een meeting wanten gehouden Het onderwerp vsn behliudeling U k x de arbeiders woningen in Nederladd Aau de Maatschappij van weldadigheid is doorirölen jhr mr E van den Bosch den I4en dezer t Örtirehlllge overleden gelegateerd de tom van SOOO vrij van alle lasten De overledene was i n n van den stichter der maatgchappü J eraafWn denBos ch M n Beidt van Urk dd 28 Maart Gisteren umiddai ten 3 ure geraakte een tjalkachip genaamd gUie vrott Jttn je kamende van Lemmer beladen Met koMc turf en bestemd naar Amsterdam san den rastkant van dit eiland aan den grond Dadelijk oeldtn vele onier visschers met schuiten Ier hulp urn ma deel der lading over te nemen ten einde ket vaartirig te lichten doch men kon er met de tehaiteo niet bg komen M t de volle lading hel TM den grond te trekken wns onmogelijk zoodat en besloot een gedeelte der lading in zee te werpen kttgeeo iko ook gebeurde doch ook nu nog bleef het vairtuig vastzillen Algemeen vreesde men dol het er met af zou koraeu daar men geen boog water Vfnvaclille Eoliler wies het water aanmerkelijk door den iipküinciulen N W wind toodat het s hip hedea ochtend in de haven gekomen is De oorzaak van het ongeval Was deze Op p ra 3U0 meter afstand van dit eiland in N westelijke richting ligt een ton om de droog of ondiepte aan te wijten die zich aan dezen kant der ton bevindt De ton was echter door het gs in het laatst der vorige maand van haar plaats gehaald en bevond zich na de vorst ten Z W van dit eiland De schipper der tjalk was hiermee niet bekend en daardoor is zijn vaartuig aan den grond geraakt Wiens schuld het is dat de ton nog niet naar hare plaats gebracht is laten wg ia t midden maar zooveel is zeker dal reeds drie weken geleden van de veranderde ligging der ton is kennis gegeven aan de bevoegde autoriteit Te Bredevoort heeft de nachtwacht zijn 63e dienstjaar als zoodanig bereikt Hg is tachtig jaar oud Deze gedenkwaardige gebeurtenis pleit evenzeer voor de ligchaamskraoht van den jubilaris als voor de reinheid der zeden van hét stedeke Bredevoort Als er werkelijk kwaad volk in die stad zwierf zou waarschijnigk een nachtwacht tossohen de twintig en veertig een meer gewenschte gefmeente ambtenaar zgn Het afwassohen der boomen ie een voortreffelgk middel om do rezondheid sohoonheid en vruohtbaarheid daarvan te bevorderen Door bet zich aan de boomen hechtend vuil en het op den stam en takken groeiend mos worden de openingen in den bast verstopt Door het afwasschen wordt nu dit gebrek voorkomen terwgl het tevens een geschikt middel is om insecten eieren die zich onder de schors bevinden te vernietigen Het afwasschen geschiedt het best tgdeus een zaehten regen of kort daarna Wanneer de boom nog nat is Als wascbwerktuig bedient men zich van een gesteelden van voren puntigen van achter breeder wordenden scherpen of tarden borstel en als wasch water dient f gewoon zuiver water óf water waarin een weinig groene zeep is opgelost het laatste vooral verdient aanbeveling wanneer in het voorjaar de stite met mos bedekt is Men kan ook vó6r het afwilsschen met water den stam met gebluschte kalk of gips bestrooien Dit afwasschen bewijst zulke goede diensten dat zelfs ziekelijke boomen weldra opleven Er wordt te Londen thans aan uitvinding beproefd tot bewaring van Viscb Een Franschmsu delteer Gorges heeft daarvoor een patent genomen en de uitslag schijnt te voldoen De viscb wordt gedurende twee uren in een kuip geruid met een vloeibare stol of oplossing waarin de uilvinding bestaat geplaats Daarna word de visch zes dagen in een kelder uitgelegd Volgens getuigenis van den heer Buckland inspecteur der zalmvisscbergen die in gezelschap van eenige heeren welke zich met de rischteett bezig houden den bewaarden riseh onderzocht was deze en voooal do zalm volkomen goed gebleven zoowel wat kleur als smaak betrof Tongen tarbot énz leverden iusgelijka een zeer voldoende uilkomst op De verwacbiiugen die op de gemelde uitvinding gegrond worden reiken seer ver doch in hoeverre aan het vereischte van kelders voldaan zou kunnen worden in geval van vischrerzendingen o et zee blgft onopgelost In élk geral moet de gelegenhdd Om alle soorten van visch acht dagen te kunnen bewaren zonder dat hg er oilier lijdt een groot verschil op de vischmarkt opleveren Een nieohanisme dst het gesproken woord dadolgk neerschrijft is Volgens de ellhandel door Th Hafpinger te Maiinerdorif aan het Zuricher meer uitgevonden Het grunddeukbeeld berust hierop de spraak werktuigen met slechts om te ppreken maar ook onmiddelgk om ie sclirgven te gebruiken Het kleine zinrijke meclianisme de gebeele toestel is bngeve r een hand groot wordt rati de spraakorganen zoo in verbinding gebracht dat de bewegingen van de tong de lippen het verhei elte enz zich op het mechanisme overdr igen welks geledingen zoo zijn ingerioLt dat de medegeelde bewegingen op de deelen van een Êgzonder sohrijftoestel werken De kleine machine doel gedurende het spreken eene smalle papieren strook afrollen waarop het gesprokene dadelijk zwart op wit in eigenaardig teekeuschrift te lezen is Het schrift bestaat gelgk gewoon telegrafenechrift uit punien en strepen Daar hel instrument slechts ile bewegingi n der spraakorganen in den vorm van sohriftteekens terug geeft is in het geheel niet noodi luide te spreken men kan de machine dus bezigen oA te stenografeeren en behoeft slechts elk wjorJ van den redenaar onhoorbaar na te spreken om het gehoorde door de mnöhine te laten schrijven De uitvinder gelooft dat zijn instrument vooral in den hier bedoelden zin den metsten dienst zal kunnen doen Het Dagblad zegt het volgende over de guot mutatie der officieren van gezondheid Van de 16 oHioiureo van gezondheid is minsteni de helft geliuivd jodnt deze hoeren Qiet alleen in de noodlotuge verpiichiiig komeu voor verhuizing veel geld uit te geven maar bovendien gedurende maauden twee hui en m huur tullen hebben want in een maand is men doorgaans zoomin hier als elders van zgn huur ontslagen Wat zal nu het gevolg zijn van die mutatie Minstens gemor en nog meer ontevredenheid dan er reeds bestond en wellicht zullen sommigen hun ontslag of nonaotiviteit boven deze ongemotiveerde overplaatsing verkiezen en lal dus het corps waarbij reeds zulk een groot tekort is nog meer inkrimpen Dit jaar zijn er geen garnizoeos verwisselingen doch wellicht het volgend jaar en dan zullen zg die in 1875 werden overgeplaatst weder met hun regement of bataillon moeten medelrekVeo en zallm ia natuurlgk wederom door finantieele zorgen getweld worden Wg Vragen in gemoede ia dit nu baodelen in t belang van het individu en van bet legerP Neen want door zulke maatregelen zal Ut leger nog spoediger zonder officieren van gezondheid wezen Naar men ons verzekert zou de bedo6liag der verplaatsing zijn de officieren van gezondheid te beletten in de steden it reel te huis geraken en en daardoor burger praktijk te rinden waardoor zg des te lichter tot het rerlaten der dienst kunnen besluiten Vooreerst gelooren wg niet dat het kwaad dat men hiermede wil tegengaan een grooten ramng heeft Maar al ware bet zoo dan zullen zeker de herhaalde kostbare gainizoensverauderiugen oog reel sterker aandrang zijn om het er op te gaan wagen of men in de burgerpraktgk niet licht ercnreel kan verdienen als er van het kleine tractement nu na de kosten van reizen en trekken nog overblijft De jongste promotie en vermeenlering van hoogSM rangen waren zoo ver strekkend neet dat hel gisheele corps er door gehaat is geworden en behalve ie weinigen die onmi ddellgk in dié zoogenaamd voordeelige promotie hebben gedeeld bigven de overigen die ze waren en is de ontevredenheid niet vtrminaerd Wij willen niet onderzoeken van wie het engeInkkig denkbeeld van die mutatie is aitgegaan doek ieder niet zeer bemiddelde denke eens aan zgn eigen zorgen aan zijn eigen ik en dan zal niemand zieh gelukkig heeten wanneer zgn jaarlgkseli tractemeat belast wordt met groote onnoodige en niet rentcgorende uitgaven Op bet genomen besluit zal wel niet meer t fft terug te komen maar wij hopen in het belang van bet leger dat althans in t vervolg daar waar de de dienst dit niet direst sisoht calka mntatian iet meer znllen geschieden Kan of wil men niet voldoen asn de lang gestelde vraag van eenige leden der Tweede Kamer om afdoende lotsverbetering t ver sohaS en aan bet corps militaire geneeskundigen men verbooge des te minder deontevredenbeid doorznlkA maatregelen welke voorde meesten een halve zoo niet gebeele roine zgn Kaloniên o o S T 1 N Dl Ë In het maii overzioht van het Bat Sandil leeet men De laatste iMil braoht het gerncht mede dat de regeering voornemens zou zijn kracbliger te Atsjien op te treden De correspondont der ï mdo and China Exprni verhaalde ook dat de klachten der kooplieden in do Straits Senllements waarvoor Engeland tot uu toe doof is geblereo eindelgk een open oor gevonden hadden De regeering zou sa kraobtig r optreden en het bevel te Atsjien aangBnerssl Vtrspeyk toevertrouwen Wij betwijfelen de geloofwaardigheid dier beriobtaa oos vertrouwen in de Néderlaödsche diplomatie verwerpt bet aanneembare van dit gerucht Vooi kunnen wij geen geloof schenken aan het voornemen tm generaal Verspeyk aan het hoofd der Atsjieneeocha zaken te plaatsen die generaal hieft zich in der tgd Zeer gekrenkt gevoeld over de bejegening door een gepensioneerd generaal boven ham te stellen en loa hij dan nu hetzelfde gaan doen Ook beweert men dat hg bestemd is den tegen woordigen leger kommaodant te Vervangen Daaraan gelooren wij evenihin het AlgeMen Dagblad heeft 10 der tgd het minder gewenscbte ran deigelgka benoeming te goed betoogd Tot ons leedwezen moeten t g berichten dat het in der Igd door eenige redakteurs ingediend verzoet otn gratie voor den redacteur van Daalen ie ran da h nd gewezen Wg begrijpen zeer goed dat men dit verzoek wel goed zal overwogen hebben wij nemen volgaarn aan dat er ann logische gedachten en gronden zal gsliaiideld zijn masr edelmoedigheid bad p i hier eene sohoone plaats gevondeir In de eerste aflevering ran den nieuwen jaar 1 ffXf van het MUitait Tijdschrift 1875 N Ian2 komen omtrent het iukoinpleet van otflcieren bij hutIndisch leger lie volgende cijfers voor liet inkompleet aan oIBciereu bg het Indisch leger wordt untuslbarend het zal naar ome oertuiging iu de eersivoljende jaren nog belangrgker worden en wei a omdat in 1875 vele uu Nederland gedetacheerde oIBcieren derwaarts lerugkeeren b de militaire akademie te Breda nagenoeg geene kadelten voor Indie immars in verhouding tot het beuoodigde aantal telt c de militaire school te Meester Cornells dieeenige jarsn geleden hare leerlingen overeenkomstig de forauUie 116 voltallig hsd en dus bg een üjarigeokursus jaarlijks een óO tal officieren kon opleveren ibaoo bij een 3jarigan knrsus slechts ciroa r60 lees lingen telt en jaarlijks dua nog geen 20 ofScieren voor de infanterie kavallerie en mil adm tezamen d door bet zooveel zwaarder geworden offimerscxamen nagenoeg geen adspiranteo vau de korpssn meer te verwachten jiijn e de expeditie tegen Atsjien vele officieren gekost beeft en vermoedelijk nog kosten aal menig goed ofTicier ongesohikt zal maken voor den dienst van het Nederloudsche leger minder te verwachten is dan vroeger nu ook daar inkompleet beslMt de bevorderingskans en de bezoldiging veel beter is dsn eenige jaren geleden en dus geen onderofficier of officier meer evenals vroeger iiin of meer door den nood gedwongen is bij ons leger over te igaao g eene nitbreiding van het leger ook in verband met de voor Atsjien benuodigde troepenmaobt onmogelijk achterwege kan blijven en eindelgk h meer en meer de overtuiging levendig wordt d tt de malerieele posttie van den subalternen officier veel te wenschen overlaat en de ontwikkelde jongeling een betere toekomst tegemoet gaat wanneer bg als civiel Ingenieur als oiviel ambtenaar enz in dienst treedt Al deze oorzaken w ttige éM K vrees dat het binnen iweinig jaren treurig mer pr officieeskorps uit zal rien wanneer niet met kracht maatregelen worden genomen om zulks Ie verhoeden Gister avond zegt het Bat Hani in zijn4ioumer van den 16 dezer deelde men ons mede tlat e heer C Bask n Huet icdakteur van het Algem Bbl ea Nederl IndiS Java erlaten en naar Europa tonde lerugkeeren Hem was eene aanbieding gedaanom in Nederland als redakteur van een der grootstebladen op te treden Wg geven het berieht tooals het lot ons kwam mogelgk ia bet maar een gewoon rtaalj Aaa een partionliere eorrespondsatie van b t Alg Oagil e N Indië uit Blitar dd 7 Psbr ontleeno irq bet volgende i Het vermoeden dot het distriet Sringat door de aventraoming vreeselgk geteisterd zau zfu dan Blitar zelf is bewaarheid geworden Op des binnenweg aar Daadong voad ik de dessa s Bodoh Aaiiran Pjotieiingger Baglenan Poeloean en Lo Fitoe grootendeels verwoest enkele totaal geraoeerd Nu en dan doorwaadde ik overstroomde laodrlaktaD fM 80 en meer meter breedte Te Maliran lag een rotabiok te voren daar aoAit gezien Bgna overal was de iMvalking geviaabt idfi nit woningen die van de bandjir niet hadden geleden De kofüetuinen te Bendo Ksdsngm en Üaneeao waren op die plaatsen waar de atroom gepasseerd as verzand Den treurigen aanblik boden de omstreken aan der dassa s 8elokadja g Poerwoketto en Maroo Op hooger gelegen i plaatsen ontwaarde en geimpraviseeede bivakken Daar schuilden in kvrren en onder armzalige met bijeengeraapte kadjaag gedekte quasl hutjes groepen van dessa iieden waaronder tal van vrouwen met haar zuigl lingen De fSgan nisi bg iMrooocn neder Men kon het dte lieden aaniien dat honger ea atmatting vrees en JBoedaJooehaid ban kwelilan De Msiiteat resident Kroesen en Blitars regent persoonlijk zwaar geteis terd dfor de uitgestrekte ramp doch aan eigen leed niet denkende bevonden zioh ter paard ter plaatse a aar b4t meest geleden was Zg begaven zich langs halsbrekende wegta naar de aebuilboeken waarheen dt bereiking was gevlueht om haar door de gerustMailende en bemoedigende irooiden Ie bewegen naar hare dessa s terug te keelen De verslagenheid dier lieden was onbeschrijfblgk £ d gacn wonder Men bad sakele lijken gevonden van personen die te Gambol badden gewoond een dessa op den weg naar itfMtaran een urietBl posten boogerap geiegen Daarbij bonden ag maar niet de rsrcekering gsloorco dat bet gevaar was geweken Iedereen beweerde dat de hoadjir slechts het voovspel was eener aanstaande itbonstiag van de Kloet Uet ergsie de gloeiende lavaatroon lahar moest no h komen moeuds ag er lollan aagi dagen weken wellicht maanden moeten voorbijgaan oer de anstelde gemoederen de vorige kalmte herkregen hebben 16 Februari 1876 Asn een vriendelijke hand gedsgteekend Bli tar 3 Februari danken wg het volgende schrgvon i In den middag vsn den 30n Januari omstreeks 12 uur hiersn de inlanders aen alarmkreet aan en riepen uil alle macht laliar laharl Iedereen rluchtie voornaraelgk naar het zuiden ten einde m allerlei de oretzeidc van de Branies te bereiken Aanvankelijk sloegen de Europeanen geen geloof aan eeiiig dreigend gevaar en beschouwden het geschreeuw als eeu valsch alarm omdat men geeu geluiil gehoord had dat eenigzins een uitbarsting run de Kloet aankondigde G ij weet dat ik drie paal ten Oosten van de Kott Blitar woon ik bemerkte mets ran de orer strooBiag dan een eigenaardig gerommel in de rerte dat mijn onren trof an dat door de bandjir reroorzaakt werd Des namiddags te 4 uren begaf ik mg naar de Kotla Blitsr en stond een oogenblik verbaasd u er bet taoaeel dat ik tansctionwde de overstrooning tocb had zich midden door de Koita een weg gebaand Op de erveu en in de huizen van den regent den assistent resident van de heeren De B en F stond 4 roet water vermengd met zand n modder hun meubelen tgn vernield de hun toegebracfale schade is groot In het district Sriugat is een uitgebreidheid bouwgrond met een dikke laag zand bedekt en dientengerolge onvruchtbaar gemaakt De uitgestrektheid daarvan is ± 8 paal lang op een breedte van een paal dus 2500 bouwa Een aantal dessa s ijn eveneens vernield tenv l vsle inlanders korbboireo sappies en paarden verdronken Gisteren was de Kloet duidelijk met het oog waar te nemen en toen bleek het dat de ziiidwestelgke IcraKrraod geheel is ingestort Vsn beneden kaa l men nu tegen den achterwand van den krater aanzien men mag het er dus vdor honden dat zich op de Kloet geen meer ap nienw zal kunnen vormen en dus ook de aanlaiding o aonuiak voor verdere uitImrstuigen zijn weggenomen Vermoedelgk is d t da laatste der tairgke rampan welke door de Kloet in den loop der jan n veroorzaakt zijn gttt hoogte VOO het stak kraterfand dat wegge slagen is wordt op ± 300 meter begroot De gleaf waarlangs de modderige zelfstsndigheid zioh een weg beeft gebaand heeft uen berg als het ware in twee deelen gespleten De aatoart e loap vaa de lahar is naar Srin gat en door de itali Koenden dte ten westen langs de kotta Blitar stroomt Waren geen dainmen ten iraorden van de kotta in de kali koendon tot iri gat ie vau lawoks aangelegd dan zou Blitar vermoe delijk gaspaard zgn gebleven Nu staite de modder vloed achtereenvolgens op die dammen welke einde lijk ook bezweken en stroemde over het land Al de bruggen over de kali Koenden over kal Poeljong en kali Braulas nabij Njoedjang werden door den sterken vloed weggeslagen De groote hotten brug in den weg naar Toelong Agong ove de Brantoa is vermeld door het water medegevoerd en eindelijk in haar vaart met kracht tegen de fraaie Üaeren ibiog teKedirie aangeslagen die echter door de goed verleede maatregelen vau bestuurswege dan sehok doorstond en behouden bleef De laaideat was oniniddelijk na het vernemen van de eerste tgdingen naar Blitar a eieisd en beet die plaats niet zouder fetrf moeite en groot levens gevaar bereikt Hem den Europeesche en inland sche ambtenaren ook vele partioulieren komt veel lof toe voor de energieke wijze waarop banden aan het werk werden geslagen en maatregelen genomen om den eersten nooJ te lenigen De Indiër Laa tste Berichten Uadrid 30 Maart Generaal Concha heeft npg meer beschuldigingen tegen Jovellar Mmiater van Oorlog ingebracht HU left bem o a ten laste da hg generaal Riguelme bevorderd heeft dien hg Concha wegens indiscipline naar Cuba had verbannen Men zegt dat er voor die zaak een speciaal ge rechtsbof zal worden benoemd Het Gouvernement is zeer met de zask verlegen Men gelooft dat de 1 Minister van Oorlog zal aftreden Lissabon 31 Maart Er is eene qnarantaiut bevolen voor de dieren en voor huiden afval enz van hoornvee uit Nederland en van het eiland Malta in Portugal ingevoerd Deze maatregel is genomen met het oog op ds veeziekte Bayonnet 31 Maart Cabrera beeft uit Biarritz onder dagteekeniq van 26 deeer geantwoord op het besluit van Don Carlos waarbij hg van zijn ti tels en decoraties vervallen wordt verljlaard Qmdat ik aldus schrijft Cabrera aan don Carlos vrij van alle verbindtenis blijf heb ik koning Alfonsus erkend Uu e Hoogheid heeft zonder rechters bijeen te roepen uw wil In plaats der wet gesteld en straffen opgelegd die voor een militair erger zgn dai de dood Deze handelwijze zoo mgn beste rechtvaardiging zijn indien ik reotilvaardiging noodig had De weifelende Carlisten kannen thans de rechtvaardigheid van Uwe Hoogheid beoordeelen Ontneem mij mijne decoraties en titels die k met mgn bloed veroverd heb Ik zal mijne wonden behouden en de herinnering an mijne diensten bewaren Dat God t ussctien u e handelwijze en de mgne bestisae Ik ben alleen geleid geworden door de begeerte om zooveel ik vermocht de wedergeboorte mijns Vaderlands te bespoedigen Parijs 31 Maart De geruchten omtrent verschil van inzichten tnaschea de Ministers Buffet en Dufaure zijn zeer overdreven Er was eene kleine moeilijkheid tusschen hen gerezen over een ondergeschikt puul in de circniaire des heeren Dufaure aan de pro cureursgeneraal maar die moedijkfacid is uit den weg geruimd Het Journal Ojpciel rsl morgen die circulaire bekend maken Er beslaat tusschen de heeren Buffet en Dufaure geen verschil van meen ng over de algeueene staatkunde ran het Kabinet I O Xj I T IE Aan bet Bureau ran Politie alhier is in bewaring een in deze gemeente geronden GOUDEN MEDAILLON 1 III I I 11 1 I II i MARETBEBICHTEN Gouda 1 April Foldertarwe puike 8 50 a 9 25 Mindere ƒ 7 25 a a S M Boggo puike ƒ 7 25 il 7 60 Mindere 6 76 ƒƒ 7 0 Gen t mü e r 7 05 a 8 25 Mindere 6 50 a 7 25 Uav er zarare 5 25 a 6 75 LiohU 4 26 a 76 Hennepzaad 9 00 De veemarkt met weinig aanroer de handel in alle soorten traag varkens voor Londen van 20 tot 23 Cis Vette varkens van 25 Ut SS Cts par iifit kilo magere varkens en biggen ving verkocht Aangevoerd 8 partgsu Kaas vao 2 £ t t 30 De handel vlug Boter 1 20 a ƒ 1 40 I II I I lil J I S Burgerlijke Stand GsBOBlNi 28 Uwrt Cuper Jssepkas oaders W Balver en M H J 8trngf PieleraelU oiylen A liyüfK ifn E J van Rijswijk Maria onders i vaa den Berg ett N Nieowlaad Maria Johaaqs eixiers il F Vsnsijt i H M van dea Anker 29 Frans Joseph ouden G H Forsthonl m C Nederbof WjUtelmioa oaders J vaa Loon en W vaa der Heij Gerrilje ouders i van Ds a F B Verkerk 80 leentje coders n 3 Kaboat N Blonk Cocaelis oadera C vaa dsrVsUaa ck M Severegs 31 Kicolaas Joseph qodsrs J C Spmijt sa W vaa Vaaren OvisitDEM 89 Maart J H vsn Tuiren 10 o OC ie Univja 9 m 30 A L VfB a fl p P J vaa Gasset 5 m Gshvwd 31 Maart W VsrboeS ai J Holler Groot en J Weber advkrtenti£nI Heden overleed na een langdurig Jl ii onze hsrtelgk geliefde Vader JA£03 tak KRANENBURG in den oaderdom ran bÏM 83 jaren Zyne Kinderen en Kleinkinderen znllen den geëerde afgestorvene steeds in liefde bl ren herdenken en zjne nt edaclitenil in eere honden Éh Uit aUernaam K VAU KHANBNBHRG Moordreek 30 Maart 1875 Eenige n algtmeene kennügeving ü De ondergeteekenden betuigen hun d nk voor de vele blaken van Jwlfingstel ifg g ge legenheid der 35 verjaardag van hun huwel k Gouda N VAN BUUREN 1 April 1875 M VAN BUÜREN Ppi jE Men vraagt met 1 M£I eene FATSOËNLUKfi voor MEID ALLBEN goed knna Bdt KOHKiTen WERKEN Adres Gouwe C N 9 i f