Goudsche Courant, zondag 4 april 1875

J C an WIJK AHCHITEc r te BOTTEKDAM heeft de eer zijne Vroegere Stadgenooten kennis te geven dat door hem GEENE REISKOSTEN van Motterdhm Gouda worden berekenden even als Troegdr DAGELUKS is te ONTBIEDEN I Zoudag 4 April Tot liet vullen van Iiolle Kiezen bestaat er geen werkzamer en beter middel dan de TAND l LOMBK van de KK hoftanilart ii J G POl P te Weenen Bognergasse no 2 die ieder zelf zeer gpmaklielglc in de bolle kiezen kan leggen en wilke zich dan met de orerrest der kiezen en het tnndvleescli veibindt de kies toor verdere verrotting beveiligt eii alle pijn doet bedaren Het Anatherin Mondwater van Dr J G POPP k k Hof TaoJarta te Weenen in de onderstaande DépSts a f 1 75 per flacon te bekomen il bet voortreffelijkste middel bij rbnmafisolie tand piJD ontstekingen en verzweringen van het tand vleeach bet lost den landsteen op en verhindert da verdere vorming daarvan bevestigt losse tanden door versterking van het tandvieesb en leriryl het de tanden en het tandvleesch van alle nadeeliga toflsn zuivert geeft bet den mond eene aangename frischheid en verdrqft reeds door een kort gebruik den leelgken reuk die er nit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit preparaat houdt den adem ftisoh en strekt tevens om de tanden schitterend wit te malcen oai het bederf derzelve te voorkomen eu het tandfieeaoh te versterken Dr J G POPP s Plantaardig Tandpocdcr Het zuivert de tanden zoozeer dat door bet dagelgksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige landsteen wordt verwyderd maar ook het glazuursel der tanden steeds blanker en zachter wordt Te verkrggen te Qouda by L Schenk wï ikeliet op de Hoogstraat wgk A 123 j te Botterdam by F E van Santen Kolff apoth en A Schippeieyn k C blaauwe porceleinwinkel te Hnge by i h F C Snabilié apotb te Leyden by Ë Noordyk te Utreel t by F Altene apoth te Amsterdam byF vanWindheim C verkoophuii te Oudewater by T i van Vreumingen te Sohaonboven by A Wolff 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor W BRAÉERS en Echtgenoot is ontvangen Bg den heer cJ Messejcaekb van J een soeplijst en f 2 50 v A 1 55 N N 0i50 4 50 Bg den Heer O Thik Tan H soepkaart n en 3 50 Z 0 50en soepkaartjes m ivr E 1 Z f 0 50 C K 1 G K te L 1 gecoll inde loge de Ware Broedertrouw 3 17 N N f 1 78 J 12 45 Bg den Heer Wenubkim van A K 1 er van N N 2 asndeelen verloting H Viilcentins de Panla 1 Bg den Heer p Rüijtbb van V G 1 28 N N f 0 76 2 Bg den Heer Akonson Collecte bg den jheer Lampe 3 50 collecte bij den heer Vermaat 3 30 N N 0 25 j 7 05 bg den heer N van Buveen van N N f 5 gecoll door E S C th W f 1 v V 1 V d B 0 50 N N 0 50 13 40 Ondergeteeke den danken de milde gevers en blgven de Weduwe BRAMEBS wier echtgenoot eenigen tgd geleden is overleden in de gunst hunner Stadgenooten aanbevelen C MESSEMAKBR C TflIM D RUIJTER WENNEKES 8 AEONSON N V AN BUÜRBN Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte Becept waarop men In bet bijzonder attent maakt Zgn zeer nnttig in ongealrldbeden der MAA0 en werken heilziam op de SPIJSVERTERING Zy zgn oitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zy zgn ZACHT LAXEREND en 8LUMAPDRIJVBND Verzegelde doezen van 37Vs t dubbelt doozen zgn verkrijgbaar bij de hh Jlilatierdam G van der Zanden Amsterdam M CMban Sc 0 drog heilige weg D 321 BleisKijk 8 v d Kraat Bodegraven B Versloot Delft H W de Kruyff Deventer Gebroed Timan Gouda L Schenk op de Hoogstraat ffaaitreoAt K Oosterling Krimpen a d Lek A v d Heul Lekkerkert A den Oudsten Lei den 1 T Terburgh Haarlem hoek Bskkeriteeg Uontfoort H A v d Berg Moordrecht G H Post Oudemler Pr Vree Rotterdam v d Toom k Beker Weate Wagenstraat Schoonhnen A Wolff Utrecht F Altena op het Steenw over deu Donkerstr n 372 JFoerde W F Sweerman Zevenhuizen A Prins Het depSt dezer ecbte Urbanus Pillen inda zoovele jaren met roem bekend en in algemeen ge bruik is door ons te Oouda alleen en Uitsluitend geplaatst bg den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt inetantelyk verzocht wel attent ts willen zgn dat door ons by niemand anders de UrbanuaPillen bereid volgens het oude en echte Recept in Dépót zgn verkrygbaar gesteld i d ioven opgegeven Steden en Plaatten dan bij de hierbovengenoemde Depdthouders In elk doosje ia een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kkundn 8c Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zgn Wij verroeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel tOO te Zien by wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die üoosjps waarin een biljet met nze Hnndleekeniuff is zich aan te sohnffeii en zich te waohteo voor i het gebruik van de vele namaaksela Bij het ongestadige weder zoo bgzonder eigen aan de Aprilmaand kunnen de heilzame Abshaubbiu s AntiRhumatische Watten niet genoeg aanbevolen worden zoowel als voorbehoedmiddel voor ligt vatbare gestellen als voor hen die reeds tot de offers behooren van de in ons land zoo heerschende Rhumatiek Geen middel dat zoo gemakkelgk is aan te wenden en daarbg zoo goedkoop is terwgl men het met alle gerustheid kan toepassen zonder vrees dat het strgdig zal werken met geneeskundige voorschriften Tegen alle Rhumatische aandoening Hoofdkramp pgn in de gewrichten enz woVdeu deze Watten dan ook met het beste gevolg aangewend terwijl de uiterst geringe prgs blechts 30 Cente per pakje ieder in staat stelt zich van de heilzame werking der Abshanbbin s Watten te overtuigen Daar de welverdiende roem dezer onnavolgbare Watten reeds verschillende namaaksels heeft in het leven geroepen lette men er vooral op dat elk pakje Echte Abshaubbin s AntiRbumatische Watten gerold is in een blaauw Omslag waarop de aanwgzing boe het te gebruiken benevens de namep der Depdthouders gedrukt staan en ondertéeWnd is door den Hoofd Depóthouder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrggbaar heeft gesteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Znenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADB Boskoop J H KELLER en Zoon Weste Wagenstraat A RBIJNARDT Oostpoort Rotterdam OÏTO HOOGENDIJK Capelle a d IJisel Ooada Ürak nu A nukmau Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kunstmin Boelekade te Gouda Dlmanche 4 Avril i 8 Iieures UNB SEÜL RBPRÉSBNTATION donnée par la Tronpe dn Theatre dea Fantai des A Amsterdam Mr Cboflfleurl rcsteracliezlul Ie Operette de J Opïenbach Le Maltre de Chapelle P Operette de J Offenbach puts MS PLACES HH LEDEN 0 75 NIBT LEDEN 1 25 Plaatsen zgn te bespreken Zaterdag en Zondag van des merg 10 tot des nam 4 uur Opera Comiqne de Paër ISCHEN ET PRITZCHEN Openbare Verkoopingf VAN BENE KLEINE Bouwmanswoning jnet AANHOORIGHEDBN en twee perceelen bg uitstek goed WEI en HOOILAND t ztfmen staande en gelegen aan een in den Voorofschen Polder onder Waddinxveen op DINSDAG den 13 APRIL 1875 des reormiddags ten 10 nre in het nieuwe Societeitsgebonw aan de Brug aldaar Breeder bg biljetten en informatiën by Noteia MOLENAAR te Waddin een Openbare Vcrkoopingf om contant geld i ® JSSmL aan d e Taswoning ran fiSSSn PIEXER EARREMAN JbSSSt ia den Zuidplaspolder onder Nietimerkerk a d tJutl op VRIJDAG den 16 APRIL 1875 des Toormiddags ten 10 nre van 1 Bruin MERRIEPAARD 9 jaar 1 Zwart BOINI AAKD aftands beiden mak bij den weg 1 Bruin MERRIEPAARD 10 jaar zeer geschikt TOor sleperswerk 1 PLOEGPAARD aftands 5 KALPKOEIJEN 5 derde KALFSKOEIJEN 1 KALFSCHOT 1 KALFVAARS allen gekalfd hebbende of aan den Uring staande 1 PINK 1 PINKSTIER 1 twee jarige BUL 4 WEEREN 2 OOUEN 1 RAMSCHAAP 6 BIGGEN 1 gemeste ZEUG 30 KIPPEN Vodrt Wagens Ploegen Eggen Kanrns en rele andere BOUW en MELKGERBBD8CHAPPEN alsmede nog circa 30 000 PONDEN best gewonnen HOOl Breeder bjj biyetten eu informatiën bg den Notaris kOLBNAAR te Waddinaveen Openbare V rkoopingf op dag Tan betaüng tot 1 OCTOBER 1875 ten orerstaan van den Notaris J G BROUWER NUHOFF te Uaattrechl aan de Bonwmansvoningen A n 5 en n 8 te Haastrecht nabg den Tol bij hidetoaUr op WOENSDAG 14 APRIL 1875 Toormiddags ten 9 nnr van 27 meest allen Tan longziekte gebeterde KOBUEN die Gekalfd hebben of op het Kalrwna stwin 7 PINKEN 1 PINKSTIER 1 bruin aftands MERRIEPAARD KALVEREN 1 SCHOUW BOUW en MELKGEREED8CHAPPEN BRANDHOUT enz De Koopers op dag moeten genoegzaam gegoed nt bekende borgen stellen KENNISGEVING N ationale Mili tie TWEEDE ZITTING van den MILITIERAAD BUttGEMEESÏEtt eu WETHOUDERS va i Gouda breiiiien ter algeneene kennis nat deTUKEDË ZITTING van deu Mililienad bedoeld bij art 86 der wet van den 19n Augustus 1861 ttaatsblad n 72 zal plaats hebben op het Raadhuia te Uiden en wel i 1 Op Maandag dea 12den April 1S7S dea voormiddag ten 11 are voor de lotelingen omtrent wier zaak in de eerste zitting geene uitspraak Icon worden gedanu en voor hen die wegen gemis der gevorderde lengte of het hebben van gebreken nog peraooiilyk moeten worden ondenocht 2 Op Donderdag den 228ten Vpril daaraanvolgende des voormiddags ten 11 ure Voor de Loteliiigen die eeit Plaatsvervanger elWnanerverwisselaar vertaogeu voor te stelten b Voor hen die alt Plantevervaoger of Nummerverwitselaar verlangen op te treden De Lotelingen die voor boveiigenoemden Militieraad moesten versohijnen doch niet zijn verschenen worden gehouden geene redenen tot vrijstelling te bebben en voor de dienst aangewezen het niet ontvangen eener bijzondere kennisgeving of van een oproepiiigabiljet ontheft geensnnt van de Verpligting tot hel veriehijiirn voor den Militieraad of tot het mdienen van de tot staving der redenen van vry Klling gevorderde bewijntukken l e I t hiK omtrent wien de Militieraad hi dé Kerite zitting nitepnak heeft gedaan behoeft nfet jnde Tweede Zitting te verschijnen tek are hij daarin een Plaativervanger of NummerT rwi telur mocht willen voorstellec Gouda den 1 April 1875 Burgemeester en Wethouders Toomoemd De Secretaris De Burgemeestei DmOOLEBVSIlFoKTVIJll TAK BerQKN IJzUIDOOR BUITENLAND Buitenlanilscli Ovmicht Het vermoeden dat in het Fraosche miuisterie g au bomogeiiiteit beataatteii aanzien vao de gedragalyn tegenover de ambtenareu te volgen ts rcedi volkumcu bevestigd door eene uota vau Havas waaruit blyki dat in den laatst gehouden minwterraad verschil ia qntataan ever de oircalaire die door den miuiater vau justiitie Dafaore aan de prooureu gener al wu irorden gtwuden Wel wordt de laak iu genoemde nota 100 onbeduidend mo elgk voorgeateld maar koch is het verschil een fait accompli Daar echter de gefezen hezwaren uit den weg zijn geruimd iVordl Verzekerd dat de circniaire van den heer Dnfakre in bel Jmmal Offidel nl verwhijne ed rit daa mbomi tal dan kurniaB blyk n wie vkh A beide Riliuten heeft toegegeieu daar ty toch betwaarl k ieder een andere richting kunnen volgen Men vermoedde dat in de zitting der permanente tnmmïssie vau de Nationale Vergadering tot da tegeeriug da viaag i u worden gerieht welke hars piëaaeii z b oaitmit wqsigiiigea m het peraaaeel der preftsoten ms het oog op de aaiMtmnde rerlii iüilgtn Aanl idiri g tot zoadvnrge Vraag geeft vóór namelyk bet antwoord door den heer Ruffet gegeven Ml de republikeinacbe afgevaardigden nit Haate Gaaoaiie die bem hebben verzocht om den prefect vm Toiriau te erplaateen daar dei na de la ii l obnitttntioiieele veranderingen onmogel k in dAt d e r meol kon hlyveo De heer Buffel weigerde am erlangeu te voldoeu omdat men eeii prrfrct er gaau rwjjt an kau mak n dat hij de bevrku van don vorigen minister bad oitge orrd Uy verz kerde echter dat hy tot de mbteiiana vau zyn departement eene ojrcuinire zou ricliten om hen Voor te acbry u welke gedragalyn zy moeten volgen Het ii echter de vraag of de prefecten die een andere dan de republikeinsche politiek zijn toegedaan zoo maar terstond hunne eigen opinie prys zullen geven eu zich geheel richten oafr de voorschriften van den minister Dit is dan ook het grootste bezwaar tegen diens bandelwgze en het voornaamste argumene waarom op verauderiogea iu het personeel der prefecten wordt aangedrongen Dit vermoeden is echter ongegrond geweest In de permanente commissie is gisteren niets bijzonders voorgevallen De radicale fj actie had vooraf besloten dat de Regeering ditmaal niet zoa worden gtioterpelleerd De Ëiigelsohe inkomsten obchoon minder dau verleden jaar wekken de tevredenheid daar te lande Aan de onverwachts gunstige uitkomsten schrgft l aily News het geluk toe dat de hoOge begrootingoijfers nog overtroffen zijn doch zij meent er op te moeien wyzeo dat dit eer tQevai ia voor t onvoorzichtige Ministerie dan aaa zijn wijibeij mag wordm toegeschreven De liberalen verheugen zich leer in de glausryke overninaing door Rali benoemd tot parlementalid voor Briilport op dru cooaervatiaven candidaat VVhetham behaald Wel vreesden zy deu uitslag van den strgd nirt doch zulk een victorie bidden zg niet verwacht Rrii kreeg 620 en zija tegenstander aleohts 189 tettmeu Zij vragen reeds of de conservatieve reactie verloopt in conaervaticve lusteloosheid eu of de Regeeriug eveniee haar vrinden ontmoedigt als het land onbevredigd laat De Prins van Wales is te Nizza aangekomen en zal daai eenige dagen vertoeven Volgens bericht uit Bern hebben al de onderteekeuaars het wcreldpostverdrag geratificeerd en treedt dit verdrag derhalve 1 Juli a t in werking r i C s ia aeis i FBANKBU £ Eenigen tijd geleden hebben de bladen van eene belangrijke circulaire gesproken welke de minister van justitie aan de procureurs generaal door geheel Frdukrgk lou zenden De oppositiepers royalisten zoowel als Bonapartisten heeft dit document aangttast nog voor tel verschenen was Men vcrgete niet dal het tegenwoordige ministerie Dufaure wordt beschouwd als de representant der liberale meeiiingen en zoo men wachtte op een werkelyk liberale verklaring der coustitutioneele wetten ontdaan vao al die dubbelzinnige fhraien die het kabinet van 12 Maart schijnen te kenmerken dan wachtte men die van bem Nu is het bekend geraakt dat op het laatate oogenblik een deel van bet ministerie zich tegen dat deel der circulaire heeft verkladrd hetweU op de colportage betrekking heeft Waarschgnlyk zal echter door deze moeielijkheüen de uitvaardiging van het document niet worden tegegeuhottdeu Inmiddels heeft de Pargsche correspondent van de Tune dit stuk reeds ter kennis van het publiek gebracht Blgkcns een telegram is het met eenige wijzigingen ook in de Journal Officièl velMhenen Is ook de taal van den Minister vry zacht tneh valt het geaiakkelijk te begrij ien dat die aieuwsWaden gelijk hadden welke veraeketden dst de tekst der circulaire tot geanimeerde discssaien in deu ministerraad heeft aanleiding gegeven De Minister iT st er op dat sinds een maand de lastige vodrlöCpige toestand voor een definitief en wettig gouvernement beeft plaats gemaakt maar hierdoor is ller Vreee met verjaagd zgn alle partijschapen niet tot ht gebracht Eerst langzaam keert na troebele tyden de kalmte terug in het hart van het volk Toch is voor ieder de gedragslijn Voorgeschreven Vrgheid van geweten maar in daden de onderwerping welke de maatschappg verlangt De procureurs generaal dienen op gehoorzaamheid aan de beaiaaude wetten vooral aan de constitutioiieele wetten aan te dringen Njets mag hen van de vervulling dier taak ternghouiien Vriendelijke herinneringen dankbaarheid hechte overtaiging hB eerbitJdwaardig ook mogen de plicht het land te dïen en niet doen erOhachtZamen De Minister verlnngt dat dó mededeelingen welke de Irocoreursgenerniil hem zenden geheel oprecht ziju en hem in stuat stellen zullen om te oordeelen ot vooruitgang te bespeuren ia in de komst der goedgejrestigde so N 16ö4 l 4 ciale orde Hij wenscht te weten met we ke hinderpalen de ptocureurs gdieraal sinds de twee jarendat hij bet departement van justitie verl et te kampen hebbin gi lwd en welke nog bestaan ot de wetop de jurjf fl87 j aan hun verwachting heelt beantwoord en of die wet heeft gesterkt om een vermindering te brengen in het plegen van misdrijven Indien de instelling eener jury voldoende is gebleken voor overtreüiitgen tegen de gemeene wel danis het de vraag of jij ook de maatschappij hesciierinttegen andere raifdrijven door de pers of duor andera miadelen van publiciteit gepleegd Te gelijkkan de pers aan onderdrukking van den kant der administratie zijn ouderworpeu geweest De Miniater vraagt kennisga e geen tKoordeelmg der schorsiogeaen der andere vonnissen tegen de pers uitgesproken Er is eeno andere overtreding op zichzelve iftinderernstig dan die welke de aindacht van de jurytrekt maar die werd zij straffeloos herhuid weeral de onaangenaamhedea en ite onrust zou terugbrengen welke de coustitutioneele wetten trachten teverdrijveij De partijen oereo den oorlog tegen degevestigde regeering met ongeoorloofde middelen De Minister verlangt dus opgave aangaande genootschappen en comité s hun overtredin n de maatregelen door de procureurs generaal genomen en de gevolgen daar aii Een vloed van fothografieen prenten en geschriften waarin niet minder tegen dehistorische waurbuid dan legen vaderlandsliefde ca goede trouw gelogen wordt overstroomt steeds eenikejaren het land De procureurs generaal moeten gezien hebben of die colportage verlof verkregen had en zoo zg er maatregeleu tegen genomen hebben zal het hnn lee l gedaan hebben oudergescbikle b ambten te moeten straffen die niet lyisleH we k kwaad zy deden terwijl de iieJen die hen hïelpruen heu opgesiookt lm iden door een gaping in deatraftvetten niet van de ve antwoonlelijkheid droogeo Die ontbrekende wet moest worden uilgeifair digd en de Minister vraagt nu van de procufrursgeneraal voorlichtiug in i elken vorm dit behoort te geschieden Natuurlijk geldt dit tegenover allepartyen Schennis der wet is strafbaar uit welkebrou zij TQortvloeie eu oitpartijdigbeid ia in allezaken van het recht etn v eischte Het verh al dat Mac Mahon aangezocht wordt oaa de Ladmiiault en Bjarb ki tot maarschalkec de prins van Jomville eu Fuurichon tot adoiiralear te benoemen wordt door dea MonUeur üniaerul tegengesproken In le Lot heeft prins Joachim Murat bcpaaldelglc de Bonapartistische kandidatuur geweigerd die trou wens duur gewerden is Caurobert beeft eveiltoo bedankt en de keizerlgken denken sa aan den heep Mosbourg een oun beam ite onder hat keiterrijk e it ryk grondi igenaar in genoemd departemeut Prins Napoleon wil volgens den Patriot de la Corse zich bg de verkiezing die au de ontbinding der Nationale Vergadering op Corsika plaats viadea meet candidaat voor de Kamer stellen Te Pérüi werd op de boulerardr dit bericht sterk beaprokcov binnjënl jdT GotDA 3 Aruii Tot 008 genoegen kunnen wg ouzen stadgenooKU mededeelen lat mtpuodigiDg door de afd Qouda van het Sclioulverbund aan den heer Mr Kerily k getlaan om wi deze gemeente een voordracht te hou den een gunstig gi volg lieett gehad Maandag 12 April zal die voordracht pla ta hebben in de zltol Nut en Varma ik alhier Blijkens telegraphisch bericht van den GfonvcmeaV generaal vau Nederlaudsch Indie bg het Departe ttf eiiV van Kolouicn outvaugen bevatten de jongste telegrammen vau deu militairen rn cirieleu bevelhebber in Atchin generaal majoor Pel de navolgeode tgdingen In Groot Atchin viel in den laatstee tijd nIeW bijzonders voor Over t algemeeu was de gezondheidetoestand niet verbeterd maar de cholera was zeer verminderd Pedawa Besar op de Ncford ooatknst had de Nederlaudsche lag geh MhW l cf