Goudsche Courant, zondag 4 april 1875

99 d op 1 April jl fluti gdiad hebbende Tcrkieting na koofdingeliuden en hoofilingelandrn8 ut9 ervangen in de rier kie iistricteu n het oo heeniraailscbap van Sohielaiid lijn gekozen In het laie district de heer J Kleiweg tol hooldingeland P Ouweleen tot boofdiogeland plaattTernnger In het 8de diatriet de heer nr A A Oereri Dejrnoot tot hoofdingelaiid de heer A Bu tot fcoofdingelandpUitarerranger In het Se district de heer K Achterberg lot hooMlttgeland de fceereo H Cornelder en J Sogterom tot hoordingelandtn plaatarerirangers In het 4e diatriet de heeren K nn der Torren Kc H J Iran Gennep en Y J de Jong Ltn tot hoofdingelanden en da heer H M van dar Haak tot boofdingeiandplaataTerTanger DonderdagaTond is te SehoanhoTen het SOjarig bestaan gerierd van bet departeueoi tot Nut van t Atgemeen I oor den heer G H Wesibroek als president werd eene lezing gehouden waarna aan den heer H E Groeneveld van der Kop die sedert de oprichting secretaris ia geweest een gouden pen werd aangeboden Gedarende bet jaar 1374 zyn in s Bijka Munt vervaardigd en afgeleverd s a voor rekening van het Bijk lOUUOUO tiencentstakken i i voor rekening van partiauliereo 44006 gouden dukaten 1279S72 i3 i galdenstnkken ongerekend de dukaten te tarnen uit akendc ren noninale waarde van 32089316 In bet tydperk van vier weken van 21 Februari tot 20 Maait ign bigkeas ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetaat in Zuid Holland 89 runderen a Utrecht 6 Friesland 116 io het Bgk 209 randeren In bet vorige tgdperk van vier weken ware 364 naden door die liekte aangetast Kaiai 70 ooderoRieieren der infanterie tollen deelntaen aan het onder presidium van den luit gen N Mac Leod thana Ie s Gravenhage plaats hebbend UBen voor 2den loit by het leger hier te lande 00 bg dat in Oost Indiê Het bestnnr van de Verreniging het Nederlandsoke Rundvee stamboek beeft aan de leden medegedeeld dat hel stamboek ia geopend en dat van nu u hel aan de leden toebrfaaorende uitoluntende Ncderlandsehe ruadver an iiilahdsch of gekruist ras daarin kan worden iugetchrereii Ue leden die dit voor hun vee verlangen moeten franco en schriftelijk by de seei laris van het stamboek den heer P F ld WaldB 100 veel formulieren van aangifte utrragen al zg runderen hebben waarvoor zg opname verlangen en die tiatkeo daarna volledig ingevuld en onderteekend gefrankeerd aan gameiden eeretaris terugzenden Daier dageo ontvingen wg den i druk van Mulla talii a Fortttiuciool met verzoek tot aankondiging daarna in oua blad Hoewel men met eenigeo grond mag voorondortlellen dai genoemd drama b j velen onzeia IeMta Tiekend nl ign zoo willen wg toch met een enkel ooid un dat venoek voldoen Ueo beeft bg de uitgave vau genoemd werk van OBian genialen landgenoot de vraag geopperd of de FortUiueieol wel geschikt wat tot oproering en celb nadat het jeugdige Botterdamaohe Gezelschap tot d opvoering is overgegaan is de vraag blijven fcaotaiB of het inderdaad wel ten volle beantwoordt aan eea eerste vereischte van een drama geschiktkcid om ten tooaeele opgevoerd te worden Niet ten onrtohta o i heeft men bet gebrek aan actie verwetaa en reeda by eene eerste opvoering valt al dadelijk een groota fout in toog die vertehilleode aoisea aanklerfi en die voornamelijk hierin heitaat dat er te veel alleenspraken in voorkomen Er iga figann ia ifa Foritenteieol die aleohts schenen geertaerd om geduldig en lydzaam voor zwijgende of knikkende poppen te dienen tot we steeds t woord gevoeld wordt doch die zeiden zelf iets zeggen en dioseb bepalen tot nitroepiogen ten beste te geven Na ds opfoeriag der Forsttiueicol zijn er 2 broebam ibaraver verHkann Het eerita berat BednhageH daartegaa door wx i J de Geaa en t tweede heet een kanttttteiamuf ts süa vsn di band van I J Sehüruana Dit kalale geel Dig fruen ter rerhoerlijking n Multatnii teaeveas eea i r angannig oordeel over M Krnieman sli tooaMbpeelster Mr de Oeaa ie t b oordeel lo dit Paf ssa slaebt gekgsm tjrpe ii tan M toU to det de redeaaerlagta f dit tjfs nbateeid onjniit ign de loeitind fan kat iwk il niet nw leeht ali Loniio voorondentelt Sf dat ds koaiagia aiett dett alechta praat en wier groote gdelhcid haar tielucln boven alle anderen Terheren doet rekenen 4o 4at da koning vtel bettrea indrak maakt Het ii oot et aas kadweua niat geoorloofd om op deze pltaU bedenkingen ttcaa dia vaa du kaar da Gtat ta opptrtn wellicbt koaian g SC htat af lirug Van dien aard zgo De Walbourg en de KoninginMoeder in wier tegenwaoriligheid Louise veel spreekt doch met wie zg geen gesprek voert Louise houdt al eenspraken en voorzeker hoe hoog verheren hare ideen hoe waar veelal hare wourden ook mogen zyn hoe goed gevoeld hoe diep gedacht in een drama wordt iets anders vereiscUt Nadat Multatuli zelf de er dagen de rol van George heefi mislukt genoemd zullen wg die atilzwggend vooibggaao hoewel wg hem gelukkig roemen die rol door iemand te Zien vervuld die haar meesterlyk wiergaf en het gebrekkige bedekte Doch wat er van de meer of mibdere geichiktHeid voor hel tooneel vau ile Fontauehool nok moge aan zgn het stuk bevat zou ele schoonheden zooveel ware gedachten zooveel juiste opmerkingen en dat alles in een vorm zoo meeslerlgk in woorden zoo juist gekozen in uitdrukkingen die zoo tot het hait spreken dat de kenniimaking daarmede voor diegene welke t nog niet mochten kennen zeer onu te raden is Het spijt ons dat Multatuli in de voorrede van dezen 6den druk waiiriu hg het tooneelgezelsch p zijn dank betuigt voorde oproering niet dankbaar erkent de bemoeiingen van haar die dat gezelsoliap daartoe beeft overgehaald Al ia liet voor ieder die Mina Kriiaeman in de rol van Koningin zag optreden duidelgk dat zij niet aan de verwachtingen des schrijvers welke hij van de uitvoering dier rol bad heeft vuldano toch had tg aanspraak op erkentelijkheid voor bare pogingen zander welke de Vorttetuchool hoogatwaarschgnigk nog niet zon zijn opgevoerd Te Groningen bg den Heer P Noordhof ia verschenen het eerste nuaimer van De Nieuue Financier Algemeen Financieel Weekblad onderredactie van den heer T A Huizeiiga cofflissionair in eff Clen aldaar Het Itte nummer werd ons door de aitgevera toegizonden doch naar 1 nr kan men geen oordeel aitspreken over ern blad Oednitnde da Paaachdagen heeft te Berlijn een tentoonstelling plaats gehad van Hollandsche bloemen die door de bekende kloemmisten de heeren 1 D Zöoher en Voorhelm Schnecvoogt te Haarlem derwaarts waren overgebracht Een kteiohandelair uit Nijmegen had zich dezer dagen vervoegd bhu een der woningen die zich lange den weg van Hofst naar Bergbaren bevinden om daar zijn koopwaren aan te bieden Van die woningen wilde hg zich begeven naar een ander buia doch in plaats van énpublieken wegte volgen atak hij een aan de eerstbedoelde woning belendend akkertje over dit scheen de gramschap van den zoon van den huize een jougénig van 6 a 17 jaar zoo gaande te maken ddt bg in huis gi g een geweer nam eu een what loste o i den koopman die hoewel gelukkig niet iloodel k door hagelkorrels getroffen werd Na aangifte werd terstond proces verbaal tegen den dader opgeoaiaki en nog denzeUden avond werd h j gevankelijk weggevoerd om naar Nijmegen getransporteerd te wWen In het hdlel Rembrandt te Amsterdam namen eenige dagen geleden een paar Uuitsoh rs oogensobijuiyk een paar zeer uetie jongelui hun intrek Gisteren kregen deze heeren twist en Je een verweet den ander een diefstal te hebben gepleegd De eigenaar van het hotel Verwittigde biervan de Politie die de heeren in verhoor nam met dat gevolg dat zij bekenden zich te Leipzig aan diefstal Is hebben schuldig gemaakt De jongelui werden daarop gearresteerd en ter uitlevering aan de Duitsche Overheid in bet huis Van arrest op deo Heiligenweg opgeiloten De Ie afdeeling der Maatichnppij van Landbouw en Veeteelt in Friesland had een slaobtmasker voor koeiieo aangekocht dat in de jongste vergadering der vereeuiging Nijverheid te Leeuwarden werd tentoongesteld l aarbij werden eenige medcdeeliugen gedaan omtrent de reeda plaats gevonden toepassing vau dat maaker in de zoogenaamde tonslagerg voor Ned Indië Telkens was het beest als dood neder gevallen de bloedvloeiing ging later even goed haar gang In aommige deelen werd echter eenig gestold bloed aanwezig bevonden Het gebruik van het maaker voor kciien waarvan het vleesch naar warme streken moet worden verzonden zou dus minder raadzaam zijn doch was alleszina a in te bevelen waar bel vleesch dadelijk in oonsumtie komt Men meldt uit Amsterdam van 1 April Op de l gpenmarkt alhier is in de afgeloopen nacht ten half twee ure een zeer bevigen braad uitgebarsten in een perceel wonria geveatig zgn de bureelen tan het Nieuwi ma de Dag en van het Amiterdamich BJeeteHilad benevens de zett rjj en drukkerg van Men late niet ongelezen wat de Brieder in bet Apnlnr vaa t e Girti over de foritenachool zegt de heeren Roeloffzen en Hubner door wie ook nog het Polei ean Jtulitie en de Volktheraut worden gedrukt Al spoedig deelden de vlammen zich me le aan het belendende peroeel waarin beneden een meelinagazijii terwgl liet bovenste gedeelte mede in gebruik was van gejielde boekdrukkers Beide buizen ziju totaal verbrand Niet minder dan 14 huisgezinnen moeaten huite wouiiii en in de aangrenzende steeg tijdelgk verlaten Bg het nederkomen van een der gevels geraakte een der brandwachten Gorter ga naamd onder het puin bedolven wij vernemen echter dat hij slechti eenige lichte verwondingen bekuown heeft De brandweer was met groote mncht al zeer spoedig aanwezig eu de drgreiide sioomtpuit Van der Heide deed voor het eerst dientt Heden ochtend is men bezig de nog staande g bleven muren omver te balen zoadat het geheel nq eene loïne vertoont Men verneemt dat een aantal papieren en boeken der administratie van het Nieuw van den Dag geborgen zgn Overigena zgn al de maohinerieén ea al de aanwezige goederen door de vlammen vernield Riiia een zevenligtal letterzetters en drukkers waren in de verbrande perceelen werkzaam Alles wat bij velschillende Amtterdamsche assuradeurs verzekerd voor éene som van 160 000 De Kmetbode meldt het volgende Te Hurlea heeft zich in de jongste dagen onder de besoherming van den biitchop eene vereeniging gevormd dié aan het kerkgezang der katholieken eene strengere richting wil geven het wereldsche en zinnelijke element daaruit wil doen verdwenen en zoodoende de eischen opvolgi ii die het prov concilie van Utrecht vaa 1865 voor de kerkmuziek heeft geiteld De heer H M Labouchère heeft nit Amsterdam tot de DaUi Ntie een eohrijven gericht waarin hiJ klaagt over de jaarlijksche slachting van klein gevogelte in Nederland eu andere streken van Ëoropa Reeds herhaaldelijk zegt hg vestigde hij in de Ncderlandsehe pers de aandacht op t feit dat honderdduizenden linken leeuweriken en andere trek ogels jaarlijks langs de Hollandsche kust geslagen wordea tot onberekenbaar nadeel voor land en boschbouw in die gewetten van Europa waar zander deze vogela vernielende insecten spoedig de overhand moeten iw krggeu De schrgver prgst t dat d wet in Engeland t klein gevogelte beaohermd duch vraagt kg wat baat dit Wanneer de wet niet hetzelfde doet ia andere landen De scharen trekvogels dia in Eufeland gespaard blijven worden gedood op haar tookt zaidwaant in Nederland Frankrijk Ooetenrijk Italië en Spanje Onlange nog verzekerde de Noorweegsche consul te Amsterdam den heer Laboochin dat de dennenlioischen in zgn land gedachte schade lydcn door insecten en hg weet dit hieraan dat de inaectenetendé trekvogela van Noorwegen op ban tocht zuidwaarts worden gedecimeerd Alseenbewga hoe ontzettend de slachting it voert de heer La boBiJ ère aan dat in t verleden najaar op éen vinkenbaan naby i Gravenhage niet minder dan 11000 vinken geslagen werden zulke viukecbanen zga er in Nederland bg honderden De heer Labondière wonsobt dan nn dat Engeland At bekende beschermer van zwakken en verdrukten t initiatief neme tot t in t leven roepen eener internationale wel ter beacherming van klein gevogelte in Europa Dit dunkt bem ware t eenige middel om de totale uitroeiing te voorkomen van vele der outligate an beminigkite diersoorten Mocht de waarschuwing vao den heer Laboachère even behartigenswaardig uit een oogpont van nattigheid als van humaniteit an Mshoonheidagevoel ioSk eindelgk ingang vinden I Naar men verneemt zullen de forten in de Utrechtsche linie dit jaar geheel gewapend en van da doarby behaoreade ammunitie voorzien zgn Vergadering vaa den Qemeenteraad Vrgdag 2 April Tegenwoordig da bh van Bergen TJzendoorn voort RenJjf Lnijten Prince Kranenborg Weaterbain Mrtaemaker Droog leeter van Stresten Fott Drost Hoogeobooia ïiamtoia ea Straver de heer Uoller bad kennis gegnvea door ongeataUhaid rerbinderd ta zijn de tergadering bü te wonen De nolaleo der vorige vergadering worden gelezen ea geairetteerd Ingekomen zijn een idrei ttn dea heer O A de Waal versoekaade nit hoofde van de vermeerdering van het tal zijner leerlingen tadaaroffl benoodigda uitbreiding aan zijne tcbool beaeveat meerdt re vereiuht wordende hulp eenige tnbtidie de Voori ttelt voor dit adret te stellen io handen van B en W ten fine van bericht en raad de heer taijten vraagt of da aehoolopriener en de pi acboolcommiatie hierop ook niet geboord zouden worden de Voorz zegt dat hal rapport van B en W wel in overleg met die aotoriteiten gegeven tal wordtin een adres van de wed 6 Prince die verzoekt aangesteld te worden als onderwijzeres in de vrouwelgke bandwerfcen aan de twatde iltda aruieDschool ter visit Am de orde ii Het voorstel van B en W betreffend het oodenrgxeud panoueel op de arondechool dat itrekt om die aao de tuiacbenen tweede armtfoschool te doen ervalleo en altééo te boadoa in de eerste arniPUiehool d arimde te belasten de bb üuiida en Poatbumus op eeue jaarwedJe van 100 ala hoofdotiderwgzen en gf hulpuiiderwgzera op eea tracteinent van 7 $ waardoor dao aan aodere bulpouderwgien de gele genheid niet wordt ootaomen tot verdere itudie de heer Kraneobarg vraagt o den bulpoDderwgzers niet bektiid nordt gemukt bij huane aaaitelling dat zg rerpliebt ago avuadtcbool te honden Spreker ia ieti ter oore gekomen van eea grire der hnlpobderwijzeri die weigerden let te geven No is de vraagt waien zg oornit bekend met hnoDe verpliehting om les te geven oo ja dao is bet toestaan van de voorgestane gelden oanoodig soo neen dan hoopt hg dat voortaan dea balpooderwgiera bg buuoe indiensttreding hnnne verplichtingen coUen orden bekend gemaakt Ue Voort zegt dat haone verplichtiiigen in de reglementen befnald zgn en dat de h lponderwgzers huooe betrekking aauvaard hebbende alles jnoeten doen wat dat reglement vordert De heer Kranenburg tegt dat wel ie wur ieder voorondersteld wordt de wet te kennen maar dat bet niet te vergen u van holponderwgzers die nit den vreemde naar Gouda komen dat ig de gemeente verordeningen kennen en daarom hoopt hg 4 t zg voortaan voornit worden ingelicht De heer Messcmaker iie zoogenaamde grève waarvan heer Kraaenbarg gewaagde ia het midden latende merkt aan dal vele hnlpobderwgtera ao hier vertrekken omdat zg hier avoodsehool moeten houden hetgeen op andere plaatsen het geval niet is waarom hg dkenrt bet voorstel van Bargeroeester ea Welhooder 7a stemming gebracht wordt het voorstel aangenomen met tegen 1 atem die vao den heer Kranenburg Een voorstel van Bnrgemeetter en Wethouders tot Tcrbe tering vu do speelplaats m bet Wees en Aelenoezeaierahnia dH w i4t begroot op 900 en wel om den tuin te doen vervallen en alsdan te bestraten De berr Prince viodt die som te boog 6nr beeft troeger die plaats eens opgenomen en hg meent dat da V001 gestelde 900 te veel zgo de br Kranenburg zegt dat bij zonder bet geheel jnist te kunnen beoordetleo van aeening is dat om een zoo kleine plek te bestraten als de bedoelde de voorgestelde som te hoog is wat moet h v dan de Markt en de Haven niet kosten aan bestrating Daar komt Dog bg t arbcidslooo eo dao is bet x i veel ta daar De Voorzrepliceert dea vorigea spr en licht hem op dtt laatste pnat in dat t arbeidsloon onder die ƒ 900 b repen is Wanneer men zegt zooveel ui eeo werk kosten dan is daaronder allee begrepeo ook t loon de br Samaom is even oent van gevoelen dat de som door de architect genoemd U hoog is wellicbt is eene vergissing in de rekeoiag inge lmen en daarom wit hg de behandeling hiervan nitstellen De hr Hoegenboom beeft de speelplaats opgenomen bg ebt de som niet te hoog doeh hg wil deo anderea raadeleden t zelfde ganooa wat bg gehad heeft cea blik op die plaats en is daarom voor t uitstel door den heer Samsom voorgesteld Mocht echter t plan bestaan waar spr ieta via theord beeft om in een volgend jaar t ge her Ie WMsbnisIe verbouwen dab is bg tegen de voorgestdde verbetering der speelplaats Da br DrQOg Bver t niet tegen uitstel loodra eeaige leden dien wenseh kenbaar maken Spr heeft ook de plaats opge oasen eo vindt het bezwaar va de ho4 e sqm niet groot olgkf het dat er minder geld voo noodifc is weina dan zal men niet de ƒ 000 gebruiken omdat die nn eenmaal toegestaan zgn Üe hear Meseemaker is vaa oordeel dat de gemeente eau rchitMt heeft om deifclijke berekeningen te maken Zoolang ie wet getoond heeft het vertrouwen van den raad onwaardig te Xgn moet de raad vertrouwen stelleo in zgoe oi aren dsiat daarvoor zijn de desknndtgeo en ook om die rrdcn wordt er oen arehftcet aangeateld om den raad voor te lichten Wsir moest het been wanneer de raad telkens het beter wilde weten dan deznlkco P Stel zeide spr dut de raad een advies neemt bg een rechtsgeleerde doch daarna handelt geheel in slrgd met dat advjes omdat men bet zelf meent beter te weten Ja allen gevalle is bg het eens met den vongen spr dat er geen geld BMcr besteed nl wordea dan noodig is Ue hr Krinenharg is vso een tegenovergestelde leer als de heer Messerosker Naar zgn gevoelen noet de raad blgven oordeelen over de lOkeo ook na advies van deskundigen Meest de raad blindelings doen wat de architect zeide dan verving de architect de ploatt vnn den raad en de raadsleden behoefden slechts lender te denken hunne toestemming te geven Neen spr heeft oogen gekregen om te kgkeu en verstand om te desken en f i was het den raad onwaardig om hnnne oogen en hnn verstand ook in dit opticht niet te gchraikm De hr Logten hestrgd eveneens het gevoelen van den hr Messemoker Te veel nog beerscbt en heeft langen tgd ia dezen rsad geheerscbt de gewoonte om blindelings aoderer dvies te ulgen Mei degelgk niovt de raad beoordeelcu ook il dit geval de begrootingeo van den architect Zelf moet de raad denken en niet aan den leiband van anderen loopen De br Westrrbaan gelooft dat de raad zich in deze houden moet aan de berekening van den arrbitect stelt de raad in diens berekeningen geen vertrouwen meer don Km er veeleer een ouderen architect moeten aangesteld Het voorstel Samsom om de laak nit te stelled wordt nu ia stemming gebracht en saogenomcn met 9 tegen 4 stemmen die van de hh Remj Messemaker Westerbaan en Post Drost Reclames van de heeren C Clemens en S Vermeij hg HFI Gedeputeerde Staten ingediend tegm bannen aanslag op het kohier der plaatselijke directe belasting Na eenige discitalfe wordt hierop afwgsend besebikt op de eerste met 7 tegen 5 St de tweede met 12 st da heer Droogleever onthield llcb aan de stemming Na machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering te geven zonder resumptie eindigt de vergadering Si Laatste Berichten BerUJn 2 April Voor het aanbod vao het Spaanaohe Gouvernement om ejieiiahet gebearde net de Outlav aan de Duitsche ving sntitfaotie te geven door de stad Z iraa8 te doen bombardeereu leeft de Builaohe Begeering naar men zegt bedankt en w el op grond ran da oadeelige gevolgen die hieruit zouden voortvloeien voor personen die aan bet gebeurde geen schuld hebben Hu gnrucht van eene op handen zgnde interpellatie m het Huif van A evaifdigden over het verbod op deu uitvoer thn paardeu ia ongegrond BorliJD April D Bijksregeericg ontving eene officieele definitieve nitnoodiging tot voortcett ng dQt conferentie voor bet oorlogsrecht te St Petersburg en verzond reeds haar toestemmend antwoord Fulda 2 April l e cooferentie der Bisschoppen is geëindigd De Paus sond EÏjn tegen en vermaande te volharden De Prins Biaicbop is heden morgen vertrokken i rlijn 2 April De Natumal Zeitung ontving bericht uit Brussel dat de nola der Duitsche Regcertng betreffende de olericale pers reeds den 2deo Febniari den Blioister van Buitenlandsche zaken overhandigd werd en dat België die notarecda den I9n daaraan volgende beaotwoordde Hetgeen het Journal de Paris omtrent dea iabond mededeelde was meerendeels onjaist Fuycerda 2 April Men gt dat de generaals Canpos eo Saballs een aameokomst hebben gehad tji de omstreken van Olot Sabolls zou ko ning Alfosso erkennen ea deze zou bem zgn litel en rang laten beboaden COBBESFONDSNTIE £ ea stil bewoner der Vogelensosg vraagt Of het publiek op straat spelen om geld waarhg de grofste oozedelgkste taal wordt geuit in dte straaf geoorloofd is en wel het meest op son eo feestdagen Is dit zoo f dan zou deze stille in den lande zich spoedig gedrongen gevoelen om zich elders te vestigen daar waar men ten minste in zijn et woning elkander aooder stoor is vau buiten verstaan kan Burgorlijke Stand Gebobin 29 Maart Klaas ooders A Pauw en H Stoepker 1 April Jofaanoa Beraardina Hendnka ooders H Tcodera en A M Kasteeleo leternelU Johanna ooders A Verkaalk eo P Anders f Bcrtua onders D van der I Kist rn J van Hrrtom i OvriLKDri 81 MaaH A vaa Zoelen 72 j 1 April I G J van der Togt 3 m ADV£RT£NTl£N Heden overleed nft n luigdarig Igden onze hartelgk geliefde Vader JAKOB vav KRAN£NBUB6 in den ttnderdom van bgna 83 jaren Zgne Kinderen en Kleinkinderen ztillen den geëerde a estorveUe steeds in liefde bigren herdenken en ae nagedachtenis in eere honden üit aller naam K vi KttANENBüBG Moordrecht 30 Maart 1875 Eenige en algemeene ketmiêgeving Heden overleed na een langdnrig en smartelgk l den mgne geliefde Echtgenoote JOZINA MARGARETHA ra MOOB in den onderdom van roim acht en dertig jaar W G TAS GEELEN Oouda 3 April 1875 Voor de vele blaken Tan belangstelling onderronden bg de geboorte van onzen Zoon betuigen wg onzen welgemeenden dank Gouda J W SCHOUTEN 8 April 1875 A SCHOÜTEN Flestrop No 820 der beroemde WekelUksche Zamenspraken Uitgaye J J H KEMMBR te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda COMMISSARISSEN voor bereiding n nitdéeling van SOEP te Gouda hebben de eer aan de DEELNEMERS kennis te geven dat de REKENING over 1874 75 U dagen ter visie ligt ten huize van den Secretaria des middags van 12 tot 1 nnr eu gedurende dezen winter ruim 30000 portiën zgn uitgedeeld W J FORTÜUN DROOGLEEVER Voorz VAN ZEULEN Secr Gouda 3 April 1875 Mevrouw FORTÜUN DROOGLEEVER v Gulpen Westhaven N 204 heeft terstond noodig EENE KEUKENMEm oï EENE IVOQDUULP WERRSTER Mejufvronw van STEAATEN aan den Korten Tiendeweg vraagt met Mei a s EENE Mevrouw SCHREUDER aan de Reenwgksche brug vraagt tegen Mei aanst EENE FAIBOENLUKE EPmB DIENSTEODE In een KLEIN GEZIN wordt tegen V Mei EENE mmm mmi Adres bg den Uitgever dezer Courant EB WORDTGEVRAAGD EEBWINKEUDFVROnW R C voor het vak van Garen en Band Vereischten zgn t oed kunnende Rekenen Reflecterende adresseren zich aan het Bureaudezer Courant 1 VOOR TWEE JONGENS van 8 en 10 jaar wordt gelegenheid gezocht bg feteoenlgke Burgeriieden onder wier toeziclit zg den TÜSSCHEN SCHOOLTUD van 12 tot 2 nnr knnnen doorbrengen Adres met franeo brieven letter A bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda m SE mn TE SOOF op een der beste standen dezer Stad eene sedert onheugelijke jaren bestaande en goed beklante WINKEL in HOUT TOUW en BORSTELWERK alsmede GALANTERIEN enz Te bevragen met franco brieven onder letten P S aan hei Bureau dezer Courani Te Koop gevraagd een in goeden staat zgnde BUIL Adres franco onder letter H bg dep Uitgever dezer Courant J C van WIJK ABCHITECT te ROTTERDA H heeft de eer zgne vroegere Stadgenooten kennis te geven dat door hem GEENE REISKOSi TEN yvx Rotterdam Gouda worden berekend en even als vroeger DAGELIJKS is te ONTBIEDEN i