Goudsche Courant, zondag 4 april 1875

1875 GOUDSCHE COURANT CD AdverteDtieblad voor Gouda en Oiuslreken Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kunstmin Boelekade te Gouda Dimanche 4 Avrll k 8 henres ÜNE SEUL REPRESENTATION donnée par la Troupe du Theatre des Fantai sies i Amsterdam iWr ChouflcurI resterachez lul ie Operette de J OFrBNBicH Le Maitre de Cbapelle Opera Comique de Faër ISCHEN ET pRITZCHEN Operette de J Offenbach PBIX DBS PLACES HH LEDEN ƒ 0 75 NIET LEDEN 1 25 Plaatsen zijn te bespreken Zaterdag en Zondag Tan des motg 10 iot des nam i uur Door zeer Toordeelige Contracten met de beste EENE GROOTE SORTERING IN GORDiJI NETELDOEKEN SPRUISTRAAT S 30 LEÜVEHAVEN 8 255 J L PRIIVS Dz Behangerü i iCF msi y stoffeerderij HOFLEVERANCIERS MAGAZUN van alle Soorteu van TAPIJTEN GORDIJNSTOFPEN BEHANG8ELPAPIEREN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle stijlen Meubileeren Apartementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden BRIEVEN adresseeren Magazijn ROTTERDAM pj AOiaS luuul do pfii uo S Jo i uap u uapjoM soipajuoo iiy De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den vond vaa DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prö per drie maanden is 1 75 franco per post 2 W 1655 ADVERTENTIËN wolden geplaatH Tan 1 5 regels 50 Centeii iedere regd meer lO Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte A Hhrlgke Nommeri VUF CENTEN De insending van sdvertentien kan gescbieddn tot Mn nor des namiddags van den dag der nitgave Magazijn yan Manufacturen en Confecties W estnieüwland Q Rotterdam De grootste sorteering ZWAttTE en GEKLËIIKDE ZIJDE POPELIiMES en andere I LEEDJE8ST0FFEK vinden de Dames in mijn Magazijn Soliede Kwaliteiten uitsluitend voor mijne firma gefabriceerd worden tegen lagere prijzen dan in Parijs of elders verkocht stalen door het geheele Hijk franco o bO cw M S3 Depot van de best eendraads en dubbele stiksteek Naaimaciiines is de Heer H A DISCH DuMurg gerepresenteerd door M H DIEPEVEEN alhier in staaf gesteld de UITMÜNTENDSÏE te leveren tegen zeer LAGE PRIJZEN VBRSGHE en GEDROOGD Engelsche Jams Kreeften Salads Cream Zaren Saucen Capres merk GROS BLACKWELL London Porter Scotch en Pale Ale Steeds Toorhanden puike ZALM a 80 ets per blik benevens MACASSER vischjes P J MELKERT w i ummm firma H KEMP Ooslhaven B 17 heeft voorhanden DEVENTER KOEK KONINGINNEN BROOD PBINGESSEN BROOD t FEESTGEBAK JELIXIR d ANVERS MAKASQUiN Liqueur de KIESCHWASSER Table I iz enz pn L 1 FABRIEK BE JöNfiH C CIV ING O TJ 3D E W JL T E K Vervaardigen verbeterde STEEN ea TBGELVORM machines voor PAARD en STOOMKRACHT Depot van THEE DIT HIT MaGAZIJM VAM N Ravenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden a eleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned oni jaet vermelding van Nommer en Prfls vootcien van nevenstaand Merk volgens de W gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders Mobevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda limWIHSMIIK r wprdt geyraagd om zoo spoedig mogelflk ju dienst te tpeden yoor vaat werk een allezints bekwaam KLEERJVIAKERSKNECHT goed met Snijden bekend onj als Meesterknecht te kunnen fuugeeren tegen Kp t Inwoning en Bewassching Salaris 260 sjaan Adres in persoon of franco brieven onder lett L bjj den Boekhandelaar J Th van DEE KOP te Vlaardmgen AAN ü JONGMAN en Werkgezellen Het is een wonderl k mm Reeds honderden gezellen hebben het knechtsdiploma bekomen d r njijn Baard Balsem hun een pau bakkenbaardep beeft bezorgd Lte beroemde Baard balsem ay 2ot42blauwe postzegels is te bekomen bij THEOPHILE Kerkstraat bg de Vyzelskaat 23ti Amsterdam GEZONDHEIDS PIER MALZ EXTRACT Dit welsmakend GEZONDHEIDSBIER wordt ten gevolge van zijne voortdurende genezende werking door de voornaamste en meest beroemd OeneesEeeren als VERSTERKINGSMIDDEt voor Herstellende en hoofdzakelijk bfl Algfemeene Zwaldielijke toestanden eenparig aanbevolen en dagel M door Dankbrieven bevestigd De prijzen zön 1 Flesch 45 Cent 6 Fka f schen t 3 20 13 Flesschen 4 40 De ledige Flesschen woraen k 5 Cent berekend en tegen dien pr s steeds teruggejiomea JOH HOFF 8cheClentraaldépot 4m r iMi Smalle Bloemmarkt bij de Stilste F 154 Verkragbaar te Gouda bfl J C van VBEITMINGEN De van ouda gerenmnmeerda THEEËN uit den Koninklaken Nederlandschen Wnrtembergschen THEEHANDEL van P VV TaoUSSELOT tm Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrijgboaf te Gouda bij J J v D SANDEN Botermarkt Goodt ürok fio A Bnnkn BUITENLAND Bititeiiltoilscli Overziciit Uit eenc raderoeriag door den Fmieheo miiiMler TM ondcnrgi Wallon bg gtlegenheid na de vergadc riDgmn de Saeiëléi SaTtnta gekooden anakt meo op dat kil liek gebeel bg Dufaure beeft aangealoteu Hwdat BuCFet a pojiilie aiet efflakkelyker wordt Genoemde redevoering ii te lezeO ia bet iinw OJicitl De V iMri boeatigt dat de graaf ran Chambord een brief heeft geaoadea aan zijne aanbaugeta iraarin hy ben aitnoodigt deel te oaneo aao de Terkiningca roor de aeoaat Te Bennea hMft een profaaaor in de reebtea tegao bet toekeiiaea reu den doctoralea graad aan wn eaadidaat in de reehieo geatemd omdat de jonge na cebsre tanaUMnsbe al llt g irtod tgiiif bua De PrafeMor ia o oordeel d t hH aatenaliaae de groiidflagcii rad alle wetgeruig onderagnt en dat iiidien nen toegelaten worJen wil oa te ipreksa oiar de rexeleo ran bet recbt en bet ooreebt aen beginiiau moet aet in de openbaringen van versUid en wil iela audera dan verMbguielea ran bet beraenlaren te zien l e profeaaor wordt om deze eening door aommige radicale bladen bard geralleo De Keiier beeft Donderdag II den beer von Biaaarok in tijo Bbtrlqk wooing beioebt t n lude ben geluk te weowliea met bet hengelgk feeat door bem gerierd naaelgk tyn BOaten geboortedag Maauiii de Keizerin it de beer ron Bumarok gclok geweniobt door een der danea do Miaia Het aantal telegraBneu door bea naar aanleiding vao die feeilrlijkhrid ootrangen is bjj wgte Tan aprekeo lalloot Uu alle oorden van Daitsobland ail alle slateu ran Eoropa eu andere oorden der wereld zyn bea per telegraa heilreniobdn toegesMideu De Spaanacbe goneipondent raa de Iniepmdance waariohuwi opnieuw ua veel gew ebt te baohlen aao da Juichten orer den afral rau Cariittiiohe officierea on aoldaltn Het beriebt ru het weiKeren aa belaatingen door de proTibciale afgeraardigden Mbijnt onwaar tt ign Hel geraobi dat Cabrera zicb gereed ton aaken naar KngeUnd terng te keercn ia ook ran grond ontbloot Cabrera is roorueaena iga weik roort te zetten aa tal cent nadat de trede hersteld it tcragkerren Bcriohlen uit Roae deelcn mede dat de oantini naar Spanje inatruoliea medebrengt rolgeot welke de biatohop eo en de gtealelijkbeid zouden bebooreii aede te werken tot beratel ran dea vrede ooder de ao oarchie rau Alpbooini == r B U 8 L A N D De Bnatki Mir die bet watibeatanr van gene nal Kanffinann in Tnrkoatan onder de aandacht ran haar leien gebracht heelt moett reeda de gerolgen barer onroorziohtigbeid onderrinden Tot kalf Juni il j geichortt Naar aanleidmg der depêche ran den leoretaria rau t Aaerikaanacbe gezantachap den heer Sobnjler beeft c j niet alleen den generaal Kaïffmann maar ook toamigen tgnrr aabteoaren leer harde waarheden geiegd Wat den generaal batreft bea wordt Toor d Toeten gowofpen dat bg lioh net een achilterendeti bofttaat oax die jaarlgkt 40U 00U ruebcU koatte eil dat bg rau de 7 jaren die bg Uourerneur tieueiaal geweeet ia er 2 in t buitenland heeft doorgebracht en zich ook tbana Bet ign gaoacbe hofboudiag te Peteraborg berindt t Heeita dat talk een pwhtige hofataat roor een krachtig erntiaal beatnur in Tarkeatao noodig Waa doch dan waa bet onrerklaarbaar waaroa da brer Kaaffinaon niet op ign poet bluir Vooral rond de Buitki Mir bei ie brjaameren dat loo groote ouuoodige uitgaven werden gedaan t4rwgl binderd duiuudea Ruateo gebrek leden De beer Hein de gewezen chef ran adaioiitratie onder KaufTaann heeft in de tielot de beachnldi ageu duur Schuyler in t midden gebracht beitre lea en tot igu eigen gerustatelling beweerd dat da Ejigelaebeu in OiiatIndiê d KraBaoheu in AlgiCn aao de Nederlandara iu ludie heeft bg met gedaoh kaUaliiie deden Doch den kiaef iJaiaa kw aoeilgk recbt ran aprefcan Kiiaea to ekcM HglwÉa de boofilbewerker rau eeu wel roor hel bialaur der Kirgiteo waardoor de lieden lo ISBS tot opaiaud arrrden gedreven en h id juiat de beuoeaing der aleehta ambleaaren op zgu rekening waarorerBchnyler fo geklaagd bad Zuureel ii leker de bewonora van Tarkeataniga grooien dank rertchnldigd aan den secretaria der Anerikaanioba legatie door wiena onthullingen de aandacht der Rnwiiche Begeering op bet onrecht san ben gepleegd gereatigd is gewordeo Kinlaud ofn oon een deel ran bet groote Baiai cbe rgk beeft een ahooderlgk landibeatuur een eigen belattingatelaal en in t algeaeea andere wetleu dan Bnaland De wet op den algemeenen dienatplicht ia dan ook tot na to niet op Finland van loepaaing Thans denkt men ar orer om ook in detr tut eenheid met Ruland te geraken Een cummiuie te HeUingfuri reigaderd ii het eeu geworden o cr de luroering dezer wei alleen aet dit rcrtohil dat de reiplichte dieustgd roor de Finnen met iet maar drie jarea tal bedragen Ouderiuticheu lal bet eeit iu 187S aogelgk lijn deze wet ïu te roeren daar ig de goedkeuring tan den Lauddag behoeft die niet roor 1877 rergaleit Volgeus de Oottzee Zeit beeft de Begeeriag het plan de anireiaiieil het Zuidrutaiache bargerlgka en militaire hoofdbettiar den biiachopaietel en ao dere prorinciale instellingen lit Odeaaa te rerwgderen en naar Sebaatvpol orer te brengen um doe helden tod een beteekenia te geren in orereeuttenaing met baar terdieualen en itrategiiche ligging Odeitaiou door dat allea zeer benadeeld worden en tot een gewone prorinciettad temgiinken Boiendicn zal Sebaatopol tot rrgharen rcrklaard orden BINNENLAND v Gouda S Apkil De kamer Tan koophandel en hbritken te Schoonboren beeft een sdra ran adhaetis op ket adrea ran den geaeenteraad alhier w zake den ipoorwegOsuda Schoonboven Oorincbea aan de TweedeKaacr gericht Scluxmk O Yolgena een opgare ran den tohoolopiiener in het 8ite iiiitriot ran Zuid Holland zgn in dat district 29 hulpaad iwyura en 3Ï kweekelingea op de openbare icholto terwgl er 189 hulpanderwgzeii ooódig ign een onderwijzer per 30 of 40 leerlingen gerekend Het boogtte tractement alt hoofdonderwijzer in dat ditiriet ia ƒ 16iO eeu dei onderwgzert te Sliedreoht bet laagate ƒ 450 Nieuw Beierland znidtgde Voor de rerkieiing ran een boofdingelaod en een boofdingeland plaattrerranger in het hoogheea raadschap Bgnland op I April II werden uitgebracht 230 ttemmen De heer i C F E Schatteiikrrk te Alphen werd met H ttemmen tot hoofd ingeland en de heer B Erkeleui mede te Alpben woonachtig aet 162 ttemaen tot boofdingeUudplaattrer raager gekozen In da zitting van de eerste kaaer van giiiercn zijn reraobillende aan de orde gestelde ontwerpen aangenomen waaronder die betreffende de Indische poorwegeu de amortiaatie en vaatingbegrooting de Isatale met U tegen A ateaaen nadat de ralniater ran oorlog op de rraag ran den beer Franien ran de Palte of bg rao plan waa af te treden geantwoord had niet op deze rraag te zgn roorbereki Ook bet ontwerp kanaalaaatich tppg is aangcooaen Aan da leden van de prorioeiale ttaten ia Znidbolland zgn toeiteionden de voontellcn van ged ttaten loomedc ran den boofdingeniear ran den waterttaat in bet 10e dittriet en tan den boohliogeoienr van den pror waterttaat omtrent het nemen ran Jiniteogewone roortieninga maatregelen tegen de Toor den Ondelaodtchen zeedgk en oen roorliggrnden oever gerreetde gerareo tot bobandeling waarTan de sUten op Dinsdag IS April a f klii ca gewoon zgn bgeengeroepen Alt maatregel tegen de rerbreiding dar longziekte te Leeuwarden zallen Toortaaa worde Terdaobt rcrklaard de mnderen ran iedsreu reeboader die zich mocht begeren in een ttal waarin tiob ran genoemde ziekte rerdaekt ree berindt Ten gerolge daarrau zal op dieut bnii en erf bet kon besluit ran 3 Oct 1873 Staattblad 13i worden toegepaat Tan de 22 eandidatsa roor de akte an bnipeia derwgter legden Zaterdag 9 bet aaaen aet gaoitigïa aiitlag af Daaronder komt o a de be r O B Lalleman ran Hoordreokt roor Het Tcrvoer langt den Nederlandacben Bgn spoorweg heeft gedurende de maand Haart 1875 opiebracbt asn reizigera 137 050 aan goederen 61 159 aan diicoi verkeer ran reiiigtrt en goederen 190 640 te zamen 391 749 Sedert I Mm 1874 wu de opbrengst Tan reisigen eu goederen 4 649 766 De regeliogt oomaisiis roor het XlVe Taal ca Letterkundig Congret dat te Maastricht op 24 ït en 26 Augnttua e k tal gehouden worden beeft bant bare nitnoodigingtbrieren reriondeu De Omtttk Ct wgst er op dat te a Hage in publieke reiling werd gebracht een lerenbooa Sibina Dit Keicbiedt ouder t oog drr politie u aan apotheken en drogisten wordt de rerkoop ran reigiflea onder ttrenge bepslingen verboden Mogen anderea ongeatraft handel in leigifieii drgrenf