Goudsche Courant, woensdag 7 april 1875

l I Itent j vraarde leier ieti ongetelligen dan een epauüare ferfflakelykheid waa weiniii ofgren pnbliek i Knnt Ku u isll neer H Aeimi cA roorsiellen dan eene groote laaj waarin een aantal onbezette stoelen zowlai de enkele personen die er iju waarhien zy ook kgkm rotr MMer o rast zi b steeds ledige pkuilMn ziel dit heft ab t ware toeroepen er ontbreekt nog iets sr moet nog op iets gewacht worilen er is nog iita dat anders behoorde te zijn Hel oupUiiierigs germi dat tioh iiituUc eeage Bl ran de aanwezig zgnde toesefaouwers meester maakt blijft natauriyk j hen die de nit of oproering geven met achterwege Het doel ran het optreden wordt dan ooreerst ai bereikt en dit roegd fay het blijkbaar niet appreoieeren hiauer kuntt doet den kunitenaar niet alle krachten inspannen on het beste wat in z n rermpgeii is te leveren Van een co ander kon men zich Zondagavond in het lokaal pKunaimin overtuigen waar eenige operattes werden opgevoerd roor eeii klein pabliek Met het genre van een dergelijk amusement niet dwacpends ca andere genoegene die iris meer voorrentand en hart nalaten prefereerende wilirn ive toeh gaarne de betrekkelijke waarde daar an erkennen als aiddel oa een rerloreu anr je aaugeusdm door te komen Als zoodanig was het gezelschap dat genoemde opereitcn opvoenie ook niet geheel ongeschikt £ enige grnoegelgke oogenblikken hebben de aanwezigen aan de oproering ongetw jleld te danken Door onderscheiden mctiieerende geneeaheeren in de prorincie Friesland ia aan den gemeenteraad ran Leeuwarden ingediend een adres waarin z j te kennen geren hun wensch dat onder de leervakken op de hoogere burgerschool Toor meisjes binnen die gemeente op Ie richten worden opgenomen i Gezondheidsleer ran den menach gegrond op en io r rband met de uatuurleer van den inensi h of phjrsiologie deze laatste iu zooverre z j onmisbaar IS tot recht begrip der gczonilheidsleer Warenkennis en huishoudkunde beide zoo noodig roor haar die later aan het hoofd van een huishoudeli zal staan en daarin zal werkzaam z jn deze warenkennis om de leerstof niet noodeluus te vermeerderen bep rkt tot en toegepast op de noodzakelijkste lerensbëhoelten en Oproedknnde onmisbaar roor de latere oproedster Tin een rolgend geslacht De adressanten w jzen er op dat op de l jst der lessei ran de zereo hoogere burgerscholen roor meisjes in Nederland slechts ie Arnhem en tinarlem b j de natuurkundige rakken afzonderlgk wordt rer eld de toepassing op de gezoiidsleer op de andere rjjf schalen echter iu t geheel geen gezondsleer op geen dier loholeo huishoudkunde warenkennis oprordknnde Aan de ooderteekenaars hebben zich aangesloten de geneeskundige iuspectriir en de geneeskundige adjinetinspeceur voor Knesianil eii Groningen de directeur geneesheer van het krankzinnigengesticht Ie fraoeker het lid der tweede kamer dr W H Idzerda en de eerst aanwezende officier van gewondheid te Leeuwarden majoor dr ran der Orgp Door kerkvoogden en notabelen der Herv gemeente te Nieuwe Niedorp is onlangs het besluit ciiomea om in het volgende jiar bet meer lan drie eeiwen oude kerkgebouw te doen sloopen en en nieuw Ie stiohteo Het kerkbestuur wenscht daartoe ró6t den aanstaanden winter tot de naubestediof ran een en ander orer te gaan Aan de directien der spoflrwegmaatschappijen in Vaderland is door d e heeren Halrerhont Co ran de kweekerg de Tuinbouw bg Amsterdam ene eiroolaire gericht raoratellende om op het roorbeeld na F nkrgk langs de spoorwegen rrnchtboomenheggen te planten Daar waar de geaerdl eid ran dao grond znlki echter niet toelaat raadt de circalairs aan Ailantbus of Acaciu s te zetten die fs io den sleohtstenigd groeien Het acaoi ageirks lerert itstekend hard ho t roor de dwarsliggers der spoorbanen en is als hoephont voor tanden van raderen peanen roor houtrerbiudiogen brandhout enz zeer geiooht Bezwaren bestaan tegen zulke beplanting volilrekt niet noch roor de telegraaf daar het hout iat zoo boog wordt noch voor den spoorweg omdat er ran of afwaaien ran takken geenc spraak il De oordeeloa daarentegen zijn velerlei eo groot da ootaigeningskoitea verminderen aauzienlijk dewyl de sloaUn reel miadar wyd knnnen zijn De spoorwegdgken worden door de wortels der boomen meer samenhangend en het onderhoud dus van minderen omraifg De reiligheid van de baan wordt rer eerderd zoo niet rolkonen rerzekerd De inkomsten der taaatsohappg zonden aanmerkelijk reigroot worden door de opbrengst der rrnchten of ran den Jaarlqkseken bak Bekend is het dat de handel in kanarierogels in Dnitschland algemeen en veelal ae roordeel gedreven wurdt Thuniigeu Hessen Saksen Hanover enz leveren hun aandeel maar voornamelijk levert de Harz de meeste en de beste kanarierogels Jaarlijks bien t Uuitschland 460 000 ktlnarie r ls in ilea hafd en men heeft berekend dat 66 pet d i 300 000 daarraii uit den Har afkomstig zijn Deze handel Soroit hier esn tal ran industrie die rrij watbeteekaair De GartAUuit ngt dnt di handel 40 a 60 pet winst geelt Mannetjes worden verkocht voor 3 wijfjes voor 0 30 men verkrggt daardüordoor een winst vjin 240 000 Algemeen ijii in den Harz de kweeksis dier vogels verspreid De grootte der broeiêrijen en het aantal verkregen vopela zijn zeer verschillend Terwijl de in ruimte zeer beperkte handwerksman die 20 tot 40 vogels kweek geilnri iide gedurende den broeityd de helft van zijn slaipvcftnk voor de rogels beschikbaar stelt richten aiiilereii geheete verdiepingen van ruime hui eu met rele kamers voor hel broeien in en kweekeu daar honilferdfu rn duizenden rugels Tegelijk geven de kweeders zich alle moeite om den rogels een zoo rolkomen mogelijken slag te bezorgen en het verst zgu daarin gekomen de Andreasberger I kweekers de door hen opgebrachte vogels z jn algemeen gincb Buitendien ia te Andreaaberg de rogelhaiidei lu de fainilién ertlgk Alleea zijn de Andreasberger ogela zwakker gebouwd dan die uit andere streken De rerzending der rogels geschiedt in kleine houten kooien welke iu goed gesloten ran glas roor iene houten kisten worden geplaatst het voedsel dat daaibij gevoegd wordt bestaat uitei n wittebrood en ren met water bevochtigd sponsje Het grootste gedeelte van de gekweekte vogels wordt door hanilelanis opgekocht zg betalen van 1 80 tot 3 per sluk De prijzen die zg er roor maken ign zeer verschillend vau 4 lot ƒ 18 Verleden jaar werd een mannetjes kauarievogel uit Andreaaberg verkocht roor 90 Zulk een prijs is echter zoo zeldzaam dat 12 voor een vogel reeds goed betaald wordt genoemd In den laatsten t jd worden ook rele rogels naar Amerika verzonden waar z j natuurlijk veel duurder betaald wordao dan hier DE ¥ AR E VQLKSVR IEHDEl Sedert 1848 heeft men hoe langer hoe meer gefluisterd gepraat geschreeuwd gedeclameerd en gebruld over het rolk Voor dat zoogeoaao de volk moest dat alles liefde meegaandheid beinngstulling en wie weet wat meer heeten maar roor de sprekers brullers en declama toren was het aak een rtxlen van Zelfierkneuteriiig te spreken van bet volk waartoe zg zich met zekere zelfverhetlii g niet rekenden Eerst gold dit alleen van hóogwelpilorenen of ran hoog geplaatste ambienaren later waren Ket groote kooplieden en fabrikanten ejj tegenwoordig hoort men kleine ambtenaaitjes een eenvoudige winkelier of een baasambachtsman die een goed bestaan heeft at op denzelfden genidigeu eo medelg icnrieu oflierei trotschen toon spreken o er het volk In theorie heet men dun gelijk te stam mei dat rolk maar hoezeer men ook met woorden moge schermen men toont genoeg door daden dat men zich rèr boven ilie jillen rerheven waaiit Ëen nieuwe rorm van volksmialeidiug is sedert eenigen tijd in praktijk gebracht Men heeft geredeneerd orer de standen eij hoewel men nog altijd spreekt ran zijn stand bgbouden ran een hnwelgk beneden zijn stand ran dingen die niet passen roor meoscbcn ran onzen stand zon men willen bewerei dat men dat Onderscheid ran stand niet wil handhaven Langzamerhand was namelijk een deel van den zoogenaamden derden stand de klasse van hen die met handcuaabeid den kost verdienden niet meer tevreden met eene indeeling die hen winkeliers en ambachtslieden bazen en eerste knechts gelgkstelde met sjonwerlieden opperlieden arbeiders lu fabrieken veldarbeiders en dergelgken Nu riiidt mijnheer A of B den vierde stand uit en daardoor r sl hij een pirt op den ladder en hg wint de gunst van de Ie afd van stand 3 door dezen ook een sport hooger te plaatsen Dwaas kinderspel waaraede men zich in bet laatste vierendeel der 19e eeuw niet óieermoesl bezighouden Z jn er nog ttande zooala de geschiedenis die oorspronkelijk kende Io de oudste tijileu aare er drie standen deadel de geestelijkheid en de derde ttand Dere derdestand van wier bestaan men eerst geen kenni8 nam deed later rechten gelden en gaf in de Fransohe revolutie zelfs wetten aan de beide anderen Voorhet oogenblik is het echter geheel anders Deroorrechten van den adel zgn beperkt tot iet recM vanprotectie de geestelijken zijii eeiivuiidig nmtiteuaien I gewortlcn even als die bij spnoniigin telegrafie en p serijen en staan alzoo gelijk m ct alle andere staats i j burgers en daarmede is het eigenlijke standsverschil geheel verdwenen Wij weten toch dat r èn qjiza grondwet duidelijk te l cen staat alle NederloHderl zijn gelijk voor de teel Ën wanneer nu enkele fsmiticn elkaniier steeds de meeste voordeden en de beste bet ekMngén bezorgen danlsdit niet san den stand toe te sckrijrenï ma r h t i eenvoudig een gevolg van huane c era We weten toeh dat nt nig invloedrgk persoon daar4k or In eege ossgeving kwaar geheet rersehilléndiB van tiU waarin tij werd geboren en dat menig man van adellyke geboorte zich kou merlijk behelpen moet en vaak dankbaar is voor fen z er slecht beloonde betrekking Uie eoöferatit heritit i bat baunsel vna behulp te rerleenen aan hen die ons Helpen A beeft invloed en laat B daarvan genieten als B wiens hulp hg noodig heefi hem helpt en zoo trekt A tot zich de heeren B C D en E en ieder van deze weder eenige anderen zoodat eindelijk een heel wespennest b j een is dat bestaat uit diertjes die elkaar geen kwaad doen en elkaar eeu goed leven besorgen naar doodmaken elk en een iegrigk die het durft wagen in hun nabgheid te komen Die afzondering waarin ze nu zamen leen vormt den eersten karaktertrek van zulk een soort hoogen stand t Is als met de jongens die appels stelen t een stuk geren aan hen die hen helpen of beloven hen niet te verklappen maar niets weten willen van hen die ran de zaak zelve niets weten Ds bedeelden zwijgen natnurlgk als het graf want ze zgn zoogoed als medeplichtig aso diefstal ran appels Ën zoo gaat het nu ook met de appeltjes van Oranje en met de Spaansche matten wavran we tangen iii dat liedje vsu Piet Hein Haar al is het liu dat er tittorUch geen standen meer zijn er IS toch onderscheid tusschen menschen en mensc ien De baggeraun die roor la 1 60 daags lie modder nit de gracht schept is in denjtwgze loensmanier en behoeften een heel ander wezen dan de heer P of Q dis deelneemt aan eep maaltgd waar elk persoon voor Mn middagmaal f 60 bataalt d i zooveel a s menig arbeider met vrouw en kin keren uitgeeft om tien weken te wonen te eten a zich te klreden Ongetwijfeld zgn er nog wel rersohilleode klassai van pienschen als we ze inderlen naar hunne behoef ten begeerten wenscben ehz enz Er zgn menschen die niet werken of altkans zaer weinig noem dit Ie kissse er zgn acnsohen die met het hoofd werken noem dit ide klaas er lyn menschen die met de handen werken noem dit 3de klasse Dat men bij deze klassen weder onderre deelingni kon maken en zoo doende wel tot 6 klassen koaeii ligt roor de hand Deze rerdeeling heeft de eigenschap dat ze terent van andere gegevens uitgaande dezelfde resultaten geeft De Ie klasse kan rrg wel alles gedaan krggen de 2e al naar de onderafdeelingen reel of weinig en de 3e klasse niets Nu zat deze of gene het liclit hoogst onrechtmar dig noemen dat er nog mentallen in de 3e kbissa zitten maar ik moet opmerken dat er toch ook men scheo moeten zijn die bgna uitsluitend hsndenarbeid rerrichten Moet ieder zijn eigen schoorsteen ri n en zijn eigen riool ledigen en zgn eigen straat wieden f Zoo ja dan blgft er geeu tgd of gelegenheid voor menige andere even noodige iak Zoo ne B dan moeten er ook menschen in de Se klassa zitlen en die zullen er zitten zoodanig de wereld b stast want daags na de meest nauwkeurige rerdeeling van eigendom zou reeds de luiheid en de rcrkwis ting gezorgd hebben dat hun deel geringer wat dan dat huneer medemensohen Het kan echter de rraag niet zgn of volitrektt gel kheid mogelgk is over die dwaasheid z jn alia rersiandige menschen al lang heen De rraag is alleen of het niet eindelijk eens tijd wordt dat db eene mensch ophoudt den ander met de meest roi maakte minaohting te bekgken en hem te beiehon wen als een wezen ran mindere orde Dat de aail functie boren den ander staat is noodig t zoo staat een gemeen soldaat als schildwacht boren dea officier die niet tol z jn kompagnie behoort en weigeren zou den schild acht te gehoorzamen zoo staat de agent van politie en de reldwachter in dienst boven den rijïisten heer die een uf ander raglement overtrad en zoo staat dan oOk de eene ambteiiaar buren den anderen en de eene of andsro functionaris boven z jn publiek Maar in het dagelgksch Uven buiten bureaux en derg moesten alKu gelijke waar eeringnnderrioden Doartoelcnnneii onze lezers veel niedewerkeih Sommige zoogenaamde volksmannen willen rrijheid naar loven verwerven maar geen vrijheid naar onder toelaten d i ze willen dat de hooger geplaatsten niei boven hen staan maar bedanken er hartelglc roor ilat de lager geplaatsten zouden ophouden onder hen te staan Voiir dezulken w mrschuw ik onze lezers Dal lamauteeren over dien vierden ttand dat nit 1 f i ba nipen ran iiefiie en waardesring voor Hgn vierden Aiai iftt onze l eN dat toeh rooni booo rdaeleB naar hetgeen het ia i het ziju woorden bet zgu praatje Silts wel degellfk met bijoogmerken nitgespruken on vaak uitgegeven als tigoed voor stemmen Daarom een raad aan onze lezers en dat aan at ter wille van waarheid en eerlgnheid Vraag niet naar hetgeen deze en gena legt maar tit toe hMgeen h doet 3s die volksman inderdaad zulk een trouw fa warm vriend dan zal hg dat anders toonen dan door van zijn overvloed iets af ts zonderen roor aai liefdadig doel anders dan door lofredeoen op das rierdeii ttand anders dan door diep hoedafuemen a haodjesgevrn en vergaderingen beleggen Hij zal toonen dat bg zonder aanzien des paragons ook anderen dan zijoe ge illige werktuigen tal begunitiifen wanneer zg geschikte peisoneo zgn h j zal zonder heel veel complimenten w tijne ieMiking den een behandelen ais den ander en nietbid sch zgn tegen No 3 en kruipend beleefd tageaNo 1 en lal eindelgk nooit op eenigerlei wgiavoordeel hoe Weinig dan ook zoeken te trekken r in zijn liefdevolle houdiog tegen o er een deel4er matsohapplj Noch halp nocfa stemmen noehkleine roordeeltjes zal kg moeten zoeken Blijkthij dat wel te doen dan is hg niet eerlijk dandtpot men tSil lii beY oog té 1t6adrn daa dient en tegen hem te waartcbt wen j Daarom rrs eu we niet naar iieta een de menschen heggen maar naar hetgeen zij doen De Coöperatie l I INGEZONDEN SCHOOlVERZdIM Va bfjns elbe gemeente ran oat vaderlaiid heeft iien in de laatste jaren bet een of ander gedaan om let sobeolvettuira tagop tegaan In vele gemeenten siet men met welgevallen op den goeden niitlag fSn de onvermoeide pogingen der menschenvrienden 4 e de moeielijke taak op zich genomen hebben het fw ad zooveel mogelgk te sluiten en uit te roeien aar in niet minder andere gemeenten is ihen t t het beelait gekoarn dat de beste pogingen niets aoehten bsten om die geraariyke ziekte zelfs eenigAa tol slaan te brengen Waaraan het toe te chrgi ett it dat in eene gemeente goed gelokt wat ih de andere totaal mislakll Veel zou hierapi te i itwoorden zgq Slechts twee redenen geven we lirer alt voorname oorzaak i p van het al of niet goed aelu keit en die bestaan hierin dat meu bg het b io de zaak van het sohoolrerzuim niet goed aanptk of ibt men b a nkelgke mislukking den aoed hat éikken Bg de oprichting ran bet Sehoolrerbond moestiitder in den lande lid daarran zgn In schier elke gemeente moest eens afdeeling opgericht warden Schooner philanlrophisohe inrichting öl rereenigiog was er niet Honderden ja duizenden guldens z jn met drak a brgfen correspondentielaonen nitgegeren die waarlgk eeoe beters strekking hadden kannen erlangen Niet alzoo heeft meu gedaan in de plaats mgner iSwoning Dat het schoolverzuim tot eene rerbazebde Üiogte geklommen was zag men ooral in in het jlar 1866 en dat het boog tgd werd hieraan eesig pkal en perk te stel en insgelijks Toen hebben ilch eanige msnnen rereenijid tot het doen van ile noodige stappen en weldra kon men met het gewichtige werk een aanvang aken Wel heeft men voor een kotten tijd die dwaitheid gehad zich ook bg iet sahoolverboiifi a n te sluiten doch toen men sppe dig zag dat die aansluiting geen heil upieverde voor hit groote doel ja toen men bemerkte dat i en daardoor eigetolgk achteiuitgiug waiit dat het eel pr oontributicn dat aan de aljtemrcne kas mAst gestort worden niet roor eigen gebruik kon worjen aangewend toen zeggen o e besloot men eren spoedig weder geheel onafhankelijk sm het werk te tggen en zie hier nu welke de resultaten zgn ran de rsfnigiug tot uitroeiing van het schoolverznjm In eeiie armenschool waarin t Ai ruim zéshondyrd Iterlingen bevinden kon men in 1866 geen enkden laerling vinden dis zich uiet aan schoolrerzuim iad icbaldig gemaakt Na de pogingen der vereenig ng was men in 66 iets gerordtrd en kun men het peridotsgewgze uitdrukken door het getal 0 0013 In 67 tolde Btn reedt 2Yg pet der leerlingen die geen f nleien ac ooitijd rerzuimd hadden en in ieder er ilgende juen tucoeialerelyk 13 23V SP i 6 49 63 en Si ql terwijl alweder percentsgewfize tgedrakt het genll leerlingen flie lÖO en nper hooltgden rerzifimd hebben in die opeenrolgeade jaren bedroog 39 37 33 26 20 16 9 18 ll ea ll pot Dat t jn rerrassende ogfsrs oiot waar f In de afgeloopen week werd het gewone jaar f Igktohe rerslag opgemaakt en na bleek bet dat men in die armenschool l jongen en l meisje boven de 12 jaren rood die 7 zegge zeven schtereenvolgende jaren geen enkelen schoollgd verzuimd hebben Verder 2 jongens en 14 meisjes boven de 12 jaar van 6 achtereenvolgende jaren 7 jongens en 12 meisjes boren de II jaren gelutrude 6 jaren en eindelgk in het geheel 107 jongens en 136 meisjes die in 1374 geen enkele i tchoulijd veizuimil hebteen En zal men waarschijnlijk gaarue wijlen weten welken weg men hier ingeslagen heeft om zulke uitkoBSten te verkrijgen Men is begonnen met iea leerlingen te zeggen dat alleen zij die getrouw de school bezochten en geen enkele keer in het jaar verzuimen des zomers met de onderwijzers een uitstapje zullen maken naar de eene of andere gemeente waar het zeer aangenaam is een dag door te brengen en vervolgens dat die zelfde kinderen een spaarboekje krggen waarin 60 ets ingeschreieo wordt Het 2e jaar bedraagt die inschrijving 1 00 het 3e 1 50 enz tot 3 00 toe terwgl roor hem die het grootste aantal jaren zonder sohoolrerzuim is geweest in eens 30 op het spsarboekje ingcchreven wordt Dit spaarboekje kan hg echter bij het verlaten der sohool niet in hinden krijgen maar moet wachten lot het negentiende jaar tol welken tgd over hem een patroon nit de leden der vereeniging aangesteld wordt of zoo het een mei je is eeoe patrones die een wakend oog op hei houden en zoo rij zich dag al dien tijd goed gedragen hebben oi tiaiigen zij het boekje in banden In deze week werden op die wijze aan 6 jonge lieden de spaarboekjes oreihandigd Zullen we nog iets tot aanprgzing ran deze wgze ran handelen eej gen f Ons dunkt dut is niet noodig l e cijfers spreken te dnidelgk zoodat eene navolging alleszins wonsohelijk z j Een voontander van degelijk onderwijt Laatste Berichten Stottgartf April Mauch de bekender raitiger in dt Afriksanscbs landen is overled AthAne j6 April De Kamer van afgeraaidigdeu heeft bel rerdrag met de IJuiticbe Eegeering be trelfrnde ds opgraviuigeii in Olympia aangenomen Venetië 6 Apnl De Keizer van Oostenrijkis heden oormiddag ten ll ore aangekomen Hg werd door en Koning de prinsen en den sjrudicus opgewacht 1 B bade iburereinen omhelsden elkander de Keizer drukte de prinses de hand het rolkjuichte en een lanae reeks gondels volgde langs betgroot kanial het raartuig waarin de beide Vorstea gezeten waren Kantongerecht te Gouda Op de Teteohizitting ran deu 17o Maart 187o zgn de narolgende peraouen reroordeeld A O Tot twee geldboeten elk ran 1 60 of tabs gevangenisstraf ran ren dag toor elke boete met verbeurdverklaring der koperen gewichten en bevel dat die gewicblen zullen worden vernietigd wegens overtreding der wet op de maten en gewichten 1 M O Tot twee geldboeten ieder van 3 of subs gevangenisstraf van een dag ruor iedere boele met verbeurdverklaring lau het gebezigd vischtuig de vier schakels me bevel tot derzelver uitleveriiig of betaling der geschatte waarde Ier tonuaa van 2 en bij gebreke daarran tot sub gevangenisstraf vnn een dag 2 H V d M tot twee geldboeten elk van 3 of subs gevangenisstraf van een difi voor e ke boete met verbeurdverklaring drr in beslaggenomen schakel waarvan de mazen te klein waren eo bevel dat die zal worden verruild S E r D Tot twee geldboelen ek van ƒ 10 of tubs gevangenisstraf van twee dagen roor elka boete met terbeurdrerklaring ran het gebezigd enkelloops jachtgeweer en bevel tot derzel er uitlevering of betaling Ier geschatte waarde ter somma van b ea bij gebreke daarvan tot suhs gevangenisstraf ran eèn dag wegens orertreding der wet op jacht eo risscherg E r U en A G L ieder tot eene geldboete ran ƒ 6 of elk twee dagen subs gevangenisstraf wegens het in de gemeente Beenwgjc als geleiders raa met honden bespannen en over den openbaren w rgdebde voertuigen niet gaan roor of naast de honden Eu allen in de kosten desuoods invorderbaar b Igfsdwang CORRESPONDENTIE Het ingezoadea stok vso V is Ier plaatsiog ongeschikt Burgerlijke Stand GsBoatN 2 April Oerrit ouders H Blok en D La jneobarg 3 Maria Johaaaa ouders J W Morie en Ë de JleatK 5tK fcs aaê WaSS 5aSfe ïii OvoLtijLN 2 April 1 van Ilsm SSj S J Si lirnk 73 j i Mul ï r 15 j J M de Moor huisvr vsn W ö ID Geelen 88 j 4 l J Grlsn Ij d i Vedftlik 3 j VV Ilaverkanp tiegeiaaoa m S M Immerzeel 3 J 4 m 5 i £ Kaars wed W Tauir 60 j ADVERTENTIEN ün rtrouwd S VAN CREVELD 8 VAN MEER van LM Algtmeene kennityeving Heden overleed te Grave ont e geliefdeBroeder de Heer C W tas LEEUWEN iaden oaderdom van raim 44 juren Uit aller naam Mevrouw de Wed va SONSBEEK Gouda 3 April 1875 van Leeuwen Kenigt en algemee e kamitgming Heden word ons onsm JOH AN WILLEM plotaeting door den dood ontuomen E HAVERKAMP BEGEMANN P HAVERKAMP BEGBMANNGouda 4 April 1875 Wachtee Eenige keiaatgaang Heden orerleed plotséliD tot onze diepe droefheid onze fr eliefae Moeder JOHANNA ELIZABETH TAUWKaabs in den onderdom van ruim zestig jaren J A TAUW Gouda 3 TAUW asM 4 April 1875 J M S TAUW y Algemeene leennitgmng Een JONGMENSCH inhet ItaUaanscli BOEKHOUDEN bedreven met de Moderne Talen en Kantoorwerkzaambeden bekend en wiena algemeene kennis en getuigschriften bem aanbevelen zoekt ccnc BETUKRKFNG Adres met fmncó brieven onder letter G aan het AdverteutieBureau van G B van GüOR ZONEN te Gouda Openbare Verkooping op WOENSDAG 5 MEI 1875 dea middags ten 12 nar in bet Logement de Zalm op de M arkt te Gouda ten overstaan van den te WcMmxrieen resideerenden Notaris ANTUONIB NIC0LAA8 MOLENAAR van Rnim 48 bunder Tj J IST JD bestaande in a Eene nieuwgebouvrde BouwmailSWOning c a ea circa 17 Bander allerbest Weien Hooiland verhuurd voor 2150 per jaar b Eeu dito BouwmaiLswoning c a met circa 16 Bunder dito Land verhuurdvoor f 1600 per jaar beide tot November 1878 en Mei 1879 c Circa 12 Bunders best Weiland in 7 perceelen verhuurd tot November 1876 vo9r 1080 per i ar d Een Huis C a met 1 B 95 K La l 4 verhuurd tot Kerstmis 1875 en Mei 187Pvoor 150 e Een Huig c a met 1 B 18 B 20 E verhuurd als voren voor 200 ƒ 6 Arbeiderswoningen e a met TUINEN te zamen in 15 perceelen verhuurd bg de week voor 14 60 of 759 10 per jaar Alles staaude en gelegen in den Zuidplaspolder ondiMMoordrechtzievDS Gouda Eerst in perceelen daarna in combinatign Alles by verspreide biljetten breeder omschreven Nadere infichtingen zijn te verkrijgen tenKantore van den Notaris F van HOÜTEl tè Amsterdam Keizersgracht bg de Westerm i ten ten Kantore van voornoépdèff Notgri MOLENAAR te Waddm viiem SW