Goudsche Courant, woensdag 7 april 1875

VrUdiiS 9 April TE KOOP GEVBAAOD Een ncüe TILBURRY of KARRETJE op Veeren voor een Kleinen HIT Brieven franco onder letter K aan den Boekhandelaar A van LOON te Tiel N 1056 1875 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrei en Openbare Verkoopingf op dag van betaKng tot 1 OCTOBER 1875 ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFP te naattrecht aan de Bouwmanswoningen A tx È en n 8 te Haattrecht naby den Tol bg OuSewater op WOENSDAG 14 APRIL 1875 voormiddags ten 9 nar van 27 meest allen van longziekte gebeterde KOËIJKN die Gekuifd hebben of op het Kalveren staan 7 PINKEN 1 PINKSTIER 1 bmin aftands MERRIEPAARD KALVEREN 1 SCHOUW BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN BRANDHOUT enz De Koopers op dag moeten genoegzaam gegoede en bekende borgen stellen Depot te Gouda in de meeste Apotheken 1 ZAAL HMSTM I VooRLOOPiG Bericht Under nadere goedkeuring zullen de navolgende LIJSTEN ter int ekening gereed liggen 1 tot het geven van een CONCERT op DONDERDAG 15 April e k onüer leidingen medewerking van den Orchest Directenr C CoBNEN en 2 tot de uitvoering van Zes ABONNEMENTSCONCEBTEN onder leiding van den Or chestDirectenr VSliiab van hetRegement Gienadiem De Ondernemer P VAN RHOON Jh VERHUISD naar de Westhaven Wijk B N 186 L KlXÏ van Dam DIENSTBODEN KAl TOÖR m imi m imimimmmii VARKENMARRT wUk C 608 f UTRECHT JSva ieder van welke rang ook kan sioh dUr vóór eene betrekking iaten insebrijTMi 6ELEe£NH£ID HAAR ALLE PLAATSEN VA ONS LAND Ce DIREGTEDR FS Postaegel voor anitvoord toeteaenden met Fenkelhonig Dit ia gemr oogenaaind geheimmiddel het bestaat nit draiveasuiker en Zwitserschen hoifig met een aftreksel van mout orange bloesom en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoe ingen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezund en yerwchtend bg keelpgn heeschheid hoest pyn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesch net gebruiksaauwgzing 60 Cente Sel de Ginii orn Ginibonrs maagversterkcnd Zuivcrings Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereeni in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spgsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbg men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan 1 S L ZX Z XI borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat slaiten In elk magazgn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flg schen van 30 en 50 Ct I IvAP I airAi fl an K o nB bekendheid da gzereen onmisbaar bestandIvZei lieVenr an deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden il zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natnurlyke gevolgen Van alle 3naamde gzexpneparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de geschiktete Een eetbevat 0 15 gram yzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents V BU ieder arüke ia eene uitvoerige gebruiksaanwijiing Bovenstaande artikelen zyn te bekomen in de bekende depots voornamelgk te Gouda bgL Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonhomr bg Wed Wolff n Zoon te OaietMi r bg F Jonker Idenbarg te Woerden bg N C van d r Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots H VON GIMBORN £ mm rich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten Versterkend OeBondheidsmeel TA B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedtel voor Zuigelingen Menachen en Kinderen met twahk evijtverteeringê oraanén en heratellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandacbe Maatscbappi tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrggbaar in bussen a ƒ 1 en il 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bü P MELKERT Alphtn bg C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az TERWAliaOOSDB TERKOVOBBB aBOHucn laftiiGsins TBEBnra UTIOnEELE BEURDELIM TEER CAPSULES DE GUYOT Deie capioles ter ip ootte van eed gernmf pil bevatten teer uit Nmirwegon geheel lul rr en Tan de éérste qualiteit Uc capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt poedig Ketd lijlivli itr bniiliil rlca i M riUl b nleii f oor hentelleoHni ra iwikke pcrwnen Hel ii Inent t een leer pwnl prscnoryiiUef Toor rntf mpnigl liehtni i voonl ia Ujdvo dat ËpMkfuiMi htvneUeü AmwftnJt IhtriifmUuiutAa fntemmt BOUCNA IUT O IMf Kgl M I A C MI1 wonll mei l ijn iiil t iuccet gfijrutkt tegen liui ml lag en lon teering A i kiaarblijkulijk duur At ervaring he escn Ut de leer c een itirouleerendcn ïnTluot heeft en dal h j luati mair t geregeld gebruik de leerde or men der pi tTerlecfiiig t XMhl oimekt en den goeden blocd oniloo i bcrorderl DwtimiMin ifc méilecmt du docleur Kuhi De werking der leer inwendig ia ali rolgl Zij er meerdcrl de nrïne ificheiding wekl den e uat oti en c beTordert de apijaverteering Men achnjft de leef nort il Toor bij cUrunMclie eallurren win de bint en gen 1 Tr iU Je Pharmaci du f nknau Sontiua 9Ü t gebruik van één of twee capsules op I oogenblik dal men gaat eelen wcrltl de trer hoog l m wiardig in de olgeiide gevallen MONCNiTia MTHM LOM IIDO llW niiwa Kl ootat vtRKOuDonn LOIMOMTtTIZINa CN vHm a ic£LruMeN UCHT mj viRTuaiaa lauoi or u luias en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvlieien ledere flacon van tt S 50 bevat 40 capsules Dit is genoeg gesegd om aan te toonen hoe weinig deie geneeswijte kost van Mot 7 1 3 cent per dag Om licti tégen t lioopen m namaakul tê hoeden moet men vooraltetten op t witte etiipiette waarop d tttut met ntarte ItUert ie afyedrukt en dêondaieêktiung Md CVIUT initio M n Ooada Urnk nn A Brinkman Hier tegenotr ierindt i het facümili der BÜITEKTLAND Bultenlaodscli Overzicbt Fraoacb Dienws is schaarsoh De geheele voorraad Waar de bladen op teren bestaat nit de beide volgende geruchten die we la loodaoig ook mededeelen De Koppel deelt taada dat geiieraal de Cisaey mister van oorlog in aan circulaire aan zija onderhoorigen heefi kennia gegeren van de aaDDsming ter oonstititioneele watten en hen heeft uttgenoodigd sa btiineo kun werkkring het wettige goarernement der republiek te doen earbiedijtao hetwelk voortaan de regeeriog van Fraokrgk is fossehen de ex keizerin van Frankrijk en den ex vice ke uer Rouker achgnt een teer ernstig geschil Ie beataan De Keizerin weigert bem verder subaidie te verstrekken en verlangt dat hy de leiding itt Booapartiaten nederlef ga Da Keiiaria vertrekt naar Spaiqe Uit Barcelona wordt althane gemeld dat gratia Hontyo aldaar aaokwain ten einde hare doohter op te waebten Da telegraaf geeft bericht van da aankoaat van dn Keiter van Ooateorgk Ie Venetii ea d oatBocting ast dan Koning an lUlii Die oatmoeting ia teer baitelyk geweeat Van byzondere maoifeatatiea wordt geen gewag gemaakt aomaigen vreeaden voor t groote betuigingen vao ajrmpathie aan Frans Joaeph omdat de Venetianen wet wat onder den indrak igo an het denkbeeld dat has belangen door de Itatiaansche Regeering niet genoeg behartigd worden Een bezoek van rorsten aan elkander zooder po Ktieke beachoawingen ia eene onmogelijkheid Kacakterialiek echter ia het oordeel der Franache pera ver doK nimoeting omdat het weder loo inOeiïik getaigt voor den haat tegen Ouitsohland die de Fransebe politici belet den gang van zaken met jaiatheid te beoordeelen De samenkomst van keizer Frana Jozef mat koning Victor EmmaoBel zeggen lij heeft een anti Daitsche bedoeling en de beide voratea koesteren het plan to samen de Rooasohe oarie ia haar atryd tegen het Duitsohe ryk ter halp te koaeu Ia den Praiaiachen Landd ia Dinsdag de wet op da intrekking van de staatstoehigen aan Roomache biaaehoppen en geeaielyken in derde leting tonge 1 1 de Maandag geboaden zitting san den Landdag da aaota na de opening werd de interpellatie behandeld va Virohow over de invoering vul de gemeente diatrieta en provinoiala organisatte in Rynland en Wea ifalen Virchow lieklta tyn vraag opnieuw toe waarop de Landdag reeds vroeger in guusti gen tin had geantwoord j bij beweerde o a d t wanneer de qieering met de invoering van die wetten wilda achten totdat de atryd met de Ultramoutanen was beatisi er vooreerst wel niata van sou komen De Minister van Binnenlandsohe Zaken antwoordde dat de indienifeg in deze zitting wel niet zou plaats hebbaai door allea op eens te willen doen stelde men lich bloot om alles te doen mislukken Wat de volgende itting betrafl de Minister kon daarover niets zeggen want de Ministerraad bod nog geen bealuit genomen oier t geen er dan loa worden behaodeld De interpallatie liep daarmee af Da Hiniater van Financien gaf in den aanvang der zitting de ogfera van de begrooting jran 74 De uitgaven bedroegen 10 millioeu tbr boven de ramingen er bleef een batig saldo over ao 8 787 459 thir Uit Berlyn wordt berioht dat de Spaanaoha Bagearing 10 000 thlr ala aofaadeloosstelling voor de OustaV beeft aangewezen üt Beieraobe minister van eeredicoat ven Latz dia tot nogtoe met groota gematigdheid tegenover da nltnuBonlanen te werk ging geraakt in den klem tnssohen da rgksregeering en de Beiersche tweede kamer In laatstgenoemde heeft nl de heer Scbleioh verklaard dat de bisschoppen in stryd met hun eed de grondwet aokonden en de veiligheid van den slaat ia gevaar brengen Hg vroeg daarom aau de regeering of daze niet voornemens is da additioneela artikelen S7 en 58 van de grondwet betteffends het koninklyk recht van placet in ta trekken en door nieuwe wetten te verrangen waardoor de waardigheid van den ataat en de rechten der kroon beter wprden beachermd Da minister beeft hierop geantwoord dat hü in een volgende zitting hieromtrent het gevoelen der regeering zal mededeelen De wet op de Duitsche rgksbank is hans oIBcieel afgekondigd zoodot voortaan alle banken in Dnitscbland haar inomioopiynde biljetten tageadedaaropuitged rukte waarde in ontraogit moeten nemen zoowel aan de boofdbauk als aan da filialen Zy moeten voorts iedere week nanwkenrige opgaven van den stand der bank openbaar maken terwfil geen buitenlandsohe banknoten of aan toonder luidende rentelooze schuldbrieren binnen het Duitsche rqk ter betaling kunnen worden gebruikt De districtsraaJ van den Beaeden Elzas beeft met 39 van de 35 stemmen de hoofden van de Elzasaer party te Straatsburg verkozea tot leden van het landscomilé Uit Londen wordt gemald dat generaal Scheuk niet zyn betrekking nederleggen tal ala gezant der Unie Men weet dat daarvan sprake is geweest in verband met eenige finaaciëele ondernemingen waaraan de generaal het geza voa tgn naam geleend heeft en die allea bdialvs aoa de verwachtingen hebben beantwoord Het plan oa de landeagla van Panama door te ateao adiynt weder ie zijn ojigevat Gen gezelsohap Amerikanen is daar weder bazig met opmetingeo en naar men beweert is eene richting gevonden waar hel graven vaa een kanaal weinig zwarigheid hebbeu zal Men zon daarbg dan gebruik maken van de Rio Chagres die thans te veel stroom heeft voor de scheepvaart en bovendien in den regentijd aterk waat Natuuriyk tal aen zeer geloofwaardige be eatiging van deta berichten moeten afwachten In dit opzicht taak babboiiuiU AuerikaiiMi FXanpa niet vofweod ITALIË Per telegram ia het berioht ontvangen dat de keizer van Oostenryk te Teuelië is aangekomen en aldaar door koning Viotor Emanuel door de Italiaansche prinsen en andere hooge personages en door de bc olking met veel bartelykbeid is ontvangen De Italië wydt eene beachonwing aan de bijeenkómat der beide voreten en tracht vooral de in omloop gebrachte verontrnatende geruohten te beairyden en aaa ta toonen dat er geene reden hoegenaamd beataat om da gevolgen dier büeenkoaat te dgchteu Het ia even dwaaa zegt dit blad om hare beteekenia te verkleinen ala die onaoodig te vergrooten Frana Jozef en Victor Emanuel die door hunne voornaamste ministers worden vergezeld znllen waarschijnlijk in hunne gesprekken de groote politieke vraagstukken niet buitensluiten maar s elfs de meeat angstvallige staatsman behoeft zieb daarover niet te btkommeien Ootteurijk Hongarije en Italië tgn onteganzeggelyk de twee landen van Europa welke jiet meeste belang hebben by het behoud van den algemeenen vrede die vrede is eene behoefte voor heide rgken zg zouden bg eene iBfttng daarvan alles te rnliezen en niets te winiien ienen Bovendien zgu de betrekkingen tnaschen beide landen van te groote uitbreiding en van ta verschillenden aard om met eene gezette overweging Ie terdienen de beide vorsten zullen das stof genoeg voor hunne gesprekken vinden zonder er andeie bg te halen welke niet rechtstreeks die belangen raken Eene enkele quaestie de godadienstige is van eenigszins neteliger aard doch men moet niet rergeten dut Oostenrijk Hcngarye en Italië zich dienaangaande reeds een weg hebben afgebakend waarbg de godsdienstige orertniging en de liberale beginselen worden geëerbiedigd ea er bestaat volstrekt geene reden waarom die weg zou verlaten worden Het eenige doel der bgeenkomat is om de banden welke de beide natiën aan elkander verbinden nauwer toe te halen en de atoffelgke voordeelen wrlka daaruit voortvloeien zoo veel mogelgk te ve Hapten Z U I D A M E B I fC A Niet minder dan 110 dagen had h t Peruaanaohe Congres zich bezig gebonden met interpelleeren en debatteeren toen het op den 30n Januai i van dit jaar gesloten werd zonder iets van eenig belang tot stand te hebben gebracht Van de wetsvoor drachten door den President in zijn Boodsehap aa gekoodigd waren de meeste buiten behandeling gebleren en onder den woordenvloed van t welbe spraakte Partemeot hadden de weinige die bediBau4 f siéerd werden veel van haar kracht verloren D f oogst was tos schraal dat de President besloot van zijn gerecht gebruik te maken nm een buitengiewMie zitting van t Congres uit te schrijven waarop in oiereeoalemming met de bepalingen der Grondwet alleen wetsvoordrachten behandeld konden wordetf en geen gelegenheid tot het doen van ttaatknndigé interpellaties werd toegestaan In zijn Boodachap van den 3n Maart vaardigde de Preaident de heer Pardo de volgende orde van werkzaamheden nit vastatriling van de begroeting de guano en sapeterwet bet toestaan van de noodige gelden voor spoorwegen tot verlevendiging van de volksverhuizing uit Europa dereorganisatie derju i litie en de goedkeuring van internationale verdragen Dat dit progiamma gewichtig genoeg was en van deU practisohen geest die den Preaident bezielde getuigde springt in t oog i Doch de Peruioen zijn slechte parlementaleden Niettegenstaande de duidelgke niispraken van de Grondwet en de hoogatbelangrijke onderwerpen dia sou de orde waren gesteld begon aanstonds t oud interpetlatieapel De 80 jarige maarschalk La Fuente werd gebruikt om aan de Begeering ophelderingeB te vraf en omtrent den aarsch van Bolivisaascbcj troepen door t gebied van Peru La eeu ttormachtige zitting weigerde de preai pT van den Senaat het stellen van deze interpelHTie toe te Biaauf waarop de heer La Fuente zgu team in bitter bewoordingen lucht gaf en in arren moede zyn mede ledisn oitnoodigde met bem het Huis te verlaten dot hy iwoer nimmermeer te zullen betredei Ib derdaad verliet de grijze maaracbnlk dtwr eaaigeot tijaer vrienden gevulgd de Seoaatskamer doch toen hij bemerkte dat de gezamenlijke patres coaacript de tittingzaal een niet zoo verwerpelijke verUgfpiaatst vonden keerde bg op zijn schreden terug en bt paalde zich er toe de afzetting van den President te eischen De afgevaardigden besloten gelakkigr ook aan dit verzoek niet te voldoen en zetten zioh aan de hun opgelegde taak Toch vorderen zü maar langzaam Dikwgis ontbreekt het bij de wet bepaalde getal Het weUontnerp op de gnano eebt r ia op den goeden weg gelijk de telegraaf reeds berichtte is hel tot de derde lezing toegelaten Deze wet is van t meeate belang voor Peru daar de gnano een der hoofdbronnen van inkomsten voor Pere is Bueios Ayres ia het tooneel geweest ton eea afschuwelgk oproer Eeu menigte van 10 aSOdntzend personen beeft het Jezuieten coltege aangetast Met Petroleum heeft men dat gebouw in brand geatokcn sommigen der priesters weiden gedood en andere zwaar gewond Erenzoo heeft het gemeeo t aartsbisschoppelijk paleis in de 9ch gelegd naar men beweert omdat t gramstorig was o er een herderlijken brief eenige dagen geleden door dezen geeetelijke afgekondigd t Is échter eer de vraag of de oorzaak van deze gruwelijke misdaad niet dieper gezocht moet worden Het schijnt dat er een algemeene en beaige strijd tuasohen de bevolking van Buenos Ayres en haar priesters bestaat anders zouden zoo gedachte oploop en uitbarsting moeilgk ta verklaren zgn Ook bet feit dat de Krgeering aanstonds voor aen maand lang den staat van beleg hoeft afgekondigd w ijst op iets ernetigers dan de outevredeidieid over een aarlsbissohoppelijke uiispraak Waarschgnlgk aanschouwt men thans in Znid Ameri ka deuzelidrn strijd die overal in Europa zich vertoont De ruwe wijs waarop hij in Zuid Amerika wordt go oerd herinnert de familieverwantschap dezer bloeddoratinen met de Spaansche faeldenteelt in ds nabyheid der Pyreiiceèn BINNENL ANDa GODBA 8 APBU B j beschikking van den Minister van Financien is bepaald dat van de ambten iren by do adamia