Goudsche Courant, vrijdag 9 april 1875

é Ir Set Mleryeit haane fanctien saDen uitoerenen e de uBiaiies def 4e kluse F ron Huben ten oetkantora te Aaiterdaa en de Burnumerairs A Stroband en J C F ran Gennep ten poetkantore Ie Goada Naar j Temenen is tot slachter van tie OoudacktVUncHeuKtr g aaogetteld de keer J A de lieeuw an Aji keu d E$i Ib de titling der Arr Rechtbank te Rotterdam TU Uinsdaft werd o a frroordeeld J B te Waddinireen beschuldigd tan rfrwonding tot i weke geiraugeitisatraf Door den Minister ran Binncnlandsohe Zaken ia ouder dagteekening tan 30 Maart jl N 9de fd 4e nlg ode ctfcalatre genokt aan de Qoamisauiaatp e Konings 4 U prpfincieen 0 arn bal ik toodia nog lgk ee e opgare ontTapfe o er en o ja in welli gemeente 7an illfe w Uf fe t anp diautii el a tot wering an t fla d f it o th eidj lucapk ena p i atBeluke verordeningen Ook i l if gaarne rerneiseo of en boerele perl n a k$t Torige jaar fa kiO re e in dit Jaar WA d ganojgai yvx iti bófjL raA eep dollen boud In wmwH c Be eerste kamer beeft in hare zitting ran Diiladag Bel algeoiepne steBOien ng nom n bet wetsontwerp töf Terlenging ran den teraiyn roor de herzieniognu d n aanslag der beet orteIsuikerr ibriekant£n eni Bt tè tejea 6 stemmen bet ontwerp tot r gVling hwa it liiéntk a het gebruik der spoorweged l DeKtacr is ojp reces gescheiden t rorige week werd in de stedelijke gymnasticiaiiditiag 4a loeiden de algeaieeue vergadertng getonden der fcreeniging ran gymnastiek onderwyzers im MédBiluid N fdoeling der gewone haishoiidelöke zaken h t ateoMnea oor een pbuta roor de rolgende Tn adérilis waartoe Gouda werd neko en kwamea 4 t toUingen orer de gjvnnastiek bebanddd in de apenkate nifgadariag uu de Vereeniging tot rerbelafiag der dlks azondheid Ie I trecbt in bespreking b mie ea r e iUaeasaien wer die atellingen welke ïÉr bchandcliag kwanen werd b e o en genoentde limcenigilig ten dankbetuiging te zenden met die paeikiageu Welkf de rergaderiug bij eenige dieraMIiiigea oeenda ts moeten maken De rergaderlo besloot teu slotie overtuigd lan bet rarbaud taaaohen gymnaatiiche apelea en de gewone 0aBa8liek bettaurdaren en boadereasen ran bew rartotea iu ons laod pmarkzaani te maken op eeneiiatatiiagj die langs eeu weirnschappelyken en praotÏMlua eg ooderwgzeresaen roor die prille jeugd rat Het Bestuur is oor dit jaar aamengeateld ait de beeren I C Adrun Freaident F C Grote l aareUria f O Croeeen Penoingmecsier alten te irasUrdaiB H Eahuys te Rottrrdam en U J Stoaa argea te Goada Tan da U candidaten roor de akte als hoofdondfif Ü Tefd en Pinsdag te s age5 toegelaten o a 4 l nw r uit lickkerkerk H H Zijstra uil ilifti f Kleinenaorst ui Goud t e gemeenteraad te Schoonhoven heeft een adres qiB adl if esia p de Iweed kamer gericht op het adres rap jaaemteraad alhier in zai e deu spoorweg C § 4H Sioo i9ren Gorin9bem In 4B eergisteren by het Pepartement van Koloniën p rjlDgei etegram ran deu Gouvemeur Oenerkat YM jit l Indië wordt beriohl dat de gezondheids St a komt de Tweede Kalier den b1 ïfuu men reraeeaft tOsM dmsèr widti bjieei f iaoa in At in blf tliens een telegram van genfcraal i dezer verbeterd waa Nkar Men verneemt wordt door de Eegeeringhet S n aatirorpen om het dienslaemen bij hel Ind er op betate gronds ageu te vestigen dan tot dB r rre bet geral ia bet dieusi nemen op de bekende omrwaaidoD beeft dan ook zoo goed als opgehouden Mea renucBt dal fcinoeokort l wetsontwerp tot fcgeling ran den rechtstoealand der couperatieie ver Mrigi gaa door dbn minister van justitie aas de Waad kaanr dar Staten Generaal tal worden aangkhadaa Beeda ia t ontwerp den Raad ran Stale ayaaaeeid Sijn wg wel onderricht dan beeft de Mar Jraa J rndaa daarin huofdxakelijk da heginaelea dar Belgische wet gevol gd F Op de 10de jaarlijksche rergadering ran moderne godgl evdea Diaadag Ie Amsterdam gehoqden waren IJSt l B nowezig Vr rraag K nnneo Wg aaa aederteggen by de ontwoipea et op bet hooger IW l 1W b iwd oi l eanepd lifaatwoord Poor den B iiw BhoS irerd n egedeeld di t dooc den senaaal der teidsohe HoogesohoO b de Be geering zal worden aail r Irongen op bet Dehond der theologische tonlteit aan iniiisteiisjiwee universiteiten In de vergatleriiig is iloor vele aanwezigen een adres aaa de Tweede Kamer g teekend waarbg de bezwareu trgen ket ontwerp zyn uiieeiigeaet Naar men verneemt zuIIch door de Bageeriiig nadere bepalingen gemnnkt worden voor d a aitraer van paarden een onderzoek naar het getal paarden iu het geheele Land is reeds bevolen ü D De minister nn financiën geeft in zyne beantwoorning ran het reralag der Tweede Kamer omtrent het welsontwerp tot regeling der bestemming eener som van B a48 l77 37 waarmede de afdeeling bijdragen van Ned Indie aan de middelen tot dekking van s rijks uitgaven van het 1ste hoofdstuk der begrooting van NmI Imlie door 1875 is verhoogd zgne verwondering te kennen dat in de afdeelingen de uitdruking iii ile memorie van toelichting voorkomeuHe dat onler nog in 1375 te verwachten buitengewone uitgaven zooals de regeering boopl ook die voor spoorwegen zgn begrepen onbestemd wordt genoemd Sedert bare optreding heeft deze regeering herhanidplijk baren ernstigen wil Ie kennen gegeven om zoodra immer mogelgk voorstellen in te dienen voor deii aanleg van nieuwe spoorivegen maar zg heeft teveps nimmer geaarzeld te Verklaren dat zg liet onveraotwoordelgk zou achten hare voornemens daarcmtrenl in wetsontwerpen te formuleereh zoolang niet zijierheid zg verkregen dat de te boi wen apoorive en kiinnet worden geëxploiteerd met andere woorden dat de ontwerpen inderdaad kunnen worden uitgevoerd Indien tot heden daarom nog niet kon worden voldaan nnn bet verlangen van velen bet blgfl de vraag if niet len slotte een weinig wachten ket beo gde doel spoediger cfoet bereikep Iloe dit ril de Begéering vertroawt dat wetsontwerpen beireifeiide den aanleg van nieuwe spoorwegen zoo spoedig aan het oordeel der Staten Ueneraal zullen worden onderworpen dat indien ztj den bijval der vertegenwoordiging mochten erlangen nog in het jaar 1875 gelden znlfen behooren te worden aaoge rraagd om de eerste uitvaren ten behoeve dier werken te bekostigen In de gemeenteraadtzitling te s Hage is aangenomen bet vooratel tot voorziening in de Igdelgke behoefte aan kasgeld door opneming eener som van 100 000 welk bedrag het buis Scheurleer aldaar heeft aangeboden te verstrekken Bi j de korte discussie bierorer gaf de heer Stam het Amsterdamsche stelsel van voornitbesoblkking over den hoofdel ijken omslag in overweging vlf t denkbeeld bnrg en weth zullen onderzoeken boetvet bet afwijkt van de steeds gevolgde gewoonte Voorts besloot de raad overeenkomstig het voorstel Van de hh de Finto Ëyssell en de Charro om met het oog op de aanzienlijke en met het jaar klimmeadp kosten voorde hoogere burgerschool bg de re eerin een i gks subsidie tooi die inciobting a n te rrigen Naar aen vern eemt tal eene komm ran hooMolBoieren Van bet Nederl leger de groote manoeuvres in het Duiteche leger aan den Kgn gaan bg wonen Mru m ddt aan de AriA Ct ifit Haarleq Om aan allerlei geruchten or r het al of niet terugkeeren van uskeu Huët eeft einde te maken kannen wg uit een eigenbaudig scbrgveo ran hem mededeelen dat hg werkelijk met vrouw en kind iu Sept a I na r Earopo denkt te vertrekken en na eenigen tgd l l nahuid vertoefd te hebben tegen Jan 18 6 zich weder ia bet moederland wil vestigen Verde nog so rgft a o ifi ltde blad uit Batavia iemand di t wel kan Ala een niet onbelangrijk niepwa deel ik umede dat Buaken Uuët zijn Pagblad met drukkarg rerkflfibt heeft aaa ScbreuMkamp en Groeneveld voor 60 0d0 Hg zelf vertrekt m Sept naar Europa Komaan Kaaiairl heel veel zal bg di arvan niet overboaden maar nog minder de oonoozele koopera die tegen p m 20 000 materieels waarde zoo hoog belaleo voor een blad dat nauwelijks 500 abonnee a telt zonder Busken Huet als redakteur Ue Uaagsche korrespondent dof i uld Cl scbrgit o a Ue regeering heeft een wetaontwerp ingediend tot droogmaking der Zuiderzee dat naar ik hoor reeda bg den Uaad van State ia Annexatie van eene twaalfde prp incie ia ongetn gfeld een denkbeeld dat bg iedereen weerklank vinden zal maar minder goedkeuriqg vecdi int de ttodut giio Hel werk zal volgens hrt roörstef der fegeettng bg wege van koncaésie mei subsidie uderhalf honderd milioen nUr ik verneem worden uitgevoerd en wel door de maatsokappij van grondkrediet te Amsterdam Wanneer er eea werk is dat niet anders dan recht streeks door den Staat mag worden oadetaopKn dan is bet zeker wel de droogmaking i d de ïfiderzee De omvang de riaiko en meer nog de bekende bezu iren en het geankkel van partikniiere maatschappgen die groote erkeB van pobliek nut uitvoeren alles pleit erenze voor atnatsaanleg Wie de Zuidertee droog wil laten maken door de frpartikuliera krachten m4 s De kolossale aabaidie handelt dunkt mij evanaaos aft h $ dia da plaatsvervanging bg de militie verdedigt nam den grondweltelgkeq plicht van peraoonlgkr militaire dienst voor geld ook I bij konceasie of kontrakt en subsidie aaa een ander wil laten uitbesteden In dit opzicht kan bet tiinisteria van der Heio Heemekerk dus wel als konsekwent worden beschouwd Naar aan deN B Ct uit Amsterdam geschreven wordt zgn deze mededeelingen in zooverre juist dut wcrkelglc het voornemen zou zijn voor dil belangrgk Werk concessie te rerleenen aan een oonaortinm met anbaidie of rentegaraotie vaq den Staal bet b dng in de Middellmrfohe Cbardaf gaaoelid kan iiiai juist zij Aan het hoofd van dal consortiaa itaal volgens onze berichten de neer dr Cramer vrodgw hooldredacteur van het dagblad de Tijd en later afeu van Langrand Pujnouceau Pe ininiater Heemsk rlc diC vopr den aunleg van apoorwegen geen vertrou wen bleek te hebben in een conaortium ofschóoq men hier met ie r solide huizen te doen had chgu nu bet de droogmaking der Zuiderzee geldt hél vertrouwen in dergelgke combinatie van ge ii BVfn t rq gekregen te hebben Nanr wg verder vrrnen en is eep ontveTj r n vet tot goedkeuring der coooessie reeds door dgn B a j van Stale onderzocht Te Pordraoht is bg de inschrijving in de 5 pOl leening groot S4000 ten behoeve der gemeenl l gasfabriek aldaar voor 221 500 ingeschreven alM boven pari op 17008 na welke i pari aangabé den waren Pe Confessiqnecle Verceniging vergadert 8 Aprj te Utrecht Behalve roorslelien OBtreat b t b hafl Kerapalroraijng de beroegdheid van oatephiaeer meesters om tijdelyk als predikanten op Ie treden en de beperjcing van de vrgheid der Ë angelisten rindt men op de agenda nog het voorstel van het Hoofdbestuur om de Vereeniging wegene baren fi qancieelen toestand legen bat volgende jaar ta ontbindea Pezer dagen is in het licht verschenen het verslag der algemeens vergadering door de leden der Vereeniging voor sociaal politieke wetenacbappen toogenaimde kaïbeder sacialisten op U en 12 Oototier des vorigeus jaars te Eisenach gebonden Naar wij vernemen heeft de eommlaale die io het najaar den 200 jarigen gedenkdag wil iierei van de ontdekking der m roecopiscbe wezens dom den beroemden Pelfienaar Antony Leeuwenhoek a plan beraamd om aan dat best een zeer etgensardigcP waadde en beteekeuis te geren door het organ iaeeren Vai een tentoonstelling der öHlirosoopen welke de beroeydo nataur ic werkluigkundi e by zgn dodd heeft tiagetatedl t e e merkwaardige ierMelingeo op microadop MK gebied door Leeuwei hoek telven vervaardiiid ttl den iu 1717 te Pelft in veiling gebragt en aan een dertig a veertigtal personen verkocht wier namen blijkens den Atalogus der Verkooping nog bewaard zijn gebleven Het is nu de vraag waar die voorwerpen gebre ven zijn Het zal de commissie reker niet oiitbrékeMaan gierige bemoeiingen om ze op te sporen mkarzonder de medewerking van allen die belaiigstellen in de wet uschap en haar Nederlandsche beosfennars zal het baar waarscbgnlp niet vo komeu mogeuf gelukken DagU Ia t Haitd leest men de rolgende advertentie Een fatsoenlijk jongmenseb als ooapeor warktaaMJ geweeat zijnde wensehie aieh gaarne ala teodaaigt gephuitBi Ie ziea Hg is vertroawd autda praktiaeilo aanwending der trigonometrie marvaa maa Mfw zonder ocda retaiatan rerkrggt HH MM de Koning en Koningin beBcrana Z K H Frine Hendrik zijn eergisteren immiddag tam 21 aur te Amsterdam aangekomen Pa vorstel jika per soncn werden door eene baiteo ewoan taltgko aav nigte met geestdrift ontmngen ea verscbeiien dad l k b aankomst in bet paleia op het balkoii Giataraa namiddag ten zes unr was er dioerten paleize waatop ganoodigd wareri de Commissansaen dda Koitlngs in varsohillende prorineiën Bavgemeester ea Welbandeni van Amsterdam ea de komiaaodaAt dar Marme De mllitairil van den lamëlitischen godsdienst di bannl eerlaii invallende godadienstig fefftaa hunnent moq Kn wensckcn Ie vieren zolleni dpoD de chefs hunner corpsen daartoe in da gelsgankfid wOrden geaield door aan hen wier ouders of ba trekkingen ifi kunne garnizoensplaals wonen op da faeetdagen vrgstelling van de dienst te rerlMnao e Hl iK VW qen verlof a rerlqeAenvia tn mei Zendag d if ISn t jt en met Wqenadi dia teSn April aaaat n een artikel in Sjfjiwici iet weekblad voor 4f gez6nd leer g ft de b dr Ó A N A llebéJ eënige zeer beh agwvktettdO mwlerfeelingen over den hoogen ouderdom welken de bewonen eener Schutache jjiffM ifDU b fiilfli dus jiy rvloed hebben van ée nvwTïge doc vpcdtapie spgzen uituinmend drinkwatéi goede wonitigpn en bg voortdaring arbeid jiiet al t e znjaren arbeid ii eena uitere mwlne impderi terwgl zg belde c$p van hoofd en in den regel gefm g ralk aken Van sterken dfank Vooral is dfar a terft gfringe eterftf vau kinderen opmerkelylc Ter gelgking van kinderaterOe zeirt Jp beer A dime dat volgeut de laatste opgaven van Qnéielet in adarlaad na verloop van het eerste levensjaar reèda geetpfron is 32 4 pCt der geborenen bgna J S i E élid 38 8 pOt das Bieer dan 1 4 14 Nc wcgen lï 8 nCI derhalire nog geen 1 5 Yoor ons radrrlaod dal toen iu vela andere epzioh n in de rij der beschaafde natiën een eerate laata nioeemt voorwaar een beschamend cijfer I Kiet ieder kan noch wil zich losmaken van zgn geboortegrond en van zgne betrekkingen om zichia een gezonde streek te ga vesC en maar daar to hangt toéd geen in allee ten deze af leder die hel yerimtt kaa aeiit geVen op z ne woning ea baee otageviag op t e voeding op ket water ddt bij drinkt ieder die bet verkiest kan Batig leven b arbeidcetak ago ieder die bet wil kan tijd vinden om dagelgka in de open Inobt weging ta nemen enz Pat eeA ea ander te zame ibe pt reeda enofm veel oa in gezoadbcid ood te ordea ep awnnear aen niet alles l bbea kap wat tó weoaekt ia hel olaehoon bapale toch degelyke D iaobe wisheid van hetgeen aea w beeft zooveelfMe k y te trekken Se Tier laatale dagen der vorige waak Ie c a Uik met fuiken en zegens cirea een millioen bariagea gevangen De prgs daalde van 90 cent tot 20 cent r 200 qtnks zoodat men opgeboaden beeft ipet viaichén Door onze Noordzee viasehera is veel kieii seliol gevangeq men bedong slechts geringe prgzen 2 a 2 14 per iO titagiMai itt had ipajrkleld per aebuit 20 o 2IU0 halve kilqgram Ook is bericht ttitranten dat ealcele umfi ut groote aehol gevangea hebben In den hao B oodenlon van 83 jaar ovedaed la Qvoiiingea Vrjjdag de llflr M J Kökler d vader T4a den dapperen fqarai ia ala aanvoerder vaa de eerate Atchin expeditie snearelde De oude heer Kohier bekoorde tol de popolairate aaBvrktr rdigaite jeraonen v a OroniqgeÉ Uj wi ffn Ooii kuldiiat vnil t groote leger ia droeg de eer lle teekenen van wouden bebatld in vertdhillende vip die geduchte vel lilage L daarvan de herinnering afet is nitgewiti t zelfs niet dbot 8 lan en Gravafc HQ hkdo a dsjti gevaarroUen tocht naar Xctiand medegtmaaliV VDi IfedtrlandaeliAi kr pdientt nam Köbler de l ala aergeant tt ajoor n d B tlMidaagtcHen viildijjclit en tjg ift 1 4 IV diauden tièbbea de lieatpi ii iieriiiieu vaa dfi i fifikcn kracbtigen en tevens zoo geiaoedelgkrn siiMaat Kn eeu qirt ninder eervol irtaijnenis kas vau hem ala burger worden rg ven In zgne betrekking by het doofstommen instituut varwierf pokier zich aller acbtiqg Een tirare slag trof den griWard door tjaneuvelen yta zyiicn waardigen zoon Hü dr iej d a gelgk f en van heAi miacht verwachten Waarsi hgnlg heeft M het bctóek door Z M den kaning vpg twee iBsn ain deu onucn man ge r icbti dat doof ai zejn CuijjV rnear en onzen Ëllenbergff teidt werd geilliia fcKBfW ff 4 r f vtlm f p a Het hlgft eene cere voor ksauig Willea JU O Cl J Men tehrglVo ii HerV npl J a t i um9et vatt Z ta4iit hfse l zich Maandagavond nqg erfist er wgze voor de waii ui fr der kaaavpf p t barhfild Pitmf waa pqiF da Burgemeester trgeuwoordig een agent van politie in zgfc auaii dellglie nabglleidi ktea aep ateap in den rug geworpen ea het gfoeuper drong op de politie in Nog Vier perlobtfa WMMa 1ü beohtauia geodmen die den aaAti ia anast doocfaraohten en tegen wie proora W a4 ia OBgeaaakl Gisteteo ia da kaasvetkokyielpr Aatteadan Vetlnkken Tf I ndéi ia n werkman dop fcjn detpplijiegweoBis oven beloond met drie gnldcn omdat ng awwgtiiig had gedaad van een dolleq hpnd éif voljjeiis di j oaiiw ziiig wijrd gpdood Pe magistraat kftobouwde den man als ee tpu lüime aclor tea weldoener att het al gemeen W over de geneeakandige dienst n Atobin keel geiipportaard dat bg de oj 1 Jianari jl onder behandeling geblerea l den ten getale vin 6J4 tut 20 JUauari d a r zyn bygekomen 8S6 aaaronder 6 aan cholera Totaal 1440 Hiervan kerstelden $ 40 werden geëvacueerd 102 fi MarjeditB M waaroqder $ aan ebolera 803 l at op 1 1 lan inbabandeliiighlivea 632 Igdert waaioadilM geeo enke e eholeralgdar QedJaf de oretledtpeo beboorea 1 4i itonBB va 3 1 ipiirine en 13 o tmilitaiten Naar wg van goed onderrichte tijde vememenj oet zich in België iemand bevinden die boogstWaar lebijclijk ook ons Vaderland zal b eken en voorgeeft gezonden Ie zyn om aalmoezen in te zaaeleavoor de Catholieke missie in Syrië Keji ieder zgK en opiiebtiag op zgn hoede Jfawi Voor de rechtbank te Zatlea is aanhangig geweeat eene prooednre over eene lekeniag voor gq aeeskandige visilea en geneesmiddelen De Zutfi Cl deelt daaromtrent bet rDlgen BKde Het huisgezin van BMyuffironw de wad 3 te M werd in den winter van H73 geteisterd Joor pbni Pe ziekte brak uit in October eerst ia I Mi werde dj tm jfsjjal t Ve plaatselijke geneesheer de heer V S prakt a rde ef ongeieer 8 waken maar werd lom vervangen door den h r D geneesheer I Jj top 2 ur staod van H gelegen dia reedt vroeger in couaplt Ï ia geroepen Deze laatale overleed inNbet voorjiar n 1874 T Mej de ed S ontving n dea gaoMsheer v eene ongeepeeirieeerde rekening van 16 900 pnwn mevrouw de wed D een eveneens ongrspei fioeei nu jf iopit Scbikkina ast mevr iD bleek OD lageitk Aan baar werd daarom garedhte k Mugeboden 000 deze soa f rd geweigerd i litg r aanleiding U bedoeld ptDcee Inmiddels was met den heer r 8 voor 1 0 e tchikt Mevr de wed D voideide ia reoblen voor is vjaites in consult en 68 gewone visites 2690 irn or geoeetaiddelen 520 37 daa U zaïriBn 8210 37 Mej de wed beweerde dalln mensalt slechts 30 visites warcb gemaakt De Rechtbank benoemde drie geneeabeeren qm vfrsliw uit te brengen over de vraag hoev e n ar de Iv L en lo den omtrek besUande gewoonte lêpo worden gedceUreerd voor de 30 bezoekM in cousutt voor de 68 bezoeken alt zelf bebaudciend geueesKeer ea voor de geueeamiddelen op de rekening varmefcl Naar hel veraiag van ia deakondigen kon legen hooge berekening hoogstens gedeclareerd zgn vopr de 30 viiites in consult 4 JB voor de 68 visites ala zelf behandelend geneesheer 612 en voor de geneesmiddelen 399 40 daa Ie zaaen f I41K 0 De deskundigen oordeelden dat voor visilea en gBueesaiddelen ia aanmerking komen de meerdae of aiodere gegoedheid van ken wie ae gelden tn daarby voor de visites de afstand dien degeneahter beeft af te leggen de onkoateo daaraw vfrbondea de meerdere of mindere omalacbliglMid tn daur der beioaken en de tgd dag ol nacht en dit bg gelgktgdiga brhaodeling vaa iteer zieken in é geziu de afstand aleobts ëénaaal in rekening nag orden gebracht Nadat voormeld rapport waa tylgtbrackl is jle zank onder regeling der kosten met betaling van üe getaxeerde sojn van 1416 40 in der minne a edaj i IN QEgQ D EN EEN mOBM TOT WB NQ VAN jSCM ttOLVEftZi jIM Nafr aanleiding van bet a ikel iii h vori pr dar Óoudicie Courant wensch ik eenige ruimte m di Uhd om eei vparstaode vau degelyk onderwys te a twoordi n De weD door dien Ichrgver genit dat nan eWers de uaatr elen tegen sohooHerznini a nsvoMn die m de geheimzinnige stad zgner inwoning i gttiomB wwdl doM mg niei gpdaeld weakalve ikn j vetplifbt gcirwl ieta aaifMJM tmdlit tebaeti iq 4 1 bedo e sokrgver noemt bfl een d wi l d anteer dieg n ir e het ohoolg w tóni bav vfrbond Ten onreclifi M Het i Mj diidêtjjj d e4e Vj reeniging die in too goed Rs alle semeenten vin fvderlaiid afdeelingen telt meer iRvToé kiin npoJTenen meer macht heeft om een goede maiitrefel t4 bevorderen dan eenige kleine vnfiehülende iHteenigtagüBi dia iadaa ngi imé itfiiehMhi ds met door Ha band worden vereenigd Stel dat dé regwring t wenschelijke eener goeue hervo ing op gebied van het Schoolwezen moet onder t oog worden gebracht dan zal t verzoek eener over i geheele land verspreide veieeniginiJ meer wictt in de scbaal lejtneo daa dat allerlei kleine vereenigiugen iidressen indienen Eendraolit ma kt macbl ook in dit geval en ongH ij eld zou die afval van het Schoolvrrbond geen goede maar zeer slectite gevolgen na neb slepen Wat betreft bet aangegeren miildelKmn ollioolefrinim tegen te gaan ben ik hel evenminmevyen schryver eens Het verdient afkeuring om in de harten der nog zoo jfogdisen reeds de kiem de gtld nchl te ontwikkelen en hen reeds in hun prilste jengd geld al bet hoogste idenal af te schilderen Vooreerst kan ik ay moeielijk voorstellen dat liet beloven van geld veel tal medewerken om de kinderen troBw school te doen gaan en zoo hö daartoe al medewerkt dan zaait bet torens de verderfelijke mcht tot geld en bevordert da vcrfeeilijkB oadragd der gierigheid Wat aangaat het eenste bezwaar dat nl t middel oa geld te betoiep met goed zal werken vraag ik ieder of hy in gemoede gelooft dat een levenalnitig speelziek ktnd zooala gezonde kinderen sleed zyn dat de schooi liefst ontloopt ea liever op straat speeit daa op sebool leert alleen door de bflofte om aa aen Jjjta ongetwyfild een keel Iknge tgd in de voorstelling van een kind vijfiif tent ryk te zijn vrgwillig en gaarne de vrye straat aet de nare school zal verwisselen NieoMnd zal dat gelooveu Neg veel aioder zal men dit wanneer men bedeakt dat het kind weet zooals ia de ongeiioeade atad der inwoning van den oogenoeoultn schrgver die vgftig cent niet in handen te krygea maar eerst dsn waaneer ket nefntitn jaar is Ik verzoek ieder die in zijn tijd eeu jolige aardige jongen of ren lastig rroolgk meiige is geweest zich dien tijd voor den geest te roepen en rraag dan of zij zich toen ooit zonden hebben kunnen lattB oiarbalin tot het doea rail iela gp l ot kit llteh ran leta kwaads door de HeltJTfé van eenmW volwassen geworden vyftig cents te tallen bezitten Ieder zal dat mio del tegen achoolverzoim dwaaa vinden Sa nn t ge de schrijver van t genoemde artikel niet het tweeiie jaar krygt bet kind Bwer tiet derde weder meer enz want t eerate jaar waarin jnist de meeste geneigdheid tot sehooIVerzuim bestaat moet het loch door die 50 cents worden overgehaald getrouw school te gaan H t aanfegered middel ia da niet proefhondrad Gesteld rciiter dal hut dit wel was daa zou ao £ de invoering niet weiischelyk zyn De kinderen reeds in bun vro ste jeugd zoo geldzuehlig te maken hen voor te bondga geld is k eerste geld is t hoogste geld is t eenigste doel waarnaar gij moet streven d t is hoogst verderfelijk Pe wereld zal hen vroeg geboeg leeren dat bet bezit van geld niet te verwerpen ia maai gelukkig dit menseh die iu t jn jeugd geleerd heeft dat er hoogere edeler bezittingen 2ij daa gead on alvai Dn Ageliog die de msatschajjpg lulrerdt ziet al spoedig dat dë rijke de eigenaar van geld en goederen wordt vweerd en aangebeden dat voor het geld wordtgebogrn n gekropen dat het geld ondengden doet over het hoofd zien domheid en onliesobaardbeid vevgeeiykt doek gelukkig driewerf gelukkig als bf beefi geleerd eu er van ovrrtaigd ia dal nr andaWi takes zyn die olsebaoa tloor de wereM niet geesr hpuedif i vaa hooger waarde zyn dan goud of goedt a l hg etkent als t boegale i eau Hiak karakter aa een hert dat sympalbie Kovoell voot t edele aokooaa ep pode Hij die de school getrouw bezoekt en tot zgii 19e jiar zich goed gedraagt krggt in de door sohryver tedoelde gemeente een spaarboekje met eenig gètd W § zBlIen met vragen wat deugd en pliehftbetraëlftieglieleekent wanneer de drylVeerdaifrtoé is bet verlaag tol hel bent vae eenige gnldeas te geraken en it raar aq acht den jaiigelin die alfeeri oB ilfe guldans niet te mimen tick gaert blyft gadrag nfef zeer hoo en aokt de kans niet gering dat b nalrzgn i9B jaar of zgne vroegere soliade zal inhileauóf steeds bg alles wat by doet dt vr ag voorop laliistellen valt er iele bg te verdienen f Zoo neea al IS l dan ook iets goeds tal hy I nalatep Pe ra d door den voorstander i van degelgk ooo derwgs gegeven is een verderfelgj a raad pï h óp i dat tlie nergens zal woi den opgevolgd eq wat der aanstaande bevolking betreft van t mysterieuze stadjei dat de Voorstander op t oog heelt er bestaat vretï ivreea dat t een eiio istiache bebtoclttige teer schriela jen dus kleingeestige bevolking iel zyn ËEjwLU T 1N HET SCBOOlvÈlMONfi Laatste Be richten BecUjn 7 April De Krmteibng meldt dat