Goudsche Courant, zondag 11 april 1875

4 t onlangs was roorgestèld Amsterdam krijg t een paar buitengemeonten en heeft daardoor genoeg inwoneia roor een afgeraardigdc meer Het district Haarlemmermosr wordt meen ik gewijzigd waardoor de katholieken de meerderheid zullen krijgen Het nieuwe district G roenlo wordt gerormd door een groot aantal afkoippingen en opschairingen Tan andere districten Het aantal katholieken is aldaar aanzienigk De katholieken hebbeo door de nieuwe kiestabel groote kans op drie nieuwe leden als ééa te Berge opZoom ééa te Haarleaimermeer en ééa te 6roen g Aan het ministerie ran financiën is gisteren aangerangen en zal de rolgcnde dagen ivoi den roortgezet het examen van candidaten roor de betrekking ran landmeter 3e kl bg het kadaster In een Domlerdngarond gehouden vergadering ran het departement Botterdam ran de Maatschappij tut Nut ran t Algemeen is een roorloopig plan totoprichting ran een buur en rerbnurkautoor roor rrouwelgke dienstboden goedgekeurd Er is eencommissie benoemd om aan die zaak uitvoering tegeren De Vereenigiug voor Cbr Nht Schoolonderwijs ondersteunde lu bet laatste jaar 118 scholen legen 12S in het rorige Voor de eerste maal sedert hare 1 oprichting uioefat tij aan een juiar scholen wegens geldgebrek hulp ootieggen Hare scholen telden 18 3 12 leerlingen tegen 17 424 in 1873 123 hoortjaiiderwijiers 111 hulponderwijzers en hnlpon lerwg ercsseii en 124 kweekelingen waren daaraan werkzaam Deze scholen garen in 1872 208 200 91 ttit dal il ƒ 12 per leerling en hadden een tekort ran 26 352 66 De ootrangsten der Vereeniging bedroegen 37 717 87 £ r was een batig saldo ran ƒ 384 62 Uit het fonds tol het rerleeuen ran Toorsqhoiten aan christelgke scholen werd roor dit daal 30 220 80 verstrekt Te Huskeu tien minuten noord oostelyk gelegenTan Heerlen ia dezer dagen bg baring een steenkolenlaag gev onden De eerste grasboter ran dit jsar i aan Z M den Koning aangeboden door A van der Kooy te Vrgeuban Na de voltooiing Tan de spila van den Nieuwekerkatoien te Delft zal deze 120 metera 10 metera booger zgn dan de dom ran Utrecht eq dus de hoogste toren iu cos land In het Dagilad vau frietlani komt de Tolgende drertentie roor onderteekeud door den burgemeester van Hnriingeni Ontrangen ran den beer van der Scheer gepenaioneerd oAcier van geiondbeid Iste Jibuae te Leeuwarden ten behoeve der algemeens armen te Harliogen de som ran 26 welke som volgens berichi van den inzender had moeien dieoen om den geneeskundigen van den miliberaad te Leeuwarden om te koopeo teneinde de Lotaliag Titus Zantnaa van de lichting 1876 dergemeenta llarliogen bg gesebikthpid Toor den dienst lichamelgk ongeschikt te rerklaren Ter gelegenheid Ier riaring ran het 300 jarig bestaan der Leidscbe Hoogesohool in Juni a s door de oud stndenten eu de tegenwoordige academieburger zal de hoogleeraar N Beets uit Utrecht als feestrcdeijaar optreden In het jaarboekje ran bet lager onderwijs Toor 1875 viuJt me i eenige sprekende cijfers waarop het leker niet oiidienstig ia m dezen tijd de algemeene aandacht te vestigen VAlt iet examen ats hulponderwijzer lAelden ïich aan in 1858 435 bandidatan 1859 438 186 468 1861 428 1864 547 1883 687 1884 77 I860 825 1866 896 1897 951 1888 872 18B9 7 9 1870 671 1871 487 1872 604 1873 58 187 4686 Uit deze cgfers bipt dat het geringste aantal camlidaien 435 in 1868 behalve 428 in 1861 gedurig geklommen is tot in 1887 het hoogste getal roet 9£t bereikt Wefd meer dan het dubbele van 1858 en dnt sedert 1867 het getal gaandeweg erminderd ia lot 565 in 1874 376 minder dan in 1867 terwgl door de rermeerdering der scholen en leerlingen sedert dat jaar het aantal ran 961 ainatens tot 1100 had moeien aangroeien om eenigstina aan de behoefte van bulpersaneel te voldoen De SUuUt courttHl spreekt in haar niet offioieel gedeelte het bericht tegen betreffende de concessie Toor de droogmahingd f Zuiderzee I7tt het door het Mnntcollege den Koning ingediende verslag nopens de mitntwerkzaamheden over 1874 blgkt O a dat zgn gemunt lo aan standpenningen 12 800 884 stake an V gulden nis proef en buspenningen werden gebruikt 5166 stuk dtf egMM be lingeD ter nitroering T n do wet betrrkkidgk d inkirartieriufjeu en het onderhoad Tan het krg ttTotk oin aenige wg iging ea mhTBlIing Mdergau oornimelylc betrekking hebbende op de Toedeling Tan paaidea De IliniatM Tan Oor § braogt ter kannia ran belanghebbenden dat op l October ran dit jaar wederooi jongelieden tullen worden toegelaten om bg bet garnizoenskoepitaal te Amsterdam te worden opgtleid tot oScier tm geiondheid roor den dientt kier te Lande ea in de Kolomen en tot atUitaire polkekers hier te Lande Pe aan te nemen jongelieden moeten op den dag der foeTating den Tollen teeftijd Tan 17 jaren hebben bereikt ea niet otidet daa 20 jaren Eün Oaders of roogilen die rerlliogen dat hanhe ionen ti paptllsn tot officier ran gezondheid hier te Lande Af in de Kolonren of tot militairen apotheker hier ie Lf nde wördéü opgeleid moeten daartoe TÓiSr 15 Xali B s een rerioek indienen aan den iuspecleur T den geneesicnndigett dienst der landmacht In eene correapbndeatih vit deze gemeente aan het Vtirtciktiei Dtt filid wordt de n enschelgkheiil aangetoond rith ook in Gondii éen uitgebreid rerslag son de kaqdeliii gea rite deit gettaeentèiaad te doen nitkomm TTg deelen dien wenatsh Tolkomen doch rreezen ieTëb dat die nog lang tot de rrome wenschen ul tit ren biboorea Bl kens bet jaimrslag ran de Nederl Zendiags tmiigmg te Rotteidaa bieren al hare zenduliiigeu ik hu 4eTeu gespaard al hadden ook verscheidene Wdner met nekte te strydeu lucouderbeid arbeiden y Mh fa aderwgs der jeu d dat echter door de eeste leerlyigen ongerrgeM wordt bijgewooud De ti tevtglnl prediking wordt door de Soendanffiteii weinig geioeht zsodat de meeste tentleliiigen hun triieid in diC opeicht moeten bepalen lot fauisbeioek en het itenpNideh ran erangelien en geschriften Ue Traag tkargeeeesiniddelen bg het heerschen der cholera gaf an tot buisbeatek Arerrloedig gelegenheid Oe tenèeiing Cosishaa iet ague rertaling ran het Nieuwe Vtstaaeat jit bel Soehdaoeeaob mat grer roart 0 rer bet gemeen genieten de zendetingen de achting ookdar viat elnittatgke berolkiug Zoo ontring b r 4 h r AHitrs bg iqn r rek naar Nederland ran den Mokaéedaansobeu regent e Ijandjoer wiens son kg Tier jaar oaderweien had een prachtig goa dn korldge met inaeriptie £ en der kweekelingen lm het Zendelingshais te ftolterdam zal dit jaar Is madeKag tritgtionden worden üe ontraogsten ran 4 Tateeaiging beliepen 28831 20 de nitgareu 30ÏB5 98 Oeigk Tn de laatste jaren steeds het eTal was U in het daartoe zoo aitnemend geschikte Paleit toor Fol M t te AaasterdaiB aiiderniiuil eene roorj aafstenloonstellSng ran tniiib iu rourtlireng8elen geopend a beter bezooht door iiiteudiugen dan rerleden jaar TioaweAs bet programma aig er ook anders uit en weggelaten was die groepeeriug en de uitloring ran Mker aantel medailles per roep orerigeus naar welbehagen ran de jury s t welk met acbgnt te roldoen Uet prograiaaia opende 47 ivedstrijden en een 48stf roor Toorwerprn niA in het prograinma gerraagd Voor de 8 eerste wedsirydtn 15 bloeiende Azolea ipdita IS bloeiende Rliododeiidia arb hybr 15 Hocieiïde eamelia japouioa 15 bloeiende acacia 1 15 bloeiende plnmeu 30 bluciende stamrozen waren keltalre daorenge medailles als Ute èn als 2de prijzen lalIÈans i gouden bg de Azalea Zilfs 3 das litr 2de B Sde prga aedaillea gitgeloold j samen dus 12 kft Taraoliil in lst en 2de zit dus hier alleen in lanamin die de Ju aan de aediiille geeft Dil alidc ia ook bet geral in 9 bloeiende en niet Uoeiende planten Toar Tracbl ran baoaaii heesters en planten wordt rati a ttt pragramm b loofd is aan de inzendere rer scding gegerep Tereenkomsug de hoogte der potten l aipea of manden rolgeus tarief den inzenders wordt daMuor de deelname aan de tentooaateiliug W s getnakkriyk gemaakt O a tg n bekroond voor roenblgrende heesters de keer P Hooftman Jt te Boskoop en roor coni kna rti or e n konden grond de beeren T de Loos n Za en ff oaftssan Je te Boskoop en roor bloem lUn de betren K en C Jonker alhier welke laatste ea lilreTen medaille rerkregen Z M kaeft den heer A J de Ball benoemd tot riddar ran den Qooden Leeaw Tan Nassau 4e klasse Men iclirgft nit s Hage aan de j mi Cl Bg daa Baad Tan Suie is sinds eenige dagen een itieatre iieetabel aanhanging Er wordt rootgealeÉ het gdai leden met drie te rermeeiderèn als ém roor bat i f kieadistriot Bergen op Zooa en één roor Ê aea uaa district Oroeiila terens zon het getal af Taaidigdea roor Amaterdam met ééa rermeerderd WaideB Vrgen op Zoom bigft ongereer zooala het ken goedgekeurd en Toor de circulatie l egeTwi 12 795 726 stukken waarvan 10 033 691 aan de Nederlandsche Bank 49 440 aan de Noderlandsche Handeln aatsabam g m het overige aan andere particulieren 2a aan pasmunt t 1 000 320 tiencent stukken geslagen voor rekening van den Staat waarran 1 000 000 goedgekeurde stukken afgeleverd 8o aan oegotiepeuningen 44 147 stuks gouden dukaten geslagen roor rekening der Ned Handelmaatschappg waarren 44 005 goedgekeurde stukken zgn afgeleverd Zaterdag werd te Leiden de Siste Algemeene Vergadering gehouden der Verteniging van Zuidhollandsche onderwyzers en onderwijzerssen om bg overIgdeo hunne weduwen kinderen of andere erfgenamen te verzekeren eene toelage ii éne Uit het jaaner og bleek dat met opzicht tot het aantal sterljjevalten de Tereenigiag lo het algeloopen jaar al bgzoniler gelukkig wfs geweest Slechts ééa lid der 5a kl was overbadeB en aan zgne erven was uitbetaald 239 Het aan I sterfgevallen was nu geklommen tot 136 en het geheele bedrag der uitkeeringen lot ƒ 47 659 15 Verder verlo9r de Vereeniging nog 1 donateur 1 docatrioe en 1 lid door bei lanj en Tot de Vereeniging traden toe 3 Men in de Ute kl 1 lid in de 2de kl en 1 lid in de 8de kl terwijl bovendien nog 1 lid van de 4de naar de Ista kl en l lid ran de 6de kl tot de 3 kl overging Op I Januari 1875 telde de Vereeniging 7 donateurs in de 4de kl en 1 donateur in de 6de £ 1 113 leden in de Iste kl 3 leden in de i kl 69 leden in de 3 Kl 18 leden in de 4de kl 27 leden in de 5de kl en 26 leden in de 6de kt en bedroeg alzpo de som der uitkeeringen voor de erven van een lid der Iste kl 542 50 2de kl 486 3de kl 428 4dB kl 340 6de kl 240 60 ea 6de kl 127 Vooruitgang was dus merkbaar maar dit wekte te meer op tot ea ernstig woord ipa aanbeveling der Vereeniging in bet welbegrepen plan van weduwen en weezen Eergisteren zag men te Deventer reeds twea zwemmers in den IJssel Bg het stadgericht te Berlgn werd voor eeniga dagen een aauklacbt behandeld tegen den verantwoordelgken redacteur van het Berliner lageUatt dr Meager wegens beteediging der politiemacht In het nummer van den 27sten November stond namelgk vermeld dat op de Alexasderplatze een beladen wagen door een bereden en drie gelaarade rregenbc en was geëacorleerd terwijl er tot toeliob tiag bij was gevoegd dat bet rolk de politiedienat rea rregenbogen noemde wg l tg een teeken waren Tan de rrede en meestal na een nweder veraohenen Het hoofd der politie achtte de benaming regfnbopg een beleediging roor zijn oorpaYn stelde een aaaklacht in Het openbaar ministerie waa van oordee dat de benaming regenboog niet beleedigend wa want een regboboog was iets schoons iets verheven de bijvoeging echter dat hg altgd na een onweder verscheen kon plichtrerzuim aanduiden eu beteek nen dat de politie eerst nadat er iets roorgerallcfi was Toor den dag kwam De aangeklaagde roerde hiertegen aan dat dit g en beleediging kon zijn want men kon tooh onmogelgk ran de politiedifpaacs rqri gen dat zij juist altgd daar post ratten waar later een oploop ontstaan zou Bij de uitspraak werd aafgenomen dat regenboog iu dit ge val als spotnaapi was gebezigd en de beschuldigde werd r roordce tot 30 mark boete Tea overstaan der kommissie all de dorpsrereeniging te Wittterswgk is op de Zoniiebrink in teg pwoordigheid van vele belangstellenden de pfoef genomen naar bet nut en het genaak der paardapspoarveeren ot zoogenaamde Fferd sphonerq ïiv proef heeft geheel aaa de verwachluig beantwgofd zoodat die veeren den paardeagebruikers gerust aap geraden mogen worden In alle geval zgn zij boven ketting en touw verreweg te verkiezen ei wijl de matige prgs slechts 10 voor de landboiiwers niet ais te bezwaren d kan worden aangeme rkt A Men achrgft Mn Jiet Utr Dagbl ket volgende In een der gemeenten dezer provincie had iiht eenige dagen een wezenjgke hondenmoord plaats Honden die vol ns de verordening van het gemeentebestuur na eenige digen beMfaard te z jn geweest zonder dat de eigenaar zjfh opdeed mpestep hteemaakt worden werden door een tweetal jratifleagenten naar de gemeente vilkuil gebraiih w r kg laa een paalde gebonden werden met den kop tegen ieu grond Na deze eerste toebereldaelen aie ri g ang duurden en weinig handigheid der exdcutanl n bewezen rolgde eindelijk het ter dood brengen Een agent roorzien vap een revolver met zes Idopen begon van uo 1 af de dieren voor den kop te sotiieten ongelukkiger wijze schoot hg Ei5iS dat ile kogels geen andere uitwerking hadden dan eedige ooodeh 9ze Terwondïng der slachtoffers geen enkel der tes schoten bad een hond gedood Nu waa goede raad duuf Men had er niet opgerekend dat de seherpreohter zgn handwerk zoo slecht zon rerstaan en hem geen kruit p kogela buiten de lading aegegeven Dat te ilea halea ging niet aan en te midden der jankende honden bealoot men dere maar met eén stuk hout dood te slaan Vreeael Bohiaeuwden de dieren maar de agenten waren onve biddelgk eu gingen volhardend met bun werk voort Na d ze rreede exekntie heett men alsnu wgselgk besloteo de honden die ter dood veroordeeld ziju te rerdrinken men doet hun een groot stuk gewicht om den hals en werpt ze dan te water na e kworlier aurs baalt men den dooden hond met het stuk gewicht weder op en het lijk wordt Terder naar de mestraalt getransporteerd Het hoi qjUiif ir gereohlshof baeft uitspraak gedaan in de zaak ran den ruurstoker J r G die wegensmiadastd tegen de subordinatie ijaor bet tuebrwgen ran ernstige verwondingen aan een zijner meerdftrenin rang gepleegd aan bofrd an een oorlogsbodemop de Atchin rivier door den zeekrijgsraiad iêr r edeTan Batavia is veroordeeld tot de atraf des doodsmet deu kogel doch welk vonnis door den raadvan onilerzoek te Batavia niet vae het fiat eieeutie is voorzien weshalve de taak ter re isie aan ketboog militair gerechtshof is toegezonden Het hofheen aangenomen dat de guust ge bepulingeu derwet tut afschaffing ran d dooditrafop het misdrgf als gepleegd in tijd ran oorlog niet rnu toe assingware maar dat teu behoeve van den beklaagde eeni int rerlichtende omstandigheden moobten worden aangenomen en U drze alzoo reroordeeld tot destraf rap den kruiwagen roor deu lyd ran twaalf jaren na Voorafgaande Terralien rerktaring van den militairen stand tDe opmerking is gemaakt dat de slacbtaéüi e Aet liet ttacitnaater wel is waar het rund oogenblikkelijk doodt maar daardoor ook het nade l o hebben van het bloed iu het rieesch te bo d n dot derhalve in den zomer totaal onbruikbaar zoi zuil dewijl het dan spoediger aan rotting onderhevig Is Dezer d4gen werd met dat alaobtmaskerool tfi Afnhem een proff genomen waarbij zegt de 4i th pl de onjuistheid van deze bewering ten stelligste is gebleken Spoedig na de dwarssnede liep het bloed als naar gewoonte ait de aderen eu de hoeveelheid blo diwa8 naar b t tegsen d r sls ets gelijl n di well e 1 de andere llacbtmetholle rerkregni wahlt De toestel met hamer kost 17 60 I f Ö Ê is O N D E N Ilaret heden was het den ondergeteekende mogelijk notitie te nemen ran het stukje door een wenilelaar ia de Ooudtche Courant ran 31 Maart jl geplaatst ÖmigermaU hi de zaak belrokken déet hg dm wandelaar de rraag of bet niet beier ware e e tt de éigenaart der kippen dan de plaah waar die schaaililen te noemen Nu toch brengt hg de politie op een iwaal po r door de woning te noemen rag hem die gesteld dat er orertreding ran aenlge rerordening plaats bad rolgens de bedoeling ran den wandelaar geeue verordfniA ton orertreden aangezien hij er gtent tippen ip na litiM Met dankzegging aan de Bedactie roor de plaataing dezer regels POSTHUMUS Hoofdouderwi ér der te BUdi A rmensabool NB Steller ran boTenstaand stqkje zog orér de taak gezwegen hebben indien Hg nik an mehrdijn eene zgde er opmerkzaam op ware gemaakt P Iikatste Berichten Londen 9 April In het Lagerhuis berestigde Bonrke hit Parleaientalid Sanford beantwgardeode de jniatbeid ran het bericht der wisseling Tan nota s taasohen Dnittdibuid en België de tu ten w en oi fld püeel aan Engeland medegedeeld loodat de oriu legglng aan het PsrleMeiit onmogjltjk wail Ten slbtte rii gde hy er by datf geen beroep gedaan was op de Mogendheden die Belgie a neutraliteit waarborgden l ln antwoord op eene Traag Tan het Parleaientalid iphwd eide Biurke dat sedert de troonsbéstyiliag T n Koning Alpkonsus herjiaaldèlp aan dronlea vas op aehaderergoeding ten behoere Vaji de Engelschen woonachtig te Carthagena de gezant Layard rerla gde dezelfde schaderdrgoe ling als aan d Dottscfae onderdanen rerleend raa POltl Oostenrgk 9 April De proclamatie des Keizers aan de Opriqgsmarine drukt in warme bewoordingen s Keizers terredenheid uit orer de houding en het niteilijk der marine troepen orer de oefening en het vlugge en correcte manoeaTree ren ran het eskader benerene orer den dietst in en de regeling ran de inrichtingen der Maririe daarroor geeft de Kei er aan het gansche personeel zijne warjiBe erkedtetgkheid en olie terredeiibnd te kennen De rice admaaal Bourgouiguon werd door den Kaiztr tot adinira bevorderd CORRESPONDENTIE Het iBgezondeD itiik van voortUunier vaH dei ittjk on dermjt sal ia een rolgend ar wordett geplutll De KiiüAcTie Burgerlijka Stand GüboaiH 7 April Leendert ouden L Biunendijk en Sibkes 8 iehinns Canulli oadsril van der Boom tD U Balfoori Coneia udan H M lk rt en P Leefiang Saartje oaders H vaa Waai en H de Voa 9 Mattlieaa Jasephni ouders J van Waai en M 8 Verfaoeveo OviaUDm April C van Omsrbrk 22 j 8 D H I v bemoscL 2 m 9 K Bas 10 m T Reyet 4 m J Raboaw I j ABVCftïBNTiËNa Ondertrouwd J H A tAS Mi PAYOOKDT EN G m ABBN Zaxt 8 April 1875 Eenige kennttgeving J Heden oyerleed ons dierbadr kind JOHAITNES in den oaderdom Tan 1 jaar C BABOüW J RABOÜW BcHEEPBOUWmi Gouda 9 April 1875 NédertaBdseh SchfWivePbowl OPENBARE VERGADERING der Afd Gotula na het NEDERL 8CH00LVERB0ND op MAANDAG 12 APRIL a dat aronds ten 7 en i ra in het Locaal Nirr en VekjiiuiK op de Oosthaveu alhier Spreker de Heer Mr A KERDIXK te ê Gravenhage Belangstellenden zoowel Toor als tegenstandera inaiinen en Trouwen beneden lo jarigen leeBfld wordt niemand toegelaten kunnen rich ter verkr ging van een toegangsbillet varroegen hij een der Bestunrsleden Namens het Bestuur der Afd voomoemd C THïM Seereiérit Om NIET teverkiIJKen ZEBPAK3H uya dfi Z SZLEDWliS te Qouda Door zeer voordeelige Coatracten met de beste SÏEEEOLMUra is de Heer H A DISCflr Ihiitburg gerepreaenteeid door M H DIEPEVESN alhier in staat gesteld de UITMONTBNDS TJB te levenn tegen zéér LAOS PRIJZEN w t ummm firma H E P Oosthaven B ill Üeëlfc voorhanden ÖEVENTER KOEK KONINGINNEN BROOD PEINCESSEN BROOD PEESTGEBAK ELIXER d ANVERS MARASQÜIN l qu ur de KIRSCHWASSER Table Enz enz enz immmm over het Chriatel k Onderwij op WOENSPAQ den 14 dezer dés avofids teb half Acht ure in het Lokaal Beii des Volks oau de Peperstraat Whier te hoildeil floor den WelBerw ZeerGel Heer P WAGfiMAKER Predikant te Rotterdam VRIJEN tOEGANÓ KE WORDBN GEVBAA6D EBN NOODHULP loon 2 50 per week en eene DIËi STBODË beneden de 18 jaar Toor ligt hniswetk loon 1 00 per week beide Tan P 6 van goede getnigen Toorzien Briereo franco onder letter H ter Boekdrukkere van H GOOBI88EN te Gouda Te Gouda worden te HUUR gevraagd gedurende 6 weken liefst naast elkander moetende dienen tot hèt VERRICHTEN van TEEKENWERK góéd licht dus hoofdrereischte kuifhende anders niet dienen Adres met franeo brittvén Midek letter A aanhet AdvertentieBureau van G B van GOORZO NEN te Gouda ƒ 30 Gent m Cent IHAIZ Blauwe Zaig es Bg de voortdurend afwisselende temperatow aan welke wy thans zijn blootgesteld m n de KalBBonbons by katbarale borstaandoeningen belemmering in de ademhalingsorgaiMD Hoest en VerkoudÜeid én onovêHréflèiid BKPROEFU IllIlSMtDDËL genoemd worden Bg zware verkoudheid is t raadzaam 4 a 5 BonbMs in een kop h te melk te gebruiken JOH HOB F sche Centraaldépot Ameterdam Smalle Blocmmarkt bg de Sti steeg P lS4 Verkrijgbaar te Gouda hg J C van VREü MINGEN en de Wed A C SCHOUTEN ï abriek DE JOHGH A CIV 06 Leveren of vervaardigen en hterstellen alle 4o6rten van SfOOM en andere WEfÉ ¥WlèBff MACHINE ÓLtJ in vgf Kwriliteitfed Ëfelite EAU des FEES f 1 50 de Plicon bU Cfrs v vrVË Jr Coiflistir et Premier Postichetfir itlAR en BAARD VERWEN in BWad Bruin en zwart zonder HÜlD of LIN NEN Ie vlekken als men de Flacon half gébrdiktlieeft B tiet bevdlt nietj Usdaii gett ik nwt genoegen de betaalde 1 50 ten i l