Goudsche Courant, woensdag 14 april 1875

woensdag 14 April W 1658 187Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken bij J Mtilder te Grouda Oouda ürok tu A Brinkmu LIEBEBTimi APOLLO met medewerking van de Afdeelibg llteriVke Welsprekendheid oJ ZONDAG 18 APRIL 1875 dea aTondsten 77 arepreeiet in de Sociëteit Ons Gbnobq n De ondergeteekende bereelt zich aan tot het LEVEREN van DRIJFRIEHBlf Lederen Pezen enz alsmede tot het opnemen van Bestellingen voor BülL KOPER UZER en ZINKGAAS in alle aoorten waarvan Monsters ter bezigtiging lÖ te bekomen Q H de VRIES ROBBÉ mww mm eene ruime sorteering KIN DER KA PERS HOEDJES DOOPMÜTSJES BREVETTEN BOEZELAARS en Witte KINDER KOÜSEN in diverse PATRONEN LAVALLlÈRiS effen Kleuren a ƒ 0 17 DAMES KRAGEN en MANCHETTEN HEEREN FRONTS DASSEN BOORDEN ENZ M de YLETTEB lanje Oroeiundaal HOOGSTRAAT en KEIZERSTRAAT ROTTERDAM Magazgn van BLOEMEN VEEREN STROOHOEDEN eOEDENVORMEN UNTEN ZIJDEN STOPPEN BLONDES TÜLLES GAZES en verdere NOUVEAUTÉS in iODE FOURNITUREN Voor WINKELIERS en M0DI8TEN Ruime Keuze eu Lage Prijzen i lümpuddlng l anglalse SCHILPAD en LONDONDERRIJ SOEP benevens fijne Oop Erwten uit de fabriek van W HoooBNSTKAATKN te Leiden zijn uitsluitend verkrijgbaar bjj P J MELKERT in de Haag sche Winkel Zuivere West Ind Arrowroot echte Revalenta Arabi ca en Farinace onsfood j Huogheemraadschap Rynland DIJKGRAAF en HOOGH EMRADEN van Rijnland brengeii bg deze ter kennis van beItnghabben den 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar IB74 op de secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het atsemenn zal worden nelergelegd van 8 tot 22 Apiil a s van des morgens 10 tot des n Sniddagt 2 anp en aldaar tegen 15 centi voor Ik exemplaaf verkr gbaar zal zyn 20 dat ingelanden volgens art 165 van het i lement van 6 JbIü 1857 Staatsblad n 90 hnnne bezwaren tegen leze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dtu voor 29 April an de Vereeoigde Veripidering moeten hebb ingezonden 3 dai de Vereenigde Vergadering Vrgdag 30 Ap ril in hel openbaar zal overgaan tot de behandeling vak bovenbedoelde rekening D graaf en Hoogheemraden van Rijnland DB CLGRCQ Dijkgraaf W O DK BROUN K0P8 Steretari iMim kfA 1875 I De ondei eteekende bericht de ONTVANGST der NIEUWSTE MODELLEN van eene mime en nieuwe Collectie LAKENS en BUKSKINGS beuevens eene groote partg @ llI flfl ®lBBir Madapolams Graslinnens ÓL Dimets enz enz V w ü sctib±tk Wl DORSCH WERKTUIGENI □ air dt nienwit nitgeTondcD conatraetie dorsehen in ééo uor evenveel ah driis dorBcberi op eeo dag franco toe zendiogper tpour ƒ 1 to Onder gtMnotia eo met fHToeftyd Pil Mayfarth k Co Fabriek van Machinen Frankfort a N m A SFRDISTRAAT S 30 LEUVEHAVEN 3 255 Behangerö PMIVS Dz Stoffeerdcrll fiOFLEVERANCIERa MAGAZIJN van alle Soorten van TAPIJTEN GORDIJNSTOFFEN BEHANGSELPAPlfiREN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle stolen Meu ileeren Apartementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden x BRIEVEN adresBeeren Magazijn ROTTEROAM p iaA3 ag nxi do pfti uoïsïjoji uap uf uapjoA sanaajuoo ouv e s Magazijn yan Manufacturen en Confecties EMSOSE BA2AB C DSMEP on WestnieuTTvland O Ro1i t erdam bC S De grootste sorteering tiXWlXTl en GEKLËIIKDE ZIJDE POPELIiXES en andere KLEËBJE8SiOFF £ vinden de Dames in mijn Magazijn t eft I SS i SoHede Kwaliteiten uitsluitend voor mijne firma gefabriceerd worden egen lagere prijzen dan in Parijs of elders verkocht suilen door het geheele Rijk franco Depot van de beste eendraads en dubbele stiksteek Naaimachines Er wtfrdt ten spoedigste EEN SCSILSEtlSENEClT gevraagd die goed werk kan maken voor vast werk T bevragen b den Uitgever dezer Conrant Openbare Verkooping TIMMERLIEDEN De Notaris Mr KIST te Gouda is voomemens op MAANDAG 19 APRIL 1875 voortniddag tien uur in de Bouwmanawoning en Herberg vah A LEEUWENHOEK te Stolwijkeriluiê B n 86 in het openbaar te VERKOOPKN IIKALFKOEIJEN GEVRAAGD en een 1 VAARKOE 3 KUÏSPINKEN l Melkgeveude GEIT een aantal KIPPEN enz BOÜWen MELKGEREÊDSCHAP MEUBELEN HUISRAAD en Alles vóór de verkooping van 7 tot 10 uur t zien Kennisgeving De BURGEMEESTER der gemeente Gouda Gelet op art 17 er wet van deo 22 Julg 1873 XStaattbtad a 116 Brengt ter algemeeiie keaoia dat de opf af bevattende de uitkomsten tad de belaatbare opbrengat dëir febouwde eigendommen binueo die geiaeenle voor teveel die gelegen zgn in de kadaatrale Seetie l vkn den 13u April 1S75 gedurende dertig dagen tér plaataelijke Secretarie van dea Tooimiddag 10 tót des namiddag 1 en van 3 ot 5 aie ter inzage U nedergelegd en dat aan de betrokken beItnghebbenden eene kennitgeving ral vorden toegezonden waarin de belaatbare opbrengst vu bonne c igendoamen vermeld is Gouda den 12 April 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN KENNISGEVING Bl UGEMEESTER en WUÏHOIJDBBS van Ooada tirengeii ter kennis raa ile ing eleurn lUt het te aniiiollings Kohier der plaatselijke directe belasting iu deu Gemeente aor hei dienstjaar 1874 door Hreren Gedeputeerde Slaten raa Zuid Holland Kueilgekfbrd ter invordering aan den haar Oatsanger deter Gemeente is toegezooden Gouda den 13 April 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLUBVERFoETUUN Vi K BbEOBN IJzENDOOEK BUITE NLAND ÖüÜenlandsoh ITveralcht Voor het oogeiiblik iiia de aot i s tussck n Ftgisen n België gewisseld het boofd oiidcrwerp der politeke pserwegingen lu Engeland rbonU waar men teeribevrieud is met Selgie eu nayverij op de neutraliteit en de onsfhankel liiheid san eeur Und dat omcao te Kggao aw Engelsche creatie ia ieetkd deisaak dadelijk de aandacht getrokken en ii het parIrawnt heeft de heer Lewis eene interpellatie langekondigd die gisiereu ion pl a hebben Op tv elyk oodubb l a9 g unipelende op de erolgen dia it d ie aa c loor li lgie s neutraliteit koBWin voortvloeien waaneer geen gavolg gegeven wMrd D het verlangen van Suiisohlaiul wensobt de M r l vi te weten of de Eugelicbegezant te Qnaael medadeeliuc van deu zank deed en of wannear hem daaromtrent door de Ëngelsche He geering instructies verden get ndeo er bezwaar bettaat deze stukken aan het Huu nede te dealen verder welke stappen Engeland dat met de andere groote MogAdheden formeel Belgia s urutraliteit en onafhaolelijkbeid wavbiAgde voorusmeiis is te doen ketz langs diplamatieken weg hetzij op eenigeandere wijze iiio einde eitelyk gerolg te geven aandese garantie wuoeer Bel ie s ouiifhankelykheid evaar loopen lott door d afwijzing der weosohenvan Pruisaa Ook dr dagbladen in Kngeland houden zich met die Bota a bezig Daarbij komt nog een artikel van de Berlünache Pott dat teer merk iiar li is en aanleiding geaft t t allerlei veraut istende berichten Het blad zegtt Door de jongsie gebeurteuisafn wordt hat helaas aeer en meer waarsotigulük dat de Fraasehe Nationale Vaigaderiog onder de be denkcigke leiding van Mao Maboii en de prinsen vai Orleans er alles op toelegt om bet uitbrtkitn van een rnanc roorlog te overbaa t n Ann de eene tijde vreest de tegenwoordige vergadering dat er ouler eene volgende met eene sterke republikeinsche meerderheid niets van dien oorlog komen ui aan de andere zijde meent een talrijke groep van koningaiiezinde fgeraafdigdea lan de gevolgen vau dien oorlog zich te kunnen bedienen voor het herstel der monarchie De oorlog derhalve nadert al kunnen de buien di aan deu gezichteiniler bijeentrekken nog weder cich verstrooien De Oostenrijksche con servatieven gesteand door dea krachligen iniloed van militaire kringen pogen A drassjr ten ral te brengen ten einde zich te kanoen bedienen vau toe komstige gebeartenissen ia Itatt Hei u zeker dat Itslièüen Paus een werktuig aiekt te maken in iijne handen om den laliaanschen stastkondigen invloed over de gansche wereld le doea gelden Het meerendeel van de hoogere klaeien lo Ilalid is volkomen bereid om zich aan Ie sluiten bij teder die een bondgenoot wezen zoo tegeo ÜulMchland In dB antipauselijke houding toch van Dnitsohland tiet men eene anti Italiaansehe hoidiog eene houding nadeelig Voor Italie s nationale belangen Intiiiscken is het volstrekt niet zeker dat 4e Fransohe regeeriog op dit oogenblik er in slagen zal een bondftenootschap met Ooiteórijk en Italië te sluiten Slaagt zij daarin niet dan zal vermoede de oorlog worden Uitgesteld De toestand eobtsrSs van dien aard dat ket plicht wordt de Dttiteehe natie beter op de hoogte te brengen an de werkelijkheid Het is tgd dst y die slaprn worden wakier geschud De Norddevhdie schrijft naat aanleiding van dit artikel in de Pml dal de maatregelen IB Frankryk genomen tot reorginisalie der armee een alleszint verontrustend karakter hebben n toont san dai die maatregelen met anngdrgd zijn op e e solide herstelling an de Pransche legerkraehl maar dst daarmede veeleer tjerustingen ad t e met consequentie worden doorgedreven waarvan bet doel geeustins verborgen blij fi Daarentegen gain de btsebonwingen van de Poit over Oostenrijk en Italië niet van oen waren staal van taken uii In beide Landen is ix invloed der nltramontaneo niet sterk g oeg om aan de verstandhoading van Oosteorgk en ïlalie mat Daitschlsnd afbreuk Ie doen en d vrieodsehappelijke verhouding te storen De üugelsobe dagMsden zgn vol beaobonwingen over deze zaken de nota s en de waarschuwing in de Potl Zy tracheii de gemoederen tot bedaren te brnegrn doch blijven niettemin ten strengste vasthouden aan het beginsel der handhaving vaa Belgie a onafhankeliji eid De ïVi jegt dat de tekst der Duitsche nota de bevestiging brengt vaa hetgeen dnt blail voorspeld had namelijk dat de zaak minder ernstig was dan men vreesde Doitsch tand dreigde geeiis ins rechtstreeks Dit neemt cehter niet weg dat de grondstellingen welke het vooropzet zeer geraarlijk ziju Wij zijn overtuigd t het blad teu siDtle dat de Duitsche regeering niet bij zoo onhoudbare slellinKu tal volharden De ülfilg Nam zegt dat de herhaalde openbaarmaking van jirtikelen als die van de Potl in Europa de meening zooden doen ontslaan dat ds regeeriog te Berlijn Frankrijk tnl den oorlog wil aanzetten I e Franïche dagbladen zijn eenstemmig in de betuiging van de vredelievende bedoelingso van htt Fransohe gouvernement en de Frtaschs natie De Untager de Paru maakt de niet onaardigegissinfï dat al het krantengeaohrijt in verband staatniet met den politiekeh maar den geldoorlog detaal der PruisSifche pets meent het blad ia bestemd om in het behng van speouhitt$n te dienen de hooge koersen te Parijs hadden op de Berl nsche markt ongunstig gewerkt tei einde epa calaiirophe te voorkomen tracht de Pruisische pers de Parijache mar t teveroutrulten ll e groote wgriging van het prefectea personeel is eindelijk gekomen aont prefecten zijn verplaatst Het tal nader Aoeten Wijlen of de verplaatsingen naar den zin zijn vau de repnblikeioeo Te middan van de lieardere beweging up het gebied der Duïteulaadscbe politiële ontwikkelen tich de binnenlaudsche toestanden in Frankrijk ia een zeer gelukkige nohting De uttin n dw generale raden lijB voorbeeldeloos kalm toodai ijerjeris een incident of eenig conflict ia voorgeviillen wat mei gedeeltelijk ook il toi sohrijren aan een vertrouwelijke instructie tan den minister van binnenlandsche zaken aan de prefecten waarin deze met het oog op het definittbf vastgeitelde nieuwe regeeringsrégime tot gematigdheid worden aangespoord Daarenboven heeft het rertrouwen in de regeering weder veld gew inen door een cir taire v den minister van oorlof aafl de com mi deerende generaals bg het leger De minister herinnert de generaals kort maar krachtig aan do nieuwe e eving waaraan iedereen in het land ch moet onderwerpen en muet gehoörram n dit past vooral aan hen die een hoogeo rang innemen Iedere particnliei e gevoelens moeten worden gerespecteerd voor zoüver hij die tot zijn particulier gebied beperkt maar de regeering verlangt hi bet belang vso der openbare vrede dat geen ambtenaren of vertegenwoordigers van den itaat zich door geschriften ót handelingen aas vgandige manifestalign tegen iDé d or de nationale vergadering aangenomen conslitu tie zuilen schuldig maken Vier mmiaters Dufaure Walton de Meaux en de Cissey hebben zicli tot dus er openlijk teox gunslq van d ii republikeiitschen regeerii j svaria verklaard Hoe Leon Say deukt is niet tuufelac itig DekeitBgl eca is vrijzinnig genoeg Te f fcht Oierkt da Timei op de vrij nnnige b égripp n hebben de meèfi derheid in tien ministerraftd eu hi t is met te verwsöh ten dat BafFet ti u positie als hoofd ran het Kabintit op het spel zal zetten doof jicb legen de verkiaMfgeu zijner arabtj enooten te kflnten Omtrent het resultaat der ontmoeting tusschenkeizer Frans Josef en Victor Emmanuel beginnenal bijzonderheden bekend te worden en indien werkelijk het doel ia geweest oia een gemeenschappelijklj gedritgslija ten auozièn aii de pauselgke quaettievast te stellen dan schijnt de keizer Met het g wenschte resultaat te hfibben verkregen Volgem eene depéohe uit Berlijn ugo althans de kansen op endtrlinge sainenirerkiug ia di quaestie te Veuetijinist beter gewardeii Mitsol iea an na bet bezo van den Duilschcn kroonprins nog iets kunneo Hn werken In Pruisen lelf Wgfi de strijd tUssehen de regeeriog en de ullramontanen obVériimria mortdano De te Fahla vergafterde biasofaoppejf hehbea MB adrM aan den keizer gericht om te piatesteir n tegen de wet waarbij de salarrsseD der wederspannigi pr llien wordt ingekokkeu Hierop is van wege hel sitalVliinisterie geantwoord Een zeer gewichtig wetsontwerp is bij den landdll ingediend Deregeeriug stelt voor deert 15 16 en 18 oer constitutie in te trekken waarbij aan de kerkgesetitabhappen geheele vrijheid van handelen oq hnn gehiAl wordt verleend Meermalen is beweerd dat deze aflikïlen zich verz lten tegea de inmenging van den staat ia de zakeh der kerk De regeering nu wil haar t inflM ders dit wapen oit de hand nenlen De prins bisséhop van BileüiS heeft ahn den perpresident geantwoord dat hij zijn mbtntèt rijniQig iil neerleggen tondat thans 4e Csidt h rechten zal worden behandeld De belichten van het Spuanache oorlog tet n eI luiden zeer tegenstrijdig doch z veel ie zeker d t er voortdurend dan bier dan dair met afwhftledd succes wordt gestreden eo de Carlisten aHhani ifiH tuinder voordeden belia er dan de Alfonsisten Het gesclido er bet bestier van den staat Ltntisiaiia io de AOierikaanache Unie schijnt eindelijk tbt eMe voorloopige beslissing te zijn gekomen De senaat leeft de handelwijze van president Grant goedgekeurd en daarmede zijne inmenging tot handhaving vail hef gezltg vaB dé regeering van Kellog Dit besluit van dlin ftnaat heeft dus ten deeie eene minder toiiiiè strekkiff dan dat van het huis wat mtdrakkelijk de r greilng Van Kellogg erkende tot aim den eindlermj n van zgne beaoeming einde va4rl876 Ook werd in den senaat een voorsiel v rW rpeu wbij zfu zijn goedgekeurd dat de preaidaat aau £ ajlwil f verdere ondersteuning erleende Uier hiald dus de senaat hèt terrein zuiver door niet reeds van te voren eene beslisiing tï aélBen ver vetAaTe Maatregelen van het uitvoerend bewind A n de andere zijde gaat echter de Senaat verder dan herHai8 iI r alles go l te keuren wal lot heife I8g h d Bit besluit vsn den Senaat kan bepaaldelijk wordapbes schouwd als eene zegepraal der repubiikeiiische sri die in den Senaat nog altijd de meerderheid beéfi at is ze door de jongste verkiojiiigeu zeer gfdjjd Men vertrouwt dnt ile bevolking vau L iiSiSjia met dit besluit genoegen nemen ia dnar men er üeu strijd moede i en reeds weken long beeft kUu nen voorzien boe die te Washiuglou zou tafim beslecht terwgl toch lege i zoodanige beslissidg Jimg verzet zich openbaarde Men til d VoolToopig r er