Goudsche Courant, woensdag 14 april 1875

eaoc Dcnao met dezen toeittnd ran orergang M in hK B ur ins 1876 kainen dan de rerkielingen da weienlqkc OTertniging uitspreken ran de eerderheid der barolking BINNENLAND QoVDk 13 Apml Zattrdaj is door de kearmeesters ran het rleescb n apek bygeslaan door de politie alhier in beslag gtoMarn bg A da Jong in de Vogeltsnuug p m 10 Kilo en by A A Nie r eld in de Peperstraat p 100 Kilo rleesob hetwelk met gekeurd en ls sekadelyk roedsel roor de genndheid oomiddel k ia begntr aa A wa B dia lioh in bet laatst ran het rorige jaar aan het plegen ran rerschillende bmtale diefstallen had aobaldig gemaakt en door de Ar rogdiaaeaeotsRechtbank te Botterdam om baren jeagdi r Icftgd 13 jaren was rrygerproken net bepaling dat ty roor drie jaren ia ten rerbeterinis cstioht Bsoet worden rerpleegd is gisteren morgen aaar het gesticht te Montfoort orergebracht Trjj algemeen is tegenwoordig het nut der gjrmnastiak erkend en i eheel oonoodig mag het beeten denattige gerolgen ran g anastische oefeningen op hetliebaaa en ook op den geeat ran den mensch nogaaalsaan toonen Daarom kanoen arlj rolstaan met ons genoegen te betuigen aan de pogiagm ran den heer Steenbergen alhier die roorneaena is roor jongelieden uit die klasse welke tot beden niet ran lijnc leasen proliteerde a ursas op te riebteo om ook her in de gelegenhaid te stellen goed geleide lichaamt oeleningen t kaanen hebben Wy wenaoben deo ondemeaier goed sacoes toe in iga pogen en hopen dat reien ran genoemde gelekaid gtbruik tallen maken In deo nooht rao Zaterdag op Zondag is te HooaInebt weder eene poging geschiedt tot inbraak Ditmaal haddea da dieren het roonien op de woning oirnkeren Nelenan waar echter toerallig tengerolge ras bet kalren ener koe een paar personen op de baeo waren bfji bet bemerken waarren de dieren de riaehl namen Da wliaota roor het Atokin aonament heelt te Hiaatrwiht pgcbraobt 43 S3 In het naburige Da YUat werd roor hetieUde doel 13 30 ingezameld U da Ned H nr Ociieente te Berkenwoude e a dooi dea Preaident Kerkroogd aan dea tegenwoordigen President de uitbetaling geweigerd ran M deel der bea wettig toekomende gemaentetoeligt Zg was hem roor tgn komat in de gemeente raeksrd door een met de baodteekening ran den Praaideat Kerkroogd en de kerkeraodsledea gewaarMafktaa traktementslegger Badoalds Frsaidenl Kerkraogd eigent het recht lieh taa d rastitatie der door de gemeente bestreden koatoB bedoeld in Art 72 regl op de rac ralg os Art 73 ib welke eerst na twre maanden bg bet tertrek Tan deo predikant aoet plaats hebben ran de htm wettig toakoaende gemeentetoelage in t honden Wf da gahoaden rerkiezing ran hoofd ingelanden kooUiageUud plaatsrerrangers bg bet OrootWatarataot la Woerden ign rerkoren tot hoofdingeland ia hel Ie diatrict de beer H ran Dommelen en in bet Se district de heer P J Biaat Tut boofdin aiand plaatsrerraagers Ie district de heer C E ran dor Qaaat en in hel Sa district de heer P ran Daa Kt Het aUaUhlad no il herat het kon besluit ran l April jl regelende de insleMing ran leerliog ODsals en de tereitchten om tot die betrekking tewordon beaoead Oiateraa arrad trad de hem Moens lid ran bet kooHbaatanr raa da Vereenig ag Volksonderwijs la AraWa a oa een roordraMt te houden toen w M do kg rarrnat wMU door de tyding dat eren roor zgnkoaul oA tta aMeeling Arnhem dier Veraaniginggtrorad bad Dt kiaritaeyaiaa welke rerteden week te Vollenkort oog roor 7 i 8 atairers ring ran da band gÏBflaa worden daar thans raeds roor eren loorecl ealao par ttak r arkoobt Mei letdwexen rerneeat men dat de heer F W C Blea lid dïr Tweede Kamer roor Rotterdam die T icnigeo tgd aet tyne rchtgenoote naar het Builaolaad ia rertrokken aan de Franscbe grenzen bg kat orerstappen in era spoortrein eeu rrg ernitigen Tal beeft gedaan welke hem eeu eukelkrenk heeft Taroonaakt welk ongeral het terder reilen onmogelyk naakte Naar men rerneemt ia thsna de toett M ran de n patient niet ongunstig Mejuffrouw HeerMntn heefl r n de handgeweien hel rooralel om de Louise iii Multaiuli s Vorstenschool te rerrulien Door Burgemeester en Wethouders ran Snetk is bg den Uaail e ii pl n ingediend tot regeling ran de openbare school roor M L O Het plan tal door drie aectien worden ouderiochl Orer een rerzoek rah bet departement Sneek der K derl m ialscliappy ter bevordering ran ngrerbeid om suljsidie roor eeiie ludustrie school roor meisjes is nog geene beslissing genomen De mnderstallrn ran de reebonders in Drente Frtesl 6ron ca Overys l worden thans weer druk bezoclil door opkoopers van ksifdekoeieu de èen kalfden bet liefst de pryzen dezer dirren begiiiueo dientengerolge zeer te stygen in de laatste dngen tyn p m 700 stuks per spoor rertoaden naar Duittchlaod en België die rai üO a 230 golden De landlieden rerblydeu zilili orer deie gelukkige wending ran zaken De gezondheids cnmmisaie te Dereuter houdt zich bezig met het dnderzoeL der rerscliillende broodsoorten rerkrygbaar by de rerschillende bakkers te dier stede hetwelk tot resultaat heeft geleid dat hel watergehalte bedraagt ran 35 tot 10 pCt terwyl het gewicht ran I O eeuts tarwebrooden rerschilt Tan 86 tot 44 dccagrnm loodat de uitkomsten in rergelyking ran andere gemeenten zeer ongunstig zijn De Tijd ontleent aan de Mmiotu catholiqtiet allerakeligste byzonderbeden orer d veirolging die de Christenen lu het ronge jaar in een deel ran China moesten ondergaan Tegenorer de wreedheid der heidenen komt do geloofsorertuigiiig en sterreusmoed der Cbristeuea prachtig uit Kinderen aldus ie Tjjd ran teren tot tien jaar wien men het leren wilde sparen als tg slechts hun geloof wilden rerzaken stalden zich tonder rerwgl aan de zijde hunner ouders die reeds roor den dood bestemd waren en rerzochlen aet hen te mogen sterren Men spreekt zelfs rau kinderen van fier en ryf jaar die uit de handen hunner ralsche bevryders wisten te ontsnappen om hunne ouders iu dea dood te rolgen Zy Bobenen te begrepen dat men ze tot hun eenwig ongeluk wilde brengen dour hen iu bet heidendom op te roeden Niet minder belangrijk is de rolgeude passage uit de oorreSpaiideulicu ran Mgr Ganthier waaraan de MuuMt haar bericht onlleeneo Ik ontrang zoo a l p de prelaat de mondelinge en sobriftelijf d claratieu ran twee prieaters een diaken i4 csniga esteohisten waarin deze eonstateeren dat zy in den loop van Mei jl zelf geassisteerd hebbrn by de brgra ing ran dertig lyken ran obriiteneo welke uit liefde rior bet geloof rerdronken ign e dat deie liehaaun ondtuikt Khhiuh ttatt vm onthmdiug nut de muult omuuij eaame geur tenpreidde Bg dag zng men ze bg twee rier ryf of zes op de wateren drgren men begaf zich in booten om e op te risicben en daarna te begraran Dt lijke der keideaen dharetUegtH welke tegelyk met de obrislenen duor de opstandelingen werden rermoord heditrven zoodanig de almotftir dat het toorbijdrgee van ee enkel genoeg mat om de me te ea de oeeen der rieier terieyderd te houden Date lyken waren grmakkelyk ran de anderen te onderscheiden daar Ij met alt die der obrislenen aan elkander waren gebonden Ook de wilde dirren schenen ban bloeddorst te hebben aigelegd een M ohristendn was naar de bergen gerluoht f llgrel het daar ran wilde dieren wemelde rerkozen n y het gezelschap ran tggers en panters boren de onmenscbelyka rerrolgingen hunner eigen stamgenoten Dit was zoo opmerkelyk dat de goedgezinde keidenen bontieobristelijke rrieDiten aanraadden allen naar de bosschen t rluehten daar zg toob oieta taa de wilde dieren te rreecen badden De oproerliogeo die door de regeerin stro peu rerrolgd ook in de bosschen aan tobnilplaata zochten werden echter door het wild gedierte toeteer gebarend dat tg rerplicht wnran naar de dorpen in de riakte terug ts keeren Geaiddeld warden 16 rao ben per dag door de tygara rersobsurd IDE H EIDEl Gisterenarood trad Mr K Kerdgk in déze g aeente op om daartoe ultgenoodigd door de afd Gouda ran bet Schoolrerbond over het rolkaonderwijs ta apreken £ en rrg groot publiek waor Met bet oog op het gewicht vnn het onderwerp meenea ffü ia dit ar een taa ruime plaati aan t veralag van die rede te mogen verlceneo ns ReDAtTiL onder rele personen uit de omliggende gemeenten was opgi omen om den hrer Kerdijk te houreu wiens roo ttrachteu elders gehouden ren goede rerwacfating ran Ifien spreker hadden doen opratteu eene rcrwaohliug ilie niet i teleurgesteld Ue heer Kerdgl begon nadat de roortitter Dr P de Wilde de rergadering geopend bad met Ic herbalen wat by reeds elders gezegd bad dat de cto 2kwestie roor de o 2crioj skwettie bad plaats gemaaU Wat roor een paar jaar slechts met schruom in de volksrertegenwaurdiging kon geuit worden d it was nu door reien erkend dat nl de schoolwet Van I8J7 farbetering bttboelde Het fundament waarop gebouwd was atoet behouden blyren maar het gebouw telt moet rernieuwd rerbeterd Vooreerst eischt de roorbereiding lol de rolksschool dringend rerbetering Ue bewoarsoholeu zgn racial onraldoande en staan onder directie ran personen die dikwyis niet geschikt tyn voor bun taak Is er geen bewaarschool dan gaan de jeugdige kinderen op de rolksicbool zelf tot hun eigen nadeel en dat der andere kinderen Wat de rolksscbooi zelf betreft is t niet aiadw treurig gesteld By l aangaan ecner school ziet men onder de rele jongens en meojea enkele die in leeftyd en neiginggelgk zgn aan andere kinderen maar die door hunne betrekking raa tweeieli g halfslaohlige wezens zgn die roor onderwyzer moeten spelen bg kinderen waartoe zy eigenlgk zelf nog behooren Dat kwiekelinfcnstelsel is een groot kwaad roor de kinderen en ook roor den ooderwyzersstand Men beeft het roltte recht den toestand waarin het rolksonderwye rerkeart onberredigend te noemen Het is niet te ontkennen zeide spr dat dit sedert het begia dezer eeuw rooruitgegaan is dal de wet ran 1867 reel rerbrteriiig beeft aangebracht dat er gemeenten zy n die meer doen dan de wet hen rerplicht reel is er reeds gedaan maar de toestand ran het oaderwija is nog teer gebrekkig en bet gebruik dat daarran gemaakt wordt ia onroldoende De ainiater ran binnenlandscbe zaken zelf rerklairde nog onlangs dat Nederland niet boren aan staat in zake het onderwya zelfs in de moedertaal en het rekenen zgn da kinderen die de school rerlaten rerre ran bedreren Van de 102 miliciena die io 1874 te Groningen tot het aililair onderwya in t geheel leuden worden tuegeiateo werd bg het exaaen beronden dat 20 niet konden lezen en tchryreo 36 kondeii Jettsra zetten en woorden spellen dut niet goed lezea terwyl slechts 3 het goed kenden Zoo is het in de tMeu Hoe ia hst op ket Jila telend Bet leten is reelal slechts een onrerstaanbaar spellen het schryrea een onleesbaar krabbelen üe oorzaak ran deze rerschynselen is tweierleii de toestand ran bet onderwijs is gebrekkig on bet gebruik dat er ren gemaakt wordt onroldoende Orer t onroldoende personeel en t onroldoende traoteaent weidde spr bgtonder uit In soaaiga geaeenten zy n aan ééa onderwyzer 80 leerlingen toerertrouwd Doch op andere pUatsen is die toestand oog reel erger Op de meeste plattelands scholea Ueeren 80 i 90 kinderen bg iéa onderwgzer tonder hulp Ëen klasse bestaat dikwgis uit 100 leerlingen met ééa onderwgzer die soms een kweekcling hoeft doch dikwyis ook alleen staat In hoerele geaeenten bestaan raoataret kg t olf derwys Naawet jki i $ de ceae rooalare ia eoaa gemeente rerrald of weder ontstaat een aadeati Door rerbetering in oed gezinde geaeenleo ik t gebrek aan onderwyrers in andere geaeealOft k toegenomen en daardoor t anderwyt In t algeaoM achteruitgegaan In Orergtael waren rerledsa jaar 41 rooatartt ran hulponderwgzersbetrskkingen die de inapectaor geen kans zag te rerrallen Spr noemde een plaata ran Drenthe waar bat onderwgs toerertrouwd wat aan iéa onderwgotr doch toen die rtitrok gebeurde het schandaal dot de kwtekeling oaa het heoU der school stond Ia Friesland ia een dorp aet 260 dageeholea en 60 leerlingen roor de arondsckool Iu December rerloor de hoofdonderwijzer tyn hulponderwgter totdat bij nu alleen staat Hg rerdeelt het onderwgs nu als rolgt s Morgens ran 9 lO i nur onderwijst b j de eene klaaae ran loyi 12 uur deandeia nu 12 3 nar de derde en a aronda ran 6 7 ar de eeralen en de arondklasse In t e district ran Friesland moest in Deoeaber aan 6760 kinderen onderwijs gegeren worden door 44 hooHen 21 hulponderwgzers dus geaiddeld 88 kinderen roor 1 onderwgser Te Makkinga heeft de hoofdonderwijzer alleen 130 kinderen te HaalerwDk wa ii 268 kinderen Ie Appelscha 803 kinderen te SMerpenzeel en Jubbega heelt de onderwgzer alleen 170 leerlingen In eene andere geaeenle kon slechts t morgent de eene helft der leerlingen ter schoolgaan en t middags de andere helft omdst 2 onderwijzers niet in 4 lokalen kunnen ooderwgzen In Amaterdam aren II nieuwe hulponderwgzers noodig adrer tentia p adrertentie werd geplaatst doch er kwamen sleehii 6 solliciianteo Arae wet teide tpr die roersehrgft dat eetfi roordracht uit 3 personen moet bestaan t Dit gebrek aan bulponderwgters is niet Ie rerwonderrn De traktementen rgu te eriag Spr bedoelt niet ran de hulp maar roomamelgk run da hoofdaudrrwgzers 400 a 6UU is foor een jongman mi chien nogorerdaad iu rergelgkiiig rau 700 roor een boufdonderwyier met een huitgezin Ku ia dit genouuile som t laagste traktement f £ r beataan er fon 600 300 en nog lagere In Oet 1874 kwaa in de oe Drenttche Ct tta oproeping roor ren hulponderwijzers om te staan ooo bet hoofd der school te Liende tegen 175 traktemsnt In welke richting wensoht apr eene wetaberzieniog Dat alle onderwijzers goede degelijke kundige Bannen tyn geen profeasoren maar met genoegzaae ktauis toegerust om daaruit te putten met een juistea Mik en belderen geest Het maaki groot reracbilof de toekoaatige onderwijzer tyne opleiding op etnrgkakweekacbool geuiet dan of bg zich op anderewgte moet bekwamen Veraieerdering ran goedegelegenheid tot opleiding is dringend noodig Drfkweekscholen roldoende te achten is een misdaflplegen aan het rolk Geen knapen ras 13 a 14 jaar beboortn als kweekeling U worden gebruikt en toch telde Nederland er in 1871 tlfaUle jaarwaarren opgare bestaat 2400 De rerhouding ran het getal leerlingen tn t getal onderwijzers moet beter tyn En ten slotte roldoende bezoldiging der onderwyzers Maar wat nieuwe bezwaren roof de schatkisti t Zy bet otderwgs geaeeatelgk bigre t tg dat de staat roortaau een deel der kosten op zich neemt ia elk geral t tal reel geld kotten Moet aen daarroor terugdeinten Spr wensoht een goede roorbereidingaschool daarna een dagschool roor leerlingen tot 12 jaar dan dat de leerlingen het onderwga tot bun 16de jaarroortntten tot herbaliag ren het reedt geleerde ol lot behanddiog ran die leerstof waartoe rroeger de tyd bteft ontbroken of de leertyd der leerlingen Ie gering waa Hoe tallooa zgn d gemeenten waar de raorbereidende schooi ontbreekt of waar de laagste klaaae der gewone school eigeolyk eene bewaarschool is Voorts gewaagde spr trer schaolrerzuim wegens Tcldarbeid In Nor jl werd uit Tielerwaard getcbrereti dat ia de aeeate acbolen t getal kinderen nog niet aanwezig waa er ontbraken nog 26 1 30 pCt auadat wegene t mooie uy aaraweer er aog werk te relde kon gedaan worden By gunstig weer rerüeten z f de school in Febraari In Friesland bedroeg in 1873 op 126 plaateen t getal kinderen in de tohoo jaren dat roor den reidarbeid gebetigd wtrd 3IVs De tchoolopiiener Koning Altaan roegde daaraan deze opmerking toe dat ran rele kinderen ran ds landboawere gezegd kan worden dat ze ar efeii goed nitiiea ala de koeien en paarden waarmee te ostgaan Baar It leeren weinig of nittt ea ncaeu reel raa die dieren orer Hoerele rroeg tpr rerlaten de tohool 66x kan tde jaar en hoerele genieten in t geheel geen ondtrwyt Mta denkt aan dt wtt r Houten Alleen in int gemeente waren 119 kinderen beDsdtn de 10 jana die in fabrieken werktaaa waren De Traag it of t niet een recht ran ea een pliekl Toof do tiiai it oa leerplioht in te toereik opdat alle Tip ket onderwijl gebriik aaken gedurende rotdoandeq tyd Wat ketreft de kwettie of het wensckelijk en btnikbaar is kan spr kort ii n daar een doel blgkbaar too belangryk roor t algeaeen te btlpea bereiken oogetwgfetd tot de pliekteo ran den ttaot behoort dit de ooodige aaatregeltn vuet ntaea Uttft de ttaot het rtobt litralicht in te roeren Wie betwyfelt bet aog Koa ket op andtro wgte gttcbiedeof Boaaigen beweren o a hel Schoolttrioiul dot door ledelgke aiddelea bet doel te bereiken it door inspanning ran parlicaliere kracbtea Spreker erkent wat daardoor reedt rerkfegen is luar dat allet betcekent weinig of niets by t geen wat BOg te doen orerbleef Bg tnaiioa rtn tefaoollyttac waa tpr gtblek datk r 2 kinderen ran een geaeente raadslid gedurende 5 auuioden ran ecbool wqbteren wegens veldarbeid Ia de oonstiturtreode rergadering rau bet SchoolTtrbond werd gezegd t doei it oa dwang orerbodigte aaktn Dat doel ia niet bereikt bet Sehoolrerkond heeft waaitot dt tfd Oouda t tynt beeft bynbr t rtrklaard dat het onbereikbaar ia Dwang alleen kan leiden tot dit doel Thana ia eene ooaaiuie it tSoboolrerbond beiig een plan roor leerplioht te ontwerpen Doch geateld dat de tegensUndera gelgk hebben dat leerplieht onnoodig is omdat met der tgd door tedelyke middelen eeu goeden toestond te bereiken ia Wanneer dan f rraagt Spreker Is leerplicht aitroerboor Ja I op eene roorwaorde dat de ttoat nl en zijne aaibtenaien mei kracht en klem met ernst en rastberodenbeid handelen Leerplicht is heden nog niet nitroerbaar Daartoe ontbreken onderwyzers en achoollokalen Maar dit reriiiudrrt met om nu de wet te proelameeren en met dat beginsel den termyn Ie benalen ren iiiroering opdat intusschen roldoende lokslen gebouwd en genoeg onderwyzers opgeleid worden Zyu de beswaren tegen leerplicht ran dien aard dat zy niet ia in te roeren f Het grootste bezwaar ia de impopobiriteit roor den maatregel t ontbreekt daar aan aantrekkelijkheid dwang is in strijd met den aard ran t Nederlandaehe rolk Maar heeft men iet attamen roor de leerplicht gehoord ran hen die in de eerste plaats er door zouden worden getroffen f Op de Werklleden Vereeniging alhier roor eenigen tgd gehoadeo ia door 8 sprekers de leerpliebt aanberolen en dit ooder Isid applaudissement ran de geheele rergadering De denkende werklieden rerlangen er naar Elke stoattaaatregel is eene beperking ran persoonlgke rryheid En zonder deze zou men eene anarchie hebben zou t recbt ran den sterkste gelden Men zegt zeide tp de ouders moeien bet reebt orer hanne kinderen behouden maar rroeg spr heeft het kind geen rechten op de ouders hebben laaUtgenoeade geene rerplichtingen Het recht orer t lichaam hunner kinderen is hea reeds ontnomen rroeger badden zij dat waarom moeten zij dan rrgheid hebben den geest te doen rerderreu Waarom moet b r de dronkaard die wellicht margen in de gerangenia achter slot en grendel zit heden kunnen medewerken tot t opgroeien ran zgn kind lot een eren walgelyk achepsei De Nederlander houdt ran rnurwerk en het ilintt goed te spreken ran den Nederlander die ran geen dwang wil weten en door wiena aderen rrij bloed stroomt enz maar t ia niet meer dan rnurwerk Men wordt iaaert ook gedwongeH beUsting te belalen en ook roor den dienatplioht aoet lun afstand doen ran de rryheid ren zijn peraoon niemand heeft daartegen betwaar maar is er sprake ran rerplicht onderwya don schüdert men die nog zwarter af dan zwart De orergangitgd ii zwaar naar men aoet die doorworstelen Wst betreft de dubUUjee quaeitie waarna toaaige ook tegen leerplicht zgn het iim ran bet loon der kinderen wordt aan de ander zyda rergoed door kooger loon dat de roliratsenen krygen De rraag is aleehts of mea den teren wtgop wil ten koele ran een zweren orergai lyd Spr knettert de rerwacbting dot op een niet rer rerwyderd tgdttip leerplicht in le wet tal ttoaa Moge I bea teide spr gelukt tyn leM te hebben bijgedragen tot de orovwrinaiiig der opirtie tegen leerplicht Spr sprak ten iM e eeu kiachtig woord tot zgne boordere oa te mhë wekken tieh by de Veretnigiag e htt tolkeonde Mijloa te iluite Het ia de plicht ran alle goedgetiÜNen oa tot kcaobiig handelen de houden in een Ie slaan Spr lichtte daarop het doel dier Vereeniging toe dal nl is oa bel goede in de wel ran 1867 e behouden en te reibeltren wal gebleken ia rerbe ring te beboereo Dankbaarheid roor wat die wet gtUaau heeft mag niet ontaarden in roldaanbeid Daarom teide spr treedt toe om roort Ie boowen op t kevtaaude want wetahertieaing ia eerti dtn te rerwtehlen als da openbare meening de rolkt ertegenwoordiging roortsluwt en deze Uit bare lauwheid wakker tehndt Toen een rroeger roorzilter ran roornoeaUa rereenigug r Btyaa thoe Kmgma bij Thorbeeke kwaa aet de rrt g geef ona hertiening der onderwijswet aolwoordde Thorbeekei wat zegt ge te koaeo uit naam ran het rolk waar uwe rereeniging aleehts 1400 leden telt Zdrg roor rerlienroadiging ran het getal leden kom dan terug en ik tal BW aan tyn De oalit aott tick daarom laten hoorea 8fr wekte olie aaawetigta opt bun niaa alt lid der rtretuiging Ie teekeoeo doch alleen t f dia niet in naaai maar ran ganseher harte wilden worden Nadat spr geëindigd bad werd hem by aonde ton den preaident Dr F de WUdt dank betuigd roor tyne rede terwyl eene pauie geaunoiiceerd werd na welke diegene welke in discussie wilden treden aet den spr daailot gelegenheid tonden bebben en btusschen ieder lioh als lid der rereeniging kon opge ten Vrrtcbeidtnt der unwetigea niet alleen nit deze geaeenle aaar ook nit andere omliggende gemeenten alt ail Moordrecht Haatlrecht Slolwyk en Waddinzreen traden ala lid der Vereeniging toe Na de paate had een gedachtenwisaeliog plaata waornit bleek dal de meeste personen het met den spr eens waren in de hooidzaak Ër werd getproken orer t nol der kweekelingeo roor bun eigen opleiding orer do moeielykbeid der controle bij leerplicht die aoeielgkheid werd door den heer Kerdgk erkend maar loegde hg er bg wat laoriclyk is is nog niet onmogelyk r orer bel bezwaar ran de zoogenaamde riottende berolkiog cl de sobipperskinderen by leerplicht plichtdut iudei lauj niet op Ie lossen waa rolgena spr maar dal geen y dbezwaar tegen de uitroering nil maakt over de verhouding ran het Sphocl erkoi d tot de Vereeniging ren rolksonderwijs die naar bet idéé ran den beer K rooreerst beide oaaat elkan U i I moest bigren beslaan en eindelijk or r de erkiuK ran de Vereeniguig ky rerkiezingen ran de Volka rertegenweordiging i Wal dit laaUle punt aangaat baalde if heer Ker dyk naa art 2 ran hel Reglement der Vereeniging onlangs iugeroegd dat bepaalt dat ook lurloed by retkirziogen zou kunnen warden uitgeoefend en dat wel naar aanleiding ran de werking fan bet anti school welverbond bg rerkiezingen Voorzeker niemand der aanwezigen die niet met belangstelling den beer Kerdgk boorde als bewijs woarran voldoende strekt dat eeu groot aantal afoveiigen als lid der Vereeniging toetrad Hel strekt ons tot waar genoegen dat er ook wel draeene afdeeliog Gouda en Omstreken zal C der Vereeniging tot berordering ran I Volksonderwijs in tfederland I M Q E Z O N D E N Am een Lid ran het Schoolrerbond die lietj ii t een roorstander ran degelyk onderwijs met eens ilorer de middelen tot weruig ran het SCHOOLVERZUIÜ Mijnheer L zoo tal ik u bij bekorting maar noemen gy egt htt met my niet cent DstJUi mii schien bet gerolg dat gij zelf in uwe jeugd de schoSl te red rerzuiffld St dat gy té weinig jarm op 4 sckoMbenken gezeten hebt waardoor At gelegeDbe is benomen geweest om g ed te leeren lezen Dit zeber een weraig rieiend kompliment nietwaar lock moet ik u de kunst na goed lezen onizeggel omdat ik ongaarne aan onedele bedoelingen uw g schrijf zon willen toedichten Het is imtuers niet mt gelyk dal U opzetlelijh mijn geschrijf zon willes rerdraaieu o mij iets toe te dicbtin wtu aiff s geen deel heb Ik ton dus kunnen rolataan tiet f te leggen leet myn tlokje nog eens bestudeer h desnoods eu oordeel dan zelf of gij we regels uitt gerust kant terngnemen maar om het u gemakkelijk te maken zal ik eren aanstipjien Kaar gij nietydërf gelezen en uiat gij waarscbiji ijk onwillekeurig orr getltgen hebt Ik heb niet geschreren dat betcear dsraasheid is lid raa hel School verbond te zyu r ziek daaraan te slaiten wanneer men hel aeboolgaal wil berorderen maar alleen dit dat mea in n g geheimzinnige gemeente zooals n haar noenlQ da dwaasheid heeft geliad rich bg hst Seheolrubonif aorf te sluiten terwijl men reeds goede retoltalen rerkreés ran op tiob telf staande bemoeiingen So noemtai dat telf niet dwaas Wal wil aen took aeer dan ket doel bereiken waarnaar men atreeftj Hebbtni dtt niet reeds honderden ja welliohl daitenden ia den lande begrepen dat men errogoed het heil VOB de plaats tyner inwoning kan bevorderen zoodtt juist allyd een deel ran een groet geheel uit maken t Hoereel afdcelingeo leK het Schoolrerbowt noch bg rroeger En rindt u het niet jammth dat er looreel guldens aan rerga4cringen dri i schrgfen correspondentie loon worden uitgegorelii m waarren het uut rerre te zoeken io Uoereel mOM i teken zouden er rer lagen ran het Schoolrerbond leten En hoereel wonen in den regel do vgi deringen der afdeelingen bg f Kedetijko aiddel4 i i bliikcn tol dusrerre nog geen doel Ie trefbn a Hit S oolrerzuim tegen te gaan StofiTelijke daareategin wtrken reeds reel zeer reel uit getuige de resul ten raa toorele gemetnten waar mea door beli niagen ren allerlei aard de jeugd in de school teoÉt Eendracht maakt mocht zegt U en dit zeg Vt o laaar die bestaat niet in onnoodig de dubbeflj riu ds goê gemeente weg Ie werpen Verrolgens lab iknictgezegd dat de kinderen ran hetn s iea e to f alleen om de 50 ets de school zoo getrouw beioek mkar wel en roomamelgk oa bet pretje dal r sjaara aan het getrouw sohoolkomen rerbooden i Mgnheer L gelooft het rrg het zjjn reel meer e elders dan de kinderen die de schuld ran t schoolreriaia dragen Ais moeder tot Jansje te t gIJ moet ran morgen te buis blijren oa op lusjeje passen of tot Jan oa boodschappen la doen dan tuil h t Jansje en Jan gaarne die gelegenheid to r pta o Ui etn morgentje ry It tyn op dt teboolbanken Ie tntsn maar als die beide kioiïeren welen datzyduir door in den zomer een heel prettige dag zullen oe§a aisten dsn zeggen zg tot moeder ik inag nielSte hais bigren en moeder last ze in de meestk getiUl i gasn En wat betreft de Bauwe opmerking datatnÜe kindereu niet reeds iu de rroegste jeugd zoo ge zacbtig moet maken daarorer zal ik atbar mets in het midden brengen daar ik er eker ran bén lat mgnheer h alt hg kinderen heeft ze ook wel e is i s zal beloren in de spaa rpot too zy tiob ia n of ander opzicht goed kwyien En hiermede basta orer die zaak Ik heb aan let slot rau het rorige geschrijf gezegd dat do cyfetite