Goudsche Courant, vrijdag 16 april 1875

N 1659 NTOOR mmmii te UTRECHT tr voor eene betrekking m ONS ÜND De DIRECTEDB B u r g e r 1 ij k e Stand 6ki oa N i 8 Ajir Coroelia Genrdai ouder C vauOO e CD A I Tau Ecuven g JSIiiabetb SuZiiniia ouders P I Nykicl an P Uikk rs Jobances Beroard oadera H e Goeg au 6 W Hamer 10 Gerardua ouden J tan klavcreu en £ J Kuoera It Johaaaea Titleinan ooders tt VerateCK eo 6 Priaa Coroelis ondera C van Hofweg o to J C Elaboul IJ Aria o dert A Prinaenberg a i Okkerao Adriaoa Elisabeth oadtn C Nicbling eo ÖTttiiOEK 10 Afril J de jonfc iniarr vati W Erber éld 2g j 11 P H B Marree 1 j 6 ra 12 8 ra H van der Steen 3 j ADVERTENTIÊN werden geplaatfivan 1 5 regels a 50 Centen iedere regelmeer 10 Centen GROOTE LETTERSworden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomraeni VIJF CENTEN De beweging Orer de Praiiische itota begint tot befaren ie komen Het blykl dat oen de zaak zerr beeft overdreven en dat de bedoelingen van de Prj iiisciie regeering Vjolstrekt niet ïoo taood waren als aommigen hnrer vijanden uitbazuinden Je KitgeUclie regeering heeft bij monde van den priaaiier Diaraiili zelfgrantwoord op de interpellatie vac d i heer Lewii Hy schijnt min of meer een loopje genoden te hebben met den geachlen interpellani die met tolk ren Ophef voorde onafhankelijkheid van België opkwam It minister wlat uieta ran een dreigende nota ma ir kende wel eeo riendaohappelyk rortoog Het hier bedoeld vertoog der Uuitwhe regeering nu lai oiet bet rlaarop gegeven antwoord van België door den Mitacb n gnaat aan bet Uritaeh goavernetneii vertronn ciijk medegedeeld Zulk oene mede deeling ia iteeda en wordt nog allooa beachouwd all een bewga van vriendschappelijke en vertroawelyke betrekkiogen gelyk tuascbeo Engeland en Duitschlnud betlnan De Dultsohe regeering heeft op Belglè a antwoord niet gerc Jieeerd Het oordeel ran het Britach gourernement zoowel als nn alle bevoegde beoordrelaari in dergelijke laken waa dan ook dit dat la laak waa a eloopcn Wat betreft de vraag van den beer Lewla welke atappen Kogeland tou doen indien Belgic i onalbankrigkheid in geraar werdgebracht de Vergade ing zon ongetwijfeld met den minister ioateiomeo dat het noch noodzakelijk noch gepaat ton zyn zich omtrent de politiek of de oornemens der Hegeering bepaaldelgk te verklaren wanneer daarnaar wordt gerraagd op grond van onderstellingen Evrawel dit kon hij in het algemeen wel zeggen dat wanneer Belgic sonafhankelijkheid te eeniger tijd inderdaad werd bedreigd de Britscbe regee ring zou doen wat haar plicht jegens de Koningin eischt en er niet legen opzien het Parlement te raadplegen Ook de Beigische regeering züI in de gelegenheid gesteld worden uitvoerig de zaak toe te lichten In de Kamer van afgevaanligdrn heeft de minister van Buitenlandache Zaken op eene vraag van den heer Dumortier aangaande de wisaeling van nota s met Dnltschland te kennen gegeven dat deze zaak niet het gewicht heeft dat de heer Dumortier er aan toekent maar de Miniater kan maar zoo dadelgk niet op de vraag vnn dien spreker antwoorden Hg verrookt dna de interpellatie tegen Vrgdag aan de orde te stellen Op eene vraag van den heer Vleminckx heeft de Minister geantwoord dat er in de tot België gerichte nota s geen enkel woord voorkomt dat opgevat lou kunnen worden ala een vraag tot wjjziging der Staatsregeling De Nordd Alg Zeil zegt De noU die Dnitschland in Februari aan België heeft gezonden ia door de Belgische drukpers verkeerdelijk ala een aanalag j tegen de drukpersrrgbeid in België beachouwd Deze opvatting van de in vriendschappelijke bewoordingen gestelde nota van de zjjde der Belgische bladen zal de Dnitacha Begeering verhinderen gevolg te geven aan haar voornemen om over die zaak niet verder te spreken eene voortzetting van gedacbtenwieseling ui nn noodig zgn Het wetsontwerp tot opheSing van art 15 16 en 18 van de Pruisische Constitutie maakt een langere tilting van den Landdag soodzakelgk dan waarop j 4 fiaeeiftaVia ter grootte van en gewone pil bevatten teér nit Noorwegen geheel luiver en van de éérste qiiajiteit Be capsule smelt in de maag n de t r w t gemakkelijk opgenomen en wirtü ipteiits 4 cl elijksclie gebroik der teer ia cériianlehCTele for bmtellendea en awakke pcrsüfien Het is terem Ma er ïed jmeservatiel voor ccnc menigte lickten aon in lydeo dat Kpidemiea lieersclicn iii i ir Je Ihéraiiiuiii ue du profeaaeur BotOUEMt a m teer tj U H A zenave wordt met bijaondei a aufces gebruikt tegen huiiIutUlnj en longtrefing Het c ia klaarblijkelijk door de ervaring bcwËaen dat de teer a een stimuleerenden invloed heeft en dat bij matig maar e geregeld gebruik de teerde orpancn der spijsverteering a uwkt opwekt en den goeden bloedsomloop bevordert Dtcfionnmre taéiUciiu du docteur FiauE Be werking der teer inwendig is sla volgt Zij ver t leertlurt de urine afecliaiding wekt den eetlust op en Wwrder de pij vorteeriiiK Men sohrijll do teer loor al ntf bij ckroniaehc catbarren van de blaas en lou IWial e PAnrifiocitf du professeur SoDBsmsa BQ t gébrtiik van één of tvKe capsules sp t Mèeiibiikdat riien gaat eeten werkt de teer hoogst nmiWjirilig Ih de volgende gevallen i miicVTtt i MTH = umba aNDofNiNS MWMNLOOtDC EDKOUOHlia LOMOKTCTEKtKa EN TEUma j xeapiJNeN ItPHTE tpIJSVCRTecMM KOVDI OP OE ILXat 4 ea fai t algemeen tegen alle aandoeningen der IqmvUeKO ledere flacon van tr i 50 bevat 60 capsules Dit U genoeg gesegd om aan te toonen hoe wen nig deie geneeswijie kost van 6 lot 7 iji cent per dig aH i itf a koi tanniimattiièllelipedin iiKMf MM tiooralleUtn 0 wif e efiW waarop de tdut met f¥iarl4 Ulim u afgedrukt tn ie ondertee Te Gouda worden ten 8poedi sU te HUU gevraagd met ALCOVE moeten dienen tot iet VEBKICHTBN van TEEKENVVEBK goed licht dus hoofdvereisehte knnnen anders niet dieuei Adres met franco brieveo oader letter 8 aaa het AdvertentieBarean ▼ On U tav GOOB ZONEN te Gouda I i DIENSTBODEN K ividelük iprelra fD dut dattrom lie aaoprüzing verbadig it en d t herkaai ik thans Mocht MiJDIbMr L evenwel eea middel weten dat beter én goediger bet aehooIreti 3i kan keeren dan houd ik nij ttet aanberolen daarmede in kennia gesteld t Wordm EiN VOOKSTIMDEK VAM DEGELIJK OnDEKWIJS VOOK m m m nmw VARKEiVMARKT wyk C 69 £ en ieder van WelkQ rang ook kan ziot j laten inschrijven Il j M de Kru if J ioogkocD 7 w J P ao Willigen 6ELE6ËNHSID HAAll AUE PUATS £ FS Poatzegel voor antwoord toetezenden i jA3 VERTENTl£N Bevalïéu van een Zóoii J M H G0RI9SEN Oouéa h April 18r JËenige ktnnitgeving X isniker en ZwitserschSl horfg fkt spoediger en is ngenai Oei iagen ij iangejwend frorden toop wéifkt behezéii en vjsl t en k hjioièt f n WAAHLOOSOS VERKdimHEID daomscBE brorchites TEEIUHG ÜTnilEÈLE BEHiNDElIIIB TEER CAPSULES tol ÖÜtÓT 1 a otkekai la rartia Di i is geen zoogwaamd gelieiiiuni4dêl Udt besta i uit driifimet ïen aftreksd ym mbnt orange bloeseql en fenkel Heti li mer i het gebruik jfian e and e mii d41eiilldie tegen borstrals birsttbee drop aatóitrac4 borstjJjonlBijs enz Dezezachtind bij keelpij lfaeé3chhei hoM pijopl de borst kimet februiksaanwijMg 60 Cen s l yru m m ivj ij i lit uitstekend Voo r hoedmiddeljverïlÜschli ipiicMiam lzpiver zout van K CJbMbaC msj a in coliek migrSiiïj r ej in t algemeen aUAieraeilll izei inet gebruiksaanw GCftCt Het iv bveübolig i og meer te ïegg n ojrer len smaak e VereeUigt in zich Wie genezena kriifhtttn van fal ariënbad Het wordt vooral aanbevolen a jper8one lie Ijj tische aand niu en constipatie slechte s Wpver riu jCoi raarbi men ziih van pargeermiddeleq bedienMikoet In Mp e ZHI verste medicinale teVertraklla Sgemeene anweidTng van leveTl borstkwalen kliergezwell n bleekzacht enz Het ia alleen de onaandeuanio smaak van dei wone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Dntirom is het inó streven geweest de fijnste levertraan in d n handel te brengen die een goeden smaitk h ft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesscheu tap en lachtdieht laat slnitbn £ a elk magazgn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg Isngzatnerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesscfaen van 30 en 50 Ct I iof ni7apfpQan algemeene bekendheid dat jjzereen onmisbaarbestandI I Bi LitVt l llanlla deel Van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekziicht en kliecziekten de natuuriyke gevolgen Van aUa zoogenaamde ijzerpricparaten is deze oplossing van uix in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 16 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cent flif Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing I B9venstaan4e artikelen zü te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Oouda bflL Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te Schoonhoven bfl Wed Wolff en Zoon te Oadewater bg F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots H VON GIMBOBN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische PreparaUn BENIGE JONGELIEDEN hebben zich ver enigd tot het vormen van een LIEFIIEBBEEU TOONEEL om zoodoende tot elkanders nut en genoegen werkzaam te zgn door middel van VOORÜBACITenTOONEEL Zy die lust gevoelen om tot de Vereeniging toe te treden om zoodoende krachtiger te kunnen ageerea vervoegen zich bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Versterkend Oesondlieidsinoel TAN GOUWE te GOUDA biedt zich aan tot het INKOOPEN van allerlei soorten van ÖUDHEDEN tot de hoogst mogelgke prijzen B AREMAteArnhon Stoomwerktuig COSIJN en C bieden te KOOP aan een geheel nieuwe MACHINE van 4 p k met een gebruikte doch soliade STOOMKETEL voor 1100 Beide zijn zeer geschikt voor eene STOOMBLEEKERIJ Gouda Druk vau A Uriiikrnau wtiim JUer legeiu r ttmwM nek hel fbeieimilt itt Depot te Gouda in de meeste Apotheken Dit uitmunlend oedtel Toor Zuigelin gen Menschen en Kinderen met zwakke epijaverteeringt organen en herttdUnde Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatschappij tot be 1 vordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDocto ren is verkrijgbaar in bussen a f 1 en a 0 60 voorzien van gebmiksaanwijzing en attest te Gouda Bij P J MELKERf Alphen bij C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az 187Ö Vrijdag 16 April GOUDSCHE COÜRAK ieuws CD AivertenlieWad voor Gonda en Oinslrekcn D uitgave dezer Courant geschiedt Z NI AG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vdn DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per driemonden is 1 75 lraBco per pos 2 i i l i BUIlteNL AND jQe inzj ndlng n advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave j gerekend waa grondwetsveranderingen vereischen Iwee lezingen met tusschenrniote van drie weken Het oorlogszuchtig artikel ran de Fott is thans afgedaan dit artikel dat de Buropeescbe pers in rep ep roer beeft gebracht en veler tongen losgemaakt Werd te Berlijn betrekkelijk eerst laat bekend omdat het blad weinig gelezen wordt Het blad verzekert nu dat bet artikel van eigen fabrioaat is en volstrekt geen oSiciens karakter draagt I Ia ook wel mogelgk dat het bier alleen om een reeUme te doen was die bg de zenuwachtige prikkelbaarheid vso onten tijd werd opgerot als een diplomatiek Incident Aangaande den inhoud der eeistdiags te verwachten weisoutwerpen betreSegde de opbeHIng van kloosters van geestelijke urden en eoDgregatiên wordt in parlementaire kringeo verzekerd dat de genoemde kerkelgke rereenigiofaa binnen tea maanden moeten worden opgebcrea Deze termyn kan voor rereenigingeo die zich met kei geren van onderwijs belasten tot twee jaar wordea vericagd Veraeai gingen die zieh de verpleging van zieken tea doel stellen kunnen ten allen tgde vergunning van haar voorthestaan verkrygeo doch deze vergunning kan I telkens weder worden ingetrokken Do inkomsten der opgeheven kloostergoederen zullen vooreerst worden besteed aan jaargelden ten behoeve van de leden der opgeheven orden De reis van den Duitscben Kroonprins naar Italië zal in overleg met de Italiaansche regeering geen officieel karakter dragen opdat men de mogelijkheid wil openhouden van een later tegenbezoek van Keizer Wilhelm £ ene peraoonlljke ontmoeting van den Kroonprins met de leden der koniuklgke luliaanacbe fanilie blijft daardoor geenszins aitgetloten AU eerste doel der reis wordt Monza genoemd waar ook de kroonprina en de kroouprinaes van Italië verwacht worden Do Ëngelscbe ochtendbladen hechten over het algemeen hunne goedkeuring aan het antwoord ran het Pruisische Ministerie op het protest der bisschoppen De Timet zegt dat de bisschoppen naar volkomen onariiankelijkheid streven en toch hunne dotatie van staatswege niben blijren genieten De secularisatie van bet kerkelgk vermogen heeft de dotatie der Katholieke Kerk geenszins rerplichtend gemaakt de dotdlie ia een vrijwillige welwillendehandeling van Pruisen geweest Prulsen s eerewoordis slechts aan een loyale niet aan eene delo aleKerk verpand De wet tot inhouding van Staatstoelage aan weerspannige geestelijken is slechts eenmaatregel van zelfverdediging = DUITSCHLAND De Reickimieiftr meldt dat het rechtstreeksche request onder dagteekeuiog van 2 dezer door de Pruisische bisschoppen aan Z M den Keirer en Koning gericht op 9 dezer van de zijde van het Staatsministerie op last van Z M beantwoord ia Het schrgven der Pruisische bisschoppen luidde als volgt Allerdoorlechiigste grootmaohtlgste Keizer Allergenadigste Keizer Koning en lieert Door het Staatsministerie van Uwe keizerlijke en koninkigke Majesteit is aan de Hulzen van den Landdag een wetsontwerp voorgelegd volgens hetwelk het genot der aan de katholieke bisdommen en geestelijken uit de Staotskas verzekerde toelagen afhankelijk gemaakt wordt van eene voorafgaande verklaring der Hoofden van diocesen of geesteigken da zij BiiltenlanlsclifOvei ztclit onvoorwaardelijk zich naar de Staatswetten zuilen gedragen Ëene zoodanige verklarin j in die onbe paaldbeid af te leggen is met het geweten van eeo Christen onvereenigbaar Zijn toch de apostelen ei ontelbare christelijke bloedgetuigen liever den doo ingegaan dan zich naar zoodanige Staatswetten ea verordeningen der Overheid te willen voegen welka hun de verkondiging der ggddelgke waarheid ver bod n of van hen eene verloochening van het chriai telgke geloof vorderden en kunnen wij thans zender tegen ons geweten te handelen en met het beginsel des Cbriatendoms te breken die verklaring niet alleggen zoo kan ook de poging om door oni materieele voordeeleo voor te spiegelen ons daartoe te illen noodzaken van het cbrlstelgk standpunt nimmer als geoorloofd beschouwd worden Bovendien zjjn de bedoelde uitkeeringen van deo Staat aan de desbetreflende bisdommen het gevolg eeuer recktaverkinlenis welke de Staat tegelgk met de gcaeeolarlseerde kerkegoederen kraehtana aitdriikke igke bepalingen bee l overgenomen en die rolgeria het bekende woord van een Pruisischen Minister onder verpanding van Pruisena eer werd aangegaan en wat de overige uitkeeriugen uit s Lands middelen aan de geestelijken betreft ook deze lyn geenszins voortgevloeid uit eene bloote vrggevigteid van den Slaat jegens de Kerk maar hebtüén eveaeens een lechtsgrond hetejj ia de secalarlaatie van kiooaters of gestichten hetzjj in patroonaatsrechlen of in landsheerlijke toezeggingen Het inbonden dezer nitkeeringea juist in het tegenwoordig oogenbUk moet in bet oijzonder strekken om bittere gevoelens op te wekken in de harten der katholieken wanneer tcgeijjkerigd aan de geesteigken van andere chrlsteigke belgdeniasen van de zgde des Staats met welwillende vrggrvigheld uit de opbrengat der algemeene belastingen verbeteringen van inkomen worden toegekend Het smartelijkst echter doet ons bet inhouden der uiikeeriugun uit de Staatskas u narapee wjj bedreigd worden aan om ileze redrnj l t het uitdrukkelijk wordt aangeduid ais eene strid voor de bonding der katholieke bisschoppen en geestelijken tegeno er de Miiwetlen ofschoon zg zonder hunne heiligste plicbien en de door God gegeven wet der katholieke Kerk te verzaken niet kunnen medewerken lot de uitvoering dezer wetten Wij zouden vreezen den jegens uwe Msjealeit versohuldigden eerbied te na Ie komen wanneer wij de veronderstelling ook slechts voor mogelijk wilden houden dat het met de inzichten van Uwe Majesteit zon kunnen strooken eene zoodanige ontrouw en plichtverzakiiig te vorderen van de z jile der gestelde bewakers van de kerkelijke orde Daarom wenden w j ons niet tot de Hulzen van den Landdag waar men van de christelijke beschouwingswijze meer en meer vervreemd wordt uiar tot Uwe Migesielt zelve als de beschermheer der in Pruisen erkende Chrlsteigke Kerken tot de Kroon waaraan de Katholieken ook b j de politieke stormen steeds trouw onderworpenheid getoond hebben W j wenden ons tot U met de eerbiedige bede aan de voorgenomen wetten de allerhoogste sanctie te willen onthouden als eene inbreuk op verworven rechten en als etne bron vnn onuitsprekelijke droefheid en vredtverstorende verwarring In den diepsten eerbied verblijven met de volkomenste onderworpenheid t V er maJealeUs alleronderdamgtte IrouKe e gthooriaamaie enz